Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for spillemidler, kjøpe aksjer eller gi tilskudd til Storhall Karmøy as.

2 SAKSFRAMSTILLING Kommunestyret vedtok den , saksnr 43/14 enstemmig følgende vedtak: 1. Karmøy kommunestyre ser positivt på det initiativ som er tatt og det arbeidet som er gjort med sikte på realisering av Storhall Karmøy AS. 2. På betingelse av at det fra utenforstående stilles til disposisjon en tidsubegrenset driftsgaranti som sikrer balanse i driften av Storhall Karmøy AS vedtar kommunestyret å: yte tilskudd på 7,5 millioner kr fordelt over 3 år, første gang i For 2014 tas 2,5 mill. kroner av disposisjonsfondet. For 2015 og 2016 forutsettes tilskuddet dekket inn i det ordinære driftsbudsjettet garantere for 21,3 millioner kr i spillemidler 3. Karmøy kommunestyre forutsetter at det før igangsetting foreligger en fullfinansiering av anlegget. 4. Karmøy kommunestyre ser Storhall Karmøy AS som et meget spennende prosjekt. Etableringen åpner for nye muligheter, der flere av kommunens etater kan få dekket deler av sine fremtidige arealbehov som leietaker i Storhall Karmøy AS. 5. Karmøy kommune vil gå i samtaler med nabokommuner med sikte på å gjøre Karmøy Storhall AS til et interkommunalt prosjekt. Rådmannen mener at Storhall Karmøy as ikke har levert på alle forutsetningene i vedtaket. I tillegg har Storhall Karmøy as søknad om utvidet garanti 5 millioner samt bedt om at Karmøy kommune kjøper aksjer i selskapet. Det må derfor fattes et nytt vedtak i saken. Det ble i forbindelse med sak 43/14 laget en bred sak. Det vil i denne saken i hovedsak fokuseres på de endringene som er skjedd etter forrige behandling. Kort om anlegget og status På tomten til dagens fotballanlegg (gressbanen) på Sletten planlegger Storhall Karmøy as å etablere idrettshall (aktivitetsflate 25mX45m), 2 stk. squashhaller, styrketreningsrom, lager, sosiale rom, fotballhall (spilleflate105mx68m), løpebane for friidrett og klatrevegg. Alle elementene, med unntak av løpebanene, er i brev av gitt idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet. De ulike elementene er også med i handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunen eier tomten og kan inngå en festeavtale med Storhall Karmøy as i 30 år i tråd med kravet i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegget skal bygges, eies og driftes av Storhall Karmøy as. Aksjeselskapet er opprett med SportsklubbenVedavåg Karmøy som eneeier. Selskapet har fått godkjent vedtekter hos Kulturdepartementet og er således godkjent for å kunne søke om spillemidler etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette ble gjort ved årets søknadsfrist Storhall Karmøy as har forelagt følgende finansieringsplan eks merverdiavgift i vedlagt søknad:

3 Spillemidler Ekstraordinært tilskudd (kostnadskrevende midler) Rogaland Fylke regional status Karmøy Kommune Egenkapital Lån Totalkostnad Storhall Karmøy as har i tillegg til søknad innlevert oppdaterte kalkyler per Her er det også tatt høyde for renter i byggeperioden samt at ikke all merverdiavgift (kr ,-) er gjenstand for søknad om kompensasjon. Her oppgis langsiktig lånebehov til kr ,- når alle tilskudd er utbetalt. Dette er også lagt til grunn i deres likviditetsbudsjett. Det er denne kalkylen som legges til grunn videre i saken. Inkludert merverdiavgift og dugnad er totalkostnaden for anlegget kr ,-. Totalkostnaden indikerer en svært lav m2 pris. Storhall Karmøy as opplyser at alle avtaler er sikret med fastpris i påvente av kommunestyrets behandling. I tillegg er det etablert et eksternt konsortium som vil garantere for kostnadsoverskridelser på inntil kr. 5 millioner. Det er ikke avsatt midler til treningssenter, diverse innredning og enkel tribune i fotballhallen m.m. Totalinvesteringen vil dermed bli noe høyere. Storhall Karmøy as forutsetter at nødvendig midler til dette samles inn. Dette utgjør et ytterligere kapitalbehov i tillegg til det som er beskrevet ovenfor på kr ,- Gjennomgang av postene i finansieringsplanen: Spillemidler kr. 21,3 millioner Storhall Karmøy as har fått forhåndsgodkjent planen for anlegget av Kulturdepartementet. Søknad er sendt og anlegget kan derfor forvente spillemidler i den størrelsesorden som fremgår av finansieringsplanen dersom spillemiddelsøknaden blir godkjent. Tildeling vil bli fremmet til politisk behandling i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune Skal søknaden godkjennes må det foreligge kommunal selvskyldner garanti for spillemidlene. I likviditetsbudsjettet til Storhall Karmøy as er det forutsatt en lineær utbetaling av spillemidler med kr millioner per år fra Dette kan de ikke påregne. Storhall Karmøy inneholder mange spillemiddelberettigede elementer. Det største er idrettshallen med kr. 12,4 millioner (herunder også styrketreningsrom, aktivitetssal og idrettshus med 2,4 millioner). Idrettshalldelen av Storhall Karmøy er nr. 2 på det kommunale handlingsprogrammet. Det kan forventes rask utbetaling av spillemidler av denne delen av prosjektet dersom søknaden godkjennes. Det må likevel bemerkes at i henhold til fordelingsregler fra departementet skal «søknader som har fått tildeling tidligere skal få dekket restbeløpet». Torvastad arena, som ligger nedenfor Storhall Karmøy på den kommunale prioriteringslisten, er innvilget kr. 4. millioner av et tilskudd på totalt kr.10 millioner i tilskudd i De vil da ha et restbeløp på kr. 6 millioner. Denne skal da prioriteres foran Storhall Karmøy i 2015 dersom departementet viderefør sin praksis. Det vil

4 kunne bety en forsinkelse i tilskuddet til Storhall Karmøy. De resterende tilskuddsberettigede elementene ligger fra nr (fotballhall, squashhaller, delanlegg friidrett og klatrevegg). Av hensyn til forutsigbarhet for søkerne gjøres det i Karmøy kommune vanligvis ikke endringer i handlingsprogrammet fra år til år. Fylket har til nå ikke overprøvet kommunenes prioriteringslister. For å sitere fylkets saksbehandling: «Handlingsprogrammet til kommunene er et nyttig verktøy for å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av press fra særinteresser.» Dersom denne praksisen videreføres må det derfor påregnes flere års ventetid for spillemidler til disse elementene. Det ligger flere store anlegg foran på listen slik som idrettshall Mykje skole og Fjord Motorpark. Flere av anleggene er allerede bygget, men venter på spillemidler. Storhall Karmøy har realistiske forventinger i forhold til i de spillemidler de kan forvente å motta. Ut fra erfaringene fra tidligere tildelinger kan likevel ikke søker forvente spillemidlene i det tempo de har lagt opp til. For å ta høyde for dette burde tilskuddene i likviditetsbudsjettet vært fordelt over flere år, eller eventuelt bli delt i to slik at deler av tilskuddene lå lengre ut i tid. Anleggspolitisk program - kostnadskrevende anlegg kr. 5 millioner Storhall Karmøy as har fått tilsagn om 5 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til fotballhallen. Tilskuddet forutsetter kommunal selvskyldnergaranti samt at spillemiddelsøknad blir godkjent. Regional status Rogaland fylkeskommune kr.6 millioner I Rogaland er det de siste årene blitt bygget store kostnadskrevende kultur- og idrettsanlegg, samtidig som flere anlegg er under planlegging. Fylkestinget vedtok , i sak 118/06, retningslinjer for regionale idrettsanlegg i Rogaland, herunder krav til eierskap, finansiering og drift. Fylkeskommunalt investeringstilskudd til regionale idrettsanlegg vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, med et maksimalt tilskuddsbeløp på 10 mill. kroner. Storhall Karmøy as søkte i tråd med fristen Søknadsfristen er sammenfallende med søknadsfristen for spillemidler og det forutsettes at søker får godkjent søknaden om spillemidler. Søknaden behandles derfor i samme møte i Regional- og kulturutvalget I saksfremlegget for tildeling i 2014 opplyser fylkeskommunen følgende: «I forhold til de økonomiske forventningene hos søkerne er disse vesentlig større enn hva som kan dekkes innenfor tilskuddsordningen». For 2015 er det avsatt kr ,- i investeringsmidler til regionale kultur- og idrettsanlegg. Forutsatt at søknaden om regional status blir godkjent anses størrelsen på tilskuddet, Kr. 6. millioner, som et realistisk anslag. Det er allerede restanser på over kr. 19 millioner før eventuelle nye søknader fra Storhall Karmøy eller andre. Det bør derfor ikke påregnes årlige tilskudd større enn det som er tildelt de senere år. For 2014 kr. 0,450 millioner. Det betyr i praksis opptil 10 år før tilskuddet er utbetalt dersom ordningen ikke styrkes. Storhall Karmøy as har forutsatt en årlig utbetaling på kr. 1,2 millioner fra og med Regional status forutsetter at en rekke krav er tilfredsstilt. De fleste av disse vil Storhall Karmøy tilfredsstille. De største utfordringene vil være:

5 Krav til anlegget sitt eierskap og drift: Et regionalt idrettsanlegg skal i hovedregel eies og drives av to eller flere kommuner. Organisasjoner/idrettslag eller andre som ikke har kommersielt formål kan også være medeiere. Krav til finansieringen av anlegget: Et regionalt idrettsanlegg skal som et minimum finansieres med tilskudd fra eierne, statlige spillemidler og fylkeskommunalt tilskudd. Tilskuddet fra hver eierkommune skal i hovedregel være minst 5 % av godkjent kostnad for anlegget. Det kan gis dispensasjon fra den nedre tilskuddsgrensen for mindre nabokommuner dersom alle eierkommunene er enige om det. Rogaland fylkeskommune har i ett tilfelle (Deep Ocean Arena) godtatt at 5 % andelen knyttes til eierskap i anlegget og ikke kostnadene ved totalinvesteringen. Med en aksjekapital på kr ,- i Storhall Karmøy as vil et evt. aksjekjøp i selskapet bety minimale kostnader for kommunene. Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune har bidratt til en slik løsning for Deep Ocean Arena. En presiserer at en da er avhengig av en dispensasjon fra hovedregelen. Storhall Karmøy er presentert for nabokommunene via Interkommunalt utvalg for idrett. Det har gitt en positiv innstilling til anlegget. Storhall Karmøy as har sendt søknad direkte til Tysvær og Haugesund kommune om kjøp 5 % andel av aksjeselskapet. Karmøy kommune er som vertskommune bedt om å kjøpe 10 % i selskapet. Storhall Karmøy as håper på tilsvarende godkjenning som Deep Ocean arena. Dette vil være en mulighet å arbeide videre med, men endelig avklaring vil uansett ikke foreligge før i møtet Storhall Karmøy as har forutsatt i sin finansieringsplan at Rogaland fylkeskommune gir regional støtte med kr. 6 millioner. Storhall Karmøy as nevner i sitt brev også mulighetene for ekstra spillemidler til større interkommunale anlegg. Reglene for ekstra spillemidler (30 % av godkjent søknadssum spillemidler kr. 21,3 millioner) fra kulturdepartementet forutsetter også forpliktelser på investeringer og drift i dette omfanget som beskrevet ovenfor. Her gis det ikke dispensasjon. Med de signaler som foreligger fra administrasjonen i Haugesund og Tysvær kommune ansees det som vanskelig å få dem til å bidra med 5 % av brutto investeringskostnader. Det vil utgjøre ca. kr millioner på hver. Det kan også nevnes at dette har blir gjort tidligere ved bygging av ishall i Haugesund, Sysco arena i Tysvær og Fjord Motorpark i Karmøy. Foreløpig er ikke Fjord Motorpark realisert, og følgelig har heller ikke nabokommunene utbetalt sin andel. Tilskudd fra Karmøy kommune kr 7,5 millioner fordelt over 2 år Ved positiv innstilling vil tilskudd kunne dekkes, i tråd med tidligere vedtak, med 2,5 mill. kroner av kommunens disposisjonsfond samt kr.2.5 mill. avsatt på årets driftsbudsjett i For 2016 er tilskuddet lagt inn i økonomiplanen. Egenkapital kr. 11,2 millioner Gjennom en gave på kr. 10 millioner fra Trond Mohn og mindre gaver fra enkeltpersoner og firma er det egenkapital på kr. 11,2 millioner i tråd med finansieringsplanen på plass. Egenkapitalen er bekreftet med kontoutskrift. Det må likevel bemerkes at totalinvesteringen vil bli noe høyere enn det fremgår av søknaden. Kalkylen viser et ytterligere behov på kr ,-. Storhall Karmøy as

6 forutsetter at nødvendig midler til dette samles inn. Det er ikke klargjort hvordan dette skal skje eller hvem som skal bidra. Langsiktig lån kr ,- Prosjektet opererer med et lånebehov maksimalt oppad på nær kr.57 millioner i byggeperioden. Dette vil gradvis reduseres til kr ,- millioner ved utgangen av Det forutsetter at alle tilskudd tildeles og utbetales i tråd med likviditetsplanen til Storhall Karmøy as. Det foreligger lånetilsagn på byggelån fra bank med inntil kr. 60 millioner. Det er også intensjonen at samme bank skal gi langsiktig lån. Tilbudet er konfidensielt og kan derfor ikke fremlegges i sin helhet. Tilbudet er gjort kjent for administrasjonen så innholdet kan bekreftes. Byggelånet løper i 18 måneder. Tilskuddene vil komme over en lang tidsperiode. Alt etter tidspunktet for konvertering fra byggelån til langsiktiglån vil det være behov for et langsiktig lån på mellom 27 og 47 millioner. Lån vil gradvis reduseres i takt med utbetaling av tilskudd. Dette forutsetter at alle tilskudd tildeles og utbetaling i den takten som er forutsatt. Merverdikompensasjon kr ,- Spørsmålet om merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er et juridisk komplisert spørsmål. Vi må her forholde oss til den modellen Storhall Karmøy as oppgir at de vil benytte seg av. Storhall Karmøy har besluttet å søke om «kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg». Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler. Anlegget må være ferdigstilt, anleggsregnskap utarbeidet og attestert av revisor. Storhall Karmøy kan tidligst motta kompensasjon høsten Ordningen omfatter ikke merverdiavgift knyttet til ikke tilskuddsberettigede anleggselementer som vei, gjerder, parkering m.m (utgjøre kr ,- for Storhall Karmøy). Ordningen har virket siden I 2010, 2011 og 2013 ble det gitt 100 % momskompensasjon til søkerne. I 2012 ble det innvilget 89,4 %. For 2014 ble det gitt 58,1 %. Dette ble senere foretatt en tilleggsbevilgning slik at alle fikk 100 %. Rammen for 2015 er satt til 74 millioner. Søknadene i 2014 utgjorde 113,8 millioner. Det er vanskelig å spå om dette vil medføre avkortning fremover eller om det som i 2014 vil bli foretatt tilleggsbevilgning. Det at Storhall Karmøy as velger å benytte seg av ordningen med momskompensasjon gjør at usikkerheten øker. I og med at ordningen er avhengig av to usikre faktorer: hvilket beløp som blir avsatt på statsbudsjettet i gjeldende år og den totale søknadssummen gir det en betydelig mindre forutsigbarhet enn dersom selskapet hadde hatt mulighet til merverdiavgiftsrefusjon i det ordinære avgifts oppgjøret. Dette utgjør en stor usikkerhet for prosjektet. Inntektsbudsjett Det er utarbeidet et inntektsbudsjett for anlegget på kr ,- Det vises til vedlegg fra Storhall Karmøy as for nærmere detaljer. På generelt grunnlag må det sies at mange av disse inntektene er vanskelige eller umulige å vurdere. Det fremgår ikke om tallene er basert på erfaringstall fra andre haller i drift.

7 Utleie utgjør ca. kr. 1,9 millioner og er 38 % av inntektene. På tross av at behovet for anlegget beskrives som stort, foreligger det bare en leieavtale på søknadstidspunktet. Ellers er de inngått intensjonsavtaler med FK. Haugesund, Karmøy folkehøgskole og Avaldsnes idrettslag. Disse sier ikke noe om omfang eller pris. Danielsen ungdomsskole har inngått leiekontrakt på årlig kr ,- Det er ikke inngått noe forpliktene samarbeid med Åkra il, Kopervik il og Kopervik videregående skole. Det foreligger fortsatt ingen sannsynliggjøring av etterspørsel av organisert trening, og kundenes betalingsvillighet for treningstilbud i hall som normalt er inkludert i medlemskapet i idrettslaget. Dette utgjør samlet 2 millioner og er ca. 40 % av inntektene. Det skal utvikles nye tilbud som treningssenter, FFO fotballakademi (fotballfritidsordning), klatrevegg og utleie squashhaller hvor spesielt de tre førstnevnte vil være ressurskrevende i forhold til bemanning. Selv om det er tatt med noen kostnader til bemanning i kostnadsbudsjettet er det ikke beskrevet hvordan lønnskostnader eller andre kostnadene er fordelt på de ulike inntektsbringende tiltakene. Det er derfor vanskelig å vurdere om de gir en positiv effekt til driften. Salgsinntekter fra kiosk m.m. er oppgitt som nettoinntekt. Altså er det ikke mulig å vurdere nivå for bruttoinntekt og margin av solgte varers kost. Inntektsnivået er heller ikke sannsynliggjort. Selskapet forventer kr i netto inntekt eksklusiv lønn. Tilsvarende erfaring er at kiosken i Karmøyhallen har en nettoinntekt på ca. kr pr år. Det fremgår fortsatt i budsjettet årlige leieinntekter fra Karmøy kommune på kr ,-. Det er ikke avsatt midler til leie av lokaler i Storhall Karmøy i budsjett- og økonomiplan. På grunn av avstanden til Veavågen skole (1,2 km) kan anlegget ikke brukes til å avvikle ordinær kroppsøving på skolen. Dette er derfor ikke realistiske faste inntekter. I kommunestyres vedtak av fremgår det: Etableringen åpner for nye muligheter, der flere av kommunens etater kan få dekket deler av sine fremtidige arealbehov som leietaker i Storhall Karmøy AS. Slikt behov er ikke identifisert. Kostnadsbudsjett Det er utarbeidet et kostnadsbudsjett for anlegget på kr ,- Det vises til vedlegg fra Storhall Karmøy as for nærmere detaljer. Lønnskostnad er ikke sannsynliggjort med sammenligningstall fra tilsvarende organisasjon. Det mangler også beskrivelse av en driftsorganisasjon som dekker de ulike funksjonene ved anlegget. Forholdstall for andre driftskostnader er ekstremt lavt, og er oppgitt med kr. 78 pr m2. Erfaringstall fra kommunens egne idrettshaller (eksklusiv Karmøyhallen som også har basseng) er kr. 346 pr m2. Riktig nok er dette mindre haller, og kostnadsnivået pr m2 blir høyere. Likevel, er forskjellen betydelig, slik at en reelle sammenligningstall mot en tilsvarende haller drevet etter lignende modeller hadde vært ønskelig for å sannsynliggjøre estimatet. Avskrivninger er ikke tatt med i budsjettet. Rentekostnader er mest sannsynlig undervurdert de første årene, og overvurdert i siste avdragsperiode. Dette gir en vanskelig likviditetssituasjon de første årene av driften. Dette vil forsterke seg dersom ikke alle postene i finansieringsplanen faller

8 på plass eller forskyves i tid. Her nevnes spesielt regionalt tilskudd og det ytterligere kapitalbehovet som er forutsatt innsamlet. Kommunal garanti for spillemidler 26,3 millioner I «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014» utgitt av Kulturdepartementet stilles det som krav for tildeling av spillemidler at når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av krav til drift av anlegget, tilbakebetale tildelte spillemidler fra departementet (jfr. punkt i ovennevnte bestemmelser). Garantien skal være en selvskyldnergaranti på 20 år. I det årlige budsjettvedtaket fastsettes rammene for kommunens maksimale garantiansvar. Rammen er på kr. 100 millioner. Per er det kommunale garantiansvaret ca. kr.65 millioner. Formelt sett kan dermed kommunestyret gi en kommunal garanti i den størrelsesorden. Mislighold vil være brudd på kravene knyttet til driften av anlegget. I hovedsak gjelder dette: 1. Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig aktivitet. 2. Anlegget må være i godkjent teknisk stand og vedlikeholdes 3. Rettslige og faktiske disposisjoner over spillemiddelfinansierte idrettsanlegg skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Det samme gjelder for en eventuell overføring av driften av anlegget. Ved brudd på forutsetningene vil departementet kunne kreve tilbakebetalt tidligere utbetalte tilskudd fra tilskuddsmottaker (Storhall Karmøy as). Garantien vil således ikke være aktuelt for kommunen før dette er prøvd. Storhall Karmøy as søkte om tilskudd i Garantien skulle vært stilt ved søknad om tilskudd. Av hensyn til den politiske behandlingen er det avtalt at denne kan ettersendes etter kommunestyret Dersom kommunen ikke stiller kommunal garanti vil søknaden ikke bli godkjent. Storhall Karmøy as kan forvente kr. 21,3 i spillemidler. I tillegg har departementet stilt samme kravet til det ekstraordinære tilskuddet på kr. 5 millioner. Totalt vil den kommunale garantien være kr.26,3 millioner i 20 år. Dersom Storhall Karmøy as ikke overholder kravene til drift av anlegget har Karmøy kommune i realiteten tre alternativer: 1. Tilbakebetale tilskuddet 2. Overta driften og drifte anlegget i tråd med bestemmelsene 3. Støtte Storhall Karmøy as økonomisk slik at de vil være i stand til ivareta driften Sk. Vedavåg Karmøy som hovedeier er et relativt lite idrettslag. Idrettslaget er villig til å påta seg et stort ansvar for å få realisere hallen. De har i årsmøtevedtak i 2014 påtatt seg å dekke eventuelle underskudd i Storhall Karmøy as. Selv om idrettslaget fremstår som veldrevet vil de ha lite økonomiske muligheter til å hjelpe Storhall Karmøy as dersom deler av finansieringen/driftsinntekter faller bort eller store uforutsette kostnader dukker opp.

9 Selskapet bygger et idrettsanlegg som går langt utover Sk. Vedavåg eget idrettslige behov. Dette øker både den økonomiske risikoen og vil også være meget krevende med hensyn til den store dugnadsinnsatsen som vil være avgjørende for driften. Samarbeid med andre idrettslag eller et felles eierskap med andre idrettslag kunne være en mulighet for å redusere disse risikoene. Dette er Storhall Karmøy as utfordret på tidligere uten at dette har medført konkret resultater. Dette svekker prosjektet betydelig. Rådmannen må konkret vurdere om de rammene som er lagt for finansiering og drift gir et godt grunnlag for å ivareta de forpliktelser som stilles av departementet i forbindelse med tildeling av spillemidler. Det er foretatt en analyse at det tallmaterialet som foreligger, Rådmann stiller spørsmål ved hvor realistiske tallene er. Legger en til grunn mer realistiske forutsetninger vil selskapet i beste fall bære sine driftskostnader etter noen år, men ha få muligheter til fullt ut å betjene sine finanskostnader. En vil da være avhengig av ekstern driftsstøtte. Dersom ekstern driftstøtte ikke tilføres, viser gjennomgangen at det er en reell risiko for at søker ikke klarer sine forpliktelser. Muligheten for garantien skal utløses ved mislighold vurderes derfor som stor. Dersom kommunen må overta driften av anlegget vil en nøktern drift, basert på erfaringstall fra våre andre haller, koste anslagsvis 2 millioner per år. Det forutsetter dugnadsbistand fra Sk. Vedavåg. Ekstern garanti for drift Karmøy kommune ved Rådmann har per telefon mottatt en muntlig garanti for drift fra Trond Mohn, som privatperson. Han oppgir per telefon at han vil hjelpe Storhall Karmøy med driften så lenge det er nødvendig. Han ønsker ikke å inngå noe skriftlig avtale, men presiserer at et ord er et ord. Kjøp av aksjer Storhall Karmøy as har fremmet en søknad om at Karmøy kommune kjøper seg inn i anlegget med en eierandel på 10 % med 10 aksjer med en samlet verdi kr ,-. Dette for å få mulighet til midler fra Rogaland fylkeskommune til regionale anlegg. Det viser til punktet om regionale anlegg. Kostnaden er lav og risikoen er regulert i aksjelovens bestemmelser. Dersom Karmøy kommune ønsker å stille seg bak prosjektet, vil kjøp av aksjer i selskapet være et viktig bidrag ettersom dette kan medføre stor uttelling i regionale midler. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil berømme det omfattende arbeidet som til nå er langt ned i arbeidet med Storhall Karmøy. Fra tankene om anlegget ble presentert for et to år siden har mye arbeid blitt utført av engasjerte ressurspersoner. Storhall Karmøy vil ved realisering være det største idrettsanlegget som er bygget av en annen aktør enn Karmøy kommune. Anlegget bygges med hjelp av spillemidler. Det er da krav om kommunal garanti for spillemidlene. Godkjent søknad om spillemidler forutsetter kommunal garanti. Dersom garantien ikke gis vil spillemiddelsøknaden for 2015 ikke bli godkjent. Slik denne ordningen er laget vil kommunen indirekte være ansvarlig for at anlegget blir drevet etter intensjonen i spillemiddelordningen. Omfanget av spillemidler gjør at dersom anlegget bygges vil det i praksis ikke være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet. Som tidligere vist vil det da kunne være

10 nødvendig at kommunen involvere seg i driften. Karmøy kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at dette behandles grundig. Rådmann vil i den sammenheng trekke frem noen faktorer. Positive faktorer: Positivt sportslig for både lokalmiljø og regionen God egenkapitaldekning Mye anlegg for pengene Forpliktende samarbeid med en bankforbindelse Fastprisavtaler Negative faktorer Det hefter stor usikkerhet ved driftsgrunnlaget Likviditets situasjon vil bli vanskelig om ikke alle forutsetninger slår til Mangler fortsatt nærmere 3 millioner til inventar, utstyr m.m. Anlegget kan i liten grad anvendes av Veavågen skole Garanti for drift er gitt muntlig og er personavhengig Sk. Vedavåg har små økonomiske ressurser til å bidra økonomisk dersom økonomiske utfordringer Rådmannens konklusjon: Storhall Karmøy er et visjonært prosjekt og vil kunne gi innbyggerne i Karmøy og regionen forøvrig et flott tilbud. Karmøy kommune har gjennom vedtatte kommunedelplan og i budsjettvedtaket lagt positive føringer for bygging av Storhall Karmøy. Storhall Karmøy as har innlevert søknad om spillemidler og søknad om utvidet kommunal garanti kort tid før utløp av fristen. Det skulle derfor ideelt sett vært bedre tid til gjennomgang og avklaringer. Selv om initiativtakerne har lykkes på flere områder, mangler det en skikkelig forretningsplan. Rådmann mener at dette absolutt burde vært på plass for et prosjekt med en kostnad på over 80 millioner. Utfordringen for Storhall Karmøy as er at nå går toget i forhold til spillemidler og fastprisavtaler. Rådmann må derfor vurdere om Storhall Karmøy as klarer å finansiere, bygge og drifte hallen etter den modellen og de økonomiske rammer som er forelagt. Gjennomgangen av økonomiske kalkyler fra Storhall Karmøy as har etter Rådmannens vurdering vist at det vil bli vanskelig å få til en økonomisk forsvarlig drift. Rådmannen anser at de rammer som er lagt for finansiering og drift per dags dato ikke gir en tilstrekkelig grad av sikkerhet for at Storhall Karmøy as klarer å ivareta en økonomisk forsvarlig drift. Det er også tvilsomt om Sk. Vedavåg har muligheter til store økonomiske bidrag dersom noen av forutsetningen i planene for finansiering eller drift faller bort, reduseres eller skyves ut i tid. Vurderingen koker derfor ned til hvordan den muntlige underskuddsgarantien fra Trond Mohn skal vektlegges. Mohn har gjennom flere år vist stor giverevne og generøsitet overfor ulike gode

11 formål. Det er grunn til å tro at han vil følge opp disse lovnadene. Det må likevel presiseres at kommunens garantiansvar gjelder i 20 år. Det er vanskelig å knytte en muntlig garanti med en privatperson til kommunens garantiansvar i en så lang periode. Med de usikkerhetene som er påvist i planene for finansiering og drift vurderer Rådmannen det som ikke forsvarlig å gi positiv innstilling. Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for spillemidler, kjøpe aksjer eller gi tilskudd til Storhall Karmøy as. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Vedlegg: Søknad om regional status/aksjekjøp med vedtekter, forslag til aksjonæravtale og anbefaling NFF. Søknad om økt kommunal garanti spillemidler fra Storhall Karmøy as med samt tilsagn om ekstraordinært tilskudd av spillemidler Finansieringsplan (kalkyle, driftskostnader, driftsinntekter, likviditetsbudsjett) per Avtale med Danielsen ungdomsskole og intensjonsavtaler med Fk. Haugesund, Avaldsnes il og Karmøy folkehøgskole

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 KALKYLE Storhall Karmøy Kommentar (tall i hele 1000) Total byggekost Iht. avtaler med Vassbakk & Stol, Hugaas Gruppen,Unisport og andre Kost parkeringsplass + diverse Ikke berettiget til spillemidler og momskompensasjon = MVA-pliktig Kost MVA 25 % av MVA-pliktig = Kost inklusiv MVA Spillemidler Inntil 1/3 av MVA-pliktig kost. Søknad sendt = Kost eks spillemidler Ekstra spillemidler Interkommunalt anlegg med regional status gir inntil 30 % mer i spillemidler. = Kost eks ekstra spillemidler Kostnadskrevende midler Tildelt des Tilskudd kommune Normalt 1/3 av total byggekost Tilskudd fylke Anslag basert på lignende tilfeller (HIL-hallen). Søknad sendt = Kost etter tilskudd MVA-refusjon Forutsetter full MVA-refusjon = Byggekost eks. parkering og kost > 1 meter fra ringmur Kost parkeringsplass + diverse Mva lagt til da denne ikke kommer inn under momskompensasjon Byggelånsrente Totalt før egne midler Gave fra Trond Mohn Egenkapital Midler fra private, lag og bedrifter Totalt Diverse kostnader som forutsettes samlet inn som gaver før ferdigstillelse Momenter som ikke er tatt med: - Interkommunalt anlegg IKA med regional status gir inntil 30 % mer i spillemidler - dvs. kr mill.. Dugnad er ikke tatt med Kr ,-

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 14/554. Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 14/554. Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 14/554 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014 STORHALL KARMØY AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 103/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 20.10.2014, saksnr. 38/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 17/3360. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 17/3360. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 17/3360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 30.08.2017 ØKONOMI KNYTTET TIL KOMMUNALE I FORHOLD TIL PRIVATE HALLER/IDRETTSANLEGG

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Arkivsaksnr.: 11/962 Lnr.: 17100/17 Ark.: 221 D11 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Søknad om lån/forskuttering av spillemidler og kompensasjon for

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar Spillemidler - Ein tydeleg medspelar Nytt saksbehandlersystem Søknadsrunden 2016/17 Endringer/presiseringer Kommunal garanti Detaljert kostnadsoverslag Andre størrelser anlegg Nærmiljøanlegg Friluftsliv

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass.

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING KOPERVIK IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 22.08.2016, saksnr. 103/16 Behandling: Hult (Ap) fratrådte

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 16/1949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.08.2016 Kommunestyret 19.09.2016 KOPERVIK IL LÅNEGARANTI KRONER 3 500 000 Rådmannens

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober 2016 Søknadsfrist: 1. mai Formål Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at barn, unge og voksne skal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 10.02.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852570. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Campus Grimstad Arena En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 Fastsatt av Kulturdepartementet 11.12. 2017. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Til Medlemmer i Gullhaug IL Fra Styret Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Ifm årsmøte 2016 ønsker styret å gi en kort orientering til alle medlemmer og foresatte angående en

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Campus Grimstad Arena

Campus Grimstad Arena Campus Grimstad Arena En regional flerbrukshall for Agder Friidrettshallforum Haugseund, 28.04.14 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere og breddeidrett Vedtatt

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato:

PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato: PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET For årsmøtet i Kolnes IL Dato: 25.11.09 - Historie/b akgrunn - Tegninger - Kalkyler: Investering Finansiering Drift - Oppsummering - Spørsmål HISTORIE - KLUBBHUS Behov

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock.

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock. Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg Foto: Shutterstock.com 1 HVEM KAN SØKE? Kommune Fylkeskommune Idrettslag Borettslag/velforeninger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: Knutsen (KrF) foreslo at formannskapet bevilger

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 64 H &46 Arkivsaksnr.: 4/36 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur.6.5 Formannskapet.6.5 NYTT KLUBBHUS ETTER BRANN HELGANES MOTORSPORTSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 02.09.2014, saksnr. 24/14 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens 51.1.

a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens 51.1. Byrådssak 12/14 Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb GOMI ESARK-154-201200047-137 Hva saken gjelder: Åsane Rideklubb har 04 08 2013 sendt søknad om endring i kommunal garanti for lån kr

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb Byrådssak 326/12 Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb ROLO SARK-154-201200047-47 Hva saken gjelder: Paradis Tennisklubb har i brev av 31.08.2012 søkt om kommunal

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer