Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for spillemidler, kjøpe aksjer eller gi tilskudd til Storhall Karmøy as.

2 SAKSFRAMSTILLING Kommunestyret vedtok den , saksnr 43/14 enstemmig følgende vedtak: 1. Karmøy kommunestyre ser positivt på det initiativ som er tatt og det arbeidet som er gjort med sikte på realisering av Storhall Karmøy AS. 2. På betingelse av at det fra utenforstående stilles til disposisjon en tidsubegrenset driftsgaranti som sikrer balanse i driften av Storhall Karmøy AS vedtar kommunestyret å: yte tilskudd på 7,5 millioner kr fordelt over 3 år, første gang i For 2014 tas 2,5 mill. kroner av disposisjonsfondet. For 2015 og 2016 forutsettes tilskuddet dekket inn i det ordinære driftsbudsjettet garantere for 21,3 millioner kr i spillemidler 3. Karmøy kommunestyre forutsetter at det før igangsetting foreligger en fullfinansiering av anlegget. 4. Karmøy kommunestyre ser Storhall Karmøy AS som et meget spennende prosjekt. Etableringen åpner for nye muligheter, der flere av kommunens etater kan få dekket deler av sine fremtidige arealbehov som leietaker i Storhall Karmøy AS. 5. Karmøy kommune vil gå i samtaler med nabokommuner med sikte på å gjøre Karmøy Storhall AS til et interkommunalt prosjekt. Rådmannen mener at Storhall Karmøy as ikke har levert på alle forutsetningene i vedtaket. I tillegg har Storhall Karmøy as søknad om utvidet garanti 5 millioner samt bedt om at Karmøy kommune kjøper aksjer i selskapet. Det må derfor fattes et nytt vedtak i saken. Det ble i forbindelse med sak 43/14 laget en bred sak. Det vil i denne saken i hovedsak fokuseres på de endringene som er skjedd etter forrige behandling. Kort om anlegget og status På tomten til dagens fotballanlegg (gressbanen) på Sletten planlegger Storhall Karmøy as å etablere idrettshall (aktivitetsflate 25mX45m), 2 stk. squashhaller, styrketreningsrom, lager, sosiale rom, fotballhall (spilleflate105mx68m), løpebane for friidrett og klatrevegg. Alle elementene, med unntak av løpebanene, er i brev av gitt idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet. De ulike elementene er også med i handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunen eier tomten og kan inngå en festeavtale med Storhall Karmøy as i 30 år i tråd med kravet i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegget skal bygges, eies og driftes av Storhall Karmøy as. Aksjeselskapet er opprett med SportsklubbenVedavåg Karmøy som eneeier. Selskapet har fått godkjent vedtekter hos Kulturdepartementet og er således godkjent for å kunne søke om spillemidler etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette ble gjort ved årets søknadsfrist Storhall Karmøy as har forelagt følgende finansieringsplan eks merverdiavgift i vedlagt søknad:

3 Spillemidler Ekstraordinært tilskudd (kostnadskrevende midler) Rogaland Fylke regional status Karmøy Kommune Egenkapital Lån Totalkostnad Storhall Karmøy as har i tillegg til søknad innlevert oppdaterte kalkyler per Her er det også tatt høyde for renter i byggeperioden samt at ikke all merverdiavgift (kr ,-) er gjenstand for søknad om kompensasjon. Her oppgis langsiktig lånebehov til kr ,- når alle tilskudd er utbetalt. Dette er også lagt til grunn i deres likviditetsbudsjett. Det er denne kalkylen som legges til grunn videre i saken. Inkludert merverdiavgift og dugnad er totalkostnaden for anlegget kr ,-. Totalkostnaden indikerer en svært lav m2 pris. Storhall Karmøy as opplyser at alle avtaler er sikret med fastpris i påvente av kommunestyrets behandling. I tillegg er det etablert et eksternt konsortium som vil garantere for kostnadsoverskridelser på inntil kr. 5 millioner. Det er ikke avsatt midler til treningssenter, diverse innredning og enkel tribune i fotballhallen m.m. Totalinvesteringen vil dermed bli noe høyere. Storhall Karmøy as forutsetter at nødvendig midler til dette samles inn. Dette utgjør et ytterligere kapitalbehov i tillegg til det som er beskrevet ovenfor på kr ,- Gjennomgang av postene i finansieringsplanen: Spillemidler kr. 21,3 millioner Storhall Karmøy as har fått forhåndsgodkjent planen for anlegget av Kulturdepartementet. Søknad er sendt og anlegget kan derfor forvente spillemidler i den størrelsesorden som fremgår av finansieringsplanen dersom spillemiddelsøknaden blir godkjent. Tildeling vil bli fremmet til politisk behandling i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune Skal søknaden godkjennes må det foreligge kommunal selvskyldner garanti for spillemidlene. I likviditetsbudsjettet til Storhall Karmøy as er det forutsatt en lineær utbetaling av spillemidler med kr millioner per år fra Dette kan de ikke påregne. Storhall Karmøy inneholder mange spillemiddelberettigede elementer. Det største er idrettshallen med kr. 12,4 millioner (herunder også styrketreningsrom, aktivitetssal og idrettshus med 2,4 millioner). Idrettshalldelen av Storhall Karmøy er nr. 2 på det kommunale handlingsprogrammet. Det kan forventes rask utbetaling av spillemidler av denne delen av prosjektet dersom søknaden godkjennes. Det må likevel bemerkes at i henhold til fordelingsregler fra departementet skal «søknader som har fått tildeling tidligere skal få dekket restbeløpet». Torvastad arena, som ligger nedenfor Storhall Karmøy på den kommunale prioriteringslisten, er innvilget kr. 4. millioner av et tilskudd på totalt kr.10 millioner i tilskudd i De vil da ha et restbeløp på kr. 6 millioner. Denne skal da prioriteres foran Storhall Karmøy i 2015 dersom departementet viderefør sin praksis. Det vil

4 kunne bety en forsinkelse i tilskuddet til Storhall Karmøy. De resterende tilskuddsberettigede elementene ligger fra nr (fotballhall, squashhaller, delanlegg friidrett og klatrevegg). Av hensyn til forutsigbarhet for søkerne gjøres det i Karmøy kommune vanligvis ikke endringer i handlingsprogrammet fra år til år. Fylket har til nå ikke overprøvet kommunenes prioriteringslister. For å sitere fylkets saksbehandling: «Handlingsprogrammet til kommunene er et nyttig verktøy for å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av press fra særinteresser.» Dersom denne praksisen videreføres må det derfor påregnes flere års ventetid for spillemidler til disse elementene. Det ligger flere store anlegg foran på listen slik som idrettshall Mykje skole og Fjord Motorpark. Flere av anleggene er allerede bygget, men venter på spillemidler. Storhall Karmøy har realistiske forventinger i forhold til i de spillemidler de kan forvente å motta. Ut fra erfaringene fra tidligere tildelinger kan likevel ikke søker forvente spillemidlene i det tempo de har lagt opp til. For å ta høyde for dette burde tilskuddene i likviditetsbudsjettet vært fordelt over flere år, eller eventuelt bli delt i to slik at deler av tilskuddene lå lengre ut i tid. Anleggspolitisk program - kostnadskrevende anlegg kr. 5 millioner Storhall Karmøy as har fått tilsagn om 5 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til fotballhallen. Tilskuddet forutsetter kommunal selvskyldnergaranti samt at spillemiddelsøknad blir godkjent. Regional status Rogaland fylkeskommune kr.6 millioner I Rogaland er det de siste årene blitt bygget store kostnadskrevende kultur- og idrettsanlegg, samtidig som flere anlegg er under planlegging. Fylkestinget vedtok , i sak 118/06, retningslinjer for regionale idrettsanlegg i Rogaland, herunder krav til eierskap, finansiering og drift. Fylkeskommunalt investeringstilskudd til regionale idrettsanlegg vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, med et maksimalt tilskuddsbeløp på 10 mill. kroner. Storhall Karmøy as søkte i tråd med fristen Søknadsfristen er sammenfallende med søknadsfristen for spillemidler og det forutsettes at søker får godkjent søknaden om spillemidler. Søknaden behandles derfor i samme møte i Regional- og kulturutvalget I saksfremlegget for tildeling i 2014 opplyser fylkeskommunen følgende: «I forhold til de økonomiske forventningene hos søkerne er disse vesentlig større enn hva som kan dekkes innenfor tilskuddsordningen». For 2015 er det avsatt kr ,- i investeringsmidler til regionale kultur- og idrettsanlegg. Forutsatt at søknaden om regional status blir godkjent anses størrelsen på tilskuddet, Kr. 6. millioner, som et realistisk anslag. Det er allerede restanser på over kr. 19 millioner før eventuelle nye søknader fra Storhall Karmøy eller andre. Det bør derfor ikke påregnes årlige tilskudd større enn det som er tildelt de senere år. For 2014 kr. 0,450 millioner. Det betyr i praksis opptil 10 år før tilskuddet er utbetalt dersom ordningen ikke styrkes. Storhall Karmøy as har forutsatt en årlig utbetaling på kr. 1,2 millioner fra og med Regional status forutsetter at en rekke krav er tilfredsstilt. De fleste av disse vil Storhall Karmøy tilfredsstille. De største utfordringene vil være:

5 Krav til anlegget sitt eierskap og drift: Et regionalt idrettsanlegg skal i hovedregel eies og drives av to eller flere kommuner. Organisasjoner/idrettslag eller andre som ikke har kommersielt formål kan også være medeiere. Krav til finansieringen av anlegget: Et regionalt idrettsanlegg skal som et minimum finansieres med tilskudd fra eierne, statlige spillemidler og fylkeskommunalt tilskudd. Tilskuddet fra hver eierkommune skal i hovedregel være minst 5 % av godkjent kostnad for anlegget. Det kan gis dispensasjon fra den nedre tilskuddsgrensen for mindre nabokommuner dersom alle eierkommunene er enige om det. Rogaland fylkeskommune har i ett tilfelle (Deep Ocean Arena) godtatt at 5 % andelen knyttes til eierskap i anlegget og ikke kostnadene ved totalinvesteringen. Med en aksjekapital på kr ,- i Storhall Karmøy as vil et evt. aksjekjøp i selskapet bety minimale kostnader for kommunene. Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune har bidratt til en slik løsning for Deep Ocean Arena. En presiserer at en da er avhengig av en dispensasjon fra hovedregelen. Storhall Karmøy er presentert for nabokommunene via Interkommunalt utvalg for idrett. Det har gitt en positiv innstilling til anlegget. Storhall Karmøy as har sendt søknad direkte til Tysvær og Haugesund kommune om kjøp 5 % andel av aksjeselskapet. Karmøy kommune er som vertskommune bedt om å kjøpe 10 % i selskapet. Storhall Karmøy as håper på tilsvarende godkjenning som Deep Ocean arena. Dette vil være en mulighet å arbeide videre med, men endelig avklaring vil uansett ikke foreligge før i møtet Storhall Karmøy as har forutsatt i sin finansieringsplan at Rogaland fylkeskommune gir regional støtte med kr. 6 millioner. Storhall Karmøy as nevner i sitt brev også mulighetene for ekstra spillemidler til større interkommunale anlegg. Reglene for ekstra spillemidler (30 % av godkjent søknadssum spillemidler kr. 21,3 millioner) fra kulturdepartementet forutsetter også forpliktelser på investeringer og drift i dette omfanget som beskrevet ovenfor. Her gis det ikke dispensasjon. Med de signaler som foreligger fra administrasjonen i Haugesund og Tysvær kommune ansees det som vanskelig å få dem til å bidra med 5 % av brutto investeringskostnader. Det vil utgjøre ca. kr millioner på hver. Det kan også nevnes at dette har blir gjort tidligere ved bygging av ishall i Haugesund, Sysco arena i Tysvær og Fjord Motorpark i Karmøy. Foreløpig er ikke Fjord Motorpark realisert, og følgelig har heller ikke nabokommunene utbetalt sin andel. Tilskudd fra Karmøy kommune kr 7,5 millioner fordelt over 2 år Ved positiv innstilling vil tilskudd kunne dekkes, i tråd med tidligere vedtak, med 2,5 mill. kroner av kommunens disposisjonsfond samt kr.2.5 mill. avsatt på årets driftsbudsjett i For 2016 er tilskuddet lagt inn i økonomiplanen. Egenkapital kr. 11,2 millioner Gjennom en gave på kr. 10 millioner fra Trond Mohn og mindre gaver fra enkeltpersoner og firma er det egenkapital på kr. 11,2 millioner i tråd med finansieringsplanen på plass. Egenkapitalen er bekreftet med kontoutskrift. Det må likevel bemerkes at totalinvesteringen vil bli noe høyere enn det fremgår av søknaden. Kalkylen viser et ytterligere behov på kr ,-. Storhall Karmøy as

6 forutsetter at nødvendig midler til dette samles inn. Det er ikke klargjort hvordan dette skal skje eller hvem som skal bidra. Langsiktig lån kr ,- Prosjektet opererer med et lånebehov maksimalt oppad på nær kr.57 millioner i byggeperioden. Dette vil gradvis reduseres til kr ,- millioner ved utgangen av Det forutsetter at alle tilskudd tildeles og utbetales i tråd med likviditetsplanen til Storhall Karmøy as. Det foreligger lånetilsagn på byggelån fra bank med inntil kr. 60 millioner. Det er også intensjonen at samme bank skal gi langsiktig lån. Tilbudet er konfidensielt og kan derfor ikke fremlegges i sin helhet. Tilbudet er gjort kjent for administrasjonen så innholdet kan bekreftes. Byggelånet løper i 18 måneder. Tilskuddene vil komme over en lang tidsperiode. Alt etter tidspunktet for konvertering fra byggelån til langsiktiglån vil det være behov for et langsiktig lån på mellom 27 og 47 millioner. Lån vil gradvis reduseres i takt med utbetaling av tilskudd. Dette forutsetter at alle tilskudd tildeles og utbetaling i den takten som er forutsatt. Merverdikompensasjon kr ,- Spørsmålet om merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er et juridisk komplisert spørsmål. Vi må her forholde oss til den modellen Storhall Karmøy as oppgir at de vil benytte seg av. Storhall Karmøy har besluttet å søke om «kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg». Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler. Anlegget må være ferdigstilt, anleggsregnskap utarbeidet og attestert av revisor. Storhall Karmøy kan tidligst motta kompensasjon høsten Ordningen omfatter ikke merverdiavgift knyttet til ikke tilskuddsberettigede anleggselementer som vei, gjerder, parkering m.m (utgjøre kr ,- for Storhall Karmøy). Ordningen har virket siden I 2010, 2011 og 2013 ble det gitt 100 % momskompensasjon til søkerne. I 2012 ble det innvilget 89,4 %. For 2014 ble det gitt 58,1 %. Dette ble senere foretatt en tilleggsbevilgning slik at alle fikk 100 %. Rammen for 2015 er satt til 74 millioner. Søknadene i 2014 utgjorde 113,8 millioner. Det er vanskelig å spå om dette vil medføre avkortning fremover eller om det som i 2014 vil bli foretatt tilleggsbevilgning. Det at Storhall Karmøy as velger å benytte seg av ordningen med momskompensasjon gjør at usikkerheten øker. I og med at ordningen er avhengig av to usikre faktorer: hvilket beløp som blir avsatt på statsbudsjettet i gjeldende år og den totale søknadssummen gir det en betydelig mindre forutsigbarhet enn dersom selskapet hadde hatt mulighet til merverdiavgiftsrefusjon i det ordinære avgifts oppgjøret. Dette utgjør en stor usikkerhet for prosjektet. Inntektsbudsjett Det er utarbeidet et inntektsbudsjett for anlegget på kr ,- Det vises til vedlegg fra Storhall Karmøy as for nærmere detaljer. På generelt grunnlag må det sies at mange av disse inntektene er vanskelige eller umulige å vurdere. Det fremgår ikke om tallene er basert på erfaringstall fra andre haller i drift.

7 Utleie utgjør ca. kr. 1,9 millioner og er 38 % av inntektene. På tross av at behovet for anlegget beskrives som stort, foreligger det bare en leieavtale på søknadstidspunktet. Ellers er de inngått intensjonsavtaler med FK. Haugesund, Karmøy folkehøgskole og Avaldsnes idrettslag. Disse sier ikke noe om omfang eller pris. Danielsen ungdomsskole har inngått leiekontrakt på årlig kr ,- Det er ikke inngått noe forpliktene samarbeid med Åkra il, Kopervik il og Kopervik videregående skole. Det foreligger fortsatt ingen sannsynliggjøring av etterspørsel av organisert trening, og kundenes betalingsvillighet for treningstilbud i hall som normalt er inkludert i medlemskapet i idrettslaget. Dette utgjør samlet 2 millioner og er ca. 40 % av inntektene. Det skal utvikles nye tilbud som treningssenter, FFO fotballakademi (fotballfritidsordning), klatrevegg og utleie squashhaller hvor spesielt de tre førstnevnte vil være ressurskrevende i forhold til bemanning. Selv om det er tatt med noen kostnader til bemanning i kostnadsbudsjettet er det ikke beskrevet hvordan lønnskostnader eller andre kostnadene er fordelt på de ulike inntektsbringende tiltakene. Det er derfor vanskelig å vurdere om de gir en positiv effekt til driften. Salgsinntekter fra kiosk m.m. er oppgitt som nettoinntekt. Altså er det ikke mulig å vurdere nivå for bruttoinntekt og margin av solgte varers kost. Inntektsnivået er heller ikke sannsynliggjort. Selskapet forventer kr i netto inntekt eksklusiv lønn. Tilsvarende erfaring er at kiosken i Karmøyhallen har en nettoinntekt på ca. kr pr år. Det fremgår fortsatt i budsjettet årlige leieinntekter fra Karmøy kommune på kr ,-. Det er ikke avsatt midler til leie av lokaler i Storhall Karmøy i budsjett- og økonomiplan. På grunn av avstanden til Veavågen skole (1,2 km) kan anlegget ikke brukes til å avvikle ordinær kroppsøving på skolen. Dette er derfor ikke realistiske faste inntekter. I kommunestyres vedtak av fremgår det: Etableringen åpner for nye muligheter, der flere av kommunens etater kan få dekket deler av sine fremtidige arealbehov som leietaker i Storhall Karmøy AS. Slikt behov er ikke identifisert. Kostnadsbudsjett Det er utarbeidet et kostnadsbudsjett for anlegget på kr ,- Det vises til vedlegg fra Storhall Karmøy as for nærmere detaljer. Lønnskostnad er ikke sannsynliggjort med sammenligningstall fra tilsvarende organisasjon. Det mangler også beskrivelse av en driftsorganisasjon som dekker de ulike funksjonene ved anlegget. Forholdstall for andre driftskostnader er ekstremt lavt, og er oppgitt med kr. 78 pr m2. Erfaringstall fra kommunens egne idrettshaller (eksklusiv Karmøyhallen som også har basseng) er kr. 346 pr m2. Riktig nok er dette mindre haller, og kostnadsnivået pr m2 blir høyere. Likevel, er forskjellen betydelig, slik at en reelle sammenligningstall mot en tilsvarende haller drevet etter lignende modeller hadde vært ønskelig for å sannsynliggjøre estimatet. Avskrivninger er ikke tatt med i budsjettet. Rentekostnader er mest sannsynlig undervurdert de første årene, og overvurdert i siste avdragsperiode. Dette gir en vanskelig likviditetssituasjon de første årene av driften. Dette vil forsterke seg dersom ikke alle postene i finansieringsplanen faller

8 på plass eller forskyves i tid. Her nevnes spesielt regionalt tilskudd og det ytterligere kapitalbehovet som er forutsatt innsamlet. Kommunal garanti for spillemidler 26,3 millioner I «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014» utgitt av Kulturdepartementet stilles det som krav for tildeling av spillemidler at når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av krav til drift av anlegget, tilbakebetale tildelte spillemidler fra departementet (jfr. punkt i ovennevnte bestemmelser). Garantien skal være en selvskyldnergaranti på 20 år. I det årlige budsjettvedtaket fastsettes rammene for kommunens maksimale garantiansvar. Rammen er på kr. 100 millioner. Per er det kommunale garantiansvaret ca. kr.65 millioner. Formelt sett kan dermed kommunestyret gi en kommunal garanti i den størrelsesorden. Mislighold vil være brudd på kravene knyttet til driften av anlegget. I hovedsak gjelder dette: 1. Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig aktivitet. 2. Anlegget må være i godkjent teknisk stand og vedlikeholdes 3. Rettslige og faktiske disposisjoner over spillemiddelfinansierte idrettsanlegg skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Det samme gjelder for en eventuell overføring av driften av anlegget. Ved brudd på forutsetningene vil departementet kunne kreve tilbakebetalt tidligere utbetalte tilskudd fra tilskuddsmottaker (Storhall Karmøy as). Garantien vil således ikke være aktuelt for kommunen før dette er prøvd. Storhall Karmøy as søkte om tilskudd i Garantien skulle vært stilt ved søknad om tilskudd. Av hensyn til den politiske behandlingen er det avtalt at denne kan ettersendes etter kommunestyret Dersom kommunen ikke stiller kommunal garanti vil søknaden ikke bli godkjent. Storhall Karmøy as kan forvente kr. 21,3 i spillemidler. I tillegg har departementet stilt samme kravet til det ekstraordinære tilskuddet på kr. 5 millioner. Totalt vil den kommunale garantien være kr.26,3 millioner i 20 år. Dersom Storhall Karmøy as ikke overholder kravene til drift av anlegget har Karmøy kommune i realiteten tre alternativer: 1. Tilbakebetale tilskuddet 2. Overta driften og drifte anlegget i tråd med bestemmelsene 3. Støtte Storhall Karmøy as økonomisk slik at de vil være i stand til ivareta driften Sk. Vedavåg Karmøy som hovedeier er et relativt lite idrettslag. Idrettslaget er villig til å påta seg et stort ansvar for å få realisere hallen. De har i årsmøtevedtak i 2014 påtatt seg å dekke eventuelle underskudd i Storhall Karmøy as. Selv om idrettslaget fremstår som veldrevet vil de ha lite økonomiske muligheter til å hjelpe Storhall Karmøy as dersom deler av finansieringen/driftsinntekter faller bort eller store uforutsette kostnader dukker opp.

9 Selskapet bygger et idrettsanlegg som går langt utover Sk. Vedavåg eget idrettslige behov. Dette øker både den økonomiske risikoen og vil også være meget krevende med hensyn til den store dugnadsinnsatsen som vil være avgjørende for driften. Samarbeid med andre idrettslag eller et felles eierskap med andre idrettslag kunne være en mulighet for å redusere disse risikoene. Dette er Storhall Karmøy as utfordret på tidligere uten at dette har medført konkret resultater. Dette svekker prosjektet betydelig. Rådmannen må konkret vurdere om de rammene som er lagt for finansiering og drift gir et godt grunnlag for å ivareta de forpliktelser som stilles av departementet i forbindelse med tildeling av spillemidler. Det er foretatt en analyse at det tallmaterialet som foreligger, Rådmann stiller spørsmål ved hvor realistiske tallene er. Legger en til grunn mer realistiske forutsetninger vil selskapet i beste fall bære sine driftskostnader etter noen år, men ha få muligheter til fullt ut å betjene sine finanskostnader. En vil da være avhengig av ekstern driftsstøtte. Dersom ekstern driftstøtte ikke tilføres, viser gjennomgangen at det er en reell risiko for at søker ikke klarer sine forpliktelser. Muligheten for garantien skal utløses ved mislighold vurderes derfor som stor. Dersom kommunen må overta driften av anlegget vil en nøktern drift, basert på erfaringstall fra våre andre haller, koste anslagsvis 2 millioner per år. Det forutsetter dugnadsbistand fra Sk. Vedavåg. Ekstern garanti for drift Karmøy kommune ved Rådmann har per telefon mottatt en muntlig garanti for drift fra Trond Mohn, som privatperson. Han oppgir per telefon at han vil hjelpe Storhall Karmøy med driften så lenge det er nødvendig. Han ønsker ikke å inngå noe skriftlig avtale, men presiserer at et ord er et ord. Kjøp av aksjer Storhall Karmøy as har fremmet en søknad om at Karmøy kommune kjøper seg inn i anlegget med en eierandel på 10 % med 10 aksjer med en samlet verdi kr ,-. Dette for å få mulighet til midler fra Rogaland fylkeskommune til regionale anlegg. Det viser til punktet om regionale anlegg. Kostnaden er lav og risikoen er regulert i aksjelovens bestemmelser. Dersom Karmøy kommune ønsker å stille seg bak prosjektet, vil kjøp av aksjer i selskapet være et viktig bidrag ettersom dette kan medføre stor uttelling i regionale midler. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil berømme det omfattende arbeidet som til nå er langt ned i arbeidet med Storhall Karmøy. Fra tankene om anlegget ble presentert for et to år siden har mye arbeid blitt utført av engasjerte ressurspersoner. Storhall Karmøy vil ved realisering være det største idrettsanlegget som er bygget av en annen aktør enn Karmøy kommune. Anlegget bygges med hjelp av spillemidler. Det er da krav om kommunal garanti for spillemidlene. Godkjent søknad om spillemidler forutsetter kommunal garanti. Dersom garantien ikke gis vil spillemiddelsøknaden for 2015 ikke bli godkjent. Slik denne ordningen er laget vil kommunen indirekte være ansvarlig for at anlegget blir drevet etter intensjonen i spillemiddelordningen. Omfanget av spillemidler gjør at dersom anlegget bygges vil det i praksis ikke være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet. Som tidligere vist vil det da kunne være

10 nødvendig at kommunen involvere seg i driften. Karmøy kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at dette behandles grundig. Rådmann vil i den sammenheng trekke frem noen faktorer. Positive faktorer: Positivt sportslig for både lokalmiljø og regionen God egenkapitaldekning Mye anlegg for pengene Forpliktende samarbeid med en bankforbindelse Fastprisavtaler Negative faktorer Det hefter stor usikkerhet ved driftsgrunnlaget Likviditets situasjon vil bli vanskelig om ikke alle forutsetninger slår til Mangler fortsatt nærmere 3 millioner til inventar, utstyr m.m. Anlegget kan i liten grad anvendes av Veavågen skole Garanti for drift er gitt muntlig og er personavhengig Sk. Vedavåg har små økonomiske ressurser til å bidra økonomisk dersom økonomiske utfordringer Rådmannens konklusjon: Storhall Karmøy er et visjonært prosjekt og vil kunne gi innbyggerne i Karmøy og regionen forøvrig et flott tilbud. Karmøy kommune har gjennom vedtatte kommunedelplan og i budsjettvedtaket lagt positive føringer for bygging av Storhall Karmøy. Storhall Karmøy as har innlevert søknad om spillemidler og søknad om utvidet kommunal garanti kort tid før utløp av fristen. Det skulle derfor ideelt sett vært bedre tid til gjennomgang og avklaringer. Selv om initiativtakerne har lykkes på flere områder, mangler det en skikkelig forretningsplan. Rådmann mener at dette absolutt burde vært på plass for et prosjekt med en kostnad på over 80 millioner. Utfordringen for Storhall Karmøy as er at nå går toget i forhold til spillemidler og fastprisavtaler. Rådmann må derfor vurdere om Storhall Karmøy as klarer å finansiere, bygge og drifte hallen etter den modellen og de økonomiske rammer som er forelagt. Gjennomgangen av økonomiske kalkyler fra Storhall Karmøy as har etter Rådmannens vurdering vist at det vil bli vanskelig å få til en økonomisk forsvarlig drift. Rådmannen anser at de rammer som er lagt for finansiering og drift per dags dato ikke gir en tilstrekkelig grad av sikkerhet for at Storhall Karmøy as klarer å ivareta en økonomisk forsvarlig drift. Det er også tvilsomt om Sk. Vedavåg har muligheter til store økonomiske bidrag dersom noen av forutsetningen i planene for finansiering eller drift faller bort, reduseres eller skyves ut i tid. Vurderingen koker derfor ned til hvordan den muntlige underskuddsgarantien fra Trond Mohn skal vektlegges. Mohn har gjennom flere år vist stor giverevne og generøsitet overfor ulike gode

11 formål. Det er grunn til å tro at han vil følge opp disse lovnadene. Det må likevel presiseres at kommunens garantiansvar gjelder i 20 år. Det er vanskelig å knytte en muntlig garanti med en privatperson til kommunens garantiansvar i en så lang periode. Med de usikkerhetene som er påvist i planene for finansiering og drift vurderer Rådmannen det som ikke forsvarlig å gi positiv innstilling. Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for spillemidler, kjøpe aksjer eller gi tilskudd til Storhall Karmøy as. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Vedlegg: Søknad om regional status/aksjekjøp med vedtekter, forslag til aksjonæravtale og anbefaling NFF. Søknad om økt kommunal garanti spillemidler fra Storhall Karmøy as med samt tilsagn om ekstraordinært tilskudd av spillemidler Finansieringsplan (kalkyle, driftskostnader, driftsinntekter, likviditetsbudsjett) per Avtale med Danielsen ungdomsskole og intensjonsavtaler med Fk. Haugesund, Avaldsnes il og Karmøy folkehøgskole

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 KALKYLE Storhall Karmøy Kommentar (tall i hele 1000) Total byggekost Iht. avtaler med Vassbakk & Stol, Hugaas Gruppen,Unisport og andre Kost parkeringsplass + diverse Ikke berettiget til spillemidler og momskompensasjon = MVA-pliktig Kost MVA 25 % av MVA-pliktig = Kost inklusiv MVA Spillemidler Inntil 1/3 av MVA-pliktig kost. Søknad sendt = Kost eks spillemidler Ekstra spillemidler Interkommunalt anlegg med regional status gir inntil 30 % mer i spillemidler. = Kost eks ekstra spillemidler Kostnadskrevende midler Tildelt des Tilskudd kommune Normalt 1/3 av total byggekost Tilskudd fylke Anslag basert på lignende tilfeller (HIL-hallen). Søknad sendt = Kost etter tilskudd MVA-refusjon Forutsetter full MVA-refusjon = Byggekost eks. parkering og kost > 1 meter fra ringmur Kost parkeringsplass + diverse Mva lagt til da denne ikke kommer inn under momskompensasjon Byggelånsrente Totalt før egne midler Gave fra Trond Mohn Egenkapital Midler fra private, lag og bedrifter Totalt Diverse kostnader som forutsettes samlet inn som gaver før ferdigstillelse Momenter som ikke er tatt med: - Interkommunalt anlegg IKA med regional status gir inntil 30 % mer i spillemidler - dvs. kr mill.. Dugnad er ikke tatt med Kr ,-

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer