Ullensaker kommune Regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - SLUTTBEHANDLING Vedtak Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) detaljreguleringsplan for Kongresshall Gardermoen, sist revidert , med bestemmelser sist revidert Rett utskrift Turi Kobbhaug Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler til videre forføyning Saksnr. 2012/ Side 1 av 16

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 tilstede medregnet møtende vararepresentanter. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 2 av 16

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) detaljreguleringsplan for Kongresshall Gardermoen, sist revidert , med bestemmelser sist revidert Ullensaker, Siri Kielland kommunaldirektør Saksnr. 2012/ Side 3 av 16

4 Saksbehandler: Atle Sander Vedlegg: 1. Plankart, datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Illustrasjonsplan, M = 1/1000 Saksdokumenter: (ikke vedlagt) 1. Hop-sak 38/12, prinsippsak 2. 1.gangsbehandling i HOP ROS-analyse, sist revidert SAMMENDRAG: Saken gjelder sluttbehandling av forslag om detaljregulering av kongresshall like nord for Clarion hotellet på Gardermoen Vest. Hallen på m 2 bruksareal skal kunne anvendes til konferanser, messer og utstillinger. Kongresshallen er hovedsakelig tenkt å kunne betjene Clarion og Comfort hotellene samt eventuelt øvrige hoteller i området. I tilknytning til kongresshallen reguleres det grønnstruktur som på sikt vil kunne opparbeides med tursti i tråd med kommuneplanens intensjon. I tillegg til ovennevnte reguleres det fortau langsmed eiendommen for å sikre trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter innenfor området. Det er et verneverdig tun innenfor planområdet som man har kommet fram til ikke kan reguleres til bevaring uten å gå på bekostning av det foreslåtte tiltaket. Det er søkt om riving. Rådmannen anbefaler HOP å vedta detaljreguleringsplanen for «Kongresshall Gardermoen». BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet og fremmes av MjøsPlan AS på vegne av Wenaasgruppen AS. Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av kongresshall i tilknytning til Clarion og Comfort hotellene på Gardermoen Vest. Hallen vil også kunne dekke et behov og marked for de andre hotellene i området. Ullensaker kommune, ved hovedutvalg for overordnet planlegging (prinsippsak 38/12, ) anbefalte oppstart av detaljregulering av kongresshall. 1.gangsbehandling av planforslaget var i HOP BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Kongresshallens område består av gnr/bnr 163/10 og 11 og deler av eiendom 190/9. Området er cirka 37 daa, ligger vest i kommunen og grenser til Gardermoen flyplass. Saksnr. 2012/ Side 4 av 16

5 Oversiktskart som viser plassering av planområdet i forhold til Gardermoen flyplass. Saksnr. 2012/ Side 5 av 16

6 Bildet viser Clarion-hotellet i sør, RV35/E16 og Dalen parkering i vest, Comfort-hotellet og flyplassen i øst. Kongresshallen er planlagt bygget nord for Hotell Clarion i nær tilknytning til både Clarions bygninger og til Comfort hotellet. Tiltaket vil skape nye arbeidsplasser og sikre dagens ansatte på Clarion og Comfort hotellene heltidsstillinger. Det legges opp til at utearealer skal kunne brukes til messer, rigg og utstillinger. Parkering for personbiler er planlagt på bakkeplan, i tilknytning til arealene for utendørs utstillinger og messer. Planområdet har adkomst fra RV35/E16, via Hans Gaarders veg som også er dagens adkomstveg til Clarion og Comfort hotellene. Krysset fra RV35/E16 og krysset mot hotellene er rundkjøringer med god kapasitet. Hotellene har shuttlebuss som går hver 20 min til og fra flyplassen. I tillegg stopper rutebusser ved rundkjøringen hver ½ time på dagtid i ukedagene. Innenfor planområdet står tunet «Førut» (163/10) som består blant annet av et lite sveitserstilstun og tidligere smie. Tunet er i utgangspunktet verneverdig, men bebyggelsen er i en meget dårlig forfatning og det er søkt om riving av bebyggelsen. Tilstøtende eiendommer er i hovedsak avsatt til næring og området er utsatt for støy grunnet nærheten til flyplassen. PLANSTATUS Det aktuelle planområdet er avsatt til erverv/fremtidig erverv (næring) i gjeldende kommuneplan, vedtatt I tillegg er det vist fremtidig grønnstruktur/turveg langs vegen, mot p-plassen og mot flyplassområdet. Den søndre delen, dagens parkeringsplass, inngår i reguleringsplan 174 for «Sør-Gardermoen» vedtatt og bebyggelsesplan 174.B.1.A for «Del av Sør-Gardermoen, område N8+N9 m.fl.» (Clarion Hotel) vedtatt der det er regulert til parkeringsplass for hotellet. Saksnr. 2012/ Side 6 av 16

7 SAKSGANG Kunngjøring Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes Blad og i Eidsvoll/Ullensaker Blad den Berørte myndigheter, etater, institusjoner og berørte grunneiere og rettighetshavere er varslet ved brev av Offentlig ettersyn Plan ble ved 1.gangs behandling i HOP den , sak 282/12, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Det er mottatt 4 uttalelser: UTTALELSER 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Har ingen merknader til planforslaget. 2. Oslo Lufthavn AS, De kommenterer at risiko og sårbarhetsanalysen også bør inkludere mulig hendelse «Refleksjoner fra elektromagnetisk energi fra byggekraner under utbygging». For å unngå uønskede situasjoner i byggeperioden, ber de om at spesifikasjoner av kraner oversendes OSL i forkant, for vurdering. I denne forbindelsen vil Oslo Lufthavn kunne oversende egnet skjema for innmelding av kraner til utbygger. Rådmannens kommentar: Dette hensynstas i planbestemmelsene som nytt punkt under 4.3 «Før utbygging skal OSL varsles særskilt angående refleksjoner av elektromagnetisk energi fra fasader og byggekraner». I tillegg er ROS-analysen endret. 3. Statens vegvesen, De påpeker at det ikke går klart fram av kartet hvilket areal som er avsatt til næringsbebyggelse. De mener at dette må framgå av reguleringsplanen og bestemmelsene og også type næringsbebyggelse. De forutsetter videre at arealbruken skal være i henhold til overordnede retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. De ber i tillegg om at eksisterende buss-stopp innarbeides i reguleringsplanen. Rådmannens kommentar: Med hensyn til ovennevnte ser kommunen at plankartet er noe tvetydig. Planforslaget omhandler kun et forslag til tiltak som vises på kartet som «annen næring Kongresshall» og befinner seg fysisk innenfor gnr 163 bnr 10 samt den nordre delen av eiendom 190/9. Planavgrensningen omfatter rundkjøring mot sydvest og det er tatt med deler av de tilliggende eiendommer innenfor planavgrensning (gnr/bnr 164/769 og 166/21). Disse vises i plankartet med formålet «næringsbebyggelse» men en gjør oppmerksom på at planforslaget innebærer ingen tiltak innenfor disse arealer. Forretning inngår ikke som delformål under næring. Tiltak på disse eiendommene krever egne reguleringsplaner. Plankartet er endret slik at feltene har fått betegnelsene N1 og N2. Avklaringer om kollektivbetjening og hvor bussene skal stoppe må ses i sammenheng med hele Hans Gaarders veg og fremtidig utvikling av næringsområdene på begge sider av vegen, og dette vil måtte ses nærmere på i videre planarbeid for Vest-Gardermoen. Totalt sett bedres forholdene sammenlignet med i dag, da de nå får et opparbeidet fortau på østsiden. Vest for Hans Gaarders veg skjer det ingen tiltak nå. Ruter og Statens vegvesen kan selv avklare hvor de ønsker fremtidig kantstopp for buss ved å sette opp bussholdeplass-skilt. Å regulere inn kantstopp vil gjøre stoppmulighetene lite fleksible. Saksnr. 2012/ Side 7 av 16

8 4. Akershus Fylkeskommune og Fylkeskommunen redegjør for at det er tre kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet som berøres av planforslaget (id 24847, id og id i Askeladden). Bevaringsforholdene er vanskelige og bevaring av funnstedene vil hindre effektiv arealutnyttelse og fylkesrådmannen søkte derfor Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. Riksantikvaren finner å kunne godkjenne detaljreguleringsplanen for Kongresshall Gardermoen uten vilkår om ytterligere granskninger av de automatisk fredete kulturminnene før tiltak i medhold av detaljreguleringsplanen. Riksantikvaren ber dog om at id 24847, id og id (nr. #1, #2 og #3) avmerkes på plankartet med bestemmelsesområde med signaturen RpBg (reguleringsplanens bestemmelsesområde), kombinert med bebyggelse og anlegg - næringsbebyggelse. Riksantikvaren ber om at følgende tekst innarbeides i detaljreguleringsplanens bestemmelser: «For bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 gjelder følgende: #1, #2 og #3: Tiltaket i henhold til planen er tillatt. De automatisk fredete kulturminnelokalitetene id 24847, id og 72568, er allerede tilstrekkelig undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen». Fylkesrådmannen presiserer at dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at overnevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Med hensyn til nyere tids kulturminner anbefaler fylkesrådmannen at det jobbes videre med å utrede mulighetene for flytting av smia. Bygningen bør i alle tilfeller dokumenteres før nedtaking. Rådmannens kommentar: Plankart og bestemmelser endres i tråd med Riksantikvarens ønsker. Når det gjelder bevaring av smia, blir det opp til tiltakshaver å jobbe videre med noen som ønsker å overta materialene eller annet fra bygningen. Det er tilføyd et tillegg i bestemmelsene 3.1 at før riving av smia skal bygningen dokumenteres med bilder, tegninger og lignende. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformål Areal Bebyggelse og anlegg, Annen næring N1 kongresshall 27,31 daa (Område for kongresshall og uteområde for parkering og utstillinger) Hotell 1,04 daa Næringsbebyggelse-N2 0,19 daa Energianlegg - trafo 0,03 daa Øvrig anlegg - propantank 0,01 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Kjøreveg og Veg - adkomst 3,36 daa Annen veggrunn grøntareal 0,33 daa Fortau 1,33 daa Grønnstruktur, Grønnstruktur 2,14 daa Hensynssone, 12-6 Totalt areal 36,44 daa Saksnr. 2012/ Side 8 av 16

9 Grad av utnytting for areal avsatt til «annen næring kongresshall» settes til 50 % BYA. Planlagt bygg med parkering inkludert gir ca. 47 % BYA. Oslo lufthavn AS setter noen krav til utforming av bygget, som går på maksimal høyde og fasader. Det settes en maksimal mønehøyde på kote +213,5 og det skal ikke være reflekterende flater på fasade mot flyplassen. Gjennomsnittlig planert terreng på eiendommen ligger på kote +199,5, det vil si at tiltaket kan maksimalt ha en mønehøyde på 14 meter. Planlagt tiltak er ifølge forslagstiller tenkt å være en del lavere (fri høyde under drager på 8 meter). Byggets plassering er fastsatt i plankart. Varelevering blir langs byggets øst-side. Uteareal til messer, rigg og utstillinger skal utformes med krav om god kvalitet og estetikk. Eventuelle problemer mht. støy fra flyplassen søkes løst gjennom planlegging av arrangementer med tanke på dette. Forslagstiller meddeler at de fleste besøkende til hotellet (55-60 %) kommer i dag med shuttlebuss som går hver 20 min til og fra flyplassen. Øvrige kommer med bil eller egne busser. Ved store arrangement er det vanlig at arrangør selv leier inn mange busser som leverer og henter til tider som er tilpasset deres arrangement. I tillegg stopper rutebusser ved rundkjøringen hver ½ time på dagtid i ukedagene. Per i dag benyttes parkeringsplasser til Clarion og Comfort hotellenes personell i høysesong. Maksimal parkeringsnorm for hotell/konferanse settes til 1 plass pr. 100 m 2 BRA. Da kongresshallen består av totalt m 2 BRA vil det si at normen gir 112 plasser. I tillegg ønsker man å videreføre 60 stk. av dagens parkeringsplasser for de ansatte i hotellene. Totalt blir det 172 plasser. Det er til sammenligning det samme antallet som det i dag er nord for Clarion-hotellet. Da dette ikke medfører noen økning fra dagens antall, har ikke forslagstiller vurdert behovet for andre typer parkeringsløsninger, som eget bygg eller under bakkenivå. Utbyggingen planlegges med vekt på universell utforming. Det planlegges tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Det skal legges til rette for bruk av fjernvarme. ILLUSTRASJONSPLAN Viste illustrasjonsplan, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslagets rammer. Saksnr. 2012/ Side 9 av 16

10 Kongresshallen er planlagt bygget nord for Clarion hotellet og på gnr 163 bnr 10/11, i nær tilknytning til både Clarions bygninger og til Comfort hotellet. Situasjonsplanen viser en hall på 91 x 111 m = grunnflate på totalt m 2 BYA. Av dette vil selve kongresshallen utgjøre m 2 BYA. Videre planlegges innskutt mesanin til møterom, kjøkken, restaurant, toaletter og garderober m.m., totalt m 2 BYA. Resterende areal er lager m.m. Fri høyde under drager vil være 8,0 m. Illustrasjonsbilde tatt fra øst, viser fasade sør (mot Clarion hotell) og øst (mot flyplassen). Saksnr. 2012/ Side 10 av 16

11 Rundkjøringen sett fra øst mot vest. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål Planforslaget anses for å være i tråd med kommuneplanens arealdel. Grønnstrukturen, øst-vest er beholdt, men redusert noe i bredde. Grønnkorridoren mot nord vil kunne utvides tilsvarende på nordsiden av planområdet og dermed er intensjonen i overordnet plan ivaretatt. Konsekvenser for natur og miljø Det blir lagt til rette for et fortau langs Hans Gaarders veg, grønnkorridor mot flyplassen og mot eiendommens nordlige grense. I tillegg er det avsatt et område for grønnstruktur, øst for planlagt bygg. Tiltaket medfører ikke noen negativ konsekvens mht. grønnstruktur eller dagens arealbruk. Tunet på Førut (163/10) består blant annet av hovedhus og tidligere smie. Tunet er i utgangspunktet verneverdig. Det viser seg imidlertid at husene er i en slik forfatning at en restaurering er uaktuell. Det er søkt om å frigi bygningene for riving. Tiltaket medfører ikke konflikt med naturmangfoldloven. Samfunnsmessige konsekvenser En kongresshall vil bidra til et jevnere belegg for hotellet og de øvrige hotellene i regionen og derved sikre flere arbeidsplasser i Ullensaker kommune. I forbindelse med prosjektet blir det opparbeidet gangarealer og fortau noe som anses som positivt for området og allmennheten. Saksnr. 2012/ Side 11 av 16

12 Tiltaket vil ikke medføre noen vesentlig økning av trafikk, som skulle medføre trafikale problemer av noen art. Parkering er løst innenfor eksisterende ramme og skulle ikke medføre noen negative konsekvenser. Det legges til rette for fjernvarme. Økonomiske konsekvenser Utbygging er i privat regi og medfører ikke noen konsekvenser for det offentlige. Fremdrift Sluttbehandling av reguleringsplanen vinter 2013 vil gi byggestart vår Det fremmes byggesøknad i sluttfasen av planbehandlingen. Juridiske konsekvenser Utbyggingen medfører ikke noen negative konsekvenser. Konsekvenser for barn og unge Utbyggingen medfører ikke noen negative konsekvenser, men det blir tryggere for myke trafikanter. Universell utforming Prosjektet planlegges med vekt på universell utforming, med tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Risiko og sårbarhetsanalyse Analysen beskriver alle risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen eller som følge av en utbygging etter planen. Analysen konkluderer med at det vil kunne forekomme tre svært sannsynlige hendelser av «ubetydelig» konsekvens, det vil si med ingen person- eller miljøskade: Området inneholder et verneverdig tun, men pga. at tilstanden på bygninger er meget dårlig, er det søkt om frigjøring av tunet. Støy fra flyplassen medfører tiltak på bygning, støyisolering. Refleksjoner fra elektromagnetisk energi medfører tiltak på bygning, tilpasset fasadekledning, i tillegg til byggekraner (etter ønske fra OSL). I tillegg kommer analysen fram til at det vil kunne forekomme en lite sannsynlig hendelse med «alvorlig» konsekvens, det vil si som kan medføre alvorlig person- eller miljøskade: Propantank ved innkjøring til området kan være en risikofaktor i forhold til eksplosjonsfare og påkjørsel. Konstruksjonen må sikres mot den type hendelse. VURDERINGER/DRØFTINGER: Overordnede mål Detaljreguleringsplanen anses å være i tråd med kommuneplanen og kommuneplanens arealdel. Utviklingen er i tråd med prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging, streng praktisering av parkeringsnormene og universell tilgjengelighet. Saksnr. 2012/ Side 12 av 16

13 Utforming og kvaliteter Kommunen har et ønske om god kvalitet og estetikk i den videre utviklingen av Gardermoen Vest. Illustrasjonsplanen og illustrasjonsbildet i dette saksfremlegget viser lite av det arkitektoniske uttrykket til kongresshallen. Ovennevnte ønskede kvaliteter omtales i planforslagets bestemmelser ( 4.3, 5.1, 5.2, 6.1), og vil følges opp videre for å sikre den typen utvikling og den standarden som svarer til kommunens høye ambisjoner. Plassering Kongresshallen er plassert i den sørligste delen av eiendommen og cirka midt på med hensyn til øst-vest himmelretningen. Det er korte avstander mellom målpunkter (Kongresshall, Clarion og Comfort hotellene, parkering) og forholdsvis trygge ferdselslinjer for myke trafikanter. Forslagstiller gjør rede for at det skal legges stor vekt på at uteareal til messer, rigg og utstillinger inkludert parkering, skal utformes med krav om god kvalitet og estetikk. Rådmannen finner dermed at det er rimelige grunner for å kunne tillate bakkeparkering. Universell utforming Planforslaget legger opp til universell utforming av inne og utearealer innenfor planområdet med tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Planforslaget virker inkluderende slik at alle vil kunne benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Bebyggelsen skal plasseres slik at det tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert og lett fattbart gangvegnett med korte avstander mellom parkeringsplasser, uteoppholdsarealer og viktige målpunkter. Det forutsettes at ovennevnte temaer legges til grunn i den videre prosjektering. Utnyttelse Planforslaget omfatter deler av Clarion hotellets eksisterende parkeringsplass samt et område som tidligere har vært dyrket mark og et lite tun som forutsettes fjernet. Forslaget innebærer å regulere eiendommen til formål «annen næring kongresshall». I tillegg reguleres det grønnstruktur og fortau. Innenfor byggeområdet foreslås det at tillatt bebygd areal ikke skal overstige %-BYA=50 % og at maksimal mønehøyde settes til kote +213,5. Det vil si en maksimal mønehøyde på 14 meter fra gjennomsnittlig planert terreng (jf. høydebegrensning fra OSL). I tiltakets beskrivelse redegjør forslagstiller for at fri høyde under drager vil være 8,0 m, dette betyr at tiltaket i utgangspunktet ikke regnes med å bli så høyt. Forholdet til kulturminner Det finnes 3 automatisk fredete kulturminner (id.24847, id og id.72568) innenfor planområdet, med bosetning-/aktivitetsområde bestående av en grøft og en kokegrop, som er lagt inn i plankartet. Riksantikvaren har frigitt kulturminnene, men krevd at de vises på plankart og i bestemmelsene. Det er flere sefrak-registrerte bygg på tunet «Førut» (gnr 163 bnr 10 og 11) som består av et lite sveitserstils tun og ei smie. Smia i nord blir ansett som verdifull. Tunet på Førut forutsettes revet i planforslaget, men før riving av smia må bygningene dokumenteres med bilder eller tegninger. En regulering til bevaring ville kunne hatt uforholdsmessige store konsekvenser for det foreslåtte tiltaket. Saksnr. 2012/ Side 13 av 16

14 Grønnstruktur Kommuneplanen viser en relativ romslig grønnstruktur litt nord for Clarion-hotellets parkeringsplass, som så fortsetter vest for Comfort hotellet og så videre nordover langsmed flyplassen. Delen av grønnstrukturen nord for parkeringsplassen ville hatt en uhensiktsmessig plassering med hensyn til planlagt kongresshall og foreslås derfor flyttet til planområdets nordlige grense. Planforslaget reduserer grøntstrukturen noe: Grønnkorridoren i øst har en bredde på 5 meter og 4 meter i nord (G2). Mot nord vil det kunne avsettes et tilsvarende areal på naboeiendommen når denne en gang utvikles. Bestemmelsene åpner opp for muligheten av en senere opparbeidelse av tursti i dette området. Foran Comfort hotellet er grønnstrukturen G1 noe bredere og skal beplantes og opparbeides for å utgjøre et helhetlig uteområde mellom bygningene. Eksisterende vegetasjon skal beholdes så mye som mulig. Det vil eventuelt kunne plantes noe i grøntstrukturen G2, men det bør ikke være til hinder for opparbeidelse av fremtidig tursti. Biologisk mangfold Det er ingen registrerte funn på eiendommen i henhold til Naturbasen. Store deler av eiendommen har tidligere vært dyrket mark som den siste tiden har vært brukt til parkering. Vegetasjonen og eventuell fauna i kantsonene mot nord og øst skal bevares. Trafikk Området har adkomst fra RV35/E16, via Hans Gaarders veg som også er dagens adkomstveg til hotellene. Krysset fra RV35/E16 og krysset mot hotellene er rundkjøringer med god kapasitet. Det er også kort veg til flyplass, motorveg og store innfartsårer, inkludert jernbane fra planområdet. Forslagstiller redegjør for at tiltaket ikke vil medføre noen vesentlig økning av trafikk, som skulle medføre trafikale problemer av noen art. Dette forutsetter økt satsing på et godt kollektivtilbud og god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det er i dag bussholdeplass/kantstopp like nord for rundkjøringen i Hans Gaarders veg med rutebusser som stopper hver ½ time på dagtid i ukedagene. I tillegg går det shuttlebuss hver 20. min mellom hotellene og flyplassen. Det er altså relativt hyppige avganger og relativt god service til kollektivknutepunktet Gardermoen fra planområdet. Planforslaget legger ikke opp til å endre på dagens situasjon for busstopp. Bortsett fra at det blir anlagt fortau på østsiden av vegen som gir sikrere opphold for de som venter på bussen. Kantstopp for buss reguleres ikke inn. Opparbeiding av fortau innenfor planområdet er et rekkefølgekrav og vil bidra til å sikre trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter. Det vil stilles tilsvarende rekkefølgekrav til øvrige områder når disse utvikles slik at det på sikt vil dannes gode sammenhengende forbindelser for myke trafikanter. Saksnr. 2012/ Side 14 av 16

15 Planområdet har forholdsvis god forbindelse til kollektivknutepunktet Gardermoen gjennom både rutebusser og shuttlebusser (ca. 10 minutters reisetid) og til kollektivknutepunktet på Jessheim gjennom rutebuss (ca. 25 minutters reisetid). Det er et betydelig antall hoteller i området Gardermoen Vest. Det anses som naturlig at aktører i området ønsker en større kongresshall for messer, konferanser og lignende med tilhørende utearealer da det ser ut til å være et reelt behov og grunnlag for en slik virksomhet i området. Rådmannen anser at en utvidelse av konferansetilbudet vest for flyplassen er i tråd med kommuneplanen og den type virksomhet som allerede er etablert i området og som vil kunne komme i fremtiden. Parkering Den søndre delen av planområdet er regulert til parkeringsplass for Clarion hotellet i reguleringsplan 174 for «Sør-Gardermoen» vedtatt og bebyggelsesplan 174.B.1.A for «Del av Sør-Gardermoen, område N8+N9 m.fl.» (Clarion Hotel) vedtatt Dagens parkeringsplass inneholder ca. 170 plasser. Planforslaget legger opp til en forholdsmessig restriktiv parkeringsnorm som tilsvarer en videføring av hovedgrepene i områdeplan for Gardermoen næringspark II B og C med maks 1 parkeringsplass per 100 m 2 BRA kongresshall. Dette tilsvarer 112 parkeringsplasser. I tillegg avsettes det inntil 60 parkeringsplasser for hotellets ansatte. Totalt vil det kunne være maks 172 parkeringsplasser innenfor planområdet, dette tilsvarer dagens antall. Den relative strenge parkeringsnormen vil, sammen med hotellets reduserte parkeringsdekning, kunne bidra til å forsterke og bygge opp under ovennevnte positive tendens og forhåpentligvis en enda større kollektivandel i fremtiden. Det settes krav til sykkelparkering for 20 % av de ansatte, slik kravene er i GNP II. Miljø og forurensning Planområdet er utsatt for støy fra flyplassen. Det skal legges til rette for bruk av fjernvarme og vannbåren varme i kongresshallen. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, Gardermoen. Planforslaget slik den foreligger legger opp til å senke behovet for bilbruk, øke satsing på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Planområdet ligger innenfor grunnvannsforekomsten ved Gardermoen. Det forutsettes at planforslaget oppfyller kravene i forskrift om rammer for vannforvaltningen og opprettholder god økologisk og kjemisk status i grunnvannsreservoar. Saksnr. 2012/ Side 15 av 16

16 Rekkefølgebestemmelser Det er rekkefølgebestemmelser i planforslaget som skal sikre hensyn knyttet til veg og trafikkanlegg, vann, avløp og renovasjon. Fortau i henhold til plankartet skal være opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet. Det er vurdert at en utbyggingsavtale mellom utbygger og Ullensaker kommune ikke er nødvendig, da en slik avtale ikke omfatter mer enn det rekkefølgebestemmelsene omhandler, og som utbygger kan innfri for å realisere prosjektet sitt. Endringer etter offentlig ettersyn På plankartet: Det er lagt inn 15 m byggegrense til senterlinje for Hans Gaarders veg. Vegene har fått betegnelsene V1 og V2. Frisiktlinjer er lagt inn for avkjørsel til V1. Tre automatisk fredete kulturminner er lagt inn som bestemmelsesområde med id-nr og avgrensning. Næringsområdene har fått betegnelsene N1 og N2. I reguleringsbestemmelsene: Tillegg til 3.1. Før riving av smia på gnr 163/10, skal bygningen dokumenteres med bilder, tegninger eller lignende. Tillegg til 4.3: Før utbygging skal OSL varsles særskilt angående refleksjon av elektromagnetisk energi fra fasader og byggekraner. Tillegg 5.1. Det skal tilrettelegges med sykkelparkering for minst 20 % av de ansatte. 7 endres til Bestemmelsesområde, med teksten: For bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 gjelder følgende: #1, #2 og #3: Tiltaket i henhold til planen er tillatt. De automatisk fredete kulturminnelokalitetene id 24847, id og id 72568, er allerede tilstrekkelig undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. KONKLUSJON Rådmannen anbefaler Hovedutvalg for overordnet planlegging å vedta detaljreguleringsplan for «Kongresshall Gardermoen». Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2012/ Side 16 av 16

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 166/17 Formannskapet 22.08.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1765 DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Dato:... 31.01.2014 Dato for siste revisjon:... 18.02.2016 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN

SLUTTBEHANDLING - FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 183/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 56/15 Kommunestyret 07.09.2015 SLUTTBEHANDLING - FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN Vedtak Med

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Alta voksenopplæringssenter Arkivsak 15/4471 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert Sluttbehandling,

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2012/8145 Arkiv: L12/02/HE 01 Saksbehandler: Marius Trosterud Holmen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Planutvalget 24.09.2013 59/2013 Kommunestyret

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: 21. juni 2007 formannskapssekretær Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer