Internt Budsjett 2007 og økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010"

Transkript

1 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99

2 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD BALANSERT MÅLSTYRING I BUDSJETTET ANDRE KAPITTEL I BUDSJETTET OM TALA OG FORUTSETNINGAR I ØKONOMIPLANPERIODEN RÅDMANN OG ØKONOMI/ORGANISASJON SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) UTVIKLING SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) BARNEHAGE SAMFUNN BRUKARAR Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) SKULE SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Side 2 av 99

3 6.2.2 Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) PLEIE OG OMSORG SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) HELSE OG VELFERD SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) TEKNISK SAMFUNN BRUKARAR Endring i høve til Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) INTERNE PROSESSAR MEDARBEIDAR SÆRLEGE TEMA Bustader Prosjekt ØKONOMI Endring i høve til Drift i økonomiplanperioden ( ) FINANS, SKATT OG RAMMETILSKOT ØKONOMI Endring i høve til Føresetnader og mål i økonomiplanperioden Finans i økonomiplanperioden Effekt av endring i folketal Finansiell utvikling Side 3 av 99

4 1 OM DOKUMENTET 1.1 INNLEIING Dette dokumentet rapporterar frå den interne organiseringa av Kvam herad, og tek for seg drifta (eksl. prosjekt) i dei ulike produksjons- og støtteeiningane til kommunen. Dokumentet er offentleg og fylgjer budsjett 2007/økonomiplan som eit vedlegg, slik at alle som er interesserte i desse opplysningane, kan få tak i dei. Evt. ytterlegare informasjon vert lagt ut på internettsidene til Kvam herad, 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD Budsjettansvar for rådmannsnivå og politisk nivå er svært lite, og difor slått saman med hhv. økonomi/organisasjon og informasjon i årsmeldinga. 1.3 BALANSERT MÅLSTYRING I BUDSJETTET Det strategiske styringsverktøyet BMS er teke i bruk for å få betre fram og setja mål for perspektiv utanom økonomi. Perspektiv som Kvam herad òg må styra etter for å oppnå dei strategiske måla til kommunen. Nedanfor er oversikt over samanheng mellom perspektiv og strategiske mål: Side 4 av 99

5 Beste nærings og bukommunen i Hordaland Tema Samfunn Profilera Kvam Stolte innbyggjarar med felles identitet Regionsenter midt i Hordaland Gode levekår med spennande og varierte tilbod Bli ein del av arb.mark. og kulturliv i Bergen, med høve til etablering Godt utvikla infrastruktur - internt og eksternt Brukarar 24-timarskommunen Heilskapleg satsing på kultur, næringsutvikling og bustadpolitikk Interne prosessar Auka samspel og samhandling Kontinuerlig utvikling av IT og prosedyrar som gjer oss skapande og effektive Utvikla strategiske samarbeidsformer (Vinn-vinn) Bruka politisk påverknadsarbeid som effektiv arbeidsreiskap Medarbeidarar Frå dei-kultur til vi-kultur Auka engasjement og involvering - felles ansvar Systematisk kompetanseutvikling for å rekruttera og behalda kompetent personell Økonomi Sikra frie ressursar for å gjennomføra strategi Styrkja økonomisk planarbeid, styringogkontroll Konkurransedyktig levering 1.4 ANDRE KAPITTEL I BUDSJETTET Finans, skatt og rammetilskot er presentert som ei eiga eining, men er kun ei fiktiv eining der dei store fellesinntektene og finanskostnadene vert presentert. Presentasjonen fylgjer difor ikkje malen til dei andre einingane. Tidlegare var det òg eigne kapittel for investeringsrekneskap og prosjekt, men desse er no med som eigne, fullstendige kapittel i det eksterne budsjettet. Side 5 av 99

6 1.5 OM TALA OG FORUTSETNINGAR I ØKONOMIPLANPERIODEN I tabellen er kolonna Bud. 06 lik det justerte budsjettet pr. 2. tertial I økonomiplanperioden er det generelt lagt til grunn ein lønsvekst på 3,5% (vekta med 0,65) og ein prisvekst på 1,5% (vekta med 0,35). Dvs. at dei statlege tilskota og kommunen sine inntekter vert regulert med 2,8%. I er det lagt til grunn eit rentenivå på lån på 4,25%, og 3,5% for obligasjonar. Regjeringa har lansert endringar i sjukeløn. Førebels er forslaget at arbeidsgjevar sin del med 100% finansiering vert redusert frå 16 til 14 dagar. Deretter skal arbeidsgjevar finansiera 20% i 6 mnd og 10% i dei neste 6. I økonomiplanen er det lagt inn 0,6 mill.kr i kostnad i 07 (deretter auka med 3,5% pr.år). Dersom foreslått endring ikkje vert vedteken, er desse midlane disponible til andre foremål. Endringar i tala frå 2006 til 2007 mindre enn 0,1 mill.kr, vert ikkje kommentert dersom det ikkje er større underliggjande skilnader som er av interesse. Side 6 av 99

7 2 RÅDMANN OG ØKONOMI/ORGANISASJON 2.1 SAMFUNN Einingane organiserer administrativ toppleiing i Kvam herad og støttefunksjonane økonomi, organisasjon, personal og IKT. Rådmann, inklusiv strategisk leiargruppe, har hovudansvar for den samla samfunnskontakten for heile Kvam herad. Gruppa har overordna ansvar for å utforma og setja i verk konsekvensar av målsetjingar som er politisk vedtekne gjennom kommuneplan og av Kvam heradsstyre. Kvam herad vart i 2006 utnemnd til beste kulturkommune i Hordaland. Vi kan vera stolt over det rike frivillige kulturtilbodet vi har i kommunen, støtta av ein kommune med eit mangfaldig kulturtilbod for barn, vaksne og eldre. I tillegg har Fylkeskommunen bidrege sterkt ved at Kabuso i Øystese vart opna i januar I årsmeldinga for 2005 viste vi til at det er trong for å drøfta visjonen for Kvam herad, om å vera den beste nærings- og bukommunen i Hordaland. Administrasjonen har konkretisert oppgåva gjennom formuleringa å bli eit skapande og spennande Kvam. Vi er overbevist om at det først og fremst er vidare satsing på kultur- og næringsprosjekt som er vegen å gå for å nå fram til auka folketal i Kvam, i tillegg til å stimulera til bustadbygging på vedtekne bustadfelt. Like viktig er å leggja til rette for å korta reisetida til Bergen gjennom bygging av Hardangertunnelen og Arnatunnelen. Kommuneplanen sine strategiar vert lagt til grunn for dei ulike tenestene, men det er nødvendig å ta fatt i tekstdelen for å redusera tal strategiar og få klarare operative mål. Kvam er alt ein god kommune å bu i. I styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtenesta i kommunane utgjeve av Sosial- og helsedirektoratet viser samanlikningstala når det gjeld levekårsproblem at Kvam får ein skòre på 3,9 ( 4,0 sist ) på ein skala frå 1 til 10. Ein verdi på 1 viser låg grad av problem, 10 viser at kommunen har store problem. Snittet på landsbasis er 5,4, i kommunar med folketal snitt på 5,4 og snittet i Hordaland er 4,4. Det er gledeleg at Kvam siste året har ein liten nedgang i levekårsproblem. Kommunen har som mål å halda oppe så gode tenester at vi får like låg skòre for komande år. Særleg utfordring for Kvam herad i 2007 og framover er knytta til reduksjon i arbeidsplassar i Ålvik. Det kan få konsekvensar for busetnad og folketalsutvikling både i Ålvik og i resten av heradet, dersom desse ikkje vert erstatta med alternative arbeidsplassar. Målsettinga må vera Side 7 av 99

8 å få etablert ei felles kommunal/fylkeskommunal/statleg satsing for å leggja til rette for alternative næringar/arbeidsplasser. I høve til regionalt utviklingsprogram vert det satsa på utviding av skipsverftet på Omastrand. Det vert arbeidt for visningslokalitet i Fyksesundet, samstundes som også nye artar innanfor fiske- oppdrett vert prøvd ut i Hardangerfjorden. Kvam herad har gjennomført reiselivsanalyse som konkluderer med at det er gode moglegheiter for vidare vekst. Det vert peika på Norheimsund som maritimt senter, RV 7 som turistveg, betre serveringsstader, utvikle Kvamskogen og arbeide med badeland i Øystese. Skal me lukkast, må det interne samarbeidet i kommunen utviklast, og vi må saman finna ut kva som er den rette vegen å gå inn i framtida. Ved gjennomgang av formuleringar i statsbudsjettet for 2007 finn vi at desse i stor grad er i samsvar med heradet sine eigen strategiar for å skapa den beste Nærings- og bukommunen i Hordaland. 2.2 BRUKARAR Tabell 1 KOSTRA-tal Tekstforklaring Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 Kvam Bud Kvam Bud 2006 Kvam 2005 Hordaland 2005 Gruppe Norge Endring i høve til 2006 KOSTRA-tal er for det meste knytt til ekstern produksjon av teneste i ein kommune. For intern produksjon er det ikkje så mange nøkkeltal. I større grad enn for ekstern produksjon slår lokal organisering gjennom i nøkkeltala for fellestenester, som lønn, økonomi og IKT. Tala kan endrast ved at det som etter forskriftene skal vera fellesutgifter sentralt vert fordelt direkte ut på ekstern tenesteproduksjon. Det har vi sett når vi har vore i diskusjon med andre kommunar om rekneskapsføring. Kvam herad har valt å sentralisera mange administrative oppgåver for å unngå småskala-ulemper, og føring av kostnadene er gjort etter intensjonane i rekneskapsforskriftene. Det er difor litt vanskeleg å uttala seg om Kvam herad ligg høgt i kostnader. Vårt ynskje er at det vert etablert god rekneskapsskikk på dette område og at tala dermed vert meir pålitelege Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) Økonomi/organisasjon og rådmann Avdelinga Økonomi og organisasjon omfattar IKT-avdeling og økonomi- og personalkontor. Eininga er presentert saman med rådmannsnivå. Budsjettet til rådmannen er relativt lite, og dreier seg i all hovudsak om løn til ordførar, kommunesjefar og operative leiarar. Side 8 av 99

9 Strategisk gruppe Drift Strategisk gruppe har som oppgåve å ha overordna oppsyn med all tenesteproduksjon i Kvam herad til ei kvar tid. Spesielle prosjekt I perioden brukar ein av kommunesjefane 60% av arbeidstida si på prosjektet Kvammaskulen 2007 Målet er å skapa framtidas skule i Kvam på mest mogeleg effektiv måte gitt høg kvalitet på lang sikt både pedagogisk og bygningsmessig. Økonomi og personal I perioden står Kvam herad overfor store utfordringar, og heradet må redusera drifta. Det er viktig at Økonomi- og personalavdelinga greier å støtta resten av drifta av heradet slik at nedbyggingsprosessen skjer på eit godt grunnlag. Viktige statlege føringar er: Kommunale rekneskapsforskrifter. Lover og forskrifter om datatryggleik. Hovudavtalen Hovudtariffavtalen og evt. ny avtale. Arbeidsmiljølova Våre viktigaste planar er: Kommuneplan Økonomiplan Årsbudsjett Tertialrapportar Årsrekneskap og årsmelding I tillegg kjem lokale føringar som: Personalpolitisk handlingsplan for Kvam herad Tenestene omfattar rekneskapskontor, faktura-avdeling, controller-avdeling, løns- og personalkonto og, skattekontor. Alle avdelingane er plasserte på Kvam rådhus. Vår oppgåve er å ha så gode system at heradet fungerer godt dagleg, samtidig som vi heile tida tenkjer langsiktig i tråd med vedteke hovudmål for heradet. Økonomikontoret har ansvar for dagleg drift av kommunens rekneskapssystem, i tillegg til utarbeiding budsjett og økonomiplan. Økonomikontoret arbeider etter ei målsetning om støtta resten av Kvam herad i samband med drift og bruk av store fellessystem slik som økonomisystem og balansert målstyring. I tillegg Side 9 av 99

10 støttar einingane resten av heradet i samband med økonomiske analysar og oppfølging. Fellessystema er reidskap som alle i organisasjonen nytta i samband med arbeidsdeling og avgjersler. Løns- og personalkontoret står for sentral forvaltning av løns- og personalarbeidet. Viktige mål er å effektivisera rutine-arbeidet for å frigjera ressursar til personalforvaltning og utvikling. Personalavdelinga har systemansvar for HMS-systemet og er involvert i arbeidet med oppfølging av sjukmelde gjennom samtalar og igangsetting av bedriftsintern attføring m.m. I 2007 har avdelinga planlagt følgjande spesielle aktivitetar: Prosjektmål. 1. Automatisera datafangst innan lønn og personal. Målet er å auka kvaliteten og effektivisera arbeidet. Dette prosjektet er avhengig av at det vert innført eit elektronisk turnus-system i Pleie- og omsorg, sjå prosjekt under IKT. (Prosjektet er overført frå 2006 til 2007 pga. kapasitetsproblem både i Pleie- og omsorg og i eigen eining.) 2. Gjera ferdig kvalitetssystem for lønn og personal. Formålet er å etablera eit system som gjer det lettare å halda oversikt over prosedyrar innan fagfeltet. Når systeme vert elektronisk er det lettare å vedlikehalda og kan lett distribuerast i organisasjonen (Prosjektet er overført frå 2006 til 2007 pga. kapasitetsproblem ). Driftsmål. 1. Kvam herad har som langsiktig mål å bruka av BMS (Balansert Mål Styring) i heile organisasjonen. I løpet av 2007 må alle leiarar bruka BMS. For å nå målet må alle leiarar ha kjennskap til BMS. 2. Følgja opp kompetanseplan. I 2007 skal vi arbeida ut ein kompetanseplan for heile organisasjonen. 3. Følgja opp IA-avtalen. I 2007 skal vi arbeida ut ein plan for seniorpolitiske tiltak for heile organisasjonen. Langsiktige mål for økonomi og personal 1. Å få til samarbeid om kjøp/sal av økonomi- og rekneskapstenester til ein eller fleire eksterne organisasjonar 2. I planperioden reknar vi med at vi kan verta utfordra til å endra tenesteproduksjonen i samband med kommunesamarbeid. IKT-avdelinga Side 10 av 99

11 IKT er er ein kritisk produksjonsfaktor i alle organisasjonar. Å finna ut kva tenester og i kva omfang IT vil verta etterspurt er ei utfordring i seg sjølv! Vi veit berre at staten og andre aktørar set stadig nye krav til elektronisk system og informasjon. Det er i dag mogeleg å levera/kjøpa IKT-tenester til/frå andre. Vi leverer i dag datatenester til Kvinnherad kommune innan skule og barnehage, og vonar at vi i løpet av 2007 kan levera liknande tenester til andre kommunar i Hordaland. Status IKT-avdelinga er ei sentralisert avdeling på Kvam rådhus med fem fast tilsette. Teknisk utrustning er data-nettverk over heile kommunen til ca. 50 avdelingskontor, ca. 950 PC-ar og 150 skrivarar. Serverparken er i 2006 opprusta noko, det er stadig trong for endringar og opprusting i høve lagringsplass, kapasitet osv. På nettverksida sentralt er det gjort endringar i Fleire endringar som medførerer auke tilgang til ekte breiband og stabilitet i nettet er nødvendig. Samtidig må vi oppfylla krava frå Datatilsynet, og tilpassa oss til nasjonale krav i enorge2009. Dette gjeld særskild tilpassing til Mi side og digital identitet. Spesielle mål og aktivitetar for 2007 Prosjektmål. Driftsmål. 1. Avslutta prosjektet Kvammaskulen IKT-løysingar Det gjeld skuleadministrativt program, læreprogram og kommunikasjonsprogram mellom lærar, elev og foreldre både i barnehage og grunnskule. 2. Starta opp turnusprogram for helse-sektoren. Målet er å effektivisera bruk av personalressursar og skapa meir fleksibel organisasjon. 3. Starta tilpassinga og tilnærminga til Mi side -prosjektet. I samband med dette prosjektet få ei samla oversikt over interne tenester og korleis brukarane, som skal ha det, kan få ein felles tilgang til alle system. 4. Få fleire lokasjonar knytt til det interne telenettet for på den måten å kunne spare driftsmidlar. 5. Få på plass ein overvakingsystem for VA (Vatn- og Avlaup) og FDV ( Forvaltning, Drift og Vedlikehald) som er stabilt og framtidsretta. 1. Kopla flest mogelege lokasjonar opp på fiber-nettverket. 2. Meir straumlinjeforma og effektiv drift. 3. Meir tid til å følga opp system for på førehand kunne fanga opp feil og driftsstans. 4. Meir tid brukt på opplæring og rettleiing til i bruk av IKT-systema. 5. Auka samvær og samarbeid med nabokommunar for å kunne selge/ kjøpe tenester oss imellom. Og auke tilgong til kompetanse for å motvirka behovet for å kjøpa tenester frå eksterne leverandørar. Side 11 av 99

12 Langsiktig mål 1. Samhandling i nett og system (integrasjon) for å få ut synergi-effektar. Få fleire av systema til å samhandla på ei slik måte at det skapar rasjonell gevinst i organisasjonen. Døme : Alle registering av personlege data som tlf, adresse, personnummer skal berre vera nødvendig å vedlikehalda i ein database for alle fagsystem/ støttesystem. 2. Få til samarbeid om kjøp/sal av fleire IKT-system i Hardanger innafor etablert breibandssystem. 2.3 INTERNE PROSESSAR Informasjonsteknologi: Eininga er hovudleverandør av informasjonsteknologi til resten av organisasjonen (sjå status under Tenesteproduksjon ) Kvalitetssystem/HMS: Prosedyrar for internt HMS-system vert nytta. Det er eininga som teknisk har utarbeid det elektroniske HMS-systemet og som vedlikheld det. Arbeidet for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen) er innarbeidd i HMS-systemet og tilgjengeleg for alle tilsette via intranett. 2.4 MEDARBEIDAR Økonomi- og organisasjon har i dag 19,95 årsverk. Det er ikkje føreslått auke i økonomiplanperioden. Vi har ein viss mobilitet. Vi merkar godt at det er ein stram arbeidsmarknad og vanskelegare å skaffa kvalifiserte medarbeidarar. Medarbeidarsamtalar Driftsmål. 1. Det skal gjennomførast medarbeidarsamtalar i 2007 Medarbeiderundersøking Driftsmål. 1. Det skal gjennomførast medarbeidarundersøking i 2007 Kompetanseutvikling Eininga brukar ein del ressursar på kompetanseheving som gjeld heile organisasjonen, i hovudsak held medarbeidarar i eininga interne kurs for andre tilsette. Side 12 av 99

13 IKT-avdelinga gjennomfører ei rekkje kurs som er direkte knytt til vidareutvikling av ITsystemet. Det same gjeld Økonomiavdelinga som gjennomfører kurs direkte knytt til system eller regelverk. Driftsmål. 1. Avdelinga skal i 2007 gjennomføra fleire kurs enn i Det gjeld særleg kurs innanfor økonomi og styring. 2.5 ØKONOMI Tabell 2 Driftspostar for eining i økonomiplanperioden DRIFTSINNTEKTER Bud 10 Bud 09 Bud 08 Bud 07 Bud 06 Rek 05 LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Side 13 av 99

14 2.5.1 Endring i høve til 2006 (LN23) Brutto driftsresultat Resultatet er forbetra med 2,8 mill.kr. Driftsinntekter (LN03-LN12) (LN04) Andre sals- og leigeinntekter: er auka med 0,1 mill.kr. Auken er i hovudsak knytt til sal av telefontenester til bebuarar i omsorgsbstader. (LN05) Overføring med krav til motyting : er auka med3,1 mill.kr. Refusjon frå trygdekontoret knytt til lønn ved fødselspermisjon vert budsjettert som ein samla sum på 4 mill.kr og deretter fordelt på dei ulike einingane i løpet av året når vi får oversikt over dei faktiske tillfellene. I tillegg er det lagt inn ein forventa reduksjon i refusjon av sjukepengar på 0,6 mill.kr. knytt til endringar i sjukelønnsordninga. Vidare er det ein reell nedgang i sjukelønnsrefusjon i eininga (0,1) samt ein nedgang i momskompensasjonen (0,2). (LN07) Andre statlege overføringar : er auka med 0,2 mill.kr. Det er forventa ei auke i heimfallsinntektene på 0,2 mill.kr. i 2007 (LN08) Andre overføringar. Er auka med 3 mill.kr. Prognosane frå Kvam kraftverk syner ei auke på 3,9 mill.kr. på sal av konsesjonskraft. Vidare er det ein nedgang på overføringar frå private på 0,9 mill.kr. dette er knytt til heimepc ordninga som vert avslutta i løpet av Driftsutgifter (LN14-LN23) (LN14) Lønsutgifter er auka med 3,4 mill.kr. Lønn ved fødselspermisjon vert budsjettert som ein samla sum på 4 mill.kr og deretter fordelt på dei ulike einingane i løpet av året når vi får oversikt over dei faktiske tillfellene. Dette samt ein reduksjon av lønnsjusteringspotten på 1,2 mill.kr. er hovudforklaringa på auken frå 2006 til Vidare vart denne posten ved 2. tertial 2006 redusert med 0,2 mill.kr. grunna mellombels ledige stillingar, desse stillingane er no besatt og lagt inn igjen i budsjettet for I tillegg er det tatt høgde for heilårsverknad av lønnsoppgjøret 2006, og sentralt lønnsoppgjør med verknad frå (0,4 mill.kr). (LN15) Sosiale utgifter er auka med 0,9 mill.kr. Om lag 0,6 mill.kr. er knytta til auke i lønn, 0,3 mill.kr. skuldast enfring i pensjonskostnad. LN16) Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen. Er redusert med 0,2 mill.kr. I 2006 vart det i fatta vedtak om å bruka 0,3 mill.kr til kompetanseheving som vart finansiert ved bruk av disposisjonsfond, dette er ikkje vidareført til 2007 og posten er redusert med 0,3 mill.kr. Heimepc ordninga vert avslutta i løpet av 2007 og det medfører ein reduksjon på om Side 14 av 99

15 lag 0,4 mill.kr. På den andre sida er det auke i IKT-lisensar med 0,2 mill.kr. og auke i faktureringstenester (0,3 mill.kr, motpost LN20). (LN18) Overføringar: Er redusert med 0,2 mill.kr. Reduksjonen er knytt til momskompensasjon som har ein tilsvarande motpost på LN05 overføringing med krav til motyting. (LN20) Fordelte utgifter: Auka med 0,3 mill.kr. Auken er knytt til faktureringstenester som skal fordelast på rette tenester. Finans (LN25-LN34) (LN25) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Inntekta er auka med 0,6 mill.kr. Auken er knytta til forventing om auka aksjeutbytte frå Kvam kraftverk. (LN34) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar (sum LN25-LN32). Auken på 0,6 mill.kr er knytta til forventing om auka aksjeutbytte frå Kvam kraftverk. (LN36) Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser 5,2 mill.kr, ei forbetring på 2,2 mill.kr. (LN39) Bruk av disposisjonsfond. Bruken er redusert med 3,2 mill.kr. Summen ligg for 2007 under finans. (LN40) Bruk av bundne fond. Auka bruk med 0,2 mill.kr. Auken her er knytt til VAR-området. (LN 51) Konklusjon: Det er 2,8 mil.kr i rekneskapsmessig mindreforbruk, ei resultatforbetring på 5,6 mill.kr Drift i økonomiplanperioden ( ) For å kunne ha ei forsvarleg drift i økonomiplanperioden, er det foreslått eit inntekts- /innsparingskrav på til saman 5,7 mill.kr. Kva tiltak som skal setjast i verk, er ikkje spesifisert og difor lagt på rådmann inntil vidare. Rådmannen kjem attende til løysingsforslag i samband med handsaminga av budsjett 2008, men ser for seg bl.a. barnehagedrift etter Ski-modellen, effektivisering ved bruk av ikt,vurdering av vakante stillingar, samarbeid med andre kommunar og auka inntekter frå sal av tenester. Inntektskravet er lagt inn med 0,5 mill.kr på LN04 og tilsvarande på LN07. Side 15 av 99

16 Innsparingskravet er fordelt med 2,5 mill.kr i redusert lønsutgifter (LN14) og 0,6 mill.kr (LN15) i sosiale utgifter. Andre utgifter er redusert med 1 mill.kr (LN16) og overføringar med 0,6 mill.kr (LN18). Det er forventa ein auke i sal av konsesjonskraft på 1,1 mill.kr i 08 (til 10,2) og ytterlegare 2,3 mill.kr i resten av perioden (09 og 10), til 12,5 mill.kr, sjå LN08. Det er lagt inn ein auke på 1,6 mill.kr i aksjeutbytte frå 07 til 08. Aksjeutbytte i perioden er budsjettert med 14,3 mill.kr. (LN25). Forutan endringane nevnt ovanfor, er det kun justert for %-vise endringar, sjå kap Side 16 av 99

17 3 UTVIKLING 3.1 SAMFUNN I statsbudsjettet for 2007 satsar vi på brei front for å fremme ei positiv utvikling i distriktsområda og for å ta heile landet i bruk. Seier kommunalmimistaer Åslaug haga For å få dette til ynskjer kommunalministeren å satsa på; Styrkt kommuneøkonomi i 2006 og 2007 Gjeninnføring av den differensierte arbeidsgivaravgifta frå 2007 Krafttak for betre samferdsel Aktivt bidrag til utbreiing av breiband Auka satsing på regional næringsutvikling Dobling av innsats for småsamfunn og dei mest utsette områda Styrking av innsats for kulturbasert næringsutvikling Fleire næringshagar og industriinkubatorar. Styrke satsingar på kvinner og entreprenørskap Satsinga på Norwegian Centres of Expertise (NCE) Auka innsats for samarbeid om innovasjon og FoU Satsinga er i stor grad i samsvar med kommunenen sine eigen strategiar for å skapa den beste Nærings- og bukommunen i Hordaland. Hordaland fylkeskommune har analysert befolknings- og næringsutvikling for Kvam i samband med nedtrapping og utflytting av arbeidsplassar frå Bjølvefossen. Side 17 av 99

18 Analysen viser at nedtrappinga i Ålvik får konsekvensar for både folketal og næringsliv i heile kommunen. Når me no skal løfta blikket framover og det skal leggjast til rette for og skapast nye arbeidsplassar må heile kommunen takast i bruk og det må vera i nært samarbeid med Hordaland fylke. I høve til regionalt utviklingsprogram er vert det satsa på utviding av skipsverftet på Omastrand. Det vert arbeidt for visningslokalitet i Fyksesundet, samstundes som også nye artar innanfor fiske- oppdrett vert prøvd ut i Hardangerfjorden. Kvam herad har gjennomført reiselivsnalyse som konkluderer med at det er gode moglegheiter. Det vert peika på Norheimsund som maritimt senter, RV 7 som turistveg, betre serveringsstader, utvikle Kvamskogen og arbeide med badeland i Øystese. Skal me lukkast må det interne samarbeidet i kommunen verta betre ved at ein finn ut kva som er den rette vegen å gå inn i framtida. Og ikkje minst me må dra nytte av kåringa av årets kulturkommune når me skal satsa og arbeida vidare med det som i regionalt utviklingsprogram vert kalla kulturnæringar. Her er det fleire moglegheiter enn dei som alt er utnytta. 3.2 BRUKARAR Tabell 3 KOSTRA-tal Tekstforklaring Kvam Bud Kvam Bud Kvam 2005 Hordaland 2005 Gruppe Noreg 2005 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Side 18 av 99

19 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Antall søknader om tiltak mottatt siste år per årsinnbygger i kommunen Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen Antall kommunale planer sendt på høyring Andel av disse som det er fremmet innsigelse til (prosent) Antall innsigelser fremmet til kommunale planer Antall dispensasjoner knyttet til nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje. Gjelder utenfor tettsteder 0,7 3,1 0,6 1,4 Andel av disse fremmet av fylkesmannen. Enhet : Prosent 80 Andel av disse fremmet av andre innsigelsesmyndigheter. Enhet : Prosent 20 KOSTRA-tala gjeld utvalde tema i høve til Tabellen vert vist for å gje ein peikepinn på korleis vore tenester fungerer i høve til våre brukarar og i høve til andre kommunar. Det er verdt å merka seg at me ligg høgt, når det gjeld kommunale planar der det vert varsla motsegn. Dette vil truleg verta betre når kommuneplanen sin arealdel no er på plass og Kommunedelplan for Kvamskogen vonaleg er på plass i Tilsyn med byggeprosjekt er under opptrapping. I 2006 har me oppnådd tilsyn i 2,9 % av sakene. Regjeringa sitt mål er 10 %. I 2007 vil me retta tilsynet meir systematisk mot prosjekta i høve til kritiske område (helse, miljø og tryggleik). Kvam har som målsetjing å produsera kartforretning på 30 dagar, dvs kundane må venta 30 dagar etter vedtak om deling, før det tek i mot tinglyst målebrev på umatrikulert eigedom Endring i høve til 2006 Innafor plan- og byggesak er ny planleggjar på plass (stillingen har vore vacant i om lag eit år, frå midten av ) og ny sakshandsamar innafor byggesak. Dette gjeld ny stilling frå september Begge stillingane er budsjettert innafor rammene for 2007, som også var utgangspunktet for Kultursekretær/kinosjef er endra frå 60% til 80 % i frå august Dette gjeld person som er tilbake frå permisjon. Auken er tatt med og er innafor rammene for Fritidsleiar for Tørvikbygd/Strandebarm er lagt inn med 20%. Gjeld stilling som har vore vacant pga sjukdom. Kvam herad har venta på ei avklaring omkring landbrukssamarbeid med Os, Fusa og Samnanger. Dette arbeidet har tatt tid og det er på tide å gjera eit val. Kvam herad Side 19 av 99

20 omdisponerer konsulentmidlar til fast stilling, innafor vilt-, skog- og utmarkforvaltning. Arbeidet vil vera svært naudsynt når viltnemnda vert lagt ned frå neste heradsstyreperiode. Samstundes vil stillingen verta nytta for å få inn midlar til kommunen via SMIL-midlar og anna støtte innafor landbruket. Stillingen vert finansiert med eksisterande midlar og bør vera operativ frå midten av Tenesteproduksjon i økonomiplanperioden ( ) Arbeidet med Kommunedelplan for Kvamskogen held fram, og bør vera avslutta i Når dette arbeidet er fullført må arbeidet med ny kommunedelplan for område mellom Øystesvassdraget og Kvamskogen starta opp. Arbeidet vil verta gjort innafor dei rammene som pr i dag er å finna på konsulenttenester. Det vil vera naudsynt med ,- i 2007 og Mest truleg vil det vera arbeidet starta i 2008 og ført vidare til Midlane vert tatt i frå eksisterande konsulentmidlar. Reguleringsplanar på nett er pr i dag ikkje tilgjengelege utanfor Kvam herad sin organsiasjon. Sidene vert gjort tilgjengelege frå Reguleringsplan for ny gravplass i Kvam må starta opp i Midlar vert å finna innafor eksiterande rammer på planavdelinga. Arbeidet kan starta opp når grøntstrukturanalyse for Tolomarka er ferdig. Arbeidet med analyse vert starta opp i 2006 og ført vidare i 2007 innafor eksisterande rammer. Det skal og gjennomførast stadanalyse for strekkja mellom Øystese sentrum og Laupsa. Arbeidet kan starta opp i 2007 og vidareførast inn i Det og vert gjort innafor rammene med eksisterande konsulentmidlar. Oppfylgjing og regulering av båndlagte friområde (jmf kommuneplanen sin arealdel, vedtatt ), kan i hovudsak verta gjort av kommunen, evt i samarbeid med andre. Det vil primært gjelda regulering av Småholmane på Oma. Blyberg veet ein del av reguleringsplanarbeidet for Vikøy prestegard. På Laupsa bør det vera som eit samarbeid med private planleggjarar som har meldt oppstart av reguleringsplan for Laupsaområdet. I samband med overskotet for 2005, vart det tilført midlar til Regulering av tunnel/rv7. Truleg vert ikkje alt dette nytta, og vert gjerne overført til 07. Dette kjem ein i så fall tilbake til i samband med årsmelding 06/1. tertial 07. Arbeidet med nytt skipsverft i Hansvågen held fram i Arbeidet er finansiert via prosjekt. Dette gjeld konsekvensutgreiing og regulering. Arbeidet med skytebane i Vangdalsåsen og barnehage i Busdalen held fram. Prosjekta er finansiert innafor prosjektmidlar. Side 20 av 99

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer