MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR /07 03/527 EVALUERINGSRAPPORT FRÅ FORELDRESTYRT SKULE - SØRE ØYANE SKULE /07 06/379 EVALUERING AV INTRODUKSJONSORDNINGA /07 07/2085 INTEGRERINGS- OG INKLUDERINGSPLAN FOR OS KOMMUNE /07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - RULLERING GONGS BEHANDLING 179/07 07/2169 VAL AV LAGRETTMEDLEMER, MEDDOMARAR I TINGRETTEN OG LAGRETTEN SAMT JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 1.MAI /07 07/25 POLITISK KVARTER /07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1864 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Sak 174/07 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR MØTEBOK Saksbehandlar: Åsta Kuven Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/561 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 174/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret gjev Rådmannen løyve til å føreta naudsynte budsjettjusteringar vedkomande - overføring av midlar frå BOF til skulane; Norsk 2 og morsmålundervisning - overføring av midlar frå felles skular og barnehagar til barnehagane; ressurskrevjande born i barnehage - overføring av midlar til frå felles skular og barnehagar til skulane; tilpassa opplæring / enkeltvedtak og klassedeling - overføring av midlar frå felles skular og barnehagar til Søre Øyane skule; foreldrestyrt skule - overføring av midlar frå BOF til einingane; nye tiltak - overføring av midlar frå Organisasjonseininga og AFP til einingane; seniortiltak - overføring av midlar frå Rådmannen sin stab til felles skular og barnehagar; evalueringsrapport om forsøket med foreldrestyrt skule Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Sak 174/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Norsk 2 og morsmålundervisning: I budsjettet for 2007 er det på Bestillar- og forvaltareininga (BOF) budsjettert med kr til ekstra norskundervisning og morsmålsundervisning for framandspråklege born. Midlar vert overført til skulane etter matematisk modell og søknad. Ekstra ressursar til ressurskrevjande born i barnehage: I budsjettet for 2007 er det på ansvarsområdet felles skular og barnehagar budsjettert med kr til ekstra ressurskrevjande barn i barnehage, delar av dette er øyremerkte midlar frå Fylkesmannen. Midlar vert overført til barnehagane etter søknad. Ressursar til tilpassa opplæring / enkeltvedtak og klassedeling i skulane: I budsjettet for 2007 er det på ansvarsområdet felles skular og barnehagar budsjettert med kr til tilpassa opplæring, einskildvedtak og evt. klassedelingar for hausten Midlar vert overført til skulane etter matemtatisk modell og søknad. Foreldrestyrt skule: I budsjettet for 2007 er det på ansvarsområdet felles skular og barnehagar budsjettert med kr til foreldrestyrt skule våren Kr vert overført til Søre Øyane skule. Nye tiltak - bruk av buffer på BOF I budsjettet for 2007 er det på BOF budsjettert med kr til nye tiltak. Bufferen vart auka med kr av meirinntekter ressurskrevjande brukarar. Midlar vert overført til einingane etter søknad og vedtak. Seniortiltak I budsjettet for 2007 er det på Organisasjonseininga budsjettert med kr til seniortiltak, kr står på disposisjonsfond og det er gitt ei ekstraløyving på kr I etterkant er det fleire som har inngått senioravtalar og det er trong ytterlegare løyving. Vi ber difor om at det vert løyvd inntil kr frå budsjettposten for AFP Midlar vert overført til einingane i samsvar med inngåtte senioravtaler. Rapport frå foreldrestyrt skule Rådmannen har bestilt evalueringsrapport om forsøket med foreldrestyrt skule. Rådmannen si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til kjøp av evalueringsrapporten. Åsta Kuven Side 3 av 44

4 Sak 175/07 MØTEBOK EVALUERINGSRAPPORT FRÅ FORELDRESTYRT SKULE - SØRE ØYANE SKULE Saksbehandlar: Åsta Kuven Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 03/527 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 175/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Saka vert lagt fram som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 175/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Vedlagt følgjer evalueringsrapport frå forsøket med foreldrestyrt skule. Det er ikkje lagt inn midlar til vidareføring av foreldrestyre i rådmannen sitt budsjettforslag for Åsta Kuven Side 5 av 44

6 Sak 175/07 Evaluering av prosjekt: Foreldrestyrt skole, Søre Øyane, Os kommune Side 6 av 44

7 Sak 175/07 Denne evalueringen er utført av universitetslektor Nils Sortland ved Det psykologiske fakultet, universitetet i Bergen. Oppdragsgiver er Os kommune v/rådmann. Oppdragsgiver ønsker svar på om forsøksprosjektet med foreldrestyrt skole har ført til øket foreldreengasjement, og om det eventuelt kan påpekes andre konsekvenser av styreformen. Dette søkes besvart i forhold til elever, foreldre og skolens ansatte. Implisitt ligger en vurdering av om de eventuelle positive effektene av prosjektet er regningssvarende i forhold til den ekstra økonomiske investeringen det har innebåret. Arbeidet er gjennomført i perioden 24/9 9/ I arbeidet er det gjennomført intervjuer med medlemmer i skolens styre, inkludert både tidligere og nåværende rektor, representanter for skolens ansatte og foreldre (både i og utenfor styret). Videre er det gjennomført dokumentanalyser av materiell relatert til kommunens beslutningsgrunnlag og styrets drift, samt dokumentasjon av erfaringer med foreldrestyre i andre skoler. Kommunen har også stilt til rådighet resultater fra spørreundersøkelse vedrørende forholdet skole-hjem, disse er analysert. I tillegg er det hentet ut data fra skoleporten.no (Utdanningsdirektoratet) der ulike mål på læringsmiljø er analysert. En foreldrestyrt skole er definert som en skole der foreldrene har rent flertall i skolens styre. Hovedkonklusjon Denne evalueringen konkluderer med at forsøksprosjektet med foreldrestyrt skole ved Søre Øyane har dannet et godt grunnlag for en videre utvikling av skolesamfunnet med vekt på foreldres muligheter for aktivt å bidra og påvirke i samspill med skolens personale, og med fokus på barnas beste. Spørsmålet om øket foreldreengasjement kan utvilsomt besvares med ja når det gjelder foreldrene som har sittet i styret, utenom styret er det ingen systematisk effekt. Foreldrestyring har i minimal grad påvirket skolehverdagen for elevene og skolens ansatte. Det argumenteres likevel for at den økonomiske investeringen kan forsvares fordi prosjektperioden representerer en god oppstart på et viktig utviklingsarbeid som har gitt en solid plattform for videre samspill og utvikling av skole-hjem samarbeid. Bakgrunn Os kommune oppnevnte i 2002 en arbeidsgruppe (3 foreldre, 2 rektorer og 1 tillitsvalgt for Undervisningsforbundet) som fikk mandat til å levere en utgreiing om foreldrestyrte skoler. Denne arbeidsgruppen ble ledet av daværende rektor ved Søre Øyane skole. Gruppen konkluderte sitt arbeid med, i likhet med andre som de siste årene har gjort tilsvarende vurderinger, at det er mye som kan gå galt ved en slik styreform og at det internasjonalt eksisterer bare noen få vellykkete eksempler. Gruppen var i tvil og endte opp med at halvparten (rektor v/søre Øyane og 2 foreldre) var positive til at det ble åpnet for en forsøksordning under visse vilkår, mens den andre halvparten ikke ønsket noen slik ordning. Kommunens videre administrative og politiske behandling konkluderte med et ønske om å gjennomføre et forsøksprosjekt over 3 år for inntil 3 skoler. Resultatet ble at kun Søre Øyane skole søkte. Det engasjementet som rektor opparbeidet seg gjennom arbeidet med utgreiinga var utslagsgivende for at skolen søkte, sammen med det faktum at det fantes et tilstrekkelig antall forelde som var interesserte, og at skolens personale ikke var negative. De andre skolene som eventuelt vurderte å søke ser ut til å ha havnet i de klassiske motforestillingene : skolens personale frykter at ivrige foreldre som er inkompetente på skoledrift og pedagogikk skal gripe inn og forstyrre/ødelegge skolehverdagen for ansatte og elever, mens foreldre antar at skolens personale vil overkjøre dem i konkrete sammenhenger slik at øket involvering er nytteløst og ender opp som en belastning. Side 7 av 44

8 Sak 175/07 Oppstart og mandat Skolen ble tilført ekstra administrasjonsressurser som ble benyttet til å øke kontorsekretærstillingen fra 29 % til 51 %. Videre ble styremedlemmene tildelt møtehonorar for styremøtene i tråd med satsene for møter i politiske utvalg. Våren 2004 ble det gjennomført flere møter der styremedlemmene bl.a. fikk en viss opplæring i budsjettarbeid og økonomistyring. Fra kommunens side ble det også lovet midler til en studietur til Sverige for styrets medlemmer. Denne turen ble gjennomført høsten Det ble videre bestemt at det skulle være 2 styremøter om høsten og 3 om våren. Det er viktig å understreke at det tidlig ble trukket noen klare grenser for styrets/foreldrenes involvering. Det viktigste var at styret ikke i noen sammenheng skulle legge seg opp i det daglige pedagogiske arbeidet til rektor og lærere. Dette var også en forutsetning fra det pedagogiske personalet for å gi støtte til prosjektet. Vurdering av styrets oppstart, mandat og videre arbeid Styrets medlemmer fra foreldregruppen mottok en viss opplæring i budsjettarbeid og økonomistyring, dette var en viktig forutsetning for å sette dem i stand til den jobben de skulle utføre. Det ville vært en fordel om dette arbeidet hadde blitt utvidet til å omfatte mer kunnskap om styrearbeid i sin alminnelighet (for hele styret) og hvilke spesifikke utfordringer et slikt, i nasjonal sammenheng, unikt styre står foran. En tidlig sammenristing av styrets medlemmer gjennom felles refleksjoner av hvilke dilemma de kunne forvente å møte i sitt virke ville vært gunstig. Studieturen til Stockholm høsten 2005 var en viktig teambygger og inspirasjonskilde, men arbeidet med å styrke teamet burde vært mer omfattende. Det mest alvorlige problemet i denne sammenhengen er styrets manglende konkretisering og diskusjon rundt forbudet mot å blande seg i det daglige pedagogiske arbeidet. Dette har helt klart skapt usikkerhet hos foreldrene vedrørende hva de kan ta opp til diskusjon og hva som er legitimt å ha meninger om. Dette i kombinasjon med at mesteparten av budsjettet er bundet opp har medført et meget begrenset handlingsrom for styret / foreldrerepresentantene. I praksis har man da fått et styre som i stor grad opplever manglende myndighet vedrørende kjernevirksomheten (pedagogikk) og støttesystemer i forhold til kjernevirksomheten (virksomhetsplanlegging, budsjettering, personelldisponering og utvikling) for den organisasjonen de satt til å styre. Dette legger veien åpen for business as usual, noe som kan hevdes å ha vært dominerende i dette prosjektet. Unntakene fra dette er få, men hederlige; arbeidet med maritim uke demonstrerer tydelig den enorme ressursen foreldregruppen kan representere, med klare positive konsekvenser for elevenes hverdag. Foreldrenes engasjement for å få kontaktlærere på alle klassetrinnene er et annet godt eksempel. Foreldrerepresentantene i styret sa også tidlig fra at saksmengden var for stor til å ha kun 2 møter om høsten, dette ble hørt og man la om til 3 møter hvert semester. Studieturen til Stockholm er som nevnt trukket fram som en viktig teambygger og inspirasjonskilde. Styret gjorde i etterkant en oppsummering og foreslo en del tiltak som bl.a. kunne styrke elevenes medvirkning i sin egen hverdag, for eksempel telefonvakt, felles lunsj og mer aktiv bruk av elevrådet. I praksis har lite av dette blitt gjennomført, med unntak av felles lunsj i en klasse. Nå kan det naturligvis være mange grunner for at gode ideer ikke alltid er så enkle å omsette i praksis, men det er liten tvil om at skolens manglende handlingsevne er blitt en frustrasjon som det må tas tak i. Når det likevel kan hevdes at prosjektet har gitt et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid, er det nettopp basert på at nevnte eksempler har løftet fram noen tydelige dilemma som i seg selv kan fungere som drivkrefter i det videre arbeidet. I tillegg fremhever både de ansatte og foreldrene viktigheten av å ha personer (foreldre) som kan stå for kontinuitet i ulike prosesser Side 8 av 44

9 Sak 175/07 som ellers lett kan nedprioriteres. Her nevnes eksempelet med arbeidet med å trygge skoleveien for elevene. Et mål på påvirkning av elevenes hverdag Gjennom nettstedet skoleporten.no kan man hente ut informasjon om skoler, kommuner og fylkers resultater på elevundersøkelsen elevinspektørene. Dette er en nettbasert undersøkelse med fokus på læringsmiljø som gjennomføres hver høst og som for grunnskolen er obligatorisk for elever i 7. og 10. klasse. Dersom minst 10 elever har svart publiseres resultatene for den enkelte skole. Hvor representativ svarene fra en klasse er for en skole kan diskuteres, men at dette representerer et mulig verktøy for de ansvarlige for elevenes læringsmiljø er det ingen tvil om. Det er derfor urovekkende at styret for Søre Øyane skole ikke ser ut til å ha drøftet resultatene overhodet. I denne evalueringen er det hentet ut data fra Søre Øyane skole, Os kommune og Hordaland fylke fra siste tilgengelige undersøkelse, gjennomført høsten 2005 altså i det andre driftsåret for foreldrestyret. Sammenlikningen mellom skolen, kommunen og fylket er gjort for å lete etter indikasjoner på om skolen har et læringsmiljø som utmerker seg på noen måter, for eventuelt å sette dette i sammenheng med foreldrestyring. Resultatene gir ingen slike indikasjoner. Nedenfor følger en oversikt over resultatene, med noen kommentarer. Trivsel Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke Trives du samme med medelevene 3,4 3,6 3,6 dine? Trives du i pausene? 3,5 3,6 3,6 1=ikke i det hele tatt 2=i mindre grad 3=i noen grad 4=i stor grad Fysisk læringsmiljø (2004/5) Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke Er du fornøyd med lærebøker/materiell/utstyr? 2,3 2,8 2,6 Er du fornøyd med undervisningsrommene? 2,3 3,1 2,7 Er du fornøyd med de andre rommene på 2,2 2,9 2,7 skolen? Er du fornøyd med skolegården? 2,1 2,2 2,8 Er du fornøyd med toalett/dusj på skolen? 1,8 2,0 1,9 1=ikke i det hele tatt 2=i mindre grad 3=i noen grad 4=i stor grad For fysisk læringsmiljø finnes det ikke resultater fro Søre Øyane fra 2005/06, sammenlikningen fra 2004/5 viser at forbedringspotensialet er klart til stede og bør overvåkes i kommende undersøkelser. Elevråd Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke Gjør elevrådet et godt arbeid på skolen? 3,1 2,9 2,8 Hører lærerne/rektor på elevrådet? 2,4 2,7 2,7 1=ikke i det hele tatt 2=i mindre grad 3=i noen Side 9 av 44

10 Sak 175/07 grad 4=i stor grad En forskjell på 0,3 er ikke å betrakte som sikker, men gir en indikasjon på forbedringspotensialet vedrørende elevenes medvirkning. Elevmedvirkning Søre Øyane Os kommune Hordalan d Får du være med på å lage arbeidsplaner? 1,4 1,4 1,4 Får du være med på å velge mellom ulike 1,6 1,9 1,9 oppgavetyper i fagene? Får du være med på å bestemme hvordan du skal 1,7 2,2 2,2 arbeide med fagene? 1=ikke i noe fag 2=i noen fag 3=i mange fag 4=i de fleste fag Disse resultatene viser at opplevd elevmedvirkning i Hordalandsskolene er svært lavt. Resultatet på det siste spørsmålet er en kraftig indikator for skolen, her er forskjellen til kommune og fylke betydningsfull i feil retning. Arbeidsmiljø Er du høflig og vennlig mot de voksne på skolen? 1=ikke i det hele tatt 2=i mindre grad 3=i noen grad 4=i stor grad Forstyrrer du andre elever når de arbeider? 1=ofte og ja, alltid 2=av og til 3=sjelden 4=aldri Følger du med og hører etter når læreren snakker? 1=aldri og sjelden 2=av og til 3=ofte 4=ja, alltid Kommer elevene i din klasse/basisgruppe for sent til timene? 1=ofte og ja, alltid 2=av og til 3=sjelden 4=aldri Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? 1=aldri og sjelden 2=av og til 3=ofte 4=ja, alltid Kan lærerne starte undervisningen med en gang uten å bruke mye tid på å få ro i klassen? 1=aldri og sjelden 2=av og til 3=ofte 4=ja, alltid Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke 3,0 3,1 3,1 2,6 2,9 2,9 2,7 3,1 3,1 1,9 2,2 2,2 2,4 2,7 2,8 2,2 2,3 2,2 Dette tyder på at elevene på Søre Øyane har en del å gå på når det gjelder disiplin med hensyn til å høre etter når læreren snakker og å komme presis til undervisningen. Motiverende lærere Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke Har du lærere som gir deg lyst til å lære? 2,5 2,8 2,8 Gir lærerne deg utfordringer som gjør at du får til 2,5 2,7 2,7 ditt beste på skolen? Trives du sammen med lærerne dine? 2,2 2,8 2,9 Er de voksne på skolen høflige og vennlige mot deg? 2,6 3,0 3,0 Spørsmål 1 og 2: 1=ikke i noe fag 2=i noen fag Side 10 av 44

11 Sak 175/07 3=i mange fag 4=i de fleste fag Spørsmål 3 og 4: 1=ikke i det hele tatt 2=i mindre grad 3=i noen grad 4=i stor grad Her skårer skolen lavere på alle leddene, spesielt de to siste innebærer viktige tilbakemeldinger til lærerne/de voksne. Elevenes motivasjon Synes du at du er flink til å jobbe på skolen? 1=ikke i noe fag 2=i noen fag 3=i mange fag 4=i de fleste fag Trives du med skolearbeidet? 1=ikke i det hele tatt 2=i mindre grad 3=i noen grad 4=i stor grad Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke 3,1 3,1 3,2 2,3 2,6 2,7 Forskjellen mellom resultatene på Søre Øyane på disse to leddene er også en alvorlig pekepinn vedrørende elevenes opplevelse av sin skolehverdag. Mobbing Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Hvor ofte har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene? 1=flere ganger i uken 2=omtrent 1 gang i uken 3= 2 eller 3 ganger i måneden 4=ikke i det hele tatt / en sjelden gang Søre Øyane Os kommune Hordaland fylke 3,4 3,8 3,8 3,6 3,9 3,9 Disse resultatene viser et klart behov for fortsatt arbeid med Olweus-prosjektet, som har ligget brakk den senere tiden. Samlet sett viser disse resultatene et klart behov for systematisk arbeid med utviklingen av barnas læringsmiljø. Selv om det skal tas forbehold for representativiteten bør nye års resultater følges nøye og ikke minst tas opp til diskusjon både i personalet og i styret. Et mål på påvirkning av samarbeid hjem-skole November 2006 gjennomførte Os kommune en undersøkelse om samarbeid hjem-skole i alle skolene i kommunen. Undersøkelsen besto av en rekke påstander som hhv. foreldre og kontaktlærere skulle ta stilling til ut fra en skala fra 1=usant til 4=sant. Her presenteres resultatene fra Søre Øyane og to anonymiserte sammenlikningsskoler. Resultatene vises som prosentandel som har svart 3 eller 4 og dermed sagt seg mest enig i påstanden. Nr Foreldre: Påstand Søre Øyane %-andel svart sant (3 - Skole X %-andel svart sant (3-4) Skole Y %-andel svart sant (3-4) Side 11 av 44

12 Sak 175/07 4) 1 Eg er generelt nøgd med samarbeidet eg har med skulen om eleven 2 Eg får gjennom vekeplanen god informasjon om faglege og sosiale læringsmål for eleven 3 Eg har reell medverknad og er likeverdig part med læraren i samarbeidet om eleven 4 Eg opplever at det er naturleg og trygt å ta kontakt med lærar for å drøfta tilhøve rundt eige barn 5 Eg vert oppmoda om å gje tilbakemelding på eleven sitt arbeid 6 Eg motiverer eleven til skulearbeid Eg viser interesse for eleven si sosiale og faglege utvikling 8 Eg vert kalla inn til utviklingssamtale/ foreldresamtale minst to gonger i året 9 Det er sett av tilstrekkeleg tid i samtalen Eg får på førehand koma med innspel på kva som skal takast opp i samtalen 11 Samtalen gjev både føresette, elev og lærar eit godt bilete av eleven si læring, både fagleg og sosialt 12 Eg kan gje skulen god informasjon om eleven Samtalen vert avslutta med ei skriftleg oppsummering der lærar, føresette og elev blir samde om kva som skal leggjast vekt på i arbeidet vidare 14 Eg kjenner godt til planar for opplæringa i klassen/gruppen 15 Samarbeidet om klassen/gruppa mellom føresette og skulen fungerer godt 16 Dei føresette i klassen/gruppa er trygge og godt kjende med kvarandre og får høve til å medverka i klassen/gruppa 17 Føresette/foreldrekontakt i klassen/gruppa har reell medverknad på planlegging og gjennomføring av foreldremøte 18 Eg opplever klasseforeldremøta som nyttige med både informasjon, dialog og aktivitet 19 Føresette får god informasjon frå skulen Resultatene fra påstand nr. 5, 10 og 17 indikerer tydelig at foreldremedvirkning ikke er blitt en naturlig tanke hos lærerne, slik foreldrene opplever det. Nr Kontaktlærere: Påstand Søre Øyane %-andel svart sant (3 - Skole X %-andel svart sant (3-4) Skole Y %-andel svart sant (3-4) Side 12 av 44

13 Sak 175/07 4) 1 Eg er generelt nøgd med samarbeidet eg har med dei føresette om eleven 2 Samarbeidet med føresette om den einskilde klassen/gruppa fungerer godt 3 Dei føresette får gjennom vekeplanen god informasjon om faglege og sosiale læringsmål for eleven 4 Som lærar oppmodar eg føresette om å gje tilbakemelding på eleven sitt arbeid 5 Som kontaktlærar gjennomfører eg utviklingssamtale/foreldresamtale minst to gonger i året 6 Det er sett av tilstrekkelig tid i samtalen Eg oppmodar føresette på førehand å koma med innspel på kva som skal takast opp i samtalen 8 I utviklings/foreldresamtalen vert det teke opp både fagleg og sosial utvikling (VUK) hos eleven 9 Samtalen vert avslutta med ei skriftleg oppsummering der lærar, føresette og elev blir samde om kva som skal leggjast vekt på i arbeidet vidare 10 Føresette har reell medverknad og er likeverdig part i samarbeidet om eleven 11 Føresette tek ofte kontakt med meg for å drøfta tilhøve rundt eigen elev 12 Eg syter for at føresette får god informasjon om planar for opplæringa i klassen/gruppa 13 Dei føresette i klassen/gruppa er trygge og godt kjende med kvarandre og får høve til å medverka i klassen/gruppa 14 Føresette/foreldrekontakt i klassen/gruppa har reell medverknad på planlegging og gjennom-føring av foreldremøte 15 Klasseforeldremøta opplever eg som nyttige, med både informasjon, dialog og aktivitet 16 Frå føresette får eg god informasjon om den einskilde eleven 17 Føresette motiverer eleven til skulearbeid Føresette viser interesse for eleven si sosiale og faglege utvikling Resultatet på påstand nr. 11 kan være en indikasjon på at det bør legges bedre til rette og at foreldre bør oppfordres enda mer til å ta kontakt for å styrke samarbeidet rundt eleven. Resultatene på påstand nr. 13 og nr. 14 indikerer business as usual fra lærernes side. Gjennom intervjuene kommer det klart fram at lærerne opplever at foreldestyret ikke har medført noen særlig forandring i deres hverdag. Dette er også foreldrenes oppfatning. Dette kan hevdes å være i tråd med intensjonen om at styret ikke skal legge seg opp i den pedagogiske hverdagen. Men dette vise nettopp dilemmaet knyttet til denne intensjonen; Side 13 av 44

14 Sak 175/07 dersom foreldrestyring, gjennom øket foreldreengasjement, skal bidra til bedre kvalitet i skolehverdagen for elevene må dette påvirke personalets hverdag. Oppsummering / konklusjon 1. Forsøksprosjektet har demonstrert øket foreldreengasjement hos dem som sitter i styret og i forbindelse med noen prosjekter. Ellers er det ingen systematisk effekt. 2. Prosjektet har bygget opp under kompetanse og motivasjon hos foreldre for å påta seg slike styreverv. Skolen har dermed sikret seg gode medspillere som kan benyttes langt utover det som har vært tilfelle. 3. Skolen har i for stor grad bedrevet business as usual. Det pedagogiske personalet må i langt større grad involvere seg / bli trukket inn i samarbeidet med foreldrene. Ethvert lederskifte representerer en mulighet til forandring av kultur/vaner i organisasjonen, den nye rektor må ta vare på denne muligheten. 4. Med unntak av noen få prosjekter har foreldrestyring ikke satt spor etter seg i elevenes hverdag. 5. Styret bør i større grad settes i stand til å utføre sitt arbeid. Teamutvikling og dilemmadiskusjoner bør stå sentralt. Likeledes et mandat som setter styret i stand til faktisk å påvirke utviklingen av kjernevirksomheten og støtteprosessene. 6. Dersom betingelsene i pkt. 2, 3 og 5 kan innfris vil videre drift være absolutt regningssvarende. Styret bør dog diskutere den mest effektive bruken av de tildelte midlene. Side 14 av 44

15 Sak 176/07 MØTEBOK EVALUERING AV INTRODUKSJONSORDNINGA Saksbehandlar: Åse Østensjø Arkiv: F31 &73 Arkivsaksnr.: 06/379 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 52/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /07 Tenesteutvalet PS /07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering. Evalueringa vil danna grunnlaget for vurdering av om Os kommune skal ta imot nye flyktningar i åra Framlegg til Integrerings- og inkluderingsplan for flyktningar i Os kommune vert handsamma i eiga sak. Dette inneheld m.a. framlegg om slikt mottak. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 176/07 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Denne saka vart behandla først. Tore Rykkel (V) fremja som tillegg innstillinga avsnitt 2 frå administrasjonen: Med bakgrunn i evalueringa og eit ønske om vidare utvikling av tenesteområdet vert det på ny opna for at vi kan ta imot flyktningar til Os kommune. Opninga gjeld mottak av 10 flyktningar (inkl. familiegjenforening) i kvart av åra 2006 og Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande utsetjingsframlegg: Spørsmålet vedk. mottak av nye flyktningar vert utsett til administrasjonen på nytt har vurdert dei økonomiske sidene ved saka basert på same tabelloppsett og analyse som vart gjennomført i kommunestyresak 36/05. Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande tilleggsframlegg: Os kommunestyre opnar for busetjing av 10 nye flyktningar, inklusiv familiegjenforeinte, i kvart av åra Introduksjonsordninga i Os kommune skal evaluerast i løpet av første halvår Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande tillegg: Formannskapet får rekneskapsrapport på området kvart kvartal. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. FrP sitt utsetjingsframlegg fekk 7 røyster (1H, 16FrP) og fall. Administrasjonen si innstilling avsnitt 2 fekk 18 røyster (2H, 5Ap, 3SV, 3Krf, 1Sp, 1V, 3Tvs) og vart vedteke Arbeidarpartiet sitt framlegg om evaluering vart samrøystes vedteke. Høgre sitt framlegg om kvartalsvise rekneskap fekk 24 røyster (3H, 16Frp, 3Tvs, 1V, 1SP) og vart vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering Med bakgrunn i evalueringa og eit ønske om vidare utvikling av tenesteområdet vert det på ny opna for at vi kan ta imot flyktningar til Os kommune. Opninga gjeld mottak av 10 flyktningar (inkl. familiegjenforening) i kvart av åra 2006 og Introduksjonsordninga i Os kommune skal evaluerast i løpet av første halvår Formannskapet får rekneskapsrapport på området kvart kvartal. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Saka vart handsama etter sak 47/06 Det vart røysta over dei to avsnitta kvar for seg. Side 16 av 44

17 Sak 176/07 1. avsnitt: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering vart samrøystes vedteke. 2. avsnitt: Med bakgrunn i evalueringa og eit ønske om vidare utvikling av tenesteområdet vert det på ny opna for at vi kan ta imot flyktningar til Os kommune. Opninga gjeld mottak av 10 flyktningar (inkl. familiegjenforening) i kvart av åra 2006 og fekk 4 røyster (2Ap, 1V, 1Tvs) og fall. Vedtak: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering Side 17 av 44

18 Sak 176/07 EVALUERING AV INTRODUKSJONSORDNINGA I OS INNLEIING I møte i Os kommunestyre , sak 33/06, vart det bestemt at Introduksjonsordninga i Os kommune skulle evaluerast i løpet av hausten Introduksjonsordninga har no eksistert i overkant av 3 år og mykje har skjedd i løpet av denne perioden. Her vert det gjort ei evaluering og resultatvurdering av introduksjonsordninga i Os kommune. Saka vil berre omfatta dei av flyktningane som er å finna innanfor integreringsfasen (5 år) og som Os kommune såleis mottek integreringstilskot for (jfr. kommunestyrevedtak 80/94; Alle kostnadskrevjande tiltak skal overførast til ordinære budsjett etter at flyktningane har budd i kommunen i 5 år ) INTEGRERINGSFASEN Integreringstilskot Kommunen mottek integreringstilskot for å busetja og integrera flyktningar. Dette skal dekka kommunen sine kostnader i samband med integreringa. For 2007 er satsane for samla integreringstilskot kr per person (mot kr i 2006); År 1 kr (barn kr ), år 2 kr , år 3 kr , år 4 kr og år 5 kr Dei 5 åra kommunen mottek tilskot vert kalla integreringsfasen. Integreringstilskotet er resultatorientert i og med at kommunen må føra ein politikk og gjera eit arbeid som gjer at kommunen lukkast i å kvalifisera busetja flyktningar til deltaking i arbeidslivet, slik at dei vert i stand til å forsørgja seg sjølv og familiane sine. I integreringsfasen kan ein gjera ei todeling og skilja mellom dei flyktningane som har rett og plikt til å delta i eit introduksjonsprogram og som mottek introduksjonsstønad, og dei flyktningane som ikkje har rett og plikt til å delta i eit program og som dermed må motta sosialstønad. Den tredje gruppa, som ikkje kjem inn under det aktive flyktningarbeidet i dag, er dei flyktningane som har budd i kommunen i meir enn 5 år og som Os kommune ikkje mottek integreringstilskot for. INTRODUKSJONSORDNINGA I OS I løpet av dei 3 åra introduksjonsordninga har vore obligatorisk i Os kommune har ein hatt 28 deltakarar som har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsordninga og som har fått utarbeid individuelt tilpassa program. I løpet av hausten 07 vil det koma 3 nye inn i ordninga som eit resultat av føreståande busetting. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og inneholde tiltak som forbereder til deltaking i yrkeslivet og/eller utdanning. Å bli selvstendig er et overordnet mål. I samsvar med Introduksjonslova har Os kommune gjeve (og gjev) nykomne flyktningar mellom 18 og 55 år eit inntil 2-årig individuelt tilpassa introduksjonsprogram, sett saman av: - Norskopplæring m/samfunnskunnskap ca 22 timar per veke i ein intensiv periode. Innhald: gruppeundervisning, temaundervisning, helse, lytteøvingar, uttaleøvingar, ordinnlæring, nyhende (internett), Jobb i sikte, studieverkstad (elevane jobbar individuelt, der læraren gjev individuell opplæring) og temaveke (25 timar samanhengjande samfunnskunnskap). - Språkpraksisplass - i kommunal regi - ca 3 til 6 mnd. - som ein del av norskopplegget. Side 18 av 44

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - RULLERING 2007-2014 2.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - RULLERING 2007-2014 2. OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar.

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar. FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008 Plan for busetting og integrering av flyktningar. 1. Målsetting: Det overordna målet for arbeidet med flyktningar i Ål kommune er at dei skal sikrast opplæring

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ørnulf Lillestøl FA - F30 14/121 Saknr Utval Type Dato 026/14 Formannskapet PS 22.04.2014 017/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Drøftingsak mottak av flyktningar

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre Nilsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer