Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5"

Transkript

1 Rådmannens forslag

2 Innledning Hva bruker vi kommuneplanen til? Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen? Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng? Tema som er behandlet i planprosessen Planens oppbygning, leseveiledning Grunnleggende verdier Dialog og medvirkning... 7 Del 1. Utviklingstrekk og mål for samfunnsutviklingen Hvor er vi og hvor vil vi? Frogn i et regionalt perspektiv Befolkningsutvikling og boligutvikling Samfunnssikkerhet og beredskap Fire satsingsområder mot Klima og energi Livskvalitet og folkehelse Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø Næringsutvikling Del 2. Utfordringer og mål for tjenesteutvikling Oppvekst og (opp)læring Helse og omsorg Kirke-, kultur, idrett og friluftsliv Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Økonomi Del 3. Arealforvaltning/arealutvikling Prinsipper for utbygging og bevaring Stedsutvikling Bebyggelsesstruktur bolig, næring, offentlige funksjoner Transportstruktur Boligbehov Verktøy for ønsket boligpolitikk Forvaltning og utvikling av ulike arealverdier Marka og de verdifulle 100 m skogene Naturvern og biologisk mangfold Kulturminner, kulturmiljø og landskap Dyrka mark Kystsone Fritidsbebyggelse Konvertering fra hytter til bolig... 54

3 Kommuneplan for Frogn Tettstedsutvikling i Nordre Frogn Kommunedelplan for Nordre Frogn Tettstedsutvikling i Drøbak og omegn Gamle Drøbak Seiersten Ullerudsletta Dyrløkke Holter Tverrvei Odalen (Kolstad-Skiphelle) og tilgrensende områder Planbestemmelser og retningslinjer (eget dok, kun innh.fort her pt) Generelle bestemmelser Bestemmelser til arealformål Bestemmelser til hensynssoner Retningslinjer til hensynssoner Forside- flyfoto: William Mikkelsen 3

4 Rådmannens forslag 30.mai 2013 Forord Forord fra ordfører legges inn etter endelig vedtak Dokumenter og kart finner du på Thore Vestby Ordfører 4

5 Kommuneplan for Frogn Innledning 1. Hva bruker vi kommuneplanen til? Kommunens oppgaver er i følge Plan og bygningsloven 3-1 blant annet følgende: gi mål for fysisk, miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell utvikling avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, angi hvordan oppgavene skal løses sikre jordressurser, kvaliteter i landskapet, vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling sikre gode bomiljøer, gode oppvekst- og levekår fremme befolkningens helse, motvirke helseforskjeller, forebygge kriminalitet ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport fremme samfunnssikkerhet For kommunen er kommuneplanen det overordnede styringsverktøyet som skal bidra til å løse disse oppgavene. Det handler om å se helhet, løfte blikket og tenke langsiktig. 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen? Planen skal medvirke til å fremme en bærekraftig utvikling av kommunen og i regionen, miljømessig, økonomisk, sosialt og kulturelt. Planprosessen skal bidra til borgerdeltakelse, debatt og helhetlig forståelse av viktige beslutninger og konsekvenser for lokalsamfunnsutviklingen. Planen skal være et verktøy for utvikling og styring. Den må ha gjennomslagskraft i seinere beslutninger. Derfor må den være solid forankret politisk og administrativt, og tydelig samordnet i mål/strategier, arealforvaltning og økonomistyring. 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng? Frogn kommune er: lokalsamfunnet Frogn kommune; alle kommunens innbyggere, virksomheter og organisasjoner, historiske og kulturelle uttrykk m.m. og samhandlingen mellom alt dette organisasjonen Frogn kommune; de folkevalgte politikere som beslutter og som arbeidsgiver, og administrasjonen som skal utrede og gjennomføre politikken. arealet Frogn kommune; et avgrenset land- og sjøareal ved Oslofjorden. Organisasjonen Frogn kommune har 3 ulike oppgaver: å yte tjenester overfor lokalsamfunnets innbyggere. ta beslutninger i henhold til kommunens egne mål og en rekke regionale og nasjonale mål og lovverk. den er én blant mange viktige aktører på alle de arenaer der lokalsamfunnets utvikling og fremtid skapes. Det ligger begrensninger i kommuneorganisasjonens egne virkemidler til å styre en ønsket utvikling i lokalsamfunnet. Men gjennom planprosesser er det mulig å klargjøre viktige drivkrefter i 5

6 Rådmannens forslag 30.mai 2013 samfunnsutviklingen og peke ut områder der kommunal innsats er strategisk viktig og der kommunen har virkemidler for å legge til rette for ønsket utvikling. 4. Tema som er behandlet i planprosessen I tråd med planprogrammet inngår følgende tema i planarbeidet: Drøbaks rolle i en regional sammenheng, Øst- vest- strategi Stedsutvikling Drøbak, herunder boligstruktur, infrastruktur, næring, og offentlige funksjoner Stedsutvikling Dal Planstatus for Gylteåsen Næringsutvikling Livskvalitet og folkehelse 5. Planens oppbygning, leseveiledning Kommuneplanen er inndelt i tre deler: Første del tar opp noen overordnete utviklingstrekk og utfordringer som kan være betydningsfulle for utviklingen av Frogn. Planen har mål for dialog og medvirkning, befolkningsutvikling, Frogns rolle i regional utvikling og for samfunnssikkerhet og beredskap. På bakgrunn av hovedutfordringer og tema for rulleringen har planen fire grunnpilarer eller satsningsområder. Disse er 1. Klima og energi. 2. Livskvalitet og folkehelse, 3. Stedsutvikling, bo - og nærmiljø, 4. Næringsutvikling og verdiskaping. Del to inneholder mål for tjenesteutvikling i Frogn kommune basert på samfunnsutfordringer og rammebetingelser. Kommunens arbeidsgiverpolitikk er viktig for å oppnå ønskede resultater og presenteres i del to. Del tre er arealdelen, med strategier, kart og bestemmelser som avtrykk av samfunnsdelens mål for klima, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, næringsutvikling, og tjenesteutvikling. Handlingsprogrammet som rulleres årlig vil følge opp mål gjennom utforming av strategier og prioritering av tiltak. 6. Grunnleggende verdier Profesjonalitet, raushet, engasjement og respekt er Frogn kommunes verdier som ligger til grunn i kommuneplanen og i samtlige av kommuneorganisasjonens virksomheter. 6

7 Kommuneplan for Frogn Dialog og medvirkning Mål Frogn kommune har en aktiv dialog med sine omgivelser basert på åpenhet Frogn kommune bygger godt omdømme og organisasjonskultur som er i tråd med kommunens verdier Informasjonen fra kommunen er tilgjengelig, samordnet og fremstår som helhetlig Frogn kommune har god intern informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av enheter og avdelinger Frogn kommune legger til rette for et godt forhold til mediene I et velfungerende lokalsamfunn bør flest mulig borgere delta aktivt i samfunnsdebatter og i samfunnsbyggende prosesser. Det må derfor være tilgjengelige debattarenaer og gode kommunikasjonskanaler mellom kommuneorganisasjonen, folkevalgte, borgere og samarbeidspartnere. Barn og ungdom må spesielt stimuleres til demokratiforståelse og deltakelse. Frogn kommune skal sørge for at borgerne vet hvor de kan henvende seg for å få informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Kommunens virksomheter skal sørge for at all informasjon er tilgjengelig og forståelig. Det skal gå tydelig fram hvem som er avsenderen og at det kan gis nødvendig veiledning og hjelp. Borgerne skal også informeres om opplegg og status for politiske prosesser, slik at de forstår hvordan de eventuelt kan påvirke saken. Dette gjelder særlig høringer og hva et høringssvar fra publikum bør inneholde. Frogn kommune har derfor en egen strategi 1 for å sikre helhet og sammenheng i kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Strategien definerer mål, prinsipper og legger forutsetningene for kommunikasjonsarbeidet. Den skal bidra til at kommunikasjon brukes som et virkemiddel for at kommunen når sine øvrige mål. Alle ansatte og folkevalgte er ambassadører for Frogn kommune. Hvordan en borger oppfatter den enkelte og jobben/vervet som utføres, enten direkte, via andre eller i mediene, vil utgjøre kommunens omdømme. Alle har derfor et ansvar for at kommunens omdømme er best mulig. 1 Se Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi

8 Rådmannens forslag 30.mai 2013 Del 1. Utviklingstrekk og mål for samfunnsutviklingen 1. Hvor er vi og hvor vil vi?»å forutsi utviklingen betyr å kunne gripe det som er sannsynlig, men ikke så synlig. Utviklingstrender er ikke låst fast som naturlover, og å påpeke dem kan være med på å snu dem». 2 Når vi prøver å se for oss samfunnet i fremtiden og legge planer for en ønsket retning for Frogn, er det først og fremst ut i fra en diskusjon av nåtiden og hvordan vi opplever situasjonen, det tidstypiske, muligheter og utfordringer. Når det er usikkert hvor vi ender, blir det svært viktig å diskutere hvor vi vil. Dette bruker vi kommuneplanprosessen til. Det er trekk ved samfunnsutviklingen generelt som lokalsamfunnet Frogn skal forholde seg til. Det er også trekk ved lokalsamfunnet Frogn som er unike og som er av betydning for Frognsamfunnet og kommunens veivalg. Endringer i befolkningsstrukturen gir for eksempel endring i boligbehov og boliglokalisering. Endringer i alderssammensetning og helseforhold på samfunnsnivå, gir endring i tjenestebehovet, økt fokus på forebygging og folkehelsearbeid, behov for nye sosiale møteplasser og tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen. Nye kunnskapskrav og mestringskrav i samfunnet gir utfordringer for barn og unge og for oppveksttjenestene. Nedenfor beskrives noen utviklingstrekk som kan være viktige for Frogns strategiske veivalg, prioriteringer og tjenesteutvikling fremover. 2. Frogn i et regionalt perspektiv Mål Frogn kommune deltar aktivt i regionale utviklingsprosesser for å nå felles regionale mål og Frogns mål for lokalsamfunnet Drøbak er etablert som regionens kultur- og badeby i nært samspill med Oscarsborg Frogn kommune er en pådriver for god kommunikasjon, vest mot Drammen, nord mot Nesodden, øst til Ås og Ski, samt sjøveien til Oslo. Frogn kommune er på mange måter sterkt forbundet med Follokommunene og hele Osloregionen for øvrig. Vi deler boligmarked, arbeidsmarked, handelsmarked, utdanningsinstitusjoner, grønnstruktur (korridorer), turist- og friluftsområder. Vi er avhengig av god kommunikasjon over kommunegrensene. Det er de senere årene tatt flere initiativ for et tettere regionalt samarbeid i Follo og Osloregionen. Areal og transportplanlegging og utfordringer knyttet til miljø og klima står sentralt i det regionale samarbeidet. Gjennom Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen fra 2008 er en såkalt flerkjernet senterstruktur valgt for å bygge opp om en effektiv kollektivtransport, begrense inngrep i grøntområder/friluftsområder og landbruksarealer, og skape robuste byer og tettsteder som på sikt kan bidra til bedre balanse mellom boliger og arbeidsplasser i ulike deler av regionen. 2 Frønes, Ivar (2000): På sporet av den nye tid 8

9 Kommuneplan for Frogn Flerkjerneutvikling innebærer at veksten som hovedregel skal skje innenfor eksisterende byggesone i form av innfylling og gjenbruk av arealer. En viktig forutsetning for å lykkes med en flerkjernestruktur er at byer og tettsteder bindes sammen med en velfungerende infrastruktur. Ryggraden i dette er rask skinnegående kollektivtransport og et veisystem med god framkommelighet for buss. Frogn kommune har sluttet seg til mål og hovedprinsipper som er lagt til grunn for videre plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Veksten i regionen, særlig på grunn av innflytting til Osloregionen, er en sterk drivkraft for Frogns fremtidige utvikling. Det legges til grunn en vekst på ca (27 %) frem mot 2030 i Follo 3. Veksten i regionen utfordrer Frogn til å gjøre enda mer overveide valg for utviklingsretninger og hvilke kvaliteter og egenarter som skal bygges videre på. Vekst i regionen gir press på arealer, infrastruktur og den gir transportutfordringer. Veksten, med både bolig og næringsetableringer, vil gi større mobilitet, flere reisende på kryss og tvers i regionen. Veksten i regionen vil trolig gi enda mer press på boligmarkedet i Drøbak fordi beliggenheten er så attraktiv. Veksten vil bidra til økt etterspørsel etter rekreasjon, natur- og kulturopplevelser. Frogn kommune vil også i fremtiden være attraktivt som bosted og som fritidsreisemål for hele regionen, dersom det legges til rette for det. Flere og sterkere motorer i næringslivet i Follo, særlig knyttet til UMB i Ås og handelsbyen Ski vil gi ringvirkninger og et potensiale for knoppskyting av nye bedrifter og dermed økt arbeidsplassdekning også i Frogn. En større satsning på arbeidsplasser og næringsutvikling i Follo gir mulighet for større kollektivsatsning mellom Follokommunene og dermed mer effektiv kommunikasjon på tvers. Likevel vil Oslo som arbeidsmarkedstyngdepunkt fortsatt gi utfordringer knyttet til transport. Som kyst- og turist- kommune har Frogn viktige fellesinteresser med nabokommunen over fjorden. Samarbeid med Hurum gir muligheter innen stedsutvikling, kystforvaltning og næringsutvikling. Oslofjordforbindelsen ble ferdigstilt i Den går fra Vassum-krysset i Frogn kommune til Bjørnstad i Røyken kommune. Fremfor å ta veien om Oslo, bidrar forbindelsen til å korte ned avstanden fra Drammen til Vassum med 25 km. Tunnelen gir en tidsbesparelse på ca. 20 minutter (utenom rushtid). Som følge av forbindelsen har Røyken hatt bolig- og næringsvekst 4. Pga ulykker i tunellen er det påkrevd å bedre sikkerheten for slippe i gjennom tungtrafikk. Avhengig av videre gjennomføring av sikkerhetstiltak for tunnelen og fremtidige planer for en fullverdig ring 4, vil Frogn ha en potensielt god strategisk plassering nær transportaksen på lengre sikt. Med ny tunnel 3 Analyse & Strategi, (2011) Stedsanalyse for Drøbak og omegn s8 4 Lian, Grue, Strand, (2002) Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger. TØI rapport 554 9

10 Rådmannens forslag 30.mai 2013 mellom Røyken og Drammen kommer man fra Frogn til Drammen på 25 minutter. Felles arbeidsmarked med vestsiden av fjorden vil bli enda mer aktuelt. I Ruters strategiske kollektivtrafikkplan , 5 fremmer Ruter en mulig fremtidig satsning på regionalt stamnett for regionen der øst og vest er koplet med ny jernbane Hurumbane, mellom nye miljøbyer som Røyken, Drøbak, Ås og Ski. Frogn kommune støtter denne strategien og Ruters anbefalinger om å utrede denne nærmere. Ruter vil utrede båttrafikkens utviklingsmuligheter. Frogn kommune ønsker at mulig transporttilbud med båt vurderes, både rushtidstilbud fra Drøbak og fritidstilbud til øyene i Frogn. 3. Befolkningsutvikling og boligutvikling Mål En jevn og balansert befolkningsutvikling med en befolkningsvekst på gjennomsnittlig 1,5 % årlig i planperioden Boligstrukturen er mangfoldig og variert. 80 % av nye boliger som bygges i løpet av planperioden er leiligheter og rekkehus Et styrket befolkningsgrunnlag ved Dal-Brevik Befolkningsvekst i bølger fra 1962 til 2012 Befolkningsveksten har periodevis vært stor i Frogn. Aller høyest var veksten i perioden I 1967 var den årlige veksten på nærmere 6,5 %. I 1983 og 84 var det en vekst på noe over 3 %. Neste topp var i 1994 og 1995 med over 4 % årlig vekst. Da var veksten på høyeste nivå i landet. Befolkningsutviklingen fa 1962 til 2012 Sterk vekst på 90-tallet forsterket aldersbølgene med særlig store barne- og ungdomskull i en periode. Dette ga i første omgang kapasitetsproblemer på skoler og infrastruktur, økte tjenestebehov og investeringsbehov. Utviklingen videre frem mot 2025 Historiske data viser at det over tid er sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting, og dermed befolkningsvekst. 6 Follokommunene samarbeidet om å utarbeide prognoser i 2010 og K2012. Ruters strategiske kollektivtrafikkplan Ruterrapport 2011:10. Versjon 2.0, Befolkningsprognoser for Folloregionen hovedresultater. Juni Cowi 10

11 Kommuneplan for Frogn Prognosealternativene er basert på kommunenes egne forventninger om boligbygging og på en vekstfordeling med sterkest vekst i tettstedene ved jernbane og mer moderat vekst på steder med andre gode kollektivtilbud. 7 Størst bolig- og befolkningsvekst forventes å komme i Ski og Ås. Dette påvirker prognoseresultatene for Frogn. Forventningene om boligbygging de første fire årene i prognoseperioden var høyere i 2010 enn i Med forventninger om bygging av gjennomsnittlig 80 boliger de første fire årene og 100 boliger i gjennomsnitt per år på lengre sikt, vil Frogn vokse med mellom 1300 og 1400 innbyggere frem mot 2025 i Folloprognosen. De to alternativene fra SSB er trendanalyser med henholdsvis middels og lav nasjonal vekst. Disse viser en noe høyere vekst. På grunnlag av disse prognosene antar vi en årlig vekst på mellom 0,7- og 1,3 %. Diagrammet nedenfor viser de tre alternative prognosene: Nordre Frogn Alle aldre Folloprognoser 2012, Cowi Nordre Frogn med Dal skolekrets har hatt en stabil utvikling, men er i ferd med å vokse. Med en forutsetning om bygging av 6 boliger i gjennomsnitt i året frem til 2020 og 20 boliger årlig fra , vil Dal skolekrets få en vekst men fortsatt ha romslig skolekapasitet. For øvrig vil befolkningsstrukturen på Dal ha liknende profil som den øvrige, med en økende andel eldre. 7 Viktige forutsetninger for prognosene er faktorer for dødelighet, fødsler, boligtilvekst og flytting. Follo-prognosen 2012 er mer finmasket enn SSBs prognoser. F.eks. er det lagt inn boligforutsetninger basert på planlagte boliger de første årene og mål om 100 boliger per år i gjennomsnitt frem mot De første fire årene er boligtallene som er lagt inn i gjennomsnitt på 80 boliger. 11

12 Rådmannens forslag 30.mai 2013 Befolkningsstruktur Som det kommer frem av diagrammene under skyves hovedtyngden i alderspyramiden stadig oppover over tid. En stor andel av befolkningen i 2025 er middelaldrende og eldre Alder Alder Alder År Innbyggere Innbyggere Innbyggere Barn og unge i Frogn 2010 var rekordår for Frogn med 160 fødte etter en lengre periode med stabilt fødselstall på rundt 145 fødsler årlig. Siden har fødselstallene stabilisert seg igjen. Barnetallene for øvrig ser ut til å bli stabile, og evt med en nedadgående tendens, særlig i gruppen 6-12 år. Folloprognoser 2012, Cowi Etter at det ble lovfestet rett til barnehageplass for ettåringer i 2009 økte etterspørselen etter barnehageplass for småbarn. Dermed er nå tendensen at barn begynner i barnehagen tidligere enn før og det kommer inn færre søknader om plass for barn over tre år. Frogn kommune har full barnehagedekning ut fra barnehagelovens definisjon. Totalt i kommunen kan vi regne med full barnehagedekning ved tilbud til 90 % av befolkningen fra 1-5 år. Erfaringsmessig øker etterspørselen gjennom året. I etablerte, sentrale boligområder og i nye boligområder er det størst etterspørsel. Barnehagene på Heer og Sogstieika fylles opp først. I disse områdene er det mange småbarnsfamilier og de har sentral beliggenhet. På Dal har det også vært ventelister i perioder. Avhengig av boligbyggingens omfang, struktur og lokalisering vurderes behovet for å sette av areal til 12

13 Kommuneplan for Frogn barnehageformål (offentlig eller privat). Særlig ved utbygging av nye større boligfelt vil det bli holdt av areal til barnehageformål. Kurven for skolebarna nærmer seg en bølgedal mot 2017og vil holde seg stabil en periode før den øker på igjen. Per i dag er det overkapasitet på barnetrinnene samlet sett. Nyere boligbebyggelse i områder nær Sogsti, utløser imidlertid et press på Sogsti skole. Presset på ungdomsskolene pga. Skorkebergutbyggingen på 90-tallet er i ferd med å avta. Ca 150 elever går i privat skole (ca 60 på privat Montessori ungdomsskole). Dette bidra til økt kapasitet. Med fleksible inntaksområder har Frogn også utnyttet kapasiteten godt. Samtidig er det behov for tydelighet og forutsigbarhet for elevene og de foresatte i tildeling av skoleplass. I følge opplæringsloven har elevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen de sokner til gjennom kommunalt vedtak. Fra skoleåret 2012/2013 er ny forskrift om inntaksområder vedtatt. Forskriften vil rulleres jevnlig og vurderes ved arbeid med planstrategi/kommuneplanrullering. Eldre og gamle år år 90 år og over En viktig ressurs for Frogn i årene fremover vil være den store gruppen av pensjonister. Vi kan også forvente en økt etterspørsel etter helse- og kulturtilbud som passer med en aktiv og kvalitetsbevisst befolkning. Det vil bli markant økning i antall eldre over 80 år. På landsbasis har 24 % av alle over 67 år behov for hjemmebaserte tjenester av ulike typer og omfang. Ut i fra dagens situasjon beregnes behov for omsorg hele Folloprognose 2012, Cowi døgnet for 25 % av alle over 80. Dette gir utfordringer for kommunehelsetjenesten, spesielt i pleie- og omsorg. Frogn kommune er godt i gang med forberedelser og planlegging av sykehjemsplasser og andre typer boliger med omsorg og oppfølging etter behov. For å sikre at kommunen kan tilby omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) vil investeringer i omsorgsbygg prioriteres. Boligutvikling Boligbyggingen senere år har vært dominert av blokkleiligheter. Det er likevel fortsatt eneboliger som dominerer boligtilbudet i Frogn, (oppunder 60 % av boligmassen i 2011). Bortimot en fjerdedel av boligmassen er rekkehus/tomannsboliger, mens leiligheter utgjør ca. 15 %. 8 Privathusholdningene i Frogn domineres av aleneboende og par uten hjemmeboende barn med til sammen 57 %. Videre er det et antall husholdninger med voksne barn og enslige forsørgere. Par med barn i barnehagealder og skolealder utgjør bare 25 % av husholdningene. 9 8 Boligtallene er hentet fra Kompas. 9 Se Kommunestyremelding om boligutvikling 2012, avsnitt Side 9. 13

14 Rådmannens forslag 30.mai 2013 Befolkningsutviklingen tatt i betraktning, med flere eldre, og husholdninger med færre personer, og en tendens til eldres preferanser for leiligheter, viser at det fortsatt fremover vil være behov for flere leiligheter og rekkehus i Drøbak og omegn. Stedsanalysen for Drøbak og omegn 2011 påpekte også dette. Vi kan forvente en etterspørsel etter romslige leiligheter for eldre som allerede har tilhørighet og familie i Frogn. 10 Er boligtilbudet for eldre/enslige/par uten hjemmeboende barn tilfredsstillende, antar vi at flere vil flytte fra sine eneboliger til mer lettstelte og tilgjengelige boliger. De ledige eneboligene vil bli tatt i bruk av familier. Erfaringsmessig vil et slikt innflyttingsmønster bidra til en mer jevn utvikling og unngå dramatiske bølger som utfordrer kapasitet på skoler og barnehager. 4. Samfunnssikkerhet og beredskap Overordnet mål Frogn kommune er et trygt og robust lokalsamfunn. Mål Frogn kommune reduserer verditapet av branner i samfunnet med 10 prosent innen 2016 fra 2009-nivået. Frogn kommune sikrer i løpet av 2014 alle borgere og bedrifter forsvarlig mengde drikkevann hvis normal, offentlig vannforsyning svikter. Frogn kommune sikrer nødvendige samfunnsfunksjoner, liv og helse ved langvarig strømbrudd. Frogn kommune har redusert risiko for skader ved økt nedbørsmengde og springflo Et trygt og robust lokalsamfunn må planlegges. En robust kommune er i stand til å skape et trygt og godt miljø og har beredskap til å møte kriser effektivt. Et robust lokalsamfunn forutsetter at man kjenner risikofaktorene for liv, miljø, verdier og sin egen beredskapsevne. En robust kommune evner å forebygge uønskede hendelser og redusere skadevirkningene av dem dersom de inntreffer. Kommuneorganisasjonen har et ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet. Frogn kommune skal oppfylle kravene i sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrift 11. Systematisk arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner er nødvendig for å kunne ivareta dette ansvaret. Ved planlegging av infrastruktur, bebyggelse og viktige samfunnsfunksjoner er det nødvendig å vurdere sikkerhet og beredskap i forbindelse med lokalisering, utforming og utrustning. Mange av de utfordringene som Frogn kommune står overfor i årene som kommer, vil være konsekvenser av globale klimaendringer. Dette vil merkes på eksisterende av- og overløp, og vil påvirke måten vi planlegger infrastruktur og ny bebyggelse. Andre utfordringer kan være mer konkrete som langvarig strømbrudd, svikt i normal vannforsyning, storbrann, ulykker og andre uønskede hendelser som bortfall av IKT, oljesøl og trusler. En tredje kategori utfordringer er å følge opp 10 Barlindhaug, Rolf (2009). Eldres boligpreferanser. NIBR-notat 2009:

15 Kommuneplan for Frogn planarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap. Tross god planlegging og beredskap må kommunen de kommende årene sette av forsvarlig med ressurser til dette, fortsette å bygge opp relevant kompetanse og ha et enda bedre system for oppfølging. Frogn kommune vil implementere relevante tiltak fra NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring i sin samfunnsplanlegging 12. I følge forskriften skal alle kommuner fra 2011 øve beredskapsplanene annethvert år. Ny ros -analyse ble ferdigstilt i Den skal rulleres i forkant av kommuneplanen eller oftere om nødvendig Stortingsmelding om klimatilpasning ble godkjent av regjeringen 7. mai 2013, og vil behandles av Stortinget, trolig høsten NOU erstattes av denne når den er godkjent av Stortinget

16 Rådmannens forslag 30.mai Fire satsingsområder mot 2024 Frogn kommune satser på følgende fire samfunnsområder kommende periode. Klima og energi redusere energiforbruk/utslipp av klimagasser Livskvalitet og folkehelse Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljøer Næringsutvikling og verdiskaping 5.1. Klima og energi Overordnet mål Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå) (Ref. Klima og energiplan Akershus ) Mål Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 % i forhold til 1991-nivå innen Det vil si en reduksjon fra 19, tonn CO₂ (1991) til 15, tonn CO₂ (2030). Utslipp fra veitrafikk utgjorde i 2009 om lag 33, tonn CO₂.) Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 % innen 2020 fra 2012-nivå Avfallsmengden i Frogn kommune skal reduseres med 20 % innen 2024 i forhold til 2012-nivå Landbruket skal redusere klimagassutslipp innen egen næring Frogn kommune skal være forberedt på å møte forventede klimaendringer Målene konkretiseres i pågående arbeid med klima- og energiplan og i arbeid med handlingsprogram. Klimagassutslipp og økende energiforbruk er blant vår tids største miljøutfordringer. Vår ressursbruk har lokale og regionale effekter, og bidrar også til globale endringer. Erkjennelsen av dette tilsier at vi må legge til rette for en bærekraftig utvikling av Frognsamfunnet i framtida og at dette er sterkt egennyttig. Stortinget har gjennom sitt klimaforlik satt ambisiøse mål for å redusere Norges utslipp av klimagasser og å oppfylle Kyoto-avtalen. Akershus fylkeskommune har også vedtatt konkrete reduksjonsmål for Akershus fylke. For å oppfylle nasjonale og regionale mål som omhandler energi og klima er man avhengig av at tiltak gjennomføres på alle nivå, også kommunalt. Det totale energiforbruket til Frogn kommune er noe høyere enn gjennomsnittet for kommuner i Akershus. Energiforbruk per innbygger i Frogn ligger også noe over gjennomsnittet. Utslipp fra 16

17 Kommuneplan for Frogn personbiler står for den største andelen av direkte utslipp av klimagasser i Frogn. Inkludert tunge kjøretøy står utslipp fra mobile kilder for over halvparten av klimagassutslippet i kommunen. Det er derfor åpenbart at god arealforvaltning, som legger til rette for redusert bilbruk, er det aller viktigste for å bremse og redusere klimagassutslippene lokalt. De viktigste strukturelle grepene tas gjennom kommuneplanens arealdel og føringer for lokalisering av ny bolig og næringsbebyggelse. Klima- og energiplanen tar for seg strategier og tiltak for å nå øvrige mål. 17

18 Rådmannens forslag 30.mai Livskvalitet og folkehelse Overordnet mål Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy Hva legges i livskvalitet og hva er folkehelse? Hver enkeltes opplevelse av lykke eller livskvalitet preges først og fremst av personlig anliggende, genetisk og sosial arv, men er også forbundet med samfunnet en lever i (og samfunnskvaliteter). Tillit og sosial samhandling ses som viktige forutsetninger for lykkelige samfunn og borgere, innenfor en gren av lykkeforskningen. På samfunnsnivå omtales lykkelige samfunn som demokratiske, tillitsfulle, stabile, inkluderende og med desentralisert myndighet. Et samfunn med en levende kultur og stor frivillig sektor bygger stor grad av tillitsstrukturer som virker positivt på livskvalitet. 14 Begrepet livskvalitet kan anvendes som et uttrykk for å styrke det som er positivt fremfor å redusere følgene av det som er negativt. Livskvalitet kan være et fruktbart uttrykk med tanke på å løfte frem forhold som fremmer helse og trivsel for mange og kan på den måten knyttes opp mot folkehelse. 15 Folkehelsebegrepet som anvendes her er mer rettet mot forebygging av sykdom. Basert på Helsedirektoratets definisjon handler det om å gjøre en innsats for å opprettholde, bedre eller fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. 16 Livskvalitet og folkehelse i et livsløpsperspektiv Livsløpsperspektivet kan være en fruktbar innfallsvinkel til tema livskvalitet og folkehelse i tverrsektoriell planlegging og i tjenester. Våre behov, situasjon og utfordringer tegner ulike mønstre avhengig av hvor vi er i livet. I generasjoners erfaringer og livsløp finnes kulturelle og sosiale drivkrefter for forandringer. Endringer i livsløpet forplanter seg ut i fremtiden som»sosiale snøballeffekter». 17 Folkehelseutfordringer knyttet til ulike livsfaser er påpekt i samhandlingsreformen. For å følge opp samhandlingsreformen, vil Frogn kommune øke innsatsen i folkehelsearbeidet. Pensjonistfasen Vi skiller mellom»eldre» og»gamle». Eldre føler seg stadig yngre og vil og kan leve aktivt lenger. Våre forestillinger om hva»eldre» og»middelaldrende» er og gjør er endret. En stor eldrebefolkning vil være en aktiv og attraktiv ressurs for lokalsamfunnet i årene fremover. Lokalsamfunnet Frogn kan 14 Loga, Jill (2010). Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 15 Livskvalitet brukes ikke som en objektivt gitt størrelse, hensikten er heller ikke å utlede indikatorer for livskvalitet som skal måles. Likevel er det anvendelig som et normativt begrep, med henvisning til studier som tar opp sider ved livskvalitet som vi anser som adekvate. 16 Helsedirektoratet.no 17 Frønes, Ivar (2000) På sporet av den nye tid 18

19 Kommuneplan for Frogn glede seg over å ha en stadig større gruppe pensjonister, også over 70, som har god helse og mye engasjement. Engasjement og aktivitet er helsebringende, noe som vil påvirke frivilligarbeidet, idrettsog kulturarbeidet i kommunen. Eldre vil også i fremtiden være viktige som voksenkontakter for barn og unge. Generelt er det flere enslige eldre enn før, noe som skyldes økning i antall skilsmisser. Vi antar at tendensen vil gjøre seg gjeldende i fremtiden. Helse og livskvalitet har en sammenheng med sivilstand som enslig i eldre år. 18 Vi vet at sosial samhandling og nettverk er bra for folkehelsa, gjerne kombinert med fysisk aktivitet. Nye vennskap blant eldre er ofte basert på økonomisk og sosial/kulturell likhet. For å skape en eldrevennlig by og et eldrevennlig tettsted, må en se på fysiske hindringer for samvær og helse, transport- og trafikkforhold. En må legge til rette for møteplasser og kultur- og aktivitetstilbud som treffer målgruppene. I boligplanleggingen er lokalisering og boligtype, samt tilgjengelighet viktige tema. En viktig indikator for eldres sosiale integrasjon er familie og slektskapsbånd mellom generasjonene (barn og barnebarn). Derfor er det positivt at mange eldre har sine nære slektninger boende i nærheten. Barndom og ungdomstid Et barn former sitt livsløp i et samspill med historiske vilkår, lokale situasjoner, livsfase og egen handlingsevne. Samfunnets krav til faglig kunnskap, kulturell og sosial kompetanse endrer seg. Barn av i dag vokser opp i et samfunn med stor vekt på individuell frihet og selvstendighet som verdi. Vi snakker ikke lenger om oppdragelse, men om danning som en aktiv prosess i et samspill 19. Friheten til og kravet om å gjøre mange valg for livet, utfordrer barn og unges evne til refleksjon og handlingsevne. Dette igjen fordrer erfaring med å mestre utfordringer og oppnå trygge selvbilder. 20 Trygge selvbilder betyr mye for å bygge opp den kunnskap, kulturelle og sosiale kompetansen som fremtidig arbeidsliv vil kreve. Å mestre dette gir livskvalitet. Voksne er viktige veiledere. Mange barn og unge i Frogn trives og er aktive De aller fleste unge i Frogn er fornøyd både med livet, lokalmiljøet og skolen 21, enda flere i 2009 enn i De aller fleste har venner. Kun én prosent oppga i 2009 at de sjelden var sammen med jevnaldrende. De aller fleste barn i Frogn deltar i én eller flere frivillige organisasjoner. Siden 2000 har aktivitetsnivået blant unge i Frogn økt betydelig. Bruken av digitale medier har økt. Internettbruk har økt fra 65 % til 100 %. Unge er mindre aktive i organisert idrett, men mer aktive i uorganisert idrett. Dobbelt så mange i 2009 driver med egentrening og på treningssentre sammenliknet med Organisert ungdomstilbud er viktigst for de yngste ungdommene. Noen plages og er utmattet 18 Britt Slagvold & Svein Olav Daatland (2006): Eldre år, lokale variasjoner. NOVA rapport 15/2006 s86 19 Tonje Kolle (2011). Danning er det nye ordet men hva åpner det for? Barnehagefolk Red. Ivar Frønes m.fl. (1997): Livsløp 21 Jan Eivind Brekke Sodeland, (2009): Ung i Frogn

20 Rådmannens forslag 30.mai 2013 Selv om de aller fleste unge trives i Frogn, opplevde hele 20 % en form for plaging, erting eller utfrysing i 2009, liknende resultat forelå i Omtrent like mange var utsatt for trusler om vold. Nye former for plaging og mobbing på internett og gjennom mobiltelefoner er utfordringer som Frognsamfunnet bør stå sammen om å få bukt med fremover. Handlingsplaner med tiltak og kontinuerlig oppmerksomhet mot mobbing i barnehager og skoler er viktig folkehelsearbeid. Det er vanlig for ungdom å føle seg plaget av at alt er et slit eller av for mange bekymringer. At ungdommene føler seg slitne kan være et uttrykk for at mange har for mye aktiviteter i løpet av uken og at skolehverdagen kan oppleves som stressende i følge NOVA-rapporten fra En annen forklaring kan være at tiden ikke lenger strekker til og deler av natta må tas i bruk blant annet til nettbruk. Faktorene som virker plagsomme henger ofte sammen, som for eksempel bekymringer, søvnproblemer og utmattelse. Frivillig deltakelse og innsats kan gi livskvalitet Alder og livssituasjon er avgjørende for om frivillig innsats virker positivt på livskvaliteten. Særlig kan det se ut til å være de eldres livskvalitet som påvirkes positivt. De som er rundt 40 år har lavest uttelling fordi det ofte er vanskelig å balansere tidsbruk på arbeid og fritid. Pga tidsklemma kan forpliktelser knyttet til frivillig innsats true livskvaliteten. 22 For ungdom derimot, vil frivillig deltakelse være positivt, både mht. sosialisering, inkludering og sosial utjevning. Effekten av deltakelse i frivillighet synes å være aller størst for ungdom fra vanskeligstilte hjem. Utfordringene for organisasjonen Frogn kommune fremover vil være å oppfordre innbyggerne til aktiv deltakelse i frivillig arbeid og innsats for velferd, helse og fellesskap, synliggjøre innbyggernes viktige ressurser for lokalsamfunnet og mulighetene for selvrealisering gjennom deltakelse. Livskvalitet og folkehelse for alle Tilgjengelighet for alle - universell utforming For å oppnå full integrasjon, tilhørighet og deltakelse er universell planlegging og utforming viktig, og en stor utfordring i Frogn. Frogn kommune skal legge til rettefor universell utforming i alle nye byggeprosjekter i kommunen, offentlige og private. Eksisterende kommunal bygningsmasse har behov for oppgradering for å tilfredsstille regjeringens retningslinjer. En tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse gir grunnlag for en langsiktig gjennomføring. Det samme gjelder offentlige uterom. Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 og dette kan oppnås gjennom ulike virkemidler. Likestilling og universell utforming er styrket i flere lovverk bl.a. i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og den nye plan og bygningsloven. Regjeringen sikter også mot å fastsette rikspolitiske retningslinjer for universell utforming for kommunal planlegging. Holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring er avgjørende for å bygge kompetanse om universell utforming. En tverrfaglig kompetanseutvikling i kommunen er viktig. God opplæring og informasjon for ansatte, politikere og private aktører er en viktig suksessfaktor for å oppnå tilgjengelighet for alle. 22 Loga, Jill (2010). Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 20

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer