Volda Kommune. Rekneskap til politisk handsaming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming"

Transkript

1 1 Vlda Kmmune Rekneskap 213 til plitisk handsaming s. 3 Rekneskapsskjema la g 1B s. 5 Rekneskapsskjerna 2A g 2B s. 1 Oknmisk versyn balanse s. 12 Oknmisk versyn drift s. 13 Oknmisk versyn investering s. 14 Tilgang g bruk av midlar 15 Investeringsrekneskap hvudpst pr. avdeling pr. prsjekt 29 Driftsrekneskap hvudpst pr. avdeling 35 Balanserekneskap pr. knt 43 Ntar versyn ver 28 ntar

2 3 Tall i 1 krner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Eiendmsskatt verk g bruk Eiendmsskatt annen fast eiendrn. Andre direkte eller indirekte skatter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Andre generelle statstilskudd Sum frie dispnible inntekter f FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter g utbytte Gevinst finansielle instrument (mlpsmidler) Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Tap finsansielle instrumenter (mlpsmidler) Avdrag på lån Nett finansinntekted-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsrnessige merfrbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige rnindrefrbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Nett avsetninger FORDELING Overfrt til investeringsregnskapet Til frdeling drift Sum frdelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merfrbruk/mindrefrbruk

3 4 Rekneskapsskjema 1B - Driftsrekneskapen Regnskap 213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap 212 Tall i 1 krner Nett driftsutgifter pr Avdeling Rådmannen Samrdnings- g utvilkingsstaben Lris- g persnalstaben Oknmistaben Servicekntret PP-Tenesta Hamna dagsenter Skuleavdelinga Barnehageavdelinga Helseavdelinga Ssialavdelinga Barnevernsavdelinga Pleie- g msrgsavdelinga Eigedmsavdelinga Landbruksavdelinga Kultur- g næringsavdelinga Kmmunalteknisk avdeling Oppmålings- g bygningsavdelinga Brannavdelinga Kmmunestyret (skjema 1B) Kmmunestyret (skjema 1A) Nett fr Avdeling

4 5 Tall i 1 krner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån g frskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Arets finansieringsbehv FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mttatte avdrag på utlån g refusjner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overfrt fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udispnert ( -1 Regnskap 213 Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett 213 Budsjett

5 6 Tall i 1 krner Fra regnskapsskjema 2A: Regnskap 213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap 212 Investeringer i anleggsmidler Frdeling på Seksjn Kjp g sal av aksjar (jbk) 1 1 Eigenkapitalinnskt KLP (jbk) Vlda kyrkje, mbygging Nye kyrkjegardar, planlegging (jbk) Vlda kyrkje, naudlysanlegg (jbk) Kulturhus i Vlda (jbk) Vlda rådhus, brann - inventar g utstyr (ki) Vlda rådhus, brann - riving g reinsing (ki) Vlda rådhus, brann - reinsing g andre driftsutgifter (jb Oppigarden barnehage, kjøp av bygg g grunn (jbk) Kyrkjene i Vlda, ppgradering brannalarmanlegg (jbk) Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass Utviding Leirshaugen gravplass 25 Nytt EL-anlegg fr tineapparat - Leirshaugen gravplass 2 Omregulering av Dalsfird kyrkjegard Leirshaugen gravplass - pprusting EDB-utstyr rådhus (ah) Nytt e-pst g kalendersystem (ah) Vlda skisenter, grunnkjøp m.m Breibandutbygging i Vlda kmmune (ah) Rysmarka restareal, grunnkjøp m.m. Gerica, felles driftssenter Sre Sunnmre (ah) Interkmmunale IKT investeringar Felleskjøp med pplæring av ERP-innfrdring med OrsI Oppgradering Ephrte Fråversmdul i RS med integrasjn mt ALTINN GRS Ressursstyring (fpm) Agress 5.5 fr Vlda g Orsta (hsk) Agress 5.5, reine Vlda-utgifter (hsk) Ny telefnsentral/ telefnstttesystem (ijj) KBE, kurs fr plitikarar g administrasjn (ki) Digitalisering byggesaksarkiv (ijj) Lesebrett g WEB-verfring kmmunestyret (ijj) IKT-satsing i grunnskulen (khe) Grunnskulen, inventar (khe) Bratteberg skule, grindbygg (vn) Inventadutstyr vaksenpplæring Dalsfjrd skule, øklgisk skulehage (elb) Kjøp av Oppigarden barnehage (rkn) IKT-utstyr helseavdelinga (rb) Omsrgsbustader Barstadtun, gåvemidlar IKT-frnying PLO 21 (sbr) DUNI pakkemaskin msrgsenter (in) Kjøp av liten gravemaskin - STYRK (aj) Kmbidamparar avdekningskjkkena (jn) 33 Utskifting av dect-telefnar Helsenett Innkjp hjelpemidlar (sbr) Håndstyrte terminalar PLO El bilar Utskifting av fatvaskarar (SBR) Buss NAV Vlda, mbygging biblitek Dalsfjrd skule, pprusting (ki) Vlda u-skule, statspakke finanskrise (ki)

6 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall I 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Øyra skule, pprusting talett (ki) Severinhaugen 1-3, samlkalisering Øyra skule, spelemiddeltiltak/ nærleikeplass (ki) Vlda u-skule, pprusting Vlda msrgsenter, varmepumpeanlegg Øyra skule, statspakke finanskrise Bratteberg skule, spelemiddeltiltak Severinhaugen 5, renvering Bratteberg skule, energitiltak 29 Øyra skule, energitiltak 29 Vlda msrgsenter, energitiltak 29 Vl':la samfunnshus, brannvarsling (ki) Vldahallen, ny varmepumpe (ki) Dalsfjrd skule, gåvemidlar leikemiljes(ki) Klimaplanen, bygningsmessige tiltak (ki) Kmmunale bygg, ppussing (ki) Skular, spelemiddeltiltak (ki) Vlda msrgsenter, rehabilitering kjøken Ny Øyra skule (ki) Vlda u-skule, ppussing - sjå 511 (ki) Nilletun, ppussing - sjå 511 (ki) Omsrgsbustader Lauvstad, ppussing - sjå 511 (ki Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki) Ladepunkt rådhus g msrgsenter (ki) Øyra skule, plasthall på grusbana - Ftballhall (ki) Omsrgsbustader, erstatning fr Mrk bustader (ki) Kntr på Vlda msrgsenter (ki) Sllida barnehage, ventilasjnsanslegg (ki) Engeset barnehage, ventilasjnsanslegg (ki) Gnr/bnr 19/287-1 Strmyra 6, mbygging pstlkale (ki Ny brannstasjn på Rtset (ki) Flkestad skule, spelemiddeltiltak (ki) Renvering Vlda gamle gymnas/maurtua (ki) Fjrdsyn, pparbeiding/pprusting av utemråde (ki) KLP, skjønnsppgjer rådhusbrann (ki) Varmepumpe msrgssenteret Ombygging Flkestadtun 2 Oppgradering symjehallane Lauvstad barnehage - mdular Glv Vldahallen - renvering Bratteberg skule, byggetiltak (ki) Ny Øyra skule, planlegging, prsjektering g nybygg (ki Kjøp av brannstasjn, Gjersdalsbygget (ki) Sal av Steinsvik skule (ki) 2 Dusj/garderbe Vldahallen 1 1 nytt branndept Dravlaus 3 3 Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua ENØK tiltak (i henhald til klimaplanen) Ombygging ny brannstasjn Vlda rådhus, brann - ppattbygging g servicetilrettele Kmmunalt tenestesenter 2 2 Bustadprsjekt Bustader funksjnshemma 5 5 System fr eigedmsfrvaltning 9 9 Avlaup Austefjrd skule Vasskade Mnsvegen 3a, frsikringssak (ki) Brannskade Røyslidvegen 11A, frsikringssak (ki) Vasskade Paviljng v/ hgskulen, frsikringssak (ki) Tak ph pailjng i parken (ki) Mrk skule, leikeapparat (ki) Avlastningsbustad barn g unge + dagsenter 2 Ventilasjnsanlegg (Vikebygda skule) Energimerking kmmunale bygg 7

7 8 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Samfunnshuset - taktekking (KMR) Omsrgssenteret - taktekking (KMR) Alarmaniegg Omsrgssenteret (KMR) Frprsjekt Campus Hgskulen Skatepark (ga) Digitalisering av kin (ga) Dalsfjrd skule, musikkbinge (ga) Studiebygd A (ga) Kmmunal klakk Fyrde Bilkjøp Myrtun på Rtset, tilbygg fr vassverket Engeset/Klepp, 3. byggesteg Bustadfelt Bratteberg Diverse bustadfelt sentrum 2 43 Diverse grunn sentrum Industriareal Furene 1 48 Kmmunal klakk, hvudplan Kmmunal klakk, avlpsreinsing Kmmunal klakk, avlaupsreinsing samla ptt Vlda Vassverk, samanknyting med ørsta Vassverk Driftsentral VA, edb-prgram g varsling Industriveg Furene Vikeneskaia, reparasjn Fjrdvarme i Vlda (aaa) VA-anlegg Ytrestylen (aaa) Opprusting Rysbakken (veg, vatn g avlp) Kmmunale vegar, utbetring (aaa) Trafikktrygging g miljtiltak (aaa) Veg Hydal Mbelfabrikk as (aaa) Trget mellm Cubus g Haavik Gatelys, utskifting PCB-armatur Bustadfelt Fyrde Vlda Vassverk, grunnvassbring Vassbtnen Lauvstad Vassverk, mbygging 13 Kmmunal klakk - uspesifisert Kmmunalt vassverk - uspesifisert Vlda vassverk Hjartåbygda vassverk Berkneshalvya vassverk Sre Bjørkedal vassverk Straumshamn vassverk Steinsvik vassverk Dravlausbygda vassverk Lauvstad vassverk Nra Bjørkedal vassverk Kmmunale vegar - uspesifisert Gatemiljtiltak (aaa) Friluftstiltak Reset m.m. (aaa) Hjullastar (aaa) Vassverk, tilbygg klbehandlingsanlegg (aaa) Bustadfelt Urbakkften - Håmyra (aaa) Vlda vassverk, utbetring g sanering (aaa) Utskifting UV-anlegg vassverk (aaa) Vassverk, frnying asbest-sementleidningar (aaa) Utbetring veg frå Rtevatn til Vassbtn (aaa) Turveg Rtevatnet (aaa) Turveg mellm Engeset/Klepp g Reset(aaa) 1 Leirshaugen gravplass - pprusting(aaa) Parkeringsplass Lidaeidet, tilrettelegging friluftsliv(aai Skilype Rtevassdalen, tilrettelegging friluftsliv(aaa) Næringsmråde øvre Rtset Hvudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing) Bustadfelt på bygdene 34 54

8 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Frarbeide asfaltering 14 7 Veg bak Uppheim til Strgata Parsell av Veg til Hjrthaug, 4m Eidheimvegen, Berknes/Lid 6m Bakkelidvegen, frå Vikebygdvegen-innkøyring Brattebei Frtau Krikebvegen, 27m Hjellbakkane, kryss Gjerdsvegen - Plassevegen, 1m Heltnevegen, kryss Vikebygdvegen - innkøyring Sjukeh Ryslidvegen, kryss Kårstadvegen - Symrevegen, 23r Fltevegen, Flkestad 83m Veg til Hjrthaug rn/arm til Reitane Veg til Hydalsdal, 18m Sunndal - Gjersdal Flaumsikring i elver g vassdrag (aaa) 5 Fyrde vassverk Kmmunal del sentrumsutvikling Utbygging felt Bratteberg Kyretøy (utskifting av 1993-mdell) 3 3 Plentraktr Utskifting Fendt traktr Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa) Steinsvik, avlaupsreinsing Vikeneset Silanlegg (AAAS) Utbygging bustadfelt K 1 Arbeidsbil/kmbibil 5-seters 4WD Kyrkjegardsgravar Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale Sambindingsveg Lerkane - Strgata Prgram GIS v) Digitalt kartleggingsprsjekt (Ike) Matrikkelprsjektet (jv) GPS-utstyr fr KOB-avdelinga v) Merking g gradering av turlyper i Vlda kmmune v: Nærturkart Vlda sentrum (jv) Mdul fr eigedmsskatt v) Ny brannbil Nytt kjøretøy Mannskapsbil brannvern Ndnett (RIH) Overtaking lån Vlda kyrkjelege fellesråd (hsk) Pensjnsselskap - eigenkapitalinnskt Sum frdelt

9 1 Tall i 1 krner Nte EIENDELER ANLEGGSMIDLER Regnskap 213 Regnskap 212 Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Utlån Aksjer g andeler Pensjnsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Krtsiktige frdringer Premieavvik Aksjer g andeler Sertifikater Obligasjner Kasse, pstgir, bankinnskudd Sum mleipsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Regnskapsmessig mindrefrbruk Regnskapsmessig merfrbruk Udispnert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalknt Endring rekneskapsprinsipp AK (drift) Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering) ISum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjnsfrpliktelser Ihendehaverbligasjnslån Serti fi katlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTS1KTIG GJELD Kassekredittlån Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum egenkapital g gjeld Ubrukte lånemidler Andre memriaknti Mtknt fr memriakntiene Sum memriaknti

10 11 Tall i 1 krner NOTE 1 DISPOSISJONSFOND Dispsisjnsfnd pr. 1.1 Avsatt til driftsregnskapet Frbruk på investeringsregnskapet Frbruk på driftsregnskapet Regnskap Regnskap IDispsisjnsfnd pr NOTE 2 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfnd pr Avsatt til ubundne investeringsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd lubundne investeringsfnd pr NOTE 3 BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfnd pr Avsatt til bundne investeringsfnd Bruk av bundne investeringsfnd IBundne investeringsfnd pr NOTE 4 BUNDNE DRIFTSFOND Bundet driftsfnd pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i driftsregnskapet IBundet driftsfnd pr

11 12 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner Nte 213 budsjett 213 budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overfringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verfringer Andre verfringer inntekts- g frrnuesskatt Eiendmsskatt verk g bruk Eiendmsskatt annen fast eiendm Andre direkte g indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTG1FTER Lnnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjen. sm inngår i kmm. tjenesteprd Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprd Overfringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Brutt driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter g utbytte Gevinst finansielle instrument (mlpsmidler) Mttatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter g lånemkstninger Tap finansielle instrument (mlpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjner Mtpst avskrivninger Nett dnftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven -4-4 Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overfrt til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merfrbruk Avsatt til dispsisjnsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-imindrefrbruk

12 13 Tall i 1 krner INNTEKTER Salg driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overfringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Regnskap Nte213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjen. sm inngår i kmm. tjenesteprd Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprd Overtaringer Renteutgifter g mkstninger Frdelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekkede merfrbruk Avsatt til ubundne investeringsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjner Finansieringsbehv FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer g andeler Bruk av tidligere års udispnerte mindrefrbruk -5 Mttatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket I Udispnert

13 14 Tall i 1 krner Regnskap 213 Regnskap 212 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler lendring i arbeidskapital eti_k r 4_.p.rt Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Nett avsetninger

14 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 15 Vlda kmmune Investeringsrekneskap213, knt pr. prsjekt pr. avdeling Revidert Budsjettkrrigeringer Opprinnelig Rekneskap budsjett hittil Budsjett hittil Knt Knttekst 213 i år hittil i år i år 529Kjøp av aksjar g andelar Bruk av ubundne investeringsfnd Kjøp g sal av aksjar (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda kyrkje, mbygging 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Nye kyrkjegardar, planlegging (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda kyrkje, naudlysanlegg (jbk) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Kyrkjene i Vlda, ppgradering brannalarmanlegg (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån fr5 tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Utviding Leirshaugen gravplass 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Nytt EL-anlegg fr tineapparat - Leirshaugen gravplass 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Omregulering av Dalsfjrd kyrkjegard 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mrns-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Leirshaugen gravplass - pprusting 11Rådmannen 1951Lisensar, dataprgram g ppgradering Kjøp av driftsmiddel Kjp av IKT-utstyr Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd EDB-utstyr rådhus (ah) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester

15 16 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Rekneskap budsjett hittil Knt Knttekst 213 i Sr Revidert Budsjett- Opprinnelig krrigeringer Budsjett hittil hittil i år i Sr 429Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda skisenter, grunnkjøp m.m Reise- g diettgdtgjersler (ppg.pl.) Reiseutgifter etter rekning Kjøp av IKT-utstyr Kjøp av tenester frå andre kmmunar Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Interkmmunale IKT investeringar 52Utlån Bruk av ubundne investeringsfnd Utlån planarbeid FV4, rassikring 28Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Bruk av ubundne investeringsfnd Diverse grunn sentrum Samrdnings- g utvilkingsstaben Lisensar, dataprgram g ppgradering Kjøp av driftsmiddel Kjøp av IKT-utstyr Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Inntekt, frdeling inntekter Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Agress 5.5 fr Vlda g Orsta (hsk) 14Øknmistaben 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Ny telefnsentral/ telefnstøttesystem (ijj) 37Kjøp av tenester frå andre/ driftsavtalar Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Digitalisering byggesaksarkiv (ijj) - 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Lesebrett g WEB-verføring kmmunestyret (ijj) 15Servicekntret - 21Kjøp av IKT-utstyr Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd IKT-satsing i grunnskulen (khe) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Grunnskulen, inventar (khe) 13Prt 62 2Kjøp av driftsmiddel Kjøp av IKT-utstyr Mms-utgift investering med kmpensasjn

16 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 17 Knt Knttekst Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil i år Budsjettkrrigeringer Budsjett hittil hittil i år Opprinnelig 91Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Inventar/utstyr vaksenpplæring - 2Skuleavdelinga - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak IKT-utstyr helseavdelinga (rb) 41Helseavdelinga 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Kmbidamparar avdekningskjkkena (jn) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Utskifting av dect-telefnar 1951Lisensar, dataprgram g ppgradering Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Helsenett 2Kjp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Innkjøp hjelpemidlar (sbr) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Håndstyrte terminalar PLO 21Kjøp av transprtmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn 1 1 7Refusjnar fr5 staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd El bilar 46Pleie- g msrgsavdelinga 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret NAV Vlda, mbygging biblitek 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester 8 429Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Vlda u-skule, pprusting - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd Vldahallen, ny varmepumpe (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd i år

17 18 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Rekneskap Knt Knttekst Klimaplanen, bygningsmessige tiltak (ki) Revidert Budsjett- budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil i år hittil i år Opprinnelig 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Skular, spelemiddeltiltak (ki) 115Matvarer Anna frbruksmateriell/ravarer g tenester Prt Reiseutgifter etter rekning Husleige g leige av lkale Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Ny Øyra skule (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Vlda u-skule, ppussing - sjå 511 (ki) 1952 Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Nilletun, ppussing - sjå 511 (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Omsrgsbustader Lauvstad, ppussing - sja 511 (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Mms-utgift investering med kmpensasjn Overfring til andre private (inkl. lag g rg.) Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Øyra skule, plasthall på grusbana - Ftballhall (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret år

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer