Volda Kommune. Rekneskap til politisk handsaming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming"

Transkript

1 1 Vlda Kmmune Rekneskap 213 til plitisk handsaming s. 3 Rekneskapsskjema la g 1B s. 5 Rekneskapsskjerna 2A g 2B s. 1 Oknmisk versyn balanse s. 12 Oknmisk versyn drift s. 13 Oknmisk versyn investering s. 14 Tilgang g bruk av midlar 15 Investeringsrekneskap hvudpst pr. avdeling pr. prsjekt 29 Driftsrekneskap hvudpst pr. avdeling 35 Balanserekneskap pr. knt 43 Ntar versyn ver 28 ntar

2 3 Tall i 1 krner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Eiendmsskatt verk g bruk Eiendmsskatt annen fast eiendrn. Andre direkte eller indirekte skatter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Andre generelle statstilskudd Sum frie dispnible inntekter f FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter g utbytte Gevinst finansielle instrument (mlpsmidler) Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Tap finsansielle instrumenter (mlpsmidler) Avdrag på lån Nett finansinntekted-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsrnessige merfrbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige rnindrefrbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Nett avsetninger FORDELING Overfrt til investeringsregnskapet Til frdeling drift Sum frdelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merfrbruk/mindrefrbruk

3 4 Rekneskapsskjema 1B - Driftsrekneskapen Regnskap 213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap 212 Tall i 1 krner Nett driftsutgifter pr Avdeling Rådmannen Samrdnings- g utvilkingsstaben Lris- g persnalstaben Oknmistaben Servicekntret PP-Tenesta Hamna dagsenter Skuleavdelinga Barnehageavdelinga Helseavdelinga Ssialavdelinga Barnevernsavdelinga Pleie- g msrgsavdelinga Eigedmsavdelinga Landbruksavdelinga Kultur- g næringsavdelinga Kmmunalteknisk avdeling Oppmålings- g bygningsavdelinga Brannavdelinga Kmmunestyret (skjema 1B) Kmmunestyret (skjema 1A) Nett fr Avdeling

4 5 Tall i 1 krner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån g frskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Arets finansieringsbehv FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mttatte avdrag på utlån g refusjner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overfrt fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udispnert ( -1 Regnskap 213 Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett 213 Budsjett

5 6 Tall i 1 krner Fra regnskapsskjema 2A: Regnskap 213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap 212 Investeringer i anleggsmidler Frdeling på Seksjn Kjp g sal av aksjar (jbk) 1 1 Eigenkapitalinnskt KLP (jbk) Vlda kyrkje, mbygging Nye kyrkjegardar, planlegging (jbk) Vlda kyrkje, naudlysanlegg (jbk) Kulturhus i Vlda (jbk) Vlda rådhus, brann - inventar g utstyr (ki) Vlda rådhus, brann - riving g reinsing (ki) Vlda rådhus, brann - reinsing g andre driftsutgifter (jb Oppigarden barnehage, kjøp av bygg g grunn (jbk) Kyrkjene i Vlda, ppgradering brannalarmanlegg (jbk) Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass Utviding Leirshaugen gravplass 25 Nytt EL-anlegg fr tineapparat - Leirshaugen gravplass 2 Omregulering av Dalsfird kyrkjegard Leirshaugen gravplass - pprusting EDB-utstyr rådhus (ah) Nytt e-pst g kalendersystem (ah) Vlda skisenter, grunnkjøp m.m Breibandutbygging i Vlda kmmune (ah) Rysmarka restareal, grunnkjøp m.m. Gerica, felles driftssenter Sre Sunnmre (ah) Interkmmunale IKT investeringar Felleskjøp med pplæring av ERP-innfrdring med OrsI Oppgradering Ephrte Fråversmdul i RS med integrasjn mt ALTINN GRS Ressursstyring (fpm) Agress 5.5 fr Vlda g Orsta (hsk) Agress 5.5, reine Vlda-utgifter (hsk) Ny telefnsentral/ telefnstttesystem (ijj) KBE, kurs fr plitikarar g administrasjn (ki) Digitalisering byggesaksarkiv (ijj) Lesebrett g WEB-verfring kmmunestyret (ijj) IKT-satsing i grunnskulen (khe) Grunnskulen, inventar (khe) Bratteberg skule, grindbygg (vn) Inventadutstyr vaksenpplæring Dalsfjrd skule, øklgisk skulehage (elb) Kjøp av Oppigarden barnehage (rkn) IKT-utstyr helseavdelinga (rb) Omsrgsbustader Barstadtun, gåvemidlar IKT-frnying PLO 21 (sbr) DUNI pakkemaskin msrgsenter (in) Kjøp av liten gravemaskin - STYRK (aj) Kmbidamparar avdekningskjkkena (jn) 33 Utskifting av dect-telefnar Helsenett Innkjp hjelpemidlar (sbr) Håndstyrte terminalar PLO El bilar Utskifting av fatvaskarar (SBR) Buss NAV Vlda, mbygging biblitek Dalsfjrd skule, pprusting (ki) Vlda u-skule, statspakke finanskrise (ki)

6 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall I 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Øyra skule, pprusting talett (ki) Severinhaugen 1-3, samlkalisering Øyra skule, spelemiddeltiltak/ nærleikeplass (ki) Vlda u-skule, pprusting Vlda msrgsenter, varmepumpeanlegg Øyra skule, statspakke finanskrise Bratteberg skule, spelemiddeltiltak Severinhaugen 5, renvering Bratteberg skule, energitiltak 29 Øyra skule, energitiltak 29 Vlda msrgsenter, energitiltak 29 Vl':la samfunnshus, brannvarsling (ki) Vldahallen, ny varmepumpe (ki) Dalsfjrd skule, gåvemidlar leikemiljes(ki) Klimaplanen, bygningsmessige tiltak (ki) Kmmunale bygg, ppussing (ki) Skular, spelemiddeltiltak (ki) Vlda msrgsenter, rehabilitering kjøken Ny Øyra skule (ki) Vlda u-skule, ppussing - sjå 511 (ki) Nilletun, ppussing - sjå 511 (ki) Omsrgsbustader Lauvstad, ppussing - sjå 511 (ki Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki) Ladepunkt rådhus g msrgsenter (ki) Øyra skule, plasthall på grusbana - Ftballhall (ki) Omsrgsbustader, erstatning fr Mrk bustader (ki) Kntr på Vlda msrgsenter (ki) Sllida barnehage, ventilasjnsanslegg (ki) Engeset barnehage, ventilasjnsanslegg (ki) Gnr/bnr 19/287-1 Strmyra 6, mbygging pstlkale (ki Ny brannstasjn på Rtset (ki) Flkestad skule, spelemiddeltiltak (ki) Renvering Vlda gamle gymnas/maurtua (ki) Fjrdsyn, pparbeiding/pprusting av utemråde (ki) KLP, skjønnsppgjer rådhusbrann (ki) Varmepumpe msrgssenteret Ombygging Flkestadtun 2 Oppgradering symjehallane Lauvstad barnehage - mdular Glv Vldahallen - renvering Bratteberg skule, byggetiltak (ki) Ny Øyra skule, planlegging, prsjektering g nybygg (ki Kjøp av brannstasjn, Gjersdalsbygget (ki) Sal av Steinsvik skule (ki) 2 Dusj/garderbe Vldahallen 1 1 nytt branndept Dravlaus 3 3 Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua ENØK tiltak (i henhald til klimaplanen) Ombygging ny brannstasjn Vlda rådhus, brann - ppattbygging g servicetilrettele Kmmunalt tenestesenter 2 2 Bustadprsjekt Bustader funksjnshemma 5 5 System fr eigedmsfrvaltning 9 9 Avlaup Austefjrd skule Vasskade Mnsvegen 3a, frsikringssak (ki) Brannskade Røyslidvegen 11A, frsikringssak (ki) Vasskade Paviljng v/ hgskulen, frsikringssak (ki) Tak ph pailjng i parken (ki) Mrk skule, leikeapparat (ki) Avlastningsbustad barn g unge + dagsenter 2 Ventilasjnsanlegg (Vikebygda skule) Energimerking kmmunale bygg 7

7 8 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Samfunnshuset - taktekking (KMR) Omsrgssenteret - taktekking (KMR) Alarmaniegg Omsrgssenteret (KMR) Frprsjekt Campus Hgskulen Skatepark (ga) Digitalisering av kin (ga) Dalsfjrd skule, musikkbinge (ga) Studiebygd A (ga) Kmmunal klakk Fyrde Bilkjøp Myrtun på Rtset, tilbygg fr vassverket Engeset/Klepp, 3. byggesteg Bustadfelt Bratteberg Diverse bustadfelt sentrum 2 43 Diverse grunn sentrum Industriareal Furene 1 48 Kmmunal klakk, hvudplan Kmmunal klakk, avlpsreinsing Kmmunal klakk, avlaupsreinsing samla ptt Vlda Vassverk, samanknyting med ørsta Vassverk Driftsentral VA, edb-prgram g varsling Industriveg Furene Vikeneskaia, reparasjn Fjrdvarme i Vlda (aaa) VA-anlegg Ytrestylen (aaa) Opprusting Rysbakken (veg, vatn g avlp) Kmmunale vegar, utbetring (aaa) Trafikktrygging g miljtiltak (aaa) Veg Hydal Mbelfabrikk as (aaa) Trget mellm Cubus g Haavik Gatelys, utskifting PCB-armatur Bustadfelt Fyrde Vlda Vassverk, grunnvassbring Vassbtnen Lauvstad Vassverk, mbygging 13 Kmmunal klakk - uspesifisert Kmmunalt vassverk - uspesifisert Vlda vassverk Hjartåbygda vassverk Berkneshalvya vassverk Sre Bjørkedal vassverk Straumshamn vassverk Steinsvik vassverk Dravlausbygda vassverk Lauvstad vassverk Nra Bjørkedal vassverk Kmmunale vegar - uspesifisert Gatemiljtiltak (aaa) Friluftstiltak Reset m.m. (aaa) Hjullastar (aaa) Vassverk, tilbygg klbehandlingsanlegg (aaa) Bustadfelt Urbakkften - Håmyra (aaa) Vlda vassverk, utbetring g sanering (aaa) Utskifting UV-anlegg vassverk (aaa) Vassverk, frnying asbest-sementleidningar (aaa) Utbetring veg frå Rtevatn til Vassbtn (aaa) Turveg Rtevatnet (aaa) Turveg mellm Engeset/Klepp g Reset(aaa) 1 Leirshaugen gravplass - pprusting(aaa) Parkeringsplass Lidaeidet, tilrettelegging friluftsliv(aai Skilype Rtevassdalen, tilrettelegging friluftsliv(aaa) Næringsmråde øvre Rtset Hvudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing) Bustadfelt på bygdene 34 54

8 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Frarbeide asfaltering 14 7 Veg bak Uppheim til Strgata Parsell av Veg til Hjrthaug, 4m Eidheimvegen, Berknes/Lid 6m Bakkelidvegen, frå Vikebygdvegen-innkøyring Brattebei Frtau Krikebvegen, 27m Hjellbakkane, kryss Gjerdsvegen - Plassevegen, 1m Heltnevegen, kryss Vikebygdvegen - innkøyring Sjukeh Ryslidvegen, kryss Kårstadvegen - Symrevegen, 23r Fltevegen, Flkestad 83m Veg til Hjrthaug rn/arm til Reitane Veg til Hydalsdal, 18m Sunndal - Gjersdal Flaumsikring i elver g vassdrag (aaa) 5 Fyrde vassverk Kmmunal del sentrumsutvikling Utbygging felt Bratteberg Kyretøy (utskifting av 1993-mdell) 3 3 Plentraktr Utskifting Fendt traktr Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa) Steinsvik, avlaupsreinsing Vikeneset Silanlegg (AAAS) Utbygging bustadfelt K 1 Arbeidsbil/kmbibil 5-seters 4WD Kyrkjegardsgravar Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale Sambindingsveg Lerkane - Strgata Prgram GIS v) Digitalt kartleggingsprsjekt (Ike) Matrikkelprsjektet (jv) GPS-utstyr fr KOB-avdelinga v) Merking g gradering av turlyper i Vlda kmmune v: Nærturkart Vlda sentrum (jv) Mdul fr eigedmsskatt v) Ny brannbil Nytt kjøretøy Mannskapsbil brannvern Ndnett (RIH) Overtaking lån Vlda kyrkjelege fellesråd (hsk) Pensjnsselskap - eigenkapitalinnskt Sum frdelt

9 1 Tall i 1 krner Nte EIENDELER ANLEGGSMIDLER Regnskap 213 Regnskap 212 Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Utlån Aksjer g andeler Pensjnsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Krtsiktige frdringer Premieavvik Aksjer g andeler Sertifikater Obligasjner Kasse, pstgir, bankinnskudd Sum mleipsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Regnskapsmessig mindrefrbruk Regnskapsmessig merfrbruk Udispnert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalknt Endring rekneskapsprinsipp AK (drift) Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering) ISum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjnsfrpliktelser Ihendehaverbligasjnslån Serti fi katlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTS1KTIG GJELD Kassekredittlån Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum egenkapital g gjeld Ubrukte lånemidler Andre memriaknti Mtknt fr memriakntiene Sum memriaknti

10 11 Tall i 1 krner NOTE 1 DISPOSISJONSFOND Dispsisjnsfnd pr. 1.1 Avsatt til driftsregnskapet Frbruk på investeringsregnskapet Frbruk på driftsregnskapet Regnskap Regnskap IDispsisjnsfnd pr NOTE 2 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfnd pr Avsatt til ubundne investeringsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd lubundne investeringsfnd pr NOTE 3 BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfnd pr Avsatt til bundne investeringsfnd Bruk av bundne investeringsfnd IBundne investeringsfnd pr NOTE 4 BUNDNE DRIFTSFOND Bundet driftsfnd pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i driftsregnskapet IBundet driftsfnd pr

11 12 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner Nte 213 budsjett 213 budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overfringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verfringer Andre verfringer inntekts- g frrnuesskatt Eiendmsskatt verk g bruk Eiendmsskatt annen fast eiendm Andre direkte g indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTG1FTER Lnnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjen. sm inngår i kmm. tjenesteprd Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprd Overfringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Brutt driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter g utbytte Gevinst finansielle instrument (mlpsmidler) Mttatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter g lånemkstninger Tap finansielle instrument (mlpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjner Mtpst avskrivninger Nett dnftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven -4-4 Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overfrt til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merfrbruk Avsatt til dispsisjnsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-imindrefrbruk

12 13 Tall i 1 krner INNTEKTER Salg driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overfringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Regnskap Nte213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjen. sm inngår i kmm. tjenesteprd Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprd Overtaringer Renteutgifter g mkstninger Frdelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekkede merfrbruk Avsatt til ubundne investeringsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjner Finansieringsbehv FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer g andeler Bruk av tidligere års udispnerte mindrefrbruk -5 Mttatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket I Udispnert

13 14 Tall i 1 krner Regnskap 213 Regnskap 212 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler lendring i arbeidskapital eti_k r 4_.p.rt Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Nett avsetninger

14 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 15 Vlda kmmune Investeringsrekneskap213, knt pr. prsjekt pr. avdeling Revidert Budsjettkrrigeringer Opprinnelig Rekneskap budsjett hittil Budsjett hittil Knt Knttekst 213 i år hittil i år i år 529Kjøp av aksjar g andelar Bruk av ubundne investeringsfnd Kjøp g sal av aksjar (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda kyrkje, mbygging 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Nye kyrkjegardar, planlegging (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda kyrkje, naudlysanlegg (jbk) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Kyrkjene i Vlda, ppgradering brannalarmanlegg (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån fr5 tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Utviding Leirshaugen gravplass 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Nytt EL-anlegg fr tineapparat - Leirshaugen gravplass 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Omregulering av Dalsfjrd kyrkjegard 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mrns-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Leirshaugen gravplass - pprusting 11Rådmannen 1951Lisensar, dataprgram g ppgradering Kjøp av driftsmiddel Kjp av IKT-utstyr Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd EDB-utstyr rådhus (ah) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester

15 16 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Rekneskap budsjett hittil Knt Knttekst 213 i Sr Revidert Budsjett- Opprinnelig krrigeringer Budsjett hittil hittil i år i Sr 429Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda skisenter, grunnkjøp m.m Reise- g diettgdtgjersler (ppg.pl.) Reiseutgifter etter rekning Kjøp av IKT-utstyr Kjøp av tenester frå andre kmmunar Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Interkmmunale IKT investeringar 52Utlån Bruk av ubundne investeringsfnd Utlån planarbeid FV4, rassikring 28Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Bruk av ubundne investeringsfnd Diverse grunn sentrum Samrdnings- g utvilkingsstaben Lisensar, dataprgram g ppgradering Kjøp av driftsmiddel Kjøp av IKT-utstyr Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Inntekt, frdeling inntekter Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Agress 5.5 fr Vlda g Orsta (hsk) 14Øknmistaben 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Ny telefnsentral/ telefnstøttesystem (ijj) 37Kjøp av tenester frå andre/ driftsavtalar Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Digitalisering byggesaksarkiv (ijj) - 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Lesebrett g WEB-verføring kmmunestyret (ijj) 15Servicekntret - 21Kjøp av IKT-utstyr Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd IKT-satsing i grunnskulen (khe) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Grunnskulen, inventar (khe) 13Prt 62 2Kjøp av driftsmiddel Kjøp av IKT-utstyr Mms-utgift investering med kmpensasjn

16 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 17 Knt Knttekst Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil i år Budsjettkrrigeringer Budsjett hittil hittil i år Opprinnelig 91Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Inventar/utstyr vaksenpplæring - 2Skuleavdelinga - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak IKT-utstyr helseavdelinga (rb) 41Helseavdelinga 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Kmbidamparar avdekningskjkkena (jn) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Utskifting av dect-telefnar 1951Lisensar, dataprgram g ppgradering Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Helsenett 2Kjp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Innkjøp hjelpemidlar (sbr) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Håndstyrte terminalar PLO 21Kjøp av transprtmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn 1 1 7Refusjnar fr5 staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd El bilar 46Pleie- g msrgsavdelinga 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret NAV Vlda, mbygging biblitek 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester 8 429Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Vlda u-skule, pprusting - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd Vldahallen, ny varmepumpe (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd i år

17 18 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Rekneskap Knt Knttekst Klimaplanen, bygningsmessige tiltak (ki) Revidert Budsjett- budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil i år hittil i år Opprinnelig 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Skular, spelemiddeltiltak (ki) 115Matvarer Anna frbruksmateriell/ravarer g tenester Prt Reiseutgifter etter rekning Husleige g leige av lkale Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Ny Øyra skule (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Vlda u-skule, ppussing - sjå 511 (ki) 1952 Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Nilletun, ppussing - sjå 511 (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Omsrgsbustader Lauvstad, ppussing - sja 511 (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Mms-utgift investering med kmpensasjn Overfring til andre private (inkl. lag g rg.) Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Øyra skule, plasthall på grusbana - Ftballhall (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret år

18 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 19 Knt Knttekst 948Bruk av ubundne investeringsfnd 5111 Omsrgsbustader, erstatning fr Mrk bustader (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil i år Budsjett- krrigeringer hittil i Sr Opprinnelig Budsjett hittil år Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Renvering Vlda gamle gymnas/maurtua (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Fjrdsyn, pparbeiding/pprusting av utemråde (ki) 77Refusjn frå andre (private) Bruk av bundne investeringsfnd KLP, skjnnsppgjer rådhusbrann (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Varmepumpe msrgssenteret 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Ombygging Flkestadtun 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Oppgradering symjehallane 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Lauvstad barnehage - mdular 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Glv Vldahallen - renvering 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Bratteberg skule, byggetiltak (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Ny 95yra skule, planlegging, prsjektering g nybygg (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Dusj/garderbe Vldahallen

19 2 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Revidert Budsjett- Opprinnelig Rekneskap budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil Knt Knttekst 213 i år hittil i år i år 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd nytt branndept Dravlaus 195Avgifter på eigedm Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Kjp av bygg g anlegg (m/avgifter g gebyr) Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd ENØK tiltak (i henhald til klimaplanen) 12Anna frbruksmateriell/råvarer g tenester Annnser, reklame, infrmasjn 4 18Straumutgifter Andre avgifter g gebyr 7 5 2Kjøp av driftsmiddel Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Ombygging ny brannstasjn 115Matvarer Anna frbruksmateriell/råvarer g tenester Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne investeringsfnd Vlda rådhus, brann - ppattbygging g servicetilrettelegi - 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Kmmunalt tenestesenter 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak

20 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 21 Knt Knttekst Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil i år Budsjett- hittil i Sr Opprinnelig 948Bruk av ubundne investeringsfnd Bustadprsjekt 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd 5138 Bustader funksjnshemma i Sr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd System fr eigedmsfrvaltning 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Avlaup Austefjrd skule 18Straumutgifter Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av nye lån vedtekne gjennm året Vasskade Mnsvegen 3a, frsikringssak (ki) 18Straumutgifter Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av nyelån vedtekne gjennm året Bruk av ubundne investeringsfnd Brannskade Røyslidvegen 11A, frsikringssak (ki) Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av nyelån vedtekne gjennm året Vasskade Paviljng v/ høgskulen, frsikringssak (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Tak på pailjng i parken (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester SOO 5 GOO 25Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av ubundne investeringsfnd Mrk skule, leikeapparat (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn 4 4 7Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Avlastningsbustad barn g ungedagsenter

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer