Volda Kommune. Rekneskap til politisk handsaming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming"

Transkript

1 1 Vlda Kmmune Rekneskap 213 til plitisk handsaming s. 3 Rekneskapsskjema la g 1B s. 5 Rekneskapsskjerna 2A g 2B s. 1 Oknmisk versyn balanse s. 12 Oknmisk versyn drift s. 13 Oknmisk versyn investering s. 14 Tilgang g bruk av midlar 15 Investeringsrekneskap hvudpst pr. avdeling pr. prsjekt 29 Driftsrekneskap hvudpst pr. avdeling 35 Balanserekneskap pr. knt 43 Ntar versyn ver 28 ntar

2 3 Tall i 1 krner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt g frmue Ordinært rammetilskudd Eiendmsskatt verk g bruk Eiendmsskatt annen fast eiendrn. Andre direkte eller indirekte skatter Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Andre generelle statstilskudd Sum frie dispnible inntekter f FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter g utbytte Gevinst finansielle instrument (mlpsmidler) Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Tap finsansielle instrumenter (mlpsmidler) Avdrag på lån Nett finansinntekted-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsrnessige merfrbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige rnindrefrbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Nett avsetninger FORDELING Overfrt til investeringsregnskapet Til frdeling drift Sum frdelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merfrbruk/mindrefrbruk

3 4 Rekneskapsskjema 1B - Driftsrekneskapen Regnskap 213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap 212 Tall i 1 krner Nett driftsutgifter pr Avdeling Rådmannen Samrdnings- g utvilkingsstaben Lris- g persnalstaben Oknmistaben Servicekntret PP-Tenesta Hamna dagsenter Skuleavdelinga Barnehageavdelinga Helseavdelinga Ssialavdelinga Barnevernsavdelinga Pleie- g msrgsavdelinga Eigedmsavdelinga Landbruksavdelinga Kultur- g næringsavdelinga Kmmunalteknisk avdeling Oppmålings- g bygningsavdelinga Brannavdelinga Kmmunestyret (skjema 1B) Kmmunestyret (skjema 1A) Nett fr Avdeling

4 5 Tall i 1 krner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån g frskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Arets finansieringsbehv FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mttatte avdrag på utlån g refusjner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overfrt fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udispnert ( -1 Regnskap 213 Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett 213 Budsjett

5 6 Tall i 1 krner Fra regnskapsskjema 2A: Regnskap 213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap 212 Investeringer i anleggsmidler Frdeling på Seksjn Kjp g sal av aksjar (jbk) 1 1 Eigenkapitalinnskt KLP (jbk) Vlda kyrkje, mbygging Nye kyrkjegardar, planlegging (jbk) Vlda kyrkje, naudlysanlegg (jbk) Kulturhus i Vlda (jbk) Vlda rådhus, brann - inventar g utstyr (ki) Vlda rådhus, brann - riving g reinsing (ki) Vlda rådhus, brann - reinsing g andre driftsutgifter (jb Oppigarden barnehage, kjøp av bygg g grunn (jbk) Kyrkjene i Vlda, ppgradering brannalarmanlegg (jbk) Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass Utviding Leirshaugen gravplass 25 Nytt EL-anlegg fr tineapparat - Leirshaugen gravplass 2 Omregulering av Dalsfird kyrkjegard Leirshaugen gravplass - pprusting EDB-utstyr rådhus (ah) Nytt e-pst g kalendersystem (ah) Vlda skisenter, grunnkjøp m.m Breibandutbygging i Vlda kmmune (ah) Rysmarka restareal, grunnkjøp m.m. Gerica, felles driftssenter Sre Sunnmre (ah) Interkmmunale IKT investeringar Felleskjøp med pplæring av ERP-innfrdring med OrsI Oppgradering Ephrte Fråversmdul i RS med integrasjn mt ALTINN GRS Ressursstyring (fpm) Agress 5.5 fr Vlda g Orsta (hsk) Agress 5.5, reine Vlda-utgifter (hsk) Ny telefnsentral/ telefnstttesystem (ijj) KBE, kurs fr plitikarar g administrasjn (ki) Digitalisering byggesaksarkiv (ijj) Lesebrett g WEB-verfring kmmunestyret (ijj) IKT-satsing i grunnskulen (khe) Grunnskulen, inventar (khe) Bratteberg skule, grindbygg (vn) Inventadutstyr vaksenpplæring Dalsfjrd skule, øklgisk skulehage (elb) Kjøp av Oppigarden barnehage (rkn) IKT-utstyr helseavdelinga (rb) Omsrgsbustader Barstadtun, gåvemidlar IKT-frnying PLO 21 (sbr) DUNI pakkemaskin msrgsenter (in) Kjøp av liten gravemaskin - STYRK (aj) Kmbidamparar avdekningskjkkena (jn) 33 Utskifting av dect-telefnar Helsenett Innkjp hjelpemidlar (sbr) Håndstyrte terminalar PLO El bilar Utskifting av fatvaskarar (SBR) Buss NAV Vlda, mbygging biblitek Dalsfjrd skule, pprusting (ki) Vlda u-skule, statspakke finanskrise (ki)

6 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall I 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Øyra skule, pprusting talett (ki) Severinhaugen 1-3, samlkalisering Øyra skule, spelemiddeltiltak/ nærleikeplass (ki) Vlda u-skule, pprusting Vlda msrgsenter, varmepumpeanlegg Øyra skule, statspakke finanskrise Bratteberg skule, spelemiddeltiltak Severinhaugen 5, renvering Bratteberg skule, energitiltak 29 Øyra skule, energitiltak 29 Vlda msrgsenter, energitiltak 29 Vl':la samfunnshus, brannvarsling (ki) Vldahallen, ny varmepumpe (ki) Dalsfjrd skule, gåvemidlar leikemiljes(ki) Klimaplanen, bygningsmessige tiltak (ki) Kmmunale bygg, ppussing (ki) Skular, spelemiddeltiltak (ki) Vlda msrgsenter, rehabilitering kjøken Ny Øyra skule (ki) Vlda u-skule, ppussing - sjå 511 (ki) Nilletun, ppussing - sjå 511 (ki) Omsrgsbustader Lauvstad, ppussing - sjå 511 (ki Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki) Ladepunkt rådhus g msrgsenter (ki) Øyra skule, plasthall på grusbana - Ftballhall (ki) Omsrgsbustader, erstatning fr Mrk bustader (ki) Kntr på Vlda msrgsenter (ki) Sllida barnehage, ventilasjnsanslegg (ki) Engeset barnehage, ventilasjnsanslegg (ki) Gnr/bnr 19/287-1 Strmyra 6, mbygging pstlkale (ki Ny brannstasjn på Rtset (ki) Flkestad skule, spelemiddeltiltak (ki) Renvering Vlda gamle gymnas/maurtua (ki) Fjrdsyn, pparbeiding/pprusting av utemråde (ki) KLP, skjønnsppgjer rådhusbrann (ki) Varmepumpe msrgssenteret Ombygging Flkestadtun 2 Oppgradering symjehallane Lauvstad barnehage - mdular Glv Vldahallen - renvering Bratteberg skule, byggetiltak (ki) Ny Øyra skule, planlegging, prsjektering g nybygg (ki Kjøp av brannstasjn, Gjersdalsbygget (ki) Sal av Steinsvik skule (ki) 2 Dusj/garderbe Vldahallen 1 1 nytt branndept Dravlaus 3 3 Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua ENØK tiltak (i henhald til klimaplanen) Ombygging ny brannstasjn Vlda rådhus, brann - ppattbygging g servicetilrettele Kmmunalt tenestesenter 2 2 Bustadprsjekt Bustader funksjnshemma 5 5 System fr eigedmsfrvaltning 9 9 Avlaup Austefjrd skule Vasskade Mnsvegen 3a, frsikringssak (ki) Brannskade Røyslidvegen 11A, frsikringssak (ki) Vasskade Paviljng v/ hgskulen, frsikringssak (ki) Tak ph pailjng i parken (ki) Mrk skule, leikeapparat (ki) Avlastningsbustad barn g unge + dagsenter 2 Ventilasjnsanlegg (Vikebygda skule) Energimerking kmmunale bygg 7

7 8 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Samfunnshuset - taktekking (KMR) Omsrgssenteret - taktekking (KMR) Alarmaniegg Omsrgssenteret (KMR) Frprsjekt Campus Hgskulen Skatepark (ga) Digitalisering av kin (ga) Dalsfjrd skule, musikkbinge (ga) Studiebygd A (ga) Kmmunal klakk Fyrde Bilkjøp Myrtun på Rtset, tilbygg fr vassverket Engeset/Klepp, 3. byggesteg Bustadfelt Bratteberg Diverse bustadfelt sentrum 2 43 Diverse grunn sentrum Industriareal Furene 1 48 Kmmunal klakk, hvudplan Kmmunal klakk, avlpsreinsing Kmmunal klakk, avlaupsreinsing samla ptt Vlda Vassverk, samanknyting med ørsta Vassverk Driftsentral VA, edb-prgram g varsling Industriveg Furene Vikeneskaia, reparasjn Fjrdvarme i Vlda (aaa) VA-anlegg Ytrestylen (aaa) Opprusting Rysbakken (veg, vatn g avlp) Kmmunale vegar, utbetring (aaa) Trafikktrygging g miljtiltak (aaa) Veg Hydal Mbelfabrikk as (aaa) Trget mellm Cubus g Haavik Gatelys, utskifting PCB-armatur Bustadfelt Fyrde Vlda Vassverk, grunnvassbring Vassbtnen Lauvstad Vassverk, mbygging 13 Kmmunal klakk - uspesifisert Kmmunalt vassverk - uspesifisert Vlda vassverk Hjartåbygda vassverk Berkneshalvya vassverk Sre Bjørkedal vassverk Straumshamn vassverk Steinsvik vassverk Dravlausbygda vassverk Lauvstad vassverk Nra Bjørkedal vassverk Kmmunale vegar - uspesifisert Gatemiljtiltak (aaa) Friluftstiltak Reset m.m. (aaa) Hjullastar (aaa) Vassverk, tilbygg klbehandlingsanlegg (aaa) Bustadfelt Urbakkften - Håmyra (aaa) Vlda vassverk, utbetring g sanering (aaa) Utskifting UV-anlegg vassverk (aaa) Vassverk, frnying asbest-sementleidningar (aaa) Utbetring veg frå Rtevatn til Vassbtn (aaa) Turveg Rtevatnet (aaa) Turveg mellm Engeset/Klepp g Reset(aaa) 1 Leirshaugen gravplass - pprusting(aaa) Parkeringsplass Lidaeidet, tilrettelegging friluftsliv(aai Skilype Rtevassdalen, tilrettelegging friluftsliv(aaa) Næringsmråde øvre Rtset Hvudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing) Bustadfelt på bygdene 34 54

8 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner 213 budsjett 213 budsjett Frarbeide asfaltering 14 7 Veg bak Uppheim til Strgata Parsell av Veg til Hjrthaug, 4m Eidheimvegen, Berknes/Lid 6m Bakkelidvegen, frå Vikebygdvegen-innkøyring Brattebei Frtau Krikebvegen, 27m Hjellbakkane, kryss Gjerdsvegen - Plassevegen, 1m Heltnevegen, kryss Vikebygdvegen - innkøyring Sjukeh Ryslidvegen, kryss Kårstadvegen - Symrevegen, 23r Fltevegen, Flkestad 83m Veg til Hjrthaug rn/arm til Reitane Veg til Hydalsdal, 18m Sunndal - Gjersdal Flaumsikring i elver g vassdrag (aaa) 5 Fyrde vassverk Kmmunal del sentrumsutvikling Utbygging felt Bratteberg Kyretøy (utskifting av 1993-mdell) 3 3 Plentraktr Utskifting Fendt traktr Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa) Steinsvik, avlaupsreinsing Vikeneset Silanlegg (AAAS) Utbygging bustadfelt K 1 Arbeidsbil/kmbibil 5-seters 4WD Kyrkjegardsgravar Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale Sambindingsveg Lerkane - Strgata Prgram GIS v) Digitalt kartleggingsprsjekt (Ike) Matrikkelprsjektet (jv) GPS-utstyr fr KOB-avdelinga v) Merking g gradering av turlyper i Vlda kmmune v: Nærturkart Vlda sentrum (jv) Mdul fr eigedmsskatt v) Ny brannbil Nytt kjøretøy Mannskapsbil brannvern Ndnett (RIH) Overtaking lån Vlda kyrkjelege fellesråd (hsk) Pensjnsselskap - eigenkapitalinnskt Sum frdelt

9 1 Tall i 1 krner Nte EIENDELER ANLEGGSMIDLER Regnskap 213 Regnskap 212 Faste eiendmmer g anlegg Utstyr, maskiner g transprtmidler Utlån Aksjer g andeler Pensjnsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Krtsiktige frdringer Premieavvik Aksjer g andeler Sertifikater Obligasjner Kasse, pstgir, bankinnskudd Sum mleipsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Dispsisjnsfnd Bundne driftsfnd Ubundne investeringsfnd Bundne investeringsfnd Regnskapsmessig mindrefrbruk Regnskapsmessig merfrbruk Udispnert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalknt Endring rekneskapsprinsipp AK (drift) Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering) ISum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjnsfrpliktelser Ihendehaverbligasjnslån Serti fi katlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTS1KTIG GJELD Kassekredittlån Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum krtsiktig gjeld Sum egenkapital g gjeld Ubrukte lånemidler Andre memriaknti Mtknt fr memriakntiene Sum memriaknti

10 11 Tall i 1 krner NOTE 1 DISPOSISJONSFOND Dispsisjnsfnd pr. 1.1 Avsatt til driftsregnskapet Frbruk på investeringsregnskapet Frbruk på driftsregnskapet Regnskap Regnskap IDispsisjnsfnd pr NOTE 2 UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfnd pr Avsatt til ubundne investeringsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd lubundne investeringsfnd pr NOTE 3 BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfnd pr Avsatt til bundne investeringsfnd Bruk av bundne investeringsfnd IBundne investeringsfnd pr NOTE 4 BUNDNE DRIFTSFOND Bundet driftsfnd pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i driftsregnskapet IBundet driftsfnd pr

11 12 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 krner Nte 213 budsjett 213 budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overfringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verfringer Andre verfringer inntekts- g frrnuesskatt Eiendmsskatt verk g bruk Eiendmsskatt annen fast eiendm Andre direkte g indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTG1FTER Lnnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjen. sm inngår i kmm. tjenesteprd Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprd Overfringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Brutt driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter g utbytte Gevinst finansielle instrument (mlpsmidler) Mttatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter g lånemkstninger Tap finansielle instrument (mlpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjner Mtpst avskrivninger Nett dnftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven -4-4 Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overfrt til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merfrbruk Avsatt til dispsisjnsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-imindrefrbruk

12 13 Tall i 1 krner INNTEKTER Salg driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overfringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Regnskap Nte213 Regulert budsjett 213 Opprinnelig budsjett 213 Regnskap Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjen. sm inngår i kmm. tjenesteprd Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunens tjensteprd Overtaringer Renteutgifter g mkstninger Frdelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekkede merfrbruk Avsatt til ubundne investeringsfnd Avsatt til bundne fnd Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjner Finansieringsbehv FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer g andeler Bruk av tidligere års udispnerte mindrefrbruk -5 Mttatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket I Udispnert

13 14 Tall i 1 krner Regnskap 213 Regnskap 212 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler lendring i arbeidskapital eti_k r 4_.p.rt Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Nett avsetninger

14 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 15 Vlda kmmune Investeringsrekneskap213, knt pr. prsjekt pr. avdeling Revidert Budsjettkrrigeringer Opprinnelig Rekneskap budsjett hittil Budsjett hittil Knt Knttekst 213 i år hittil i år i år 529Kjøp av aksjar g andelar Bruk av ubundne investeringsfnd Kjøp g sal av aksjar (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda kyrkje, mbygging 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Nye kyrkjegardar, planlegging (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda kyrkje, naudlysanlegg (jbk) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Kyrkjene i Vlda, ppgradering brannalarmanlegg (jbk) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån fr5 tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Utviding Leirshaugen gravplass 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Nytt EL-anlegg fr tineapparat - Leirshaugen gravplass 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Omregulering av Dalsfjrd kyrkjegard 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mrns-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Leirshaugen gravplass - pprusting 11Rådmannen 1951Lisensar, dataprgram g ppgradering Kjøp av driftsmiddel Kjp av IKT-utstyr Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd EDB-utstyr rådhus (ah) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester

15 16 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Rekneskap budsjett hittil Knt Knttekst 213 i Sr Revidert Budsjett- Opprinnelig krrigeringer Budsjett hittil hittil i år i Sr 429Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Vlda skisenter, grunnkjøp m.m Reise- g diettgdtgjersler (ppg.pl.) Reiseutgifter etter rekning Kjøp av IKT-utstyr Kjøp av tenester frå andre kmmunar Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Interkmmunale IKT investeringar 52Utlån Bruk av ubundne investeringsfnd Utlån planarbeid FV4, rassikring 28Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Bruk av ubundne investeringsfnd Diverse grunn sentrum Samrdnings- g utvilkingsstaben Lisensar, dataprgram g ppgradering Kjøp av driftsmiddel Kjøp av IKT-utstyr Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Inntekt, frdeling inntekter Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Agress 5.5 fr Vlda g Orsta (hsk) 14Øknmistaben 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Ny telefnsentral/ telefnstøttesystem (ijj) 37Kjøp av tenester frå andre/ driftsavtalar Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Digitalisering byggesaksarkiv (ijj) - 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Lesebrett g WEB-verføring kmmunestyret (ijj) 15Servicekntret - 21Kjøp av IKT-utstyr Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd IKT-satsing i grunnskulen (khe) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Grunnskulen, inventar (khe) 13Prt 62 2Kjøp av driftsmiddel Kjøp av IKT-utstyr Mms-utgift investering med kmpensasjn

16 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 17 Knt Knttekst Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil i år Budsjettkrrigeringer Budsjett hittil hittil i år Opprinnelig 91Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Inventar/utstyr vaksenpplæring - 2Skuleavdelinga - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak IKT-utstyr helseavdelinga (rb) 41Helseavdelinga 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Kmbidamparar avdekningskjkkena (jn) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Utskifting av dect-telefnar 1951Lisensar, dataprgram g ppgradering Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Helsenett 2Kjp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Innkjøp hjelpemidlar (sbr) 2Kjøp av driftsmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Håndstyrte terminalar PLO 21Kjøp av transprtmiddel Mms-utgift investering med kmpensasjn 1 1 7Refusjnar fr5 staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd El bilar 46Pleie- g msrgsavdelinga 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret NAV Vlda, mbygging biblitek 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester 8 429Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Vlda u-skule, pprusting - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av lån frå tidlegare 5r, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd Vldahallen, ny varmepumpe (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd i år

17 18 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Rekneskap Knt Knttekst Klimaplanen, bygningsmessige tiltak (ki) Revidert Budsjett- budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil i år hittil i år Opprinnelig 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Skular, spelemiddeltiltak (ki) 115Matvarer Anna frbruksmateriell/ravarer g tenester Prt Reiseutgifter etter rekning Husleige g leige av lkale Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Ny Øyra skule (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Vlda u-skule, ppussing - sjå 511 (ki) 1952 Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Nilletun, ppussing - sjå 511 (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Omsrgsbustader Lauvstad, ppussing - sja 511 (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Grunnkjøp (m/avgifter g gebyr) Mms-utgift investering med kmpensasjn Overfring til andre private (inkl. lag g rg.) Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Øyra skule, plasthall på grusbana - Ftballhall (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret år

18 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 19 Knt Knttekst 948Bruk av ubundne investeringsfnd 5111 Omsrgsbustader, erstatning fr Mrk bustader (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil i år Budsjett- krrigeringer hittil i Sr Opprinnelig Budsjett hittil år Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare Ars lånepptak Bruk av lån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Renvering Vlda gamle gymnas/maurtua (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Fjrdsyn, pparbeiding/pprusting av utemråde (ki) 77Refusjn frå andre (private) Bruk av bundne investeringsfnd KLP, skjnnsppgjer rådhusbrann (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Varmepumpe msrgssenteret 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Ombygging Flkestadtun 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Oppgradering symjehallane 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av tidlegare års lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Lauvstad barnehage - mdular 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av ubundne investeringsfnd Glv Vldahallen - renvering 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Bratteberg skule, byggetiltak (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Ny 95yra skule, planlegging, prsjektering g nybygg (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Dusj/garderbe Vldahallen

19 2 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx Revidert Budsjett- Opprinnelig Rekneskap budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil Knt Knttekst 213 i år hittil i år i år 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd nytt branndept Dravlaus 195Avgifter på eigedm Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Kjp av bygg g anlegg (m/avgifter g gebyr) Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua - 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd ENØK tiltak (i henhald til klimaplanen) 12Anna frbruksmateriell/råvarer g tenester Annnser, reklame, infrmasjn 4 18Straumutgifter Andre avgifter g gebyr 7 5 2Kjøp av driftsmiddel Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk avlån frå tidlegare år, ikkje pptekne i budsjettåret Bruk av ubundne investeringsfnd Overfringar frå driftsrekneskapen Ombygging ny brannstasjn 115Matvarer Anna frbruksmateriell/råvarer g tenester Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Knsulenttenester Utgift, frdeling utgifter frå drift Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne investeringsfnd Vlda rådhus, brann - ppattbygging g servicetilrettelegi - 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Kmmunalt tenestesenter 27Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak

20 EK 213 Investeringrekneskap - knt pr prsjekt pr avdeling.xlsx 21 Knt Knttekst Rekneskap 213 Revidert budsjett hittil krrigeringer Budsjett hittil i år Budsjett- hittil i Sr Opprinnelig 948Bruk av ubundne investeringsfnd Bustadprsjekt 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd 5138 Bustader funksjnshemma i Sr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd System fr eigedmsfrvaltning 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Avlaup Austefjrd skule 18Straumutgifter Andre avgifter g gebyr Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av nye lån vedtekne gjennm året Vasskade Mnsvegen 3a, frsikringssak (ki) 18Straumutgifter Nybygg, vedlikehald, byggetenester Materialar til vedlikehald g nybygg Knsulenttenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av nyelån vedtekne gjennm året Bruk av ubundne investeringsfnd Brannskade Røyslidvegen 11A, frsikringssak (ki) Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av nyelån vedtekne gjennm året Vasskade Paviljng v/ høgskulen, frsikringssak (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn Bruk av tidlegare års lånepptak Tak på pailjng i parken (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester SOO 5 GOO 25Materialar til vedlikehald g nybygg Mms-utgift investering med kmpensasjn Refusjn frå andre (private) Bruk av ubundne investeringsfnd Mrk skule, leikeapparat (ki) 23Nybygg, vedlikehald, byggetenester Mms-utgift investering med kmpensasjn 4 4 7Refusjnar frå staten Bruk av årets pprinnelege lånepptak Bruk av ubundne investeringsfnd Avlastningsbustad barn g ungedagsenter

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap. Inderøy kommune

Årsregnskap. Inderøy kommune 110 IIIII 021132 IHI Årsregnskap 2009 Inderøy kmmune INNLEDNING Dette dkumentet er deler av Inderøy kmmunes årsppgjør fr regnskapsåret 2009 g innehlder regnskapstall fr 2009 fr alle kmmunens virksmhetsmråder.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Volda Kommune. Rekneskap. vedteke rekneskap. s. 21 Investeringsrekneskap

Volda Kommune. Rekneskap. vedteke rekneskap. s. 21 Investeringsrekneskap Volda Kommune Rekneskap 2011 vedteke rekneskap s. 03 Kommunestyre-sak 55 og 68/2012 s. 07 Kontrollutvals-sak 16/2012 s. 09 Revisjonsmelding av 02.05.2012 s. 11 Rekneskapsskjema 1A og 1B s. 13 Rekneskapsskjema

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer