INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 29. mars 2007 Tid: kl Sted: Kristiansund Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 15. FEBRUAR ORIENTERINGSSAKER ETISKE RETNINGSLINJER FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE SAMORDNING AV DEN UTADRETTEDE PARKVIRKSOMHETEN OG VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG OG BYENS GRAVLUNDER ORDFØRERLØNN I NYE KRISTIANSUND ÅRSMELDING SAMMENSLUTNINGSPROSJEKTET PLAN FOR SKOLEDAGER, FERIER OG FRIDAGER SKOLEÅRENE 2007/2008, 2008/2009 OG 2009/ INVITASJON TIL TEGNING AV AKSJER I BØLGEN INVEST AS VEDLEGG 1: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 15. FEBRUAR VEDLEGG 2: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE 5. MARS VEDLEGG 3: REFERAT MØTE I ADMINISTRATIV PROSJEKTGRUPPE 16. MARS Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /012 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 15. februar 2007 Protokoll fra møte i fellesnemnda 15. februar 2007 Møtested Frei rådhus Møtedato Torsdag 15. februar 2007 Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Varamedlemmer som møtte Fra administrasjonen møtte Maritta Ohrstrand (nestleder), Astrid-Iren Brevik, Bjarne S. Elde, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Steve Runar Kalvøy, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Nora K. Wårle, Steinar Berge, Kirsti Dyrnes, Per Kvalvik, Per Kristian Øyen, Terje Fugelsnes. Dagfinn Ripnes, Anette Thomsen, Ellinor Røsandhaug, Joachim Røsandhaug, Kirsten Skaret Gulla, Per Eirik Bentz, Olaf Torvik Ove Todal (for Dagfinn Ripnes), Ole Henning Ødegård (for Ellinor Røsandhaug) (permisjon etter sak 07/003), Lill Sonja Nilsen (for Joakim Røsandhaug), Erik Aasprong (for Anette Thomsen), Andreas Sandvik (for Kirsten S. Gulla), Anne Elisabeth Nilssen (for Per Eirik Bentz) Anton Monge, Helge Carlsen, Inge Martin Måløy, Kjell Sæther, Karl Kjetil Skuseth, Petter Ingeberg, Nils Walseth, Henry Johansen, Svein Taknæs og Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Anne Grethe Holmen viste til den store mengden med saksdokumenter som følger med innkallingene til møtene i fellesnemnda, og ber om at prosjektledelsen sørger for innbinding av dokumentene og at det blir brukt fargede-skilleark for å lette oversikten. Etter forslag fra Maritta Ohrstrand trekkes sak 07/007, Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslåing av Kristiansund og Frei kommune, fra sakslisten. Etter forslag fra Maritta Ohrstrand blir fellesnemnda forelagt et forslag til uttalelse vedrørende vakt- og beredskapsordninger mellom de to sykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Forslaget blir satt opp som sak nr. 07/011. 2

3 Etter forslag fra Maritta Ohrstrand blir arbeidet med Freifjordtunnelen satt opp som orienteringssak. Anne Grethe Holmen etterlyste et opplegg for fellesnemnda med videre oppfølging av SWOT-analysen fra seminaret i Sunndal våren Maritta Ohrstrand opplyste at fellesnemnda vil bli involvert i dette gjennom arbeidet med kommuneplanen. Per Kristian Øyen viste til det akutte behovet for flere sykehjemsplasser i Kristiansund, og ber fellesnemnda ta stilling til om Frei rådhus kan benyttes i denne sammenhengen. Fellesnemnda går enstemmig inn for at saken oversendes arbeidsgruppen Administrasjonsbygg for videre behandling. 07/001 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 21. desember 2007 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. desember 2007 godkjennes. Vedtak (enstemmig) Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. desember 2007 godkjennes. 07/002 Orienteringssaker Grete Reitan og Bjørn Michelsen informerte om prosjektet Guris Gave. Maritta Ohrstrand orienterte om siste nytt fra Frei. Anton Monge orienterte om rullebaneutvidelsen ved Kvernberget flyplass. Referat fra fellesmøte mellom administrativ prosjektgruppe og administrativ styringsgruppe, 14. desember Ingen merknader Referat fra administrativ styringsgruppe 8. januar Ingen merknader Referat fra administrativ prosjektgruppe 26. januar Ingen merknader Referat fra administrativ styringsgruppe 29. januar - Ingen merknader Personalsjef Nils Walseth orienterte fra møte i partsammensatt utvalg (PAU) 12. februar, med fokus på omgjøring av stilling som seksjonsleder ved Utviklingsseksjonen, til stilling som informasjonsleder i nye Kristiansund kommune. Personalsjef Nils Walseth orienterte om utlysning av kommunalsjef 1 stillingen. Andreas Sandvik varslet at han i sak 07/004 ville komme tilbake til spørsmålet om utlysning av kommunalsjef 1 stillingen. Personalsjef Nils Walseth orienterte om plan for innplassering av personell til nye Kristiansund kommune. Maritta Ohrstrand orienterte om KS-samling 14. og 15. mars 2007 i Kristiansund om kommunesammenslåing. Maritta Ohrstrand orienterte om møtet i valgstyret 15. februar. Styret ble konstituert med ordfører Dagfinn Ripnes som leder og ordfører Maritta Ohrstrand som nestleder. Svein Taknæs informerte om innholdet i den nye felles hjemmen for Frei og Kristiansund kommuner. Anton Monge orienterte om alternativer for finansiering av Freifjordtunnelen. Saken tas opp i formannskapet og kommunestyret i Frei, og likeledes i driftsutvalget og bystyret i Kr.sund. Innstilling Fellesnemnda tar sak 07/002 til orientering. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tar sak 07/002 til orientering. (Møtet ble midlertidig hevet, med pause, mellom kl og ) 3

4 07/003 Implementering av visjon og grunnverdier Med bakgrunn i at medlemmene i fellesnemnda er inviterte til en felles samling med enhetslederne i Frei og Kristiansund 26. april 2007, var Arild Hoksnes invitert til møtet for å gi en presentasjon/innføring i status og det videre arbeidet med visjonen og grunnverdiene gjennom hustavlen oss i mellom. Saken ble lagt fram for fellesnemnda uten innstilling. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda tok Arild Hoksnes sin presentasjonen til orientering. Ole Henning Ødegård fikk innvilget permisjon etter sak 07/ /004 Justering av prosjektorganiseringen som følge av rådmannsansettelsen Innstilling 1. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen Sammensettingen av prosjektgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen, leder Prosjektleder Petter Ingeberg, nestleder Driftssjef Kjell Sæther Økonomisjef Per Sverre Ersvik Personalleder Sigvard Thy Personalsjef Nils Walseth Tillitsvalgte fra Frei kommune: Astrid K. Grødal og Bjørn Thore Schrøen Tillitsvalgte fra Kristiansund kommune: Gunn Otnes og Geir Ole Kanestrøm Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett 2. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og driftssjef i Frei utgjør et arbeidsutvalg som forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og saksliste. koordinerer arbeidet med kontakten til administrativ styringsgruppe. sørger for at vedtak blir gjort kjent og iverksatt. 3. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen Sammensettingen av den administrative styringsgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen (leder) Prosjektleder Petter Ingeberg (nestleder) Rådmann Anton Monge Rådmann Inge Martin Måløy Kommunalsjef Helge A. Carlsen Driftssjef Kjell Sæther Utviklingssjef Karl Kjetil Skuseth Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett. 4. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Styringsgruppens arbeidsutvalg består av påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og rådmennene i dagens Frei og Kristiansund kommuner. 4

5 5. Justering av pkt. 5 i mandatet for Fellesnemnda - Saksforberedelse Pkt 5 i mandatet endres slik: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politisk arbeidsutvalg. b. Påtroppende rådmann innstiller ovenfor politisk arbeidsutvalg i saker som skal til fellesnemnda c. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder og har møte og talerett i fellesnemnda. Merknader Maritta Ohrstrand opplyste at ny kommunalsjef 1 var falt ut i opplistingen over medlemmene i administrativ styringsgruppe. Under punktet justering av mandatet for fellesnemnda var formuleringen Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda falt ut. Videre at man ved en feil hadde glemt å slette siste avsnitt i saksutredningen til denne saken. Endringsforslag Andreas Sandvik fremmet på vegne av V og Ap følgende forslag: Stillingen som kommunalsjef 1 utlyses eksternt. I utlysingsteksten tas følgende med: Kvinner oppfordres til å søke. Votering Forslaget ble debattert, og delt i to separate forslag i avstemningen med følgende resultat: 1. Stillingen som kommunalsjef 1 utlyses eksternt ble vedtatt med 11 mot 9 stemmer. 2. I utlysningsteksten skal formuleringen Kvinner oppfordres til å søke tas med. Vedtatt med 16 mot 4 stemmer. 3. Innstillingen til fellesnemndsak 07/004 ble deretter enstemmig vedtatt med den korrigering som nevnt av Maritta Ohrstrand under rubrikken merknader Endelig vedtak i fellesnemndsak 07/004 ble følgende 1. Stillingen som kommunalsjef 1 utlyses eksternt. 2. I utlysningsteksten skal formuleringen Kvinner oppfordres til å søke tas med. 3. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen. Sammensettingen av prosjektgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen, leder Prosjektleder Petter Ingeberg, nestleder Driftssjef Kjell Sæther Økonomisjef Per Sverre Ersvik Personalleder Sigvard Thy Personalsjef Nils Walseth Tillitsvalgte fra Frei kommune: Astrid K. Grødal og Bjørn Thore Schrøen Tillitsvalgte fra Kristiansund kommune: Gunn Otnes og Geir Ole Kanestrøm Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett 4. Justering av pkt. 2 i mandatet for den administrativ prosjektgruppen. Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og driftssjef i Frei utgjør et arbeidsutvalg som forbereder møter med fastsetting av møtetidspunkt, møtested og saksliste. koordinerer arbeidet med kontakten til administrativ styringsgruppe. sørger for at vedtak blir gjort kjent og iverksatt. 5. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen. Sammensettingen av den administrative styringsgruppen endres slik: Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen (leder) Prosjektleder Petter Ingeberg (nestleder) 5

6 Rådmann Anton Monge Rådmann Inge Martin Måløy Kommunalsjef Helge A. Carlsen Ny kommunalsjef 1 Driftssjef Kjell Sæther Utviklingssjef Karl Kjetil Skuseth Prosjektmedarbeider Margrete Magerøy møter som sekretær for gruppen, med talerett. 6. Justering av pkt. 1 i mandatet for den administrativ styringsgruppen. Sammensettingen av arbeidsutvalget endres slik: Styringsgruppens arbeidsutvalg består av påtroppende rådmann (leder), prosjektleder og rådmennene i dagens Frei og Kristiansund kommuner. 7. Justering av pkt. 5 i mandatet for Fellesnemnda Saksforberedelse. Pkt 5 i mandatet endres slik: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politisk arbeidsutvalg. b. Påtroppende rådmann innstiller ovenfor politisk arbeidsutvalg i saker som skal til fellesnemnda. c. Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda d. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder og har møte og talerett i fellesnemnda. 07/005 Eventuell ekstern vurdering av driften i nye Kristiansund kommune Innstilling Fellesnemnda mener at det ikke er hensiktsmessig å følge henstillingen fra Kristiansund bystyre om å starte forberedelser nå for en gjennomgang av driften i de sammenslåtte kommunene Frei og Kristiansund for å finne områder for effektiviseringstiltak. En eventuell ekstern gjennomgang av driften er en sak som må behandles av bystyret i nye Kristiansund kommune, når man mener det er behov for det. Gruppemøte Etter forespørsel fra Frp ble det innvilget pause for gruppemøte, og møtet i fellesnemnda ble midlertidig hevet fra kl Endringsforslag Steve Runar Kalvøy fremmet følgende endringsforslag: Nytt avsnitt 2: Prosessen med ekstern vurdering av driften i nye Kristiansund kommune settes i gang høsten Vedtak Innstillingen ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer ved bruk av leders dobbeltstemme. Endelig vedtak i fellesnemndsak 07/005 ble følgende Fellesnemnda mener at det ikke er hensiktsmessig å følge henstillingen fra Kristiansund bystyre om å starte forberedelser nå for en gjennomgang av driften i de sammenslåtte kommunene Frei og Kristiansund for å finne områder for effektiviseringstiltak. En eventuell ekstern gjennomgang av driften er en sak som må behandles av bystyret i nye Kristiansund kommune, når man mener det er behov for det. 6

7 07/006 Felles barneverntjeneste i Kristiansund og Averøy kommuner Berit Roll Elgsaas orienterte om bakgrunn for og innhold i saken. Innstilling 1. Det etableres en felles barneverntjeneste for Kristiansund/Frei og Averøy. 2. Den felles barneverntjenesten trer i kraft fra 1. januar 2008 og baseres på vedlagte avtale- Forslag til avtale om felles barneverntjeneste for Kristiansund og Averøy kommuner Vedtak (enstemmig) 1. Det etableres en felles barneverntjeneste for Kristiansund/Frei og Averøy. 2. Den felles barneverntjenesten trer i kraft fra 1. januar 2008 og baseres på vedlagte avtale- Forslag til avtale om felles barneverntjeneste for Kristiansund og Averøy kommuner 07/007 Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslåing av Kristiansund og Frei kommuner Saken ble trukket fra sakslisten (jf. merknader til innkalling og saksliste). 07/008 Innkomne merknader til utkast til planprogram for felles kommuneplan for Frei og Kristiansund - samfunnsdelen Innstilling Med de forslag til endringer som er omtalt i saksframlegget godkjenner fellesnemnda høringsutkastet som endelig planprogram for kommuneplanarbeidet for Kristiansund samfunnsdelen. Endringsforslag Terje Fugelsnes fremmet følgende endringsforslag: Forslag 1: Pkt 3.8 Arealpolitikk, under avsnittet Forslag til mål : Sikre en bærekraftig arealforvaltning som gir en balansert utvikling av kommunen, gode og varierte bomiljøer, gode muligheter for allsidige nærmiljø- og naturopplevelser, samt ivaretar det biologiske mangfoldet Forslag 2: Pkt 3.8 Arealpolitikk, under avsnittet Utredningsbehov : Siste kulepunkt foreslås utvidet med følgende: nye områder for masseuttak og områder for deponering av rene masser fra tomter og andre utbyggingstiltak. Anne Grethe Holmen fremmet følgende forslag: Med de forslag til endringer som er omtalt i saksframlegget og i fellesnemnda, godkjenner fellesnemnda høringsutkastet som foreløpig planprogram for kommuneplanarbeidet for KSU Votering Forslaget fra Anne Grethe Holmen ble vedtatt med 14 mot 6 stemmer. Forslaget fra Terje Fugelsnes ble vedtatt med 11 mot 9 stemmer. Endelig vedtak i fellesnemndsak 07/008 ble følgende Med de forslag til endringer som er omtalt i saksframlegget og i fellesnemnda, godkjenner fellesnemnda høringsutkastet som foreløpig planprogram for kommuneplanarbeidet for KSU

8 Følgende endringer gjøres i planprogrammet: Pkt 3.8 Arealpolitikk utbyggingsmønster Forslag til mål : Sikre en bærekraftig arealforvaltning som gir en balansert utvikling av kommunen, gode og varierte bomiljøer, gode muligheter for allsidige nærmiljø- og naturopplevelser, samt ivaretar det biologiske mangfoldet. Pkt 3.8 Arealpolitikk utbyggingsmønster - Utredningsbehov: Siste kulepunkt utvides med følgende: nye områder for masseuttak og områder for deponering av rene masser fra tomter og andre utbyggingstiltak. 07/009 Utviklingsmål for grunnskolen i Kristiansund og Frei Innstilling Fellesnemnda slutter seg til forslag til utviklingsmål for grunnskolene i Frei og Kristiansund slik det går fram av saksutredningen til fellesnemndsak 07/009 Votering (enstemmig) Fellesnemnda slutter seg til forslag til utviklingsmål for grunnskolene i Frei og Kristiansund slik det går fram av saksutredningen til fellesnemndsak 07/009 07/010 Strategiplan stiftelsen Nordmøre Museum , høringsuttalelse Innstilling Fellesnemnda slutter seg til kommentarene til strategiplan for Nordmøre museum slik det går fram av saksframlegget til fellesnemndsak 07/010. Votering (enstemmig) Fellesnemnda slutter seg til kommentarene til strategiplan for Nordmøre museum slik det går fram av saksframlegget til fellesnemndsak 07/ /011 Høringsuttalelse til forslag om endring av 15 i barnehageloven Innstilling Fellesnemnda for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund avgir følgende uttalelse til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 22. desember 2006 om endring av 15 i barnehageloven. Det synes riktig at det utarbeides retningslinjer som gjør at maksprisen gjelder for alle foreldre/foresatte, også de som har bedriftsplass. Ved en slik endring av barnehageloven er det viktig at dette ikke samtidig fører til et inntektstap for de barnehagene som selger barnehageplasser til bedrifter. Vedtak (enstemmig) Fellesnemnda for kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund avgir følgende uttalelse til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 22. desember 2006 om endring av 15 i barnehageloven. Det synes riktig at det utarbeides retningslinjer som gjør at maksprisen gjelder for alle foreldre/foresatte, også de som har bedriftsplass. Ved en slik endring av barnehageloven er det viktig at dette ikke samtidig fører til et inntektstap for de barnehagene som selger barnehageplasser til bedrifter. 8

9 07/012 Eventuell uttalelse fra fellesnemnda vedr. høringsuttalelse fremmet av styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Fellesnemnda diskuterte saken, men vedtok at man foreløpig ikke sender en uttalelse om saken til styret i Helse Midt-Norge HF. Margrete Magerøy Prosjektmedarbeider Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 15. februar 2007 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 9

10 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /013 Orienteringssaker Siste nytt fra Frei (v/ordfører). Siste nytt fra Kristiansund (v/ordfører). Siste nytt fra/om nye Kristiansund (v/prosjektleder) Orientering om økonomistatus i kommunesammenslutnings-prosjektet pr mars 2007 Referat møte i administrativ styringsgruppe 15. februar 2007 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 5. mars 2007 Referat møte i administrativ prosjektgruppe 16. mars 2007 Student i sammenslåingsprosjektet Møte med Arild Hoksnes 26. april Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/013 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 10

11 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Sigvard Thy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /014 Etiske retningslinjer for nye Kristiansund kommune Bystyret vedtok , sak nr. 67/91, etiske retningslinjer for Kristiansund kommune. I møte vedtok bystyret et tillegg til punkt 3 d. Dette tillegger ble innarbeidet i retningslinjene. I forbindelse med kommunesammenslåingen er retningslinjene gjennomgått på nytt. I dette arbeidet er det bl.a. sett hen til senere lovendringer (bl.a. arbeidsmiljøloven), etiske retningslinjer for statstjenesten og andre kommuner (spesielt Trondheim). Et forslag til reviderte etiske retningslinjer ble forelagt partssammensatt utvalg i møte Her ble forslaget enstemmig vedtatt. Etiske retningslinjer for nye Kristiansund kommune må vedtas av Fellesnemnda, og saken legges derfor fram for endelig vedtak her. Forslag til VEDTAK Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kristiansund kommune vedtas i samsvar med vedlagte utkast. Fellesnemnda anbefaler at retningslinjene gjøres gjeldende for Frei og Kristiansund kommuner i Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i nye Kristiansund kommune 1. Generelt Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesgoder stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sitt virke for kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til lovlig fattede vedtak. 2. Hensynet til innbyggerne - kommunens omdømme Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at deres adferd og handlinger danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Folkevalgte og ansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres partiskhet. Det skal være åpenhet og innsyn i kommunens forvaltning, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet, og på den måten kunne få innsikt i hvordan kommunen skjøtter sine oppgaver. Folkevalgte og ansatte skal vise måtehold i omgang med alkohol når de representerer kommunen på tjenestereiser og deltar på div. kurs/konferanser som betales av kommunen. 3. Ivaretakelse av menneskeverdet Folkevalgte og ansatte skal behandle brukere, kolleger og andre de kommer i kontakt med gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Ansatte og folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet. Folkevalgte og ansatte skal avstå fra kjøp/salg av seksuelle tjenester, eller avtale slikt kjøp/salg, i arbeidstiden og på tjenestereiser. 4. Personlige fordeler - integritet Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver/oppmerksomhet av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster, konfekt og lignende Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over disse retningslinjene skal nærmeste overordnet kontaktes. Slike gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. Moderate formere for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak. 12

13 5. Habilitet Kommunes folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette betyr at man ikke kan ha ekstraverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenlige med kommunens/arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til kommunens forvaltning. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak man har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med nærmeste overordnet. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetsforhold til kommunens virksomhet. Familiære- og andre nære sosiale forbindelser. 6. Varsling Ansatte har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i kommunen. Før slik varsling skjer, skal forholdet først være tatt opp internt/tjenestevei så langt dette er mulig. 7. Bruk av kommunale eiendeler Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. 8. Fortrolige opplysninger - informasjon Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Opplysningene må kun brukes til det formål de er gitt. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 13

14 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Tore Aukan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /015 Samordning av den utadrettede parkvirksomheten og vedlikehold av idrettsanlegg og byens gravlunder Bakgrunn Kristiansund bystyre vedtok enstemmig følgende i møte den sak 06/3: Samordning av den utadrettede parkvirksomheten, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikehold av gravlundene, samt felles maskinpark i den nye kommunen, og plassering av ansvar for vedlikehold av uteområdene rundt offentlige bygg vurderes i samorganiseringsprosessen med Frei. Fellesnemnda vedtok i møte den , sak 06/41 hovedorganiseringan av de tekniske tjenester med 5 enheter; Bygg- og eiendom, Bygningssjefen, Byingeniøren, Brannvesen og Parksjefen. Kristiansund kirkelige fellesråd er underlagt eget lovverk, og fellesrådets aktivitet er holdt utenfor i denne sammenheng. En gruppe bestående av kommunalsjef Kjell Sæther, daglig leder/kirkeverge Mildrid Fiske, enhetsleder Arne Jostein Eide, byingeniør Eivind Raanes og parksjef Tore Aukan har vurdert grønn sektor med bakgrunn i overnevnte vedtak. Status Alle enhetene vil ved kommunesammenslåingen få tilført nye, omfattende arbeidsoppgaver. En del av oppgavene vil bli slått sammen i Det er derfor ikke ønskelig med en større omorganisering i denne omgang, da den enkelte enhet trenger tid til koordinering av eksisterende og nye oppgaver i forhold til bemanning, maskiner, utstyr og transportmateriell. (Nye oppgaver er listet opp under den enkelte enhet i vedlegget) Struktur / organisering Av det som er nevnt foran foreslår arbeidsgruppa at Atlanten idrettspark og Parksjefen fortsetter som selvstendige enheter inntil videre for å høste erfaring av utvidelsen av ansvarsområdene. Kristiansund kirkelige fellesråd, som har ansvar for kirkegårdsforvaltningen, er en egen selvstendig organisasjon. (Kirkeloven av 1996) Spørsmålet om en evt. samling/samdrift av de grønne og den grønne delen av kirkegårdsdriften, foreslås derfor utsatt til nykommunen har satt seg, og man kan basere vurderingen på driftsrelaterte forhold i hele nykommunen. Lokalisering Enhetene er i dag lokalisert med tre hovedbaser; kirkegårdsdriften har hovedbase på Kirkelandet gravsted, Atlanten idrettspark har hovedbase på Atlanten og parkvesenet har hovedbase på Hagelin med framskutt base i Roligheten i hovedsesongen. Felles lokalisering av ansatte, maskiner, utstyr og transportmateriell har vært diskutert med tanke på bedre utnyttelse av enhetenes samlede ressurser, med Hagelin som hovedbase. 14

15 Kristiansund kirkelige fellesråd styrer kirkegårdsdriften med Kirkelandet kirkegård som hovedbase. De fleste oppgavene i kirkegårdsforvaltningen er knyttet til Kirkelandet kirkegård og driften av krematoriet. Det nye krematoriebygget vil ivareta arbeidernes indre fasiliteter på en god måte i forhold til dagens situasjon. Kristiansund kirkelige fellesråd ser ikke at det er rasjonelt å flytte hovedbasen vekk fra der de fleste arbeidsoppgavene er. Atlanten idrettspark har tilfredsstillende lokaliteter ved dagens hovedbase, med kort avstand til anleggene ved Atlanten idrettspark. Øvrige anlegg er spredt over hele kommunen, og har ikke samme fordel i forhold til hovedbasens plassering. Dersom det foreslåtte hotellet ved Wilhelm. Dalls vei skulle bli en realitet kan idrettsparken miste sin lagerfunksjon, og nye lokaliteter må etableres. Dersom en slik situasjon skulle oppstå må etablering på Hagelin vurderes som et alternativ. I forbindelse med Atlanterhavstunellen skal det bygges ny vei fra Hagelin til Atlantenområdet, noe som vil gi ubetydelig lengre transport fra hovedbase til anleggene på Atlanten, og vil være uten reell betydning for betjening av øvrige anlegg innenfor ansvarsområdet. Atlanten idrettspark ønsker uansett nærhet til Atlanten stadion og den nye kunstisbanen. Ved lokalisering av kjøretøy og materiell for øvrig utenfor Atlantenområdet, bruker uansett idrettsparkens ansatte lengre tid på henting/bringing. Hagelin har i følge byingeniøren, kapasitet til å dekke behovet for idrettsparkens uteavdeling ved en eventuell flytting. Flytting vil medføre utvidelse av byingeniørens planlagte lagerbygg, mens det allerede finnes indre fasiliteter for idrettsparkens to faste medarbeidere. Parkvesenet er allerede etablert på Hagelin, med de fordeler dette innebærer i forhold til samdrift med byingeniørens uteavdeling. På bakgrunn av erfaring fra byingeniørens og parksjefens felles lokalisering og samdrift er det oppnådd synergieffekter med økt effektivitet. Etter arbeidsgruppens vurdering vil synergieffekter med økt effektivitet best oppnås ved samlokalisering. Tjenesteyting Som alternativ til samlokalisering har gruppa drøftet spørsmålet om tjenesteyting, intern og ekstern. I begge tilfellene betyr det at enhetene fortsetter som før, men at det for den interne tjenesteytingen inngås et mer formelt og forpliktende samarbeid enn hva tilfellet er i dag. Kristiansund kirkelige fellesråd har allerede en tjenesteytingsavtale som blir fornyet i forbindelse med kommunesammenslåingen.. Ekstern tjenesteyting fortsetter som før. Bruk av maskiner og utstyr Enhetene drifter i hovedsak samme type anlegg, med stort sett sammenfallende behov for maskiner, utstyr og transportmateriell, dog i noe ulike størrelser og omfang. Det er liten tvil om at det i perioder kan være overkapasitet på materiell. En kompliserende faktor ved sambruk er at alle enhetene er sterkt sesongrelatert, og spesielt sårbare for materiellsvikt i sesongen. En forutsetning for effektiv sambruk vil derfor være ledig kapasitet hos den enheten som eventuelt avgir utstyr. Det er positiv vilje i alle enhetene til å inngå forpliktende avtaler om sambruk av materiell. Bruk av personell Ingen av enhetene har overkapasitet på personelln. Det er imidlertid også på dette området en positiv holdning til bruk av personell på tvers av enhetene, dersom forholdene ligger til rette for det. Parkvesenet er den eneste enheten i kommunen med gartnerfaglig kompetanse, som kan benyttes av øvrige enheter ved behov. Også dette forholdet må reguleres i forpliktende avtaler, og vil etter arbeidsgruppens vurdering ha størst effekt ved samlokalisering. 15

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer