EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL"

Transkript

1 EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper og andre affilierte selskaper som det kontrollerer 1 (kollektivt Exide eller Selskapet ), gjennom sine styremedlemmer, ledelse og ansatte, driver forretning på en ærlig måte, med integritet og nøye overholdelse av loven. Disse yrkesetikkreglene minner om selskapets forpliktelse til å overholde disse fundamentale prinsippene og gir fremgangsmåter for å sikre at selskapets standard for integritet og etisk oppførsel opprettholdes konsekvent og på en effektiv måte. Disse yrkesetikkreglene gjelder for alle Exides ansatte uansett stilling deres i selskapet, inkludert administrerende direktør, finansdirektør, revisor eller økonomidirektør eller andre som utfører lignende funksjoner. Exide og dets ansatte må også kreve at tredjemann som representerer Exide slik som agenter, salgsrepresentanter og forhandlere er enige i å følge disse yrkesetikkreglene og andre regler som gjelder for selskapet, når de opptrer på Exides vegne. Likeledes bør ansatte som er styremedlemmer eller er i lignende stillinger i ikke-kontrollerte affilierte selskaper, i den utstrekning det er mulig, oppmuntre slike selskaper til å overholde disse yrkesetikkreglene og andre passende regler for selskapet. Exide driver forretning i hundrevis av samfunn i Nord-Amerika og i over 80 land over hele verden. Exide ser på sine ansatte som ambassadører for selskapet, hvis oppførsel, både på arbeidsstedet og på andre steder, har en direkte og viktig innflytelse på selskapets forretning og anseelse. Exide forventer av alle ansatte at de: Overholder de gjeldende lover og regler for Exides yrkesetikk over hele verden. Er ærlige, rettferdige, etiske og til å stole på i alle aktiviteter og forhold som har med Exide å gjøre. Unngår alle interessekonflikter mellom arbeid og personlige forhold. Fremelsker en atmosfære hvor rettferdig ansettelsespraksis strekker seg ut til hvert eneste medlem av det mangeartede Exide-samfunnet. Streber etter å skape et trygt arbeidsmiljø og å beskytte miljøet. Opprettholder en kultur hvor etisk oppførsel blir lagt merke til, satt pris på og blir et eksempel for alle ansatte. 1 Et kontrollert affilliert selskap er et datterselskap eller en annen enhet hvor Exide Technologies eier, direkte eller indirekte, mer enn 50 % av stemmeretten eller hvor makten til å kontrollere enheten er eiet av eller på vegne av Exide Technologies. 1

2 Gjør sitt beste for Exide med fullstendig lojalitet og oppmerksomhet. II. UTVIKLING OG HÅNDHEVELSE AV YRKESETIKKREGLENE Overholdelseskomitéen Selskapets globale overholdelseskomitée ( Overholdelseskomitéen ) gir veiledning og hjelp til ansatte og går periodevis igjennom og overser revisjonen (hvis nødvendig) og implementeringen av yrkesetikkreglene og andre gjeldende regler for selskapet. Overholdelseskomitéen gjennomgår også (og overser der det er nødvendig) etterforskning av alle påståtte overtredelser av yrkesetikkreglene, gjeldende regler for selskapet og/eller gjeldende lover. En liste over medlemmene i overholdelseskomitéen finnes på selskapets intranett. Rapportering av overtredelser Hvis du tror at (a) du eller noen andre har overtrådt eller muligens kan ha overtrådt yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet eller loven, eller (b) hvis du er usikker på om oppførsel du eller andre tenker på muligens kan være en overtredelse av yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet eller loven, må du rapportere saken til: 1. lederen for personalavdelingen; 2. selskapets gratis tilbakemeldingsnummer som er slått opp i selskapets lokaler over hele verden; 3. Juridisk avdeling; 4. en av dine direkte overordnede (unntatt i tilfeller hvor den mulige overtredelsen omfatter trakassering); eller 5. et medlem av overholdelseskomitéen. Selskapet vil ikke hevne seg på noen som i god tro rapporterer en overtredelse eller har mistanke om en overtredelse av yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet eller loven. Tvert imot, hilser selskapet med glede, setter pris på og forlanger at dets ansatte forteller om mulige forseelser. Det er til hjelp for selskapet om du identifiserer deg når du rapporterer overtredelser eller mistanke om overtredelser, fordi det vil gjøre det en enklere for Exide å etterforske den mistenkte overtredelsen. Selskapet innser imidlertid at i noen tilfeller vil du kanskje ønske å være anonym, og selskapet oppfordrer til rapporter om overtredelser i god tro. Hvis du skriver en anonym rapport, ber selskapet om at du gir så mange detaljer som mulig angående den påståtte gale opptreden, individene som er involvert og basis for anklagene. Spørsmål med hensyn til yrkesetikkreglene Exide er forpliktet til å gi tilgjengelig, punktlig og spesifikk veiledning til ansatte som har spørsmål angående yrekesetikkreglene eller andre regler for selskapet eller som søker veiledning vedrørende juridiske eller etiske spørsmål. Hvis du har et spørsmål, er du oppfordret til å konsultere en av dine direkte overordnet eller medlemmer av Juridisk avdeling eller overholdelseskomitéen. Vennligst vær 2

3 klar over at advokatene i Juridisk avdeling er selskapets advokater. Derfor representerer de ikke, og kan ikke, representere eller gi individuelle juridiske råd til individuelle ansatte. Etterforskning av overtredelser Mulige overtredelser av loven, yrkesetikkreglene eller andre regler for selskapet som blir rapportert, vil straks bli etterforsket, etter som det er passende. Ansatte er forventet å samarbeide med alle selskapets etterforskninger. Ansatte har generelt sett ikke godkjennelse til eller har lov til å foreta etterforskning på egen hånd. Etterforskninger er stort sett fortatt av personalavdelingen, den interne revisjonsavdelingen og/eller Juridisk avdeling. Selskapet vil samarbeidet fullt ut i den utstrekning det er rimelig og praktisk med vedkommende føderal, delstatlige og lokale myndigheter som etterforsker en overtredelse. Du er forventet å gjøre det samme. Det er en overtredelse av denne yrkesetikkregelen og gjeldende lover å dekke over en overtredelse eller å ødelegge bevis. Konsekvenser av ikke-overholdelse Det er forventet av alle Exide-ansatte at de følger loven, yrkesetikkreglene og annen praksis i selskapet både bokstavelig og ifølge lovens ånd. Ansatte som unnlater å gjøre det, vil bli utsatt for disiplinære handlinger opp til, og inkludert, oppsigelse. Unnlatelse av å overholde yrkesetikkreglene, annen praksis i selskapet og loven kan ha alvorlige konsekvenser både for individene som er involvert, og for selskapet. Hvis du overtreder yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet og/eller loven, kan du utsette deg for risiko for rettsforfølgelse, fengsling og bøter, og det kan bli krevet av deg at du tilbakebetaler selskapet for tap eller skader som er resultat av slike overtredelser. Selskapet kan også bli utsatt for rettsforfølgelse for disse overtredelsene. Disiplinering for overtredelser Det følgende er eksempler på oppførsel som kan resultere i disiplinære tiltak: Godkjennelse eller deltagelse i handlinger som overskrider gjeldende lover, yrkseetikkreglene eller andre regler for selskapet (her referert til som overtredelser ); unnlatelse av å rapportere overtredelser eller å holde tilbake relevante og viktige opplysninger angående overtredelser som du er klar over eller burde være klar over; en overordnets utilstrekkelige overoppsyn med an ansatt som resulterer i unnlatelse av å avverge eller oppdage, på en betimelig måte, en overtredelse fra vedkommende ansattes side; hevn eller forsøk på eller oppmuntring av andre til å hevne seg, direkte eller indirekte, på individer som i god tro rapporterer overtredelser; og innlevering av rapporter om overtredelser eller mistanke om overtredelser som du vet eller burde vite are uriktige. 3

4 Kriterier for disiplinære tiltak Selskapet vil følge alle fremgangsmåter og bruke alle disiplinære tiltak det finner nødvendig under de spesielle omstendighetene. Faktorer som selskapet kan ta i betraktning ved avgjørelsen av hvilke disiplinær tiltak det vil bruke for en overtredelse inkluderer: Overtredelsens natur og den virkelige eller potensielle innvirkningen overtredelsen har på selskapet og andre ansatte; om du var direkte eller indirekte involvert i overtredelsen; om overtredelsen var med eller uten hensikt; om overtredelsen representerer en isolert hendelse eller et mønster for oppførsel; om du rapporterte overtredelsen; om du holdt tilbake relevante eller viktige opplysninger angående overtredelsen; i hvilken utstrekning du samarbeidet med etterforskningen; hvis overtredelsen bestod av unnlatelse av å ha overoppsyn med en annen ansatt som overtrådte yrkesetikkreglene, andre regler i selskapet eller loven, i hvilken grad omstendighetene er en følge av utilstrekkelig overoppsyn eller mangel på aktsomhet; hvis overtredelsen bestod av hevn overfor en annen ansatt for rapportering av en overtredelse eller for å samarbeide med en etterforskning, naturen og virkningen av en slik hevn; ethvert disiplinært tiltak som selskapet kan ha brukt tidligere for lignende overtredelser; og din tidligere oppførsel med hensyn til yrkesetikkreglene. III. JURIDISK OG ETISK STANDARD A. Generelt Exide driver forretning i mer enn 80 land over hele verden. Som et resultat, er arbeidsoperasjonene våre underlagt lovene til mange land, provinser, delstater, kommuner og organisasjoner (slik som EU). Uansett hvor du arbeidere, er det viktig at du overholder både lovene og fremgangsmåtene i det landet hvor du arbeider og gjeldende amerikanske lover og fremgangsmåter. U.S.A.s lover strekker seg ofte til Exides arbeidsoperasjoner over hele verden, så vel som til selskapets ansatte hvor de enn måtte bo og arbeide. Andre land kan også la sine egne lover gjelde utenfor landgrensene sine for sine egne borgere. I noen tilfeller kan det være en konflikt mellom de gjeldende lovene i to eller flere land. Hvis du kommer opp i en slik konflikt, er det spesielt viktig å konsultere Juridisk avdeling for å forstå hvordan konflikten kan løses på en riktig måte. 4

5 Avsnitt B nedenfor sammenfatter visse lover og etiske prinsipper som er spesielt viktige for selskapet. I tillegg bør du lese og forstå de detaljerte reglene som finnes på selskapets intranettside. Hvis du ikke har adgang til nettet, kan du få trykte kopier av disse reglene fra din overordnede, Juridisk avdeling eller en overordnet i personalavdelingen. Du må lese og overholde disse reglene til selskapet. Selskapet erkjenner at yrkesetikkreglene og andre regler for selskapet umulig kan forutse alle potensielle situasjoner og problemer du kan komme opp i. Selskapet må til en viss grad stole på at hver av dere handler med integritet, bedømme situasjonen som best dere kan, å be om veiledning når det er nødvendig og behandle situasjoner på en etisk og ansvarlig måte. B. Beskrivelse av visse viktige lover og etiske prinsipper 1. Konkurranse- og handelslovgivning Konkurranse- og handelslovgivning er ment å bevare og fremme rettferdig og åpen konkurranse. Exide er kommittert til nøye overholdelse av ånden i og hensikten med alle konkurranse- og handelspraksislover. Disse lovene forbyr generelt (i) avtaler mellom konkurrenter som fastsetter priser eller komkurransebetingelser eller som på annen måte begrenser konkurranse, og (ii) oppførsel fra et firmas side som utelukker andre, med makt til å skape et monopol eller med en farlig mulighet til å få makt over et marked. Hensikten med konkurranselovgivningen er å oppfordre til livlig konkurranse på saklig grunnlag. Ifølge konkurranselovgivningen, behøver ikke ulovlige avtaler ikke være i form av en skriftlig kontrakt eller bestå av uttrykte forpliktelser eller gjensidige forsikringer. Domstoler kan og gjør det komme til den slutning at det er inngått avtaler basert på indisiebevis slik som utveksling av nåværende eller fremtidig prisopplysninger eller konkurransemessige strategier. Enhver kommunikasjon med en konkurrents representant, uansett hvor uskyldig det kan se ut når det finner sted, kan senere bli utsatt for granskning ifølge konkurranselovgivningen. Du må behandle alle forhold til konkurrenter og annen tredjemann, inkludert selskapelighet, som om de var fullstendig i offentlighetens øyne, siden disse forholdene kan senere bli utsatt for grundig undersøkelse og ufordelaktig fortolkning. Møter i handelsorganisasjoner er f.eks. fullstendig legitime og har et verdifullt formål. Disse møtene kan imidlertid også være en anledning til utilbørlige samtaler. Uformelle sammenkomster utenfor handelsorganisasjonsmøter er spesielt risikable fra et konkurranselovgivningsperspektiv. Ansatte som deltar i selskapelige begivenheter med representanter for konkurrenter, bør begrense konversasjonen til tørrprat og unngå emner som kan bli oppfattet som sammensvergelse av konkurrenter. Med hensyn til internasjonale aktiviteter, bør du være oppmerksom på at U.S.A.s konkurranselovgivning gjelder oppførsel utenfor U.S.A., hvis den oppførselen har en direkte, betydelig og rimelig forutsigbar virkning på handel innenfor U.S.A.. I tillegg håndhever EU og mange fremmede land, både innenfor og utenfor EU, konkurranselovgivning som ligner U.S.A.s konkurranselovgivning. Derfor må du, hvis du driver forretning for selskapet i utlandet, overholde lovene i de relevante land i tillegg til U.S.A.s konkurranselovgivning der den gjelder. På samme måte gjelder U.S.A.s konkurranselovgivning for alle utenlandske enheter som driver forretning i U.S.A.. 5

6 Beskrivelsen overfor dekker ikke rekkevidden av konkurranselovgivningen. Vennligst ta kontakt med Juridisk avdeling hvis du har spørsmål om anvendelsen av konkurranselovgivningen mht. en nåværende, foreslått eller mulig forretningstransaksjon eller praktis i selskapet, eller anvendelsen for noen som selskapet driver forretning med. 2. Interessekonflikt Forretningstransaksjoner med leverandører, kunder og andre bør være basert på økonomiske forhold til fordel for selskapet og ikke til personlig vinning for ansatte. Du må ikke inneha stillinger eller bli involvert i situasjoner som stiller deg i en interessekonflikt med selskapet, unntatt når du har fått godkjennelse på forhånd. Ikke bare er slik oppførsel imot selskapets regler, men kan også være ulovlig. Til og med muligheten for noe som ser ut som en interessekonflikt, kan være til skade for selskapet og må unngås. En konkurransekonflikt kan oppstå når en ansatt eller en agent for selskapet engasjerer seg i en aktivitet som avleder fra eller forstyrrer hans eller hennes fullstendige og betimelige utførelse av tjenester for selskapet. En interessekonflikt kan også oppstå når en ansatt eller en agent for selskapet, et medlem av hans eller hennes familie eller et individ som han eller hun har et nært personlig forhold til, enten direkte eller indirekte gjennom en annen person, et firma eller enhet, har en økonomisk eller annen interesse som kan influerer vedkommendes dømmekraft på vegne av selskapets. Selskapet fortolker frasen medlem av hans eller hennes familie til å omfatte minst et individs ektefelle, barn, barns ektefelle, foreldre, svigerfamilie, søsken, forsørgede eller en voksen som deler vedkommendes bolig. Siden interessekonflikter kan oppstå i mange situasjoner, vil det ikke gli gjort noe forsøk på å katalogisere dem her. Den følgende generelle regelen dekker imidlertid de mest vanlige problemene: Med hensyn til enhver person, ethvert firma eller enhver enhet som leverer varer eller tjenester til, kjøper varer og tjenester fra eller en konkurrent av selskapet, dets datterselskaper eller affilierte selskaper, bør ingen ansatt eller agent for selskapet, uten godkjennelse på forhånd: Ta imot gaver (uten hvis de er av nominell verdi), lån (andre enn fra etablerte bank- eller finansinstitusjoner) eller tjenester (slik som underholdning) annet enn vanlige oppmerksomhet i forbindelse med forretninger; motta kompensasjon fra, være leder, styremedlem, partner, ansatt, eier eller konsulent for eller på annen måte yte tjenester (enten for betaling eller som frivillig) til et utenforstående forretningskonsern; eie eller ha en betydelig interesse, direkte eller indirekte, i et utenforstående konsern, unntatt når en slik interesse består av verdipapirer i et offentligeiet aksjeselskap og slike verdipapirer blir omsatt regelmessig på det åpne marked; gi selskapets konfidensielle opplysninger (som definert i Avsnitt 8.c. nedenunder) til personer som ikke har rett til å kjenne til slike opplysninger eller bruke konfidensielle opplysninger til på noen måte å fremme personlige interesser og vinning; 6

7 delta, direkte eller indirekte, i kjøp eller salg av eiendom eller eiendomsrettigheter som var kjent å være av interesse for selskapet; eller drive forretning med utenforstående konsern på en slik måte som kan føre den utenforstående til å tro at transaksjonene var med selskapet, i istedenfor individet. En gave er enhver materiell artikkel av verdi, enhver tjeneste av verdi eller enhver tjeneste som ikke er tilgjengelig for alle ansatte på likt grunnlag. Eksempler på gaver inkludere: gratis bruk av bil, båt, fly, overnattingsmuligheter eller annen eiendom; betaling for reise, ferie, underholdning, juridiske- og revisjonsutgifter, personlig økonomiske og skatteplanleggingtjenester eller profesjonelle honorarer; spesielle godtgjørelser, rabatter eller lån; individuelle klubbmedlemskap eller fremskaffing av tjenester til fordel for en ansatt eller hans eller hennes familie. Hvis du blir involvert i en situasjon som skaper en interessekonflikt eller ser ut til å skape en interessekonflikt, bør du øyeblikkelig informere en umiddelbar overordnet, lederen for personalavdelingen, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. 3. Verdipapirlover og omsetning og avsløring av konfidensielle opplysninger U.S.A.s føderale verdipapirlover som gjelder for Exide og alle dets ansatte over hele verden, forbyr kjøp eller salg av verdipapir i selskapet eller andre selskaper basert på opplysninger som ikke er tilgjengelig for offentligheten. U.S.A.s føderale verdipapirlover forbyr også arbeidsgivere, styremedlemmer, ledelse og ansatte å med overlegg, eller uten å ta hensyn til følgene, å ta skritt til å forhindre omsetning basert på slike opplysninger av de som de direkte eller indirekte kontrollerer. Hvis du har kjennskap til viktige opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, bør du ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer i selskapet (eller salgsopsjoner, kjøpsopsjoner, opsjoner eller andre rettigheter til å kjøpe eller selge slike verdipapirer) før etter en rimelig tid etter offentliggjørelse av slike innsideopplysninger. Du må heller ikke avsløre slik innsideopplysninger til individer som ikke er ansatt i selskapet, før etter en rimelig tid etter at selskapet har offentliggjort opplysningene. I tillegg er det aldri passende for en ansatt å råde andre til å kjøpe eller selge selskapets verdipapirer. Du bør være klar over at å diskutere selskapets affærer og muligheter kan lede til juridisk ansvar. Du bør være forsiktig og ikke ha samtaler om konfidensielle saker på offentlige steder, slik som på et fly, i en heis eller på en offentlig telefon, hvor de kan bli overhørt. På samme måte bør du sikre konfidensielle dokumenter og ikke etterlate dem hvor de kan bli lest av en tilfeldig iakttager. Exide tar ansvaret sitt som et offentlig omsatt selskap, svært alvorlig. Dets ansatte som er ansvarlige for å forberede og vurdere rapporter og andre dokumenter innlevert eller fremlagt for U.S. Securities & Exchange Commission, børser eller andre regulerende myndigheter, pressemeldinger og andre offentlige publikasjoner,. må bestrebe seg på å gi fullstendige, rettferdige, korrekte, betimelige og forståelige redegjørelser i slikt materiale. Andre ansatte som gir opplysninger til bruk i dette materiale inkludert Exides årsregnskap til de ansatte som forbereder dem, og til revisorene våre, må gjøre det samme. Visse nøkkelpersonell i selskapet, slik som den øverste ledelsen, kan være gjenstand for tilleggsrestriksjoner mht. omsetning og plikt til å rapportere ifølge føderale verdipapirlover. I de 7

8 fleste tilfeller vil Juridisk avdeling underrette slikt personell når be blir underlagt disse tilleggspliktene. 4. Arbeids- og ansettelseslov Alle ansatte må underordne seg gjeldende lover mht. arbeid og ansettelse, og må i tillegg fremme selskapets mål om å sikre like ansettelsesmuligheter for alle i forbindelse med ansettelse, oppdrag, opplæring, kompensasjon, forfremmelse, ekstragoder for de ansatte, disiplinære tiltak overfor de ansatte, avskjedigelse og alle ander betingelser og forutsetninger for ansettelse. Selskapet har etablert regler og programmer for å sikre overholdelse av arbeids- og ansettelseslover og disse mål, inkludert men ikke begrenset til, en lik praksis for ansettelsesmuligheter og regler for å forhindre trakassering og diskriminering. a. Like ansettelsesmuligheter, trakassering og diskriminering Selskapet er forpliktet til like ansettelsesmuligheter. Selskapet bestreber seg også på å skaffe til veie et arbeidsmiljø hvor alle ansatte kan arbeide sammen komfortabelt og produktivt. Selskapet forbyr trakassering eller diskriminering basert på et individs rase, religion, farge, nasjonal opprinnelse, fysiske eller mentale uførhet, militær-/veteranstatus, alder, kjønn, seksuell legning eller andre særtrekk beskyttet av gjeldende lover. Selskapets ikke-diskrimineringsregler gjelder for alle sider av ansettelse i Exide inkludert ansettelse, oppdrag, opplæring, forfremmelse, kompensasjon, ekstragoder for de ansatte, disiplinære tiltak overfor de ansatte, avskjedigelse og andre betingelser og forutsetninger for ansettelse. Selskapet tolererer ikke uvelkommen oppførsel som skaper et truende, fiendtlig eller krenkende arbeidsmiljø (f. eks. ved å fortelle vitser eller henge opp plakater, e-post, bilder osv. som latterliggjør eller fornærmer et medlem av en spesiell rase eller etnisk gruppe eller som er seksuelt av natur). Å gjøre uvelkomne seksuelle tilnærmelser til et annet individ som du arbeider sammen med, er også uakseptabelt. Det er ditt ansvar å opprettholde et miljø uten denne type oppførsel. Hvis du mener at du har vært utsatt for oppførsel som krenker selskapets regler, bør du følge fremgangsmåtene som er fremsatt i de reglene som gjelder for den regionen hvor du er ansatt. b. Nepotisme og ander forhold Det er selskapets praksis å gi like muligheter til hver ansatt og kandidat for ansettelse og også å ta alle avgjørelser mht. ansettelse på en rettferdig og passende måte. Fordi visse personlige forhold slik som dem mellom familiemedlemmer, værelseskamerater og individer som har et romantisk forhold kan skape en virkelig eller oppfattet interessekonflikt, forstyrre arbeidsytelse eller innvirke på moralen blant de ansatte, kan det være upassende for visse slektninger og andre som er involvert i personlige forhold, å arbeide sammen. Slike avgjørelser angående ansettelse, forfremmelse, overføring og lignende må bli gjennomgått og skriftlig godkjent av personalavdelingen eller Juridisk avdeling. 5. Upassende eller ikke-registrete betalinger; overdådige gaver Du må ikke gi eller gjøre det mulig å gi upassende betalinger inkludert bestikkelser, returkommisjon aller andre betalinger eller gaver til statsansatte, eller gi eller akseptere upassende gaver til eller fra kunder, leverandører eller andre forretningskontakter. Du må heller ikke skape eller opprettholde 8

9 hemmelige eller ikke-registrerte fond eller aktiva, eller forta uriktige eller fiktive posteringer i selskapets bøker eller arkiver. Upassende betaling kan være i form av gaver eller ytelse av tjenester, så vel som penger. De kan bli foretatt eller mottatt direkte eller indirekte, inkludert arrangementer hvor man er delaktige i å la andre foreta eller motta upassende betaling. Upassende betaling inkluderer betalinger som er forbudt ved lov, slik som betaling av noe slag til eller fra ansatte i stat og regulerende myndigheter; betaling som representerer bestikkelser, returkommisjoner eller betaling av bestikkelse til eller fra statsansatte, kunder, leverandører eller andre som selskapet gjør forretning med, og betaling som blir foretatt med en upassende hensikt. I tillegg er enhver betaling du rapporterer uriktig eller med hensikt ikke rapporterer i regnskapsjournaler upassende. Du må rapportere alle betalinger som er foretatt eller mottatt, og du må inkludere støttende dokumentasjon som oppgir hensikten til slike betalinger eller mottak. Uregistrerte, ikke-bokførte betalinger eller mottak skal ikke foretas. Du bør være klar over at gaver eller betalinger til ansatte i stat og regulerende myndigheter kan krenke gjeldende lover eller internasjonale traktater, selv om de ikke er gitt i den hensikt å influere vedkommende statsansatte. U.S.A.s lover forbyr også bestikkelse av utenlandske så vel som innenlandske statsansatte. Du må øyeblikkelig rapportere til en umiddelbar overordnet, lederen for personalavdelingen, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling ethvert krav fra en ansatt i stats eller regulerende myndighet om upassende betaling. Selskapets regler forbyr også ansatte fra å gi eller motta overdådige eller ikke vanlige gaver eller tjenester fra andre som selskapet gjør forretning med, selv om slike gaver eller tjenester utgjør ulovlige eller på annen måte upassende betaling eller ikke. 6. Statlige kontrakter Når du inngår kontrakter med nasjonale, delstats, lokale eller utenlandske statsenheter, må du ikke gi uriktige erklæringer eller påstander, og må ikke tilby eller motta bestikkelser, returkommisjon eller annen, lignende godtgjørelse. Du må overholde alle nasjonale, delstatlige, lokale og utenlandske lover mht. å by på eller inngå kontrakter med et statlig organ. Det er tre fundamentale prinsipper som alltid gjelder når man har med statlig kontrakter å gjøre. Du må ikke med viten og vilje gi, eller få andre til å gi, uriktige eller svikaktige erklæringer eller uriktige krav on betaling, hverken muntlig eller skriftlig. Dette inkluderer bud, forslag, anmodning om betaling eller alle andre dokumenter av noe slag som inneholder falske, kunstige eller uærlige opplysninger. Du må ikke tilby, gi, anmode om eller motta noen form for bestikkelse, rabatt, tipp eller returkommisjon med statlige kontrakter. Du må ikke søke eller motta opplysninger som selskapet ikke er autorisert til å ha inkludert, men ikke begrenset til, konfidensielle eller navnebeskyttede data for andre konkurrenter som byr på statlige kontrakter og ikke-offentlige, statlige dokumenter i forbindelse med innlegging av bud eller kildevalg. 9

10 Du må øyeblikkelig rapportere enhver kjent eller mistenkt overtredelse av disse prinsippene. Dette er spesielt viktig i henhold til en amerikansk lov som forbyr tilbud, akseptering eller anmodning om noen som helst form for kompensasjon til gjengjeld for favoriserende behandling i forbindelse med en statskontrakt i U.S.A.. Unnlatelse av å overholde denne eller andre, lignende lover kan resultere i juridisk ansvar både for individet (individene) som er involvert, og for selskapet. Hvis den blir ansett som alvorlig, kan en overtredelse også resultere i at selskapet blir utelukket, eller blir nektet muligheten til å by på fremtidige statlige kontrakter. 7. Reklame Du må ikke skape, godkjenne eller spre noen form for reklamemateriale, inkludert uten begrensning batterietiketter og salgsfremmende materiale, som er uriktig eller villedende, som ikke er tilstrekkelig bekreftet eller på annen måte overtreder gjeldende lover og regler. Gjeldende lover og selskapets regler forbyr uriktig eller villedende reklame og beslektede aktiviteter i reklame og salg av produkter solgt av selskapet. I tillegg er rettferdig og nøyaktig reklame viktig for å bevare selskapets goodwill og gode rykte med kundene og publikum generelt. Derfor må alle reklamepåstander være ærlige og spesielle påstander må understøttes skriftlig før de blir fremstilt. Hvis du har spørsmål om en foreslått reklame, brosjyre eller annet salgsfremmende material er passende, bør du konsultere overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling før trykking og spredning av materialet. Avtaler med konkurrenter om å stoppe reklame eller å reklamere på visse måter ville være overtredelse av konkurranselovgivningen. Derfor bør ikke reklameplaner deles med konkurrenter. 8. Åndsrett Du må kun bruke selskapets patenter, opphavsrett, varemerker og bedriftshemmeligheter på en slik måte at det vil sikre dem som selskapet aktiva, og du må ikke underslå eller overtre slik åndsrett som tilhører andre. U.S.A.s og internasjonale lover gjelder for bruk av materiale og/eller opplysninger som kan være underlagt et patent, varemerke eller opphavsrett, eller som kan bli behandlet som en bedriftshemmelighet. Selskapet eier og bruker patenter, opphavsrett, varemerker og bedriftshemmeligheter. Det kan også fra tid til annen ha materiale som det har kjøpt eller brukt i henhold til en avtale med en tredjemann (slik som tekniske design, retten til å bruke et handelsnavn eller programvarer for datamaskiner), som kan være beskyttet av et patent, opphavsrett, varemerke og/kan være en bedriftshemmelighet for den andre parten. Selskapets bruk av dette materialet må være i overensstemmelse med betingelsene for enhver gjeldende avtale og må overholde lovene som regulerer bruken av slikt materiale. a. Overholdelse av opphavsrett Opphavsrettlover gir opphavsrett til skaperen av ethvert verk av forfatterskap, slik som bøker, artikler, magasiner, tegninger, programvarer for datamaskiner og fotografier. Opphavsrettlover forbyr uautorisert kopiering av materialer med opphavsrett unntatt under begrensede omstendigheter. En overtredelse av dette forbudet kan utsette både de involverte ansatte og selskapet for betydelige sivilrettslige og/eller kriminelle straffer. 10

11 b. Varemerkebeskyttelse Et varemerke er et ord, symbol, navn, anordning eller kombinasjon av disse brukt til å identifisere et produkt eller gruppe av produkter eller tjenester og til å skille dem fra produktene og tjenestene til andre selskaper. Selskapet eier en rekke varemerker som er vel ansett av publikum og er ekstremt verdifulle. Du må være aktsom med å bruke selskapets varemerker på riktig måte og å rapportere enhver uautorisert bruk av selskapets varemerker av tredjemann. Selskapet er på samme måte forpliktet til å respektere varemerkerettighetene til andre og å unngå bruken av varemerker som er forvirrende like andre selskapers. Et beskyldning om overtredelse kan komme fra bruken av et ord eller design som høres likt ut eller som er visuelt lignende en tredjemanns varemerke, spesielt når det er likhet i produkt og/eller i emballasje eller annen handelspåkledning (dvs. bilde, motiv eller prinsipp). c. Bedriftshemmeligheter og konfidensielle opplysninger Konfidensielle opplysninger er et verdifullt aktivum for selskapet og må holdes konfidensielt. Selskapet har utviklet sine egne bedriftshemmeligheter og konfidensielle opplysninger, og kan også ha adgang til bedriftshemmeligheter og proprietære og konfidensielle opplysninger til andre parter som det gjør forretning med. Konfidensielle opplysninger inkluderer, uten begrensning, opplysninger angående selskapet, eller kundenes eller forretningspartneres selskaper: Bedriftshemmeligheter eller eieropplysninger; strategisk kildeopplysninger eller analyser; patentsøknader, utviklende eller eksperimentalt arbeide, formler, testdata, prototyper, modeller og produktspesifikasjoner ; økonomiske opplysninger; salgs- og marketingtratergier, planer og programmer og produktsutviklingopplysninger; kundelister; personalopplysninger for de ansatte og konsulenter, inkludert, men ikke begrenset til ekstra goder, ekstra fordeler, lønninger, aksjeopsjoner, kompensasjon, formler eller bonuser, og deres privatadresser og telefonnummere; organisatorisk struktur og rapporteringsforhold; og forretningsplaner. Du må ikke bruke konfidensielle opplysninger annet enn til selskapets formål, hverken under eller etter ansettelse i selskapet, og du kan heller ikke avsløre slike opplysninger til uautoriserte ansatte eller tredjemann slik som kunder, klienter eller utenforstående leverandører uten først å få godkjennelse av en umiddelbar overordnet, lederen av personalavdelingen eller overholdelseskomitéen. Du må også avstå fra upassende bruk av konfidensielle opplysninger du har fått fra tidligere ansatte eller annen tredjemann, slik som leverandører, kunder eller enheter involvert 11

12 i selskapets forhandlinger av kontrakter, sammenslåelser, overtakelser eller andre forretningstransaksjoner. Du bør stille alle spørsmål angående om noe er konfidensielle opplysninger til en umiddelbar overordnet, lederen av personalavdelingen, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. Hvis du er usikker på om noe er konfidensielle opplysninger, bør du behandle det som konfidensielle opplysninger inntil du mottar klarifisering fra selskapet om at det ikke er konfidensielle opplysninger. Konfidensielle opplysninger skal til enhver tid forbli selskapets eiendom. 9. Miljø, helse og sikkerhet Selskapet erkjenner sin forpliktelse om en forretningsmedborger til å utføre aktivitetene sine på måter som fremmer et rent, sikkert og sunt miljø, både for samfunnene hvor vi driver forretning og for våre egne ansatte. Selskapet er forpliktet til å hjelpe til med å bevare, beskytte og, der det er mulig, forbedre miljøet for fremtidige generasjoner og forventer på samme måte at hver og en av dets ansatte er oppmerksom på innvirkningen på miljøet av deres individuelle og våre avgjørelser og handlinger som selskap. Exide er et ledende medlem av en bransje som har etablert et av de mest vellykkede produktgjenvinningsprogrammene som eksisterer i dag. Exide og dets ansatte må utføre selskapets forretning på en måte som reduserer potensielle uheldige virkninger på miljøet, beskytter helsen og sikkerheten til naboer og ansatte, forbedrer bevaring av energi- og naturresurser og overholder på alle områder gjeldende lover som er utviklet til å bevare det naturlige miljøet og til å beskytte alles helse og sikkerhet. Ingen ansatt eller agent for selskapet har autoritet til fullt vitende eller med hensikt oppføre seg på en måte som ikke overholder miljø-, helse- eller sikkerhetslover eller å godkjenne, lede, godkjenne eller se gjennom fingrene på slik oppførsel fra en hvilken som helst annen person. Ikke-overholdelse av miljø-, helse og sikkerhetslover og regler kan ha alvorlig innvirkning på individene som er involvert, så vel som på selskapet. Både selskapet og individuelle ansatte kan være ansvarlige, ikke bare for betydelige omkostninger for opprenskning av forurensning i miljøuhell, men også for betydelige bøter. Lederen for hvert anlegg er ansvarlig for å sikre miljø-, helse- og sikkerhetsoverholdelse for det anlegget, om det er et smelteverk, en batterifabrikk, et annet produksjonsanlegg, distribusjonssenter eller avdeling. Miljø-, helse- & sikkerhetsavdelingen setter regler og gir veiledning til alle anleggsledere og annet personell for å oppnå og opprettholde overholdelse. Miljø-, helse- & sikkerhetsavdelingen overvåker også ytelse og anbefaler skritt for å forbedre ytelse hvis det er passende. I tillegg til disse skritt, er hver ansatt forventet å samarbeide fullt ut med selskapets miljøoverholdelsesprogram, inkludert: Hvis du blir klar over at selskapet muligens overtreder en miljø-, helse- eller sikkerhetslov, regel eller selskapets regler eller at en ansatt gir uriktige opplysninger eller data, rapporter øyeblikkelig slike opplysninger til en umiddelbar overordnet, lederen av personalavdelingen, selskapets visedirektør for globalt miljø, helse og 12

13 sikkerhet, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. Slike forhold må bli rettet opp øyeblikkelig eller aktiviteten som skaper forholdet må bli stoppet; forsøk på å avverge overtredelser av miljø-, helse- og sikkerhetslover fra å skje, og øyeblikkelig rette opp enhver slik overtredelse som skjer til tross for selskapets innsats; bestrebelse på å maksimere gjenvinning og minimaliserer bruken av produkter eller systemer som kan produserer avfall eller på annen måte skade miljøet. 10. Uriktige uttalelser og sammensvergelse til svindel Du må ikke delta i noen sammensvergelse for å svindle en kunde, leverandør eller en annen person som selskapet gjør forretning med, for penger, eiendom eller tjenester eller uriktig holde tilbake eller stjele eiendommen fra andre. Du må alltid avgi ærlige uttalelser om selskapets produkter og tjenester, må ikke med vilje skjule viktige fakta fra noen som selskapet har forretninger med, og må ikke med viten og vilje inngå forpliktelser som selskapet ikke kan overholde. Spesielt må du ikke med viten og vilje avgi eller bevirke at noen avgir uriktige uttalelser, muntlig eller skriftlig, til statsansatte. På samme måte må du ikke med viten og vilje skjule viktige fakta som det blir bedt om i en statlig rapport, søknad eller annen innlevering av dokumenter. Disse forbudene gjelder all kommunikasjon med alle føderale, delstats, lokale eller utenlandske statskontorer. Du kan overtrede denne regelen og loven selv om du ikke personlig kom med den uriktige uttalelsen eller skjulte viktige fakta. Det er f. eks. forbudt for ansatte å gi uriktige opplysninger til en annen ansatt eller tredjemann vel vitende om at, eller hvis det er sannsynlig under omstendighetene at opplysningene senere blir gitt til myndighetene. 11. Tyveri av selskapets eiendom Du må ikke underslå selskapets aktiva, gi produkter til en person eller enhet som ikke er i overensstemmelse med etablerte regler for selskapet, eller beholde personlige fordeler fra en kunde, leverandør eller en annen person som selskapet gjør forretning med. Dette forbudet inkluderer uautorisert bruk av selskapets kommunikasjonsutstyr, datamaskiner, tilknyttede fasiliteter eller andre av selskapets aktiva, inkluder konfidensielle opplysninger. Hvis du hører on et tyveri, bedrageri, underslag eller underslåelse av selskapets eiendom eller ressurser, må du øyeblikkelig rapportere det. 12. Journalføring Ansatte som er ansvarlige for journalføring må forberede selskapets opptegnelse på en nøyaktig måte slik at de reflekterer selskapets transaksjoner, aktiva og forpliktelser på en rettferdig måte, og må beholde og sikre slike journalføringer og støttende dokumentasjon, i overensstemmelse med selskapets regler og fremgangsmåter og gjeldende juridiske og bokføringsregler. Hvis du tror at selskapets bøker og journaler ikke er i overensstemmelse med disse reglene, bør du øyeblikkelig rapportere saken. 13

14 a. Forberedelse av-dokumentasjon; overholdelse av GAAP Selskapet må føre bøker, dokumentasjon, og konti som nøyaktig og rettferdig viser alle transaksjoner, disposisjon av aktiva og andre hendelser som er underlagt spesielle regulatoriske regler for journalføring (slik som generelt aksepterte revisjonsprinsipper og andre gjeldende regler, lover og kriterier for forberedelse av årsregnskap). I tillegg må selskapet journalføre alle sine aktiva og forpliktelser. Under ingen omstendigheter kan det være ikke-journalførte fond eller aktiva uansett til hvilket bruk fondet eller aktiva har vært ment, eller noen som helst upassende eller unøyaktig postering foretatt med viten og vilje i selskapets bøker og journaler. Ingen betaling på vegne av selskapet skal bli godkjent eller foretatt i den hensikt, forståelse og viten at noen del av betalingen skal brukes til andre formål enn som beskrevet i dokumentene som støtter betalingen. Alle kvitteringer og utbetalinger må være fullstendig og nøyaktig beskrevet i selskapets bøker og journaler og må være støttet av passende dokumentasjon som beskriver hensikten derav på riktig måte. b. Oppbevaringstid og bevaring av dokumentasjon En rekke lover krever riktig bevaring av mange kategorier av dokumentasjon og dokumenter som selskaper vanligvis har. Med hensyn til disse juridiske krav og selskapets forretningsbehov, har selskapet etablert regler for å bevare dokumentasjon som inneholder den passende perioden for bevaring av de typer dokumentasjon som blir skapt og mottatt av hver forretningsenhet eller datterselskap. I tillegg til gjeldende regler for bevaring, kan eksistensen av pågående eller truet rettssak, etterforskning eller innstevning kreve at visse opplysninger og dokumenter blir bevart lenger enn selskapets oppbevaringsregler krever. Selskapet har etablert fremgangsmåter for å avverge ødeleggelse av dokumenter, med eller uten hensikt, som kan føre til rettsforfølgelse eller hindring av rettsforfølgelse, og Juridisk avdeling vil gi melding om slike saker når de oppstår og vil instruere om at visse kategorier av dokumenter ikke må kastes inntil saken er løst. Med mindre Juridisk avdeling har sendt ut melding om pågående saker som krever fortsatt bevaring av visse dokumenter, skal alle dokumenter avhendes ved slutten av perioden fremsatt i gjeldende regler for bevaring av journaler. Du må overholde reglene for bevaring av dokumenter som gjelder for din spesielle forretning eller datterselskap. Overordnet personell er ansvarlig for å overvåke overholdelse av gjeldende regler innen avdelingene sine, inkludert passende oppbevaring eller tilintetgjørelse av dokumenter. Vennligst konsulter din overordnede hvis du er usikker med hensyn til regler for bevaring av dokumentasjon som gjelder for stillingen din. 13. Besvaring av forespørsel fra Staten, pressen og publikum Bare autoriserte ledere i selskapet er tillatt å svare på forespørsler om opplysninger om selskapet fra pressen, finansverdenen, investorer og andre. Uten å forsøke å svare, skal ansatte straks henvise slike forespørsler til lederen for forretningsenheter din og Juridisk avdeling. Hvis du blir kontaktet av advokater, statlige agenter (dvs. fra U.S. Department of Justice, U.S. Federal Trade Commission, eller andre nasjonale, delstats eller lokale kontorer), etterforskere eller 14

15 annen tredjemann med hensyn til potensielle eller virkelige rettssaker eller etterforskninger, om rettssaken eller etterforskningen angår selskapet eller ikke, må du øyeblikkelig underrette Juridisk avdeling. Ansatte må også straks henvise enhver muntlig eller skriftlig forespørsel om opplysninger, dokumenter eller vitneprov til Juridisk avdeling. Det er spesielt kritisk å rapportere til Juridisk avdeling når det blir gjort forespørsler i form av en klage, stevning, innstevning, ordre fra retten om å vise grunn eller andre dokumenter som rettslig krever fremmøte i retten eller at det blir gitt et svar. Alle originale juridiske dokumentert må øyeblikkelig sendes til Juridisk avdeling. Du må under ingen omstendigheter gi svar, opplysninger eller dokumenter før du tar kontakt med Juridisk avdeling. Du skal informere personen som kommer med forespørselen om at ifølge selskapets regler, blir slike forespørsler behandlet av Juridisk avdeling. 14. Politiske aktiviteter og bidrag Exide overholder alle lover og regler angående bruken av selskapets midler, aktiva, fasiliteter eller tjenester til å støtte politiske partier eller kandidater og overholder alle lover om valgkampanjer og politisk etikk. Selskapet vil ikke anmode ansatte eller deres familiemedlemmer om ulovlige politiske bidrag, vil ikke be om eller gi ansatte ordre om å gi av sin tid, innsats eller energi til en kandidat eller politisk parti. På samme måte vil ingen ansatt få lov til å be om eller lede deltagelse i slike aktiviteter av ansatte innenfor deres ansvarsområde. Det er forbudt for ansatte å øve press for å få noen til å involvere seg i innsamling av midler på vegne av, eller gi bidrag til, en kandidat eller politisk komité. Exide oppfordrer alle ansatte til å delta i den politiske prosessenen, uttrykke sine personlige syn på politikk eller politiske saker og engasjere seg i politiske aktiviteter. Slike aktiviteter må imidlertid finne sted i den ansattes egen tid og som en egen utgift. Selskapet erkjenner fullt ut retten din til å bestemme om, til hvem og i hvilket beløp du ønsker å bidra økonomisk eller på annen måte til politiske kandidater Men hvis du engasjerer deg i slike aktiviteter eller avgir uttalelser offentlig om dine politiske standpunkt, må du ikke snakke eller opptre på vegne av selskapet og må unngå at det ser slik ut. Exide kan, i henhold til loven, bruke ressursene sine til å etablerer og samle inn på vegne av en politisk komité og be om deltagelse av de ansatte. Selskapet kom også kommunisere med sine ansatte, i den grad det er tillatt ved lov, angående oppdatering om regler, forslag og lovgivning angående spørsmål av interesse for selskapets og dets ansatte. 15. Internasjonal forretning Ansatte må nøye overholde alle lover i hvert land de driver forretning, og alle U.S.A.s lover som gjelder for utenlandsk drift i (f. eks., Foreign Corrupt Practices Act; lover som forbyr samarbeide med boikott i utlandet eller krever overholdelse av import-/eksportforbud for spesifikke land og eksportkontroll). Ansatte må også vise respekt og toleranse for verdiene og skikkene til samfunn og land hvor selskapet driver forretning. a. Foreign Corrupt Practices Act Ansatte og agenter for selskapet må ikke betale eller tilby betaling til statsansatte i fremmede land, ansatt eller agent for en statsansatt i et fremmed land, en representant for politiske partier, kandidat for politisk verv eller ansatt i en offentlig, internasjonal organisasjon (dvs. FN eller Verdensbanken) for å få vedkommende til å influere en statlig handling eller avgjørelse eller til å hjelpe selskapet med 15

16 å få eller beholde forretning. Disse reglene gjelder for betaling i form av gaver så vel som penger, og inkluderer bruk av egne så vel som selskapets penger. Mens loven tillater visse typer av betaling til utenlandske, statlige ansatte, inkluder betaling for å tilrettelegge rutinemessige statlige handlinger, krever avgjørelsen av hvilke betalinger som er tillatt, sofistikert bedømmelse og kjennskap til praksis i vertslandet. Denne delen av loven er svært komplisert. Den miste feil kan utsette både selskapet og dets ansatte for straffeforfølgelse, store bøter og fengselsstraff. Derfor må overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling på forhånd godkjenne enhver foreslått betaling du mener er tilretteleggende eller på annen måte unntatt fra loven. b. Import og tollkontroll U.S.A.s toll- og handelslover krever at alle importerte varer blir klassifisert og verdsatt på riktig måte og kommer inn i U.S.A. med gjeldende kvote eller eksport-/importlisenser, etiketter, merking med opphavsland, certepartier og kommersielle fakturaer. U.S.A.s tollover og selskapets regler forbyr også import av transshippede varer, som er produkter fabrikkert i ett land, shippet til et annet land og deretter shipped til U.S.A. med det andre landets etiketter og eksportlisenser. Du bør adressere alle spørsmål om import av varer til din umiddelbart overordnede, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. c. Eksportkontroller I henhold til International Traffic in Arms Regulations, administert av U.S. State Department, må alle forsendelser over grenser av artikler med opphav i U.S.A. som er spesielt utviklet, fabrikkert eller tilrettelagt til militært bruk ha individuelle lisenser. I henhold til Export Administration Regulations, administrert av U.S. Department of Commerce, kan eksport av kommersielle varer og tjenester fra U.S.A. kreve spesielle eksportlisenser fra Commerce Department. Dette kan gjelde for transshipping av varer av opprinnelse i U.S.A. fra et ikke-amerikansk land til et annet, og for visse eksporter av varer fabrikkert i utlandet med amerikansk innhold. Du bør adressere alle spørsmål angående eksport av varer til en umiddelbart overordnet, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. d. Anti-boikottlover Ansatte må drive selskapets forretninger i overensstemmelse med U.S.A.s anti-boikottlover, som ble formet for å avholde forretninger fra å samarbeide med usanksjonerte, utenlandske boikotter av land som er venner av U.S.A.. Praktisk sett, oppstår anti-boikottspørsmål stort sett alltid i forbindelse med varer fra Israel fra arabiske lands side. Generelt sett forbyr anti-boikottlovene og reglene samarbeide med en utenlandsk boikott, enten ved å (i) nekte å gjøre forretning med en annen person; (ii) bruk av diskriminerende ansettelsespraksis; (iii) ved å gi opplysninger om rasen, religionen, kjønnet eller den nasjonale opprinnelsen til en amerikansk person; (iv) ved å gi opplysninger om en persons tilknytning eller forretningsforhold med landene som blir boikottet (f. eks. Israel) eller enhver person man tror er begrenset fra å drive forretning i de landene som boikotter, eller (v) bruk av remburs som inneholder boikottbestemmelser. Siden selskapet er forpliktet til å rapportere anmodninger om boikott, må du informere overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling om alle slike anmodninger. 16

17 e. U.S.A. import-/eksportforbud Ansatte må drive selskapets forretning i henhold til begrensningen av handel pålagt av International Emergency Economic Powers Act og Trading With the Enemy Act. Det finnes også en liste over personer og selskaper som selskapet ikke vil drive forretning med. Forbudene og restriksjonene pålagt av disse lovene innvirker på eksport, import, reising, valutatransaksjoner og aktiva og konti med visse land, både direkte og via tredjemann. Før du gjør forretninger med fremmede land, må du bekrefte at det ikke noen restriksjoner for handel er i effekt med hensyn til vedkommende land. All mulig kontakt med land med import-/eksportforbud må på forhånd bli gjennomgått med Juridisk avdeling. Vennligst merk at U.S.A.s import-/eksportforbud mht. Cuba gjelder både for amerikanske selskaper og deres utenlandske datterselskaper. Imidlertid har både Canada og EU adoptert blokkering- lovgivning som forbyr kanadiske eller europeiske selskaper å nekte å selge til Cuba på grunn av U.S.A.s import-/eksportforbud. Derfor henvises ansatte i slike selskaper til å overlate alle Cuba-relaterte spørsmål til overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. 17

18 Attestasjon og bekreftelse Jeg bekrefter at jeg har mottatt og vil lese Exide Technologies regler for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ). Jeg forstår at å overholde standard og praksis beskrevet i yrkesetikkreglene og gjeldende regler for selskapet er en forutsetning for fortsatt ansettelse i selskapet. Jeg forstår også at hvis jeg er midlertidig ansatt, vil verken yrkesetikkreglene eller andre regler i selskapet på noen måte forandre min status som midlertidig ansatt, og verken yrkesetikkreglene eller andre regler i selskapet utgjør en ansettelseskontrakt. Jeg attesterer at hvis jeg overtreder eller hører om en overtredelse av yrkesetikkreglene, selskapets regler eller loven, vil jeg øyeblikkelig rapportere det i henhold til fremgangsmåter fremsatt i yrkesetikkreglene. Navn (med trykte bokstaver) Underskrift Dato 18

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer