EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL"

Transkript

1 EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper og andre affilierte selskaper som det kontrollerer 1 (kollektivt Exide eller Selskapet ), gjennom sine styremedlemmer, ledelse og ansatte, driver forretning på en ærlig måte, med integritet og nøye overholdelse av loven. Disse yrkesetikkreglene minner om selskapets forpliktelse til å overholde disse fundamentale prinsippene og gir fremgangsmåter for å sikre at selskapets standard for integritet og etisk oppførsel opprettholdes konsekvent og på en effektiv måte. Disse yrkesetikkreglene gjelder for alle Exides ansatte uansett stilling deres i selskapet, inkludert administrerende direktør, finansdirektør, revisor eller økonomidirektør eller andre som utfører lignende funksjoner. Exide og dets ansatte må også kreve at tredjemann som representerer Exide slik som agenter, salgsrepresentanter og forhandlere er enige i å følge disse yrkesetikkreglene og andre regler som gjelder for selskapet, når de opptrer på Exides vegne. Likeledes bør ansatte som er styremedlemmer eller er i lignende stillinger i ikke-kontrollerte affilierte selskaper, i den utstrekning det er mulig, oppmuntre slike selskaper til å overholde disse yrkesetikkreglene og andre passende regler for selskapet. Exide driver forretning i hundrevis av samfunn i Nord-Amerika og i over 80 land over hele verden. Exide ser på sine ansatte som ambassadører for selskapet, hvis oppførsel, både på arbeidsstedet og på andre steder, har en direkte og viktig innflytelse på selskapets forretning og anseelse. Exide forventer av alle ansatte at de: Overholder de gjeldende lover og regler for Exides yrkesetikk over hele verden. Er ærlige, rettferdige, etiske og til å stole på i alle aktiviteter og forhold som har med Exide å gjøre. Unngår alle interessekonflikter mellom arbeid og personlige forhold. Fremelsker en atmosfære hvor rettferdig ansettelsespraksis strekker seg ut til hvert eneste medlem av det mangeartede Exide-samfunnet. Streber etter å skape et trygt arbeidsmiljø og å beskytte miljøet. Opprettholder en kultur hvor etisk oppførsel blir lagt merke til, satt pris på og blir et eksempel for alle ansatte. 1 Et kontrollert affilliert selskap er et datterselskap eller en annen enhet hvor Exide Technologies eier, direkte eller indirekte, mer enn 50 % av stemmeretten eller hvor makten til å kontrollere enheten er eiet av eller på vegne av Exide Technologies. 1

2 Gjør sitt beste for Exide med fullstendig lojalitet og oppmerksomhet. II. UTVIKLING OG HÅNDHEVELSE AV YRKESETIKKREGLENE Overholdelseskomitéen Selskapets globale overholdelseskomitée ( Overholdelseskomitéen ) gir veiledning og hjelp til ansatte og går periodevis igjennom og overser revisjonen (hvis nødvendig) og implementeringen av yrkesetikkreglene og andre gjeldende regler for selskapet. Overholdelseskomitéen gjennomgår også (og overser der det er nødvendig) etterforskning av alle påståtte overtredelser av yrkesetikkreglene, gjeldende regler for selskapet og/eller gjeldende lover. En liste over medlemmene i overholdelseskomitéen finnes på selskapets intranett. Rapportering av overtredelser Hvis du tror at (a) du eller noen andre har overtrådt eller muligens kan ha overtrådt yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet eller loven, eller (b) hvis du er usikker på om oppførsel du eller andre tenker på muligens kan være en overtredelse av yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet eller loven, må du rapportere saken til: 1. lederen for personalavdelingen; 2. selskapets gratis tilbakemeldingsnummer som er slått opp i selskapets lokaler over hele verden; 3. Juridisk avdeling; 4. en av dine direkte overordnede (unntatt i tilfeller hvor den mulige overtredelsen omfatter trakassering); eller 5. et medlem av overholdelseskomitéen. Selskapet vil ikke hevne seg på noen som i god tro rapporterer en overtredelse eller har mistanke om en overtredelse av yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet eller loven. Tvert imot, hilser selskapet med glede, setter pris på og forlanger at dets ansatte forteller om mulige forseelser. Det er til hjelp for selskapet om du identifiserer deg når du rapporterer overtredelser eller mistanke om overtredelser, fordi det vil gjøre det en enklere for Exide å etterforske den mistenkte overtredelsen. Selskapet innser imidlertid at i noen tilfeller vil du kanskje ønske å være anonym, og selskapet oppfordrer til rapporter om overtredelser i god tro. Hvis du skriver en anonym rapport, ber selskapet om at du gir så mange detaljer som mulig angående den påståtte gale opptreden, individene som er involvert og basis for anklagene. Spørsmål med hensyn til yrkesetikkreglene Exide er forpliktet til å gi tilgjengelig, punktlig og spesifikk veiledning til ansatte som har spørsmål angående yrekesetikkreglene eller andre regler for selskapet eller som søker veiledning vedrørende juridiske eller etiske spørsmål. Hvis du har et spørsmål, er du oppfordret til å konsultere en av dine direkte overordnet eller medlemmer av Juridisk avdeling eller overholdelseskomitéen. Vennligst vær 2

3 klar over at advokatene i Juridisk avdeling er selskapets advokater. Derfor representerer de ikke, og kan ikke, representere eller gi individuelle juridiske råd til individuelle ansatte. Etterforskning av overtredelser Mulige overtredelser av loven, yrkesetikkreglene eller andre regler for selskapet som blir rapportert, vil straks bli etterforsket, etter som det er passende. Ansatte er forventet å samarbeide med alle selskapets etterforskninger. Ansatte har generelt sett ikke godkjennelse til eller har lov til å foreta etterforskning på egen hånd. Etterforskninger er stort sett fortatt av personalavdelingen, den interne revisjonsavdelingen og/eller Juridisk avdeling. Selskapet vil samarbeidet fullt ut i den utstrekning det er rimelig og praktisk med vedkommende føderal, delstatlige og lokale myndigheter som etterforsker en overtredelse. Du er forventet å gjøre det samme. Det er en overtredelse av denne yrkesetikkregelen og gjeldende lover å dekke over en overtredelse eller å ødelegge bevis. Konsekvenser av ikke-overholdelse Det er forventet av alle Exide-ansatte at de følger loven, yrkesetikkreglene og annen praksis i selskapet både bokstavelig og ifølge lovens ånd. Ansatte som unnlater å gjøre det, vil bli utsatt for disiplinære handlinger opp til, og inkludert, oppsigelse. Unnlatelse av å overholde yrkesetikkreglene, annen praksis i selskapet og loven kan ha alvorlige konsekvenser både for individene som er involvert, og for selskapet. Hvis du overtreder yrkesetikkreglene, andre regler for selskapet og/eller loven, kan du utsette deg for risiko for rettsforfølgelse, fengsling og bøter, og det kan bli krevet av deg at du tilbakebetaler selskapet for tap eller skader som er resultat av slike overtredelser. Selskapet kan også bli utsatt for rettsforfølgelse for disse overtredelsene. Disiplinering for overtredelser Det følgende er eksempler på oppførsel som kan resultere i disiplinære tiltak: Godkjennelse eller deltagelse i handlinger som overskrider gjeldende lover, yrkseetikkreglene eller andre regler for selskapet (her referert til som overtredelser ); unnlatelse av å rapportere overtredelser eller å holde tilbake relevante og viktige opplysninger angående overtredelser som du er klar over eller burde være klar over; en overordnets utilstrekkelige overoppsyn med an ansatt som resulterer i unnlatelse av å avverge eller oppdage, på en betimelig måte, en overtredelse fra vedkommende ansattes side; hevn eller forsøk på eller oppmuntring av andre til å hevne seg, direkte eller indirekte, på individer som i god tro rapporterer overtredelser; og innlevering av rapporter om overtredelser eller mistanke om overtredelser som du vet eller burde vite are uriktige. 3

4 Kriterier for disiplinære tiltak Selskapet vil følge alle fremgangsmåter og bruke alle disiplinære tiltak det finner nødvendig under de spesielle omstendighetene. Faktorer som selskapet kan ta i betraktning ved avgjørelsen av hvilke disiplinær tiltak det vil bruke for en overtredelse inkluderer: Overtredelsens natur og den virkelige eller potensielle innvirkningen overtredelsen har på selskapet og andre ansatte; om du var direkte eller indirekte involvert i overtredelsen; om overtredelsen var med eller uten hensikt; om overtredelsen representerer en isolert hendelse eller et mønster for oppførsel; om du rapporterte overtredelsen; om du holdt tilbake relevante eller viktige opplysninger angående overtredelsen; i hvilken utstrekning du samarbeidet med etterforskningen; hvis overtredelsen bestod av unnlatelse av å ha overoppsyn med en annen ansatt som overtrådte yrkesetikkreglene, andre regler i selskapet eller loven, i hvilken grad omstendighetene er en følge av utilstrekkelig overoppsyn eller mangel på aktsomhet; hvis overtredelsen bestod av hevn overfor en annen ansatt for rapportering av en overtredelse eller for å samarbeide med en etterforskning, naturen og virkningen av en slik hevn; ethvert disiplinært tiltak som selskapet kan ha brukt tidligere for lignende overtredelser; og din tidligere oppførsel med hensyn til yrkesetikkreglene. III. JURIDISK OG ETISK STANDARD A. Generelt Exide driver forretning i mer enn 80 land over hele verden. Som et resultat, er arbeidsoperasjonene våre underlagt lovene til mange land, provinser, delstater, kommuner og organisasjoner (slik som EU). Uansett hvor du arbeidere, er det viktig at du overholder både lovene og fremgangsmåtene i det landet hvor du arbeider og gjeldende amerikanske lover og fremgangsmåter. U.S.A.s lover strekker seg ofte til Exides arbeidsoperasjoner over hele verden, så vel som til selskapets ansatte hvor de enn måtte bo og arbeide. Andre land kan også la sine egne lover gjelde utenfor landgrensene sine for sine egne borgere. I noen tilfeller kan det være en konflikt mellom de gjeldende lovene i to eller flere land. Hvis du kommer opp i en slik konflikt, er det spesielt viktig å konsultere Juridisk avdeling for å forstå hvordan konflikten kan løses på en riktig måte. 4

5 Avsnitt B nedenfor sammenfatter visse lover og etiske prinsipper som er spesielt viktige for selskapet. I tillegg bør du lese og forstå de detaljerte reglene som finnes på selskapets intranettside. Hvis du ikke har adgang til nettet, kan du få trykte kopier av disse reglene fra din overordnede, Juridisk avdeling eller en overordnet i personalavdelingen. Du må lese og overholde disse reglene til selskapet. Selskapet erkjenner at yrkesetikkreglene og andre regler for selskapet umulig kan forutse alle potensielle situasjoner og problemer du kan komme opp i. Selskapet må til en viss grad stole på at hver av dere handler med integritet, bedømme situasjonen som best dere kan, å be om veiledning når det er nødvendig og behandle situasjoner på en etisk og ansvarlig måte. B. Beskrivelse av visse viktige lover og etiske prinsipper 1. Konkurranse- og handelslovgivning Konkurranse- og handelslovgivning er ment å bevare og fremme rettferdig og åpen konkurranse. Exide er kommittert til nøye overholdelse av ånden i og hensikten med alle konkurranse- og handelspraksislover. Disse lovene forbyr generelt (i) avtaler mellom konkurrenter som fastsetter priser eller komkurransebetingelser eller som på annen måte begrenser konkurranse, og (ii) oppførsel fra et firmas side som utelukker andre, med makt til å skape et monopol eller med en farlig mulighet til å få makt over et marked. Hensikten med konkurranselovgivningen er å oppfordre til livlig konkurranse på saklig grunnlag. Ifølge konkurranselovgivningen, behøver ikke ulovlige avtaler ikke være i form av en skriftlig kontrakt eller bestå av uttrykte forpliktelser eller gjensidige forsikringer. Domstoler kan og gjør det komme til den slutning at det er inngått avtaler basert på indisiebevis slik som utveksling av nåværende eller fremtidig prisopplysninger eller konkurransemessige strategier. Enhver kommunikasjon med en konkurrents representant, uansett hvor uskyldig det kan se ut når det finner sted, kan senere bli utsatt for granskning ifølge konkurranselovgivningen. Du må behandle alle forhold til konkurrenter og annen tredjemann, inkludert selskapelighet, som om de var fullstendig i offentlighetens øyne, siden disse forholdene kan senere bli utsatt for grundig undersøkelse og ufordelaktig fortolkning. Møter i handelsorganisasjoner er f.eks. fullstendig legitime og har et verdifullt formål. Disse møtene kan imidlertid også være en anledning til utilbørlige samtaler. Uformelle sammenkomster utenfor handelsorganisasjonsmøter er spesielt risikable fra et konkurranselovgivningsperspektiv. Ansatte som deltar i selskapelige begivenheter med representanter for konkurrenter, bør begrense konversasjonen til tørrprat og unngå emner som kan bli oppfattet som sammensvergelse av konkurrenter. Med hensyn til internasjonale aktiviteter, bør du være oppmerksom på at U.S.A.s konkurranselovgivning gjelder oppførsel utenfor U.S.A., hvis den oppførselen har en direkte, betydelig og rimelig forutsigbar virkning på handel innenfor U.S.A.. I tillegg håndhever EU og mange fremmede land, både innenfor og utenfor EU, konkurranselovgivning som ligner U.S.A.s konkurranselovgivning. Derfor må du, hvis du driver forretning for selskapet i utlandet, overholde lovene i de relevante land i tillegg til U.S.A.s konkurranselovgivning der den gjelder. På samme måte gjelder U.S.A.s konkurranselovgivning for alle utenlandske enheter som driver forretning i U.S.A.. 5

6 Beskrivelsen overfor dekker ikke rekkevidden av konkurranselovgivningen. Vennligst ta kontakt med Juridisk avdeling hvis du har spørsmål om anvendelsen av konkurranselovgivningen mht. en nåværende, foreslått eller mulig forretningstransaksjon eller praktis i selskapet, eller anvendelsen for noen som selskapet driver forretning med. 2. Interessekonflikt Forretningstransaksjoner med leverandører, kunder og andre bør være basert på økonomiske forhold til fordel for selskapet og ikke til personlig vinning for ansatte. Du må ikke inneha stillinger eller bli involvert i situasjoner som stiller deg i en interessekonflikt med selskapet, unntatt når du har fått godkjennelse på forhånd. Ikke bare er slik oppførsel imot selskapets regler, men kan også være ulovlig. Til og med muligheten for noe som ser ut som en interessekonflikt, kan være til skade for selskapet og må unngås. En konkurransekonflikt kan oppstå når en ansatt eller en agent for selskapet engasjerer seg i en aktivitet som avleder fra eller forstyrrer hans eller hennes fullstendige og betimelige utførelse av tjenester for selskapet. En interessekonflikt kan også oppstå når en ansatt eller en agent for selskapet, et medlem av hans eller hennes familie eller et individ som han eller hun har et nært personlig forhold til, enten direkte eller indirekte gjennom en annen person, et firma eller enhet, har en økonomisk eller annen interesse som kan influerer vedkommendes dømmekraft på vegne av selskapets. Selskapet fortolker frasen medlem av hans eller hennes familie til å omfatte minst et individs ektefelle, barn, barns ektefelle, foreldre, svigerfamilie, søsken, forsørgede eller en voksen som deler vedkommendes bolig. Siden interessekonflikter kan oppstå i mange situasjoner, vil det ikke gli gjort noe forsøk på å katalogisere dem her. Den følgende generelle regelen dekker imidlertid de mest vanlige problemene: Med hensyn til enhver person, ethvert firma eller enhver enhet som leverer varer eller tjenester til, kjøper varer og tjenester fra eller en konkurrent av selskapet, dets datterselskaper eller affilierte selskaper, bør ingen ansatt eller agent for selskapet, uten godkjennelse på forhånd: Ta imot gaver (uten hvis de er av nominell verdi), lån (andre enn fra etablerte bank- eller finansinstitusjoner) eller tjenester (slik som underholdning) annet enn vanlige oppmerksomhet i forbindelse med forretninger; motta kompensasjon fra, være leder, styremedlem, partner, ansatt, eier eller konsulent for eller på annen måte yte tjenester (enten for betaling eller som frivillig) til et utenforstående forretningskonsern; eie eller ha en betydelig interesse, direkte eller indirekte, i et utenforstående konsern, unntatt når en slik interesse består av verdipapirer i et offentligeiet aksjeselskap og slike verdipapirer blir omsatt regelmessig på det åpne marked; gi selskapets konfidensielle opplysninger (som definert i Avsnitt 8.c. nedenunder) til personer som ikke har rett til å kjenne til slike opplysninger eller bruke konfidensielle opplysninger til på noen måte å fremme personlige interesser og vinning; 6

7 delta, direkte eller indirekte, i kjøp eller salg av eiendom eller eiendomsrettigheter som var kjent å være av interesse for selskapet; eller drive forretning med utenforstående konsern på en slik måte som kan føre den utenforstående til å tro at transaksjonene var med selskapet, i istedenfor individet. En gave er enhver materiell artikkel av verdi, enhver tjeneste av verdi eller enhver tjeneste som ikke er tilgjengelig for alle ansatte på likt grunnlag. Eksempler på gaver inkludere: gratis bruk av bil, båt, fly, overnattingsmuligheter eller annen eiendom; betaling for reise, ferie, underholdning, juridiske- og revisjonsutgifter, personlig økonomiske og skatteplanleggingtjenester eller profesjonelle honorarer; spesielle godtgjørelser, rabatter eller lån; individuelle klubbmedlemskap eller fremskaffing av tjenester til fordel for en ansatt eller hans eller hennes familie. Hvis du blir involvert i en situasjon som skaper en interessekonflikt eller ser ut til å skape en interessekonflikt, bør du øyeblikkelig informere en umiddelbar overordnet, lederen for personalavdelingen, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. 3. Verdipapirlover og omsetning og avsløring av konfidensielle opplysninger U.S.A.s føderale verdipapirlover som gjelder for Exide og alle dets ansatte over hele verden, forbyr kjøp eller salg av verdipapir i selskapet eller andre selskaper basert på opplysninger som ikke er tilgjengelig for offentligheten. U.S.A.s føderale verdipapirlover forbyr også arbeidsgivere, styremedlemmer, ledelse og ansatte å med overlegg, eller uten å ta hensyn til følgene, å ta skritt til å forhindre omsetning basert på slike opplysninger av de som de direkte eller indirekte kontrollerer. Hvis du har kjennskap til viktige opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, bør du ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer i selskapet (eller salgsopsjoner, kjøpsopsjoner, opsjoner eller andre rettigheter til å kjøpe eller selge slike verdipapirer) før etter en rimelig tid etter offentliggjørelse av slike innsideopplysninger. Du må heller ikke avsløre slik innsideopplysninger til individer som ikke er ansatt i selskapet, før etter en rimelig tid etter at selskapet har offentliggjort opplysningene. I tillegg er det aldri passende for en ansatt å råde andre til å kjøpe eller selge selskapets verdipapirer. Du bør være klar over at å diskutere selskapets affærer og muligheter kan lede til juridisk ansvar. Du bør være forsiktig og ikke ha samtaler om konfidensielle saker på offentlige steder, slik som på et fly, i en heis eller på en offentlig telefon, hvor de kan bli overhørt. På samme måte bør du sikre konfidensielle dokumenter og ikke etterlate dem hvor de kan bli lest av en tilfeldig iakttager. Exide tar ansvaret sitt som et offentlig omsatt selskap, svært alvorlig. Dets ansatte som er ansvarlige for å forberede og vurdere rapporter og andre dokumenter innlevert eller fremlagt for U.S. Securities & Exchange Commission, børser eller andre regulerende myndigheter, pressemeldinger og andre offentlige publikasjoner,. må bestrebe seg på å gi fullstendige, rettferdige, korrekte, betimelige og forståelige redegjørelser i slikt materiale. Andre ansatte som gir opplysninger til bruk i dette materiale inkludert Exides årsregnskap til de ansatte som forbereder dem, og til revisorene våre, må gjøre det samme. Visse nøkkelpersonell i selskapet, slik som den øverste ledelsen, kan være gjenstand for tilleggsrestriksjoner mht. omsetning og plikt til å rapportere ifølge føderale verdipapirlover. I de 7

8 fleste tilfeller vil Juridisk avdeling underrette slikt personell når be blir underlagt disse tilleggspliktene. 4. Arbeids- og ansettelseslov Alle ansatte må underordne seg gjeldende lover mht. arbeid og ansettelse, og må i tillegg fremme selskapets mål om å sikre like ansettelsesmuligheter for alle i forbindelse med ansettelse, oppdrag, opplæring, kompensasjon, forfremmelse, ekstragoder for de ansatte, disiplinære tiltak overfor de ansatte, avskjedigelse og alle ander betingelser og forutsetninger for ansettelse. Selskapet har etablert regler og programmer for å sikre overholdelse av arbeids- og ansettelseslover og disse mål, inkludert men ikke begrenset til, en lik praksis for ansettelsesmuligheter og regler for å forhindre trakassering og diskriminering. a. Like ansettelsesmuligheter, trakassering og diskriminering Selskapet er forpliktet til like ansettelsesmuligheter. Selskapet bestreber seg også på å skaffe til veie et arbeidsmiljø hvor alle ansatte kan arbeide sammen komfortabelt og produktivt. Selskapet forbyr trakassering eller diskriminering basert på et individs rase, religion, farge, nasjonal opprinnelse, fysiske eller mentale uførhet, militær-/veteranstatus, alder, kjønn, seksuell legning eller andre særtrekk beskyttet av gjeldende lover. Selskapets ikke-diskrimineringsregler gjelder for alle sider av ansettelse i Exide inkludert ansettelse, oppdrag, opplæring, forfremmelse, kompensasjon, ekstragoder for de ansatte, disiplinære tiltak overfor de ansatte, avskjedigelse og andre betingelser og forutsetninger for ansettelse. Selskapet tolererer ikke uvelkommen oppførsel som skaper et truende, fiendtlig eller krenkende arbeidsmiljø (f. eks. ved å fortelle vitser eller henge opp plakater, e-post, bilder osv. som latterliggjør eller fornærmer et medlem av en spesiell rase eller etnisk gruppe eller som er seksuelt av natur). Å gjøre uvelkomne seksuelle tilnærmelser til et annet individ som du arbeider sammen med, er også uakseptabelt. Det er ditt ansvar å opprettholde et miljø uten denne type oppførsel. Hvis du mener at du har vært utsatt for oppførsel som krenker selskapets regler, bør du følge fremgangsmåtene som er fremsatt i de reglene som gjelder for den regionen hvor du er ansatt. b. Nepotisme og ander forhold Det er selskapets praksis å gi like muligheter til hver ansatt og kandidat for ansettelse og også å ta alle avgjørelser mht. ansettelse på en rettferdig og passende måte. Fordi visse personlige forhold slik som dem mellom familiemedlemmer, værelseskamerater og individer som har et romantisk forhold kan skape en virkelig eller oppfattet interessekonflikt, forstyrre arbeidsytelse eller innvirke på moralen blant de ansatte, kan det være upassende for visse slektninger og andre som er involvert i personlige forhold, å arbeide sammen. Slike avgjørelser angående ansettelse, forfremmelse, overføring og lignende må bli gjennomgått og skriftlig godkjent av personalavdelingen eller Juridisk avdeling. 5. Upassende eller ikke-registrete betalinger; overdådige gaver Du må ikke gi eller gjøre det mulig å gi upassende betalinger inkludert bestikkelser, returkommisjon aller andre betalinger eller gaver til statsansatte, eller gi eller akseptere upassende gaver til eller fra kunder, leverandører eller andre forretningskontakter. Du må heller ikke skape eller opprettholde 8

9 hemmelige eller ikke-registrerte fond eller aktiva, eller forta uriktige eller fiktive posteringer i selskapets bøker eller arkiver. Upassende betaling kan være i form av gaver eller ytelse av tjenester, så vel som penger. De kan bli foretatt eller mottatt direkte eller indirekte, inkludert arrangementer hvor man er delaktige i å la andre foreta eller motta upassende betaling. Upassende betaling inkluderer betalinger som er forbudt ved lov, slik som betaling av noe slag til eller fra ansatte i stat og regulerende myndigheter; betaling som representerer bestikkelser, returkommisjoner eller betaling av bestikkelse til eller fra statsansatte, kunder, leverandører eller andre som selskapet gjør forretning med, og betaling som blir foretatt med en upassende hensikt. I tillegg er enhver betaling du rapporterer uriktig eller med hensikt ikke rapporterer i regnskapsjournaler upassende. Du må rapportere alle betalinger som er foretatt eller mottatt, og du må inkludere støttende dokumentasjon som oppgir hensikten til slike betalinger eller mottak. Uregistrerte, ikke-bokførte betalinger eller mottak skal ikke foretas. Du bør være klar over at gaver eller betalinger til ansatte i stat og regulerende myndigheter kan krenke gjeldende lover eller internasjonale traktater, selv om de ikke er gitt i den hensikt å influere vedkommende statsansatte. U.S.A.s lover forbyr også bestikkelse av utenlandske så vel som innenlandske statsansatte. Du må øyeblikkelig rapportere til en umiddelbar overordnet, lederen for personalavdelingen, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling ethvert krav fra en ansatt i stats eller regulerende myndighet om upassende betaling. Selskapets regler forbyr også ansatte fra å gi eller motta overdådige eller ikke vanlige gaver eller tjenester fra andre som selskapet gjør forretning med, selv om slike gaver eller tjenester utgjør ulovlige eller på annen måte upassende betaling eller ikke. 6. Statlige kontrakter Når du inngår kontrakter med nasjonale, delstats, lokale eller utenlandske statsenheter, må du ikke gi uriktige erklæringer eller påstander, og må ikke tilby eller motta bestikkelser, returkommisjon eller annen, lignende godtgjørelse. Du må overholde alle nasjonale, delstatlige, lokale og utenlandske lover mht. å by på eller inngå kontrakter med et statlig organ. Det er tre fundamentale prinsipper som alltid gjelder når man har med statlig kontrakter å gjøre. Du må ikke med viten og vilje gi, eller få andre til å gi, uriktige eller svikaktige erklæringer eller uriktige krav on betaling, hverken muntlig eller skriftlig. Dette inkluderer bud, forslag, anmodning om betaling eller alle andre dokumenter av noe slag som inneholder falske, kunstige eller uærlige opplysninger. Du må ikke tilby, gi, anmode om eller motta noen form for bestikkelse, rabatt, tipp eller returkommisjon med statlige kontrakter. Du må ikke søke eller motta opplysninger som selskapet ikke er autorisert til å ha inkludert, men ikke begrenset til, konfidensielle eller navnebeskyttede data for andre konkurrenter som byr på statlige kontrakter og ikke-offentlige, statlige dokumenter i forbindelse med innlegging av bud eller kildevalg. 9

10 Du må øyeblikkelig rapportere enhver kjent eller mistenkt overtredelse av disse prinsippene. Dette er spesielt viktig i henhold til en amerikansk lov som forbyr tilbud, akseptering eller anmodning om noen som helst form for kompensasjon til gjengjeld for favoriserende behandling i forbindelse med en statskontrakt i U.S.A.. Unnlatelse av å overholde denne eller andre, lignende lover kan resultere i juridisk ansvar både for individet (individene) som er involvert, og for selskapet. Hvis den blir ansett som alvorlig, kan en overtredelse også resultere i at selskapet blir utelukket, eller blir nektet muligheten til å by på fremtidige statlige kontrakter. 7. Reklame Du må ikke skape, godkjenne eller spre noen form for reklamemateriale, inkludert uten begrensning batterietiketter og salgsfremmende materiale, som er uriktig eller villedende, som ikke er tilstrekkelig bekreftet eller på annen måte overtreder gjeldende lover og regler. Gjeldende lover og selskapets regler forbyr uriktig eller villedende reklame og beslektede aktiviteter i reklame og salg av produkter solgt av selskapet. I tillegg er rettferdig og nøyaktig reklame viktig for å bevare selskapets goodwill og gode rykte med kundene og publikum generelt. Derfor må alle reklamepåstander være ærlige og spesielle påstander må understøttes skriftlig før de blir fremstilt. Hvis du har spørsmål om en foreslått reklame, brosjyre eller annet salgsfremmende material er passende, bør du konsultere overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling før trykking og spredning av materialet. Avtaler med konkurrenter om å stoppe reklame eller å reklamere på visse måter ville være overtredelse av konkurranselovgivningen. Derfor bør ikke reklameplaner deles med konkurrenter. 8. Åndsrett Du må kun bruke selskapets patenter, opphavsrett, varemerker og bedriftshemmeligheter på en slik måte at det vil sikre dem som selskapet aktiva, og du må ikke underslå eller overtre slik åndsrett som tilhører andre. U.S.A.s og internasjonale lover gjelder for bruk av materiale og/eller opplysninger som kan være underlagt et patent, varemerke eller opphavsrett, eller som kan bli behandlet som en bedriftshemmelighet. Selskapet eier og bruker patenter, opphavsrett, varemerker og bedriftshemmeligheter. Det kan også fra tid til annen ha materiale som det har kjøpt eller brukt i henhold til en avtale med en tredjemann (slik som tekniske design, retten til å bruke et handelsnavn eller programvarer for datamaskiner), som kan være beskyttet av et patent, opphavsrett, varemerke og/kan være en bedriftshemmelighet for den andre parten. Selskapets bruk av dette materialet må være i overensstemmelse med betingelsene for enhver gjeldende avtale og må overholde lovene som regulerer bruken av slikt materiale. a. Overholdelse av opphavsrett Opphavsrettlover gir opphavsrett til skaperen av ethvert verk av forfatterskap, slik som bøker, artikler, magasiner, tegninger, programvarer for datamaskiner og fotografier. Opphavsrettlover forbyr uautorisert kopiering av materialer med opphavsrett unntatt under begrensede omstendigheter. En overtredelse av dette forbudet kan utsette både de involverte ansatte og selskapet for betydelige sivilrettslige og/eller kriminelle straffer. 10

11 b. Varemerkebeskyttelse Et varemerke er et ord, symbol, navn, anordning eller kombinasjon av disse brukt til å identifisere et produkt eller gruppe av produkter eller tjenester og til å skille dem fra produktene og tjenestene til andre selskaper. Selskapet eier en rekke varemerker som er vel ansett av publikum og er ekstremt verdifulle. Du må være aktsom med å bruke selskapets varemerker på riktig måte og å rapportere enhver uautorisert bruk av selskapets varemerker av tredjemann. Selskapet er på samme måte forpliktet til å respektere varemerkerettighetene til andre og å unngå bruken av varemerker som er forvirrende like andre selskapers. Et beskyldning om overtredelse kan komme fra bruken av et ord eller design som høres likt ut eller som er visuelt lignende en tredjemanns varemerke, spesielt når det er likhet i produkt og/eller i emballasje eller annen handelspåkledning (dvs. bilde, motiv eller prinsipp). c. Bedriftshemmeligheter og konfidensielle opplysninger Konfidensielle opplysninger er et verdifullt aktivum for selskapet og må holdes konfidensielt. Selskapet har utviklet sine egne bedriftshemmeligheter og konfidensielle opplysninger, og kan også ha adgang til bedriftshemmeligheter og proprietære og konfidensielle opplysninger til andre parter som det gjør forretning med. Konfidensielle opplysninger inkluderer, uten begrensning, opplysninger angående selskapet, eller kundenes eller forretningspartneres selskaper: Bedriftshemmeligheter eller eieropplysninger; strategisk kildeopplysninger eller analyser; patentsøknader, utviklende eller eksperimentalt arbeide, formler, testdata, prototyper, modeller og produktspesifikasjoner ; økonomiske opplysninger; salgs- og marketingtratergier, planer og programmer og produktsutviklingopplysninger; kundelister; personalopplysninger for de ansatte og konsulenter, inkludert, men ikke begrenset til ekstra goder, ekstra fordeler, lønninger, aksjeopsjoner, kompensasjon, formler eller bonuser, og deres privatadresser og telefonnummere; organisatorisk struktur og rapporteringsforhold; og forretningsplaner. Du må ikke bruke konfidensielle opplysninger annet enn til selskapets formål, hverken under eller etter ansettelse i selskapet, og du kan heller ikke avsløre slike opplysninger til uautoriserte ansatte eller tredjemann slik som kunder, klienter eller utenforstående leverandører uten først å få godkjennelse av en umiddelbar overordnet, lederen av personalavdelingen eller overholdelseskomitéen. Du må også avstå fra upassende bruk av konfidensielle opplysninger du har fått fra tidligere ansatte eller annen tredjemann, slik som leverandører, kunder eller enheter involvert 11

12 i selskapets forhandlinger av kontrakter, sammenslåelser, overtakelser eller andre forretningstransaksjoner. Du bør stille alle spørsmål angående om noe er konfidensielle opplysninger til en umiddelbar overordnet, lederen av personalavdelingen, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. Hvis du er usikker på om noe er konfidensielle opplysninger, bør du behandle det som konfidensielle opplysninger inntil du mottar klarifisering fra selskapet om at det ikke er konfidensielle opplysninger. Konfidensielle opplysninger skal til enhver tid forbli selskapets eiendom. 9. Miljø, helse og sikkerhet Selskapet erkjenner sin forpliktelse om en forretningsmedborger til å utføre aktivitetene sine på måter som fremmer et rent, sikkert og sunt miljø, både for samfunnene hvor vi driver forretning og for våre egne ansatte. Selskapet er forpliktet til å hjelpe til med å bevare, beskytte og, der det er mulig, forbedre miljøet for fremtidige generasjoner og forventer på samme måte at hver og en av dets ansatte er oppmerksom på innvirkningen på miljøet av deres individuelle og våre avgjørelser og handlinger som selskap. Exide er et ledende medlem av en bransje som har etablert et av de mest vellykkede produktgjenvinningsprogrammene som eksisterer i dag. Exide og dets ansatte må utføre selskapets forretning på en måte som reduserer potensielle uheldige virkninger på miljøet, beskytter helsen og sikkerheten til naboer og ansatte, forbedrer bevaring av energi- og naturresurser og overholder på alle områder gjeldende lover som er utviklet til å bevare det naturlige miljøet og til å beskytte alles helse og sikkerhet. Ingen ansatt eller agent for selskapet har autoritet til fullt vitende eller med hensikt oppføre seg på en måte som ikke overholder miljø-, helse- eller sikkerhetslover eller å godkjenne, lede, godkjenne eller se gjennom fingrene på slik oppførsel fra en hvilken som helst annen person. Ikke-overholdelse av miljø-, helse og sikkerhetslover og regler kan ha alvorlig innvirkning på individene som er involvert, så vel som på selskapet. Både selskapet og individuelle ansatte kan være ansvarlige, ikke bare for betydelige omkostninger for opprenskning av forurensning i miljøuhell, men også for betydelige bøter. Lederen for hvert anlegg er ansvarlig for å sikre miljø-, helse- og sikkerhetsoverholdelse for det anlegget, om det er et smelteverk, en batterifabrikk, et annet produksjonsanlegg, distribusjonssenter eller avdeling. Miljø-, helse- & sikkerhetsavdelingen setter regler og gir veiledning til alle anleggsledere og annet personell for å oppnå og opprettholde overholdelse. Miljø-, helse- & sikkerhetsavdelingen overvåker også ytelse og anbefaler skritt for å forbedre ytelse hvis det er passende. I tillegg til disse skritt, er hver ansatt forventet å samarbeide fullt ut med selskapets miljøoverholdelsesprogram, inkludert: Hvis du blir klar over at selskapet muligens overtreder en miljø-, helse- eller sikkerhetslov, regel eller selskapets regler eller at en ansatt gir uriktige opplysninger eller data, rapporter øyeblikkelig slike opplysninger til en umiddelbar overordnet, lederen av personalavdelingen, selskapets visedirektør for globalt miljø, helse og 12

13 sikkerhet, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. Slike forhold må bli rettet opp øyeblikkelig eller aktiviteten som skaper forholdet må bli stoppet; forsøk på å avverge overtredelser av miljø-, helse- og sikkerhetslover fra å skje, og øyeblikkelig rette opp enhver slik overtredelse som skjer til tross for selskapets innsats; bestrebelse på å maksimere gjenvinning og minimaliserer bruken av produkter eller systemer som kan produserer avfall eller på annen måte skade miljøet. 10. Uriktige uttalelser og sammensvergelse til svindel Du må ikke delta i noen sammensvergelse for å svindle en kunde, leverandør eller en annen person som selskapet gjør forretning med, for penger, eiendom eller tjenester eller uriktig holde tilbake eller stjele eiendommen fra andre. Du må alltid avgi ærlige uttalelser om selskapets produkter og tjenester, må ikke med vilje skjule viktige fakta fra noen som selskapet har forretninger med, og må ikke med viten og vilje inngå forpliktelser som selskapet ikke kan overholde. Spesielt må du ikke med viten og vilje avgi eller bevirke at noen avgir uriktige uttalelser, muntlig eller skriftlig, til statsansatte. På samme måte må du ikke med viten og vilje skjule viktige fakta som det blir bedt om i en statlig rapport, søknad eller annen innlevering av dokumenter. Disse forbudene gjelder all kommunikasjon med alle føderale, delstats, lokale eller utenlandske statskontorer. Du kan overtrede denne regelen og loven selv om du ikke personlig kom med den uriktige uttalelsen eller skjulte viktige fakta. Det er f. eks. forbudt for ansatte å gi uriktige opplysninger til en annen ansatt eller tredjemann vel vitende om at, eller hvis det er sannsynlig under omstendighetene at opplysningene senere blir gitt til myndighetene. 11. Tyveri av selskapets eiendom Du må ikke underslå selskapets aktiva, gi produkter til en person eller enhet som ikke er i overensstemmelse med etablerte regler for selskapet, eller beholde personlige fordeler fra en kunde, leverandør eller en annen person som selskapet gjør forretning med. Dette forbudet inkluderer uautorisert bruk av selskapets kommunikasjonsutstyr, datamaskiner, tilknyttede fasiliteter eller andre av selskapets aktiva, inkluder konfidensielle opplysninger. Hvis du hører on et tyveri, bedrageri, underslag eller underslåelse av selskapets eiendom eller ressurser, må du øyeblikkelig rapportere det. 12. Journalføring Ansatte som er ansvarlige for journalføring må forberede selskapets opptegnelse på en nøyaktig måte slik at de reflekterer selskapets transaksjoner, aktiva og forpliktelser på en rettferdig måte, og må beholde og sikre slike journalføringer og støttende dokumentasjon, i overensstemmelse med selskapets regler og fremgangsmåter og gjeldende juridiske og bokføringsregler. Hvis du tror at selskapets bøker og journaler ikke er i overensstemmelse med disse reglene, bør du øyeblikkelig rapportere saken. 13

14 a. Forberedelse av-dokumentasjon; overholdelse av GAAP Selskapet må føre bøker, dokumentasjon, og konti som nøyaktig og rettferdig viser alle transaksjoner, disposisjon av aktiva og andre hendelser som er underlagt spesielle regulatoriske regler for journalføring (slik som generelt aksepterte revisjonsprinsipper og andre gjeldende regler, lover og kriterier for forberedelse av årsregnskap). I tillegg må selskapet journalføre alle sine aktiva og forpliktelser. Under ingen omstendigheter kan det være ikke-journalførte fond eller aktiva uansett til hvilket bruk fondet eller aktiva har vært ment, eller noen som helst upassende eller unøyaktig postering foretatt med viten og vilje i selskapets bøker og journaler. Ingen betaling på vegne av selskapet skal bli godkjent eller foretatt i den hensikt, forståelse og viten at noen del av betalingen skal brukes til andre formål enn som beskrevet i dokumentene som støtter betalingen. Alle kvitteringer og utbetalinger må være fullstendig og nøyaktig beskrevet i selskapets bøker og journaler og må være støttet av passende dokumentasjon som beskriver hensikten derav på riktig måte. b. Oppbevaringstid og bevaring av dokumentasjon En rekke lover krever riktig bevaring av mange kategorier av dokumentasjon og dokumenter som selskaper vanligvis har. Med hensyn til disse juridiske krav og selskapets forretningsbehov, har selskapet etablert regler for å bevare dokumentasjon som inneholder den passende perioden for bevaring av de typer dokumentasjon som blir skapt og mottatt av hver forretningsenhet eller datterselskap. I tillegg til gjeldende regler for bevaring, kan eksistensen av pågående eller truet rettssak, etterforskning eller innstevning kreve at visse opplysninger og dokumenter blir bevart lenger enn selskapets oppbevaringsregler krever. Selskapet har etablert fremgangsmåter for å avverge ødeleggelse av dokumenter, med eller uten hensikt, som kan føre til rettsforfølgelse eller hindring av rettsforfølgelse, og Juridisk avdeling vil gi melding om slike saker når de oppstår og vil instruere om at visse kategorier av dokumenter ikke må kastes inntil saken er løst. Med mindre Juridisk avdeling har sendt ut melding om pågående saker som krever fortsatt bevaring av visse dokumenter, skal alle dokumenter avhendes ved slutten av perioden fremsatt i gjeldende regler for bevaring av journaler. Du må overholde reglene for bevaring av dokumenter som gjelder for din spesielle forretning eller datterselskap. Overordnet personell er ansvarlig for å overvåke overholdelse av gjeldende regler innen avdelingene sine, inkludert passende oppbevaring eller tilintetgjørelse av dokumenter. Vennligst konsulter din overordnede hvis du er usikker med hensyn til regler for bevaring av dokumentasjon som gjelder for stillingen din. 13. Besvaring av forespørsel fra Staten, pressen og publikum Bare autoriserte ledere i selskapet er tillatt å svare på forespørsler om opplysninger om selskapet fra pressen, finansverdenen, investorer og andre. Uten å forsøke å svare, skal ansatte straks henvise slike forespørsler til lederen for forretningsenheter din og Juridisk avdeling. Hvis du blir kontaktet av advokater, statlige agenter (dvs. fra U.S. Department of Justice, U.S. Federal Trade Commission, eller andre nasjonale, delstats eller lokale kontorer), etterforskere eller 14

15 annen tredjemann med hensyn til potensielle eller virkelige rettssaker eller etterforskninger, om rettssaken eller etterforskningen angår selskapet eller ikke, må du øyeblikkelig underrette Juridisk avdeling. Ansatte må også straks henvise enhver muntlig eller skriftlig forespørsel om opplysninger, dokumenter eller vitneprov til Juridisk avdeling. Det er spesielt kritisk å rapportere til Juridisk avdeling når det blir gjort forespørsler i form av en klage, stevning, innstevning, ordre fra retten om å vise grunn eller andre dokumenter som rettslig krever fremmøte i retten eller at det blir gitt et svar. Alle originale juridiske dokumentert må øyeblikkelig sendes til Juridisk avdeling. Du må under ingen omstendigheter gi svar, opplysninger eller dokumenter før du tar kontakt med Juridisk avdeling. Du skal informere personen som kommer med forespørselen om at ifølge selskapets regler, blir slike forespørsler behandlet av Juridisk avdeling. 14. Politiske aktiviteter og bidrag Exide overholder alle lover og regler angående bruken av selskapets midler, aktiva, fasiliteter eller tjenester til å støtte politiske partier eller kandidater og overholder alle lover om valgkampanjer og politisk etikk. Selskapet vil ikke anmode ansatte eller deres familiemedlemmer om ulovlige politiske bidrag, vil ikke be om eller gi ansatte ordre om å gi av sin tid, innsats eller energi til en kandidat eller politisk parti. På samme måte vil ingen ansatt få lov til å be om eller lede deltagelse i slike aktiviteter av ansatte innenfor deres ansvarsområde. Det er forbudt for ansatte å øve press for å få noen til å involvere seg i innsamling av midler på vegne av, eller gi bidrag til, en kandidat eller politisk komité. Exide oppfordrer alle ansatte til å delta i den politiske prosessenen, uttrykke sine personlige syn på politikk eller politiske saker og engasjere seg i politiske aktiviteter. Slike aktiviteter må imidlertid finne sted i den ansattes egen tid og som en egen utgift. Selskapet erkjenner fullt ut retten din til å bestemme om, til hvem og i hvilket beløp du ønsker å bidra økonomisk eller på annen måte til politiske kandidater Men hvis du engasjerer deg i slike aktiviteter eller avgir uttalelser offentlig om dine politiske standpunkt, må du ikke snakke eller opptre på vegne av selskapet og må unngå at det ser slik ut. Exide kan, i henhold til loven, bruke ressursene sine til å etablerer og samle inn på vegne av en politisk komité og be om deltagelse av de ansatte. Selskapet kom også kommunisere med sine ansatte, i den grad det er tillatt ved lov, angående oppdatering om regler, forslag og lovgivning angående spørsmål av interesse for selskapets og dets ansatte. 15. Internasjonal forretning Ansatte må nøye overholde alle lover i hvert land de driver forretning, og alle U.S.A.s lover som gjelder for utenlandsk drift i (f. eks., Foreign Corrupt Practices Act; lover som forbyr samarbeide med boikott i utlandet eller krever overholdelse av import-/eksportforbud for spesifikke land og eksportkontroll). Ansatte må også vise respekt og toleranse for verdiene og skikkene til samfunn og land hvor selskapet driver forretning. a. Foreign Corrupt Practices Act Ansatte og agenter for selskapet må ikke betale eller tilby betaling til statsansatte i fremmede land, ansatt eller agent for en statsansatt i et fremmed land, en representant for politiske partier, kandidat for politisk verv eller ansatt i en offentlig, internasjonal organisasjon (dvs. FN eller Verdensbanken) for å få vedkommende til å influere en statlig handling eller avgjørelse eller til å hjelpe selskapet med 15

16 å få eller beholde forretning. Disse reglene gjelder for betaling i form av gaver så vel som penger, og inkluderer bruk av egne så vel som selskapets penger. Mens loven tillater visse typer av betaling til utenlandske, statlige ansatte, inkluder betaling for å tilrettelegge rutinemessige statlige handlinger, krever avgjørelsen av hvilke betalinger som er tillatt, sofistikert bedømmelse og kjennskap til praksis i vertslandet. Denne delen av loven er svært komplisert. Den miste feil kan utsette både selskapet og dets ansatte for straffeforfølgelse, store bøter og fengselsstraff. Derfor må overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling på forhånd godkjenne enhver foreslått betaling du mener er tilretteleggende eller på annen måte unntatt fra loven. b. Import og tollkontroll U.S.A.s toll- og handelslover krever at alle importerte varer blir klassifisert og verdsatt på riktig måte og kommer inn i U.S.A. med gjeldende kvote eller eksport-/importlisenser, etiketter, merking med opphavsland, certepartier og kommersielle fakturaer. U.S.A.s tollover og selskapets regler forbyr også import av transshippede varer, som er produkter fabrikkert i ett land, shippet til et annet land og deretter shipped til U.S.A. med det andre landets etiketter og eksportlisenser. Du bør adressere alle spørsmål om import av varer til din umiddelbart overordnede, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. c. Eksportkontroller I henhold til International Traffic in Arms Regulations, administert av U.S. State Department, må alle forsendelser over grenser av artikler med opphav i U.S.A. som er spesielt utviklet, fabrikkert eller tilrettelagt til militært bruk ha individuelle lisenser. I henhold til Export Administration Regulations, administrert av U.S. Department of Commerce, kan eksport av kommersielle varer og tjenester fra U.S.A. kreve spesielle eksportlisenser fra Commerce Department. Dette kan gjelde for transshipping av varer av opprinnelse i U.S.A. fra et ikke-amerikansk land til et annet, og for visse eksporter av varer fabrikkert i utlandet med amerikansk innhold. Du bør adressere alle spørsmål angående eksport av varer til en umiddelbart overordnet, overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. d. Anti-boikottlover Ansatte må drive selskapets forretninger i overensstemmelse med U.S.A.s anti-boikottlover, som ble formet for å avholde forretninger fra å samarbeide med usanksjonerte, utenlandske boikotter av land som er venner av U.S.A.. Praktisk sett, oppstår anti-boikottspørsmål stort sett alltid i forbindelse med varer fra Israel fra arabiske lands side. Generelt sett forbyr anti-boikottlovene og reglene samarbeide med en utenlandsk boikott, enten ved å (i) nekte å gjøre forretning med en annen person; (ii) bruk av diskriminerende ansettelsespraksis; (iii) ved å gi opplysninger om rasen, religionen, kjønnet eller den nasjonale opprinnelsen til en amerikansk person; (iv) ved å gi opplysninger om en persons tilknytning eller forretningsforhold med landene som blir boikottet (f. eks. Israel) eller enhver person man tror er begrenset fra å drive forretning i de landene som boikotter, eller (v) bruk av remburs som inneholder boikottbestemmelser. Siden selskapet er forpliktet til å rapportere anmodninger om boikott, må du informere overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling om alle slike anmodninger. 16

17 e. U.S.A. import-/eksportforbud Ansatte må drive selskapets forretning i henhold til begrensningen av handel pålagt av International Emergency Economic Powers Act og Trading With the Enemy Act. Det finnes også en liste over personer og selskaper som selskapet ikke vil drive forretning med. Forbudene og restriksjonene pålagt av disse lovene innvirker på eksport, import, reising, valutatransaksjoner og aktiva og konti med visse land, både direkte og via tredjemann. Før du gjør forretninger med fremmede land, må du bekrefte at det ikke noen restriksjoner for handel er i effekt med hensyn til vedkommende land. All mulig kontakt med land med import-/eksportforbud må på forhånd bli gjennomgått med Juridisk avdeling. Vennligst merk at U.S.A.s import-/eksportforbud mht. Cuba gjelder både for amerikanske selskaper og deres utenlandske datterselskaper. Imidlertid har både Canada og EU adoptert blokkering- lovgivning som forbyr kanadiske eller europeiske selskaper å nekte å selge til Cuba på grunn av U.S.A.s import-/eksportforbud. Derfor henvises ansatte i slike selskaper til å overlate alle Cuba-relaterte spørsmål til overholdelseskomitéen eller Juridisk avdeling. 17

18 Attestasjon og bekreftelse Jeg bekrefter at jeg har mottatt og vil lese Exide Technologies regler for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ). Jeg forstår at å overholde standard og praksis beskrevet i yrkesetikkreglene og gjeldende regler for selskapet er en forutsetning for fortsatt ansettelse i selskapet. Jeg forstår også at hvis jeg er midlertidig ansatt, vil verken yrkesetikkreglene eller andre regler i selskapet på noen måte forandre min status som midlertidig ansatt, og verken yrkesetikkreglene eller andre regler i selskapet utgjør en ansettelseskontrakt. Jeg attesterer at hvis jeg overtreder eller hører om en overtredelse av yrkesetikkreglene, selskapets regler eller loven, vil jeg øyeblikkelig rapportere det i henhold til fremgangsmåter fremsatt i yrkesetikkreglene. Navn (med trykte bokstaver) Underskrift Dato 18

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer. 6. desember 2012

Retningslinjer. 6. desember 2012 Code of Conduct Retningslinjer 8 6. desember 2012 Retningslinjer I. Innledning Ærligheten, integriteten og den sunne fornuften til våre ansatte, ledere og direktører er viktig for omdømmet og suksessen

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer