Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier"

Transkript

1 fellespakkeriet_209.qxd:layout :06 Side 1 Nr Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier I denne utgave: 7,2 mill. kroner til Fellespakkeriet side 2 Vedtektene: kr i andelsinnskudd side 2-6 Styret i Fellespakkeriet side 6 Fruktdyrkerne på Ringvold: Fellespakkeriet for oss, fordi... side 7 Fylkesrådmannen informert side 8 Hva skal Fellespakkeriet stå for? side 8

2 Resultatet av årets Jordbruksforhandlinger: 7,2 mill. til Fellespakkeriet Da partene i årets Jordbruksforhandlinger signerte forhandlingsprotokollen, var det oppnådd enighet om at Fellespakkeriet SA skal tildeles ca. 7,2 millioner kroner i investeringsstøtte. Resultatet innebærer at det er lagt et godt grunnlag for finansiering av Fellespakkeriet. - Det er meget tilfredsstillende at partene i Jordbruksforhandlingene har bekreftet at disse midlene "tilhører" Fellespakkeriet slik det ble definert i 2007, sier styreleder i Fellespakkeriet, Harald Oskar Buttedahl. Han har stått på for å sikre pakkeriet disse midlene etter at det ble kjent at andre prosjekter ønsket å ta opp konkurransen om pengene. -Det er grunn til å takke alle som har bidratt til dette resultatet, sier Buttedahl, som understreker at Fellespakkeriet har behov for ytterligere tilskudd for å realisere Norges største pakkeri for frukt og grønnsaker. Det ble i årets forhandlinger også avsatt totalt 150 millioner kroner til "finanskrisetiltak" i landbruket. Disse midlene skal fordeles regionalt av Innovasjon Norge, og Fellespakkeriet forbereder søknad for å komme i betraktning når disse midlene skal fordeles. Vedtektene er fastsatt - pionerene forplikter seg Vedtektene for Fellespakkeriet ble enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte i Lier 29. juni. Beslutningen ble fattet etter omfattende diskusjoner og på grunnlag av råd fra ekspertene i Norges Vel og Fylkesmannen i Vestfold som også har bistått for at Fellespakkeriet skal få så gode, effektive og styringskraftige vedtekter som mulig. Styreleder Harald Oskar Buttedahl er godt fornøyd med prosessen og resultatet. - Fellespakkeriets vedtekter har fått en profil som gjør det attraktivt for produ - senter av frukt og grønnsaker å tegne som som andelseiere, sier han. Ved å kjøpe en andel på kr får produsenten anledning til å drive omsetning med andelslaget og rett til pakking. Hver andel gir én stemme i laget. I tillegg vil ytterligere kapitalbehov bli løst ved at andelseiere yter Fellespakkeriet rente - bærende lån. Når Fellespakkeriet har kommet i gang med ordinær drift, vil medlemmene også få innflytelse basert på samhandlingen med laget, og denne samhandlingen (omsetningen) vil også danne grunnlag for eventuelt utbytte. - Målsettingen er at andelseierne skal få igjen for investeringen ved at pakkeriet bidrar med effektiv lagring/sortering/ pakking, økt verdiskapning og produkt - utvikling, sier styreleder Buttedahl, som understreker at alle de 9 andelseierne som har vært med siden starten, har forpliktet seg til å kjøpe andeler. Det vil nå bli åpnet for ytterligere andelstegning, og om kort tid vil produsentene få tilsendt tegningsinformasjon etc. fra Fellespakkeriet. I løpet av kort tid vil 2

3 styret også definere lånebetingelsene slik at andelslaget kan henvende seg til andels eiere som ønsker å bidra til finansieringen av Fellespakkeriet ved å yte lån. Dette er vedtektene for Fellespakkeriet SA, vedtatt i ekstraordinært årsmøte 29. juni 2009: 1 FORETAKET Fellespakkeriet SA er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall, skiftende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter ikke for økonomisk ansvar utover sitt andelsinnskudd. Foretaket har sitt kontor i Lier kommune. 2 FORMÅL Foretakets formål er å medvirke til best mulig økonomi for eierne ved å ta imot medlemmenes salgsproduksjon av frukt, bær og grønnsaker for sortering, pakking, og salg. Foretaket skal stimulere medlemmene til økonomisk kvalitetsproduksjon og bidra til produktutvikling, markedsføring og et godt og engasjerende fagmiljø. Fore - taket kan også utføre annen aktivitet som har sammenheng med virksomheten. 3 MEDLEMMER Frukt-, bær- og grønnsakdyrkere som naturlig sokner til foretaket, kan opptas som medlemmer. Det sendes skriftlig søknad om medlemskap til styret. Nytt medlem må ha produksjonsavtale med varemottaker før søknaden kan behandles, og oppfylle styrets krav til kvalitet, sporbarhet, dokumentasjon etc. Salg av eiendom, bortleie eller forpakting skal meldes til styret. Ny eier/forpakter av innmeldt eiendom må søke om medlemskap. Harald Oskar Buttedahl, styreleder i Fellespakkeriet SA. 4 ANDELSKAPITAL Hvert medlem tegner en andel hver på kr Beløpet innbetales på foretakets bankkonto. Andelene kan ikke omsettes, men bare gå tilbake til foretaket. De kan ikke pantsettes eller tas utlegg i. Verdien på andelene kan ikke skrives opp eller ned. Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Det skal betales medlems - kontingent. 5 ØKONOMISKE FORPLIKTELSER Beslutning om vesentlige endringer i foretakets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta større investeringer etc, krever 2/3 flertall på årsmøtet. Ved ansvarlig lån fra medlem- 3

4 mene, vedtas renten på årsmøtet etter forslag fra styret. 6 UTMELDING Medlemsskapet er bindende de første 5 årene etter innmelding. Vil et medlem etter dette gå ut av laget, må dette meldes skriftlig til styret senest 3 mnd. før regnskapsårets utgang. Utmeldt medlem har ikke krav på tilbakebetaling av kontingent eller andre innbetalinger som er gjort til fellesskapet og får ikke tilgang til foretakets kapital. Andelsinnskuddet blir innløst etter den verdi de har etter regnskapet, men aldri til høyere kurs enn pålydende. Medlemmet får tilbakebetalt eventuelle lån som er bevilget foretaket innen 12 måneder etterat utmeldingen har trådt i kraft. 7 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER Medlemmene må skriftlig si seg villige til å følge lagets vedtekter og vedtak. Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av foretakets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å motta tillitsverv i laget. Til grunn for lagets virksomhet ligger retningslinjer fra GPS eller tilsvarende system. Det forutsettes at lagets medlemmer viser respekt for dette i samarbeid med sine respektive varemottakere. Det skal inngås forpliktende pakkeavtaler mellom den enkelte andelseier og foretaket. 8 BRUDD PÅ VEDTEKTENE - TVISTER Andelseiere som ikke følger foretakets vedtekter eller lovlig fattede vedtak i årsmøtet og/eller i styret, skal gis en skriftlig advarsel fra styret med mulighet til å rette opp forholdene innen en angitt frist. Styret kan kreve at vedkommende betaler erstatning for eventuelt økonomisk tap. Dersom andelseieren ikke følger styrets pålegg, kan han/hun ekskluderes etter vedtak i styret. Slike vedtak kan ankes inn for årsmøte. Et ekskludert medlem får tilbakebetalt ansvarlig(e) lån på samme vilkår som utmeldt medlem ( 6), men har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd, sin kontingent eller andre innbetalinger som er gjort til fellesskapet. Tvist mellom medlemmene eller mellom medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres ved voldgift etter bestemmelser i Lov om voldgift, , nr 25. Voldgiftsretten treffer også avgjørelser om saksomkostninger. 9 STYRET Foretaket har et styre på inntil 6 medlemmer og minst 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder og nestleder hvert år. I tillegg velger årsmøtet inntil 4 styremedlemmer for 2 år. Etter første år går to styremedlemmer ut ved loddtrekning. Styret forbereder årsmøtet og forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Foretaket skal ha daglig leder. Vedkommende deltar på styremøtene som sekretær uten stemmerett, og kan ikke ta styreverv. Foretaket forpliktes av styrets leder, samt 2 av styremedlemmene. Vedtak i styret blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall har styreleder dobbeltstemme. Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig, eller når andre styremedlemmer krever det. For styre - møtene skal det føres møtebok som skal skrives under av dem som møter. Styret er ansvarlig for foretakets daglige drift, og at den er i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtak som årsmøtet og medlemsmøter har gjort. Styret skal nøye følge driften og få framlagt oversikt og opplysinger om alle forhold som har innvirkning på foretakets virksomhet. 4

5 Styret skal sørge for at det utarbeides og utsendes årsmelding og regnskap sammen med innkalling til årsmøte. Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønnsvilkår og utformer arbeidsavtale for denne. 10 MEDLEMSMØTE Medlemsmøte, dvs. møte der alle andels - eiere har rett til å møte, kan holdes når styret finner det nødvendig, eller minst 10 av andelseierne krever det. Styreleder innkaller til møte. Innkalling sendes ut senest 10 dager før møtedatoen. 11 ÅRSMØTE Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Dette avholdes årlig innen utgangen av mars. Saker som andelseiere vil fremme på årsmøtet, må sendes til styret senest innen 15. februar. Innkalling med saksliste, styrets årsberetning og eventuelt andre saksdokumenter sendes ut senest 10 dager før møtedatoen. Årsmøte kan bare ta avgjørelse i saker som er satt opp på saklisten i innkallingen. Det skal føres protokoll som underskrives av 2 tilstedeværende medlemmer. Årsmøtet skal behandle: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av innkalling og saksliste 5. Årsmelding 6. Regnskap 7. Disponering av årsresultat 8. Handlingsplan 9. Fastsetting av kontingent 10. Innkomne saker/saker fra styret 11. Vedtektsendringer 12. Valg, herunder valg av revisor 13. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall av stemmene som blir avgitt. I tilfelle likt stemmetall, har møteleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved valg. Første året foretaket er i virksomhet, har hvert medlem én stemme. Etter medlemskap i ett driftsår skal medlemmene i tillegg ha stemmer fordelt etter deres samhandling med foretaket (Samvirke - loven 38). Fordelingsnøkkelen vedtas av årsmøtet etter andre driftsår etter forslag fra styret. Når styret eller 1/10 av andelseierne eller revisor krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Skriftlig innkalling skal sendes ut senest 10 dager før møtedatoen sammen med sakspapirer til saker som ønskes behandlet.. Ekstraordinært årsmøte kan bare ta avgjørelser i saker som er nevnt i innkallingen. Det skal være minst 3 uker mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte. 12 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDDET Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: (Samvirkeloven 26-31) Godskriving av foretakets egenkapital Etterbetaling til medlemmene etter omsetning/bruk med foretaket Avsetning til etterbetalingsfond 5

6 Avsetning til medlemskapitalkonti Forrentning av andelskapital og medlemskapitalkonti 13 VEDTEKTSENDRING Årsmøte kan gjøre vedtektsendringer når 2/3 av de frammøtte stemmene er for endringen. Forslag til vedtektsendringer skal være varslet i årsmøteinnkallingen. 14 OPPLØSNING Vedtak om oppløsning avgjøres av årsmøte. Forslag om oppløsning skal varsles i innkallingen til møtet. For bindende vedtak kreves 2/3 flertall av alle stemmene i laget på ordinært årsmøte eller at vedtaket blir gjort i nytt ekstraordinært årsmøte som holdes minst 3 uker senere med 2/3 flertall av stemmene blant dem som møter. Er det vedtatt å oppløse foretaket, velges et avviklingsstyre. Samvirkelovens bestemmelser om avvikling av samvirkeforetak, legges til grunn. Ved oppløsning dekkes først foretakets gjeld inkl. ansvarlige lån fra medlemmene. Deretter tilbakebetales andelsinnskuddene. Eventuell overskytende kapital fordeles mellom medlemmene basert på samhandling med foretaket de siste 10 år. Styret i Fellespakkeriet Styret i Fellespakkeriet SA: Fra venstre Ragnar Swift, Lier, Ole Kristian Hansen, Ringerike, Audun Holmen, Lier, Knut Amund Surlien, Svelvik, styreleder Harald Oskar Buttedahl, Lier, vararepresentant Jon Berle, Svelvik, revisor Osmund Nøland, Lier og nestleder Birger Meland, Lier. 6

7 Fruktdyrkerne på Ringvold: - Morgendagens krav krever felles løsninger I Ringvold Frukthage på Ringerike står det ca trær. Ekteparet Gerd Strande og Ole Kristian Hansen har ca 275 dekar med frukt. Hovedsorten er Aroma. Åkerø, Julyred, Summerred og Carroll er andre store sorter på Ringvold som også dyrker plommer, surkirsebær og bringebær for selvplukking. Nå kjøper ekteparet andel i Fellespakkeriet SA. - Morgendagens krav til pakking, sortering og foredling er hovedårsaken til at vi går inn i Fellespakkeriet, forteller Ole Kristian Hansen. Han er overbevist om at produktkravene vil bli strengere, og at det vil bli økt behov for spesialpakking i tiden som kommer. I dag pakkes all frukten i eget pakkeri på Ringvold. Hansen forteller at det dreier seg enkel pakking, kun vektkontroll. Sortering basert på farge er det ikke mulig å få til maskinelt i dagens pakkeri på Ringvold. Dette må foretas manuelt. Ole Kristian Hansen og Gerd Strande på Ringvold ser ikke for seg at de skal avvikle eget pakkeri. I hvert fall ikke i første omgang. De er naturligvis spente på pakkeprisen i det nye Fellespakkeriet. Dessuten spiller den forholdsvis lange avstanden fra Ringerike til Lier inn på hvordan regnestykket vil bli seende ut til syvende og sist. Andre momenter er også viktige: - Tidligere kunne vi høste ferdig sorter før vi begynte å pakke. Nå må vi pakke hele tiden, og det stiller store krav til organisering av arbeidsstokken, sier Hansen. Han utelukker ikke at gården på sikt vil konsentrere ressursene om innhøstingen. I fjor leverte Ringvold Frukthage ca. 300 tonn frukt av klasse 1. Det var et godt år. I år blir det svakere. Hele avlingen selges til Coop. - Det virker som om utviklingen med pakking i spesialpakninger, f.eks. 6-pack og 4-pack, såvidt har startet. Det kan bli vanskelig å følge opp kravene dersom man står alene, sier Hansen. Han tror Fellespakkeriets største utfordring vil være å få med et tilstrekkelig antall andelseiere fra starten. Selv er han tydelig på at han er klar som andelseier i Fellespakkeriet fra dag én. 7

8 Møtte fylkesrådmannen Styret i Fellespakkeriet satser mye på informasjon og forankring, aller mest hos produsentene som er de fremtidige eierne, men også hos samarbeidspartnere, landbrukets organisasjoner, de politiske miljøene og andre beslutningstagere. Det har vært holdt en rekke møter med de ulike produsentmiljøene og med enkeltprodusenter. Den sentrale og lokale ledelsen i Bondelaget og Småbrukarlaget er orientert, og det samme gjelder topp - ledelsen i Gartnerhallen, styret i Konservesfabrikken m.fl. I juni ble ledelsen i Buskerud fylkes - kommune informert da fylkesrådmann Matz Sandman og teamleder Kay H. Bjerke møtte styreleder og prosjektleder til møte på Gartnersenteret og til omvisning på Fellespakkeriets tomt like ved. Bildet viser styreleder Harald Oskar Buttedahl som orienterer fylkesrådmann Sandman (t.h.) og teamleder Bjerke (t.v.) om Grønne Liers viktigste område for landbruksrelatert næringsliv. Opp i høyden for å se langt Styret i Fellespakkeriet er svært opptatt av at pakkeriet skal stå klart til drift innen 2010-pakkesesongen. Det er derfor sterkt fokus på arbeidet med tomtespørsmålet, andelstegning, finansiering, budsjettering etc. om dagen. Rett etter ferien vil en arkitekt begynne det metodiske arbeidet med å definere rombehov, logistikk etc. slik at pakkeriet blir effektivt og velfungerende. Samtidig har styret et langsiktig fokus. Arbeidet med Fellespakkeriets strategiske plan er i gang. For å få flukt på tankene og avkobling fra dagliglivets gjøremål, samlet styret seg i Blefjell-traktene for å besvare spørsmålene: Hvilke verdier skal kjennetegne Fellespakkeriet? Hvilke løfter skal Fellespakkeriet gi produsentene, samarbeidspartnerne m.fl.? Hva skal Fellespakkeriets visjon være? Styret kommer tilbake til hovedelementene i den strategiske planen i neste informasjonsbrosjyre. Lier Kopi & Trykk AS -

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier

Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier Nr. 3-2009 Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier I denne utgave: Pakkeri-tomta godkjent side 2 Andelstegning pågår nå side 3 Fra gårdspakkeri til Fellespakkeriet side 4 Tror på fellesløsninger

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

HMS&K (Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet) HÅNDBOK FOR OPPTEK

HMS&K (Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet) HÅNDBOK FOR OPPTEK HMSK Håndbok OPPTEK Dokument ID: Opptek 01-01 Revisjonsdato: 2014-06-23 Versjonsnr.: 02 Gyldig til dato: 2016-06-23 Verifisert av: Oddvar Larsen Godkjent av: Mads Frantsen HMS&K (Helse, Miljø, Sikkerhet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Velkommen til samling for beitelag. Oktober 2012

Velkommen til samling for beitelag. Oktober 2012 Velkommen til samling for beitelag Oktober 2012 Opning v/jarle Helland, leiar beiteutvalet Frå BA til foreining eller samvirke? v/svanhild Aksnes, FMLA Kaffe/mat Beiteprosjektet: - Resultat frå spørjeundersøking

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer