Årsrapport Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Side 1"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Side 1

2 Side 2

3 Innhold Innhold Årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømsoppstilling 20 Noter: Generelle regnskapsprinsipper 21 1 Finansiell risiko 23 2 Avgift og garanti til Bankenes Sikringsfond 25 3 Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 25 4 Spesifikasjon av gebyr- og andre provisjonskostnader m.v Spesifikasjon av netto verdiendring og gebinst/tap på valuta og verdipapirer som 26 er omløpsmidler 6 Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader 26 7 Pensjon 27 8 Ytelser og lån til ledende ansatte m.v Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Spesifikasjon av andre driftskostnader Skattekostnad Tap på utlån, garantier m.v Fordeling av utlån og fordringer på kunder på geografiske områder Garantiansvar Kontanter og fordringer på sentralbanker Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer Ansvarlig lån i andre finansinstitusjoner Eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra og gjled til kunder Fordeling av innskudd fra kunder på sektorer, næringer og geografiske områder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Spesifikasjon av annen gjeld Fondsobligasjoner og annen ansvarlig lånekapital Egenkapital Ansvarlig kapital Restløpetid på eiendeler og gjeld/egenkapital Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Ikke balanseførte poster 43 Revisors beretning 44 Kontrollkomiteens beretning 45 Tillitsvalgte pr Side 3

4 Årsberetning 2010 Om målgruppen for årsberetningen Årsberetningen for 2010 er som for de senere år skrevet med tanke på å tilfredsstille krav og forventninger fra forstanderskap, offentlige myndigheter, bankanalytikere, profesjonelle investorer m.v. Årsberetningen er derfor av forretningsmessig karakter, med fokus på rammevilkår, virksomhetsstyring, risikostyring osv. Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling 31. desember 2010 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Begrepet rettvisende bilde innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og dens stilling i analysen opplysninger om både finansielle, og der det passer, ikke finansielle resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker i analysen, der det passer, henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står ovenfor en redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet opplysning dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat Banksjef og regnskapsfører har i tillegg avgitt en fullstendighetserklæring til revisor. Side 4 Om virksomheten Klæbu Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1858, med hovedkontor beliggende i Klæbu kommune og med et avdelingskontor (etablert høsten 2006) på Heimdal i Trondheim kommune. Fordelingen mellom nærings- og privatkunder var i 2010 på henholdsvis 26,3 (25,1) % og 73,7 (74,9) %. (Tall for 2009 i parentes). I tillegg har bankens kunder 251,0 M NOK i boliglån innenfor 60 % i Terra Boligkreditt AS, opp fra 141,4 M NOK Vi har som uttalt mål å ha høy markedsandel i Klæbu kommune, og å arbeide med utvalgte kunder og kundesegment i trondheimsregionen. Personmarkedskunder bosatt i sentrale strøk kan betjenes over hele landet, mens næringslivskunder skal være i besøksavstand. Bankens forvaltningskapital var på (1.760) mill NOK, og det ble utført 20,2 (20,4) årsverk gjennom året. Vår forretningsprofil avviker ikke vesentlig fra andre mindre banker, bortsett fra at vi i mange år ikke har hatt egen kommune som største marked. Kombinasjonen nærhet til Trondheim og svært få arbeidsplasser innenfor kommunegrensene, har gjort at banken i mange år har hatt personer og virksomheter Trondheim som hovedmarked. Klæbu kommune er en typisk pendlerkommune som grenser til Trondheim, og flertallet av kommunens innbyggere har sin arbeidsplass innenfor Trondheim kommunes grenser.. Som en følge av dette, har vi flere kunder og større volum i Trondheim kommune enn i Klæbu kommune, en situasjon som forventes å forsterke seg ytterligere i de kommende år. Rammevilkår Vår bank er en lokal aktør, men påvirkes likevel i stor grad av nasjonale og internasjonale forhold. Utviklingen i pengemarkedet, renter, aksjekurser og andre forretningsmessige forhold er i stor grad et resultat av internasjonal utvikling. Det samme gjelder banklovgivning og reguleringer. Videre er utviklingen i nasjonal økonomi av stor betydning for forhold som arbeidsløshet, etterspørsel, lønnsutvikling, eiendomspriser og andre forhold som berører de fleste bankkunder i stor grad. For banken er derfor utviklingen innenfor rammevilkår og markeder av stor betydning både fra dag til dag og i en strategisk sammenheng. Nasjonale forhold - norsk økonomi og sysselsetting Norsk økonomi var preget av konsolidering og fornyet vekst gjennom BNP-veksten ser ut til å bli noe over 2% for fastlands-økonomien i fjor. Selv om husholdningene hadde positiv utvikling i sin kjøpekraft og god vekst i sine formuesverdier så valgte mange å være forsiktige med sine finanser. Spareraten i husholdningene holdt seg gjennomgående høy. Mot slutten av året tok også detaljhandelen seg markert opp. Sysselsettingen i Norge holdt ikke følge med produksjonen. Ser en bort i fra sterk vekst i den offentlige sektor var det liten eller ingen vekst i sysselsettingen i Norge i fjor. Antall offentlig ansatte har derimot økt sterkt de siste par år. Nå som det ser ut som om norsk økonomi er tilbake til stabil, moderat vekst, vil trolig sysselsettingen ta seg opp også i private næringer. I de fleste prognoser stiger sysselsettingen i 2011, men ikke nok til å hindre en videre, om enn svakere stigning i arbeidsledigheten. I privat sektor var det energinæringene som sto for det kraftigste omslaget i fjor. Ikke bare ser det ut som om investeringene i olje- og gassmarkedene vil nå 135 mrd kroner i 2010, men det ventes videre vekst de neste 3 år skal en tro de siste inves-

5 Årsberetning 2010 teringsundersøkelsene fra Statistisk Sentralbyrå. I 2011 kan investeringene nå 150 mrd kroner. De deler av norsk industri som ikke er oljerelatert ventes derimot i gjennomsnitt å se kun små bedringer i sin investeringsaktivitet i Nasjonale forhold - statsfinanser, lønns og prisvekst, renten og børsen I løpet av 2010 rettet statsfinansene seg, med mindre underskudd enn ventet og en gjeninnhenting av de statlige pensjonsfondenes verdier takket være stigende aksjekurser på de globale børsene. Pris- og lønnsvekten var moderat i året som gikk. Lønnsveksten ser ut til å bli i underkant av 3,5%, mens den samlede prisveksten var 2,5%, drevet av strømprisene som steg med om lag en tredjedel. For den såkalte kjerneinflasjonen, hvor vi ser bort i fra endringer i energipriser og avgifter, så steg prisene med knappe halvannen prosent. Også fremover ventes det bare moderat pris- og lønnsvekst i Norge. Blant annet fordi lønnsveksten hos våre handelspartnere trolig blir beskjeden samtidig som kronekursen ventes å holde seg sterk. Norges Bank la til grunn ved inngangen av fjoråret at deres signalrente, foliorenten (eller innskuddsrenten bankene får om du vil) skulle stige med ett prosentpoeng i løpet av året. Lavere økonomisk vekst og et mer urolig internasjonalt klima enn ventet bidro imidlertid til at sentralbanken nøyde seg med bare én heving i sin foliorente - til 2,0%. Selv om det i fjor var store svingninger på børsen var den preget av tiltagende optimisme mot slutten av året. Godt hjulpet av stigende oljepriser og vedvarende lave renter endte Oslo Børs opp 18%. Kronekursen svingte en del gjennom året, men endte året nær uendret. Boligmarkedet Også i boligmarkedene var det god vekst og prisene på normale familieboliger nærmet seg og har også noen steder passert - gamle rekorder. Samlet prisoppgang for alle boliger omsatt via eiendomsmeglerne var på 8,4% målt ved deres prisindekser. For fritidsmarkedene har vi ikke like gode prisindekser, men utviklingen her var antakeligvis en god del svakere enn i boligmarkedene. Høy byggeaktivitet for fritidsboliger over flere år har trolig bidratt til et tilbudsoverskudd i deler av landet. Lokalt/regionalt merker vi at det er en betydelig etterspørsel etter familieboliger, noe som fører til en unormalt høy prisstigning på disse. Dette kan igjen trolig dels tilskrives at det er bygget veldig mange småleiligheter de senere årene, og at finanskrisen har ført til at boligbyggingen generelt sett har vært lavere enn befolkningsveksten en periode. Reguleringer Bankdrift er en bransje som på tross av det enkelte hevder i media er sterkt regulert og hvor reguleringene påvirker måten man driver på, inntjening osv i betydelig grad. I kjølvannet av Finanskrisen har det dukket opp mange krav om at bankene må reguleres hardere og annerledes, dels basert på fakta men tilsynelatende til dels også basert på populisme. Få betviler i dag at vel så mye av krisen i land som USA, Irland, Island og UK også i stor grad skyldes dårlig håndheving av eksiterende regler og dårlig politisk håndverk. Men mange reguleringsendringer er på gang, noe som vil påvirke fremtidig bankdrift i stor grad. Vi er en bank med mye egenkapital og høy soliditet, slik at vi allerede er innenfor de soliditetskrav som skal gjelde fra slutten av dette årtiet. Det kommer imidlertid også en del innskjerpinger innenfor likviditet, som også vil og allerede har påvirket oss i betydelig grad. Det gjelder særlig prisen på evt nye obligasjonslån (bankenes egne lån av penger i pengemarkedet), og at bankene i fremtiden må holde relativt sett mer innskudd enn i dag. Dette vil over tid medføre at bankene får høyere kostnader på obligasjonslån og innskudd, noe som over tid bør føre til økte priser på utlån. Internasjonal økonomi USA I verdens største økonomi, USA, var økonomien preget av god vekst ved inngangen til året, men etter hvert som stimuliene fra finanskrisens første tid mistet effekt, måtte en ny runde stimulanser til. For å hindre et nytt tilbakeslag ble nullrentepolitikken videreført, og sentralbanken gjenopptok sine kjøp av verdipapirer fra bankene for å hjelpe finansnæringen raskere gjenvinne sin helse. Mot slutten av året ble det vedtatt å gjennomføre nye skatteletter for kalenderåret I sum steg USAs BNP med om lag 2,75% i fjor, mens inflasjonen og rentene holdt seg lave. Dessverre fikk man ikke gjort noe med budsjettunderskuddene i offentlig sektor. Fortsatt sliter amerikanerne med budsjettunderskudd i den offentlige sektor og med underskudd i sin utenrikshandel som neppe er bærekraftig i lengden. Skillet mellom optimister og pessimister i dagens finansmarkeder knytter seg da også gjerne til denne type spørsmål: Er det mulig å få ned underskuddene i USAs (og andre lands) offentlige sektor til bærekraftige nivåer i overskuelig fremtid? EUROPA For Europa ble året 2010 overraskende spennende for de 16 EU land som inngår i Eurosamarbeidet. I løpet av de første måneder i 2010 fikk Hellas problemer med sine finanser. Den nyvalgte regjeringen fortalte åpent om Side 5

6 Årsberetning 2010 Senere på året fikk vi en tilsvarende krise i Irland, om enn av litt andre årsaker. Den irske stat hadde tidlig i krisen garantert for de irske bankenes gigantiske innlån Etterhvert som landets kreditorer forsto at de statlige bankgarantiene innebar større forpliktelser enn Irland kunne bære, så var den irske finanskrisen også et faktum. Krisen har fått sin foreløpige løsning i en redningspakke for å hjelpe Irland lånefinansiere en stadig økende statsgjeld. En løsning som ligner på den greske og som har samme resept: Lån mer i håp om at et snarlig oppsving er underveis. Faren er at også Portugal og i siste instans Spania vil måtte søke krise pakker fra IMF og EU, da også disse land har lite bærekraftige statsfinanser med tilhøende underskudd på handelsbalansen. Annerledes var året for Nord-Europa. Hardt rammet av finanskrisen og den tiltagende krisen i sør, klarte mange nord-europeiske bedrifter i fjor å snu seg rundt til de fremvoksende økonomier og deres behov for vestlige varer og tjenester. Tyskland og Sverige, med en anslått BNP-vekst på hhv 3,4% og 4,8% fikk godt betalt for sine rike og varierte industrikulturer. Deres bedrifter opplevde stor fremgang på markedene i Asia, Afrika og Latin Amerika. Resten av verden Nettopp de fremvoksende økonomier, det vi i gamle dager omtalte som u-land, var fjorårets store vekstmotor for verdensøkonomien. Med litt forskjellig næringsstruktur, men med god konkurranseevne som fellesnevner fikk så ulike land som Brasil, Russland, Indonesia, Sør- Afrika, India (og ikke minst Kina) sterk økonomisk vekst i året som var. De fremvoksende økonomier utgjør drøye tredjedelen av den samlede verdensøkonomiens produksjon, men sto for over halvparten av den økonomiske veksten i verden i fjor. For verdens globaliserte selskaper var denne vekstimpulsen svært så viktig all den tid bedriftene kunne snu seg rundt og kompensere bortfall av salg i vesten med økt satsing i nye markeder. De fleste toneangivende globale børsene steg gjennomgående med 10-20% i fjor. Vedvarende lave renter hjalp børsoppgangen. Råvarer Fordelingen av veksten mellom fattige og rike land er viktig for råvaremarkedene. Da veksten i fattige land er mere råvareintensiv enn den i mer modne økonomier, ga omfordelingen av vekstimpulsene ett netto bidrag til økt råvareetterspørsel. Både prisene på energiprodukter, og på mange andre råvarer steg markert gjennom fjoråret. Dette er en utvikling som om den ikke går alt for høyt og fort er bra for Norge og norsk økonomi samlet sett. Vi er storeksportører av mange råvarer som metaller, fisk, olje og gass, råoljeprisen har svært mye å si for statens inntekter og norske rederier frakter mye av varene rundt mellom landene. Samtidig kan en for sterk stigning i råvareprisene føre til store problemer, som for høye matvarepriser i land hvor mennesker bruker mye av sin inntekt på mat eller drivstoffpriser som truer inntjeningen i en del næringer. Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Gjennom Terra-Gruppen AS er vi sammen med knapt 80 andre sparebanker også deleier i og kan benytte oss av en del produktselskaper innenfor fonds, aktiv forvaltning, eiendomsmegling (franchise), livsforsikring, skadeforsikring m.v. For vår del anses Terra-Gruppen spesielt viktig innenfor anskaffelse og drift av IT, kort- og betalingsløsninger samt utvalgte produktområder. Vår satsning på forsikringsløsninger Side 6 fra Terra er betydelig, og utgjør for Klæbu Sparebank det viktigste inntektselementet fra Terra- Gruppen og tilhørende selskaper. Vår portefølje innenfor Terra Boligkreditt er sterkt økende, og det forventes at provisjonene fra TBK vil overstige provisjonene fra Terra Skadeforsikring på månedsbasis i løpet av Generelts ett er det å øke andre inntekter en viktig del av bankens strategi, slik at bankens andel av provisjoner fra alliansenms produktselskaper forventes å øke betydelig i årene fremover. ViS MN AS Sammen med et tjuetalls andre banker, har Klæbu Sparebank etablert selskapet ViS Midt-Norge AS. Selskapet var i full drift i løpet av 2008, og gir betydelige bidrag til forbedring og effektivisering av bankens virksomhetsstyring over tid.

7 Årsberetning 2010 Hovedtrekk fra regnskapet for 2010 Hovedinntrykket for 2010 er at resultatet på bunnlinjen er godt. I kroner er resultatet før skatt det beste i bankens historie. Men vårt resultatregnskap for 2010 preges av betydelige, positive engangseffekter, som vi ikke kan forvente vil opptre flere ganger (såkalte non-recurring events i finansspråket). Dette er effekter som på ulikt vis antakeligvis berører alle banker i Norge i til dels betydelig grad, og vi vil redegjøre mer for de senere. Driften i 2010 ble i tillegg preget av meget sterk priskonkurranse i Trondheimsmarkedet på de aller best ratede kundene, og av at en periode med lav vekst i næringslivet generelt sett fører til konsolideringer, oppkjøp osv. i næringslivet. Vi er også inne i en periode med varslede krav om mer og lengre likviditet i bankene, noe som både gir lavere innskuddsmargin og høyere fundingkostnader for bankene generelt sett. Videre er inntjeningen spesielt presset for meget solide banker som oss, som har mye fri egenkapital som vanligvis gir et stort resultatbidrag. Men med den lave renten vi har hatt i 2010, blir resultatbidraget fra den frie egenkapitalen meget lavt. Det å styrke inntjeningen har vært en av styrets og administrasjonens hovedoppgaver siden andre del av 2009, og i løpet av 2010 har vi sett en klar bedring. Hovedtall, resultater og disponering av overskudd Driftsresultatet før tap ble 17,021 MNOK, en endring fra 14,909 MNOK i Resultat av ordinær drift etter skatt ble 12,089 M NOK, opp fra 10,041 M NOK i Det er betydelige endringer i noen av de underliggende tall fra året før, noe vi vil gi en kort orientering om. For mer utfyllende kommentarer, henvises det til teksten lenger ut i beretningen og noter. Inntekter: Nto rente- og provisjonsinntekter gikk ned med 0,235 M NOK fra 33,385 M NOK til 33,150 M NOK Sum utbytte og andre inntekter opp med 1,521 M NOK fra 0,097 M NOK til 1,618 M NOK Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester opp med 0,586 M NOK fra 9,994 MNOK til 10,580 M NOK Sum nto verdiendring og tap på valuta og verdipapirer ned med 2,463 M NOK fra 3,163 M NOK til 0,700 M NOK Sum andre driftsinntekter opp med 0,17 MNOK fra 1,848 M NOK til 2,019 M NOK Sum driftsinntekter ned med 1,099 M NOK fra 45,362 M NOK til 44,263 M NOK Kostnader: Sum lønn og generelle adm. kostnader ned med 0,808 M NOK fra 21,686 M NOK til M NOK Sum avskrivninger m.v. ned med 0,565 M NOK fra 2,281 M NOK til 1,716 M NOK Sum andre driftskostnader opp med 0,829 M NOK fra 6, 485 M NOK til 7,315 M NOK Sum driftskostnader ned med 0,544 M NOK fra 30,454 M NOK til 29,910 M NOK Tap: Inntektsføringen fra tidligere tapsavsetninger opp med 1,740 M NOK fra 1,430 M NOK til 3,170 M NOK p.g.a. utvikling i utlånsporteføljen Nedskrivning og gevinst/ tap på verdipapir som er anleggsmidler: Endring i reversering av nedskrivning med 1,034 M NOK fra 1,2 M NOK i 2009 til 0,166 M NOK i 2010 Resultat av ordinær drift før skatt: Opp med 2,217 M NOK fra 15,140 M NOK til 17,357 M NOK Skatt: Skatteberegning i bank er komplisert, og ofte utgjør andre komponenter enn skatt på årets overskudd en betydelig del av samlet skatt. Opp med 0,170 M NOK M NOK fra 5,098 M NOK i 2009 til 5,268 M NOK. Betalbar skatt på alminnelig inntekt for året er kr ,- (3,130 M NOK) i inntektsskatt og skatt på formue med kr ,- (0,457 M NOK) I tillegg kommer endring i utsatt skatt på til kr ,- og korreksjon fra fjoråret med kr Samlet skattekostnad for året utgjør kr. 5,268 M NOK ( ,-). Disponering av overskudd: Styret vurderer det slik at de lovmessige forutsetninger for videre drift er å tilstede, og regnskapet er avlagt under forutsetning av dette Styret vurderer det slik at de lovmessige forutsetninger for videre drift er å tilstede, og regnskapet er avlagt under forutsetning av dette. Av årets overskudd på kr. 12,089 M NOK etter skattemessige disposisjoner foreslås kr ,- avsatt til gaver, og kr. 10,839 M NOK tillagt bankens egenkapital. Spesielle engangseffekter i regnskapet (Non-recurring events) I 2010 vil de aller fleste bankregnskap være til dels betydelig preget av spesielle engangseffekter som påvirker regnskapet positivt. For vår del gjelder dette følgende: Fusjon BBS-Nordito/PBS De norske og danske selskapene, hvor svært mange norske eiere er banker, fusjonerte i Det ga dels et ekstra utbytte og dels en Side 7

8 Årsberetning 2010 engangs oppskriving av aksjeverdier. Dette ga oss en engangseffekt på K NOK, fordelt på 176 K NOK i aksjeutbytte og i kursgevinst på anleggsmidler. Refusjon relatert til urettmessig mva-krav I 2010 kom det til en avklaring på et refusjonskrav fra skatteetaten relatert til datatjenester utført av danske SDC. I den anledning fikk vi refundert K NOK. Av dette er 272 K NOK først som renteinntekter og 810 K NOK ført som andre inntekter. Tilbakeførte AFP-avsetninger Ordningen i sin daværende form opphørte i 2010, og vi som andre banker måtte tilbakeføre penger som tidligere er avsatt. For vår del ble K NOK ført som reduserte pensjonskostnader. En del norske banker vil i 2010 også tilbakeføre betydelige nedskrivninger relatert til Eksportfinans AS. Og i tillegg vil enkelte banker ha betydelige oppskrivinger på verdipapirer som i 2008 ble ført opp til amortisert kost. Vi har ikke inntekter fra disse tilbakeføringene/ oppskrivingene i vårt regnskap. Egenkapital, soliditet og kapitaldekning: Basert på endringer i utsatt skatt og endringer i bankens verdipapirportefølje for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner, blir det en ytterligere endring i bankens ansvarlige kapital ut over effekten av årets resultat. Tellende ansvarlig kapital går opp fra 182,86 M NOK til 195,15 M NOK. Som et resultat av årets resultat, går bankens kapitaldekning opp med 1,45 prosentpoeng ved 3. kvartal 2010 til 18,75 % ved utgangen av året. Pr var Side 8 kapitaldekningen 18,69 %. At økningen i kapitaldekning ikke endrer seg mer enn 0,06 prosentpoeng fra 2009 etter at årets resultat er tillagt, skyldes i hovedsak betydelig overlikviditet i banken andre halvår Dette er i stor grad plassert kortsiktig i sertifikater og obligasjoner, for å øke avkastningen i forhold til bankinnskudd. Bankens verdipapirportefølje var derfor drøyt 70 M NOK høyere enn Dersom denne ekstrabeholdningen selges (enten for å redusere bankens egen gjeld og/ eller for å låne ut pengene i stedet for, eller en kombinasjon) vil det gi et positivt bidrag til kapitaldekningen og/ eller gjøre det mulig å vokse en del på utlån uten at kapitaldekningen går ned. Balanse Forvaltningskapitalen var ,5 M NOK, opp fra MNOK året før. Dette er en økning av balansen på 24,5 MNOK eller 1,39 % fra året før. Innskudd Innskudd fra kunder vokste i løpet av året med 4,88 % fra MNOK til 1.256,2 M NOK. Som vanlig kom det meste av innskuddsøkningen i siste halvår. Vi har ingen såkalte meglede innskudd ved nyttår. Utlån Utlån til kunder i egen balanse gikk ned med 1,4 MNOK i 2010, Endringen innenfor privatmarked var en nedgang på 19,7 MNOK eller -1,8 %. For året sett under ett, var endringen innenfor Næringsliv på opp 18,3 M NOK I Vi har gjennom hele året kunne dekke etterspørselen av lån for gode bedriftskunder og prosjekter. Gitt Norges Bank sin utlånspolitikk og kredittpåslagene i finansmarkedet, har vi som andre banker prioritert å legge godt sikrede boliglån i et boligkredittselskap. For vår del er Terra boligkreditt samarbeidspartneren, og våre utlån plassert der økte med 109,6 MNOK som tilsvarer en 77,5 % økning i løpet av året. Tar man med dette, var samlet utlånsvekst for vår kundeportefølje på 7,3 % i løpet av Resultatregnskapet Her kommenteres kun poster ved vesentlige og /eller antatt forholdsvis permanente endringer fra året før. Rentenetto og rentemargin Rentemarginen fortsatte å falle i første del av 2010, og bunnet ut i juni. Etter dette ga forskjellige tiltak ønsket effekt, og styrkingen i andre halvår var betydelig. Årsaken til fallet var bl.a. redusert utlånsvolum og lavt rentebidrag fra bankens frie egenkapital pga lav markedsrente. Men redusert innskuddsmargin, mer likviditet og økte fundingskostnader presser også rentenettoen. I 2009 falt rentenettoen fra 36,3 M NOK i 2008 til 33,39 M NOK i I 2010 ble den 33,150 M NOK, men trenden i 2. halvår var betydelig bedre enn snittet for året. Styrking av rentenettoen er et prioritert område også i Provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester Vi hadde en liten nedgang i disse inntektene i 2009 i f t 2008, men i 2010 fikk vi en økning igjen fra 9,994 M NOK til 10,58 M NOK. Det har vært jobbet mye med å styrke andre inntekter i 2010, noe som forventes å gi ytterligere effekt i 2011 og 2012.

9 Årsberetning 2010 Kostnader Vi opererer for alle praktiske formål i Trondheimsmarkedet, hvor det er meget sterk konkurranse. Dette er en viktig årsak til at våre inntekter sammenlignet med mange andre tilsvarende banker er noe lavere. Kostandseffektiviteten målt som kostnader/inntekter gir oss en kostnadsfaktor over gjennomsnittet, men analyser viser at det er inntektssiden som er lav og ikke kostnadene som er høye relativt sett. KI-faktoren var på 68,66 % i 2010, ned fra 72,17 % i Det er styrets langsiktige mål at K/I skal være under 66 % i et normalår, og helst ned mot 60 %. Det vil ta noe tid å oppnå dette. Driftskostnadene er i 2010 lavere enn i 2009, ned fra 30,454 M NOK til 29,910 M NOK. En del av dette skyldes engangsrefusjoner. Når det gjelder ekstraordinære inntekter og refusjoner i 2010, henviser vi til eget avsnitt om det. Men uansett har kostnadsveksten i banken vært lav de senere årene. Fra 2008 til 2009 falt kostnadene med 1,67 M NOK, en reduksjon av samlede kostnader på 5,2 %. Knapt 0,8 M NOK av dette skyldes at banken feiret 150 års jubileum i 2008 (engangskostnader), mens ca 1 MNOK er kostnadsreduksjoner i løpende drift. Mislighold, tap, tapsavsetninger og tapsvurderinger Vi har i mange år arbeidet med kredittkvalitet og mislighold, og dette har etter hvert resultert i meget lavt mislighold og fravær av tap over flere år. Mislighold Også i 2010 har 30 og 90 dagers mislighold vært meget lavt gjennom hele året, og på tross av nedgang i deler av næringslivet har samlet mislighold holdt seg lavt. Samlet 90 dagers mislighold pr var kr 0,- og for 30 dager kr ,-. Styret ser ikke bort fra at misligholdet vil stige en del etter hvert, da våre misligholdstall de seneste årene har vært eksepsjonelt lave i forhold til hva som er snittet i bransjen. Vi har derimot ikke noen indikasjoner på at det vil stige til et problematisk nivå. Tapsvurderinger Året sett under ett, ble det positiv inngang på tap med 3,17 M NOK (1,43 M NOK i 2009) De individuelle nedskrivningene ble redusert med 6,03 M NOK. På personmarked ble disse redusert med 1,36 M NOK, mens de på næringsliv ble redusert med 4,67 M NOK etter en individuell gjennomgang av næringslivsporteføljen og ulike positive hendelser gjennom året. Bankens modell for gruppevise tapsavsetninger er dels basert på risikoklassifisering av kundene og dels på hvilke næringer kundene er klassifisert innenfor. Når utlånsvolumet øker uten at konjunkturene endrer seg blir det derfor en økning i gruppenedskrivningene. Og om konjunkturene endrer seg vesentlig slik at klassifiseringen endrer seg negativt, vil det gi ytterligere gruppevise nedskrivninger. I tillegg gjør vi avsetninger for ubenyttede trekkfasiliteter og konjunkturutsatte næringer, p.t. definert til næringseiendom og bygg & anlegg. De gruppevise nedskrivninger ble økt med 1,28 M NOK gjennom året, i hovedsak basert på endring i risikoen for de konjunkturutsatte næringene. Konstaterte tap er bokført med 1,56 M NOK og relaterer seg til endelig avslutning av problemengasjement. Basert på 3 ovennevnte forhold, ble det en netto inntektsføring på tidligere nedskrevne lån på 3,17 M NOK. Et engasjement som har vært misligholdt i 90 dager SKAL vurderes som misligholdt, men man kan ha en strengere praksis som går på forventet mislighold eller hendelser som tilsier at kundens stilling er betydelig svekket (selv om lånet betjenes). Driftsresultatet Før skatt, utgjør årsoverskuddet 17,357 M NOK, mot 15,138 M NOK i 2009, noe som er en økning på 2,2 MNOK fra Avvikene i f t budsjett og fjorårets regnskap er det redegjort for på annet sted i årsmeldingen. Andre vesentlige forhold knyttet til regnskapet Kursgevinster / nedskrivninger Etter et unormalt dårlig år for verdipapireri 2008, ble det et unormalt godt år i I 2010 var vi mer tilbake i en normalsituasjon. Obligasjoner Banken kjøpte i 2006 andeler i fondet Aberdeen property. Verdiestimatene for 2010 ble nedjustert, og følgelig er verdien skrevet ned med 0,8 M NOK. I tillegg er anleggsaksjer i Byneset Golfsenter nedskrevet med kr til bokført verdi 0. Innfrielser og salg av obligasjoner gjennom året har gitt en realisert kursgevinst på 0,51 M NOK. Obligasjoner bokføres til laveste verdi av pålydende og markedskurs, men ikke til høyere verdi enn pålydende. Vi har en del obligasjoner som har en markedsverdi som er høyere enn pålydende, og hvor denne merverdien til sammen utgjør 0,96 MNOK. Dette er en verdi som man evt kunne ha valgt å realisere ved å selge disse verdipapirene før regnskapsavlutning. Vi har heller valgt å sitte og ta imot en rente som er over det markedet i dag tilbyr. Aksjer Banken har et heleid datterselskap som heter Agdenes Fyr AS. Dette selskapet eier verdipapir i foretaket German Property AS og en strandeiendom (med veg helt frem) Side 9

10 Årsberetning 2010 på 84 mål på Agdenes. Det er også 7 bygninger på eiendommen. Basert på antatt verdiutviklingen er bankens aksjer i Agdenes Fyr AS skrevet ned med 0,3 MNOK. Provisjonsinntekter Banken har i flere år arbeidet for å få opp provisjonsinntektnene, Av ulike årsaker (spesielt nedgang i interbankgebyrer) hadde vi en viss nedgang i 2008 og 2009, men i 2010 fikk vi en økning igjen på 0,59 M NOK til 10,58 M NOK. Det har vært arbeidet meget målrettet hele året for å få til en økning, og i 2010 var vi den av aksjonærbankene i Terra-alliansen som relativt sett så størst økning i salget av ulike tilleggsprodukter. Det er budsjettert med en betydelig økning i 2011, og det er et viktig langsiktig mål for banken å øke provisjonsinntektene betydelig. Virksomhetsstyring, Intern kontroll og risikostyring Banken har i en årrekke arbeidet med å forbedre styring og kontroll. I 2010 ble det ikke gjort store endringer i forhold til Styrets arbeid Styret har avholdt 10 styremøter og 2 styresamlinger i Møtene skjer etter fast årsplan. Hvert kvartal foretas det en avviksanalyse i forhold til vedtatte planer og budsjetter. I 2010 har styret som i tidligere år særlig vektlagt arbeidet med bedre intern kontroll og risikostyring, oppfølging av engasjement større enn 10 % av bankens EK og av engasjement med rating lavere enn C samt fortsatt sin oppfølging av eventuelt mislighold og utsatte engasjementer. I tillegg har det som et vært sterkt fokus på likviditet, likviditetsplanlegging, verdipapirer og kredittrisiko. Styret har også gjennom hele året vært opptatt av hvordan man kan styrke rentenettoen, provisjonsinntektene og dermed også den samlede inntjeningen i banken. Styret arbeider etter en oppsatt årsplan. Første varamedlem får tilsendt samme sakspapir som styremedlemmer og har møterett i styret. Banksjef har møteplikt og talerett i bankens styre. Styret mottar regelmessig statusrapporter og analyser for de ulike risikoer, og i tillegg er det minst en gang årlig en større gjennomgang av alle vesentlige risikoer relatert til bankens drift. Det ble i desember som vanlig avviklet fellesmøte Side 10 mellom kontrollkomité, revisor og styret. Styret vil karakterisere samarbeidet med kontrollkomité og revisor som åpent og godt. Styret får tilsendt protokoll fra kontrollkomiteens arbeid og motsatt. Revisor og kontrollkomiteen mottar de samme sakspapir som styret. Revisjonsutvalg I trår med lovendring, ble styret også valgt som revisjonsutvalg i banken i Revisjonsutvalget gjennomfører sine møter etter oppsatt plan og retningslinjer. Revisjonsutvalget gjennomfører sine møter i forkant av styremøter. Intern kontroll og risikostyring Bankens arbeid med risikostyring, følger primært retningslinjene lagt gjennom Basel II. Bankens arbeid med risikostyring deler derfor risikoområdene i 3: Likviditetsrisiko Såkalt pilar 1 risiko (kreditt, forsikring, marked, operasjonell) Såkalt pilar 2 risiko (annen risiko, som renterisiko i bankboken, konsentrasjonsrisiko, strategisk risiki osv.) Prioriterte risiko-områder i 2010 Finanskrisen i 2008 og delvis 2009, førte til at vi og andre norske banker fikk en fullskala test av våre modeller og beregninger relatert til de fleste risiki innenfor bankdrift. Men det var primært de risiki som svært sjeldent blir stresset hvor det var størst utslag i Norge, og kreditt-tapene ble relativt sett små både i vår bank og andre norske banker. I tillegg har det kommet og kommer mange nye regler og forordninger relatert til særlig likviditet og delvis soliditet, slik at vi mener det områdene er meget godt dekket og har vært ekstra godt stresstestet i nær fortid. Vi foretok derfor ikke noen betydelige nedringer der i Innenfor kreditt var det derimot små utslag hos oss og i Norge generelt, og derfor valgte vi å ta et dypdykk innenfor kredittrisiko i Inntjenings-risisko har vi også arbeidet en del med i 2010, dette er beskrevet mer andre steder i årsberetningen. Vi antar at dette er et område hvor de fleste banker blir mer eller mindre utfordret fremover, basert på endrede rammevilkår og økende konkurranse Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er et eventuelt oppbud i en bank en likviditetskonkurs, og ikke en soliditetskonkurs som i andre bransjer. Som regel er likviditetsrisiko en avledet risiko, som igjen som regel bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. I gitte situasjoner kan lite likviditet rett og slett være en risiko i seg selv og skyldes en generell likviditetstørke i finansmarkedet, basert på nasjonale

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer