REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S"

Transkript

1 REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: kl og kl Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien KRISTIANSAND Ole P. Bruun 4755 HOVDEN Reidar Fuglestad Alvestien KRISTIANSAND Magne Kvaslerud Regevik 4818 FÆRVIK Anne Ellen Senum 4755 HOVDEN Randi Steinsholt 4755 HOVDEN Referat frå: Kjell Pedersen-Rise. Der ikkje anna er notert er alle vedtak samrøystes. Dato: Agenda: 1. Godkjenning av referat frå tidlegare styremøte 2. Referatsaker/orientering 3. Søknad om støtte Evje Utvikling AS 4. Vurdering av eigarskap 5. Sponsoravtale 6. Drøfting- fellesmøte med kommunestyret 7. Lån til dotterselskap 8. Søknad om støtte til sykkelarrangement 9. Himling i Hovdetun 10. Leigeavtale Hovdetun 11. Investeringsbudsjett Hybelbygg 12. Samarbeidsavtale 13. Møteplan 14. Eventuelle andre saker 1

2 SAK 01. GODKJENNING AV REFERAT Det hadde ikkje kome forslag til endringar i referata, som var sendt ut i forkant av møtet. : Styret godkjende referata frå møta og og underskreiv desse. SAK 02. REFERATSAKER/ORIENTERING A. Bykle2020 kommuneplan Kommunestyret vedtok å sende kommuneplanen ut på høyring. Dale+Bang har stått for utforming av samfunnsdelen, og laga omslag til arealdelen. Arbeidet med kartet har vore noko forsinka. Planen skal no leggast ut til offentleg ettersyn fram til B. Miljøsertifisering Arbeidet med miljøsertifiseringa er inne i sluttfasa for mange av bedriftene. Enkelte bedrifter har signalisert at dei ikkje vil gå vidare med å sertifisere seg. På møtene har det vore mykje fokus på avfallshandtering, og fleire av dei næringsdrivande har problem med hytteavfall i si avfallssortering. Dette temaet har vore tatt opp med kommunen, med tanke på å få til ei betre avfallssortering. C. HovdenFerie - orientering Kommunestyret gjorde i desember vedtak om å støtte vertskapsfunksjon og løypekjøring med dei summane som var lagt inn i budsjett og søknad frå HF. Vidare vedtok kommunestyret å yte kr i støtte til markedsføring. Midlane blir tekne av den ramma som var sett opp for BHV. Det vil bli sett i gang arbeid med arrangementet Fjellfestivalen som ein tek sikte på å arrangere hausten 2008, og halde fram som eit årleg arrangement. Det er aktuelt for HF å søke Innovativ fjellturisme om støtte til Fjellfestivalen og merkevareprosjekt. Styret og administrasjonen drøftar kor omfattande merkevareprosjektet bør vere. D. DDA Framdrifta i prosjektet følger vedteken plan. Med så mange deltakarar er det ganske krevjande å samordne innkjøpet. Det er stor fokus på prosjektet frå deltakande kommunar, enkeltaktørar og frå sentralt hald. Fornyingsdepartementet tek inn prosjektopplegget frå DDA som eit av to eksempel i ein ny rapport om nasjonal breibandsutbygging. Vi skal ha møte med samferdselsministeren 08.01, og fornyingsministeren har bedt om orientering Innkjøpet er lyst ut og leverandørar har frist til for å be om å bli prekvalifisert. Vi ventar at alle dei store regionale aktørane vil konkurrere om kontrakta. E. Prosjekt Sauekjøt i Bykle Tor Hallvard Mosdøl har fått til ei mentorordning med Unni Ramsvatn, som mellom anna bidrar i arbeidet med ein oppdatert prosjektplan. Til dette arbeidet får han òg tips frå Gunn 2

3 Elin Hodne (NorConserv + gastr. inst). Det skal 26. januar haldast felles møte mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og BHV. F. Prosjekt VA- Hovden Sør Endepunkta for leidningstrasèane er beslutta. Dei endelige leidningstrasèane vil bli presentert neste gong kommunestyret skal orienterast. Strekninga mellom Tykkås og Hartevatn skal ut på prosjekteringsanbud i løpet av vinteren. Etter at reguleringsplanen for Hovden sør blei godkjend har det vore merkbar auke i antal forespørslar frå hytteeigarar og utbyggarar. Mange ønskjer å knytte seg til anlegget, men fleire hyttevel ser det som ei utfordring å bygge ut sjølve. Mange ønskjer at kommunen skal bygge ut også inne i feltet, mot at hytteeigarane sjølve betaler dette ned gjennom årlige avdrag utanom dei faste avgiftene. Me trur det er riktig som kommunen har vedtatt, og som er praksis elles i kommunen, at hyttefelta sjølve utarbeider det interne nettet. G. Klagesak Klagesak i samband med avslag på søknad om støtte vart handsama i kommunestyret Kommunestyret vedtok å ta klaga til følge. H. Kurs i økonomistyring for verksemder i kommunen Interessa for eit økonomikurs har vore stor blant bedriftene i kommunen, og me trur det er viktig å få til eit kurs med godt innhald for kanskje å stimulere til auka interesse for kompetanseheving. Me har fått tilbud frå eit par kurshaldarar, og me har valt Gunnar A. Dahl frå DHT Corporate Services til å halde kurset. I. Næringshage på Hovden avslag frå SIVA I september 2006 søkte vi på nytt om å få godkjenning som SIVA- næringshage. I desember mottok vi avslag på søknaden. I ei munnleg orientering frå SIVA blir det opplyst at vi ikkje er kome heilt i gang med etableringsfasen. Men det blir særleg understreka at dei ønsker sterkare engasjement frå private aktørar på eigarsida. Vi har nå fått avslag to gonger. Dersom det kjem nye søknadsrundar i 2007, må vi vurdere om vi skal søke på nytt. Dei som blir plukka ut av SIVA får oftast per år i 3-5 år til støtte av drifta i næringshagen. Dersom vi kan få ein SIVA- næringshage, vil dette vere til stor hjelp i ein oppstartsfase. Skal vi søke på nytt, må vi arbeide for å få private aktørar med på eigarsida i næringshagen. J. Innovativ Fjellturisme Prosjektet søker om vidareføring I dei andre fylka dekker fylkeskommunane ein del av prosjektet. I Aust-Agder har dei ikkje vore villige til å dekke dette fult ut, og BHV har tidlegare gått inn med støtte til prosjektet. Vi har ikkje motteke søknad, men det er nok grunn til å vente at fylkeskommunen vil bruke same modell som tidlegare. Fylkeskommunen er relativt skeptisk til nytteverdien for Hovden, og har signalisert at dei ikkje har avgjort om dei vil støtte prosjektet vidare. 3

4 Hovden har hatt nytte av deltaking i Innovativ Fjellturisme, men verdien kunne vore større, dersom engasjementet og forankringa hadde vore betre. Dette blir sikkert ivareteke framover, men eg har også signalisert til prosjektleiaren at vi har forventningar om ei viss prioritering mot Hovden, dersom vi skal delta vidare. K. Reiseliv/Helse/Idrett Styret er tidlegare orientert om tankar rundt dette prosjektet blei det gjennomført eit møte, der HovdenFerie, hotella, Hovden Aktiv, Hovden Badeland, kommunelegen, den vidaregåande skulen, BHV, fylkeskommunen og HIA deltok. Det var klare positive tilbakemeldingar frå dei som deltok om å utvikle eit prosjekt i samsvar med dei tankane som tidlegare er lagt fram. Vidare arbeidsopplegg gjekk ut på at regionalsjefen i fylkeskommunen og BHV skal lage ei prosjektskisse. På eit møte deltok prosjektleiar for Innovativ Fjellturiseme, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Desse aktørane gir også positive tilbakemeldingar til prosjektideen. L. Heimte samling for unge mellom 18 og 35 år BHV vart bede om å ta ansvar for å arrangere Heimte Tidlegare år har arrangementet alltid vore i Bykle, men ein del unge har kome med ønske om at Heimte kan leggast til Hovden annakvart år. Heimtefesten 2006 vart derfor i år arrangert på Skikroa, 27. desember. Det var god oppslutning, med 60 deltakarar. Gyri Bjåen snakka om det å flytte heim og å starte for seg sjølv, og trakk mellom anna fram hjelpa ho har fått frå BHV. Beate Brøvig snakka om å flytte til kommunen utan å ha familie eller anna tilknyting her, og fortalte kva som gjer at ho trivest. Thor Henrik Bruun og Thomas Moen fortalte om nettsida deira badass.no, og at sida er blitt ein populær møtestad for mange unge som er spreidd rundt i landet. Noko av det viktigaste med desse samlingane er at dei unge treffest, og dei som har flytta vekk ser at det skjer mykje spennande her heime. Heimte fekk positivt oppslag i Setesdølen. M. Møte med Eidfjord Utvikling AS Eidfjord Utvikling AS er engasjert i utvikling av hytteområde og skianlegg i Sysendalen. Dei tok kontakt med BHV, og ønskte eit møte for å utveksle erfaringar rundt dette. Dagleg leiar Sveinung Dukstad og tre grunneigarar frå området kom til Hovden Frå Bykle deltok Tallak Hoslemo, Unn Hovden, Kjell og Ingvild. Fokus på møtet var i hovudsak grunneigarsamarbeid og kommunen sitt engasjement i utviklinga av Midtregionen. Det blei òg tid til nyttig erfaringsutveksling mellom BHV og Eidfjord Utvikling, som er to temmelig like selskap. N. Møte med Hovden Fjellstoge BHV hadde møte med Bjørnar Mørenskog Han har fått tilsagn om støtte på kr ,- frå Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til prosjektet med å gi ut ei større historiebok i tilknyting til kartmåleriet. Han har òg fått tilsagn på kr ,- frå Innovasjon Norge til prosjektet rundt samar i Setesdal. Han treng å finansiere opp desse prosjekta, og vil søke BHV om støtte til dette. 4

5 P. Villreinutstilling i Hovdetun BHV er representert med Jostein i ei prosjektgruppe som skal legge fram eit forslag til informasjon om villreinen. Foreløpig ser vi på moglegheitene for å ha dette i Hovdetun, og styret kan gjerne uttale seg dersom dei har tankar om dette. Det er stor fokus på villreinen i kommunen, og konflikten mellom løyper, hytteutbygging og villrein er godt kjent. Eit av måla med prosjektet er å skape noko positivt rundt villreinen og informere om bestanden og dyra. Q. Hovdetun Bygginga av Hovdetun er i rute. Det er foreløpig stor interesse for å leige lokaler med eksponering ut mot torget. Fleire eigedomsmeklarar har vore i kontakt for å høyre om det er mogleg å leige i 1.etg. Styret har tidlegare signalisert at denne type verksemd ikkje har prioritet i 1.etg. Eit alternativ er at dei kan få eksponeringsareal f.eks i vindfang ved minibanken, men at kontoret ligg i 2.etg eller U.etg. I tillegg til ABCenter, Sparebanken Sør og Hovden Steinsenter flytta Hovden Antikviteter v/linn Therese Syvertsen inn i bygget før jul. I tillegg blir det mest sannsynlig opna ei ny forretning i februar. SAK 03. SØKNAD OM STØTTE - EVJE UTVIKLING Evje Utvikling AS (EU) vil for tredje gong sette i gong eit prosjekt for kompetanseheving i SMB (små- og mellomstore bedrifter). Setesdal Regionråd er eigar av prosjektet, mens EU har prosjektleiinga. BHV deltar saman med øvrige kommunar i Setesdal i ei styringsgruppe for prosjektet. Målet for prosjektet er å bidra til kompetanseheving i eksisterande bedrifter basert på bedriftas ønske om vidareutvikling innanfor spesifikke område, og gjennom dette auke verdiskapinga i bedrifta. Prosjektet har eit budsjett på kr ,- og EU søker BHV om støtte på kr ,- til gjennomføring av prosjektet. Øvrige kommunar i Setesdal er ikkje søkt om støtte, men alle kommunane bidrar gjennom Setesdal regionråd. Bykle og Hovden Vekst AS synest kompetansehevingsprosjektet for SMB i Setesdal er eit positivt tiltak. Styret kan likevel ikkje sjå nokon grunn til at Bykle skal bidra økonomisk med meir enn øvrige kommunar i Setesdal, og vil derfor avslå søknaden frå Evje Utvikling AS. SAK 04. VURDERING AV EIGARSKAP Unnateke offentlegheit. Styret og administrasjonen arbeider vidare med saka, med sikte på ei snarleg avgjerd. SAK 05. SPONSORAVTALE Hovden har fått tilbud om sponsoravtale med ein profilert idrettsutøvar. Styret drøfta kva ein kan få ut av ei slik avtale, og vil saman med administrasjonen og HovdenFerie jobbe vidare med saka. 5

6 SAK 06. DRØFTING- FELLESMØTE MED KOMMUNESTYRET BHV har bedt om eit møte med kommunestyret for å drøfte strategiar og grenseoppgangar mellom selskapet og kommunen. Det var utarbeidd eit eige notat til møtet, som også var sendt kommunestyret. Møtet blei gjennomført SAK 07. LÅN TIL DOTTERSELSKAP På grunn av auka utgifter til bygginga av garasjeanlegget under riksvegen har Hovdetun lånt kr ,- frå BHV. Frå før har Hovdetun lånt kr ,- av BHV. Det er også gitt lån frå kommunen til dette tiltaket, og i kommunebudsjettet er det sett av ytterlegare 15 mill til finansieringa. Lån frå kommunen blir sannsynlegvis konvertert til aksjekapital når Hovdetun står ferdig. Styret godkjenner ei auke i lån på kr ,- frå BHV til Hovdtun AS. Samla lånesum er då kr SAK 08. SØKNAD OM STØTTE TIL SYKKELARRANGEMENT Hovden Ferie ønskjer å vidareutvikle samarbeidet med Kristiansand Cykleklubb. Dei har gått saman om å arrangere Norgescup i terrengsykling på Hovden 6-7 Oktober Samtidig blir det lagt opp til å arrangere familiearrangementet Sykkelfest på Hovden. Dette arrangementet blei gjennomført for fyrste gong i 2006 med over 100 deltakarar. Hovden Ferie søker om kr ,- i tilskott til å gjennomføre samarbeidsavtala med Kristiansand Cykleklubb Bykle & Hovden Vekst gjev Hovden Ferie AS eit tilskott på kr ,- til gjennomføring av sykkelarrangement BHV vil oppfordre til at ein i avtala med KCK tar med eit punkt om å nytte lokalt næringsliv. SAK 09. HIMLING HOVDETUN Himlingsløysinga som blei foreslegen i butikklokala viser seg å ikkje vere tilfredsstillande. Himlinga er for åpen, særleg dersom ein ikkje målar kanalar m.m. Det er nå ønskeleg å endre himlinga i eksisterande butikklokaler og gjennomføre denne endringa også for resten av bygget. Br. Reme har lagt fram eit overslag på kr ,- + mva. for tett himling i heile bygget. Kostanadane blir drøfta i eige møte med Br. Reme. Styret godkjenner ekstrakostnader til endra himlingsløysing. SAK 10. LEIGEAVTALE HOVDETUN Den tidligare godkjende standardleigeavtala for leigetakarar i Hovdetun inneheld ein del bestemmelsar som enkelte leigetakarar kan ha vanskelig for å oppfylle. Det gjeld spesielt 6

7 bestemmelsar om sikkerhetsstillelse. Det er i avtalen sagt at leigetakar stiller garanti eller depositum som til eikvar tid tilsvarer 6 månaders leige med tillegg av akontobeløp for felleskostnader. Dette beløpet kan for enkelte lokaler kome opp i kr og vil for ei nyetablering vere svært høgt. I tillegg skal det betalast leige for 3 månader på forskudd. I avtalane som blir oppretta bør det vere eit visst rom for avvik i høve til standardavtalen. Styret gir rom for at leigeavtalane kan avvike frå standardavtalen i bestemmelsane som omhandlar sikkerhetsstillelse. Dette gjeld primært for butikklokala og for nyetablerarar. Eventuelle avvik kan ikkje vidareførast ved eventuelt eigarskifte av bygget. SAK 11. INVESTERINGSBUDSJETT HYBELBYGG Drifta av hybelbygga er overtatt av Hovden Skigymnas AS og er etter administrasjonen si meining blitt betre både for eigar og leigetakarar. Det er imidlertid ein del investeringar som må gjerast for å oppretthalde og auke kvaliteten på bygga. Det er tidlegare referert at det er godkjent å bygge ein garasje. I tillegg er det nødvendig med ein del andre investeringar. I lista er det sett opp investeringar for kr ,-. Mykje av arbeidet skjer på dugnad. I det godkjente budsjettet er det sett opp totalt kr ,- til investeringar i Dette gjeld utviding av den ramma, samt ei meir detaljert spesifisering. Styret godkjenner framlagte investeringsliste til hybelbygga i 2007 og BNU får ei ramme på inntil kr ,- til gjennomføring av desse tiltaka. SAK 12. SAMARBEIDSAVTALE Styret handsama eit brev om samarbeidsavtale med to profilerte idrettsutøvarar. BHV har samarbeidsavtale med ein idrettsklubb og arbeider med ein eigen avtale med ein profilert idrettsutøvar. Selskapet kan derfor ikkje engasjere seg i ytterlegare avtalar og ber amdinistrasjonene melde dette tilbake til initiativtakar. SAK 13. MØTEPLAN Det blir lagt opp til følgande styremøter våren 2007: Fredag i Bykle Fredag på Hovden Fredag i Bykle Tirsdag i Kristiansand 7

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer