Arbeidsprogram for Velferdstinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram for Velferdstinget"

Transkript

1 Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer Universitetet i Oslo, BI Nydalen, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøyskole, Norges Idrettshøyskole og Norges Veterinærhøyskole. Velferdstinget skal øve innflytelse på vegne av studentene i alle relevante organer, og skal være en drivkraft i arbeidet for et godt velferdstilbud for alle SiO-studenter. 2 Hovedmålsettinger 2.1 Informasjon Velferdstinget har et ansvar for å nå ut med informasjon til studentene tilknyttet SiO om sitt virkeområde og funksjon. SiO og Velferdstinget må sørge for at studentene ved BI får tilstrekkelig informasjon i forbindelse med tilslutningen til SiO høsten Oppfølging Velferdstinget skal være en viktig premissleverandør for Studentsamskipnaden i Oslo. Velferdstingets Arbeidsutvalg skal påse at Velferdstingets politikk blir fulgt opp av studentenes representanter i alle styrer og råd i samskipnaden, og skal behandle viktige saker før de avgjøres i Hovedstyret. 2.3 Serviceorgan Velferdstinget skal være åpne for henvendelser fra enkeltstudenter og organisasjoner, og skal søke å bistå disse i konflikter studentsamskipnaden. Der det ikke finnes andre instanser det er naturlig å sende henvendelser videre til, skal Velferdstinget selv bidra med hjelp. 2.4 Samarbeid Studentforeninger er en viktig del av studiemiljøet ved lærestedene tilknyttet samskipnaden. Velferdstinget skal samarbeide med, bistå og legge best mulig til rette for studentforeningene i saker der dette er relevant. Velferdstinget skal ha en foreningskontakt som har ansvar for å holde kontakten med studentforeninger, Kulturstyret og andre relevante organer. Velferdstinget skal samarbeide med studentorganene ved alle lærestedene tilknyttet samskipnaden. Side 1 av 14

2 Velferdstinget skal bruke Studentforum, et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune, studentorganene ved Høyskolen i Oslo (HiO), BI, og Studentparlamentet, som et forum for å sette velferdspolitiske studentsaker på den politiske dagsorden. Velferdstinget skal holde kontakt og samarbeide med Mediestyret og de store studentmediene tilknyttet SiOs læresteder. Velferdstinget skal holde kontakt og samarbeide med andre organisasjoner der dette er formålstjenlig. 2.7 Utredninger Velferdstinget skal utrede og vedta instrukser for Mediestyret og Kulturstyret, og skal utrede og vedta et mediepolitisk dokument. Regnskaps- og budsjettkomiteen skal selv utrede nærmere bestemmelser om sitt eget virke. 2.8 Lobbyarbeid Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ha ansvaret for å utarbeide og gjennomføre politiske lobbystrategier for de saker Velferdstinget har vedtatt. 2.9 Økonomi Velferdstingets Arbeidsutvalg skal ha ansvaret for å følge opp Velferdstingets vedtatte budsjett, og skal sørge for en god forvaltning av Velferdstingets midler og eiendeler Rutiner Velferdstingets Arbeidsutvalg skal i 2005 sørge for at det blir innført gode rutiner for Velferdstingets arbeid. Arbeidsutvalget 2.11 Prioriteringer Velferdstinget skal vedta en liste over prioriteringer i forkant av SiOs årsplan og statsbudsjettet. Side 2 av 14

3 DEL II: Politikk 1. Studentboliger Velferdstinget mener det er behov for en utvidelse av studentboligmassen i Oslo, og vil arbeide for å sikre en stabil og forutsigbar finansiering av dette. Dette blir særlig tydelig etter BIs inntreden i SiO. Velferdstinget skal prioritere å arbeide for at departementet gir byggetilskudd til Pilestredet Park, Vestgrensa II og Bjølsen II, i denne rekkefølge. Velferdstinget ønsker en mer langsiktig statlig bevilgningspolitikk, og vil arbeide for mer forutsigbarhet i tildelingen til boligprosjekter. Velferdstinget mener det er grunnleggende viktig å ha et langsiktig perspektiv på studentboligpolitikken. Planlegging av nye byggeprosjekter og framtidig tilbud må ta hensyn til den demografiske utviklingen. Velferdstinget mener det er viktig at man tenker langsiktig også i innredning og planløsning. Nye boligprosjekter skal tiltrekke studenter i mange år fremover, og kan ikke være mangelfulle og konkurranseudyktige. Boligtilbudet skal være differensiert og i tråd med studentenes behov og ønsker. Boligene skal ha høy standard. Lavpristilbud må opprettholdes, også for familieboliger. Det skal være mulig å velge en røykfri bolig, dette er spesielt viktig for allergikere og astmatikere. Velferdstinget ønsker en etablering av en standard for universell utforming av studentboliger, forutsatt en medhørende økning av enhetstilskuddet. SiO må i dette arbeidet holde en løpende dialog med interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. Velferdstinget mener SiO skal drive et kontinuerlig arbeid med oppgradering og oppussing av boligmassen. Det er svært viktig at VVS-anlegg fungerer tilfredsstillende. Velferdstinget er opptatt av en integrering av internasjonale studenter, og vil unngå at disse blir gitt et botilbud som hemmer kontakten med den øvrige studentmassen. I perioder med stor søkning vil Velferdstinget at internasjonale studenter blir prioritert i tildelingen av studentboliger og at dagens boligaranti opprettholdes Velferdstinget mener at SiO bør ha et studentsosialt tilbud på de store studentbyene. 2. Kantiner For at en student skal kunne fungere godt gjennom en lang dag med undervisning, kollokvier og selvstudium, er det en viktig forutsetning at man har tilgang til mat gjennom dagen. Studenter har begrenset økonomi, og ofte et lite variert kosthold. Side 3 av 14

4 Det er derfor viktig at Studentkafeene serverer mat som både er rimelig, variert og næringsrik. Velferdstinget ønsker at SiO skal gi et billig og variert kantinetilbud til alle SiOstudenter ved deres respektive læresteder. Velferdstinget vil understreke kantinenes verdi som sosialt møtested, og mener det må legges til rette for sosial aktivitet også etter åpningstid. SiO-kantinene skal tilby studentene et sunt og godt middagsalternativt, og skal også tilby alternativer eller lettilpassede varianter i form av eksempelvis vegetar- og halalmat. For å sikre dette skal SiO gjennomføre en årlig evaluering av næringsinnholdet i kantinematen. Studentkafeene bør tilby rettferdige, økologiske og andre alternative varer, uten at ekstrakostnadene belastes det øvrige tilbudet. Studentkafeene skal innholdsdeklarere alle sine matvarer slik at allergikere trygt kan spise hos SiO. For øvrig oppfordres SiO til ikke å drive reklame for sterkt sukkerholdige varer, slik som brus. Studentkafeene må i samarbeid med UiO, synliggjøre bedre at kantinene i 10. etasje i Administrasjonsbygningen og Niels Treschows hus er studentkantiner. Velferdstinget mener at Kaffeavtalen er en god ordning som bør videreføres, og Studentkafeene bør vurdere om denne kan utvides til å gi rabatter også på kaffebarene. 3. Helsetjenesten og sosionomtjenesten SiO skal tilby et helhetlig og tilgjengelig helsetilbud som dekker behovene til en størst mulig andel av studentmassen, på en slik måte at enhver student har reell mulighet ti å delta i høyere utdanning. Helsetjenesten bør jevnlig gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre at studentene i størst mulig grad er fornøyd med tilbudet. Studentene skal føle seg komfortable med å oppsøke helsetjenesten for å få hjelp, og skal bli godt mottatt av de ansatte. Psykiatritjenesten bør skjermes, slik at den opparbeidede kompetansen på studierelaterte problemer ivaretas og videreutvikles. Velferdstinget mener det er viktig at Helsetjenesten har god tilgjengelighet på telefon, og får tilstrekkelige ressurser til å redusere ventetiden for pasientene. Velferdstinget ønsker at SiO oppretter en tannhelsetjeneste hvor studenter kan få billigst mulig behandling. Alle Helsetjenestens og Sosionomtjenestens kurs og tilbud skal være tilgjengelig på engelsk for internasjonale studenter. Side 4 av 14

5 Velferdstinget ønsker at SiO viderefører arbeidet med å få flere fysioterapeuter tilknyttet Helsetjenesten. Velferdstinget ønsker at Sosionomtjenesten opprettholder og videreutvikler sine tilbud. 4. Studentsosiale aktiviteter Kvalitetsreformen har for mange gjort det mindre attraktivt å engasjere seg i studentforeninger, og det er viktig at fakulteter og læresteder legger forholdene til rette for økt rekruttering og vekst. Dette innebærer tilrettelegging av studieforhold der dette er mulig. Det må etableres klare mål og rammer for Velferdstingets involvering i studentmediene. Fakulteter og læresteder skal stille tilstrekkelige lokaler og utstyr til disposisjon for studentforeningene, og for studentsosiale aktiviteter. I de tilfeller hvor studentforeningers rammevilkår berøres, må Velferdstinget og SiO Læringsmiljø være en aktivt pådrivende og støttende kraft i diskusjoner ovenfor lærestedet. Velferdstinget mener det er viktig at de studenteide hyttene, spesielt Studenthytta, drives av og for studenter, og at alle hyttene kan drives videre under studentenes kontroll, eller at det skaffes fullgode erstatninger. Velferdstinget mener det er av stor viktighet for SiO-Læringsmiljøs arbeid at brukernes tilgjenglighet til avdelingens lokaler bedres. Velferdstinget mener SiO må være behjelpelige med å stille arealer omfattet av fristasjonsavtalen til rådighet for studentsosiale tiltak, for eksempel bruk av kantinearealer utenom kantinens åpninstider. Velferdstinget ønsker at det skal jobbes med at Radio Nova får egen radiofrekvens. SiO Læringsmiljø bør, når det er behov for det, arrangere kurstilbud som er rettet inn mot studentsosiale aktiviteter 5. Barnehager Studentbarnehagene er viktige for at studentforeldre skal kunne fullføre sine studier på lik linje med andre studenter. SiOs barnehagetilbud skal fortsette å være studentrettet, og konkurransedyktige med Oslo Kommune, både på pris og pedagogisk innhold. SiO bør kontinuerlig vurdere skreddersydde løsninger for studenter med barn, blant annet i forhold til kveldsåpent i eksamensperioder. Arbeidet med sommeråpne barnehager må også videreføres, da en barnehageplass i sommerferien ofte er Side 5 av 14

6 avgjørende for muligheten til å skaffe seg inntektsgivende arbeid i sommermånedene. Velferdstinget skal jobbe for at alle SiOs barnehageplasser gir full uttelling for UFDs tilskudd til studentbarnehager, og at særtilskuddet til studentbarnehager videreføres. 6. Miljøvern i SiO Velferdstinget krever at SiO holder en klar, helhetlig miljøprofil. SiO er en markant samfunnsaktør og en betydelig forbruker, og må være sitt ansvar bevisst. Miljøtiltak er på kortere eller lengre sikt både samfunnsmessig og økonomisk lønnsomt, og SiO skal ligge i forkant på miljøvennlige løsninger i alle sine virksomheter. Ved all rehabilitering eller ombygging av eksisterende bygninger, eller ved nye boligprosjekter, må det installeres energigjenvinningssystemer, fortrinnsvis skal det benyttes alternative energikilder som varmepumper. Alle avdelinger innenfor SiO må ta hensyn til og gjennomføre ENØK-tiltak så langt det lar seg gjøre. På dette området er det mulig å spare både miljø, studenter og bedriften for store kostnader, særlig innenfor Boligdivisjonens område. Søppelstasjonene i studentboliger og kantiner skal være tilrettelagt for kildesortering av alle materialer og produkter som lar seg resirkulere. All informasjon, kataloger, brosjyrer og veiledninger må foreligge i elektronisk versjon. På sikt bør dette være den primære informasjonskanalen. SiO bør sammen med utdanningsinstitusjonene opprette samarbeidsordninger med miljøvernorganisasjoner som kan veilede, gi råd og kvalitetssikre bedriftens miljøtiltak. SiO, ved studentboligene skal forhindre spredning av uadressert reklame, så vel gjennom postboksene som gjennom utlegging i trappeoppgangene, ved døren og lignende. 7. Studiefinansiering Velferdstinget i Oslo mener utdanning er et gode som burde prioriteres. Alle skal ha økonomisk mulighet til å utdanne seg til det de vil, uavhengig av økonomisk eller sosial bakgrunn. En god studiefinansiering skal sikre at den økonomiske risikoen ved å studere er minimal, at studiene skal kunne gjennomføres uavhengig av andre økonomiske inntektskilder og at studentenes økonomiske situasjon skal være på nivå med resten av samfunnet. Velferdstinget i Oslo mener dagens studiefinansiering bare delvis oppfyller disse kravene. Derfor må studiefinansieringen styrkes. 7.1 Statens lånekasse for Utdanning Side 6 av 14

7 Statens Lånekasse for Utdanning har i dag ansvaret for den offentlige studiefinansieringen. Velferdstinget i Oslo mener dette er en god ordning og er imot enhver svekkelse av den offentlige styringen. Velferdstinget i Oslo motsetter seg derfor enhver form for privatisering av Lånekassen, og er meget skeptiske til å sette ut noen del av tjenestene på anbud. 7.2 Kostnadsnorm Kostnadsnormen i 2005 er på kr 8000 per måned, ti måneder i året. Dette beløpet er ment å dekke alle nødvendige utgifter en student har. Heltidsstudenten skal ikke måtte jobbe ved siden av studiet. Studenter ved private læringsinstitusjoner godkjent av Lånekassen får et tilleggslån på kr i året, hvilket dekker kun deler av studieavgiften. Velferdstinget i Oslo mener hele studieavgiften skal dekkes ved lån. Tilsvarende skal gjelde også for læringsinstitusjoner i utlandet som er godkjent av Lånekassen. Velferdstinget i Oslo mener at studenter har rett til en utbetaling som alene er stor nok til å dekke utgifter som gir en rimelig god levestandard. Det er derfor viktig at kostnadsnormen økes og at den bindes opp mot Grunnbeløpet (G) i Folketrygden. Det vil sørge for at den oppjusteres i takt med prisstigningen hvert år. På lang sikt er det ønskelig at studenter får en årlig utbetaling på 2 ganger G ( kr pr mai 2004). På kort sikt er det viktigste å få bundet beløpet opp mot ordningen som sådan for å sikre den automatiske oppjusteringen. 7.3 Forsørgerstipendet Studenter med forsørgeransvar for barn under 16 år har krav på et forsørgerstipend. Dette stipendet er på kr 1290 for de to første barna og kr 830 for ytterlige barn. Studenter har i utgangspunktet dårlig økonomi, og for at dette ikke skal gå ut over barna, ytes forsørgerstipend. Etter Velferdstinget i Oslo sin oppfatning er ikke stipendet stort nok til å forsørge barna. Velferdstinget i Oslo mener derfor at forsørgerstipendet skal økes. 7.4 Reisestipendet Studenter som enda ikke er fylt 25 år og har hjemadresse utenfor studiestedet, har krav på et hjemreisestipend som skal dekke noen av kostnadene ved å reise hjem. Stipendet kan brukes ved tre hjemreiser og har et tak på kr 7000 i året. Det er også en egenandel på kr 1120 per år. Velferdstinget i Oslo mener at reisestipendet er viktig ettersom de som bor langt fra studiestedet har like mye rett til å studere som de som bor nærme studiestedet. Det er uakseptabelt å forlange at ikke disse studentene får reise hjem i løpet av studietiden. For at disse studentene fortsatt skal ha samme muligheter til å studere, må de derfor få dekket utgiftene til hjemreise. Dagens tak på kr 7000 er for lite for de studentene som har en veldig lang reisesvei. Det er heller ikke akseptabelt at personer over 25 år ikke lengre skal få en støtte på lik linje med alle andre. 7.5 Studielånsrenten Rentene i Lånekassen er i dag markedsstyrt etter prisen på statssertifikater; i tillegg kommer et rentepåslag på én prosent for å dekke administrasjon og gjeldsforsikringsgebyr. En markedsstyrt rente kan bety en risiko for de som ønsker å utdanne seg. Velferdstinget i Oslo mener det bør være en fast lav rente for lån i Lånekassen. Renten skal ikke overstige 3,5 prosent. Side 7 av 14

8 7.6 Stipendandel All studiestøtten gis i dag som lån. Opptil 40 prosent av dette kan gjøres om til stipend ved bestått eksamen. Velferdstinget mener dette er for lite og at stipendandelen bør økes til 60%. Ordningen med konvertering av noe av lånet til stipend bør også gjelde hjemmeboende studenter. 7.7 Studieprogresjon Lånekassen gir støtte i inntil ett år utover normert studietid. Det bør gis støtte til to semestre utover normert studietid på lavere grad, og mulighet for et ekstra semester forsinkelse på høyere grad.. Dette vil gjøre det mulig for studenter som av en eller annen grunn får problemer under studiet, til fortsatt å kunne sikre seg den utdannelsen de ønsker års-blokken Statens lånekasse for utdanning har en grense på 8 år for hvor lang normert studietid man kan få støtte til. Dette skaper problemer når man endrer studieretning. Velferdstinget vil derfor arbeide for å utvide 8-års-blokken ved endring av studieretning, eventuelt gjøre 8-års-blokken mer fleksibel. 7.8 Avskrivning av lån etter fullført utdanning Velferdstinget i Oslo mener det bør gjeninnføres en ordning med avskrivning av deler av lånet etter fullført mastergradsstudium eller tilsvarende. Dette er et godt insentiv for at studentene skal fullføre mastergrad eller tilsvarende. 8. Lærestedenes ansvar 8.1 Gratisprinsippet Offentlig utdanning skal være gratis. Dette er en forutsetning for at prinsippet om lik rett til utdanning skal overholdes. Derfor skal ikke offentlige læresteder ta noen form for skolepenger. Velferdstinget i Oslo mener kopiavgiften strider mot dette prinsippet, og ønsker at ordningen fjernes. 8.2 Fristasjon Studentvelferden er SiOs og det offentliges ansvar, men det er viktig at lærestedene bidrar med sitt. Velferdstinget anser studentsosiale aktiviteter som en viktig del av studietiden. Det er viktig at lærestedene legger til rette for disse, og for et levende studentdemokrati. UiO stiller med gratis lokaler til studentforeninger, studentpuber, studentmedier og flere velferdsgoder tilknyttet SiO, som studentkafeene, helsetjenesten, sosionomtjenesten og bokhandelen. Denne ordningen må videreføres. Det må være en selvfølge at også andre læresteder tilknyttet SiO yter tilsvarende bidrag, men dette må ikke ramme studentene økonomisk ved at lærestedet skyver regningen over på studentene. Velferdstinget mener det er viktig at UiO har en fristasjonsavtale med ISU og SAIH, og mener dette bør utvides til også å gjelde for de etniske studentforeningene. Velferdstinget mener det er viktig å øke rekrutteringen av unge med Side 8 av 14

9 minoritetsbakgrunn, og mener de etniske studentforeningene yter et viktig bidrag til dette. Velferdstinget er imot enhver omgåelse av fristasjonsavtalen. Et eksempel på dette er ølavgiften som er innført ved jusstudentenes pub, Frokostkjelleren. Ethvert pålegg som har virkning som en leie, må motarbeides og eventuelt fjernes. 9. Offentlige tilskudd 9.1 Helsetjenesten Studenthelsetjenesten drives i dag av SiO ved hjelp av tilskudd fra Helse Øst og penger fra semesteravgiften. Inntil nylig har helsetjenesten mottatt penger både til den ordinære helsetjenesten og til spesialhelsetjenesten. Dessverre ønsker ikke lenger Helse Øst å gi penger til spesialhelsetjenesten, noe som kan gå utover helsetjenestens tilbud. Velferdstinget i Oslo mener tilskuddet til spesialhelsetjenesten må videreføres. Det er viktig at studentene har et godt helsetilbud som tar særlig hensyn til studentenes spesielle situasjon. Tilskuddet til alle deler av helsetjenesten må opprettholdes. 9.2 Boliger En tilstrekkelig studentboligmasse er viktig for å holde prisene på boligtilbudet til studenter nede. Dette er nødvendig ettersom studenter vanskelig kan konkurrere i det private markedet hvis boligprisene blir for høye. Staten tar sitt ansvar for dette gjennom å delfinansiere boligbyggingen ved å dekke 50 prosent av kostnadene. Dette bør videreføres i den grad SiO ser det nødvendig å bygge flere studentboliger. Det bør bevilges mer penger til bygging av studentboliger. 9.3 Barnehagene Barnehageplass til studenter er en viktig del av studentenes velferdstilbud. Tilbudet gjør det mulig for studenter med barn å ta en utdannelse, og styrker således prinsippet om lik rett til utdanning. SiOs barnehager mottar i dag vanlig støtte til barnehager, samtidig som de får et særtilskudd fra UFD. Velferdstinget i Oslo er fornøyd med denne ordningen og mener den bør videreføres. 9.4 Studenttannlegetjeneste Det skal innføres en tannlegetjeneste for studenter. Denne skal være delefinansiert ved offentlige tilskudd. 10. Kollektivrabatt Svært mange studenter er avhengig av kollektivtransport. Studenter under 30 år har i dag under 35 prosent rabatt på utvalgte månedskort, hvilket er for lavt. I tillegg bør ordningen gjelde alle studenter, uavhengig av alder. Mange studenter i Oslo bor utenfor bygrensen under studietiden. Disse betaler i dag nesten dobbelt så mye som studenter som bor innenfor bygrensen, hvilket ikke er rettferdig. Velferdstinget ønsker 50 prosent rabatt på alle periodekort tilhørende Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk. Tilbudet om billigere månedskort gjennom abonnementsordninger bør utvides til å omfatte studentkort. Ved en eventuell overgang til elektroniske billettsystemer i Oslo Sporveier bør SiO være i forkant av utviklingen og sørge for at studentkort kan brukes som billett. Side 9 av 14

10 Studenter fra hele landet kommer til Universitet i Oslo for å studere. Disse belastes med svært store utgifter ved hjemreiser. Studentrabatter finnes, men disse er for små, og ofte lite tilgjengelige. Det er viktig at studenter skal ha muligheten til å reise billig også med det nasjonale kollektivtilbudet. Velferdstinget i Oslo mener at det skal være 50 prosent rabatt på all nasjonal kollektivtrafikk. 11. Internasjonalisering Velferdstinget i Oslo mener at SiO skal ta en lederrolle sammen med utdanningsinstitusjonene for økt satsning på internasjonalisering i Oslo som studieby. Velferdstinget er derfor opptatt av at SiO tilrettelegger for økt internasjonalisering ved SiOs medlemsinstitusjoner. 12. Studentsolidaritet I Norge har vi relativt gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i verden virke helt uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi her i Norge viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for studenter over hele verden. Velferdstinget i Oslo mener at prinsippet om lik rett til utdanning er et universalt prinsipp. Det er Velferdstinget i Oslo sitt ønske at en gang i fremtiden vil alle som ønsker utdanning kunne ta dette, uavhengig av økonomisk situasjon. Det er viktig å arbeide fro å støtte studentvelferd over hele verden SAIH Studentsolidaritet ivaretas i dag hovedsakelig gjennom et samarbeid med SAIH. Studentene tilknyttet SiO må betale tjue kroner til SAIH, samtidig som de betaler semesteravgiften. Disse tjue kronene kan refunderes hvis studenten ønsker det. Velferdstinget i Oslo ønsker at støtten til SAIH bevares slik den er i dag, med någjeldende refusjonsordning. Beløpet økes til 30 kr pr student Studentenes fredspris Velferdstinget i Oslo mener at bare gjennom fred og forståelse kan studenters rettigheter sikres over hele verden. Fred er en forutsetning for et stabilt og godt miljø rundt studiene. Derfor er studentenes fredsarbeid i mange land en helt nødvendig del i kampen for retten til utdanning. Studentenes fredspris er en god måte å støtte og fremheve dette arbeidet. Velferdstinget i Oslo skal støtte Studentenes fredspris som en del av arbeidet for å sikre studentenes rettigheter også utenfor Norges grenser. Det skal arbeides for å gi fredsprisen en klar nasjonal profil. Side 10 av 14

11 DEL III: Årsprogram 1. Organisasjon Det skal avholdes formøter før alle hovedstyremøtene mellom Velferdstingets arbeidsutvalg og studentene i Hovedstyret i SiO. Det skal avholdes formøter før alle delstyremøtene i SiO mellom leder eller nestleder og studentrepresentantene i alle delstyrene. Velferdstinget skal holde jevnlig kontakt med alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Velferdstinget skal holde jevnlig kontakt med Norsk studentunion, og et medlem av AU skal møte i NSUs velferdskomité og på lærestedsmøtet til NSU- H. Velferdstinget skal arrangere ytterligere møteplasser der man finner det hensiktsmessig. Velferdstinget bør se på muligheten for kommunikasjonsmøter med de andre læringsinstitusjonene i Oslo, da spesielt Høyskolen i Oslo (HiO). Velferdstinget skal vedta instruks for Kulturstyret. Velferdstinget skal vedta et mediepolitisk dokument. Velferdstinget skal vedta instruks for mediestyret. Velferdstinget skal ta inn i sitt reglement for tillitsvalgte bestemmelser som regulerer arbeidsområdene til regnskaps- og budsjettkomiteen, basert på forslag fra komiteen. Velferdstinget skal opprette et utvalg som skal jobbe for å bedre tilbudet i SiOs kantiner. 2. Politikk Studentboliger Velferdstinget skal jobbe for statlige bevilgninger til ferdigstilling av Pilestredet Park, Vestgrensa II og Bjølsen II. Våren 2005 skal prisdifferensieringsprosjektet evalueres. Velferdstinget skal jobbe for en kontinuerlig oppgradering av SiOs boligmasse, og for at det blir lagt til rette for nettilgang i alle boliger. Velferdstinget skal jobbe for at SiO har et tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger, og informasjon om dette må foreligge. Velferdstinget skal arbeide for en bedret integrering av internasjonale studenter tilknyttet SiOs studentboliger. Velferdstinget skal jobbe for en økning i antallet familieboliger. Velferdstinget skal foreta en revidering av reglementet for inntak til SiOs studentboliger innen semesterstart i høst. Velferdstinget skal utrede hvilke ekstrautgifter som kan belastes enkeltbeboere i SiOs studentboliger. Kantiner Side 11 av 14

12 Velferdstinget skal påse at SiO holder prisene i studentkafeene så lave som mulig. Velferdstinget skal jobbe for variasjon i middagsalternativene, også med vegetar- og halalmat. Velferdstinget skal jobbe for at Studentkafeene tar inn flere økologiske, rettferdige og rettferdige og alternative produkter. Velferdstinget skal jobbe for at Kaffeavtalen videreføres. Velferdstinget skal jobbe for at det blir gjennomført en årlig evaluering av næringsinnholdet i kantinematen. Velferdstinget forlanger at SiOs kantiner skal ha en presis og fullstendig innholdsdeklarasjon av sine produkter som skal være lett tilgjengelig for studentene. Helsetjenesten og sosionomtjenesten Velferdstinget skal delta aktivt i SiOs arbeid med etablering av en tannhelsetjeneste. Velferdstinget skal jobbe for at alle kurs og alt infomateriell som tilbys av Helse- og Sosionomtjenesten er tilgjengelig på engelsk for internasjonale studenter. Studentsosiale aktiviteter Velferdstinget vil jobbe for at lærestedene legger studieforhold til rette slik at frivillig studentorganisatorisk arbeide lettere kan gjennomføres. Velferdstinget skal for jobbe for en automatikk av attestering av studentorganiseringsarbeid. Barnehager i løpet av 2005 skal Velferdstinget foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av uttaksreglement for Studentbarnehagene, med sikte på at reglementet skal være så tydelig som mulig i forhold til ønskede prioriteringer, og dessuten med sikte på å gi BI-studenter med barn like rettigheter som gamle SiO-studenter. Velferdstinget skal arbeide for en avklaring rundt studentbarnehagenes situasjon i forbindelse med den nasjonale barnehagereformen, både når det gjelder finanser og religiøst/kulturelt innhold. Velferdstinget skal jobbe for at særtilskuddet til studentbarnehager via UFD videreføres. Velferdstinget skal arbeide for en videre utvikling av skreddersydde tilbud, som for eksempel kveldsåpent i eksamensperioder. Velferdstinget skal, i samarbeid med studentbarnehagene, utrede muligheten for, og konsekvensene av, å utføre hoveduttak to ganger i året. Miljøvern Velferdstinget skal arbeide for at distribusjonen av uadressert reklame til beboere på studentboligene stoppes. Side 12 av 14

13 Velferdstinget skal følge opp SiOs arbeid med miljøplaner for de enkelte virksomhetene. Velferdstinget vil arbeide for at det utplasseres kildesorterings- og resirkuleringsstasjoner for ulike materialer og produkter på alle studentboligområder. Alle studentboliger skal være tilrettelagt for trygg sykkelparkering for alle beboere. Studiefinansiering Velferdstinget i Oslo skal arbeide for at: Lik rett til utdanning er et universalt prinsipp som gjelder uavhengig av statsborgerskap eller alder Statens Lånekasse for Utdanning fortsatt skal være offentlig. Forsørgerstipendet skal økes. Taket på reisestipendet skal økes. Alle skal ha rett til å motta reisestipendet uavhengig av alder. studielånsrenten skal ha et tak på 3,5 % Rentepåslaget må vekk. stipendandelen skal øks til 60 %. Deler av stipendet også skal tilfalle hjemmeboende studenter. Det ved fullført mastergradsstudie eller tilsvarende skal gis avskrivning på deler av lånet. Kostnadsnormen må økes for at den alene skal kunne sikre studentene en rimelig levestandard. Kostnadsnormen skal bindes opp mot grunnbeløpet i Folketrygden, og skal på lang sikt utgjøre 2 G. På kort sikt er det ønskelig at den bindes opp mot for eksempel 2 G justert for et studieår på 9 måneder ( kr) eller 10 måneder (99.963) Studenter bør kunne motta støtte i inntil 3 semestre utover normert studietid for høyere grads studenter. Lærerstedenes ansvar Velferdstinget i Oslo skal arbeide for at: Offentlige læringsinstitusjoner ikke skal ta skolepenger. kopiavgiften ved Universitetet i Oslo må fjernes. Alle lærersteder skal ha en reell fristasjonsavtale. Offentlige tilskudd Velferdstinget i Oslo skal arbeide for at: Tilskuddet til alle deler av helsetjenesten må opprettholdes. Det skal bevilges mer penger til bygging av studentboliger. dagens ordning med offentlige tilskudd til SiOs barnehager er bra og skal videreføres. Kollektivrabatt Side 13 av 14

14 Velferdstinget i Oslo skal arbeide for at: det skal være 50 prosent studentrabatt på alle periodekort fra Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk. kollektivrabatten skal gjelde alle studenter, også de over 30 år. all nasjonal kollektivtrafikk skal ha 50 prosent studentrabatt. Det skal være 50 prosent studentrabatt på alle periodekort fra Oslo Sporveier og Oslo lokaltrafikk. Kollektivrabatten må gjelde alle studenter, uavhengig av alder og statsborgerskap Flere utsalgssteder i Oslo skal selge studentkortene, slik at de blir enklere tilgjengelig. Internasjonalisering Velferdstinget skal arbeide for: At alle kurs og alt informasjonsmateriell som tilbys av Helse- og Sosionomtjenesten er tilgjengelig på engelsk for internasjonale studenter. For en bedret integrering av internasjonale studenter stilknyttet SiOs studentboliger. For at internasjonale studenter har førsteprioritet ved tildeling av studentboliger og barnehageplasser. At SiOs hjemmeside og brosjyrer generelt finnes på engelsk. Det samme gjelder for Velferdstinget selv. At all skilting for SiO skal gjøres tospråklig(både norsk og engelsk). At velferdstinget skal ha en egen konkret samarbeidsavtale med ISU og tilsvarende organisasjoner ved BI og de andre høyskolene. At Oslo kommune tar et større vertskommuneansvar for internasjonale studenter. Studentsolidaritet Velferdstinget i Oslo skal arbeide for at: Det er viktig å jobbe for studentvelferd over hele verden. Støtten som gis til SAIH skal være obligatorisk, og skal økes til 30 kr. Det fortsatt skal gis støtte til Studentenes fredspris. Det skal arbeides for å gi fredsprisen en klar nasjonal profil. Side 14 av 14

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar

Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar Lørdag 12. februar Tid: 11.00-13.00 Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget. Møtet ikke vedtaksdyktig. AU orienterte om - Arbeid i perioden. - Forslag til

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2007 Vedtatt på Velferdstingsseminar på Torbjørnrud Hotell den 17.-18. februar 2007.

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2007 Vedtatt på Velferdstingsseminar på Torbjørnrud Hotell den 17.-18. februar 2007. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2007 Vedtatt på Velferdstingsseminar

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2008

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2008 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2008 Vedtatt av Velferdstinget på Velferdstingsseminar på Sørmarka kurs- og konferansesenter 9.-10. februar 2008. Arbeidsprogrammet består av to deler; 1.0 Organisasjon

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007

Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 1.0 Visjon Studiefinansieringspolitisk dokument Vedtatt av Velferdstinget 2.10.06, revidert 19. mars 2007 Hensikten med studiefinansieringen er å fremme lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, geografi,

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016

Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste Program for valgperioden 2015 2016 Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter.

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter. Politisk plattform 1 Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskoler har en lang tradisjon, og

Detaljer

SAMSKIPNADSRÅDET Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge

SAMSKIPNADSRÅDET Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge SAMSKIPNADSRÅDET Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 30.07.10 Høringssvar om forslag til forskrifter til ny lov om finansiering av

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus Nasjonalt: Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 4. september

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

Høringssvar fra Velferdstinget i Trondheim

Høringssvar fra Velferdstinget i Trondheim Trondheim, 29.10.2010 Høringssvar fra Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim er delegert det velferdspolitiske ansvaret av de øverste studentorganene blant utdanningsinstitusjonene som er

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Velferdspolitisk plattform 2012-2015

Velferdspolitisk plattform 2012-2015 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Velferdspolitisk plattform 2012-2015 Utdanning skal være gratis, og det må finnes gode økonomiske støtteordninger

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til.

Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til. Samla resultater for påstandene kandidatene har tatt stilling til. Påstanden som kandidatene tok stilling til (formuleringen i matrisen er forenklet). Under alle påstanden er hva de 57 kandidatene i alle

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Utarbeidet av: Velferdspolitisk komité og SiO komiteen 1 Innledning Velferdstinget i Oslo ønsker med Boligpolitisk dokument å legge

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

/54 Y L,\ Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep Oslo

/54 Y L,\ Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo Norsk Studentunion (NSU) Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo 12.02.2008 NSUs høringssvar til endringer i husleieloven,

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007

Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007 Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007 Studentenes helse kommer like mye an på psykososiale forhold som for eksempel ernæring, fysisk aktivitet og hvordan en takler stress, som hvor lang køen til

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

FORSLAG TIL POLITISK ARBEIDSPROGRAM 2015-2016

FORSLAG TIL POLITISK ARBEIDSPROGRAM 2015-2016 FORSLAG TIL POLITISK ARBEIDSPROGRAM 2015-2016 Vedtas på ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

"VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ"

VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ Vedlegg nr.2 til årsmelding "VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ" Fordi vi mennesker ikke er like, er det viktig at vi kommer fram til løsninger og utforminger som er universelle og som gjør at alle kan benytte

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.10-16/17 Gjelder Politisk dokument om studenthelse 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag til politisk dokument

Detaljer

POLITISK ARBEIDSPROGRAM 2014-2015

POLITISK ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 POLITISK ARBEIDSPROGRAM 2014-2015 Vedtatt på ANSAs 58. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Spørsmålet i saken var om Studentsamskipnaden sitt reglement for tildeling av studentboliger

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

En problematisering og redegjørelse for studenters forhold til graviditet og barn.

En problematisering og redegjørelse for studenters forhold til graviditet og barn. 1 2 3 4 Studenter, graviditet og barn: - Barn, et hinder i norsk høyere utdanning? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Foto med tillatelse fra Studio Vest (studiovest.no)

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KAPITTEL 1 GENERELT 1 1 Gyldighet Dette reglementet gjelder all drift

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 5 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 17.10.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 14.11.2016 6

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

DERA Det Eneste Reelle Alternativ

DERA Det Eneste Reelle Alternativ DERA Det Eneste Reelle Alternativ «Fordi trivsel er viktigst!» Valgplattform 2015/2015 Universitetet i Bergen 1 Dette kommer DERA til å kjempe for neste studieår: 1.0 - Våre 10 hovedsaker 1.1 Eksamensfri

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Innkalling til Velferdsseminaret 13. og 14. februar 2010

Innkalling til Velferdsseminaret 13. og 14. februar 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1 HANDLINGSPLAN 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1 2. RAMMEBETINGELSER 1 2.1. Lov om Studentsamskipnader 1 2.2. Økonomi 1 2.3. Studentene 2 2.4. Institusjonene 2 3. PERSONALPOLITIKK

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET Dato: 13. OG 14. FEBRUAR 2010

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer