2. kvartal Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2014. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene"

Transkript

1 2. kvartal 2014 Beskrivelse av virksmheten g sikkerhetsmassene

2 Eiendmskreditt Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Eierstruktur, virksmhet g øknmi Blighyptek (bligkreditt) Eiendmshyptek (næringskreditt) Innlån, likviditet g rating

3 Del 1: Landsdekkende kredittfretak Etablert i 1997, frretningsadresse i Bergen 12,8 årsverk administrerer ttalt 11,7 milliarder kr 5 mrd kr i Eiendmskreditt g 6,7 mrd kr i Kredittfreningen fr sparebanker Pantelån sm eneste prdukt Næringseiendm, fellesgjeld til brettslag g selveiende bliger Vedtektsfestede grenser fr LTV på 55 65% Egen distribusjn, samarbeid med sparebanker g rganisasjner Gd gegrafisk spredning med hvedvekt på Sør-Nrge Ca. 75% av lånene er gitt i Osl, Akershus, Hrdaland g Rgaland 26 % fastrente, 45 % flytende rente g 29 % NIBOR 30 % rene bliglån, 66 % næring/leiegård, hvrav 10 % til bligfrmål 16 driftsår uten tap, generelt lavt mislighld

4 Del 1: 10 største aksjnærer Sparebanken Sgn g Fjrdane 11.36% Fana Sparebank 10.00% Sparebanken Vest 9.32% Vss Sparebank 5.09% Sparebanken Øst 4.12% Sparebanken Sør 3.66% Luster Sparebank 3.23% Sandnes Sparebank 3.07% GRUPPER / ALLIANSER Frende % Eika % Alliansefrie % Sparebank % Ansatte % Ttalt % Haugesund Sparebank 3.04% Skudenes g Aakra Sparebank 2.71%

5 Del 1: Organisasjn Generalfrsamling Representantskap Styret Nils Martin Axe, leder (Fana Sparebank) Arvid Andenæs, nestleder (Sparebanken Sgn g Fjrdane) Gunnar Skeie (Advkat) Dag Olav Løseth (Orkdal Sparebank) Svein Ivar Førland (Sandnes Sparebank) Administrerende direktør Jan Kaare Hellevang Leder frretningsstøtte g kntrll Ann Cathrine Lerstad Finansdirektør Lars W Lynngård Direktør utlån Geir Rasmussen Øknmidirektør Jhan K Lyngvær

6 Del 1: Den gde sirkel - frretningsidé Lav kredittrisik Billige innlån Lave tap Lave kstnader Lave utlånsrenter Attraktiv fr gde låntakere

7 Del 1: Lånefrmål Bliger Brettslag Utleiegårder Næringsbygg

8 Del 1: Utlånsvirksmheten Eiendmskreditt AS OMF Blighyptek (26%) OMF Eiendmshyptek (70%)

9 Del 1: Distribusjn av utlån Bliglån: Egendistribusjn Huseiernes landsfrbund (HL) Hjemmeside Annnsering / DM Næringslån: Samarbeid med eierbanker Egendistribusjn Hvedsakelig DM

10 Del 1: Nøkkeltall 2. kvartal 2014 Parameter / nøkkeltall Q Q Resultat før skatt (mill kr) 12,2 10,0 Nett renteinntekter (mill kr) 16,1 14,5 Nett renteinntekter ift GFK 1,31% 1,18% Driftskstnader (mill kr) 4,2 4,7 Driftskstnader ift GFK 0,34% 0,39% Utlånsvlum (mrd kr) 4,0 4,2 Utlånsvlum økning -3,5% 23,2% Frvaltningskapital (mrd kr) 4,91 5,09 Kapitaldekning 16,43% 14,15% Ren kjernekapitaldekning 11,10% 9,97% Egenkapitalavkastning 12,6% før skatt 9,2% etter skatt 12,4% før skatt 8,9% etter skatt

11 Del 1: Hvedtall fra resultatregnskapet Tall i 1000 kr Nett renteinntekter Andre inntekter Driftskstnader Gev/tap verdipapirer Avsatt til uspes. tap 0 0 Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

12 Del 1: Hvedtall fra balansen Tall i 1000 kr Eiendeler Utlån Bankinnskudd Obligasjner Andre frdringer Sum eiendeler Gjeld g egenkapital Verdipapirgjeld Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Fndsbligasjn Egenkapital Sum gjeld g egenkapital

13 Del 1: Finansielle nøkkeltall 1. halvår 2014 Tall i % av GFK Nett rente 1,30% 1,24% 0,99% 0,90% Andre driftsinntekter 0,02% 0,02% 0,03% 0,05% Driftskstnader 0,34% 0,39% 0,38% 0,40% Resultat etter skatt 1,00% 0,89% 0,73% 0,53% Kapitaldekning 16,43% 15,30% 13,18% 14,11% Ren kjernekapitaldekning 11,10% 9,97% 9,83% 10,12% Ek / frvaltningskapital 8,06% 7,80% 6,93% 6,89%

14 Del 1: Mislighld g tap Eiendmskreditt har aldri realisert tap på utlån. Per var 4 engasjementer med utestående krav på kr 75,8 mill. mislighldt ver 90 dager. Mislighld utgjør 1,84% av utlån. Mislighld viser en reduksjn på kr 78,9 mill. siden årsskiftet. Alle engasjementene er sikret med pant i fast eiendm der pantet verstiger våre krav. Det er ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån per

15 Del 1: Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning 11,10% Kjernekapitaldekning 13,32% Kapitaldekning 15,22% Samlet tellende ansvarlig kapital utgjør Kr 554,5 mill. Ren kjernekapital utgjør kr 378,2 mill. Peridens resultat (kr 17,9 mill.) er ikke inkludert.

16 Del 2: Blighyptek (bliglån) Sikkerhetsmassen kan bestå av: Enebliger g rekkehus Selveierleiligheter Fritidseiendmmer Brettslag (kun fellesgjeld) per i dag verført til eiendmshyptek Bligaksjeselskaper Lån må ligge innenfr 65% av frsvarlig verdi (maksimalt lavere grense kan settes etter vurdering) Fritidseiendmmer må ligge innenfr 55% av frsvarlig verdi

17 Del 2: Blighyptekprteføljen Blighyptek Sikkerhetsmasse (mill. kr) Herav utlån Overdekning i sikringsmasse (mill kr) Overdekning i sikringsmasse (%) 9,8% 11,7% Indeksert LTV 42,2% 37,4% Utstedte OMF bligasjner (mill kr) Annen fyllingssikkerhet enn utlån (mill. kr) Andel lån med flytende rente 67,5% 71,3% Antall lån Gjennmsnittlig lånestørrelse (mill. kr) 1,25 1,49

18 Del 2: Gegrafisk frdeling

19 Del 2: LTV Gjennmsnittlig LTV 42,2

20 Del 2: Pantenes anvendelse

21 Del 3. Eiendmshyptek (næringslån) Sikkerhetsmassen kan bestå av: Bligeiendmmer fr utleie Kmbinerte blig- g næringseiendmmer Butikk- g handelseiendmmer Kntreiendmmer Kmbinerte næringsbygg Øvrige næringsbygg Ikke jrdbruk/skgbruk/ tmter/utbyggingsprsjekter/ ppdrettsanlegg/ spesialanlegg Lån må ligge innenfr 55% av langsiktig verdi (blig fr utleie 60%) Krav m kurant beliggenhet P.t. kan lån ikke være større enn 60 mill kr

22 Del 3. Generelle krav ved lån til næringseiendm Sentral beliggenhet Lett msettelige Utleiebare generelt anvendelige Lite knjunktur-/råstffavhengige Debitrs betjeningsevne g vilje må være gd

23 Del 3: Eiendmshyptekprteføljen Eiendmshyptek Sikkerhetsmasse (mill. kr) Herav utlån Overdekning i sikringsmasse (mill kr) Overdekning i sikringsmasse (%) 26,3% 17,0% Indeksert LTV 39,6% 41,4% Utstedte OMF bligasjner (mill kr) Annen fyllingssikkerhet enn utlån (mill. kr) Andel lån med flytende rente 77,3% 76,5% Antall lån Gjennmsnittlig lånestørrelse (mill. kr) 7,62 8,61

24 Del 3: Gegrafisk frdeling

25 Del 3: LTV Gjennmsnittlig LTV 39,6%

26 Del 3: Pantenes anvendelse

27 Del 3: Eiendmshyptek

28 Del 4: Innlånsstruktur Nye brutt lånepptak i 2014 (mill. kr): Eiendmshyptek 270 Blighyptek 250 Senirbligasjner 100 Sertifikater 0 Nett utestående bl.gjeld (mill. kr): Eiendmshyptek Blighyptek Senirbligasjner 795 Sertifikater 0

29 Del 4: Rating Eiendmskreditt AS mttk rating fra Standard & Pr s Rating Services 1 juli Samtidig ble selskapets eiendmshyptekbligasjner med frtrinnrett tildelt langsiktig rating. Ratet enhet Eiendmskreditt AS Eiendmskreditt senirgjeld Eiendmshyptek (Næringskreditt) Blighyptek (Bligkreditt) Rating BBB/A-2 (Outlk neg.) BBB/A-2 (Outlk neg.) AA (Outlk neg.) Ikke ratet «Outlk negative»: Negative utsikter reflekterer den negative trend S&P ser fr øknmisk risik i det nrske banksystemet. S&P s vurdering er at en ptensiell svekkelse av nrsk øknmi kan få negative effekter fr Eiendmskreditts virksmhet g det nrske markedet fr næringseiendm generelt.

30 Del 4: Rating frts. Rating rasjnale Eiendmskreditt AS «stand-alne credit prfile» Business psitin: Weak Liten størrelse Gegrafisk- g sektr knsentrasjn Capital and earnings: Very strng Kapitalisering (risikjustert) Økt inntjening Kstnadseffektiv Risk psitin: Mderate Knsentrasjn i næringseiendmssektren «Single-name» knsentrasjn Økt diversifisering gjennm vekst Lav LTV Kredittprsedyrer g gd tapshistrikk Funding: Belw average Avhengighet av bligasjnsmarkedet (mangel på diversifisering av fundingkilder) Ikke kmitert likviditetsstøtte fra eierne Liquidity: Adequate Redusert andel krt funding Tilstrekkelige likviditetsreserver Systemic imprtance: Lw Frventes ikke mttak av nen ekstratrardinær støtte fra myndighetene

31 Del 4: Rating frts. Rating rasjnale Eiendmshyptekbligasjnene (OMF) Styrker: En lav weighted-average lan-t-value (LTV) rati I frhld til maksimal tillat LTV rati under nrsk lvgiving har medvirket til at Eiendmskreditt har drevet uten tap siden ppstart I Lav risik knyttet til asset-liability mismatch (ALMM) Tilgjengelige eiendeler i sikkerhetsmassen verstiger nivået sm er frbundet med nåværende rating Svakheter: I henhld til S&P s asset-liability mismatch criteria, har bligasjnene det maksimalt ppnåelige ntches f uplift. Det betyr at en nedgradering av Eiendmskreditt AS vil medføre en nedgradering av bligasjnene. (6 ntches uplift er det maksimale S&P s gir i Nrge)

32 Del 4: Rating frts. Rating rasjnale Eiendmshyptekbligasjner Outlk: Negative Our negative utlk n Eiendmskreditt AS' cvered bnds reflects ur negative utlk n the issuer Eiendmskreditt AS (BBB/Negative/A-2). Given that the 'AA' rating n the cvered bnds is derived frm a six ntch uplift frm the issuer credit rating (ICR), a dwngrade f Eiendmskreditt's ICR wuld trigger a crrespnding rating actin n the cvered bnds, all ther factrs remaining unchanged.

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året Tall i tusen kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Verd Boligkreditt AS - quick facts

Verd Boligkreditt AS - quick facts Verd Boligkreditt - et spesielt OMF-foretak Verd Boligkreditt AS - quick facts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer