PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret

2 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side Tilsettingsreglement og prosedyre side Permisjonsreglement side Reglement for tilståelse av flyttegodtgjørelse side Reglement for telefongodtgjørelse (mobiltelefon) side Retningslinjer for erkjentlighetsgaver side Retningslinjer for kommunal garanti til boliglån side Retningslinjer for utøvelse av næringsvirksomhet/ biarbeid side Retningslinjer for støtte til kurs/videreutdannelse side 23 2

3 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER 1.1 ARBEIDSREGLEMENT Sirdal kommune Arbeidsreglement Skjemaer: ingen Sendt ut første gang: Sist endret: Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1 DEFINISJON Med kommune menes i dette reglementet Sirdal kommune. Med administrativ leder forstås rådmann, Personalsjef, økonomisjef, næringssjef, kommunalsjefer og enhetsledere. 2 OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens 1, dvs. hel- og deltidsansatte med arbeidsavtale. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lover, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. 3 ANSETTELSE Arbeidstakeren ansettes i kommunen - ikke ved den enkelte enhet - på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Dette gjelder ikke ansatte i tidsbegrensede stillinger/vikariater/engasjementer eller ved konstituering. Arbeidstaker må finne seg i forandringer i sitt arbeidsområde og eventuell arbeidsbeskrivelse når dette er saklig begrunnet. Endring skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. 4 PRØVETID Arbeidstakeren ansettes skriftlig med prøvetid 6 mnd. (faste stillinger). I prøvetiden gjelder 14 dager gjensidig oppsigelsesfrist. I god tid og senest etter 4 mnd. skal leder gjennomføre medarbeidersamtale /forventningssamtale med den nytilsatte. 5 ARBEIDSAVTALE/ARBEIDSBESKRIVELSE Ansettelse skal meddeles skriftlig. Av arbeidsavtalen skal det fremgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Ved ansettelse får arbeidstakeren utlevert et eksemplar av kommunens personalreglement og andre reglementer/retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet. Det skal for samtlige stillinger i Sirdal kommune være utarbeidet arbeidsbeskrivelse. 6 LEGEATTEST/POLITIATTEST Tilsetting av arbeidstakere kan for spesielle stillinger gjøres avhengig av at det fremlegges tilfredsstillende legeattest eller politiattest. Slike krav skal fremkomme i utlysingsteksten. 3

4 7 FERIE Ferien ordnes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale. Kommunen fastsetter ferietid etter uttalelse fra arbeidstakeren eller vedkommende tillitsvalgte. Administrerende leder setter opp ferieliste. Ferielisten skal gjøres kjent før 1. mai. 8 FRAVÆR FRA ARBEIDET Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig meddeles nærmeste overordnede. Hvis fravær gjelder sykdom må arbeidstakeren følge bestemmelsene for bruk av egenmelding m.v. som er gitt i Folketrygdloven med forskrifter samt tariffavtale. 9 UTBETALING AV LØNN Lønn utbetales den 12. i måneden, eller nærmeste foregående virkedag. Oppgjørsterminene for variable tillegg følger den ordinære lønnsterminen slik at disse utbetales samtidig med den ordinære lønn i etterfølgende måned. Den enkelte arbeidstaker skal så langt som det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig. Den enkelte arbeidstaker plikter å holde seg orientert om de ulike regulativ som gjelder tjenester. Fradrag i lønningene kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller: a) Lovbestemte trekk og trekk i medhold av vedtatt reglement. b) Pensjonsinnskudd av avgifter til KLP. c) Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren. d) Fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det. e) Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettelig eller grovt uaktsomt har påført kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. 10 ALMINNELIG ORDEN Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet/oppmøtestedet ved arbeidstidens begynnelse. Normalarbeidstiden for ansatte skal være mellom kl og kl (se for øvrig eget reglement) Arbeidstaker må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. 11 BEHANDLING AV UTSTYR All inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter. 12 PERMISJON For permisjon gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og gjeldende permisjonsreglement for Sirdal kommune. 13 OPPSIGELSE Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes. Oppsigelse foretas av rådmannen. Ved oppsigelse fra kommunen skal denne inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål samt hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises forøvrig til Arbeidsmiljølovens kapittel XII og Forvaltningslovens bestemmelser. Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest. Administrativ leder utsteder denne. 4

5 14 AVSKJED Kommunen skal avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål samt hvilke frister som gjelder. Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i helt spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling. Betingelsen for å kunne foreta suspensjon, er at det er nødvendig av hensyn til tjenestens tarv at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin nåværende stilling og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjed etter Arbeidsmiljølovens 66 er til stede. Avskjed og suspensjon foretas av rådmannen. Arbeidstakeren har krav på å få beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet. Før vedtak om avskjed eller suspensjon treffes, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakerens ikke ønsker dette. Ved suspensjon har arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet. Om arbeidstakerens rettigheter for øvrig vises til Forvaltningsloven. Ved spørsmål om avskjed vises også til Arbeidsmiljølovens kapittel XII. 15 ANNET LØNNET ARBEID Kommunal arbeidstaker kan ikke uten tillatelse overta annet lønnet arbeid som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter Forvaltningslovens kap. 2. Det vises til for øvrig til vedtatte retningslinjer for utøvelse av næringsvirksomhet/biarbeid. 16 INFORMASJON TIL MEDIA Informasjon om kommunens virksomhet er en prioritert oppgave. Rådmannen kan uttale seg til media på vegne av kommunen. Ledere kan uttale seg på vegne av sitt ansvarsområde. Alle arbeidstakere kan gi konkret saksinformasjon knyttet til sin arbeidsplass, når dette skjer i forståelse med leder. For øvrig gjelder den alminnelige lojalitetsplikten som alle ansatte har i spørsmål som angår organisasjonens mål og de beslutninger som er fattet. Tillitsvalgte omfattes ikke av ovennevnte retningslinjer. Det er imidlertid naturlig at tillitsvalgte underretter arbeidsgiver ved kontakt med pressen. 17 TAUSHETSPLIKT Alle ansatte skal skrive under på en taushetserklæring. Med underskrift bekrefter de også at de har lest og gjordt seg kjent med innholdet i etiske retningslinjer. 18 FORTOLKNING/TVIST Spørsmål om fortolkning av dette reglement behandles av rådmannen. 5

6 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Tilsettingsreglement Skjemaer: Søknadsskjema, stillingsvurderingskjema Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1.2 TILSETTINGSREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansettelser i Sirdal Kommune, enten de er faste stillinger, vikariater eller inngåelse av tidsbegrensede arbeidsavtaler. 2. Formål Reglementet regulerer både tilsettingsregler og -prosedyrer i Sirdal kommune. Hovedmålet for Sirdal kommune sin tilsettingspolitikk vil være å fange opp best mulig kvalifiserte søkere til de enhver tid ledige stillinger. Tilsettingsreglementet skal sikre en effektiv, seriøs og uhildet behandling av søkere til stillinger i kommunen. 3. Generelt ved ansettelser Alle arbeidstakere ansettes i kommunen, ikke i den enkelte enhet eller på nærmere angitt arbeidssted, arbeidssted vil bli bemerket i arbeidsavtalen som p.t. Ansettelser gjøres på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, ansettelsesdokumenter og tariffavtale. 4. Ansettelsesmyndighet 4.1 Kommunestyret ansetter selv rådmann og etter innstilling fra administrasjonsutvalget, jfr. del.reglement for administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget tilsetter kommunalsjefer samt enhetsledere og stillinger på rådmannsnivå (seksjonsledere) etter innstilling fra rådmannen 4.2 Rådmannen ansetter i øvrige stillinger i henhold til dette reglement. Ansettelsesutvalget skal bestå av tre representanter for arbeidsgiver og to 6

7 representanter for de tilsatte. Rådmannen oppnevner representanter for arbeidsgiver. Aktuell enhetsleder skal alltid være representert ved ansettelser. Organisasjonene skal være representert med valgte representanter i administrasjonsutvalget. 4.3 Rådmannen kan i samarbeid med de tilsattes representanter engasjere vikarer og midlertidige ansettelser i inntil 6 måneders varighet innenfor vedtatte budsjettrammer. Ansettelsesutvalget får dette til orientering på førstkommende møte. 5. Avgjørelse fattet i ansettelsesutvalget kan av et mindretall på 2 medlemmer bringes inn for de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget. 6. Stillingsvurdering Ved enhver ledighet i stillinger skal enhetene og rådmannen i samarbeid med de tillitsvalgte samt 1 politisk valgt representant fra administrasjonsutvalget, vurdere om det er behov for endringer før eventuelt ny utlysning. Den politisk valgte representanten kan bringe saken inn for administrasjonsutvalget for avgjørelse. Ledige stillinger lyses ikke ut før etter nærmere vurdering hvor det gis svar på følgende spørsmål: Ut fra funksjon og behov; Skal begrunnes, arbeidsbeskrivelse skal gjennomgås. Kan stillingen brukes i attførings/omplasserings sammenheng? Kan stillingen reduseres? Kan stillingen inndras/fryses? Kan funksjonen/oppgaver overtas av andre i organisasjonen (på kort eller lengre sikt, fast eller prosjekt) Kan stillingen ommgjøres/endres? Bør funksjonen kjøpes/leies? Kan funksjonen kjøpes fra andre kommuner? (Kostnadsvurdering må foretas) Kan funksjonen løses med samarbeid med annen/andre kommuner/bedrifter? Er det mulig å selge tjenesten? Er det mulig å bruke deler av stillingen i andre enheter? Forutsatt at stillingen skal videreføres, må følgende vurderes: Er det arbeidstakere kommunen har spesielt ansvar for å tilrettelegge arbeid til? Bør kommunen tilby stillingen til noen uten utlysning? Dette er aktuelt i forbindelse med overtallighet, omorganiseringer og i attføringssaker. Kvalifikasjoner/egnethet/karriereplan i forhold til stillingen må i den sammenheng også vurderes. Stillingsvurdering skal drøftes med tillitsvalgte i hht. Hovedavtalens bestemmelser. Stillingsvurderinger skal dokumenteres. Administrasjonsutvalget gjør vedtak om evt. stillingsinndragelse. 7

8 7. Kunngjøring og utforming av utlysningstekst 7.1 Stillinger i Sirdal kommune skal som hovedregel utlyses. Om det skal være intern eller ekstern utlysning, må sees i sammenheng med stillingsvurderingen (punkt 6) og hvilke kvalifikasjonskrav det er til den ledige stillingen. Vikarer som har arbeidet i kommunen to av de fire siste år kan søke ved intern utlysning. 7.2 Søknadsfristen settes normalt til tre uker fra kunngjøringstidspunkt. 7.3 Utlysningsteksten skal gi opplysninger om: Stillingens arbeids- og ansvarsområde. Krav til stillingsinnehaver mht. utdannelse, erfaring/praksis og personlige egenskaper. Eventuelt særlige krav stillingen setter til stillingsinnehaver (Helseattest, politiattest, bilhold el.). Stillingsbetegnelse, stillingsstørrelse og avlønning. Attester og vitnemål skal dokumenteres, og eventuelle referanser oppgis. Søknadsfrist, adressat og kontaktperson. Det skal også opplyses om at arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 8. Vurdering av søkere 8.1 I hele tilsettingsprosessen, fra annonsering til vedtak, skal det stilles krav til saklighet. Det er ikke anledning til å legge vekt på søkers politiske, religiøse eller kulturelle bakgrunn, samt tilknytningsforhold til fagforening. Andre personlige kjennetegn som alder, kjønn, bosted mv. regnes også som usaklige kriterier med mindre det kan særlig begrunnes i forhold til stillingens karakter. 8.2 Ved tilsetting skal det i første rekke tas hensyn til søkers kvalifikasjoner mht. teoretisk og praktisk kompetanse, samt skikkethet for stillingen. For å vurdere søkers skikkethet til stillinger, skal det innhentes referanser og som hovedregel foretas intervju. For øvrig følges Hovedtariffavtalens Prosedyre ved tilsetting 9.1 Før tilsetting: Dersom stillingen skal utlyses, oversender enhetene forslag til utlysningstekst til personalavdelingen. Personalavdeling lyser ut stillingen umiddelbart Snarest mulig etter søknadsfristens utløp skal søknadene systematiseres i en "utvidet søkerliste" som inneholder søkers navn, alder, nåværende stilling, utdanning og tidligere praksis. Ansvar for utforming av søkerliste påligger personalavdeling. 8

9 9.1.3 Det skal snarest mulig sendes melding til søkere om at søknaden er mottatt, og det skal opplyses om antatt behandlingstid. Ansvaret for denne gjennomføring påligger personalavdelingen. Unntak er undervisningsstillinger På bakgrunn av innkomne søknader skal rådmannen snarest mulig innstille i saken overfor ansettelsesutvalget. Innstilling sendes sammen med utlysningstekst og utvidet søkerliste til medlemmene i ansettelsesutvalget minimum 5 dager før møtet. 9.2 Selve tilsettingen: Tilsetting etter pkt. 4.2 skal skje i ansettelsesutvalget, og gjøres i form av vedtak. Tilsetting etter pkt. 4.3 gjøres i form av administrative vedtak. Det skal føres protokoll fra tilsettingsmøtene, og protokollen skal innen møtets slutt underskrives av dem som har fattet vedtakene. Kopi av protokoll fremlegges overfor administrasjonsutvalget Tilsettingsmøter avholdes som lukkede møter i hht. Kommunelovens Tilsettingsmøter avholdes som hovedregel hver 14. dag. 9.3 Etter tilsetting: I hht. Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven skal ansettelser skje skriftlig. Dette gjelder også ethvert midlertidig arbeidsforhold som vikariat, engasjementer og ulike former for ekstraarbeid. Skriftlig avtale skal etableres før arbeidsforholdet starter Administrasjonen (Personalavdelingen) skal snarest mulig etter tilsettingsmøte sende ut tilbud i tråd med vedtak. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer, hvorav den ene skal returneres i underskrevet stand og den andre beholdes av arbeidstaker. Det skal normalt gis en svarfrist på 1 uke. Tilsettingen er bindende for kommunen fra det tidspunktet den tilsatte har mottatt formelt tilbud om stilling, og endelig arbeidsavtale er inngått når søker har akseptert tilbudet Det skal sendes melding om ansettelsesvedtaket til øvrige søkere etter tilsettingen. Ansvar for gjennomføring påligger personalavdelingen Arbeidsavtalen skal være i tråd med vedtaket fattet i ansettelsesutvalget. Det skal fremgå hvilke forpliktelser og vilkår som gjelder for stillingen. Kopi av arbeidsavtale sendes til lønningskontor og enhet der arbeidstaker er tilsatt. 10. Melding om avslutning av arbeidsforhold Oppsigelse fra arbeidstaker oversendes/leveres enhetsleder. Sistnevnte sender denne til personalavdelingen, som har ansvar for å gi den tilsatte skriftlig melding om at oppsigelse er mottatt, samt opplyse om når vedkommende har siste arbeidsdag. 9

10 Personalavdeling gjennomfører sluttsamtale med de som sier opp sin stilling. Samtale gjennomføres også med de som tar ut permisjon iht. pkt. 9 i permisjonsreglementet. 11. Ikraftsettelse Tilsettingsreglementet iverksettes med virkning f.o.m Det utarbeids retningslinjer for internt jobbytte 10

11 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Tilsettingsreglement Skjemaer: permisjonssøknad Sendt ut første gang: Sist endret : Godkjent av: Administrasjonsutvalget sak 09/ PERMISJONSREGLEMENT GENERELLE BESTEMMELSER: OMFANG Dette reglementet gjelder for alle ansatte med arbeidsforhold i Sirdal kommune AVGJØRELSESMYNDIGHET/KLAGE Permisjonssøknader etter dette reglement avgjøres av rådmann der annet ikke er nevnt. Rådmannen kan delegere avgjørelsesmyndighet til sine enhetsledere. Avgjørelser truffet av administrasjonen kan klages inn for administrasjonsutvalget til avgjørelse. Vedtak truffet av administrasjonsutvalget kan ikke påklages av søker LØNNSANSIENNITET Følgende permisjoner medregnes i opptjening av lønnsansiennitet: - All lønnet permisjon. - Sykepermisjon og svangerskapspermisjon i inntil 1 år. - Permisjon i forbindelse med adopsjon av barn under 10 år i inntil 1 år. - Permisjon for å utføre verneplikt. - Ulønnet permisjon, inntil 1 år. - Permisjon for å utføre offentlig ombud og arbeid i arbeidstakerorganisasjon FERIEPENGER All lønn utbetalt i henhold til permisjonsreglement inngår som feriepengegrunnlag PENSJONSMEDLEMSKAP Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Den ordinære, fulle lønn (inkl. evt. faste tillegg) regnes som pensjonsgrunnlag både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker som er innvilget permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 mnd., meldes i permisjonstiden ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren kan beholde pensjonsmedlemskapet mot frivillig premieinnbetalinger i permisjonstiden UHJEMLEDE PERMISJONER Administrasjonsutvalget kan i spesielle tilfeller innvilge permisjoner med og uten lønn for forhold som ikke er hjemlet i dette reglementet. Rådmannen kan i spesielle tilfeller innvilge permisjon for forhold som ikke er hjemlet i dette reglement med inntil 2 måneder med lønn og inntil 6 måneder uten lønn. (permisjoner i henhold til dette drøftes med tillitsvalgte) 11

12 1.3.8 EVENTUELLE BEDRE BESTEMMELSER Permisjonsregler som er fastsatt i gjeldende lønnsoverenskomster går foran bestemmelsene i dette reglementet, dog slik at gunstigste ordning gjelder for søkeren FORTOLKNINGER Fortolkningsspørsmål i tilknytning til dette reglement legges fram for rådmannen eller dennes stedfortreder i personalsaker. Ved uenighet i fortolkningsspørsmål legges saken fram for administrasjonsutvalget til avgjørelse SØKNAD Permisjonssøknad skal kun behandles etter skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon, nærmeste leder skal gis anledning til å uttale seg. Eventuell innvilget permisjon skal oversendes lønningskontoret. A VELFERDSPERMISJONER 1. ALVORLIG SYKDOM I FAMILIEN Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie kan arbeidstakeren gis permisjon med regulativlønn i inntil 2 uker (10 arbeidsdager, forholdsmessig for deltidsansatte) i løpet av kalenderåret. I denne sammenheng omfatter nærmeste familie: ektefeller, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, barn, søsken, samt samboer. Det er en forutsetning at permisjonen er nødvendig for å gi den syke omsorg. For arbeidstaker med sykt barn under 12 år gjelder folketrygdlovens regler. Dog kan en arbeidstaker med mer enn ett barn under 10 år benytte dette pkt. når det oppstår alvorlig sykdom, og rettighetene etter folketrygdloven er oppbrukt. (se del B punkt 1) Har barnet en kronisk sykdom, har arbeidstaker rett til 40 dager fri med lønn, som blir refundert fra NAV. Innenfor rammen av overnevnte 2 uker (10 arbeidsdager) kan det gis permisjon med regulativlønn dersom hjemmeværende ektefelle/samboer som har omsorgen for barn, blir innlagt i institusjon. Dette er begrenset til å omfatte barn som ikke har begynt i grunnskolen og det forutsettes at permisjonen er nødvendig for å overta omsorgen for barnet. For nødvendig ledsagelse av familiemedlem til og fra lege/tannlege/institusjon m.v. kan det gis permisjon uten lønn, eventuelt kan tiden innarbeides etter avtale. For erstatning av eventuelt tapt arbeidsfortjeneste, vises til folketrygdens bestemmelser. (se for øvrig punkt 7 eget legebesøk ledsagelse av barn) Alle permisjonssøknader med lønn etter dette punkt - uansett varighet - må legitimeres med legeattest. Avgjørelsesmyndighet: personalstab 2. GIFTEMÅL Arbeidstakeren gis permisjon med regulativlønn 1 dag tilknyttet eget giftemål. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 3. DØDSFALL I NÆR FAMILIE Ved dødsfall i nærmeste familie eller andre som har stått arbeidstakeren nær, kan tilstås permisjon med regulativlønn i inntil 5 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Utover dette kan det uten søknad gis fri med lønn for å delta i lokale begravelsesseremonier der arbeidstaker ønsker å vise sin deltagelse. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 12

13 4. FLYTTING For fast ansatte kan det gis permisjon inntil 1 dag med regulativlønn pr. kalenderår i forbindelse med flytting til annen bolig. Det gis ikke flyttepermisjon i tilknytning til overtakelse av stilling utenom kommunen, ved midlertidig boligendring i forbindelse med studiepermisjon e.l. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 5. HUSBYGGING For fast ansatt kan det innvilges permisjon med regulativlønn i 2 dager til bygging av egen bolig, istandsetting av bolig m.v. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 6. TILVENNING AV BARN I BARNEHAGE/SKOLE For første gangs tilvenning av barn i barnehage kan det gis permisjon med regulativlønn de 2 første oppmøtedager i barnehagen. For tilvenning av barn i ny barnehage kan det gis permisjon med regulativlønn 1 dag. For tilvenning av barn i skolens første klasse kan det gis permisjon med regulativlønn første skoledag. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 7. EGET LEGEBESØK M.V. - LEDSAGELSE AV BARN Arbeidstakerens nødvendige besøk hos lege, tannlege m.v. for undersøkelse/behandling o.l., skal om mulig utføres utenom ordinær arbeidstid. Ved oppfølgende kontrollundersøkelser/behandling ut over en dag i sammenheng, vises det til folketrygdlovens. 3-2c. Ledsagelse av egne barn under 12 år til lege/helsestasjon/tannlege m.v. skal om mulig utføres utenom foreldrenes ordinære arbeidstid. Denne øvre aldersgrense gjelder ikke ved følge av funksjonshemmede barn. Hvis slike formål som nevnt ovenfor ikke kan legges i fritiden, kan det gis fri med regulativlønn i nødvendig utstrekning den aktuelle dag. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 8. KONFIRMASJON, BARNEDÅP OG BRYLLUP Arbeidstakeren kan gis permisjon med lønn i forbindelse med egne barns konfirmasjon, barnedåp og bryllup. Permisjon gis kun til høgtidsdagen. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 9. ANNEN VELFERDSPERMISJON Administrasjonsutvalget kan innvilge permisjon for inntil 1 år, dersom tungtveiende velferdsgrunner foreligger. Permisjon etter dette punkt kan komme i tillegg til tidligere innvilget permisjon etter de øvrige punkter i kap. A og C. 13

14 Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalg Ved til sammen 5 års tjeneste i kommunen har arbeidstaker rett til å få 1 års ulønnet permisjon. Dato for ikrafttredelse avtales med arbeidsgiver. Ansatte på ledernivå samt ansatte i enkelte nøkkelstillinger kan etter endt permisjon måtte påregne og bli tilbudt andre ansvars/arbeidsoppgaver. Avgjørelses myndighet: personalavdeling Permisjonsbehandling Søknad om permisjon skal oversendes/leveres avgjørelsesmyndighet. Søknaden behandles etter gjeldende permisjonsreglement. Avgjørelsesmyndigheten gir vedkommende tilsatt melding om behandlingsutfall. I de tilfeller personalavdelingen har avgjørelsesmyndighet sendes kopi til enhetsleder. I de tilfeller enheten har avgjørelsesmyndighet og det har betydning for lønn, må kopi sendes lønningskontoret. Ved permisjoner på mindre en 1 dag, er det nok med muntlig søknad til enhetsleder. B PERMISJONER HJEMLET I ARBEIDSMILJØLOV ELLER HOVEDAVTALEN 1. LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG AMMING, BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM OG PLEIE AV PÅRØRENDE Bestemmelsene er regulert i arbeidsmiljølovens kap. 12 og hovedtariffavtalene (KS kap. 1 8, Stat står det omtalt flere steder.) Permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon, se arbeidsmiljøloven Avgjørelsesmyndighet: personalavdeling Fri i forbindelse med amming: Arbeidstaker gis fri med lønn inntil 1 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom er hjemlet i arbeidsmiljølovens 12-9 og hovedtariffavtalens kap 1., pkt. 8.4 og gjelder til og med kalenderåret barnet fyller 12 år. Rettighetene gjelder arbeidstakere med omsorg for - 1 eller 2 barn under 12 år: Inntil 10 dager. Aleneforsørger: Inntil 20 dager. - 3 eller flere barn under 12år: Inntil 15 dager. Aleneforsørger: Inntil 30 dager. - Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 16 år, eller psykisk utviklingshemmet barn: Inntil 20 dager. Aleneforsørger: Inntil 40 dager. Rett til fri ved pleie av pårørende. Arbeidsmiljølovens gir rett til permisjon i inntil 60 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i terminalfasen. Rett til lønn under slik permisjon er regulert i folketrygdloven. 2. Redusert arbeidstid. (omsorgspermisjon) Retten til redusert arbeidstid er beskrevet i arbeidsmiljølovens Denne sier blant annet: Dette praktiseres slik: 14

15 1. En arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten særlige ulemper for virksomheten. Arbeidstidsreduksjonen kan tas ut som arbeidsfrie perioder. 2. Arbeidstaker som ønsker redusert arbeidstid, skal gi skriftlig varsel om dette til arbeidsgiveren snarest mulig, og senest 4 uker i forveien. Varselet skal angi den arbeidstidsordning som ønskes, grunnene til at det søkes redusert arbeidstid og hvor langt tidsrom ordningen ønskes for. Det kan søkes om redusert arbeidstid for inntil 2 år. 3. Før arbeidsgiver treffer sin avgjørelse, skal saken drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren motsetter seg dette. Likeledes har arbeidstakeren rett til å la seg bistå med tillitsvalgt eller annen rådgiver under forhandlingene. Arbeidsgiver kan på samme måte la seg bistå av rådgiver. Permisjoner etter dette punkt er særlig aktuelt for småbarnsforeldre som begge er i arbeid. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 3. FEDRE PERMISJON VED FØDSEL Far til barnet, eller annen person som bistår moren i farens sted, har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med regulativlønn i forbindelse med fødsel. Barnets foreldre kan i tillegg velge om faren på hel/deltid skal ta ut en del av morens lønnede permisjon ved svangerskap og fødsel. Det vises til AML, lov og tariffavtale for øvrige permisjoner i forbindelse med svangerskap/ fødsel. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 4. ADOPSJON Ved adopsjon av barn under 15 år gis arbeidstakeren permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får omsorgspenger etter folketrygdloven. Vilkårene for lønnet permisjon er 6 mnd. forutgående sammenhengende tjeneste. Videre forutsettes at begge adoptivforeldrene arbeider utenfor hjemmet og at den som gis permisjon har omsorgen for barnet. Ulønnet permisjon gis etter arbeidsmiljølovens Avgjørelsesmyndighet: Personalavdelingen C ANDRE PERMISJONER 1. FRIVILLIGE ORGANISASJONER Dette gjelder deltagelse i Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelps beredskaps- og ettersøkningsgruppe, Foreningen Norske Lavinehunder og lokale organiserte ettersøkningsgrupper. Arbeidstakere som er tilknyttet nevnte organisasjoner tilstås full lønn, inklusiv faste og variable tillegg - under nødvendig tjenestefrihet i forbindelse med utrykking til hjelp for nød stilte i nærdistriktet. Personer som tilkalles av redningsledelsen som lokalkjente eller av andre årsaker, får tilsvarende lønnet permisjon. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 2. REPRESENTASJONSOPPGAVER. For arbeidstakere som er uttatt for å representere landet i internasjonale idrettsarrangementer, landskamper o.l., kan det innvilges permisjon med regulativlønn i inntil 1 uke pr. kalenderår. Ordningen praktiseres både for ledere og utøvere. 15

16 Deltidsansatte kan innvilges slik lønnet permisjon forholdsmessig. Det er en forutsetning for å få lønn under permisjon som nevnt ovenfor at det foreligger avslag på godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste fra idrettsorganisasjonene og at arbeidstakeren deltar fra en idrettsgren/forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 3. OFFENTLIGE TILLITSVERV Med offentlige tillitsverv forstås ombud i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov. Arbeidstakere kan innvilges permisjon fra tjenesten tilsvarende 10 hele arbeidsdager uten trekk i lønn for å utføre slikt offentlig tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstiden. Ytterligere permisjon kan innvilges uten lønn. Forutsetningen er at det gjelder pålagt ombudstjeneste (møter/kurs) som blir lagt til ombudets arbeidstid. Permisjon utover nevnte 10 dager, for etter eget ønske å delta på kurs/konferanser/møter o.l. av betydning for vedkommendes ombudstjeneste, kan innvilges etter søknad. Søknad må i alle tilfeller sendes dersom det forutsettes refusjon av utgifter til slike kurs m.v. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på hel-/deltid, innvilges permisjon uten lønn. Arbeidstaker som er innkalt som domsmann, lagrettsmann, vitne samt skjønnsmann m.v. innvilges permisjon, og kan etter søknad få beholde sin lønn. Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon etter dette pkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning for vedkommendes arbeide med å fremme funksjonshemmedes interesser. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 4. SPESIELLE OPPDRAG/ENGASJEMENTER Det kan innvilges permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig. Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon. Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommune/fylkeskommune. Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norsk hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Administrasjonsutvalget avgjør søknad om permisjon etter dette pkt. Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalget D. UTDANNINGSPERMISJON Innvilges med eller uten lønn i henhold til kommunene opplærings- og utviklingsplan. Inntil slik plan er utarbeidet gjelder retningslinjene for kurs/utdanningsstipend eller generelt henvises det til hovedavtalene KS kap og arbeidsmiljølovens E. PERMISJON FOR TILLITSVALGTE Det vises til hovedavtalens bestemmelser. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 16

17 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Flyttegodtgjørelse Skjemaer: Ingen Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1.4 REGLEMENT FOR TILSTÅELSE AV FLYTTEGODTGJØRELSE 1 GENERELT Flyttegodtgjørelse kan tilstås når flytting er nødvendig for å tiltre hovedstilling i Sirdal kommune. Stillingen må utgjøre minst 50% av hel stilling. Arbeidstakere må fremme søknad om godtgjørelse. Søkere gjøres oppmerksom på kommunens reglement for tilståelse av flyttegodtgjørelse. 2 BINDINGSTID All flyttegodtgjørelse utbetales under forutsetning av at den tilsatte blir i stillingen i minst 2 år. Dersom den tilsatte slutter i stillingen tidligere enn etter 2 år skal en forholdsmessig del av godtgjørelsen betales tilbake. 3 GODTGJØRELSENS STØRRELSE Det kan tilstås godtgjørelse for legitimerte utgifter til forsendelse, på- og avlastning og omlastning fra et kommunikasjonsmiddel til annet samt forsikring, med maksimumssatser avpasset etter flyttedistansen som vist i punkt 6. Inntreffer forsikringstilfelle, dekkes ikke eventuell egenandel. 4 FRIST FOR INNSENDELSE AV SØKNAD Søknad om flyttegodtgjørelse sendes vedkommende sektor/enhet snarest, og senest innen 3 mnd. etter at flytting er avsluttet. 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG ANKE Rådmannen avgjør søknader om flyttegodtgjørelse innefor rammen av dette reglement. Tvil om forståelse av reglementet samt tvistespørsmål avgjøres av Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget behandler klage etter dette reglement. 6 FLYTTEGODTGJØRELSE Legitimerte utgifter til forsendelse, på- og avlasting og omlasting fra et kommunikasjonsmiddel til et annet, med følgende maksimumssatser avpasset etter flyttedistanse slik: Inntil 450 km kr ,- 451 km 1250 km kr , km - kr ,- Dekking av legitimerte utgifter til forsikring av flyttegodset med inntil kr ,-. Inntreffer forsikringstilfeller, dekkes ikke eventuell egenandel. 17

18 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Telefongodtgjørelse Skjemaer Ingen Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Aministrasjonsutvalget sak 15/ REGLEMENT TELEFON GODTGJØRELSE Kommunen tildeler mobiltelefon til ansatte ut fra en behovsvurdering. Administrasjonsutvalget vedtok i møte sak 15/06 nytt mobiltelefonreglement. Dette innebærer at ordningen med godtgjørelse for fast telefon tas bort. I tillegg til et generelt mobilreglement er det utarbeidet 3 forskjellige avtaler for bruk av mobiltelefon. Grunnlaget for disse avtalene er bl.a. skattedirektoratets innføring av skatt på bruk av elektronisk kommunikasjon. 1. Mobiltelefonreglementet gjelder ansatte med tjenestetelefon i Sirdal kommune. 2. Samtlige som disponerer mobiltelefon i tjenesten skal undertegne en skriftlig avtale med sin nærmeste leder/arbeidsgiver. 3. Alle mobiltelefoner kjøpes og bekostes av den enkelte enhet med godkjenning av enhetsleder eller rådmann. Samtlige innkjøp og abonnement avklares med IT-kontoret i forkant. 4. Mobiltelefoner som inngår i beredskapstjeneste og/eller vakt-/turnusordninger klareres av enhetsleder og følger selve tjenesten. 5. Sirdal kommune v/den enkelte enhet dekker alle utgifter til mobiltelefoner som har skriftlig avtale med pålegg og/eller tillatelse til å ta med hjem. Disse mobiltelefonene kan benyttes til vanlig privat bruk. 6. Arbeidstaker som ikke bruker telefonen privat kan innvilges en kompensasjon på inntil kr ,- pr. år (2006). Arbeidstaker må søke personalkontoret om slik kompensasjon. 7. Kommunale mobiltelefoner som kun skal brukes i arbeidstiden, skal legges igjen på jobben og ikke tas med hjem. Se dok. Skattedirektoratets bestemmelser og tolkninger vedr. tjenestereiser og sporadisk bruk. 8. Sirdal kommune har ingen økonomisk ordning for dekking av utgifter til bruk av privat mobiltelefon eller fasttelefon i tjeneste. 18

19 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Erkjentlighetsgaver Skjemaer: Ingen Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1.6 RETNINGSLINJER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER M.V 1. Formål Retningslinjene skal sikre at vedtatt praksis for tildeling av gaver/oppmerksomhet til kommunestyremedlemmer, ansatte og pensjonister gjennomføres. 2. Omfang Retningslinjene omfatter kommunestyremedlemmer, ansatte i Sirdal kommune og pensjonister 3. Ansvar og myndighet Enhetsledere har ansvar for å følge opp ordningen for fast ansatte, lærlinger og midlertidig Personalavdeling har ansvaret for pensjonister og 25 års jubilanter. Rådmann har ansvar for kommunestyremedlemmer tilsatte. 4. Retningslinjer for gaver/oppmerksomhet til kommunestyre, ansatte og pensjonister Kommunestyret 50/60/70 års fødselsdag: Gave inntil 500 kr Sykehusopphold/lengre sykdomsforfall: Blomster Uttredelse av kommunestyret etter mer enn en periode: Gave inntil 1000,- Dødsfall: krans m/sløyfe til avdøde som ved dødsfallet var kommunestyremedlem 5. Fast tilsatte Tiltredelse: enkel tilstelning med velkomstblomster Bryllup: Gave inntil 1000,- 50/60/70 års fødselsdag: Gave inntil 500,- Jubileum 25/40/50 år i Sirdal kommune: Jubileumsgavene utdeles ved egen tilstelning i januar. Jubilant med ledsager inviteres til dette. - Gullklokke med inskripsjon for 25 år. - Kunst/prydgjenstand med inskripsjon for 40/50 år, inntil skattefri grense. Fratredelse: - mindre enn 5 år tilsetting for å gå over i annen stilling: mindre gave blomster - minst 5 års tilsetting for å gå over i annen stilling: gave med verdi opptil 3000,- - mindre enn 5 års tilsetting, som slutter pga. sykdom eller alder: gave med verdi på opp til 3000,- - mer enn 5 års tilsetting, som slutter pga.sykdom eller alder: gave med verdi opptil 6000,- Dødsfall: Krans representasjon Dødsfall i nærmeste familie (ektefellle/samboer/barn): Blomster 6. Lærlinger/midlertidig ansatte 19

20 Fratredelse etter 2 års sammenhengende tjeneste: Enkel tilstelning på arbeidsplassen og liten gave 7. Pensjonister Dødsfall: Krans * Dødsfall i nærmeste familie (ektefelle/samboer): Blomster * * Praktiseringen av punkt 7 er avhengig av at Sirdal kommune får kjennskap til dødsfallet 8. KS hederstegn Avgjøres i det enkelte tilfelle av adm.utvalget for fast tilsette og av formannskapet når det gjelder politikere 20

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer