PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret

2 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side Tilsettingsreglement og prosedyre side Permisjonsreglement side Reglement for tilståelse av flyttegodtgjørelse side Reglement for telefongodtgjørelse (mobiltelefon) side Retningslinjer for erkjentlighetsgaver side Retningslinjer for kommunal garanti til boliglån side Retningslinjer for utøvelse av næringsvirksomhet/ biarbeid side Retningslinjer for støtte til kurs/videreutdannelse side 23 2

3 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER 1.1 ARBEIDSREGLEMENT Sirdal kommune Arbeidsreglement Skjemaer: ingen Sendt ut første gang: Sist endret: Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1 DEFINISJON Med kommune menes i dette reglementet Sirdal kommune. Med administrativ leder forstås rådmann, Personalsjef, økonomisjef, næringssjef, kommunalsjefer og enhetsledere. 2 OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens 1, dvs. hel- og deltidsansatte med arbeidsavtale. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider mot lover, tariffavtaler eller andre bestemmelser som er bindende for kommunen. 3 ANSETTELSE Arbeidstakeren ansettes i kommunen - ikke ved den enkelte enhet - på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Dette gjelder ikke ansatte i tidsbegrensede stillinger/vikariater/engasjementer eller ved konstituering. Arbeidstaker må finne seg i forandringer i sitt arbeidsområde og eventuell arbeidsbeskrivelse når dette er saklig begrunnet. Endring skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. 4 PRØVETID Arbeidstakeren ansettes skriftlig med prøvetid 6 mnd. (faste stillinger). I prøvetiden gjelder 14 dager gjensidig oppsigelsesfrist. I god tid og senest etter 4 mnd. skal leder gjennomføre medarbeidersamtale /forventningssamtale med den nytilsatte. 5 ARBEIDSAVTALE/ARBEIDSBESKRIVELSE Ansettelse skal meddeles skriftlig. Av arbeidsavtalen skal det fremgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen. Ved ansettelse får arbeidstakeren utlevert et eksemplar av kommunens personalreglement og andre reglementer/retningslinjer som regulerer arbeidsforholdet. Det skal for samtlige stillinger i Sirdal kommune være utarbeidet arbeidsbeskrivelse. 6 LEGEATTEST/POLITIATTEST Tilsetting av arbeidstakere kan for spesielle stillinger gjøres avhengig av at det fremlegges tilfredsstillende legeattest eller politiattest. Slike krav skal fremkomme i utlysingsteksten. 3

4 7 FERIE Ferien ordnes i samsvar med reglene i gjeldende ferielov og tariffavtale. Kommunen fastsetter ferietid etter uttalelse fra arbeidstakeren eller vedkommende tillitsvalgte. Administrerende leder setter opp ferieliste. Ferielisten skal gjøres kjent før 1. mai. 8 FRAVÆR FRA ARBEIDET Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig meddeles nærmeste overordnede. Hvis fravær gjelder sykdom må arbeidstakeren følge bestemmelsene for bruk av egenmelding m.v. som er gitt i Folketrygdloven med forskrifter samt tariffavtale. 9 UTBETALING AV LØNN Lønn utbetales den 12. i måneden, eller nærmeste foregående virkedag. Oppgjørsterminene for variable tillegg følger den ordinære lønnsterminen slik at disse utbetales samtidig med den ordinære lønn i etterfølgende måned. Den enkelte arbeidstaker skal så langt som det er mulig kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig. Den enkelte arbeidstaker plikter å holde seg orientert om de ulike regulativ som gjelder tjenester. Fradrag i lønningene kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller: a) Lovbestemte trekk og trekk i medhold av vedtatt reglement. b) Pensjonsinnskudd av avgifter til KLP. c) Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom kommunen og arbeidstakeren. d) Fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det. e) Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettelig eller grovt uaktsomt har påført kommunen. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. 10 ALMINNELIG ORDEN Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet/oppmøtestedet ved arbeidstidens begynnelse. Normalarbeidstiden for ansatte skal være mellom kl og kl (se for øvrig eget reglement) Arbeidstaker må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. 11 BEHANDLING AV UTSTYR All inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter. 12 PERMISJON For permisjon gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser, Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og gjeldende permisjonsreglement for Sirdal kommune. 13 OPPSIGELSE Oppsigelse skal være skriftlig fra begge parter. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes. Oppsigelse foretas av rådmannen. Ved oppsigelse fra kommunen skal denne inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål samt hvilke frister som gjelder. Før slik oppsigelse finner sted, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov og tariffavtale. Om arbeidstakerens rettigheter ved oppsigelse, vises forøvrig til Arbeidsmiljølovens kapittel XII og Forvaltningslovens bestemmelser. Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest. Administrativ leder utsteder denne. 4

5 14 AVSKJED Kommunen skal avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed skal meddeles skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål samt hvilke frister som gjelder. Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i helt spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling. Betingelsen for å kunne foreta suspensjon, er at det er nødvendig av hensyn til tjenestens tarv at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin nåværende stilling og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjed etter Arbeidsmiljølovens 66 er til stede. Avskjed og suspensjon foretas av rådmannen. Arbeidstakeren har krav på å få beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet. Før vedtak om avskjed eller suspensjon treffes, skal det konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakerens ikke ønsker dette. Ved suspensjon har arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet. Om arbeidstakerens rettigheter for øvrig vises til Forvaltningsloven. Ved spørsmål om avskjed vises også til Arbeidsmiljølovens kapittel XII. 15 ANNET LØNNET ARBEID Kommunal arbeidstaker kan ikke uten tillatelse overta annet lønnet arbeid som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter Forvaltningslovens kap. 2. Det vises til for øvrig til vedtatte retningslinjer for utøvelse av næringsvirksomhet/biarbeid. 16 INFORMASJON TIL MEDIA Informasjon om kommunens virksomhet er en prioritert oppgave. Rådmannen kan uttale seg til media på vegne av kommunen. Ledere kan uttale seg på vegne av sitt ansvarsområde. Alle arbeidstakere kan gi konkret saksinformasjon knyttet til sin arbeidsplass, når dette skjer i forståelse med leder. For øvrig gjelder den alminnelige lojalitetsplikten som alle ansatte har i spørsmål som angår organisasjonens mål og de beslutninger som er fattet. Tillitsvalgte omfattes ikke av ovennevnte retningslinjer. Det er imidlertid naturlig at tillitsvalgte underretter arbeidsgiver ved kontakt med pressen. 17 TAUSHETSPLIKT Alle ansatte skal skrive under på en taushetserklæring. Med underskrift bekrefter de også at de har lest og gjordt seg kjent med innholdet i etiske retningslinjer. 18 FORTOLKNING/TVIST Spørsmål om fortolkning av dette reglement behandles av rådmannen. 5

6 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Tilsettingsreglement Skjemaer: Søknadsskjema, stillingsvurderingskjema Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1.2 TILSETTINGSREGLEMENT FOR SIRDAL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansettelser i Sirdal Kommune, enten de er faste stillinger, vikariater eller inngåelse av tidsbegrensede arbeidsavtaler. 2. Formål Reglementet regulerer både tilsettingsregler og -prosedyrer i Sirdal kommune. Hovedmålet for Sirdal kommune sin tilsettingspolitikk vil være å fange opp best mulig kvalifiserte søkere til de enhver tid ledige stillinger. Tilsettingsreglementet skal sikre en effektiv, seriøs og uhildet behandling av søkere til stillinger i kommunen. 3. Generelt ved ansettelser Alle arbeidstakere ansettes i kommunen, ikke i den enkelte enhet eller på nærmere angitt arbeidssted, arbeidssted vil bli bemerket i arbeidsavtalen som p.t. Ansettelser gjøres på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, ansettelsesdokumenter og tariffavtale. 4. Ansettelsesmyndighet 4.1 Kommunestyret ansetter selv rådmann og etter innstilling fra administrasjonsutvalget, jfr. del.reglement for administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget tilsetter kommunalsjefer samt enhetsledere og stillinger på rådmannsnivå (seksjonsledere) etter innstilling fra rådmannen 4.2 Rådmannen ansetter i øvrige stillinger i henhold til dette reglement. Ansettelsesutvalget skal bestå av tre representanter for arbeidsgiver og to 6

7 representanter for de tilsatte. Rådmannen oppnevner representanter for arbeidsgiver. Aktuell enhetsleder skal alltid være representert ved ansettelser. Organisasjonene skal være representert med valgte representanter i administrasjonsutvalget. 4.3 Rådmannen kan i samarbeid med de tilsattes representanter engasjere vikarer og midlertidige ansettelser i inntil 6 måneders varighet innenfor vedtatte budsjettrammer. Ansettelsesutvalget får dette til orientering på førstkommende møte. 5. Avgjørelse fattet i ansettelsesutvalget kan av et mindretall på 2 medlemmer bringes inn for de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget. 6. Stillingsvurdering Ved enhver ledighet i stillinger skal enhetene og rådmannen i samarbeid med de tillitsvalgte samt 1 politisk valgt representant fra administrasjonsutvalget, vurdere om det er behov for endringer før eventuelt ny utlysning. Den politisk valgte representanten kan bringe saken inn for administrasjonsutvalget for avgjørelse. Ledige stillinger lyses ikke ut før etter nærmere vurdering hvor det gis svar på følgende spørsmål: Ut fra funksjon og behov; Skal begrunnes, arbeidsbeskrivelse skal gjennomgås. Kan stillingen brukes i attførings/omplasserings sammenheng? Kan stillingen reduseres? Kan stillingen inndras/fryses? Kan funksjonen/oppgaver overtas av andre i organisasjonen (på kort eller lengre sikt, fast eller prosjekt) Kan stillingen ommgjøres/endres? Bør funksjonen kjøpes/leies? Kan funksjonen kjøpes fra andre kommuner? (Kostnadsvurdering må foretas) Kan funksjonen løses med samarbeid med annen/andre kommuner/bedrifter? Er det mulig å selge tjenesten? Er det mulig å bruke deler av stillingen i andre enheter? Forutsatt at stillingen skal videreføres, må følgende vurderes: Er det arbeidstakere kommunen har spesielt ansvar for å tilrettelegge arbeid til? Bør kommunen tilby stillingen til noen uten utlysning? Dette er aktuelt i forbindelse med overtallighet, omorganiseringer og i attføringssaker. Kvalifikasjoner/egnethet/karriereplan i forhold til stillingen må i den sammenheng også vurderes. Stillingsvurdering skal drøftes med tillitsvalgte i hht. Hovedavtalens bestemmelser. Stillingsvurderinger skal dokumenteres. Administrasjonsutvalget gjør vedtak om evt. stillingsinndragelse. 7

8 7. Kunngjøring og utforming av utlysningstekst 7.1 Stillinger i Sirdal kommune skal som hovedregel utlyses. Om det skal være intern eller ekstern utlysning, må sees i sammenheng med stillingsvurderingen (punkt 6) og hvilke kvalifikasjonskrav det er til den ledige stillingen. Vikarer som har arbeidet i kommunen to av de fire siste år kan søke ved intern utlysning. 7.2 Søknadsfristen settes normalt til tre uker fra kunngjøringstidspunkt. 7.3 Utlysningsteksten skal gi opplysninger om: Stillingens arbeids- og ansvarsområde. Krav til stillingsinnehaver mht. utdannelse, erfaring/praksis og personlige egenskaper. Eventuelt særlige krav stillingen setter til stillingsinnehaver (Helseattest, politiattest, bilhold el.). Stillingsbetegnelse, stillingsstørrelse og avlønning. Attester og vitnemål skal dokumenteres, og eventuelle referanser oppgis. Søknadsfrist, adressat og kontaktperson. Det skal også opplyses om at arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 8. Vurdering av søkere 8.1 I hele tilsettingsprosessen, fra annonsering til vedtak, skal det stilles krav til saklighet. Det er ikke anledning til å legge vekt på søkers politiske, religiøse eller kulturelle bakgrunn, samt tilknytningsforhold til fagforening. Andre personlige kjennetegn som alder, kjønn, bosted mv. regnes også som usaklige kriterier med mindre det kan særlig begrunnes i forhold til stillingens karakter. 8.2 Ved tilsetting skal det i første rekke tas hensyn til søkers kvalifikasjoner mht. teoretisk og praktisk kompetanse, samt skikkethet for stillingen. For å vurdere søkers skikkethet til stillinger, skal det innhentes referanser og som hovedregel foretas intervju. For øvrig følges Hovedtariffavtalens Prosedyre ved tilsetting 9.1 Før tilsetting: Dersom stillingen skal utlyses, oversender enhetene forslag til utlysningstekst til personalavdelingen. Personalavdeling lyser ut stillingen umiddelbart Snarest mulig etter søknadsfristens utløp skal søknadene systematiseres i en "utvidet søkerliste" som inneholder søkers navn, alder, nåværende stilling, utdanning og tidligere praksis. Ansvar for utforming av søkerliste påligger personalavdeling. 8

9 9.1.3 Det skal snarest mulig sendes melding til søkere om at søknaden er mottatt, og det skal opplyses om antatt behandlingstid. Ansvaret for denne gjennomføring påligger personalavdelingen. Unntak er undervisningsstillinger På bakgrunn av innkomne søknader skal rådmannen snarest mulig innstille i saken overfor ansettelsesutvalget. Innstilling sendes sammen med utlysningstekst og utvidet søkerliste til medlemmene i ansettelsesutvalget minimum 5 dager før møtet. 9.2 Selve tilsettingen: Tilsetting etter pkt. 4.2 skal skje i ansettelsesutvalget, og gjøres i form av vedtak. Tilsetting etter pkt. 4.3 gjøres i form av administrative vedtak. Det skal føres protokoll fra tilsettingsmøtene, og protokollen skal innen møtets slutt underskrives av dem som har fattet vedtakene. Kopi av protokoll fremlegges overfor administrasjonsutvalget Tilsettingsmøter avholdes som lukkede møter i hht. Kommunelovens Tilsettingsmøter avholdes som hovedregel hver 14. dag. 9.3 Etter tilsetting: I hht. Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven skal ansettelser skje skriftlig. Dette gjelder også ethvert midlertidig arbeidsforhold som vikariat, engasjementer og ulike former for ekstraarbeid. Skriftlig avtale skal etableres før arbeidsforholdet starter Administrasjonen (Personalavdelingen) skal snarest mulig etter tilsettingsmøte sende ut tilbud i tråd med vedtak. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer, hvorav den ene skal returneres i underskrevet stand og den andre beholdes av arbeidstaker. Det skal normalt gis en svarfrist på 1 uke. Tilsettingen er bindende for kommunen fra det tidspunktet den tilsatte har mottatt formelt tilbud om stilling, og endelig arbeidsavtale er inngått når søker har akseptert tilbudet Det skal sendes melding om ansettelsesvedtaket til øvrige søkere etter tilsettingen. Ansvar for gjennomføring påligger personalavdelingen Arbeidsavtalen skal være i tråd med vedtaket fattet i ansettelsesutvalget. Det skal fremgå hvilke forpliktelser og vilkår som gjelder for stillingen. Kopi av arbeidsavtale sendes til lønningskontor og enhet der arbeidstaker er tilsatt. 10. Melding om avslutning av arbeidsforhold Oppsigelse fra arbeidstaker oversendes/leveres enhetsleder. Sistnevnte sender denne til personalavdelingen, som har ansvar for å gi den tilsatte skriftlig melding om at oppsigelse er mottatt, samt opplyse om når vedkommende har siste arbeidsdag. 9

10 Personalavdeling gjennomfører sluttsamtale med de som sier opp sin stilling. Samtale gjennomføres også med de som tar ut permisjon iht. pkt. 9 i permisjonsreglementet. 11. Ikraftsettelse Tilsettingsreglementet iverksettes med virkning f.o.m Det utarbeids retningslinjer for internt jobbytte 10

11 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Tilsettingsreglement Skjemaer: permisjonssøknad Sendt ut første gang: Sist endret : Godkjent av: Administrasjonsutvalget sak 09/ PERMISJONSREGLEMENT GENERELLE BESTEMMELSER: OMFANG Dette reglementet gjelder for alle ansatte med arbeidsforhold i Sirdal kommune AVGJØRELSESMYNDIGHET/KLAGE Permisjonssøknader etter dette reglement avgjøres av rådmann der annet ikke er nevnt. Rådmannen kan delegere avgjørelsesmyndighet til sine enhetsledere. Avgjørelser truffet av administrasjonen kan klages inn for administrasjonsutvalget til avgjørelse. Vedtak truffet av administrasjonsutvalget kan ikke påklages av søker LØNNSANSIENNITET Følgende permisjoner medregnes i opptjening av lønnsansiennitet: - All lønnet permisjon. - Sykepermisjon og svangerskapspermisjon i inntil 1 år. - Permisjon i forbindelse med adopsjon av barn under 10 år i inntil 1 år. - Permisjon for å utføre verneplikt. - Ulønnet permisjon, inntil 1 år. - Permisjon for å utføre offentlig ombud og arbeid i arbeidstakerorganisasjon FERIEPENGER All lønn utbetalt i henhold til permisjonsreglement inngår som feriepengegrunnlag PENSJONSMEDLEMSKAP Arbeidstaker som er innvilget permisjon med hel eller delvis lønn, opprettholder sitt pensjonsmedlemskap. Den ordinære, fulle lønn (inkl. evt. faste tillegg) regnes som pensjonsgrunnlag både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker som er innvilget permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 mnd., meldes i permisjonstiden ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren kan beholde pensjonsmedlemskapet mot frivillig premieinnbetalinger i permisjonstiden UHJEMLEDE PERMISJONER Administrasjonsutvalget kan i spesielle tilfeller innvilge permisjoner med og uten lønn for forhold som ikke er hjemlet i dette reglementet. Rådmannen kan i spesielle tilfeller innvilge permisjon for forhold som ikke er hjemlet i dette reglement med inntil 2 måneder med lønn og inntil 6 måneder uten lønn. (permisjoner i henhold til dette drøftes med tillitsvalgte) 11

12 1.3.8 EVENTUELLE BEDRE BESTEMMELSER Permisjonsregler som er fastsatt i gjeldende lønnsoverenskomster går foran bestemmelsene i dette reglementet, dog slik at gunstigste ordning gjelder for søkeren FORTOLKNINGER Fortolkningsspørsmål i tilknytning til dette reglement legges fram for rådmannen eller dennes stedfortreder i personalsaker. Ved uenighet i fortolkningsspørsmål legges saken fram for administrasjonsutvalget til avgjørelse SØKNAD Permisjonssøknad skal kun behandles etter skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon, nærmeste leder skal gis anledning til å uttale seg. Eventuell innvilget permisjon skal oversendes lønningskontoret. A VELFERDSPERMISJONER 1. ALVORLIG SYKDOM I FAMILIEN Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie kan arbeidstakeren gis permisjon med regulativlønn i inntil 2 uker (10 arbeidsdager, forholdsmessig for deltidsansatte) i løpet av kalenderåret. I denne sammenheng omfatter nærmeste familie: ektefeller, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, barn, søsken, samt samboer. Det er en forutsetning at permisjonen er nødvendig for å gi den syke omsorg. For arbeidstaker med sykt barn under 12 år gjelder folketrygdlovens regler. Dog kan en arbeidstaker med mer enn ett barn under 10 år benytte dette pkt. når det oppstår alvorlig sykdom, og rettighetene etter folketrygdloven er oppbrukt. (se del B punkt 1) Har barnet en kronisk sykdom, har arbeidstaker rett til 40 dager fri med lønn, som blir refundert fra NAV. Innenfor rammen av overnevnte 2 uker (10 arbeidsdager) kan det gis permisjon med regulativlønn dersom hjemmeværende ektefelle/samboer som har omsorgen for barn, blir innlagt i institusjon. Dette er begrenset til å omfatte barn som ikke har begynt i grunnskolen og det forutsettes at permisjonen er nødvendig for å overta omsorgen for barnet. For nødvendig ledsagelse av familiemedlem til og fra lege/tannlege/institusjon m.v. kan det gis permisjon uten lønn, eventuelt kan tiden innarbeides etter avtale. For erstatning av eventuelt tapt arbeidsfortjeneste, vises til folketrygdens bestemmelser. (se for øvrig punkt 7 eget legebesøk ledsagelse av barn) Alle permisjonssøknader med lønn etter dette punkt - uansett varighet - må legitimeres med legeattest. Avgjørelsesmyndighet: personalstab 2. GIFTEMÅL Arbeidstakeren gis permisjon med regulativlønn 1 dag tilknyttet eget giftemål. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 3. DØDSFALL I NÆR FAMILIE Ved dødsfall i nærmeste familie eller andre som har stått arbeidstakeren nær, kan tilstås permisjon med regulativlønn i inntil 5 dager, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager. Utover dette kan det uten søknad gis fri med lønn for å delta i lokale begravelsesseremonier der arbeidstaker ønsker å vise sin deltagelse. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 12

13 4. FLYTTING For fast ansatte kan det gis permisjon inntil 1 dag med regulativlønn pr. kalenderår i forbindelse med flytting til annen bolig. Det gis ikke flyttepermisjon i tilknytning til overtakelse av stilling utenom kommunen, ved midlertidig boligendring i forbindelse med studiepermisjon e.l. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 5. HUSBYGGING For fast ansatt kan det innvilges permisjon med regulativlønn i 2 dager til bygging av egen bolig, istandsetting av bolig m.v. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 6. TILVENNING AV BARN I BARNEHAGE/SKOLE For første gangs tilvenning av barn i barnehage kan det gis permisjon med regulativlønn de 2 første oppmøtedager i barnehagen. For tilvenning av barn i ny barnehage kan det gis permisjon med regulativlønn 1 dag. For tilvenning av barn i skolens første klasse kan det gis permisjon med regulativlønn første skoledag. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 7. EGET LEGEBESØK M.V. - LEDSAGELSE AV BARN Arbeidstakerens nødvendige besøk hos lege, tannlege m.v. for undersøkelse/behandling o.l., skal om mulig utføres utenom ordinær arbeidstid. Ved oppfølgende kontrollundersøkelser/behandling ut over en dag i sammenheng, vises det til folketrygdlovens. 3-2c. Ledsagelse av egne barn under 12 år til lege/helsestasjon/tannlege m.v. skal om mulig utføres utenom foreldrenes ordinære arbeidstid. Denne øvre aldersgrense gjelder ikke ved følge av funksjonshemmede barn. Hvis slike formål som nevnt ovenfor ikke kan legges i fritiden, kan det gis fri med regulativlønn i nødvendig utstrekning den aktuelle dag. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 8. KONFIRMASJON, BARNEDÅP OG BRYLLUP Arbeidstakeren kan gis permisjon med lønn i forbindelse med egne barns konfirmasjon, barnedåp og bryllup. Permisjon gis kun til høgtidsdagen. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 9. ANNEN VELFERDSPERMISJON Administrasjonsutvalget kan innvilge permisjon for inntil 1 år, dersom tungtveiende velferdsgrunner foreligger. Permisjon etter dette punkt kan komme i tillegg til tidligere innvilget permisjon etter de øvrige punkter i kap. A og C. 13

14 Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalg Ved til sammen 5 års tjeneste i kommunen har arbeidstaker rett til å få 1 års ulønnet permisjon. Dato for ikrafttredelse avtales med arbeidsgiver. Ansatte på ledernivå samt ansatte i enkelte nøkkelstillinger kan etter endt permisjon måtte påregne og bli tilbudt andre ansvars/arbeidsoppgaver. Avgjørelses myndighet: personalavdeling Permisjonsbehandling Søknad om permisjon skal oversendes/leveres avgjørelsesmyndighet. Søknaden behandles etter gjeldende permisjonsreglement. Avgjørelsesmyndigheten gir vedkommende tilsatt melding om behandlingsutfall. I de tilfeller personalavdelingen har avgjørelsesmyndighet sendes kopi til enhetsleder. I de tilfeller enheten har avgjørelsesmyndighet og det har betydning for lønn, må kopi sendes lønningskontoret. Ved permisjoner på mindre en 1 dag, er det nok med muntlig søknad til enhetsleder. B PERMISJONER HJEMLET I ARBEIDSMILJØLOV ELLER HOVEDAVTALEN 1. LØNN UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG AMMING, BARNS OG BARNEPASSERS SYKDOM OG PLEIE AV PÅRØRENDE Bestemmelsene er regulert i arbeidsmiljølovens kap. 12 og hovedtariffavtalene (KS kap. 1 8, Stat står det omtalt flere steder.) Permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon, se arbeidsmiljøloven Avgjørelsesmyndighet: personalavdeling Fri i forbindelse med amming: Arbeidstaker gis fri med lønn inntil 1 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn Rett til fri ved barns og barnepassers sykdom er hjemlet i arbeidsmiljølovens 12-9 og hovedtariffavtalens kap 1., pkt. 8.4 og gjelder til og med kalenderåret barnet fyller 12 år. Rettighetene gjelder arbeidstakere med omsorg for - 1 eller 2 barn under 12 år: Inntil 10 dager. Aleneforsørger: Inntil 20 dager. - 3 eller flere barn under 12år: Inntil 15 dager. Aleneforsørger: Inntil 30 dager. - Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 16 år, eller psykisk utviklingshemmet barn: Inntil 20 dager. Aleneforsørger: Inntil 40 dager. Rett til fri ved pleie av pårørende. Arbeidsmiljølovens gir rett til permisjon i inntil 60 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i terminalfasen. Rett til lønn under slik permisjon er regulert i folketrygdloven. 2. Redusert arbeidstid. (omsorgspermisjon) Retten til redusert arbeidstid er beskrevet i arbeidsmiljølovens Denne sier blant annet: Dette praktiseres slik: 14

15 1. En arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten særlige ulemper for virksomheten. Arbeidstidsreduksjonen kan tas ut som arbeidsfrie perioder. 2. Arbeidstaker som ønsker redusert arbeidstid, skal gi skriftlig varsel om dette til arbeidsgiveren snarest mulig, og senest 4 uker i forveien. Varselet skal angi den arbeidstidsordning som ønskes, grunnene til at det søkes redusert arbeidstid og hvor langt tidsrom ordningen ønskes for. Det kan søkes om redusert arbeidstid for inntil 2 år. 3. Før arbeidsgiver treffer sin avgjørelse, skal saken drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren motsetter seg dette. Likeledes har arbeidstakeren rett til å la seg bistå med tillitsvalgt eller annen rådgiver under forhandlingene. Arbeidsgiver kan på samme måte la seg bistå av rådgiver. Permisjoner etter dette punkt er særlig aktuelt for småbarnsforeldre som begge er i arbeid. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 3. FEDRE PERMISJON VED FØDSEL Far til barnet, eller annen person som bistår moren i farens sted, har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med regulativlønn i forbindelse med fødsel. Barnets foreldre kan i tillegg velge om faren på hel/deltid skal ta ut en del av morens lønnede permisjon ved svangerskap og fødsel. Det vises til AML, lov og tariffavtale for øvrige permisjoner i forbindelse med svangerskap/ fødsel. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 4. ADOPSJON Ved adopsjon av barn under 15 år gis arbeidstakeren permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får omsorgspenger etter folketrygdloven. Vilkårene for lønnet permisjon er 6 mnd. forutgående sammenhengende tjeneste. Videre forutsettes at begge adoptivforeldrene arbeider utenfor hjemmet og at den som gis permisjon har omsorgen for barnet. Ulønnet permisjon gis etter arbeidsmiljølovens Avgjørelsesmyndighet: Personalavdelingen C ANDRE PERMISJONER 1. FRIVILLIGE ORGANISASJONER Dette gjelder deltagelse i Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelps beredskaps- og ettersøkningsgruppe, Foreningen Norske Lavinehunder og lokale organiserte ettersøkningsgrupper. Arbeidstakere som er tilknyttet nevnte organisasjoner tilstås full lønn, inklusiv faste og variable tillegg - under nødvendig tjenestefrihet i forbindelse med utrykking til hjelp for nød stilte i nærdistriktet. Personer som tilkalles av redningsledelsen som lokalkjente eller av andre årsaker, får tilsvarende lønnet permisjon. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 2. REPRESENTASJONSOPPGAVER. For arbeidstakere som er uttatt for å representere landet i internasjonale idrettsarrangementer, landskamper o.l., kan det innvilges permisjon med regulativlønn i inntil 1 uke pr. kalenderår. Ordningen praktiseres både for ledere og utøvere. 15

16 Deltidsansatte kan innvilges slik lønnet permisjon forholdsmessig. Det er en forutsetning for å få lønn under permisjon som nevnt ovenfor at det foreligger avslag på godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste fra idrettsorganisasjonene og at arbeidstakeren deltar fra en idrettsgren/forbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 3. OFFENTLIGE TILLITSVERV Med offentlige tillitsverv forstås ombud i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning som er opprettet ved lov eller hjemmel i lov. Arbeidstakere kan innvilges permisjon fra tjenesten tilsvarende 10 hele arbeidsdager uten trekk i lønn for å utføre slikt offentlig tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstiden. Ytterligere permisjon kan innvilges uten lønn. Forutsetningen er at det gjelder pålagt ombudstjeneste (møter/kurs) som blir lagt til ombudets arbeidstid. Permisjon utover nevnte 10 dager, for etter eget ønske å delta på kurs/konferanser/møter o.l. av betydning for vedkommendes ombudstjeneste, kan innvilges etter søknad. Søknad må i alle tilfeller sendes dersom det forutsettes refusjon av utgifter til slike kurs m.v. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig tillitsverv på hel-/deltid, innvilges permisjon uten lønn. Arbeidstaker som er innkalt som domsmann, lagrettsmann, vitne samt skjønnsmann m.v. innvilges permisjon, og kan etter søknad få beholde sin lønn. Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges permisjon etter dette pkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning for vedkommendes arbeide med å fremme funksjonshemmedes interesser. Avgjørelsesmyndighet: Personalavdeling 4. SPESIELLE OPPDRAG/ENGASJEMENTER Det kan innvilges permisjon inntil 2 år for arbeidstakere som tjenestegjør som dommerfullmektig. Etter nærmere regler kan ansatte gis begrenset permisjon for å arbeide med forskning innen sitt fagområde. Det er en forutsetning at forskningen skjer i tilknytning til en forskningsinstitusjon. Det kan gis nødvendig permisjon i forbindelse med avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommune/fylkeskommune. Kommunen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal arbeide i norsk hjelpetiltak i offentlig regi i utviklingsland. Administrasjonsutvalget avgjør søknad om permisjon etter dette pkt. Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalget D. UTDANNINGSPERMISJON Innvilges med eller uten lønn i henhold til kommunene opplærings- og utviklingsplan. Inntil slik plan er utarbeidet gjelder retningslinjene for kurs/utdanningsstipend eller generelt henvises det til hovedavtalene KS kap og arbeidsmiljølovens E. PERMISJON FOR TILLITSVALGTE Det vises til hovedavtalens bestemmelser. Avgjørelsesmyndighet: Enhetsleder 16

17 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Flyttegodtgjørelse Skjemaer: Ingen Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1.4 REGLEMENT FOR TILSTÅELSE AV FLYTTEGODTGJØRELSE 1 GENERELT Flyttegodtgjørelse kan tilstås når flytting er nødvendig for å tiltre hovedstilling i Sirdal kommune. Stillingen må utgjøre minst 50% av hel stilling. Arbeidstakere må fremme søknad om godtgjørelse. Søkere gjøres oppmerksom på kommunens reglement for tilståelse av flyttegodtgjørelse. 2 BINDINGSTID All flyttegodtgjørelse utbetales under forutsetning av at den tilsatte blir i stillingen i minst 2 år. Dersom den tilsatte slutter i stillingen tidligere enn etter 2 år skal en forholdsmessig del av godtgjørelsen betales tilbake. 3 GODTGJØRELSENS STØRRELSE Det kan tilstås godtgjørelse for legitimerte utgifter til forsendelse, på- og avlastning og omlastning fra et kommunikasjonsmiddel til annet samt forsikring, med maksimumssatser avpasset etter flyttedistansen som vist i punkt 6. Inntreffer forsikringstilfelle, dekkes ikke eventuell egenandel. 4 FRIST FOR INNSENDELSE AV SØKNAD Søknad om flyttegodtgjørelse sendes vedkommende sektor/enhet snarest, og senest innen 3 mnd. etter at flytting er avsluttet. 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG ANKE Rådmannen avgjør søknader om flyttegodtgjørelse innefor rammen av dette reglement. Tvil om forståelse av reglementet samt tvistespørsmål avgjøres av Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget behandler klage etter dette reglement. 6 FLYTTEGODTGJØRELSE Legitimerte utgifter til forsendelse, på- og avlasting og omlasting fra et kommunikasjonsmiddel til et annet, med følgende maksimumssatser avpasset etter flyttedistanse slik: Inntil 450 km kr ,- 451 km 1250 km kr , km - kr ,- Dekking av legitimerte utgifter til forsikring av flyttegodset med inntil kr ,-. Inntreffer forsikringstilfeller, dekkes ikke eventuell egenandel. 17

18 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Telefongodtgjørelse Skjemaer Ingen Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Aministrasjonsutvalget sak 15/ REGLEMENT TELEFON GODTGJØRELSE Kommunen tildeler mobiltelefon til ansatte ut fra en behovsvurdering. Administrasjonsutvalget vedtok i møte sak 15/06 nytt mobiltelefonreglement. Dette innebærer at ordningen med godtgjørelse for fast telefon tas bort. I tillegg til et generelt mobilreglement er det utarbeidet 3 forskjellige avtaler for bruk av mobiltelefon. Grunnlaget for disse avtalene er bl.a. skattedirektoratets innføring av skatt på bruk av elektronisk kommunikasjon. 1. Mobiltelefonreglementet gjelder ansatte med tjenestetelefon i Sirdal kommune. 2. Samtlige som disponerer mobiltelefon i tjenesten skal undertegne en skriftlig avtale med sin nærmeste leder/arbeidsgiver. 3. Alle mobiltelefoner kjøpes og bekostes av den enkelte enhet med godkjenning av enhetsleder eller rådmann. Samtlige innkjøp og abonnement avklares med IT-kontoret i forkant. 4. Mobiltelefoner som inngår i beredskapstjeneste og/eller vakt-/turnusordninger klareres av enhetsleder og følger selve tjenesten. 5. Sirdal kommune v/den enkelte enhet dekker alle utgifter til mobiltelefoner som har skriftlig avtale med pålegg og/eller tillatelse til å ta med hjem. Disse mobiltelefonene kan benyttes til vanlig privat bruk. 6. Arbeidstaker som ikke bruker telefonen privat kan innvilges en kompensasjon på inntil kr ,- pr. år (2006). Arbeidstaker må søke personalkontoret om slik kompensasjon. 7. Kommunale mobiltelefoner som kun skal brukes i arbeidstiden, skal legges igjen på jobben og ikke tas med hjem. Se dok. Skattedirektoratets bestemmelser og tolkninger vedr. tjenestereiser og sporadisk bruk. 8. Sirdal kommune har ingen økonomisk ordning for dekking av utgifter til bruk av privat mobiltelefon eller fasttelefon i tjeneste. 18

19 1. PERSONALREGLEMENT OG RETNINGSLINJER Sirdal kommune Erkjentlighetsgaver Skjemaer: Ingen Sendt ut første gang: Sist endret Godkjent av: Administrasjonsutvalget 1.6 RETNINGSLINJER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER M.V 1. Formål Retningslinjene skal sikre at vedtatt praksis for tildeling av gaver/oppmerksomhet til kommunestyremedlemmer, ansatte og pensjonister gjennomføres. 2. Omfang Retningslinjene omfatter kommunestyremedlemmer, ansatte i Sirdal kommune og pensjonister 3. Ansvar og myndighet Enhetsledere har ansvar for å følge opp ordningen for fast ansatte, lærlinger og midlertidig Personalavdeling har ansvaret for pensjonister og 25 års jubilanter. Rådmann har ansvar for kommunestyremedlemmer tilsatte. 4. Retningslinjer for gaver/oppmerksomhet til kommunestyre, ansatte og pensjonister Kommunestyret 50/60/70 års fødselsdag: Gave inntil 500 kr Sykehusopphold/lengre sykdomsforfall: Blomster Uttredelse av kommunestyret etter mer enn en periode: Gave inntil 1000,- Dødsfall: krans m/sløyfe til avdøde som ved dødsfallet var kommunestyremedlem 5. Fast tilsatte Tiltredelse: enkel tilstelning med velkomstblomster Bryllup: Gave inntil 1000,- 50/60/70 års fødselsdag: Gave inntil 500,- Jubileum 25/40/50 år i Sirdal kommune: Jubileumsgavene utdeles ved egen tilstelning i januar. Jubilant med ledsager inviteres til dette. - Gullklokke med inskripsjon for 25 år. - Kunst/prydgjenstand med inskripsjon for 40/50 år, inntil skattefri grense. Fratredelse: - mindre enn 5 år tilsetting for å gå over i annen stilling: mindre gave blomster - minst 5 års tilsetting for å gå over i annen stilling: gave med verdi opptil 3000,- - mindre enn 5 års tilsetting, som slutter pga. sykdom eller alder: gave med verdi på opp til 3000,- - mer enn 5 års tilsetting, som slutter pga.sykdom eller alder: gave med verdi opptil 6000,- Dødsfall: Krans representasjon Dødsfall i nærmeste familie (ektefellle/samboer/barn): Blomster 6. Lærlinger/midlertidig ansatte 19

20 Fratredelse etter 2 års sammenhengende tjeneste: Enkel tilstelning på arbeidsplassen og liten gave 7. Pensjonister Dødsfall: Krans * Dødsfall i nærmeste familie (ektefelle/samboer): Blomster * * Praktiseringen av punkt 7 er avhengig av at Sirdal kommune får kjennskap til dødsfallet 8. KS hederstegn Avgjøres i det enkelte tilfelle av adm.utvalget for fast tilsette og av formannskapet når det gjelder politikere 20

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE 1 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Tilsettingsreglement og prosedyre side 3 1.2 Reglement for tilståelse av flyttegodtgjørelse side 8 1.3 Reglement for telefongodtgjørelse

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT KAP. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjon Med kommune menes i dette reglement Tysfjord kommune. 1.2 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte

Meråker kommune. Permisjonsreglement. for. Meråker kommune Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte Meråker kommune Permisjonsreglement for Meråker kommune 21.08.09 Vedtatt i kommunestyrets sak 75/09 i møte 28.09.09 Innholdsfortegnelse Grunnlag...3 1. Ytre ramme/omfang, lønnsansiennitet, feriepenger

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer