Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankers utlånspolitikk over konjunkturene"

Transkript

1 Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium i samfunnsøkonomi) Universiee i Bergen, Insiu for økonomi Sepember 2009

2 Forord Maseroppgaven markerer sluen på en morsom sudieid ved Insiu for økonomi. Arbeide med oppgaven har vær lærerik, inspirere og il ider frusrere. Jeg ønsker å ree en sor akk il min veileder Bjørn Sandvik for oppgaveidè, konsrukive ilbakemeldinger, gode diskusjoner og moivasjon underveis. Takk også il Fredrik Fjellså for hjelp med opimering av modellen i MATLAB, il Krisoffer Ramsad og Pål Asle Reiersgaard for korrekurlesing, og il Nora som aldri slue å ro på meg. irik Fjellså Hærem irik Fjellså Hærem, Bergen 1. sepember 2009 ii

3 Sammrag Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Veileder: Bjørn Sandvik De er velkjen a bankene fører en medsyklisk ulånspoliikk over konjunkurene, blan anne ved å redusere egenkapialkrave il sine lånakere i en langvarig høykonjunkur, og sramme inn i nedgangsider. Dee er opplag samfunnsmessig uheldig fordi de forserker konjunkursvingningene. Kapialdekningsreglene i bankene bidrar også il en slik medsyklisk ulånspoliikk, fordi verdien il bankens akiva følger konjunkurene. Problemsillingen i denne oppgaven er om en slik medsyklisk ulånspoliikk er fornufig for banken selv, i e foreaksøkonomisk perspekiv. Oppgaven ar ugangspunk i eiomsmarkede og finner opimal ulånspoliikk over konjunkurene. Resulaene viser a opimal ulånspoliikk er asyklisk eller svak mosyklisk, selv med dagens kapialdekningsregler. Bankene ser alså ikke u il å oppføre seg rasjonel i e langsikig perspekiv. Med kor idshorison finner oppgaven imidlerid a en medsyklisk ulånspoliikk er opimal. I illegg foreslås ringer i kapialdekningsreglene som reduserer de medsykliske effekene av disse. iii

4 Innholdsforegnelse Forord...ii Sammrag...iii Innholdsforegnelse... iv Tabeller... vi Figurer...vii 1. Innledning Bakgrunn og moivasjon Problemsilling Oppgavens srukur Konjunkurenes virkning på bankens aferd Bankenes ufordringer ved ulån il eiom Tap på ulån og konjunkursiuasjonen Medsyklisk bankaferd Rene, eiomsverdier og BNP-veks Sokasiske prosesser Generel om sokasiske prosesser Random walk Auoregressiv prosess Tidligere sudier Modell Foruseninger Rene og erminbeløp Tåleevne Bankens ulånspoliikk Refinansiering og mislighold Ulike ilsander for lån Ulånsporefølje Innlån Konanoverskudd Balanse Kapialkrav Basel II-regelverke Kapialkrav i modellen Implikasjoner av kapialkravene Sokasiske variabler Markedsrene BNP og eiomsverdier Bankens målfunksjon Daa Markedsrene BNP og eiomsverdier Tåleevne Andre paramere Resulaer Måling av resulaene Hovedresula ndre idshorison iv

5 5.4 Diskusjon og implikasjoner Begrensninger og forslag il videre arbeid Konklusjon Referanser Appiks 1 - Tes av lognormalie Appiks 2 - m-fil fra MATLAB v

6 Tabeller Tabell 2.1 Ufall ved mynkas som illusrasjon på random walk Tabell 3.1 Bankens balanse Tabell 3.2 Bankens balanse i modellen Tabell 3.3 Risikokaegorier og risikoveker i Basel II-reglene Tabell 4.1 Gjennomsnilig husholdningsinnek, Tabell A.1 Skjevhes- og kurosees av lognormalie vi

7 Figurer Figur 2.1 Prisindekser for bolig sam konor- og forreningsbygg (2000=100)... 5 Figur 2.2 Bankenes neo ap på ulån og garanier vs. reell BNP-veks... 7 Figur 2.3 Bankenes ulånsveks og reell BNP-veks... 8 Figur 2.4 Realrene, ring reelle boligpriser og reell BNP-veks Figur 2.5 ksempler på random walk Figur 3.1 Sammenhengen mellom renemargin og belåningsgrad Figur 3.2 Tehesfordeling maksimale åleevne for bealing av erminbeløp Figur 3.3 Posiiv skif i fordelingen over id Figur 3.4 Sammenheng mellom sandardavvik og forvenningsverdi Figur 3.5 Illusrasjon av Basel II-reglene Figur 4.1 ksempel på reell markedsrene ved kjøring av modell Figur 4.2 ksempel på kvaralsvis reell BNP-veks ved kjøring av modell Figur 4.3 ksempel på kvaralsvis veks i reelle eiomsverdier ved kjøring av modell Figur 4.4 Fordeling av husholdningsinnek i desiler, Figur 4.5 Fordeling av husholdningsinnek i inneksklasser, Figur 4.6 Reell BNP-veks vs. veks i reell gjennomsnilig husholdningsinnek Figur 5.1 Illusrasjon av ulike beaverdier Figur 5.2 Forslag il alernaive kapialdekningsregler Figur A.1 Posiiv og negaiv skjevhe Figur A.2 Posiiv, null og negaiv kurose vii

8 1. Innledning 1. Innledning Finanskrisen har før mange banker inn i så sore problemer a de har bli vunge il å få hjelp av saen for å sikre videre drif. De samme skjedde idlig på 1990-alle, da eervirkningene av den såkale jappeiden gjorde a flere banker var på konkursens rand. Bankenes problemer kan i begge disse ilfellene delvis forklares med høye ulånsvolumer og dårlig risikohåndering i perioder prege av høy økonomisk veks. I eerfølge perioder ble bankene vunge il å sramme inn ilgangen på lån, og de er lien vil om a bankenes ulånspoliikk er medsyklisk. Dee kapiele forklarer førs hva som gikk gal på 90-alle og problemene bankene opplever i dag. Dereer drøfes mulige årsaker il bankenes medsykliske aferd, før problemsillingen og srukuren i resen av oppgaven preseneres. 1.1 Bakgrunn og moivasjon er deregulering av ulånsmarkede i 1984 ble de leere for bedrifer å få lån. Høykonjunkuren mid på 1980-alle føre il øk låneeerspørsel, og kombinasjonen av disse o fakorene føre il a bankenes samlede ulån øke dramaisk. I 1983 var bankenes samlede ulån 157 milliarder kroner, og i 1987 hadde dee øk il hele 415 milliarder kroner. iomsverdiene seg også krafig i denne perioden som følge av ulånsveksen. Problemer med fall i oljeprisen, inflasjonspress og reneøkning føre Norge inn i lavkonjunkur på sluen av 1980-alle. Bankene opplevde beydelige ulånsap som følge av a mange lånakere ikke klare å finansiere egen gjeld. I illegg svekke falle børskurser og lavere eiomsverdier bankenes balanse. n alvorlig konsekvens av dee var a flere norske banker sod i fare for å bli slå konkurs. Vikige ilak som ble iverksa var oppreelse av Saens sikringsfond og gunsige lån il bankene fra Norges Bank. Høsen 1991 oppe krisen seg med a aksjekapialen i enkele banker ble sa il null og Saens sikringsfond måe skye inn penger slik a kapialdekningskravene ble oppfyl. I 1991 ble de også innfør nye kapialdekningsregler for å sikre kapialdekningen og bankenes solidie (SSB, 1999). Finansiell innovasjon på 2000-alle føre il a bankene forsøke å diversifisere risikoen ved bruk av derivaer. Man rodde lenge a finansmarkedene på denne måen hadde bli så sofisikere a de var mulig å diversifisere bor meseparen av den finansielle risikoen. Davære senralbanksjef i USA hevde i 2005 a; 1

9 1. Innledning "The use of a growing array of derivaives and he relaed applicaion of moresophisicaed approaches o measuring and managing risk are key facors underpinning he greaer resilience of our larges financial insiuions... Derivaives have permied he unbundling of financial risks" Greenspan (2005). De skulle vise seg a senralbanksjefen ok feil. Den usrake bruken av derivaer føre ver imo il øk risiko for bankene, som ble eerfulg av sore ap. Bakgrunnen for dee finner vi på samme måe som krisen på 80-/90-alle i boligmarkede. Høy rene og sige arbeidsledighe i USA fra og med 2007 gjorde a mange fikk problemer med å bejene egen gjeld. Amerikanske regler innebærer a boliglånskunder kan velge mellom å bejene gjelden sin eller overlae boligen il banken. Lånaker er med andre ord ikke personlig ansvarlig for egen gjeld, noe som ikke er særlig lukraiv for bankene som bærer hele risikoen. Falle boligpriser kombiner med høy gjeld og svekke bejeningsevne føre eer hver il a flere subprime-kunder måe overlae boligen sin il banken. 1 Lånefinansiering av hele boligen var vanlig praksis i USA, noe som føre il sore ap i amerikanske banker. Problemene spredde seg eer hver il resen av verden og de flese bankers resulaer forverre seg krafig i Toal se ser de u il a de ble a for høy risiko i perioden før 2008, da veksen i verdensøkonomien var høy, noe som også var ilfelle før bankkrisen på 80-/90-alle. De er flere mulige grunner il medsyklisk bankaferd i ulånsmarkede. U fra bankenes aferd på 80-/90-alle og 2000-alle, ser de u il a bankene har en mangle evne il å fokusere på risiko i gode ider. Når bankene så opplever dårlige ider, seer bankene imidlerid ofe for høy fokus på risiko på grunn av bekymring for kvalieen på lånaker og sannsynligheen for mislighold. Dee kan forklares med aferdsøkonomiske argumener. Når banken ikke har opplevd dårlige ider på en sund, er de lie fokus på risikosyring. Ved forverring i konjunkursiuasjonen sees imidlerid risikosyring på dagsorden eer hver som apene øker og den mangle risikosyringen fra idligere kommer frem. Korsikig fokus på resulaer og avlønning baser på disse er en annen poensiell forklaring på medsyklisk bankaferd. Mange ledere har lønninger som er baser på bankens årsresula. De 1 Subprime-kunder er de mins krediverdige kundene med høyes sannsynlighe for mislighold. 2

10 1. Innledning er ikke urimelig å enke seg a dee gir en ineressekonflik mellom bankens eiere og ledelse. Mens eierne er oppa av langsikig maksimering av bankens verdier, kan ledelsens incenivordninger føre il e korsikig perspekiv, som igjen gir medsyklisk aferd. Per i dag er bankene forplike il å holde kapial ilsvare mins åe prosen av beholdningen av risikovekede akiva gjennom Basel II-regelverke. Disse kapialdekningsreglene har bli kriiser for å gi medsyklisk bankaferd, slik a bankene forserker både lav- og høykonjunkurer (Chami og Cosimano, 2001). Grunnen er a akivaverdiene svinger med konjunkurene, slik a banker som befinner seg nær minimumsgrensen på åe prosen kan se seg nød il å redusere ulånene i lavkonjunkurer. I høykonjunkurer siger imidlerid akivaverdiene slik a bankene kan øke ulånsvolumene. Saens sikringsfond og ilbud om gunsige lån i Norges Bank er ilak som i ugangspunke virker fornufige i dårlige ider. Imidlerid kan dee ha uheldige virkninger på bankenes aferd. Dersom bankene ve a saen siller opp i kriseider, kan de gi inceniver il å a øk risiko i gode ider. Bankene ve da a nedsiden er begrense siden saen griper inn i dårlige ider, samidig som øk risiko gir høyere oppside. Dee kan føre il a bankenes aferd blir mer medsyklisk enn hva som ville vær ilfelle uen salig inngrep, siden fryken for konkurs i så ilfelle ville vær sørre. n sise poensiell forklaring på medsyklisk ulånspoliikk er konkurransen i markede. I oppgangsider eableres flere nye banker slik a konkurransen øker. For å ilrekke seg kunder kan bankene bli vunge il å føre en mer liberal ulånspoliikk enn ønskelig. 1.2 Problemsilling Vi har argumener for a bankenes aferd ulånsmarkede er medsyklisk. Ulånspoliikken i eiomsmarkede res i hovedsak gjennom maksimal belåningsgrad, som angir hvor mye man får låne i forhold il eiomsverdien. Vi ønsker å se på hvilken ulånspoliikk banken bør velge over konjunkurene. Spørsmåle er om den medsykliske ulånspoliikken i norske banker er opimal for bankene i e langsikig perspekiv, eller om de er bedre å la ulånspoliikken være mosyklisk eller uavhengig av konjunkursiuasjonen. Oppgaven forsøker å besvare følge problemsilling: 3

11 1. Innledning Hva er bankers opimale ulånspoliikk over konjunkurene se fra e foreaksøkonomisk synspunk? 1.3 Oppgavens srukur Resen av oppgaven srukurer på følge måe: Kapiel 2 gir en oversik over hisorisk uvikling i eiomsverdier, sammenhenger mellom rene, eiomsverdier og konjunkursiuasjon, bankenes aferd over konjunkurene og senrale relaere sudier. I Kapiel 3 preseneres en egenproduser opimeringsmodell av en bank for å besvare problemsillingen, som vi parameriserer ved hjelp av norske daa i kapiel 4. Diskusjon av resulaene fra opimering av modellen i MATLAB finnes i kapiel 5, mens kapiel 6 konkluderer. 4

12 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd Dee kapiele presenerer empiri fra Norge der uviklingen i eiomsverdier og sammenhengen mellom konjunkursiuasjonen og andre relevane fakorer som ulånsap, ulånsveks, rene og eiomsverdier sår senral. Vi ser i illegg på sokasiske prosesser som vi renger il modellen i nese kapiel. Kapiele avslues med en gjennomgang av o senrale sudier knye il bankers aferd over konjunkurene. 2.1 Bankenes ufordringer ved ulån il eiom Hisorisk se har avkasningen ved å invesere i eiom vær god fordi eiomsverdiene har sege over id. Figur 2.1 viser inflasjonsjusere prisindekser for boliger sam konor- og forreningsbygg i Norge siden saren av 1990-alle. Vi ser a begge indeksene viser en signing i eiomsverdiene over id, men med innslag av perioder med falle eiomsverdier. Inflasjonsjuser indeks (2000 = 100) H1 1994H1 1996H1 1998H1 2000H1 2002H1 2004H1 2006H1 2008H1 Bolig Konor- og forreningsbygg Kilde: SSB (2009a) Figur 2.1 Prisindekser for bolig sam konor- og forreningsbygg (2000=100) 2 2 Boligprisindeksen er og omregne fra kvaralsall il halvårsall for å gjøres sammenlignbar med prisindeksen for konor- og forreningsbygg. Indeksallene er inflasjonsjusere for å vise reell verdiuvikling. Daa for boligpriser er ikke ilgjengelig før 1992, men dersom dee var ilgjengelig ville vi se sore fall i reelle boligpriser på sluen av 1990-alle, jfr. diskusjonen i avsni

13 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd Når eiomsverdiene siger jevn og ru, er de le å enke a signingen vil forsee. Trolig enke mange norske banker slik i høykonjunkuren , da de var ilsynelae enkel å få lån il boliger. Flere banker sa seg villige il å låne u lang mer enn boligens verdi, og mer enn re ganger bruo årlig innek. er hver ble dee nesen vanlig praksis. Vineren 2007 hadde 37 prosen av boligkjøpere mellom 18 og 34 år lån mer enn 100 prosen av boligens verdi, og 45 prosen av disse unge lånakerne hadde gjeld som overseg re ganger bruo årlig innek (NA24, 2007). I eerid ble bankene krafig kriiser for denne ulånspoliikken. Da signingen i eiomsprisene soppe opp i 2007 og 2008, samidig som konjunkursiuasjonen i Norge og fremidsusikene il verdensøkonomien forverre seg, ble bankene mer resrikive i ulånspoliikken. resula av dee er a de er vanskeligere å få lån il bolig nå enn de var for noen år siden. De flese banker krever mins 20 prosen egenkapial, samidig som man bør holde seg innenfor re ganger bruo årlig innek. Bankene har med andre ord re ulånspoliikken marker i løpe av en periode på bare noen få år. Bedrifsmarkede er ikke like ransparen. Innjeningen, og dermed evnen il å bejene gjeld, varierer ypisk mer enn inneken il en privaperson. Bankene har i dårligere sikkerhe enn i privamarkede, der lånakerne er personlig ansvarlig for egen gjeld, slik a banken har krav mo lånakers fremidige konansrøm. Poensielle ap for bankene er dermed høyere i bedrifsmarkede fordi bedrifer kan gå konkurs. Banken må i slike ilfeller inngå e krav mo konkursboe, men de er lang fra sikker a banken får igjen de bedrifen skylder i slike ilfeller. Reglene for boliglån i USA kan i så måe sammenliknes med markede for eiomslån il bedrifer i Norge. De ser u il a konjunkursiuasjonen syrer bankens ulånspoliikk i eiomsmarkede, og som vi viser i avsni 2.3 vokser bankenes ulån mer i høy- enn i lavkonjunkurer. Løpeiden il e eiomslån er imidlerid lang, som ofes mellom 20 og 30 år, mens konjunkursyklene varer mye korere. Dersom vi kun ser på løpeiden il e ypisk eiomslån, er de ikke noen opplag grunn il a bankene skal følge konjunkurene i ulånspoliikken siden eiomslån er langsikige av naur. 6

14 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd 2.2 Tap på ulån og konjunkursiuasjonen Bankenes ap på ulån og garanier varierer over id. Til vår formål er de hensiksmessig å sare med å se evenuelle sammenhenger mellom ulånsap og konjunkursiuasjonen. Ved å a ugangspunk i all ilgjengelig hos Saisisk Senralbyrå (SSB) og jusere for inflasjon, kan bankenes kvaralsvise ap på ulån og garanier med konjunkursiuasjonen mål i reell kvaralsvis veks i bruo nasjonalproduk, BNP sammenliknes. 3 Kvaralsvis ap i mill kr 8000 Kvaralsvis BNPveks 20 % % % % % K1 1999K1 2001K1 2003K1 2005K1 2007K Bankenes neo ap på ulån og garanier (mill 2008-kr) -5 % Kvaralsvis reell BNP-veks Kilder: SSB (2009c) og SSB (2009e) Figur 2.2 Bankenes neo ap på ulån og garanier vs. reell BNP-veks Figur 2.2 viser a bankenes ap har en ens il å øke i perioder hvor BNP-veksen faller. Både i og 2008 sammenfaller relaiv høye neo ap på ulån og garanier med negaiv kvaralsvis veks i reel BNP. Rikignok ser de u il a de kan a noe id fra konjunkursiuasjonen forverrer seg il apene gjør seg gjeldene hos bankene. Dee indikerer a de ar id før effeken av en forverre konjunkursiuasjon slår u i ap hos bankene. Dee kan på sin side ha sammenheng med a lånakere som får bealingsproblemer i dag ikke påfører banken e ap med de samme, men e kvaral eller o inn i fremiden. De ser alså u il a de er en sammenheng mellom bankenes ap og konjunkursiuasjonen mål i reell BNPveks. 3 Daa for bankenes ulånsap er ikke ilgjengelig før

15 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd 2.3 Medsyklisk bankaferd Figur 2.3 viser inflasjonsjusere all for bankenes kvaralsvise ulånsveks i forhold il reell kvaralsvis BNP-veks. Vi ser a bankenes ulånsveks følger konjunkurene, eersom veksen i ulånsvolum øker når BNP-veksen øker, og faller når BNP-veksen faller. 4 Kvaralsvis veks 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 1997K1 1999K1 2001K1 2003K1 2005K1 2007K1-2 % -4 % -6 % Veks i bankenes oale ulån (2008-kr) Kvaralsvis reell BNP-veks Kilder: SSB (2009c) og SSB (2009d) Figur 2.3 Bankenes ulånsveks og reell BNP-veks I oppgangsider møer bankene høy eerspørsel eer lån, både fra privae og bedrifer. Høykonjunkurer sammenfaller normal med høy lønnsveks, slik a mange privapersoner ønsker å låne il en sørre bolig eller hye. Samidig eableres flere nye bedrifer og eksisere bedrifer opplever veks i omseningen. Resulae av dee er øk låneeerspørsel både i priva- og bedrifsmarkede. ersom ulånsapene er lave i en høykonjunkur er bankene generel mindre resrikive med å låne u penger, slik a høy BNP-veks sammenfaller med høy ulånsveks. 4 Daa for bankenes ulån er ikke ilgjengelig før

16 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd Når konjunkursiuasjonen forverrer seg avar eerspørselen eer lån, samidig som bankene blir mer resrikive med å låne u penger. Dee gjelder både i privamarkede hvor lønnsveksen avar og arbeidsledigheen øker, og i bedrifsmarkede der omseningsveksen reduseres kombiner med fall i nyeableringer økning i anall konkurser. Bankene blir også mer risikoaverse som følge av øke ulånsap. Kombinasjonen av avake låneeerspørsel og mer resrikiv ulånspoliikk i bankene er a lav BNP-veks sammenfaller med lav ulånsveks. Sammenhengen mellom BNP-veks og ulånsveks innebærer a veksen i bankenes ulån er medsyklisk fordi veksen øker i høykonjunkurer og avar i lavkonjunkurer. n mulig konsekvens av dee er a konjunkurene blir forserke. Lie resrikiv ulånspoliikk i høykonjunkurer kan føre il a prosjeker banken normal sier nei il blir igangsa slik a høykonjunkuren forserkes. Tilsvare kan resrikiv bankaferd i lavkonjunkurer bey a prosjeker som normal blir igangsa usees og bidrar il forserke lavkonjunkur. I kapiel 3 viser vi a myndigheenes kapialkrav kan påvirke bankenes mulighe il å låne u penger, slik a reglene også bidrar il medsyklisk bankaferd. 2.4 Rene, eiomsverdier og BNP-veks Renenivåe er vikig for sørrelsen på erminbeløpe lånaker bealer i forbindelse med bejening av e lån. Ulånsrenen er dermed en vikig fakor i ulånsmarkede. Andre vikige fakorer er konjunkursiuasjonen og naurlig nok eiomsverdiene. Konjunkursiuasjonen påvirker lånakers evne il å bejene egen gjeld, mens eiomsverdiene påvirker ønske eller nødvig lånebeløp, sam salgssum for lånaker (evenuel for banken ved vangssalg). Figur 2.4 viser hisoriske sammenhenger mellom disse re fakorene, der boligpriser brukes som illusrasjon på eiomsverdiene fordi lengre hisoriske daa er ilgjengelig enn hva som er ilfelle for konor- og forreningsbygg. Konjunkursiuasjonen måles i reell BNP-veks og realrenen er 3 måneders effekiv NIBOR-rene. 5 Alle all er inflasjonsjusere og viser følgelig reelle sørrelser. 5 NIBOR sår for Norwegian Iner Bank Offered Rae, og brukes ofe som referanserene i inerbankmarkede. 9

17 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd Veks, rene 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 1992K1 1994K1 1996K1 1998K1 2000K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1-10 % -15 % Årlig reell BNP-veks Årlig ring reelle boligpriser Realrene (3m effekiv NIBOR) Kilder: SSB (2009a), SSB (2009c) og Norges Bank (2009) Figur 2.4 Realrene, ring reelle boligpriser og reell BNP-veks De eksiserer ikke eksake sammenhenger mellom rene, eiomsverdier og BNP-veks, men vi ser a de er mulig å si noe om hvordan disse sørrelsene uvikler seg i forhold il hverandre over id. Renen er normal høy rene når BNP-veksen er høy og mosa. Grunnen il denne sammenhengen finner vi i pengepoliikken, som har delmål å sabilisere økonomien ved å føre en såkal akiv mokonjunkurpoliikk. Senralbanken seer da renen lav når BNPveksen er lav for å simulere eerspørselen, og øker renen når veksen er høy for å unngå overoppheing i økonomien. Hovedformåle med pengepoliikken er imidlerid å sørge for a inflasjonen ligger på e sabil, lav nivå, og senralbanken forsøker å oppnå inflasjon rund måle på 2,5 prosen per år. ersom akiv mokonjunkurpoliikk ikke er pengepoliikkens primærmål, finnes de perioder der lav rene sammenfaller med høy BNP-veks. Renen ble eksempelvis hold lav selv om veksen i BNP var relaiv høy i på grunn av lav inflasjon. Figur 2.4 viser også a BNP-veksen og eiomsverdiene svinger omren lik med anke på idspunk med høy og lav veks. iomsverdiene er imidlerid mye mer volaile, slik a uslagene i veksen er sørre både oppover og nedover enn hva som er ilfelle med BNP. Reell 10

18 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd BNP-veks på 2-3 prosen kan sammenfalle med veks i eiomsverdiene på over 10 prosen, mens når BNP nærmer seg nullveks kan eiomsverdiene falle mye. Hisorien viser imidlerid a de ikke er nødvig med e fall i BNP for a eiomsverdiene skal falle. I 2002 og 2008 var veksen i eiomsverdiene negaiv samidig som BNP-veksen var svak posiiv. De er heller ikke gi a BNP og eiomsverdier beveger seg i samme rening samidig. Tidsforsinkelser kan forekomme, enen ved a eiomsverdiene begynner å falle før BNP-veksen avar ( ), eller ved a BNP-veksen avar i forkan av avake veks i eiomsverdiene (1999). Generel er de ikke mulig å generalisere, men de er en sammenheng mellom BNP-veks og veksen i eiomsverdiene, der høy veks i BNP ofe sammenfaller med høy eiomsverdiveks og mosa. n mulig grunn il denne sammenhengen ble beskreve i avsni 2.3. Høy BNP-veks sammenfaller normal med høy lønnsveks i privamarkede og nyeableringer og omseningsveks i bedrifsmarkede, slik a eerspørselen eer eiom er høy. De sise årene har de vær en ilsynelae klar sammenheng mellom renen og veksen i eiomsverdiene. Som figur 2.4 viser har lav rene vær sammenfalle med høy veks i eiomsverdiene og mosa. Perioden var prege av høy rene og lav veks i eiomsverdiene, mens vi i opplevde krafig veks i eiomsverdiene kombiner med lav rene. I 2007 og 2008 var renen høy og veksen i eiomsverdiene negaiv. Lav rene beyr a de er relaiv billig å låne penger il eksempelvis finansiering av eiom, mens høy rene er synonym med høyere lånekosnader. Lav rene seer sånn se far i eerspørselssiden av eiomsmarkede. Siden de ikke er le å øke ilbude av eiom, både fordi de ar id å bygge boliger, konor- og forreningsbygg, og fordi omeilgangen er begrense i mange byer og ebygde srøk, øker eiomsverdiene ofe krafig i perioden med lav rene. Imidlerid er renen ofe ved lav BNP-veks, som isoler se bidrar il lavere eerspørsel eer eiom. Dee rekker således i mosa rening enn lav rene. Toal se ser de imidlerid u som a effeken av lav rene har dominer hisorisk, da lav rene ofe har sammenfal med perioder der veksen i eiomsverdiene har vær høy. Imidlerid finnes de perioder der dee ikke har vær ilfelle. Både i 1993 og var renen høy samidig som veksen i eiomsverdiene var høy. 11

19 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd 2.5 Sokasiske prosesser I nese kapiel as sokasiske prosesser i bruk for å modellere uviklingen i rene, BNP og eiomsverdier. De er derfor hensiksmessig med forklaring og eksempler på sokasiske prosesser, noe vi presenerer i dee avsnie Generel om sokasiske prosesser I sede for a en prosess uvikler seg over id med e fas mønser, gir en sokasisk prosess ilfeldige realiseringer over id, der ulike realiseringer innreffer med ulik sannsynlighe. Dee medfører a de er mange ulike muligheer for hvor prosessen går over id, selv om vi kjenner sarverdien. Noen ufall er imidlerid mer sannsynlige enn andre, eersom de ulike ufallene innreffer med ulik sannsynlighe. n prosess i diskre id gir en rekke av sokasiske variabler som kan sees sammen il en idsserie. Formel defineres en sokasisk prosess som en samling av sokasiske variabler {X(), τ }, der prosessen er i diskre id dersom { 0, ± 1, ± 2,... } τ = (Alug og Labadie, 2008). Ufallsromme, Ω, inneholder alle mulige ufall for de sokasiske fenomene som den sokasiske prosessen beskriver og en helse er e se av uvalgsobservasjoner. Vi ser på helser som ilhører see Ғ, hvor Ғ har følge egenskaper: (i) Ω Ғ ufallsromme Ω ilhører see Ғ. (ii) Hvis Ғ, så er c Ғ hvis er elemen av Ғ, så er også komplemene il elemen av Ғ. (iii) U 1 Ғ - hvis 1, 2,, n ilhører Ғ, ilhører også unionen av disse Ғ. i= i Vi definerer videre en sannsynlighesfunksjon, P[ ], for de sokasiske helsene, slik a vi kan angi e all P[] for hver Ғ, som angir sannsynligheen for a skal innreffe. Med andre ord represenerer P[] sannsynligheen for a en observer helse av de sokasiske fenomene er elemen av. Sannsynlighesfunksjonen P[ ] har følge egenskaper: (iv) P[] 0 for hver helse sannsynligheen for alle helser er ikke-negaiv. (v) P[Ω]=1 for Ω alle sannsynligheene summerer seg il 1. 12

20 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd (vi) [ ] = P U i= 1i P i for enhver sekvens av gjensidig uelukke helser 1, i= 1 2, n. n mulig måe å beskrive en sokasisk prosess {X(), τ } på, er å spesifisere en simulan sannsynligheslov for de n variablene X( 1 ), X( 2 ),, X( n ) for alle all τ. Dee kan gjøres ved å beskrive simulanfordelingen for alle reelle all x 1,, x n som; ( ),X ( ),...,X ( )( x1,x2,...,xn ) = P[ X ( 1 ) x1,x ( 2 ) x2,...,x ( n ) xn ] FX. (2.1) 1 2 n Dersom forvenningsverdi og varians for en normalfordel sokasisk variabel er kjen, kan vi finne sannsynligheene som beskriver den sokasiske variabelen. n Markov-prosess er eksempel på en sokasisk prosess som for eksempel kan beskrive hvordan økonomien uvikler seg over id under usikkerhe (Alug og Labadie, 2008). n diskre sokasisk prosess {X(), =0, 1, 2, } er en Markov-prosess dersom den beingede sannsynligheen il X( n ) for hver se av n punker 1 < 2 < n kun avhenger av X( n-1 ) for gie verdier av X( 1 ),, X( n-1 ). Mer presis så gjelder de for alle reelle all x 1,, x n a; Pr ( X ( ) x X ( ) = x,..., X ( ) = x ) = Pr( X ( ) x X ( ) x ) n n 1 1 n 1 n 1 n n n 1 = n 1. (2.2) Dersom vi snakker om prosessen i diskre id, har vi e spesialilfelle som kalles en Markovrekke. Fremidige ilsander er uavhengige av idligere ilsander i dee ilfelle, noe som innebærer a beskrivelsen av nåvære ilsand inkluderer all informasjon som kan påvirke prosessens fremidige uvikling. Ved hver seg kan syseme ifølge en gi sannsynlighesfordeling re ilsand eller bli være i samme ilsand. Vi ser på en diskre Markov-prosess {s, =0, 1, 2, }, der vi anar a hver s ar en verdi lik e hel all i ufallsromme S = {1,, k}. { } =0 Pr s følger da en Markov-rekke dersom; ( s j s = i,...,s = k) = Pr( s = j s i) + = = 1. (2.3) Videre er de krav il idsuavhengighe i Markov-rekken, og følge gjelder på alle idspunker; Pr ( s j s = i) = Pr( s = j s + l = i),l og i, j S + 1 = + l+ 1. (2.4) 13

21 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd For enhver i og j lar vi p ij [0, 1] angi sannsynligheen for a s +1 = j innreffer på idspunk +1, gi a s = i har skjedd på idspunk ; ( s = j s = i) pij Pr +1 =. (2.5) Sannsynligheen for de ulike ilsandene il syseme på idspunk null er Pr(s 0 = i) = p 0i for i = 1,...,k med π 0i = 1. k i= Random walk n random walk e eksempel på en Markov-rekke. Dee kan for eksempel være en sekvens som sarer ved =0, og som beveger seg med ±1 med lik sannsynlighe. For å definere denne sekvensen formel, anar vi a hver av de sokasiske variablene Z 1, Z 2, Z 3, ar verdien 1 eller -1. Sannsynligheen for hver av disse er lik 0,5. Sekvensen random walk på Z (der Z= Z 1, Z 2, Z 3, ). n S n = Z j j= 1 kalles da enkel Dee kan illusreres ved flere eerfølge mynkas. Dersom man kaser myn beveger man seg e seg il høyre på allinjen, mens kaser man kron innebærer de en bevegelse il vensre på allinjen. Ved sar i null har man eer fem mynkas seks mulige ufall, -5, -3, -1, 1, 3 og 5. 1 kan nås ved å kase re ganger myn og o ganger kron i hvilken som hels rekkefølge, noe som innebærer a de finnes i ulike kombinasjoner som gir ufalle 1. For å nå 5 er de imidlerid kun en mulighe, man må kase myn fem ganger. ksempele gir oss en illusrasjon av sannsynlighesfordelingen il ufallene, der k er anall kombinasjoner: k P[S 0 = k] 1 P[S 1 = k] 1 1 P[S 2 = k] P[S 3 = k] P[S 4 = k] P[S 5 = k]

22 2. Konjunkurenes virkning på bankens aferd Tabell 2.1 Ufall ved mynkas som illusrasjon på random walk Vi ser a sannsynligheen for å e opp i -1 eller 1 er høyere enn sannsynligheen for å e opp i -5, -3, 3 og 5 eersom de er flere kombinasjoner av kron og myn som kan gi disse ufallene. ksempelvis er sannsynligheen for å e opp i -1 10/( ) = 10/32, mens sannsynligheen for å nå -5 kun er 1/32. n annen måe å illusrere enkel random walk på, er å se på en siuasjon hvor ufallsromme er ulike koordinaer i en odimensjonal graf. Her innebærer en re ilsand en bevegelse bor fra nabokoordinaen, der sannsynligheen for om man beveger seg opp eller ned er den samme. Denne bevegelsen er uavhengig av hisorien il prosessen: Figur 2.5 ksempler på random walk Figur 2.5 viser e eksempel med åe realiseringer av random walk, med sar i 0, der nåvære posisjon i forhold il sarpunke vises på den verikale aksen versus idssegene på den horisonale aksen. 15

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Markedsdisiplin av bankene

Markedsdisiplin av bankene Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen Kenneth Sæterhagen Paulsen Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO 15/11-2010 II Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Obligasjonsspread og konjunktursykler

Obligasjonsspread og konjunktursykler Obligasjonsspread og konjunktursykler Masteroppgave i samfunnsøkonomi av Håvard Follevåg Brændmo Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Fast eller flytende boliglånsrente?

Fast eller flytende boliglånsrente? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Fast eller flytende boliglånsrente? En økonometrisk analyse Eva Marie Bakke & Dženana Ramić Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning i hovedprofilene:

Detaljer

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL Tor-Øyvind Skjelvik og Sverre Henning Sørensen Veileder: Trond

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons Norges Handelshøyskole Bergen vår 2009 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil: Finansiell Økonomi (FIE) og Økonomisk Analyse (ECO) Veileder: Tommy Stamland Finanskrisen:

Detaljer

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep.

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. av Endre Molland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for

Detaljer

Risiko i boligmarkeder en oversikt

Risiko i boligmarkeder en oversikt Viggo Nordvik Risiko i boligmarkeder en oversikt 364 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 364 Viggo Nordvik Risiko i boligmarkeder En oversikt Emneord: risiko, prisvariasjon, virkemidler, eie leie, driftskostnader

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer