REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD"

Transkript

1 REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet Monsen, Sigrun Solberg, Hilde Christiansen og Irene Valvik Vågen (referent) Forfall: Inger Hamborg Agenda: Referat frå KTV/KHVO-møtet den Referatet vart godkjend. Info frå Helse Vest a) Styresaker Dei konserntillitsvalde og konsernhovudverneombodet blei orientert om sakene som er på sakslista for RHF sitt styremøte den 4. mars Sakliste: Underlag: Sak 019/09 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 020/09 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF og protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Sak 021/09 O Administrerande direktør si orientering Sak 022/09 B Rapportering frå verksemda per 31. desember 2008 Sak 009/09 B Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 27. januar 2009 Sak 023/09 B Styringsdokument 2009 for helseføretaka og Helse Vest IKT AS Sak 024/09 B Budsjett 2009 for Internrevisjonen oppretting av ny stilling Sak 025/09 B Budsjett 2009 for Helse Vest RHF administrasjonen Sak 026/09 B Konsernbudsjett 2009 og justering i inntektsramma til helseføretaka Sak 027/09 B Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Sak 028/09 B Årleg melding for 2008 Sak 029/09 O Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser Sak 030/09 Eventuelt Det kom spørsmål om korleis ein best mogleg kan forklare det personale som føler at ein har truslar om nedbemanning i kvardagen at helseføretaka opprettar nye stillingar. Helseføretaka skal blant anna tilsette over 100 nye stillingar innan pasienttransport. Til dette konkrete spørsmålet er det viktig å få fram at dette er nye oppgåver som helseføretaka skal overta frå NAV den , og helseføretaka får kompensert i budsjettet for dei ekstra kostnadene. b) Orientering frå fagavdelinga

2 Det var fem aktuelle sakar som det blei orientert om: 1) Samhandlingsmidlar. Det er satt av 40 millionar totalt sett til samhandlingsmidlar innan somatikk. Av disse er 8 satt av til pilotsjukehusprosjekt og 7,5 til anna formål. Det er såleis ca 25 mill. kr igjen. Helse Vest har sendt inn 19 søknader, og forventar å få tildelt sin del av desse midlane. 2) Det er også samhandlingsmidlar innanfor psykisk helse/rus, tilsamen 50 mill. kr. Her er det to typar tiltak det kan søkes om tilskot til a) etablering av aktivt oppsøkjande team (ACTteam). Søknader må utformas i samarbeid med kommunane. b) utvikling av organisatorisk forpliktande samarbeidsmodellar mellom føretak og kommune(r). I forbinding med dette vil det bli arrangert eit informasjonsmøte i Oslo den 3. mars i år. 3) Høyring om endring av myndigheit for spesialistgodkjenning for helsepersonell. Helsedirektoratet har til no blant anna delegert myndigheita til å godkjenne spesialistutdanningar for legar til legeforeininga. Det føreligg no eit forslag på å fjerne anledninga til å delegere ei slik oppgåve. Det vart ein prinsipiell diskusjon om moglegheita til Helsedirektoratet for å delegere denne type myndigheit. 4) Pilotprosjektet. Det er einigheit om at Førde sitt Forbetringsprogram er eit godt pilotsjukehusprogram. Helse Vest reknar med at ein får tildelt midlar til programmet. Totalt sett er fire prosjekt valde, eitt i kvar region. I tillegg vil eit minoritetshelseprosjekt bli valt. Det er meining at dei tillitsvalde skal vere stert involvert i arbeidet med å følgje opp prosjekta på nasjonalt nivå. Dette må i så fall byggjast opp organisatorisk sett. Det vil bli arrangert ein konferanse om pilotsjukehusprosjektet til hausten. 5) Problematikk med korridorpasientar, spesielt i Stavanger og noko i Bergen. Det er no noko høgare belegg på pasienthotellet i Stavanger enn tidlegare. Styret i Helse Stavanger har vedtatt å opprette 30 nye sengeplassar. Prosjektet som skulle sjå på bruken av pasienthotellet er fullført og sluttrapporten føreligg snart. Helse Stavanger ønskjer ein ny analyse av sengekapasiteten. Det må vurderast om nokon pasientar kan få tilbod ved andre sjukehus også, for eksempel Helse Fonna og Sørlandet sjukehus. Diskusjon rundt problematikken med korridorpasientane, og diskusjon rundt ulike tiltak. 02/09 Verdiar og etikk i føretaksgruppa i Helse Vest (Utsett sak frå sist møte) Saka har vore styrehandsama, og vart ikkje handsama på KTV/KHVO-møtet. 04/09 Planleggje vidare arbeid i forhold til omstillingsavtale Styret i Helse Vest handsama i 2004 ein politikk for helseregionen når det gjeld bemanningstilpassingar. Prinsippa er at helseføretaka skal leggje til rette for at dei som mister arbeidet raskt skal få arbeid utanfor helseføretaka. Blant anna kan helseføretaka etablere

3 jobbsenter for dei som det eventuelt vil måtte angå. Eit anna tiltak for helseføretaka er å kartleggje dei interne mogleikane. Sluttpakker er eit mindre aktuelt tiltak for helseføretaka. Leiinga i Helse Vest RHF er ikkje overbevist om at omstillingsavtalen til Helse Sør-Øst er rett framgangsmåte dersom ein på eit eller anna tidspunkt skulle komme i ein situasjon med overtallige. Det kom forslag om at RHF-et innhentar all dokumentasjon frå føretaka, og at ein etablerer ei arbeidsgruppe som kan sjå på dei ulike dokumenta. Ved å innhente omstillingsdokument frå helseføretaka kan ein lage ei matrise som gjer det enklare å samanlikne føretaka. 08/09 internkontroll vidare arbeid. Arbeidsbeskrivingar, arbeidsavtalar, rutinar Det er etablert relativt like rutinar i helseføretaka. Erfaringane med risikoanalysane tilseier at ein må trene på denne type analyse. Dei same arbeidsavtalane og arbeidsrutinane skal gjelde i alle føretak. Personalhandbøkene skal vere like. Dei same sosiale føresetnadene skal gjelde for alle tilsett i alle helseføretak. Dei same sosiale føresetnadene skal også gjelde for dei tilsette i Helse Vest RHF, sjølv om Helse Vest RHF ikkje har tariffavtale. Alle tilsette i RHF-et og KTV-ane og KHVO skal få oversendt link til personalhandboka til RHF-et. 09/09 Status seniorpolitikk Helse Vest Det er satt i gang eit arbeid i helseføretaka for å etablere eit kompetanselaup i forbinding med MOT-prosjektet. Kva er god seniorpolitikk? Dette er eit arbeid som det hastar med å få på plass tiltak. Berekningar frå KLP syner at det er mykje å spare dersom ein etablerer ein god seniorpolitikk. Det skal bli etablert ei arbeidsgruppe på seniorlaup i helseføretaka. 10/09 Ferietrekk rutinar for handtering Det har vore ein sak der dei tillitsvalde meiner at Helse Førde har føretatt feilaktig trekk i løn. Saka er ei misforståing. Alle får utbetalt feriepengane sine i juni, med trekk for nytta ferie. På hausten får tilsette etterbetaling pga lønsoppgjøret. Dette medfører også at helseføretaka må justere trekket; dei 5 vekene, justeringstrekk. For dei som har fått høgare stillingsprosent eller redusert stillingsprosenten etter at dei 5 vekene er trekt i juni vil dette medføre korrigeringar for avvikling av ferien. Nokon skal ha pengar tilbake, og nokon skal det trekkast meir for i høve til dei 5 vekene som er full feriefritid. Justeringstrekk på hausten er ikkje brot på overeinskomst eller lov. Prinsippet for føretaksgruppa er at alle skal ha utbetalt rett løn til rett tid. Dei nye systema medfører at alt blir meir synleg for den einskilde medarbeidar, noko som har vært eit mål i prosjektet. Dette inneber at det som i alle år har vore rutinar nå visar heilt tydeleg,

4 justeringstrekket kjem tydelegare fram på lønsslippen. Dette fører sjølvsagt til spørsmål, men føretaka har lagt ut informasjon om dette på sine nettsider. Dersom det skulle vere slik at tilsette har hatt permisjon utan løn i juni og seinare blir trekte for alle 5 vekene eller det blir andre større trekk, skal sjølvsagt føretaka leggje til rette for at ein handsamar dette på ein klok og god måte. Om det så er slik at einskilde treng å dele justeringstrekket over nokre månader skal ein sjølvsagt sjå på det. Alle tilsette skal ha god informasjon. Det vart semje om at den enkelte tilsette skal ha informasjon om justeringstrekk, og at den enkelte skal ha anledning til å avtale å dele justeringstrekket opp i fleire periodar. Helse Vest vil ta initiativ overfor føretaka slik at dette for framtida blir handtert på ein god måte. Det er også viktig at medarbeidarar i juni, når dei får feriepengane og dei 5 vekene blir trekt, at dei blir orientert om at justeringstrekk vil bli gjort dersom det skjer endringar i opp/ned i stilling mm. Eventuelt a) Drøftingsprotokollen for styringsdokumenta 2009 Drøftingsprotokollen for styringsdokumenta for 2009 vart gjennomgått. Ein syner til signert protokoll frå drøftingane. b) Kompetansekartlegging (AS) LO og YS inngjekk avtale om kompetansekartlegging innan 1. april Dette skal registrerast i kompetanseportalen. Denne kartlegginga har Helse Førde og Helse Bergen byrja på. Det er uvisse om status i denne saka i Helse Stavanger og Helse Fonna. Det vart lova at ein skal undersøkje med HR-direktørane i Helse Stavanger og Helse Fonna om kva status i kompetansekartlegginga er. c) Prosess for anskaffing av innleie av helsepersonell Det blei orienterte om at 850 mill blir brukt nasjonalt på innleie av helsepersonell. Det er gjennomført ein felles nasjonal anskaffing for felles rammeavtalar. Ein viser i den samanheng til informasjon som lagt ut i høve til val av leverandørar. d) Brev til NAV (JM) Helse Vest har per i dag til saman kr. 188 mill uteståande hos NAV. Helse Vest har gjort mange forsøk på å få overført dei uteståande midlane frå NAV. Ein må nå vurdere om ein skal krevje morarente av NAV på 12,5 prosent av det uteståande beløpet. Det har vist seg at NAV prioriterer sakshandsaming av privatpersonar. Sakshandsaminga av verksemdene er noko nedprioritert. Helse Vest skal nå i nærare dialog med NAV for å få til ei løysing på problemet. KTV/KHVO er informerte om saken.

5 e) Spørjeundersøking i MinGat. Finn Olav Mjærum demonstrerte undersøkinga for leiarar vedkommande bruk av rekrutteringssystemet. Stavanger 23. mars 2009 Irene Valvik Vågen

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer