BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE"

Transkript

1 BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE. AUKRATUN FURUTUN RIKSFJORD Skogtrolla Skogstjerna Maurtua Bergtussane Kvitveisen Sjøstjerna Blåklokka Røsslyngen Kontor /449

2 A B C D E F Adresse Våre 3 hus ligg på 2 ulike plassar. Furutun ( Blåklokka, Kvitveisen, Røsslyngen og Skogstjerna) og Aukratun (Bergtussane og Skogtrolla) er på Hukkelberget. På Riksfjord ( gamleskulen ) har vi to avdelingar, Maurtua og Sjøstjerna. Aukratun har 2 avdelingar, Skogtrolla og Bergtussane. I løpet av barnehageåret 2014/2015 flyttar desse avdelingane til Riksfjord. Barnevern Vi har opplysningsplikt til barnevernet etter 6-4 i Barnevernlova. Besøkskaffi Vi arrangerer besøkskaffi i løpet av året. Då kan kjente vaksne komme å besøke barnet i barnehagen. Brukarbetaling Makspris fastsatt i nasjonalbudsjettet. Kommunen vedtek brukarbetaling for deltidsplassar. Aukra kommune har søskenmoderasjon. Bilete Alle avdelingane har digitalt kamera. Vi treng løyve frå foreldra for å få lov til å bruke dei i utstillingar, til dokumentasjon og på heimesida. Av omsyn til personvernet skal ikkje foreldra ta bilete av andre barn enn sine eigne, i barnehagen. Bli kjent samtale får de i starten av året. Der utvekslar vi informasjon kring barnet og barnehagen. Bursdag feirer vi med å gjere stas på bursdagsbarnet. Foreldra skal ikkje ha med kake, is e.l Celsius Vi prøver å vere ute i all slags ver. Ungane må ha nok kle med seg. Regnkle, dress, lue, støvlar, fleece eller ullgenser/bukse, vintersko, cherrox osv. alt etter kva årstid vi er i. Det er og viktig å ha nok skiftekle i sekken. Dagsrytme Alle avdelingane har ei dagsrytme som gjer dagen trygg og forutsigbar for ungane. Utover året vert den meir fleksibel og tilpassa ulike aktivitetar. Dokumentasjon Alle avdelingane har skjermar med lysbildevisning og dagstavler som vi skriv på. Vi tek og mykje bilete og heng opp / sender med heim teikningar o.l som ungane har laga. Sjå også heimesida vår på: Epost Adresse til styrar, assisterande styrar og pedagogiske leiarar på heimesida. Eudoxie er fadderbarnet vårt. Ho kjem frå Madagaskar og er 15 år. Vi er faddrar gjennom SOS-barnebyer og har arrangement kvart år til inntekt for ho. Ferie Alle barna skal ha 5 ferieveker i året. Barna må ta 3 veker med hovedferie f.o.m juni t.o.m 15.august. Innan 1. mai må det meldast til barnehagen kva veker ein tek. Dei 5 planleggingsdagane i løpet av året kan reknast som ferie. Og elles kan jul, påske, haust eller vinterferie reknast som ferie. Jfr. vedtektene. Furutun har fire avdelingar: Blåklokka, Kvitveisen Røsslyngen og Skogstjerna. Opna i Førskuleklubb Borna som går siste året i barnehagen møtes til førskuleklubb. Vi spleiser dei eldste ungane i hop og driv med artige og skuleførebuande aktivitetar. Alt basert på leik. I mai får dei overnatte i barnehagen,møte fadderklassa og dra på besøk til skulen. Vi har eiga plan for førskuleklubben og samarbeid /samanheng i overgangen til skulen. Den vert utdelt til dei det gjeld. Foreldresamarbeid De får tilbod om Bli kjent-samtale i starten av året. Etterkvart arrangerer vi foreldremøte, og i løpet av året får de to foreldresamtalar. Barnehagen har eige foreldreråd og samarbeidsutval som skal vere med å fremje og ta i vare samarbeidet mellom heimen og barnehagen. Og so treffast me no kvar dag.

3 Fleirkulturell Vi er ein fleirkulturell barnehage. Vi har mange barn frå mange ulike land, og det er vi stolte av. Det vil vi skal vere synleg i kvardagen. G H I J K L M Gossen er ei øy i Aukra kommune. 15 minutt frå Molde og 10 minutt med ferje. Gossen barne- og ungdomsskole Vi samarbeider med skulen om overgangen frå barnehage til skule. Vi utvekslar nyttig kunnskap og informasjon for å gjere denne overgangen så smidig og trygg som mogleg. Førskulebarna skal og før sommaren ha ein busstur til skolen for å gjere seg litt kjent. Helseskjema Alle må fylle ut og levere helseskjema når dei startar i barnehagen. Helsestasjon Vi samarbeider med helsesøster både kring einskildbarn og andre aktuelle problemstillingar som dukker opp gjennom året. Heimeside Barnehagen har eiga heimeside. De finn oss på Informasjon Følg med på oppslag i garderobene. Her finn de bilete og tekst frå dagen eller vekas aktivitetar. Alle avdelingane har bildeskjermar. Vi sender ut månadsdokumentasjon til foreldra på epost, i etterkant av kvar månad. Internett Vi treng løyve frå foreldra til å ha bilete av ungane på internett. Dette gjeld visst det er aktuelt med bilete i kommuneavisa og på heimesida. Jobbe på Barnebo? Vi har stadig behov for tilkallingsvikarar. Ta kontakt med kontoret visst dette kan vere aktuelt for deg eller Juleåpent Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften. Kvardagane i romjula har vi åpe. De må melde fra på eige skjema om barnet kjem. Kulturskulen Vi kjøper tenester frå kulturskulen. M.a i forma av musikkstunder. Kommunal barnehageplan Aukra kommune har ein kommunal barnehageplan. Her blir meir langsiktige målsetjingar innafor barnehageområdet sett. Køyregodkjenning Vi må ha løyve frå foreldre/ føresette for å ta med barna på turar i privatbil. Fyll ut og lever skjema til avdelinga ved oppstart. Lova Lov om barnehager Trådde i kraft og er styrande for drifta. De finn lenke til lova på heimesida vår. Lavvo Barnehagen har lavvoar som vi brukar ofte. Vi har sitjeplassar, vedomn og bålpanne der, slik at vi kan lage oss mat ute. Visst nokon ønskjer å låne ein lavvo, kan de kontakte barnehagen for å avtale. Mat Alle betaler 15 kr pr.dag for kost. Barna får smøremåltid/varmmat til lunsj, og frukt og grønsaker attåt eventuell matpakke til frukost/ettermiddagen. Dei får og mjølk eller vatn til drikke. Vi vil ha sunne matpakker! Det er viktig for barna sitt aktivitetsnivå gjennom dagen, for ei god utvikling og god helse. Elles sjå eige informasjonsskriv om Mat og måltider i barnehagen. Maxtid Max anbefalt opphaldstid for barna er 8,5 timar. Det er viktig for barna sin tryggleik og tid til kvile at dagane ikkje vert for lange.

4 Medisinering Visst vi skal gje medisin til ditt barn, må de fylle ut og skrive under på skjema der de tek ansvar for at personalet i barnehagen medisinerer barnet. Skjema får de på avdelinga. Merking av kle Vi ynskjer at de merker kleda til barna med namn. N O P Q R Natur Vi har mange fine friluftsområde i nærleiken, og er ofte på tur. Aukraskogen, Hekseberget, Holefjøra, Hallingshauhola, Haukeskogen og Emmershaugen er blant desse. Navn Barnebo barnehage heiter barnehagen. Vi har åtte avdelingar fordelt på tre ulike hus ; Aukratun, Furutun og Riksfjord. Nettverkssamarbeid Vi samarbeider interkommunalt med Sandøy og Midsund. Elles er vi med på Romsdalsk barnehagestemne kvar haust. Styrarane ved barnehagane i Aukra kommune møtes og fast. Norovirus Særs smittsam oppkastsjuke/ diare. Alle må vere heime 48 timar etter siste oppkast/diare. Viktig å få i seg nok væske. Organisasjon Barnebo barnehage ligg administrativt organisert som eiga eining under rådmannen i Aukra kommune. Vi har 1 styrar, 1 assisterande styrar og 1 merkantil 50% stilling. På avdelingane har vi ein pedagogisk leiar og eventuelt 1 førskulelærar, og to assistentar. Opptak Aukra kommune har samordna barnehageopptak. Rådmannen har ansvar for å koordinere opptaket av barn til alle barnehagane i Aukra. Oppseiing Oppseiing av plassen må skje skriftleg med 1 mnd varsel. Vert plassen sagt opp etter 1.mars er det 3 mnd oppseiingstid. Planer Barnehagen har årsplan. Den er laga med utgangspunkt i Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, og tilpassa våre lokale føresetnader. Planleggingsdagar Vi har 5 planleggingsdagar i året. Barnehageåret blir alltid starta med to planleggingsdagar. Elles har vi 1 i haustferieveka til skulen(mandag), og 2 på våren / sommaren. Sjå Barnehagerute på nettsida. Protector Barna er forsikra gjennom Protector forsikring. Den gjeld til og frå barnehagen, i barnehagetida og på turar som barnehagen arrangerar. Barna må vere sikra etter loven ved køyring i bil. Påske Barnehagen har vanleg opningstid måndag og tysdag i påskeveka. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt frå klokka 12. PPT-samarbeid Den pedagogisk psykologiske tenesta, PPT, er sentral i det lokale støtte- og rettleiingsapparatet som er kring barn,familie,barnehage og skule. Qmjølk er ein sort, men vi har mjølkeabonnement hos TINE. Vi serverar lett- eller extra lettmelk. I tillegg får barna tilbod om vatn til måltidet. Rammeplan er forskrift til barnehagelova, og er fastsett Rammeplana gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innhaldet i og oppgåvene til barnehagen. Barnehagen har rammeplanar til utlån visst nokon ynskjer å lese den, eller de finn lenke frå heimesida. Reggio Emilia filosofien. Eit syn på barn som Barnebo er inspirert av. Les meir i årsplana, eller google det om du er nysgjerrig

5 Romsdalsk barnehagestemne Planleggingsdagen i oktober er personalet på kurs i regi Kunnskapsnett Romsdal. Her kan vi melde oss på dagsaktuelle, barnehagefaglege kurs som gjer at vi utvikler oss, og får ny inspirasjon. Riksfjord har 2 avdelingar: Maurtua og Sjøstjerna. ( gamleskulen) S T Søknad Dei som ynskjer barnehageplass søkjer på webskjemaet på nettsida til Aukra kommune. Spesialpedagog Til desse stillingane er det m.a knytt spesialpedagogiske timar til barn med enkeltvedtak, språkgrupper og rettleiing av personale på avdelinga. Sjukdom Når barnet er sjuk skal det vere heime. Feber, nedsett allmenntilstand, smittsame infeksjonar og at barnet ikkje skal vere ute er eksempel på dette. Gje beskjed til barnehagen når barnet ikkje kjem. TRAS betyr Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Det er eit observasjonsmateriell for å kartlegge barn si språkutvikling frå 2-5 år. Personalet har fått opplæring av PPT i bruk av observasjonsmetoden. Tilvenjing Foreldra må vere med dei første dagane barnet startar på barnehagen. De kjenner dykkar barn best. Nokre barn vert raskt trygge medan andre treng dagar og veker. På mange arbeidsplassar har ein rett til fri for å hjelpe barna med tilvenjing i barnehagen. Vi reknar dei første månadane på hausten til tilvenjingstid. For barnet er det best å ha korte dagar den første tida. Gje barnet klar beskjed om når de går. Teieplikt Alle tilsette i barnehagen, vikarar, studentar, elevar, medlemmar i råd, nemnder og utval har teieplikt i høve forvaltningslova 13 og straffelova 121. U V W X Y Utetid Alle avdelingane har ei fast utetid i dagsrytma si. Når årstida tillet det er vi ofte ute både føremiddag og ettermiddag. Enten leikar vi på uteleikeplassane våre eller vi dreg på tur i nærområdet. Det er viktig å ha klede etter veret. Visjon Barnebo sin visjon er : Med barn i fokus Video Vi har videokamera i barnehagen. Det vert brukt til opptak frå kvardagen til framsyning for foreldre, som observasjon eller rettleiing kring enkeltbarn. Vi må ha løyve frå foreldre for å ta video av barna Vedtekter Dei kommunale barnehagane i Aukra har eigne vedtekter. Dei skal gje opplysningar om forholdet mellom foreldre og barnehage. Kommunestyret skal godkjenne vedtektene. Alle foreldre får desse utlevert ved oppstart. Vurdering Vi vurderer drifta vår på avdelingsmøter og utviklingsmøter, undervegs og periodevis. Vi har foreldremøte, foreldresamtalar, brukarundersøkingar medarbeidersamtalar og medarbeiderkartleggingar. x-tra kle er godt å ha i sekken! Det gjev tørre og glade barn Ytterligare informasjon får de gjennom den daglege kontakten med personalet, på foreldremøte, foreldresamtalar og via heimesida. Berre spør!!

6 Z Æ Ø Å Zzzzzz soving For dei barna som søv i barnehagen har vi eigne soverom med senger. Men vi vil gjerne at barna søv ute i vogner. Vi har overbygg. Æsops fabler og andre bøker kan vi få låne på biblioteket på Falkhytten. Vi tek oss turar dit jamt og trutt. Økonomi Barnehagen har eige budsjett som einingsleiar har sjølvstendig ansvar for. Vi held foreldrerådet og samarbeidsutvalet informert om budsjettet/ rekneskap. Åpningstider Barnehagen er open frå klokka Det er ikkje alle avdelingane som opnar og stenger samtidig. Vi samarbeider på husa slik at voksentettleiken er størst mogleg i kjernetida. Men alle barna, uansett avdeling, kan nytte barnehageplass innafor denne tida. Årsplan Alle foreldre får utlevert årsplana vår, i tillegg til informasjonsheftet. Det er samarbeidsutvalet som fastsett årsplanen kvart år.

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer