Månedsrapport for desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for desember 2014"

Transkript

1 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17. ember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Den økonomiske aktiviteten vokser fortsatt i et moderat tempo. Arbeidskedet utvikler seg med solid jobbvekst og lavere arbeidsløshet. Det private forbruket øker noe, og investeringene tiltar for industrien, mens boligkedet fortsatt er svakt. FEDs nye anslag for utviklingen i økonomien inneholder kun mindre justeringer års rente i % Norge Europa USA Japan I ember var inflasjonen 1,3 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var 1,7 prosent. CaseShiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12månedsveksten har i gjennomsnitt steget med 4,5 prosent, ned fra 4,9. Årsveksten har avtatt, men korttidstrenden viser en positiv utvikling og det er tegn til stigende priser. Arbeidskedet fortsetter å vise en sterk trend. Sysselsettingen steg med i ober. Ledighetsraten falt fra 5,9 prosent til 5,8 prosent. Markedet venter fortsatt på at gjennomsnittlige antall timer arbeidet pr uke og at timelønnen skal stige før man ser en virkelig bedring i økonomien. Sentralbanken har tidligere signalisert at renten vil bli holdt uendret for en lengre periode. Dette er nå endret til at man skal være tålmodig. Det er mye som tyder på at første renteøkning kan komme før sommeren, men utviklingen i arbeidskedet og lønnsveksten vil kunne gi indikasjoner på tidspunktet. Europa Den 4. ember holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 0,05 prosent. ECB slår fast at nye økonomiske data viser svakt vekstmoment i eurosonen. Sentralbanken har derfor nedjustert vekstanslagene, samtidig som de sier at risikoen fortsatt er på nedsiden. Kjøp av obligasjoner i størrelsesorden milliarder euro ble bekreftet. Det er allerede åpnet for kjøp av pantesikrede obligasjoner, og det ventes at man etter hvert også kommer til å kjøpe statsobligasjoner. Arbeidsledigheten for eurolandene har falt noe i første halvår. Siste data viste 11,5 prosent, som er uendret siden i måned. Ledigheten holder seg stabil i Tyskland, men faller litt i Spania og Frankrike. I Italia har ledigheten blitt revidert opp, samtidig som ledigheten fortsetter å øke. Arbeidsledigheten ligger på 4,9 prosent i Tyskland og 10,5 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på

2 henholdsvis 23,9 og 13,4 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet er svak, men tar seg nå sakte opp fra bunnivået og har nå en årlig vekstrate på 2,5 prosent. Dette er uendret fra forrige måned. Husholdningenes kredittvekst øker litt og er nå på 0,7 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 1,8 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Prisveksten i ember (første anslag) falt til en negativ årsvekst på 0,2 prosent. Nedgangen skyl i første rekke oljeprisfallet. Kjerneinflasjonen steg ginalt til 0,8 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. ECB signaliserer at de fortsatt vil holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Sentralbanken har begynt å bruke en større del av verktøykassen, og vil sannsynligvis øke bruken ytterligere, for å få fart på økonomien mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Europa USA Japan Norge Den 11. ember kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Dette var ikke ventet, så det førte til store utslag for rentenivået, og kronekursen svekket seg kraftig. Samtidig ble rentebanen kuttet med 45bp og første renteøkning skjøvet ut i tid til 2. kvartal Den nye rentebanen indikerer en 50 prosent sse for kutt i s Begrunnelsen for kuttet forklares med at oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for norsk økonomi er svekket. Aktiveten i petroleumsnæringen avtar, og det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen. Det vil gi ringvirkninger for resten av økonomien, og arbeidsledigheten kan øke noe fremover. Samtidig har kronen svekket seg mye. Det demper utslagene på norsk økonomi og bidrar til å holde inflasjonen oppe. I årets siste Pengepolitiske Rapport som ble lagt frem justeres veksten ned med 0,75 prosentpoeng til 1,5 prosent. Det private forbruke revideres ned fra 3,25 prosent til 2,0 prosent. Arbeidsledigheten ventes å stige til 4 prosent i 2016, samtidig som inflasjonen ventes å stige til 2,75 prosent i Konsumprisindeksen var på 1,9 prosent på årsbasis i ember. Kjerneinflasjonen falt til 2,4 prosent, likt med Norges Banks anslag. I ember svekket kronen seg kraftig fra 8,69 til 9,04 mot euro og fra 105,10 til 109,50 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 500 millioner kroner pr. dag i uar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,7 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 3,8 prosent. AKUtallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAVtallene. Kredittveksten var uendret på 5,4 prosent for ober. Husholdningenes kredittvekst ligger på 6,5 prosent i året, som er uendret fra tember. Husholdningenes vekst har falt de siste månedene, men nå tar boligsalget seg opp, og vi kan igjen se en økning i kredittveksten til husholdningene. Bedriftene har økt opplåningen noe og har en vekst på 2,7 prosent. Veksten i detaljhandelen var 0,6 prosent i ober. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser en oppgang, og sesongjustert er årsveksten 2,8 prosent. Norges Banks nedjustering av rentebanen indikerer en 50/50 sse for rentekutt på neste rentemøte i s. Rentekuttet i ember kan tolkes som at sentralbanken ligger i forkant av den svake utviklingen som ventes for norsk økonomi. Ytterligere rentekutt vil avhenge av

3 hvor svak utviklingen blir som følge av lavere oljeaktivitet. Lavere oljeinvesteringer vil sammen med lav oljepris trekke renten nedover. Den svake kronen vil trekke i motsatt retning. Utfallet på neste rentemøte vil derfor være avhengig av de økonomiske nøkkeltall og indikatorer som kommer. Rentekedene Internasjonalt og Norge Internasjonalt har økonomiene utviklet seg omtrent som forventet. Både nøkkeltall og indikatorer har vært gode i USA, mens de utvikler seg svakere for eurolandene. Det kraftige fallet i oljeprisen preger de ulike kedene og landene forskjellig. Usikkerhet har preget kedene, og både korte og lange renter har falt. Fallet i oljeprisen har medfører forventninger om lavere inflasjon i de fleste landene, og økt sannsynlighet for kvantitative lettelser fra ECB. Norge er som vanlig unntaket hvor fallet i oljeprisen har medført en kraftig svekkelse av kronen mot både dollar og euro. På sikt vil derfor vi kunne få en høyere importert inflasjon. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i ember. De lange obligasjonsfondene ga en god avkastning grunnet fallende renter. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god for de fleste fondene. av ember var påslaget 1,23 prosent. Dette er 0,05 prosent over nivået ved inngangen av På totalnivå har globale kredittobligasjoner vært en god investering i 2014 med en totalavkastning på 7,6 prosent. Denne avkastningen er drevet av underliggende statsrenter, som på grunn av fallende statsrenter har gitt en veldig bra avkastning for året. Som i ember var fallet i oljeprisene den store negative påvirkningen på kedene. Energisektoren ble spesielt hardt rammet, men også selskaper innenfor primærindustrien fikk forhøyet risikopåslag gjennom måneden. Hart gikk det ut over ratinggruppene med lavest kredittkvalitet, hvor mange av selskapene innenfor disse sektorene ligger. Den største økningen i rentedifferanse kom i det dollardenominerte kedet, men også det euro og punddenominerte kedet viste økt risikoaversjon. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet forble uforandret i størrelse i ember, volum inn og ut av kedet var like stort. Det var en klar nedgang i nyemisjoner denne måneden, men sammenligner vi med samme måned for et år tilbake, var volum og antall transaksjoner tilsvarende. Desember er tradisjonelt en rolig måned i både primær og sekundærkedet for kredittobligasjoner Kredittpremie CDX Europa, USA og Japan USA Europa Kreditt Kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid fortsatte den negative utviklingen som startet i ust og økte med 0,05 prosentpoeng siste måned. Ved utgangen Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 0,8 prosent i ember. Hele året endte med en oppgang i verdensindeksen på 9,8 prosent. Den kinesiske børsen feiret en skikkelig og

4 steg med hele 20,6 prosent i ember. For hele året var Kina opp meget sterke 52,9 prosent. USA hadde også et godt år med en oppgang på 11,4 prosent i S&P 500 indeksen. Veksten i amerikansk økonomi tiltok gjennom året. Den tyske DAX indeksen steg med 8,1 prosent. Japans og Storbritannias aksjekeder falt med henholdsvis 0,5 og 2,7 prosent. Den japanske økonomien svekket gjennom året. Det lille fallet i Storbritannia skyl delvis at det britiske pundet styrket seg mye (alle avkastningstall i dette avsnittet er i lokal valuta). Dette reduserer verdien av inntekter britiske selskaper har i utlandet. utenlandsferiene og svenskehandelen blir dyrere, men kronefallet er likevel bra for norsk økonomi. Vi har behov for å bygge opp igjen norske eksportnæringer utenom oljeindustrien, og denne omstillingen blir lettere med svak norsk krone. Fiskeri og oppdrettsnæringen går allerede bra og får ytterligere drahjelp fra valutaen. Norsk turistnæring er plutselig blitt mer konkurransedyktig. Norsk Hydro, med mye eksport fra Norge, er en stor vinner. Listen over eksempler kan gjøres lang. Det som skjer nå, illustrerer godt fordelen med ikke å være med i eurosabeidet Oljepris og USD Norge og Norden Oljepris USDNOK Norden VINX Norge OSEFX Oljeprisen falt dramatisk fra sommeren og til årsskiftet. Dette er positivt for verdensøkonomien som helhet, men er naturligvis svært negativt for de store energieksportørene. Vanstyrte Venezuela er sannsynligvis på vei mot et økonomisk kollaps og Russland er i resesjon. Noen av oljelandene i Midtøsten har store finansielle reserver, men på litt sikt vil også de måtte stramme inn livreima kraftig. Norge kommer nok til å klare seg forholdsvis bra. Vi har ført en noenlunde ansvarlig økonomisk politikk og har over milliarder kroner i oljefondet. Den norske staten kan i noen grad kompensere for lavere aktivitet i oljeindustrien med å føre tradisjonell motkonkturpolitikk. Men vi i Norge bør ikke være for bekymringsløse oljeprisfallet kommer til å merkes. Eiendomsinvesteringer i Stavangerregionen er for eksempel neppe en god idé. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 2,1 prosent i ember i norske kroner, med en norsk krone som fortsatte å svekke seg. I lokal valuta gjorde det norske kedet det best, mens det finske kedet var svakest. På sektornivå var materialer og syklisk konsum de to sterkeste sektorene, mens kraft og telekommunikasjon var de svakeste. Desember var preget av store valutabevegelser og fallende oljepris. Blant land med valutaer som har svekket seg mye finner vi Russland og Norge. Dette er også land som er negativt påvirket av den svake oljeprisen. For Norges del vil en svakere valuta virke som en devaluering som gir bedre konkuranseevne. Den store svekkelsen av russiske rubler øker imidlertid den politiske spenningen, og fører til at verden er blitt mindre stabil. Fallet i oljeprisen førte til at krona svekket seg mot de fleste valutaer. Dette fører til at

5 Norge Det kraftige oljeprisfallet i annet halvår fra nivåer rundt USD 110 i i til USD 57 ved årsslutt har vært et hovedtema for alle verdens børsaktører. På Oslo Børs har det resultert i dramatiske kursreaksjoner i oljerelaterte aksjer. Den norske kronen har svekket seg kant i perioden og det igjen preger inntjeningen i selskapene i Norge, noen i positiv retning andre i negativ. Andre viktige faktorer som har preget oss er fallende inflasjonsforventninger, delvis grunnet lavere oljepris, som igjen har ledet til lavere renter. Vekstestimatene har blitt nedjustert globalt, uten at man dermed er på lave nivåer. Så hva betyr alt dette for Oslo Børs fremover? Vi kan vente oss brukbar vekst globalt, relativt sterk i USA, svak i Europa og vi legger til grunn at Kina ligger på samme vekstrate som i fjor. Selv om rentene er lave/fallende, legger vi ikke til grunn at kedsaktørene vil være villige til å betale mer for de estimerte selskapsresultatene. Men, holder dagens estimater på rundt +10 prosent, kan børsen gi den samme avkastningen. Dette krever at oljeprisen går betraktelig opp fra dagens nivåer, for USD 5055 per fat ligger ikke til grunn for 2015 estimatene. Nøkkeltall indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.8 % DAX Index (Frankfurt) % 3.3 % FTSE 100 Index (London) % 4.2 % CAC 40 Index (Paris) % 3.8 % MSCI Japan % 1.9 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.9 % Oslo Børs Fondindeks % 4.9 % VINX 30 Index (Norden) % 3.9 % Stockholm 30 Index % 4.2 % Copenhagen 20 Index % 2.3 % Helsinki 25 Index % 4.5 % MSCI Emerging Markets % 3.1 % MSCI Brazil % 4.6 % MSCI Russia % 6.8 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 3.3 % Kilde: Bloomberg Internasjonalt har konsumrelaterte aksjer vært vinnere i For Oslo Børs har det betydd oppgang i aksjer som for eksempel cruiseselskapet RCL, flyselskapet Norwegian, fiskeaksjene og børsnykommeren XXL. Fremover blir det viktig for aktive forvaltere å spille sektorskiftene riktig i porteføljene. KLP AksjeNorge steg med 3,1 prosent i ember, 0,9 prosent mer enn fondsindeksen og endte dermed året på 9,9 prosent, 4,2 prosent over indeksen. Våre største positive bidragsytere i 2014 var undervektene i riggselskapene SeaDrill og Fred Olsen Energy, samt overvekten i IT selskapet Nordic Semiconductor. Av aksjer som bidro negativt til den relative avkastningen kan nevnes overvekten i oljeselskapet DetNor og offshore selskapet Ganger Rolf og vår undervekt i mediehuset Schibsted.

6 Avkastningsinformasjon pr for KLPfondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.17% 0.12% 0.05% 2.16% 1.33% 0.83% 0.12% ST1X KLP FRN 0.14% 0.19% 0.05% 1.51% 1.13% 0.38% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.34% 0.40% 0.05% 2.68% 1.93% 0.75% 0.25% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.75% 1.33% 0.58% 5.24% 5.07% 0.17% 0.88% ST4X KLP Obligasjon 5 år 1.30% 2.00% 0.70% 9.35% 9.34% 0.01% 1.09% ST5X KLP Kort Stat 0.17% 0.12% 0.06% 1.15% 1.00% 0.15% ST1X KLP Statsobligasjon 1.95% 2.04% 0.09% 9.46% 9.58% 0.13% 0.17% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 0.86% 0.95% 0.08% 4.26% 4.17% 0.09% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I 0.48% 0.44% 0.05% 8.66% 8.72% 0.06% 0.10% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.48% 0.44% 0.04% 8.57% 8.72% 0.15% 0.11% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.08% 2.17% 0.91% 9.86% 5.69% 4.17% 1.69% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 2.38% 2.40% 0.02% 17.38% 18.78% 1.40% VINXFNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I*1,2**** 5.67% 5.35% 0.32% 33.47% 29.54% 3.93% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 0.96% 0.70% 0.26% 13.73% 11.47% 2.26% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks I*1,2 5.33% 5.35% 0.02% 29.40% 29.54% 0.14% 0.13% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II*1,2 0.72% 0.70% 0.02% 10.82% 10.98% 0.16% 0.14% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III*1,2 0.72% 0.70% 0.02% 10.74% 10.98% 0.24% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV*1,2 0.73% 0.70% 0.03% 10.63% 10.98% 0.34% 0.14% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks*1 2.30% 2.13% 0.17% 20.65% 20.87% 0.21% 0.27% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 2.29% 2.13% 0.16% 20.57% 20.87% 0.29% 0.27% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks*1,2 4.98% 5.00% 0.03% 28.19% 28.57% 0.38% 0.15% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 1.68% 1.71% 0.03% 4.42% 4.95% 0.53% 0.30% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 1.64% 1.71% 0.07% 4.43% 4.95% 0.52% 0.18% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I*1,2 2.52% 2.57% 0.05% 15.87% 15.80% 0.07% 0.24% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II*1,2 1.88% 1.90% 0.01% 5.68% 5.65% 0.03% 0.29% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD*1,2 0.35% 0.33% 0.02% 12.61% 12.65% 0.04% 0.15% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II*1,2 0.24% 0.34% 0.10% 13.98% 13.93% 0.05% 0.20% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I*1,2 5.13% 5.14% 0.00% 19.82% 20.43% 0.61% 0.25% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II*1,2 0.05% 0.04% 0.01% 8.37% 9.01% 0.64% 0.29% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 0.55% 0.83% 0.28% 7.30% 8.66% 1.37% 0.34% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 0.56% 0.83% 0.27% 7.34% 8.66% 1.32% 0.35% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 1.06% 0.13% 0.93% 0.20% 1.64% 1.84% 6.13% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 0.60% 0.13% 0.47% 4.15% 1.64% 2.51% 2.91% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente** Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. **) Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. ***) Tracking error er expost, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. ****) Oppstart av fond ) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,742 0,10 0,00/0, KLP FRN ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,743 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,221 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,349 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,669 0,10 0,00/0,00 10 mill KLP Kredittobligasjon ,581 0,10 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon Global I ,418 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,715 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,20 0,10/0,10* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,888 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,322 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,022 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,323 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,218 0,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,508 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,556 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,924 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 991, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 019, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 129,911 * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer