HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET"

Transkript

1 FERIE FOR ALLE 2013

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 09 Samarbeidspartnere og bidragsytere 10 Erfaringer og tilbakemeldinger 11 Eksempler: Glimt fra landet rundt 14 Resultater og tall HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. Aktivitetsrapporten 2013 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Foto på forsiden: President Sven Mollekleiv med familie i Halden. Foto: Lene Franco-Steimler Frivillige i Nordland Røde Kors sørger for at en deltaker trygt kan rutsje ned taubanen! Foto: Henriette Kjærstad UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2014 På seiltokt med Christian Radich i samarbeid med MøllerGruppen. Foto: Olav Gjertviksten Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2014 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Kontaktinformasjon Kristina Rickfelt, seniorrådgiver oppvekst 2

3 Humanitære behov Lei av å være fattiglus! Sitat, «Gutt 15» Over hele den vestlige verden ser vi at de sosiale forskjellene øker. Også i Norge vokser det fram nye klasseskiller. De som lider mest under dette er barna. Dette bekreftes gjennom vinnerinnlegget av Aftenpostens Si;D-konkurranse; «Det store feriepresset». «Lei av å være fattiglus!», skrev «Gutt 15», og skapte stor debatt om hva som er nødvendige goder i barns oppvekst. «Gutt 15» skriver at det er flaut og kjipt å komme tilbake på skolen uten å ha vært på ferie mens alle vennene reiser hele tiden. Han beskriver en oppvekst hvor han tar del i hverdagens bekymringer på grunn av morens svake økonomi. - «Hun er verdens beste mamma», skriver han. «Jeg er stolt av henne, hun står på og har god utdanning. Likevel har vi alltid lite penger, for det er så mange regninger». Han fortsetter: - «Mamma har vært trøtt gjennom hele min barndom, jeg er så lei av å ha en trøtt mamma som aldri har penger, selv om hun jobber masse. Jeg skulle ønske at mamma fikk en ny jobb med bedre lønn, en lønn som det er mulig å leve av, men mamma har valgt å jobbe med å hjelpe andre. Vi har mat og jeg får stort sett det jeg trenger, jeg er ikke fattig slik som barn i Afrika, men det er så kjipt aldri å ha råd til noe som helst, utenom det vi virkelig trenger!» «Gutt 15» sin beskrivelse av egne oppvekstkår stemmer godt overens med funnene i rapporten «Fattigdom og levekår i Norge» (2012) fra NAV. Her er kunnskapen vi har om hva det vil si å vokse opp i familier med dårlig råd samlet. Rapporten gir et urovekkende bilde av virkeligheten for disse barna. Generelt har norske barnefamilier hatt en sterk velstandsøkning og opplever stor materiell trygghet og svært gode levekår. Samtidig har forskjellene blitt større. Rapporten viser at fattigdom slår ut på barnas sosiale deltakelse. Barn fra lavinntektsfamilier oppgir at de oftere opplever seg upopulære, sjeldent inviterer med seg venner hjem, flytter ofte og er forhindret i å delta i fritidsaktiviteter på grunn av dårlig råd. Dette understøtter funn gjort av Telemarksforskning på oppdrag fra Røde Kors. Her beskrives de sosioøkonomiske forskjellene i oppvekst som vår tids største humanitære utfordring i Norge. Tall fra SSB (2013) viser at til tross for stor politisk oppmerksomhet rundt barnefattigdom, ligger andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt stabilt på Tallet har ikke endret seg de siste seks årene. En av konsekvensene er at mange foresatte ikke har mulighet til å gi barna de sosiale opplevelsene de trenger grunnet familiens svake økonomi. Dette ønsker Røde Kors å gjøre noe med. Røde Kors som humanitær aktør Alle barn har rett til en tilfredsstillende levestandard uansett hvilken familie de blir født inn i. Utdrag fra artikkel 27 i FNs barnekonvensjon FNs barnekonvensjon understreker barns rett til en tilfredsstillende levestandard og til å delta i lek og fritidsaktiviteter. Barn fra lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd. Med Ferie for alle ønsker Røde Kors å ivareta barnas rettigheter presentert i barnekonvensjonens artikkel 27 og 31, ved å legge til rette for ferieopplevelser som gjør at barn fra familier med svak økonomi opplever kulturell og sosial inkludering, uavhengig av foresattes økonomiske situasjon. Barna får mulighet til å reise på ferie sammen med sine foresatte på lik linje med jevnaldrende. 3

4 Målsetting Røde Kors er bekymret for situasjonen for mange barn og unge i Norge, og har derfor gjennom Telemarkforskning kartlagt hvilke omsorgsutfordringer som preger barn og unges oppvekst i Norge. I rapporten kommer det tydelig frem at sosiale ulikheter rammer familier med svak økonomi, dårlig helse og lav utdanning. Det kommer også frem at det er den samme gruppen barn og unge som er i en utsatt posisjon når det gjelder alle de tre dimensjonene. Rapporten fremhever betydningen av sosial inkludering i tidlig alder for å redusere risikoen for sosial eksklusjon i senere alder. Dersom en ønsker å bidra til at barn og unge som lever i familier med ulike livsbelastninger skal få bedret sin situasjon, er det nødvendig at også foreldrenes situasjon bedres. Røde Kors er derfor opptatt av å gi helhetlige tilbud til familien, og bidra til at familien kan skape gode opplevelser sammen. Ferie for alle er det eneste ferietilbudet av sitt slag i landet, og det at hele familien blir invitert med på ferieoppholdet gjør tilbudet unikt. Målsettingene om å bidra til nettverksbygging, sosial utvikling og opplevelse av mestring, kulturell inkludering, samt å bidra til å styrke familiebånd, muliggjøres ved at flere familier fra samme nærområde inviteres med på ferieoppholdene. Flere distrikter har gjennomført evalueringer etter sine ferieopphold og fått tilbakemelding fra både barn og voksne om at nettopp disse målsettingene blir nådd. Et Ferie for alle-opphold er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs, uansett vær og årstid. Både barn og voksne deltar på ulike typer aktiviteter, og det legges opp til positiv mestringsfølelse for hele familien. Evalueringsskjema, sommerleir Østlandet Røde Kors. 4

5 Målgrupper Ferie for alle er et tilbud til familier som har så begrenset økonomi at de selv ikke kan finansiere ferie- og fritidsopplevelser for sine barn. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferie for alle henvender seg i hovedsak til familier som har minst ett barn i alderen seks til tretten år. Røde Kors har i tillegg noen ferieopphold for barn og ungdom opp til atten år. Det er viktig for Røde Kors at barna reiser i følge med foresatte, slik at de får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste. Røde Kors arrangerer allikevel også noen ferieopphold hvor barn reiser uten følge av foresatte, fordi livssituasjonen noen ganger taler for at dette er det beste for barna. Alle opphold arrangeres og ledes av frivillige i Røde Kors. Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som har størst behov for ferieopphold. Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offentlige instanser som er i kontakt med målgruppen for å sikre at det er familiene med størst behov som får tilbud om ferieopphold. Ut og kjøre ribb er stas for store og små. Foto: Lene Franco-Steimler. Beskrivelse av ferieoppholdene Mange har vært på ukesopphold på ett av Røde Korssenterne, andre har reist på ferieopphold til lokale feriesteder. Noen har også deltatt på turer til utlandet. Ferie for alle er ett av satsningsområdene i Røde Kors, og aktiviteten vokser i takt med behovet i samfunnet. Etter en behovskartlegging i 2011, kom det til syne et behov for å gi et mer spisset ferietilbud til den gruppen i samfunnet som har størst behov. Røde Kors er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, og alle ferieopphold har derfor minimum tre overnattinger. Dette er et av flere grep for å sikre at familier som deltar på Ferie for alle faktisk opplever en ferie fremfor en helgetur. Tid er et viktig nøkkelord for Ferie for alle, og familiene skal oppleve at det er tid til å være sammen. Hundesledetur og isfiske i vinterferien. Foto: Nord-Trøndelag. 5

6 Når og hvor skjer ferieoppholdene? Ferieoppholdene har blitt arrangert i alle skolens ferier og i alle landets distrikter. Totalt har det blitt arrangert 50 ferieopphold, fordelt på både Norge, Sverige, Danmark og Island, både til lands og til sjøs. Det har vært vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie. Oppholdene har vært gratis for deltakerne, og alle har tilbragt noen aktive feriedager sammen med sin familie og/eller jevnaldrende. Spesielt ønsker vi å trekke frem Ferie for alles juleferier. Tre distrikter gjennomfører juleopphold, og totalt 137 barn og voksne feiret jul sammen med 17 frivillige og seks ungdomsdelegater. På juleoppholdene får familiene oppleve tradisjonsrik julefeiring sammen med andre familier i samme livssituasjon. Det blir arrangert juleverksted, innhenting av juletre, kanefart, pepperkakebaking, aking, langrenn, scooterkjøring og mye lek og moro. Julaften blir feiret med tradisjonsrik julemat tilpasset alle behov, og kvelden avsluttes med julenisse og gang rundt juletre. GLEDER ANDRE: Odd Arne Rikardsen i Overhalla Røde Kors er en av pådriverne for å bidra til at noen som trenger det kan få feire jul sammen. Foto: Bjørn Tore Ness Frivillige Å vokse opp i fattigdom er stigmatiserende, og å måtte delta på gratistilbud fordi du må, og ikke fordi du velger det, kan være vanskelig for mange. At Ferie for alle organiseres og gjennomføres av frivillige er viktig både for barna og for de voksne. En gutt skrev i et evalueringsskjema: «Noe av det som er så bra med Ferie for alle er at her vet jeg at folk ikke får betalt for å være sammen med meg. De er her fordi de har lyst!». Dette viser at frivillighetens bidrag til trygge og gode oppvekstsvilkår verken kan eller bør erstattes av offentlige eller private tjenester. Mange barn og unge føler seg glemt av det offentlige. Viljen til samarbeid med offentlige tjenester kan være lav. I et evalueringsskjema fra en mor står det: «Vi er en familie som har vanvittige mye møter og legetimer o.l for begge barn og oss voksne. Det er mye som skjer på hjemmebasis og veldig liten tid til hverandre, til å gjøre koselige ting. Så en sånn ferie og avbrekk i hverdagen betyr alt». Alle ferieopphold ledes og arrangeres av frivillige ferieledere. Dette er voksne som ønsker å gjøre en forskjell for familier som ikke har de samme mulighetene for ferieopplevelser som andre. De frivillige blir rekruttert gjennom annen Røde Kors-aktivitet, gjennom stands og vervingskampanjer, samt gjennom Ferie for alles næringslivssamarbeid. Feriene er fylt av aktiviteter, så man må like å leke, og generelt være glad i å være sammen med barn og voksne. Ingen frivillige skal opptre som terapeuter eller behandlere, men som medmennesker som bryr seg. Dette er et viktig konsept i Ferie for alle. Den som er frivillig i Ferie for alle velger å bruke en hel uke av egen ferie for at andre skal ha det fint. Likevel fremhever mange at det å delta som frivillig i aktiviteten gir mer enn det koster. Følelsen av å kunne være med å gjøre en forskjell er viktig, og historier fra frivillige som denne forsterker dette inntrykket: 6

7 Frivillige i Halden med besøk av både distriktsansvarlig-, nasjonal fagansvarlig for Ferie for alle og president i Røde Kors Sven Mollekleiv. Foto: Lene Franco-Steimler. «Det er spesielt juleoppholdet som gjør sterkt inntrykk. Her kommer barn og foreldre sammen for å feire julen, noen for første gang. En av foreldrene var nedtrykt og sliten de første dagene på grunn av mange utfordringer i hverdagen. Men når hun ser hva ferien gjør med barna hennes, når hun ser gleden i øynene deres over gavene som de mottar på julaften, så slipper hun følelsene løs og uttrykker stor takknemlighet. Dette er kun én av mange lignende historier som de frivillige opplever og som gjør at de - gang etter gang - stiller opp som frivillig på Ferie for alle, år etter år». Frivillig i Vestfold 7

8 Røde Kors satser på økt mangfold Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgsaktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke deres ressurser i Røde Kors-aktiviteter. Det er også utarbeidet et eget tre-timers kurs om mangfoldsarbeid i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i alle kurs på frivillighets- og tillitsvalgtsiden. Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge Alle som melder seg som frivillig til Ferie for alle i Røde Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde Kors forteller om tilbudet og går gjennom instruks for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for oppvekstaktiviteter: Introduksjon til Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Omsorg - oppvekstaktiviteter I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale samlinger i regi av hovedkontoret. Krav til frivillige Frivillige på Ferie for alle må levere politiattest gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet 8

9 Samarbeidspartnere og bidragsytere Offentlig tilskudd Røde Kors takker for at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ser verdien i Ferie for alle, og derfor i 2013 økte tilskuddet til kr. 2,5 mill. Den treårige støtten fra BLD har muliggjort en nasjonal satsing for Røde Kors, og har gitt rom for en behovskartlegging og kvalitetssikring som medfører at vi kan tilby et mer spisset ferietilbud til den gruppen i samfunnet som har størst behov. Sommeren 2013 kunne Røde Kors melde om rekordmange deltakere på våre ferieopphold. Næringslivspartnere I 2013 samarbeidet Ferie for alle med: MøllerGruppen Caverion Tropehagen Zoo LEGO Canon Avis Hovedsamarbeidspartner for Ferie for alle er MøllerGruppen. Gjennom dette samarbeidet får Ferie for alle både økonomisk finansiering, men minst like viktig, tilgang på gode frivillige. MøllerGruppen dekker full lønn for ansatte som deltar som frivillig i Ferie for alle. For å øke bevisstheten i egen organisasjon rundt samarbeidet, gjennomførte MøllerGruppen også i 2013 «Roadshow»; Møllerforhandlere i Ålesund fikk besøk av nasjonale koordinatorer fra MøllerGruppen og distriktsansatte/frivillige i Røde Kors for å verve flere Mølleransatte til Ferie for alle. Fire MøllerGruppen-ansatte deltok på Ferie for alle i I tillegg til de vanlige Ferie for alle-oppholdene, dekket MøllerGruppen i 2013 deltakelse i Tall Ship Race med skoleskipet Christian Radich for 15 ungdommer som på hver sin måte har hatt en utfordrende oppvekst. Reiseruten gikk fra Riga i Latvia til Szczecin i Polen, fra 27. juli til 3. august. Se bilde på forsiden av rapporten. En frivillig forteller om mestring på Christian Radich: En av deltakerne sto opp to timer før de andre, slik at han sammen med mannskapet skulle få lov til å klatre til topps av riggen. Det med riggen ble en mestringsopplevelse for alle våre ungdommer, da noen som ikke trodde de turte å klatre mer enn to meter opp, virkelig gikk mye lenger enn de hadde trodd. Dette var starten på en flott reise med mestring for våre ungdommer. Caverion ønsker at deres ansatte skal føle seg inkludert i konsernets samfunnsansvar, og ble inspirert av MøllerGruppens modell for frivillighet. I tillegg til økonomisk støtte, får ansatte i YIT mulighet til å delta som frivillige i arbeidstiden. Både lønn og utgifter i forbindelse med oppholdet dekkes av Caverion. Erfaringer fra 2011 har spredt seg godt i konsernet, og for andre år på rad var 20 ansatte klare for å delta i sommerens opphold også i I tillegg gjennomførte 18 ansatte temakurs for omsorg og oppvekstaktiviteter i april. Avtalen med Tropehagen Zoo innebærer både økonomisk støtte, samt utlån av marsvin og kaniner til Røde Kors egne sentre. Dette til stor glede for barn og voksne. Mange barn og voksne har tilbragt regnværsdager på Ferie for alle med LEGO, takket være avtalen med LEGO Norge. Våren 2013 kunne alle oppvekstaktiviteter i Røde Kors, herunder Ferie for alle, søke om LEGO, noe totalt 46 lokalforeninger/aktivitetssteder gjorde. Ferie for alle i Oslo får låne bil kostnadsfritt 50 dager per år av AVIS. Dette muliggjør at frivillige har tilgang til bil under oppholdene, og at de dermed er mer fleksible i organiseringen av aktiviteten. Deltakere og frivillige i Ferie for alle takker også alle næringslivspartnerne som har bidratt med både julegaver og påskegodt til ferieoppholdene. Dette er bidrag som gjør det ekstra godt å feire høytid med Røde Kors. 9

10 Erfaringer - tilbakemeldinger Aktivitetene har vært mangfoldige, og alle deltakere har fått mulighet til å utfordre seg selv i trygge omgivelser. Vennskap er etablert, og sekken har blitt fylt med minner. Foresatte takker for muligheten til å gi barna den tiden og oppmerksomheten de fortjener, og barna synes det er kjempekult å være sammen med familien sin. En forelder skriver: «Det er godt å ha det moro uten å ha vondt inne i seg for pengene man bruker. Deilig å bare nyte og kose oss». En annen skriver: «Barna mine kan også gå på skolen og fortelle venner om ferie. Synes det har gitt barna mine smil på ansiktet». Denne e-posten kom inn til et distriktskontor i forbindelse med påmeldingsfrist. «Har søkt nå. Håper vi får plass, ser hvor mye ungene har hatt nytte av det. Det er faktisk sånn at jeg kan si før og etter Ferie for alle. Tusen takk for at du står på!». I løpet av ferieoppholdene har både voksne og barn prøvd seg i klatrevegg, ridd hest, lært første hjelp, forsøkt isfiske, hundekjøring, slalåm, langrenn, grottevandring, spilt både minigolf, lekt i idrettshaller, fisket, padlet kano, fanget krabber, bygget sandslott, hoppet fra badebrygger, gått fjellturer, hinder løyper, tippepostturer og spøkelsestur. Noen har prøvd svevebaner, høy høydebane, rappellering og heksesprang. De har malt på t-skjorter, bygget LEGO, spilt bingo, vært på «kino» og avsluttet ferieoppholdet med diskotek. Her fikk både barn og voksne utfolde seg i takt med musikken. I løpet av oppholdene oppstår det magiske øyeblikk: På sommerferieoppholdet på Savalen fikk to familier så god kontakt at de avtalte at storesøster i den ene familien skulle fungere som storesøster for en jente i en annen familie. Allerede på oppholdet startet jenta på 8 år å fortelle om den nye storesøsteren. De skulle fortsette å ha kontakt etter oppholdet. Dette er familier som i utgangspunktet har veldig lite nettverk og familie rundt seg der de bor. De frivillige har også refleksjoner etter endt ferieopphold: Når det gjelder enkeltfamilier, var en av de beste opplevelsene å se hvordan den somaliske familien tok hele ferieoppholdet i bruk, de deltok aktivt på alle aktiviteter, også mor, særlig XXX var en ivrig bader i vannet. Helhetlig sett, var jeg imponert over god interaksjon og samhandling mellom barna. Det virket som om nesten alle barna fant sine likesinnede. Samtidig var det god samhandling på tvers av gruppene. Røde Kors sto for proff organisering og mange gode aktiviteter, særlig RIB-båt og riding opplevdes nok som eksklusive: veldig bra! Men også mer «enkle» aktiviteter som natursti ble godt mottatt. Derfor var en av de beste opplevelsene også at organiseringen gled lett og at deltakerne møtte opplegget med en positiv holdning for meg var det et Ferie for alle-opphold som motiverte til nye frivillighetserfaringer. Gode venner. Foto: Hordaland Røde Kors 10

11 Eksempler: Glimt fra landet rundt Vi har bedt de frivillige skrive ned historier som har gjort inntrykk i løpet av ferieoppholdet. Her kan du lese noen av episodene. Påskeferie i Troms: Der va så mange fine opplevelsa Å se gleda hos di minste då all den nye Lego en kom på bordet i peisestua første kvelden... De flotte små-gluintan som ga mæ all «jeinte-legoen» di fant: Rosa brikka, lilla brikka, og sånn cirka 20 små plastikkhundekvalpa! Og nån hesta, då. Snakker om gutta som har greie på forskjellan på jente og gutta, hahaha ;) Det va også veldig morsomt å gjøre ute-aktiviteter, som va planlagt med mange forskjellige posta. Forunderlig å se kordan det å være SAMMEN rundt bålet va d som ga glede hos både voksne og barn. Mammaer som hjalp sine sønna å lage sklie i snøen, småtassa som gikk runde på runde på plassen. Pappaer som fortalte om hvordan kaffen vokste på trærne i hjemlandet og hvordan den ytterste dusken på kuhalen ble brukt som kaffefilter hjemme. Og som delte minnet om kaffen «hjemme». Til tross for at di kom fra ulike land hadde di dette minnet felles: God, fersk, afrikansk kaffe! Det ble ikke bruk for alle postan, men d gikk unna på pølse, kaffe og bålved. Aktiviteten va å være sammen, enkelt og greit ;) Gleda og takknemligheta over di små tingan, di som æ ikke tenke over i hverdagen, det sitt igjen i minnet mitt. Og vil bestandig sitte der! :) Sommerferie i Telemark: Å oppleve barn og voksne padle kano sammen for første gang er ganske spesielt. Å se usikre foreldre og litt redde barn padle seg frem sammen til trygge padletak og sikkerhet og glede i vannet er stort. Gleden av å mestre nye utfordringer som man bare har sett bilder av i aviser er for mange en stor seier, voksen som barn. Å se utviklingen på barn som reise alene på høstferie, først veldig usikre og så veldig varme i trøya i slutten av uka - det gleder et frivillighjerte en masse. Det er jo derfor vi arrangerer Ferie For Alle. Det å kunne gi trygghet og vennskap, opplevelser og varig minner. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk prøve seg på perling da han besøkte Ferie for alle, Telemark Røde Kors sin årlige sommerleir på Eidene, Tjøme. 11

12 Frivillige i Nordland Røde Kors sørger for at deltakerne trygt kan rutsje ned taubanen. Foto: Henriette Kjærstad. Sommerleir i Karalaks i Finnmark På sommerleiren fikk deltakerne lære førstehjelp, delta på ulike friluftsaktiviteter og bli kjent med mye av Røde Kors sitt arbeid i Norge. Klatreveggen i Lemi varre Klatreklubb i Lakselv var ett av høydepunktene. Det var fjelltur, og det var masse bading, særlig i bassenget på leirområdet. Gokart var også populært, det var det ingen som hadde gjort før. Videre var det besøk på brannstasjonen, noe barna syns var veldig spennende og interessant. De lærte for eksempel hva de skal gjøre hvis det brenner i huset, og hvordan de skal behandle brannskader. Det ble et tett program, men det ble også tid til frilek og konkurranser. Det største høydepunktet for mange var nok besøket på 330- skvadronene på Banak. Alle ble tatt veldig godt imot og fikk en grundig gjennomgang av 330 skvadronens arbeid på redningsaksjoner. Alle fikk komme inn i helikopteret og se på alt utstyret. Oppholdet i Karalaks ble avsluttet med kanopadling og grilling. Været var fint og ungene flinke til å padle. Nye vennskapsbånd ble knyttet uavhengig av etnisk bakgrunn, og det var vemodig for alle flotte unger og voksne som var med på leiren å si farvel til hverandre. Ridetur på Island. Full aktivitet i skibakken. 12

13 Ferie for alle med Hordaland Røde Kors på Merket 97 små og store reiste i sommer fra store deler av Hordaland til Valdres. Der var deltakerne ute på vannet i kanoer, robåter og pedalbåter. De badet, lekte vikinger og var på disko både ute og inne. Det ble arrangert konkurranser både i klatreveggen og i bruskassestabling, og mange var på kino. Det ble tur både opp til fjellet Gribbe og til Gol sentrum. Noen ble med med på linedance, fotball, volleyball, bordtennis og bowling, og andre fikk ansiktsmaling, spilte bingo og var med med på trollstien. Dagen i vikingleiren ble det skutt med bil og bue, snekret litt, og både hår og armbånd ble flettet. Jeg er ENsom bryr meg også på Ferie for alle Røde Kors har i to år brukt Røde Kors-dagen, 8. mai, til å løfte temaet ensomhet, og Røde Kors Ungdom gjennomførte våren 2013 den storstilte kampanjen «Jeg er ENsom bryr meg». Røde Kors valgte å knytte denne kampanjen inn i aktiviteten Ferie for alle. Dette fordi vi vet at mange av deltakerne på Ferie for alle kan oppleve ensomhet. Nettverksbygging og sosial inkludering er målsetninger for Ferie for alle, og «Jeg er ENsom bryr meg»-kampanjen kan hjelpe oss å nå disse målsetningene. For å gjøre sommerens ferieopphold så inkluderende som mulig, ble det derfor utviklet egne samvittighetskontrakter for både frivillige, voksne og barn som deltok på Ferie for alle. Buttons og kontrakter ble sendt ut til alle oppholdene, og mange valgte å tegne kontrakt med samvittigheten eller hjertet. 13

14 Resultater og tall I 2013 reiste 2421 barn og voksne på ferie sammen med 475 frivillige på totalt 58 ferieopphold. Mange av de frivillige har deltatt på både to og tre opphold i løpet av året, så frivilliginnsatsen er langt høyere enn antallet gir inntrykk av. Til tross for ferietilbud hele året, er det fortsatt i sommerferien Røde Kors opplever størst etterspørsel. Røde Kors kunne melde om rekordmange deltakere på sommerens opphold. I intervju med NRK Dagsnytt meddelte president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, at kapasiteten var sprengt, og at det var sårt å måtte gi avslag til 700 barn og voksne. Røde Kors har opplevd en økt pågang fra kommuner, noe som viser at Ferie for alle er blitt et kjent, akseptert og trygt ferietilbud familier med svak økonomi ønsker å delta på. NRK besøker Ferie for alle i Halden, og ungdommer som ikke ønsker å komme på Dagsrevyen, får filme i stedet. Foto: Kristina Rickfelt. 14

15 Distriktsoversikt for Ferie for alle 2013 Distrikter Antall deltakere Antall frivillige Antall opphold Østlandsregionen 15 Oslo Akershus Østfold Oppland Hedmark Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord- og Sør-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO ELLER SEND SMS «FADDER» TIL

BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO ELLER SEND SMS «FADDER» TIL TEMA: Samfunnsansvar magasinet rema 1000: rekrutterer besøksvenner dnb nor: rune bjerke om norsk sårbarhet Jotun: nødhjelper i katastrofer 22011 møt frivillige hos tine: Med overskudd til å hjelpe BLI

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer