sjømannssaker Seamen s affairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sjømannssaker Seamen s affairs"

Transkript

1 sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø

2 SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker :... s. 6 Underavdelingenes målsetting:... s. 6 Underavdeling Arbeids- og levevilkår Arbeids- og levevilkår Ansettelse... s. 8 Arresterte sjøfolk i utlandet... s. 8 Blindpassasjerer... s. 8 Dagpenger ved arbeidsledighet... s. 8 Dødsfall om bord... s. 8 Ex-gratia utbetaling... s. 10 Fartstidsopplysninger... s. 10 Ferie for sjøfolk... s. 10 Helseerklæring... s. 12 Helsefarlige stoffer i daglig bruk om bord... s. 12 Helseforebygging for sjøfolk... s. 12 Hjemreise... s. 14 Hygieniske forhold... s. 16 ID - bevis / sjøfartsbok for sjøfolk... s. 16 Kontroll av maritim tjeneste (Mønstring)... s. 16 Kontakter... s. 16 Konvensjoner... s. 18 Krigsmedalje til krigsseilere... s. 18 Lån til sjøfolk i utlandet (Nødhjelp)... s. 18 Medisinkiste om bord... s. 18 Militærtjeneste... s. 20 Oppsigelse, avskjed og tvistebehandling... s. 20 Permisjonsrettigheter... s. 20 Personskader... s. 24 Radio Medico... s. 24 Risikovurdering... s. 24 Røyking... s. 26 Savnede sjøfolk... s. 26 Sjømannsleger (Se også Helseerklæring )... s. 26 Straffbar handling på norsk skip... s. 28 Syke og skadede sjøfolk... s. 28 Ungdom... s. 30 Verne- og miljøarbeid på skip... s. 30 Verneombudets hovedoppgave... s. 30 For-/baksidefoto : Knut Revne 2

3 SEAMEN S AFFAIRS Contents About the booklet:...p. 7 The Vessels&Seafarer s Units comprises...p. 7 The objectives of the Seamen s Units...p. 7 The responsibilities of the Units Working and Living Conditions Employment...p. 9 Seafarers arrested abroad...p. 9 Stowaways...p. 11 Deaths on board...p. 11 Sea service information...p. 11 Record of service...p. 11 Seafarers holidays...p. 11 Health certificate...p. 13 Substances injurious to health in daily use on board...p. 13 SHIP (Seafarers Health Information Program)...p. 15 Free passage home...p. 15 Contacts...p. 16 Hygienic conditions...p. 17 Supervision of maritime service...p. 17 Conventions...p. 19 Chest of medicines...p. 19 Notice of termination, dismissal and disputes...p. 19 Right to leave...p. 23 Personal injuries...p. 23 Radio Medico...p. 23 Missing seafarers...p. 25 Seamen s doctor (See also Health declaration)...p. 25 Felonies on Norwegian ships...p. 25 Sick and injured seafarers...p. 27 Risk assessment...p. 27 Smoking...p. 29 Social security schemes...p. 31 Protection and environment work on ships...p. 31 The main responsibilities of the safety delegate...p. 31 3

4 SJØMANNSSAKER Velferden: Avistjenesten... s. 32 Bibliotektjenesten... s. 32 Filmtjenesten... s. 34 Fotokonkurransene... s. 36 Fritidspakker... s. 36 ICSW... s. 36 Idrettstjenesten... s. 38 Kommunikasjon... s. 38 Linjedåp... s. 40 Sightseeing... s. 40 Shopping... s. 40 Skipsbesøk... s. 40 Kontakter i Norge... s. 42 Studietjenesten... s. 42 Stasjoner/Kontakter... s. 44 Kontakter i utlandet... s. 45 Underavdeling Utdanning, sertifisering og bemanning (USB) STCW-konvensjonen... s. 46 Sertifikater... s. 46 Sertifikatfornyelse... s. 48 Duplikat av sertifikat... s. 50 Underordnet personell... s. 50 Søknad om påtegningsdokument... s. 50 Revisjon... s. 52 Stikkordregister... s. 54 4

5 SEAMEN S AFFAIRS The Norwegian Government Seamen s Service (NGSS) Newspaper service...p. 33 Library service...p. 33 Film service...p. 35 Photo Contests...p. 37 Leisure boxes...p. 37 ICSW...p. 37 Sports services...p. 39 Communication...p. 39 Crossing Ceremony...p. 41 Sightseeing...p. 41 Shopping...p. 41 Ship visits...p. 41 Local contacts in Norway...p. 42 Stations/contacts:...p. 43 Local contacts abroad...p. 45 Studies...p. 45 The responsibilities of the Education Certification and Manning (ECM) Section comprise STCW Convention...p. 47 Endorsememt...p. 47 Audits...p. 53 Headword register...p. 55 5

6 SJØMANNSSAKER Bruk av heftet Dette heftet inneholder informasjon om sjømannssaker som adminis treres av avdeling Fartøy og sjøfolk i Sjøfarts direkto ratet. Heftet er ment som en veiledning for sjøfolk, rederier, elever og lærere ved sjømanns skolene og andre som er relatert til næringen. Bakerst i heftet finner man et stikkordregister relatert til sidene i heftet. Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker: Underavdeling Arbeids- og levevilkår Arbeids- og levevilkårs saksområder er i hovedsak admini strasjon av- og veiledning om sjømannsloven og skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter. Velferden har som hovedmål å yte velferdstilbud til norske skip og til utenlandske skip som anløper et utvalg norske havner. Underavdeling Utdanning, sertifisering og bemanning (USB) Underavdelingen har som overordnet mål å sikre at sjøfolks utdannelse og praksis er i samsvar med de krav som nasjonalt og internasjonalt er satt for den stilling/tjeneste vedkommende skal utøve. Underavdelingenes målsetting: Forankret i etatens overordnede mål, har under avdelingene sikring av sjøfolks helse, miljø og sikkerhet (HMS) som målsetting. Dette mål søkes nådd gjennom å sette sjøfolk i fokus som menneske og yrkesutøver. Underavdelingene skal utvikle og vedlikeholde et hensiktsmessig regelverk på området og følge opp dette gjennom å kontrollere kvalifikasjoner, sertifisere personell, føre tilsyn med maritim utdanning og sørge for rettmessig tjenesteforhold om bord. Det samme gjelder arbeidet for et tryggere og sunnere arbeids miljø, etablering av gode helse- og sosiale forhold, samt velferds tilbud til norske skip og til skip som anløper et utvalg av norske havner. 6

7 SEAMEN S AFFAIRS About the booklet This booklet gives information about seamen s affairs administered by the Norwegian Maritime Directorate. It is intended as a guide for seafarers, shipowners, students and teaching personnel of maritime educational institutions, and others engaged in activities related to the maritime industries. An index with page references is included. The Vessels & Seafarer s Department comprises: Section for Working and Living Conditions The tasks of the section for Working and Living Conditions are mainly centred on administration and guidance relating to the Seamen s Act and the Ships Safety and Security Act, with regulations. Norwegian Government Seamen s Service (NGSS) The NGSS s main task is to provide welfare services to Norwegian ships and foreign ships calling at a selection of Norwegian ports. Section for Education, Certification and Manning (ECM) The ECM s principal aim is to ensure that the education and experience of seafarers complies with the requirements established nationally and internationally for the capacity/service of the seafarer concerned. The objectives of the Seamen s sections: Anchored in the principal aims of the agency, the objectives of the sections are to ensure the health, environment and safety (HES) of seafarers. The achievement of these objectives must be sought through focusing on the seafarer as a human being and a professional. The sections should develop and maintain appropriate legislation for its areas and follow up this by checking qualifications, issuing certificates to seafarers, exercising control over maritime education, and ensuring proper employment conditions on board. The same applies to the work for a safer and healthier working environment, the establishment of good health and social conditions, as well as the provision of welfare services to Norwegian ships and foreign ships calling at a selection of Norwegian ports. 7

8 SJØMANNSSAKER Arbeids- og levevilkårs saksområder Arbeids- og levevilkår Ansettelse Sjøfolk skal ha ansettelsesavtale på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Avtalen skal være underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom ansettelsesforholdet er regulert i tariffavtale, skal det utrykkelig vises til denne. Tariffavtalen blir da å betrakte som en del av ansettelsesavtalen. Foreligger ikke tariffavtale skal månedlig hyre angis for alle, og for de som omfattes av skipssikkerhets loven skal også timebetaling for overtids arbeid angis. Ansettelsesavtalen skal som utgangs punkt minst gi like gode vilkår som sjømanns loven. For NIS- skip er det adgang til å fravike enkelte av bestemmel sene i sjømannsloven dersom dette gjøres i tariffavtale. Fravik fra sjømannsloven, som ikke er gjort i tariff avtale, er ikke gyldig. En må da falle tilbake på den løsning som følger av sjømanns loven. Arresterte sjøfolk i utlandet Det skal straks sendes underretning til stedlig norsk utenriksstasjon. Utenriksstasjonen skal i nødvendig utstrekning yte bistand til den arresterte, og eventuelt bistå overfor lokale myndigheter. Utenriksstasjonen skal underrette myndigheter i Norge inkludert Sjøfartsdirektoratet. Blindpassasjerer Dersom det er blindpassasjerer om bord, skal det straks sendes orientering til Sjøfartsdirektoratet. Norsk utenriks stasjon (eller politiet dersom skipet er i Norge) i vedkommende havn eller første anløpshavn skal også underrettes. Underretningen bør inneholde opplysninger som gjør det mulig å fastslå blindpassasjerenes nasjonalitet og identitet. Dagpenger ved arbeidsledighet Informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet. Kontakt: - Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller - Lokal NAVtrygd. Ordningen med arbeidsledighetstrygd for norske sjøfolk bosatt i utlandet opphørte 1. januar Dødsfall om bord Underretning om dødsfall skal snarest gis til Sjøfarts direktoratet. Stedlig norsk utenriksstasjon eller utenriksstasjon i første anløpshavn skal også underrettes om dødsfallet. Tidspunkt, flynummer 8

9 The responsibilities of the Working and Living Conditions Sections SEAMEN S AFFAIRS Working and Living Conditions Employment Seafarers must have an employment contract, written on a form obtainable from the Directorate. The contract must be signed by both the employer and the employee. If the employment relationship is regulated by a collective bargaining agreement, that agreement must be expressly referred to in the contract. The collective bargaining agreement is then deemed to be part of the employment contract. If no such agreement exists, monthly wages must be stated for all employees, and for those covered by the Ship Safety and Security Act also the hourly payment for overtime work. The employment contract must generally offer conditions of employment which are equal to or better than those of the Seamen s Act. For NIS ships, deviation from some of the provisions of the Seamen s Act is permitted, but only if such deviation is regulated by a collective bargaining agreement. Any other deviation from the Seamen s Act is invalid, and the provisions of the Seamen s Act apply in such cases. Photo: Gaute Kongsnes Seafarers arrested abroad The nearest Norwegian Foreign Service mission must be contacted forthwith. The Foreign Service mission is to give such assistance as is deemed to be necessary to the arrested seafarer and, as the case may be, to the local authorities. The Foreign Service mission is to notify Norwegian authorities including the NMD. 9

10 SJØMANNSSAKER Foto: Otto Thomassen og fraktbrev for hjemsendelse av avdøde skal opplyses utenriksstasjonen. Skipsføreren/rederiet skal sørge for at underretning blir gitt til de pårørende. Ex-gratia utbetaling Utbetaling til norske sjøfolk og etterlatte etter norske sjøfolk som seilte ute i krigsårene i tiden 1. juli 1940 til og med 30. juni Fartstidsopplysninger Spørsmål om fartstidsopplysninger når det gjelder tjeneste på norskregistrerte skip fram til 1/1-89 skal rettes til Riks arkivet, P.B Ullevål stadion, 0806 OSLO. Opplysninger om ansettelsesforhold etter 1/1-89 rettes til Maritimt Arbeids giver/arbeidstakerregister, P.B. 4330, 2308 HAMAR. Ferie for sjøfolk Ferieloven og forskrift om ferie for arbeidstakere på skip har regler om rett til ferie, feriepenger og fastsettelse av ferietidspunktet m.v. Det er gitt ut en orientering om dette av Sjøfartsdirektoratet og Kommunaldepartementet. Den er sendt til skip/rederier, visse NAV lokalkontorer og utenriksstasjoner. Arbeidstilsynet veileder om loven og Sjøfartsdirektoratet om forskriften. 10

11 SEAMEN S AFFAIRS Stowaways If there are stowaways on board, this must be reported to the Directorate forthwith. The Norwegian Foreign Service mission (or the police if the ship is in Norway) in the port concerned or the first port of call must also be notified. The notification should contain information enabling the authorities to establish the nationality and identity of the stowaways. Deaths on board Notification is to be given to the Directorate as soon as possible. The nearest Norwegian Foreign Service mission (in the port concerned or the first port of call) is also to be notified. The Foreign Service mission must be informed about the time, flight no. and consignment note of the transport home of the deceased. The master /company is to ensure that the deceased s relatives are notified. Sea service information Inquiries about sea service relating to service on Norwegian-registered ships up to 1 January 1989 are made to the National Archives of Norway, P.O. Box 4013 Ullevål stadion, NO-0806 OSLO. Inquiries about sea service after that date are made to the Maritime Employer/Employee Register, P.O. Box 4330, NO-2308 HAMAR. Record of service A record of service will be issued to foreign employees. A foreign employee who does not live in Norway and who is employed by a foreign employer to provide service to passengers on tourist ships will only be provided with a record of service upon the employee s own request. The record of service is issued by Norwegian employment offices with maritime service functions and Norwegian Foreign Service mission. Seafarers holidays The Act relating to Annual Holidays and regulations relating to the holidays of seafarers entitle the seafarer to a paid holiday and to choose when to go on holiday, etc. Information about this has been prepared by the Directorate and the Ministry of Local Government and is sent to ships/owners, certain employment offices and Foreign Service mission. Contact the local Labour Inspectorate for guidance on the Act and the Norwegian Maritime Directorate for guidance on the regulations. 11

12 SJØMANNSSAKER Helseerklæring Ved tiltredelse av tjeneste må enhver arbeidstaker på skip, inkludert fiske- og fangstfartøy uansett stilling og funksjon om bord, ha helseerklæring i henhold til sjømannsloven. Ved førstegangssøknad om og ved fornyelse av maritimt sertifikat kreves også nevnte helseerklæring. Skipsfører har rett og plikt til å kreve at enhver av mannskapet lar seg undersøke av lege og å sørge for forsvarlig legeundersøkelse når sjøfolk er syke eller skadet. Gyldighetstid Gyldighetstiden er 2 år, fra erklæring ble utstedt. For tjenestegjørende under 18 år eller over 50 år må helse erklæringen alltid fornyes når det er gått 1 år. For fiske og fangst er den nedre aldersgrense 21 år før helseerklæring kan bli gitt med 2-års gyldighet. Helsefarlige stoffer i daglig bruk om bord Det er vedtatt forskrift om vern av arbeidstakere mot kjemikalier og biologiske faktorer. Forskriften legger ansvar på rederi og skipsfører for å hindre at arbeids takere skal bli utsatt for og skadet ved bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer om bord. Eventuell eksponering må reduseres til et så lavt nivå at det er tilstrekkelig vern for arbeidstakers sikkerhet og helse. Reglene skal ivaretas gjennom rederienes sikkerhetsstyringssystem der det er krav om slike, og uansett skal det foretas risikovurderinger og sørges for at nødvendig verneutstyr blir brukt. Helseforebygging for sjøfolk SHIP (Informasjonskampanje om sjøfolks helse) SHIP har som formål å forbedre sjøfolks kunnskap og bevissthet om helse og i forhold til å ta større ansvar for sin egen helse. SHIP omfatter 7 emner: Trygg reise, Fysisk aktivitet, Kosthold, Malaria, Mathygiene, Overvekt og HIV/AIDS kjønnssykdommer. Disse brosjyrene og informasjon om kampanjen finnes på www. seafarershealth.org eller ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for mer informasjon. 12

13 SEAMEN S AFFAIRS Photo: Arne Vikan Health certificate Prior to taking up service on board, any employee on a ship, included fishingboats and irrespective of capacity or function on board, must have a health certificate in accordance with the Seaman s Act. Such a health certificate is also required when applying for a certificate for the first time and for the renewal of a certificate. The master has the right and duty to require any crew on board to be examined by a doctor and is obligated to arrange for proper medical examination of any seafarer who is sick or injured in cases where the life or health of the seafarer or any other person on board may be endangered. Period of validity The health certificate is valid for 2 years, after the date of issue. Employees under 18 or over 50 years of age must always have their health certificate renewed after 1 year. For fishing vessels, the lower age limit is 21 years. Substances injurious to health in daily use on board Regulations have been adopted concerning the protection of employees against chemical and biological agents. The regulations require shipping companies and masters of vessels to prevent employees 13

14 SJØMANNSSAKER Hjemreise Fri hjemreise fra skip i utenriks fart pga tjenestetid Ordningen omfatter arbeidstaker som er norsk stats borger eller statsborger i land som omfattes av EØS-avtalen eller har sitt bosted i Norge og - som har vært sammenhengende i tjeneste på samme skip eller på skip tilhørende samme rederi i minst 6 måneder, eller - som har gjort sammenhengende tjeneste i 6 måneder som ledd i mannskapsmessig samarbeid. Fri hjemreise for gravid arbeidstaker som har fått innvilget permisjon Hjemreisen dekkes av staten for gravid arbeidstaker bosatt i Norge og av rederiet for gravid arbeidstaker bosatt utenfor Norge. Fri hjemreise for unge arbeidstakere - ved manglende tilpasning om bord på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser eller - ved misbruk av alkohol eller andre rusmidler. I tillegg gjelder for ungdom under 18 år fri hjemreise: - ved fratredelse i utlandet ved vanlig opphør av tjenesteforholdet om bord. Fri hjemreise ved forlis Ved forlis har sjøfolk krav på fri hjemreise. For de som er ansatt for en bestemt reise, har sjøfolk rett til fri reise til det sted hvor de oppholdt seg ved inngåelse av ansettelsesavtalen eller til det avtalte fratredelsessted. Fri hjemreise for rederiets regning når sjømannen blir etterlatt i norsk eller utenlandsk havn på grunn av sykdom eller skade. Ved følgende sykdommer dekker staten utgiftene hvis sjøfolkene har sitt bosted i Norge: - veneriske sykdommer - tuberkulose - sinnslidelse. Hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs retter seg mot skipet og viser til krav til forsikring eller garanti for å kunne dekke hjemreiseutgifter ved konkurs for besetningsmedlemmer som ikke er omfattet av norske trygdeordninger e.l. 14

15 SEAMEN S AFFAIRS from exposure to and injuries from the use of chemicals or biological factors on board. In general, employees shall not be exposed to such hazards, but use may be made of such materials when alternatives do not exist. According to the regulations, such hazardous materials shall be covered by shipping companies safety management systems where there is a requirement for these systems; in any case, risk analyses must be carried out and the use of necessary protective gear shall be ensured. SHIP (Seafarers Health Information Program) SHIP is a health campaign that aims to improve seafarer s knowledge and awareness of health issues and allow them to take gre ater responsibility for certain aspects of their own health. SHIP focuses on 7 topics: Safe Travel, Psysical Exercise, Healthy Food, Malaria, Food Safety, Owerweight and HIV/AIDS STD s. These brochures and more information about the campaign can be found on Foto: Sorun Kristiansen Free passage home Free passage home for youths under 20 - in the event of inability to adjust to life on board due to physical or mental disorders, or - in the event of abuse of alcohol or drugs. Free passage home for youths under 18 - upon ordinary termination of their employment relationship on board when abroad. 15

16 SJØMANNSSAKER Hygieniske forhold Rottesertifikat Samarbeidsetater/tilsynsmyndighet/laboratorietilgang: Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt og kommune leger. ID-bevis / sjøfartsbok for sjøfolk Sjøfolk som er norske statsborgere kan få identitetsbevis i henhold til gjeldende ILO-konvensjon. Hensikten er å lette sjøfolks adgang til landlov i fremmede land og til innreise til og gjennomreise i slikt land, når de er på vei til eller fra et skip. Fartsoppgave utstedes til utenlandsk arbeidstaker. For utlending som ikke er bosatt i Norge og ansatt av utenlandsk arbeidsgiver for å betjene passasjerer på turistskip, utstedes fartsoppgave bare når arbeidstakeren krever å få slik oppgave. Fartsoppgave utstedes av utvalgte lokale NAV-kontorer i Norge og norsk utenriksstasjon. Kontroll av maritim tjeneste (Mønstring) Kontroll av maritim tjeneste skjer ved at arbeidsgiver ved forkontroll og utvalgte lokale NAV-kontorer i Norge/norske utenriksstasjoner med påfølgende offentlig kontroll, forvisser seg om at arbeidstaker oppfyller de fastsatte krav for tjenesten vedrørende ansettelse, kvalifikasjoner, helse etc. Lokale NAV-kontorer på følgende steder i Norge foretar slik kontroll: Fredrikstad, Oslo, Sandefjord, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Narvik, Tromsø og Hammerfest. Kontakter / Contacts: NAV Drift og utvikling Postboks 5200 Nydalen NO-0426 Oslo Tlf.: Arbeids- og velferdsdirektoratet C.J. Hambrospl. 2, Postboks 5, St. Olavs plass NO-0130 Oslo Tlf.: Helsedirektoratet Tlf.:

17 SEAMEN S AFFAIRS Free passage home when the ship is lost If the ship is lost in a maritime accident, the seafarer is entitled to free passage home. A seafarer employed for one particular voyage is entitled to free passage to the place where he/she was staying when entering into the employment agreement or to the agreed place of termination of the employment relationship. Free passage at the company s expense in the event of illness or injury is guaranteed when the seafarer is left behind in a Norwegian or foreign port due to illness or injury. For seafarers domiciled in Norway, the government covers the expenses in the following cases: - venereal diseases - tuberculosis - mental disorders Free passage home in the event of an employer s bankruptcy or liquidation is a ship-specific guarantee referring to the insurance or guarantee of an individual ship to cover travel expenses following a bankruptcy /liquidation for crews not covered by Norwegian social security schemes, etc. Hygienic conditions Deratting certificate Cooperation agencies/regulatory authority/laboratories: Norwegian Board of Health and National Institute of Public Health and chief municipal medical officers. Supervision of maritime service Supervision of maritime service is exercised through the employer s preliminary control and through the employment offices supervision of maritime service in Norway/through the general control of Foreign Service missions, ensuring that the employee meets the service requirements in respect of employment, qualifications, health, etc. Supervision is carried out by the employment service in the following Norwegian towns: Fredrikstad, Oslo, Sandefjord, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Narvik, Tromsø and Hammerfest. 17

18 SJØMANNSSAKER NAV Aa-register Postboks 4330 NO-2308 Hamar NAV Utland Langkaia 1, Postboks 8138 Dep NO-0033 Oslo Tlf.: Riksarkivet Folke Bernadottesv. 21, Postboks 4013-Ullevål stadion NO-0806 Oslo Tlf.: Pensjonstrygden for sjømenn Københavngt. 10, Postboks 8143 Dep. NO-0033 Oslo Tlf.: Konvensjoner ILO-konvensjoner for sjøfolk Alle ILO-konvensjoner for sjøfolk som Norge har ratifisert, er implementert i norske lover og forskrifter. IMO-konvensjoner for sjøfolk STCW-konvensjonen har krav om sjømannslege og helse, syn og hørsel. Krigsmedalje til krigsseilere Sjøfartsdirektoratet deler ut Krigsmedaljen til norske og utenlandske sjøfolk (og deres etterlatte) som tjenestegjorde om bord på skip i den norske handelsflåten under den annen verdenskrig. Lån til sjøfolk i utlandet (Nødhjelp) Sjøfolk som er bosatt i Norge og som i utlandet er uten midler til sitt underhold kan ha krav på lån av norsk utenriksstasjon. Medisinkiste om bord Hvilke legemidler på hvilke skip og rednings flåter mv., innkjøp, oppbevaring og bruk Forskrift om skipsmedisin fastsetter hva som skal finnes om bord på norske skip av legemidler m.v. for å bidra til å ivareta arbeids takeres og passasjerers helse og sikkerhet. Forskriften gir anvisninger for anskaffelse, oppbevaring og bruk av legemidler m.v. 18

19 SEAMEN S AFFAIRS Conventions ILO conventions for seafarers All ILO conventions for seafarers that are ratified by Norway are implemented in Norwegian legislation. IMO conventions for seafarers The STCW Convention contains requirements relating to seamen s doctor and health, eyesight and hearing. Chest of medicines Medical supplies to be carried on each individual ship and life rafts, etc., purchasing, storage and use The provisions relating to the chest of medicines prescribe the medical supplies, etc. that are to be found on board Norwegian ships to contribute to safeguarding the health and safety of employees and passengers. The regulations contain provisions relating to the acquisition, storage and use of medical supplies, etc. Information about the chest of medicines Norwegian Directorate of Health. Notice of termination, dismissal and disputes Notice of termination A seafarer may be given notice on substantive grounds. Notice of termination must be in writing and contain information about the seafarer s right to demand a negotiation, file a suit and the timelimits for making such demands. The seafarer can also demand a written explanation of the grounds for the notice of termination. 19

20 SJØMANNSSAKER Informasjon om medisinkisten: Sosial- og helsedirektoratet. Militærtjeneste Vernepliktsverket, i samråd med Sjøfartsdirektoratet, har samlet reglene om norske sjøfolks militærtjeneste i rundskriv og en kort orientering til sjøfolk. NAV arbeid lokal, UD s fagstasjoner og rederier har fått trykksaken. Det fremgår der hvilke myndigheter eller enheter som kan gi videre veiledning. Oppsigelse, avskjed og tvistebehandling Oppsigelse Når det er saklig grunn for det, kan sjøfolk sies opp. En oppsigelse skal være skriftlig og inneholde opplysninger om sjøfolks rett til å kreve forhandling, reise søksmål og om fristene for å fremme slike krav. Sjø folk kan også kreve skriftlig begrunnelse for oppsigelsen. Avskjed Avskjed kan skje i slike tilfeller som er nevnt i sjømanns lovens 15. Før en sjømann avskjediges skal det holdes et avhør om bord, hvor sjømannen og andre som har opplysninger i saken skal forklare seg. Forklaringen skal innføres i skipsdagboken eller i særskilt protokoll. Det gjelder samme krav til skriftlighet og innhold ved avskjed som oppsigelse. Forhandling ved avskjed eller oppsigelse Sjøfolk som vil gjøre gjeldende at det ikke fore ligger en saklig begrunnet oppsigelse eller at avskjedigelsen er ulovlig, kan kreve forhandlinger med rederiet. Krav om slike forhandlinger må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold, senest innen 14 dager. Rederiet kan på tilsvarende måte fremsette krav om forhandlinger innen 14 dager etter at det har mottatt forkynnelse om at søksmål er reist. Befinner skipet seg i utlandet kan slike tvister forelegges norsk utenriksstasjon og forhandlingen vil da bli ledet av norsk utenrikstjeneste mann. Tvisten må ikke bringes inn for utenlandsk myndighet. Tvisten kan bringes inn for domstolene innen to måneder fra forhandlingenes avslutning, eller dersom forhandling ikke holdes, innen to måneder fra oppsigelsen /avskjeden. Permisjonsrettigheter Permisjonsrettighetene finnes i sjømannsloven med forskrifter; en eventuell rett til stønad finnes i folketrygd loven. 20

21 SEAMEN S AFFAIRS Photo: Oddmund Reite Dismissal Section ( ) 15 of the Seamen s Act ( Dismissal due to dereliction of duty, etc. ) sets out the cases where a seafarer may be dismissed. Before a seafarer is dismissed, a hearing is to take place on board during which anyone having information relating to the case must be questioned. Statements are to be entered in the ship s log book or a separate record. Dismissals are to be handled in the same way as notices of termination as regards the requirements relating to written communications and information that must be provided. Negotiations in the event of notice of termination/dismissal A seafarer who claims there are no substantive grounds for notice of termination or that the dismissal is unlawful may demand negotiations with the shipping company. A written demand for such negotiations must be presented without undue delay, at the latest within 14 days. Likewise, the shipping company may demand negotiations within 14 days of notification that a suit has been filed. If the ship is abroad, such disputes can be brought before a 21

22 SJØMANNSSAKER Gravid arbeidstaker, arbeidstaker som nylig har født, som ammer eller har barn har rett til permisjon for den periode som er nødvendig for å unngå risiko for skade på seg selv/barnet forutsatt at at det ikke kan iverksettes skadeforebyggende tiltak. Gravid arbeidstaker Når svangerskapet er minst seks måneder fremskredet kan: - arbeidstaker alltid kreve permisjon - skipsfører/rederiet kreve at gravid arbeidstaker søker permisjon - arbeidstaker i innenriks fart likevel kreve å få fortsette i tjenesten hvis hun ved legeerklæring kan dokumentere at dette kan skje uten fare for henne selv eller barnet. Foreldrenes rett til permisjon ved fødsel og adopsjon - i barnets første leveår, permisjon i til sammen ett år for de to foreldrene - ved adopsjon, unntatt stebarnadopsjon, i til sammen ett år dersom barnet er under 15 år. Utvidet rett til permisjon ved fødselspenger / adopsjonspenger fra folketrygden Rett til fødselspenger/adopsjonspenger fra folketrygden, gir foreldrene rett til permisjon så lenge disse ytes. Delvis permisjon (tidskonto) Arbeidstaker som arbeider i mer enn halv stilling har rett til delvis permisjon i kombinasjon med delvis uttak av fødselspenger eller adopsjonspenger (se eget punkt). Retten er basert på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/ skipsfører. Farens rett til permisjon ved nedkomst I forbindelse med fødselen har faren rett til 4 ukers omsorgspermisjon dersom han bor sammen med moren og skal nytte tiden til omsorg for familie og hjem. Fedrekvoten Den del av fødselspengeperioden som er forbeholdt faren iflg. folketrygdloven. Det er en forutsetning at mor har opptjent retten til fødselspenger i minst halv stilling. Velferdspermisjon Sjøfolk kan kreve permisjon når foreldre, ektefelle eller barn er avgått ved døden eller er alvorlig syk. Er det inntruffet andre omstendigheter som gjør det til en velferdssak å få permisjon, gjelder som vilkår at det kan skaffes kvalifisert avløser. 22

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus 1 Velkommen om bord i F/F Gunnerus Welcome on board R/V Gunnerus 2 Forberedelse til tokt. Preparation for cruise. Helse miljø og sikkerhet ved NTNU. http://www.ntnu.no/adm/hms Health, safety and environmental

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Color Line 2012. A very short presentation.

Color Line 2012. A very short presentation. Color Line 2012. A very short presentation. Color Line 2012. A short presentation. 6 ships in operation. Average 18 daily departures (6500dep/year). Mini cruises and overnight services Day-pax services

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO,

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, 09.01.2018 «DEN VANSKELIGE KAMPEN MOT DOPING» - styrker og svakheter i regelverket STRATEGIPLAN 2016-2019: «Vi skal være en attraktiv og profesjonell

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer