sjømannssaker Seamen s affairs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sjømannssaker Seamen s affairs"

Transkript

1 sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø

2 SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker :... s. 6 Underavdelingenes målsetting:... s. 6 Underavdeling Arbeids- og levevilkår Arbeids- og levevilkår Ansettelse... s. 8 Arresterte sjøfolk i utlandet... s. 8 Blindpassasjerer... s. 8 Dagpenger ved arbeidsledighet... s. 8 Dødsfall om bord... s. 8 Ex-gratia utbetaling... s. 10 Fartstidsopplysninger... s. 10 Ferie for sjøfolk... s. 10 Helseerklæring... s. 12 Helsefarlige stoffer i daglig bruk om bord... s. 12 Helseforebygging for sjøfolk... s. 12 Hjemreise... s. 14 Hygieniske forhold... s. 16 ID - bevis / sjøfartsbok for sjøfolk... s. 16 Kontroll av maritim tjeneste (Mønstring)... s. 16 Kontakter... s. 16 Konvensjoner... s. 18 Krigsmedalje til krigsseilere... s. 18 Lån til sjøfolk i utlandet (Nødhjelp)... s. 18 Medisinkiste om bord... s. 18 Militærtjeneste... s. 20 Oppsigelse, avskjed og tvistebehandling... s. 20 Permisjonsrettigheter... s. 20 Personskader... s. 24 Radio Medico... s. 24 Risikovurdering... s. 24 Røyking... s. 26 Savnede sjøfolk... s. 26 Sjømannsleger (Se også Helseerklæring )... s. 26 Straffbar handling på norsk skip... s. 28 Syke og skadede sjøfolk... s. 28 Ungdom... s. 30 Verne- og miljøarbeid på skip... s. 30 Verneombudets hovedoppgave... s. 30 For-/baksidefoto : Knut Revne 2

3 SEAMEN S AFFAIRS Contents About the booklet:...p. 7 The Vessels&Seafarer s Units comprises...p. 7 The objectives of the Seamen s Units...p. 7 The responsibilities of the Units Working and Living Conditions Employment...p. 9 Seafarers arrested abroad...p. 9 Stowaways...p. 11 Deaths on board...p. 11 Sea service information...p. 11 Record of service...p. 11 Seafarers holidays...p. 11 Health certificate...p. 13 Substances injurious to health in daily use on board...p. 13 SHIP (Seafarers Health Information Program)...p. 15 Free passage home...p. 15 Contacts...p. 16 Hygienic conditions...p. 17 Supervision of maritime service...p. 17 Conventions...p. 19 Chest of medicines...p. 19 Notice of termination, dismissal and disputes...p. 19 Right to leave...p. 23 Personal injuries...p. 23 Radio Medico...p. 23 Missing seafarers...p. 25 Seamen s doctor (See also Health declaration)...p. 25 Felonies on Norwegian ships...p. 25 Sick and injured seafarers...p. 27 Risk assessment...p. 27 Smoking...p. 29 Social security schemes...p. 31 Protection and environment work on ships...p. 31 The main responsibilities of the safety delegate...p. 31 3

4 SJØMANNSSAKER Velferden: Avistjenesten... s. 32 Bibliotektjenesten... s. 32 Filmtjenesten... s. 34 Fotokonkurransene... s. 36 Fritidspakker... s. 36 ICSW... s. 36 Idrettstjenesten... s. 38 Kommunikasjon... s. 38 Linjedåp... s. 40 Sightseeing... s. 40 Shopping... s. 40 Skipsbesøk... s. 40 Kontakter i Norge... s. 42 Studietjenesten... s. 42 Stasjoner/Kontakter... s. 44 Kontakter i utlandet... s. 45 Underavdeling Utdanning, sertifisering og bemanning (USB) STCW-konvensjonen... s. 46 Sertifikater... s. 46 Sertifikatfornyelse... s. 48 Duplikat av sertifikat... s. 50 Underordnet personell... s. 50 Søknad om påtegningsdokument... s. 50 Revisjon... s. 52 Stikkordregister... s. 54 4

5 SEAMEN S AFFAIRS The Norwegian Government Seamen s Service (NGSS) Newspaper service...p. 33 Library service...p. 33 Film service...p. 35 Photo Contests...p. 37 Leisure boxes...p. 37 ICSW...p. 37 Sports services...p. 39 Communication...p. 39 Crossing Ceremony...p. 41 Sightseeing...p. 41 Shopping...p. 41 Ship visits...p. 41 Local contacts in Norway...p. 42 Stations/contacts:...p. 43 Local contacts abroad...p. 45 Studies...p. 45 The responsibilities of the Education Certification and Manning (ECM) Section comprise STCW Convention...p. 47 Endorsememt...p. 47 Audits...p. 53 Headword register...p. 55 5

6 SJØMANNSSAKER Bruk av heftet Dette heftet inneholder informasjon om sjømannssaker som adminis treres av avdeling Fartøy og sjøfolk i Sjøfarts direkto ratet. Heftet er ment som en veiledning for sjøfolk, rederier, elever og lærere ved sjømanns skolene og andre som er relatert til næringen. Bakerst i heftet finner man et stikkordregister relatert til sidene i heftet. Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker: Underavdeling Arbeids- og levevilkår Arbeids- og levevilkårs saksområder er i hovedsak admini strasjon av- og veiledning om sjømannsloven og skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter. Velferden har som hovedmål å yte velferdstilbud til norske skip og til utenlandske skip som anløper et utvalg norske havner. Underavdeling Utdanning, sertifisering og bemanning (USB) Underavdelingen har som overordnet mål å sikre at sjøfolks utdannelse og praksis er i samsvar med de krav som nasjonalt og internasjonalt er satt for den stilling/tjeneste vedkommende skal utøve. Underavdelingenes målsetting: Forankret i etatens overordnede mål, har under avdelingene sikring av sjøfolks helse, miljø og sikkerhet (HMS) som målsetting. Dette mål søkes nådd gjennom å sette sjøfolk i fokus som menneske og yrkesutøver. Underavdelingene skal utvikle og vedlikeholde et hensiktsmessig regelverk på området og følge opp dette gjennom å kontrollere kvalifikasjoner, sertifisere personell, føre tilsyn med maritim utdanning og sørge for rettmessig tjenesteforhold om bord. Det samme gjelder arbeidet for et tryggere og sunnere arbeids miljø, etablering av gode helse- og sosiale forhold, samt velferds tilbud til norske skip og til skip som anløper et utvalg av norske havner. 6

7 SEAMEN S AFFAIRS About the booklet This booklet gives information about seamen s affairs administered by the Norwegian Maritime Directorate. It is intended as a guide for seafarers, shipowners, students and teaching personnel of maritime educational institutions, and others engaged in activities related to the maritime industries. An index with page references is included. The Vessels & Seafarer s Department comprises: Section for Working and Living Conditions The tasks of the section for Working and Living Conditions are mainly centred on administration and guidance relating to the Seamen s Act and the Ships Safety and Security Act, with regulations. Norwegian Government Seamen s Service (NGSS) The NGSS s main task is to provide welfare services to Norwegian ships and foreign ships calling at a selection of Norwegian ports. Section for Education, Certification and Manning (ECM) The ECM s principal aim is to ensure that the education and experience of seafarers complies with the requirements established nationally and internationally for the capacity/service of the seafarer concerned. The objectives of the Seamen s sections: Anchored in the principal aims of the agency, the objectives of the sections are to ensure the health, environment and safety (HES) of seafarers. The achievement of these objectives must be sought through focusing on the seafarer as a human being and a professional. The sections should develop and maintain appropriate legislation for its areas and follow up this by checking qualifications, issuing certificates to seafarers, exercising control over maritime education, and ensuring proper employment conditions on board. The same applies to the work for a safer and healthier working environment, the establishment of good health and social conditions, as well as the provision of welfare services to Norwegian ships and foreign ships calling at a selection of Norwegian ports. 7

8 SJØMANNSSAKER Arbeids- og levevilkårs saksområder Arbeids- og levevilkår Ansettelse Sjøfolk skal ha ansettelsesavtale på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Avtalen skal være underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom ansettelsesforholdet er regulert i tariffavtale, skal det utrykkelig vises til denne. Tariffavtalen blir da å betrakte som en del av ansettelsesavtalen. Foreligger ikke tariffavtale skal månedlig hyre angis for alle, og for de som omfattes av skipssikkerhets loven skal også timebetaling for overtids arbeid angis. Ansettelsesavtalen skal som utgangs punkt minst gi like gode vilkår som sjømanns loven. For NIS- skip er det adgang til å fravike enkelte av bestemmel sene i sjømannsloven dersom dette gjøres i tariffavtale. Fravik fra sjømannsloven, som ikke er gjort i tariff avtale, er ikke gyldig. En må da falle tilbake på den løsning som følger av sjømanns loven. Arresterte sjøfolk i utlandet Det skal straks sendes underretning til stedlig norsk utenriksstasjon. Utenriksstasjonen skal i nødvendig utstrekning yte bistand til den arresterte, og eventuelt bistå overfor lokale myndigheter. Utenriksstasjonen skal underrette myndigheter i Norge inkludert Sjøfartsdirektoratet. Blindpassasjerer Dersom det er blindpassasjerer om bord, skal det straks sendes orientering til Sjøfartsdirektoratet. Norsk utenriks stasjon (eller politiet dersom skipet er i Norge) i vedkommende havn eller første anløpshavn skal også underrettes. Underretningen bør inneholde opplysninger som gjør det mulig å fastslå blindpassasjerenes nasjonalitet og identitet. Dagpenger ved arbeidsledighet Informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet. Kontakt: - Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller - Lokal NAVtrygd. Ordningen med arbeidsledighetstrygd for norske sjøfolk bosatt i utlandet opphørte 1. januar Dødsfall om bord Underretning om dødsfall skal snarest gis til Sjøfarts direktoratet. Stedlig norsk utenriksstasjon eller utenriksstasjon i første anløpshavn skal også underrettes om dødsfallet. Tidspunkt, flynummer 8

9 The responsibilities of the Working and Living Conditions Sections SEAMEN S AFFAIRS Working and Living Conditions Employment Seafarers must have an employment contract, written on a form obtainable from the Directorate. The contract must be signed by both the employer and the employee. If the employment relationship is regulated by a collective bargaining agreement, that agreement must be expressly referred to in the contract. The collective bargaining agreement is then deemed to be part of the employment contract. If no such agreement exists, monthly wages must be stated for all employees, and for those covered by the Ship Safety and Security Act also the hourly payment for overtime work. The employment contract must generally offer conditions of employment which are equal to or better than those of the Seamen s Act. For NIS ships, deviation from some of the provisions of the Seamen s Act is permitted, but only if such deviation is regulated by a collective bargaining agreement. Any other deviation from the Seamen s Act is invalid, and the provisions of the Seamen s Act apply in such cases. Photo: Gaute Kongsnes Seafarers arrested abroad The nearest Norwegian Foreign Service mission must be contacted forthwith. The Foreign Service mission is to give such assistance as is deemed to be necessary to the arrested seafarer and, as the case may be, to the local authorities. The Foreign Service mission is to notify Norwegian authorities including the NMD. 9

10 SJØMANNSSAKER Foto: Otto Thomassen og fraktbrev for hjemsendelse av avdøde skal opplyses utenriksstasjonen. Skipsføreren/rederiet skal sørge for at underretning blir gitt til de pårørende. Ex-gratia utbetaling Utbetaling til norske sjøfolk og etterlatte etter norske sjøfolk som seilte ute i krigsårene i tiden 1. juli 1940 til og med 30. juni Fartstidsopplysninger Spørsmål om fartstidsopplysninger når det gjelder tjeneste på norskregistrerte skip fram til 1/1-89 skal rettes til Riks arkivet, P.B Ullevål stadion, 0806 OSLO. Opplysninger om ansettelsesforhold etter 1/1-89 rettes til Maritimt Arbeids giver/arbeidstakerregister, P.B. 4330, 2308 HAMAR. Ferie for sjøfolk Ferieloven og forskrift om ferie for arbeidstakere på skip har regler om rett til ferie, feriepenger og fastsettelse av ferietidspunktet m.v. Det er gitt ut en orientering om dette av Sjøfartsdirektoratet og Kommunaldepartementet. Den er sendt til skip/rederier, visse NAV lokalkontorer og utenriksstasjoner. Arbeidstilsynet veileder om loven og Sjøfartsdirektoratet om forskriften. 10

11 SEAMEN S AFFAIRS Stowaways If there are stowaways on board, this must be reported to the Directorate forthwith. The Norwegian Foreign Service mission (or the police if the ship is in Norway) in the port concerned or the first port of call must also be notified. The notification should contain information enabling the authorities to establish the nationality and identity of the stowaways. Deaths on board Notification is to be given to the Directorate as soon as possible. The nearest Norwegian Foreign Service mission (in the port concerned or the first port of call) is also to be notified. The Foreign Service mission must be informed about the time, flight no. and consignment note of the transport home of the deceased. The master /company is to ensure that the deceased s relatives are notified. Sea service information Inquiries about sea service relating to service on Norwegian-registered ships up to 1 January 1989 are made to the National Archives of Norway, P.O. Box 4013 Ullevål stadion, NO-0806 OSLO. Inquiries about sea service after that date are made to the Maritime Employer/Employee Register, P.O. Box 4330, NO-2308 HAMAR. Record of service A record of service will be issued to foreign employees. A foreign employee who does not live in Norway and who is employed by a foreign employer to provide service to passengers on tourist ships will only be provided with a record of service upon the employee s own request. The record of service is issued by Norwegian employment offices with maritime service functions and Norwegian Foreign Service mission. Seafarers holidays The Act relating to Annual Holidays and regulations relating to the holidays of seafarers entitle the seafarer to a paid holiday and to choose when to go on holiday, etc. Information about this has been prepared by the Directorate and the Ministry of Local Government and is sent to ships/owners, certain employment offices and Foreign Service mission. Contact the local Labour Inspectorate for guidance on the Act and the Norwegian Maritime Directorate for guidance on the regulations. 11

12 SJØMANNSSAKER Helseerklæring Ved tiltredelse av tjeneste må enhver arbeidstaker på skip, inkludert fiske- og fangstfartøy uansett stilling og funksjon om bord, ha helseerklæring i henhold til sjømannsloven. Ved førstegangssøknad om og ved fornyelse av maritimt sertifikat kreves også nevnte helseerklæring. Skipsfører har rett og plikt til å kreve at enhver av mannskapet lar seg undersøke av lege og å sørge for forsvarlig legeundersøkelse når sjøfolk er syke eller skadet. Gyldighetstid Gyldighetstiden er 2 år, fra erklæring ble utstedt. For tjenestegjørende under 18 år eller over 50 år må helse erklæringen alltid fornyes når det er gått 1 år. For fiske og fangst er den nedre aldersgrense 21 år før helseerklæring kan bli gitt med 2-års gyldighet. Helsefarlige stoffer i daglig bruk om bord Det er vedtatt forskrift om vern av arbeidstakere mot kjemikalier og biologiske faktorer. Forskriften legger ansvar på rederi og skipsfører for å hindre at arbeids takere skal bli utsatt for og skadet ved bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer om bord. Eventuell eksponering må reduseres til et så lavt nivå at det er tilstrekkelig vern for arbeidstakers sikkerhet og helse. Reglene skal ivaretas gjennom rederienes sikkerhetsstyringssystem der det er krav om slike, og uansett skal det foretas risikovurderinger og sørges for at nødvendig verneutstyr blir brukt. Helseforebygging for sjøfolk SHIP (Informasjonskampanje om sjøfolks helse) SHIP har som formål å forbedre sjøfolks kunnskap og bevissthet om helse og i forhold til å ta større ansvar for sin egen helse. SHIP omfatter 7 emner: Trygg reise, Fysisk aktivitet, Kosthold, Malaria, Mathygiene, Overvekt og HIV/AIDS kjønnssykdommer. Disse brosjyrene og informasjon om kampanjen finnes på www. seafarershealth.org eller ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for mer informasjon. 12

13 SEAMEN S AFFAIRS Photo: Arne Vikan Health certificate Prior to taking up service on board, any employee on a ship, included fishingboats and irrespective of capacity or function on board, must have a health certificate in accordance with the Seaman s Act. Such a health certificate is also required when applying for a certificate for the first time and for the renewal of a certificate. The master has the right and duty to require any crew on board to be examined by a doctor and is obligated to arrange for proper medical examination of any seafarer who is sick or injured in cases where the life or health of the seafarer or any other person on board may be endangered. Period of validity The health certificate is valid for 2 years, after the date of issue. Employees under 18 or over 50 years of age must always have their health certificate renewed after 1 year. For fishing vessels, the lower age limit is 21 years. Substances injurious to health in daily use on board Regulations have been adopted concerning the protection of employees against chemical and biological agents. The regulations require shipping companies and masters of vessels to prevent employees 13

14 SJØMANNSSAKER Hjemreise Fri hjemreise fra skip i utenriks fart pga tjenestetid Ordningen omfatter arbeidstaker som er norsk stats borger eller statsborger i land som omfattes av EØS-avtalen eller har sitt bosted i Norge og - som har vært sammenhengende i tjeneste på samme skip eller på skip tilhørende samme rederi i minst 6 måneder, eller - som har gjort sammenhengende tjeneste i 6 måneder som ledd i mannskapsmessig samarbeid. Fri hjemreise for gravid arbeidstaker som har fått innvilget permisjon Hjemreisen dekkes av staten for gravid arbeidstaker bosatt i Norge og av rederiet for gravid arbeidstaker bosatt utenfor Norge. Fri hjemreise for unge arbeidstakere - ved manglende tilpasning om bord på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser eller - ved misbruk av alkohol eller andre rusmidler. I tillegg gjelder for ungdom under 18 år fri hjemreise: - ved fratredelse i utlandet ved vanlig opphør av tjenesteforholdet om bord. Fri hjemreise ved forlis Ved forlis har sjøfolk krav på fri hjemreise. For de som er ansatt for en bestemt reise, har sjøfolk rett til fri reise til det sted hvor de oppholdt seg ved inngåelse av ansettelsesavtalen eller til det avtalte fratredelsessted. Fri hjemreise for rederiets regning når sjømannen blir etterlatt i norsk eller utenlandsk havn på grunn av sykdom eller skade. Ved følgende sykdommer dekker staten utgiftene hvis sjøfolkene har sitt bosted i Norge: - veneriske sykdommer - tuberkulose - sinnslidelse. Hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs retter seg mot skipet og viser til krav til forsikring eller garanti for å kunne dekke hjemreiseutgifter ved konkurs for besetningsmedlemmer som ikke er omfattet av norske trygdeordninger e.l. 14

15 SEAMEN S AFFAIRS from exposure to and injuries from the use of chemicals or biological factors on board. In general, employees shall not be exposed to such hazards, but use may be made of such materials when alternatives do not exist. According to the regulations, such hazardous materials shall be covered by shipping companies safety management systems where there is a requirement for these systems; in any case, risk analyses must be carried out and the use of necessary protective gear shall be ensured. SHIP (Seafarers Health Information Program) SHIP is a health campaign that aims to improve seafarer s knowledge and awareness of health issues and allow them to take gre ater responsibility for certain aspects of their own health. SHIP focuses on 7 topics: Safe Travel, Psysical Exercise, Healthy Food, Malaria, Food Safety, Owerweight and HIV/AIDS STD s. These brochures and more information about the campaign can be found on Foto: Sorun Kristiansen Free passage home Free passage home for youths under 20 - in the event of inability to adjust to life on board due to physical or mental disorders, or - in the event of abuse of alcohol or drugs. Free passage home for youths under 18 - upon ordinary termination of their employment relationship on board when abroad. 15

16 SJØMANNSSAKER Hygieniske forhold Rottesertifikat Samarbeidsetater/tilsynsmyndighet/laboratorietilgang: Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt og kommune leger. ID-bevis / sjøfartsbok for sjøfolk Sjøfolk som er norske statsborgere kan få identitetsbevis i henhold til gjeldende ILO-konvensjon. Hensikten er å lette sjøfolks adgang til landlov i fremmede land og til innreise til og gjennomreise i slikt land, når de er på vei til eller fra et skip. Fartsoppgave utstedes til utenlandsk arbeidstaker. For utlending som ikke er bosatt i Norge og ansatt av utenlandsk arbeidsgiver for å betjene passasjerer på turistskip, utstedes fartsoppgave bare når arbeidstakeren krever å få slik oppgave. Fartsoppgave utstedes av utvalgte lokale NAV-kontorer i Norge og norsk utenriksstasjon. Kontroll av maritim tjeneste (Mønstring) Kontroll av maritim tjeneste skjer ved at arbeidsgiver ved forkontroll og utvalgte lokale NAV-kontorer i Norge/norske utenriksstasjoner med påfølgende offentlig kontroll, forvisser seg om at arbeidstaker oppfyller de fastsatte krav for tjenesten vedrørende ansettelse, kvalifikasjoner, helse etc. Lokale NAV-kontorer på følgende steder i Norge foretar slik kontroll: Fredrikstad, Oslo, Sandefjord, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Narvik, Tromsø og Hammerfest. Kontakter / Contacts: NAV Drift og utvikling Postboks 5200 Nydalen NO-0426 Oslo Tlf.: Arbeids- og velferdsdirektoratet C.J. Hambrospl. 2, Postboks 5, St. Olavs plass NO-0130 Oslo Tlf.: Helsedirektoratet Tlf.:

17 SEAMEN S AFFAIRS Free passage home when the ship is lost If the ship is lost in a maritime accident, the seafarer is entitled to free passage home. A seafarer employed for one particular voyage is entitled to free passage to the place where he/she was staying when entering into the employment agreement or to the agreed place of termination of the employment relationship. Free passage at the company s expense in the event of illness or injury is guaranteed when the seafarer is left behind in a Norwegian or foreign port due to illness or injury. For seafarers domiciled in Norway, the government covers the expenses in the following cases: - venereal diseases - tuberculosis - mental disorders Free passage home in the event of an employer s bankruptcy or liquidation is a ship-specific guarantee referring to the insurance or guarantee of an individual ship to cover travel expenses following a bankruptcy /liquidation for crews not covered by Norwegian social security schemes, etc. Hygienic conditions Deratting certificate Cooperation agencies/regulatory authority/laboratories: Norwegian Board of Health and National Institute of Public Health and chief municipal medical officers. Supervision of maritime service Supervision of maritime service is exercised through the employer s preliminary control and through the employment offices supervision of maritime service in Norway/through the general control of Foreign Service missions, ensuring that the employee meets the service requirements in respect of employment, qualifications, health, etc. Supervision is carried out by the employment service in the following Norwegian towns: Fredrikstad, Oslo, Sandefjord, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Bodø, Narvik, Tromsø and Hammerfest. 17

18 SJØMANNSSAKER NAV Aa-register Postboks 4330 NO-2308 Hamar NAV Utland Langkaia 1, Postboks 8138 Dep NO-0033 Oslo Tlf.: Riksarkivet Folke Bernadottesv. 21, Postboks 4013-Ullevål stadion NO-0806 Oslo Tlf.: Pensjonstrygden for sjømenn Københavngt. 10, Postboks 8143 Dep. NO-0033 Oslo Tlf.: Konvensjoner ILO-konvensjoner for sjøfolk Alle ILO-konvensjoner for sjøfolk som Norge har ratifisert, er implementert i norske lover og forskrifter. IMO-konvensjoner for sjøfolk STCW-konvensjonen har krav om sjømannslege og helse, syn og hørsel. Krigsmedalje til krigsseilere Sjøfartsdirektoratet deler ut Krigsmedaljen til norske og utenlandske sjøfolk (og deres etterlatte) som tjenestegjorde om bord på skip i den norske handelsflåten under den annen verdenskrig. Lån til sjøfolk i utlandet (Nødhjelp) Sjøfolk som er bosatt i Norge og som i utlandet er uten midler til sitt underhold kan ha krav på lån av norsk utenriksstasjon. Medisinkiste om bord Hvilke legemidler på hvilke skip og rednings flåter mv., innkjøp, oppbevaring og bruk Forskrift om skipsmedisin fastsetter hva som skal finnes om bord på norske skip av legemidler m.v. for å bidra til å ivareta arbeids takeres og passasjerers helse og sikkerhet. Forskriften gir anvisninger for anskaffelse, oppbevaring og bruk av legemidler m.v. 18

19 SEAMEN S AFFAIRS Conventions ILO conventions for seafarers All ILO conventions for seafarers that are ratified by Norway are implemented in Norwegian legislation. IMO conventions for seafarers The STCW Convention contains requirements relating to seamen s doctor and health, eyesight and hearing. Chest of medicines Medical supplies to be carried on each individual ship and life rafts, etc., purchasing, storage and use The provisions relating to the chest of medicines prescribe the medical supplies, etc. that are to be found on board Norwegian ships to contribute to safeguarding the health and safety of employees and passengers. The regulations contain provisions relating to the acquisition, storage and use of medical supplies, etc. Information about the chest of medicines Norwegian Directorate of Health. Notice of termination, dismissal and disputes Notice of termination A seafarer may be given notice on substantive grounds. Notice of termination must be in writing and contain information about the seafarer s right to demand a negotiation, file a suit and the timelimits for making such demands. The seafarer can also demand a written explanation of the grounds for the notice of termination. 19

20 SJØMANNSSAKER Informasjon om medisinkisten: Sosial- og helsedirektoratet. Militærtjeneste Vernepliktsverket, i samråd med Sjøfartsdirektoratet, har samlet reglene om norske sjøfolks militærtjeneste i rundskriv og en kort orientering til sjøfolk. NAV arbeid lokal, UD s fagstasjoner og rederier har fått trykksaken. Det fremgår der hvilke myndigheter eller enheter som kan gi videre veiledning. Oppsigelse, avskjed og tvistebehandling Oppsigelse Når det er saklig grunn for det, kan sjøfolk sies opp. En oppsigelse skal være skriftlig og inneholde opplysninger om sjøfolks rett til å kreve forhandling, reise søksmål og om fristene for å fremme slike krav. Sjø folk kan også kreve skriftlig begrunnelse for oppsigelsen. Avskjed Avskjed kan skje i slike tilfeller som er nevnt i sjømanns lovens 15. Før en sjømann avskjediges skal det holdes et avhør om bord, hvor sjømannen og andre som har opplysninger i saken skal forklare seg. Forklaringen skal innføres i skipsdagboken eller i særskilt protokoll. Det gjelder samme krav til skriftlighet og innhold ved avskjed som oppsigelse. Forhandling ved avskjed eller oppsigelse Sjøfolk som vil gjøre gjeldende at det ikke fore ligger en saklig begrunnet oppsigelse eller at avskjedigelsen er ulovlig, kan kreve forhandlinger med rederiet. Krav om slike forhandlinger må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold, senest innen 14 dager. Rederiet kan på tilsvarende måte fremsette krav om forhandlinger innen 14 dager etter at det har mottatt forkynnelse om at søksmål er reist. Befinner skipet seg i utlandet kan slike tvister forelegges norsk utenriksstasjon og forhandlingen vil da bli ledet av norsk utenrikstjeneste mann. Tvisten må ikke bringes inn for utenlandsk myndighet. Tvisten kan bringes inn for domstolene innen to måneder fra forhandlingenes avslutning, eller dersom forhandling ikke holdes, innen to måneder fra oppsigelsen /avskjeden. Permisjonsrettigheter Permisjonsrettighetene finnes i sjømannsloven med forskrifter; en eventuell rett til stønad finnes i folketrygd loven. 20

21 SEAMEN S AFFAIRS Photo: Oddmund Reite Dismissal Section ( ) 15 of the Seamen s Act ( Dismissal due to dereliction of duty, etc. ) sets out the cases where a seafarer may be dismissed. Before a seafarer is dismissed, a hearing is to take place on board during which anyone having information relating to the case must be questioned. Statements are to be entered in the ship s log book or a separate record. Dismissals are to be handled in the same way as notices of termination as regards the requirements relating to written communications and information that must be provided. Negotiations in the event of notice of termination/dismissal A seafarer who claims there are no substantive grounds for notice of termination or that the dismissal is unlawful may demand negotiations with the shipping company. A written demand for such negotiations must be presented without undue delay, at the latest within 14 days. Likewise, the shipping company may demand negotiations within 14 days of notification that a suit has been filed. If the ship is abroad, such disputes can be brought before a 21

22 SJØMANNSSAKER Gravid arbeidstaker, arbeidstaker som nylig har født, som ammer eller har barn har rett til permisjon for den periode som er nødvendig for å unngå risiko for skade på seg selv/barnet forutsatt at at det ikke kan iverksettes skadeforebyggende tiltak. Gravid arbeidstaker Når svangerskapet er minst seks måneder fremskredet kan: - arbeidstaker alltid kreve permisjon - skipsfører/rederiet kreve at gravid arbeidstaker søker permisjon - arbeidstaker i innenriks fart likevel kreve å få fortsette i tjenesten hvis hun ved legeerklæring kan dokumentere at dette kan skje uten fare for henne selv eller barnet. Foreldrenes rett til permisjon ved fødsel og adopsjon - i barnets første leveår, permisjon i til sammen ett år for de to foreldrene - ved adopsjon, unntatt stebarnadopsjon, i til sammen ett år dersom barnet er under 15 år. Utvidet rett til permisjon ved fødselspenger / adopsjonspenger fra folketrygden Rett til fødselspenger/adopsjonspenger fra folketrygden, gir foreldrene rett til permisjon så lenge disse ytes. Delvis permisjon (tidskonto) Arbeidstaker som arbeider i mer enn halv stilling har rett til delvis permisjon i kombinasjon med delvis uttak av fødselspenger eller adopsjonspenger (se eget punkt). Retten er basert på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/ skipsfører. Farens rett til permisjon ved nedkomst I forbindelse med fødselen har faren rett til 4 ukers omsorgspermisjon dersom han bor sammen med moren og skal nytte tiden til omsorg for familie og hjem. Fedrekvoten Den del av fødselspengeperioden som er forbeholdt faren iflg. folketrygdloven. Det er en forutsetning at mor har opptjent retten til fødselspenger i minst halv stilling. Velferdspermisjon Sjøfolk kan kreve permisjon når foreldre, ektefelle eller barn er avgått ved døden eller er alvorlig syk. Er det inntruffet andre omstendigheter som gjør det til en velferdssak å få permisjon, gjelder som vilkår at det kan skaffes kvalifisert avløser. 22

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Klaveness 1 Navigare 4 flagger - 2013 hjem Norsk flagg på dagsorden Ekstra fokus på brann Side

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer