Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN"

Transkript

1 Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN LØNN I FASTE STILLINGER LØNN TILLITSVALGTE LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG HELLIGDAGSTILLEGG KVELDS- OG NATTILLEGG DIV. TILLEGG UTRYKNING NATT PÅLØPTE FERIEPENGER 020 LØNN TIL VIKARER VIKARLØNN V/SYKDOM VIKARLØNN V/FØDSELSPERMISJON VIKAR VED FERIE ANNEN VIKARLØNN LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG HELLIGDAGSTILLEGG KVELDS- OG NATTILLEGG DIV. TILLEGG UTRYKNING NATT PÅLØPTE FERIEPENGER - VIKAR 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP EKSTRAHJELP EKSTRAHJ. - ØREMERKED TILSKUDD ENGASJEMENT PÅLØPTE FERIEPENGER - EKSTRAHJ 040 OVERTIDSLØNN OVERTID OVERTID-UTRYKNING OVERTID-LØNN ØVELSER DELTID UTRYKNING DELTID LØNN ØVELSER PERSONSØKERTILLEGG PÅLØPTE FERIEPENGER - OVERTID 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRING HONORAR/OPPDRAGSTAKER FOSTERHJEMSGODTGJ BESØKSHJEM STØTTEKONTAKTER PRIV. AVLASTN. FUNK.HEMMEDE

2 05016 KM-GODTGJ.-AVG./TREKKPL SAMLINGSSTYRERTILLEGG BEREDSKAPSGODTGJØRING UTRYKKING LØNN - ØVELSER KLESGODTGJØRELSE-SKATTEPLIKTIG NETTOTREKK HJEMME-PC RED.LØNN -V/KJØP HJEMME-PC TOLKETJENESTEN FORSKJØVET ARBEIDSTID SYSSELSETTINGSTILTAK LÆRLINGER ANNEN LØNN INTERN BRUK - TELEFONGODTGJØRELSE AVGPL OPPGPL TLF.GODTGJ PÅLØPTE FERIEPENGER, ANNEN LØNN 070 LØNN TIL VEDLIKEHOLD/LØNN VEDLIKEHOLD NYBYGG OG NYANLEGG LØNN HÅNDVERKERE AVTALEFESTEDE TILLEGG PÅLØPTE FERIEPENGER - VEDLIKE. 080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ORDFØRER/VARAORDFØRER LEDERGODTGJ. POLITIKERE MØTEGODTGJ. POLITIKERE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE PÅLØPTE FERIEPENGER - POL TREKKPL/OPPG.PL/IKKE AVG.PL.LØ 090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER PENSJONSUTGIFTER PENSJONSUTGIFTER - LÆRERE AFP- ORDNINGEN PENSJONER BEV. AV KOMMUNEN FRI GRUPPELIVSFORSIKR FRI GRUPPELIVSFORSIKR LÆRERE FRI ULYKKESFORSIKR. 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSG. AVG. FOLKETRYGDEN ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER 1 2 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON 100 KONTORMATERIELL KONTORMATERIELL

3 10020 ABONNEM. AVISER, FAGTIDSKRIFT KOPIERINGSPAPIR FAGLITTERATUR KJØP AV KARTVERK 105 UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREBØKER ARBEIDSM. TIL UNDERVISNINGEN FRITT SKOLEMATERIELL SKOLEBOKSAMLINGER LEK OG SYSSELSETN. MAT SÆRSKILTE HJ.MIDLER FUNKSJONSH ANDRE UNDERVISNINGSUTGIFTER UNDERVISNINGSMATERIELL 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK UTSTYR, REKVISITA BLEIER 114 MEDIKAMENTER MEDISINER VAKSINER 115 MATVARER BEVERTNING MATVARER SKOLEFRUKT OG GRØNT 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENESTER RENHOLDSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR TEKSTILER VELFERDSTILTAK ANSATTE HMS-PRIS VELFERD/KULTURTILTAK BRUKERE FILMLEIE TIL KINO UTGIFTSDEKNING UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM ETABLERING UTGIFTSDEKNING AVLASTNING ØVRIGE HJELPETILTAK KJEMIKALIER ANNET MATERIELL/TJENESTER AVFALLSPLAN-MEDL.KOMMUNENE KJØP AV KILDESORTERINGSUTSTYR KJØP AV EKSTRAAVFALLSSEKKER KJØP AV RENOVASJONSSTATIV KJØP RENOV.MATR.,SEKKER,POSER RESTAVFALL TIL DEPONI

4 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON PORTO TELEFON, FAX MOBILTELEFON BANK OG DATATJENESTER DATAKOMMUNIKASJON IKKE I BRUK (SPES.AVT) - TELEF 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ANNONSEUTGIFTER TRYKKING GAVER V/REPRESENTASJON TELEFONKATALOGER 150 OPPLÆRING, KURS OPPLÆRINGSTILTAK FOR ANSATTE KURS/KONFERANSEAVGIFTER 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BIL M.V. SOM ER OPPGAVEPLIKTIG (FØRES AV LØNNINGSKONTORET) REISEUTGIFTER REISEUTGIFTER M/REFUSJON OPPHOLDSUTGIFTER REISEUTGIFTER, ANDRE 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER (FØRES AV LØNNINGSKONTORET) ERKJENTLIGHETSGAVER KLESGODTGJØRELSE KONSULENTTJENESTER FLYTTEGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE PERSONFORSIKRING U/H.AVTALEN KOMPENSASJON/PRAKSISUTGIFTER PENSJON BEV. AV KOMMUNEN ANDRE OPPGAVEPL.GODTGJØRELSER UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM UTGIFTSDEKNING AVLASTNING 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER DRIFTSUTG. EGNE TRANSPORTM DRIVSTOFF SKYSS AV SKOLEBARN TRANSPORT INST. BEBOERE TRANSPORT EKSKURSJONER TRANSPORT FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORT 180 ENERGI

5 18000 STRØM OLJE TIL OPPVARMING STRØM TIL FYRKJELER 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING FORSIKRINGER FORSIKRINGER BARN/UNGE ULYKKES- OG PERSONFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING ALARMSYSTEMER 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN HUSLEIE (EKSTERN) LEIE AV GRUNN FESTEAVGIFTER FESTETOMTER 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER OG LIGNENDE KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER KOPIERINGSAVTALER KONTINGENTER/LISENSER INNFORDRINGSKOSTNADER SKOGAVGIFT OU-KONTINGENT ANDRE AVGIFTER, GEBYRER FORSINKELSESRENTE/PURREGEBYR 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER INVENTAR, UTSTYR, MASKINER KONTORMASKINER TRYGGHETSALARMER HJELPEMIDLER BØKER/ANNET UTLÅNSMAT FILM/AV IT- UTSTYR PROGRAMVARE LEIE/LEASING AV UTSTYR MASKINELT UTSTYR VERKTØY OG REDSKAP LÆREMIDLER 209 MEDISINSK UTSTYR MEDISINSK UTSTYR 210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE\LEASING AV TRANSPORTMIDLER DRIVSTOFF REP/VEDLIKEH. AV LEIEBILER KJØP AV TRANSPORTMIDLER

6 220 LEIE (OPERASJONELL LEASING) AV DRIFTSMIDLER LEIE\LEASING AV MASKINER KJØP AV MASKINER KJØP AV DATAMASKINER KJØP AV KONTORMASKINER 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER, NYBYGG VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD ANLEGG VEDLIKEH. GRØNTANL. VEIER P-PL VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR VEDLIKEHOLD OVERVÅKINGSANLEGG VEDLIKEHOLD BILVEKT MED DATAUT VEDLIKEHOLD BILVRAKPRESSE VEDLIKEHOLD TRANSP.MASKINER-AN VEDLIKEHOLD FYLLPLASS-ANDRE UT VEDLIKEHOLD DEPONIGASSANLEGG VEDLIKEHOLD OVERVÅKINGSUTSTYR VEDLIKEHOLD LEDNINGER, A.UTG BYGNINGSMESSIGE ARB VEDLIKEH. KOMMUNENS SKOGER NYBYGG SORTERINGSANLEGG NÆRINGSAVFALL SORTERINGS- OG LAGEROMRÅDE GJENBRUKSSTASJON SORTERINGSCONTAINERE SORTERING AV NÆRINGSAVFALL FLYTTING AV MATBINGE PORT TIL STEGEN FYLLPLASS FLYTT.OMLAST.BINGER,P.P.P SORTERINGS- OG LAGEROMRÅDE OPPHOLDSROM/GARDEROBER GASSLEDNING TIL AHSA ENTREPRENØRTJEN.(HOVEDENTR.) UNDERENTREPRENØR-BYGN.MESS.ARB UNDERENTREPRENØR-UTENOMHUSANL UTSMYKKING AV BYGG OG ANLEGG DEPONIGASSANLEGG 240 SERVICEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER SERVICE\SERVICEAVTALER REP. AV DRIFTS OG ANLEGGSMIDLE VEDLIKEH.AV INVENTAR OG UTSTYR VAKTMESTERTJENESTE 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD OG NYBYGG, UTGIFTER TIL PÅKOSTNING VEDLIKEHOLD AV TRANSPORTM VEDLIKEHOLD AV KONTORUTSTYR

7 25020 VEDLIKEH. BYGNINGER, ANLEGG ASFALT MATERIALER TIL NYBYGG 260 RENHOLD OG VASKERI RENHOLDSTJ. KOM. BYGG VASK\RENS AV TEKSTILER 270 KONSULENTTJENESTER JURIDISK BISTAND KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER-BYGG ARKITEKT-BYGG ARKITEKT-LANDSKAP PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE BYGN.TEKN. KONSULENT VVS-KONSULENT ELEKTROKONSULENT VVA-KONSULENT GEO.TEKNISK KONSULENT KONSULENTTJENESTER-DRIFTSASS KONSULENTTJENESTER-ANALYSER 280 GRUNNERVERV KJØP AV TOMT/GRUNNERVERV ULEMPEERSTATNING 285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG KJØP AV EKS. BYGG\ANLEGG 290 INTERNKJØP ANNET INTERNKJØP 3 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 300 FRA STATEN KJØP AV TJ. FRA STATEN STATLIGE INSTITUSJONER 330 FRA FYLKESKOMMUNEN KJØP AV TJ. FRA FYLKESKOMMUNEN FYLKESKOMMUNALE INSTITUSJONER 350 FRA KOMMUNER KJØP AV TJ. FRA KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER

8 370 FRA ANDRE (PRIVATE) DRIFTSAVT/DRIFTSTILSK. PRIVATE DRIFTSTILSKUDD-OPPGAVEPLIKTIG PRIVATE INSTITUSJONER EGENANDEL HELSETJENESTER KJ.TJ.TRANSP.AV AVFALL FRA OML KJ.TJ.TRANSPORT AV DEKK KJ.TJ.TRANSPORT AV GLASS KJ.TJ.TRANSPORT AV PAPP/PAPIR KJ.TJ.TRANSPORT AV MATAVFALL KJ.TJ.BEHANDLING AV MATAVFALL KJ.TJ.TRANS./BEH.AV KJØL-/FRYS KJ.TJ.TRANS./HOGGING AV TREVIR KJ.TJ.BEHANDLING AV SPESIALAVF KJ.TJ.BEHANDLING AV PLAST KJ.TJ.TRANS/BEH.NÆR.ELEKTROAVF KJ.TJ.FORBRENN.HUSHOLDN.AVFALL KJ.TJ.TRANSPORT HUSHOLDN.AVFAL INNSAMLING, ENTREPRISER KJØP AV ANDRE PRIVATE TJEN. 375 KJØP FRA IKS, DER KOMMUNEN ER DELTAGER KJØP FRA IKS-KOMMUNEN ER DELT. 380 FRA EGNE SÆRBEDRIFTER KJØP AV TJ. ANDRE/SÆRBEDRIFTER 4 OVERFØRINGSUTGIFTER 400 TIL STATEN OVERFØRINGER TIL STATEN OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORV SLUTTBEH.AVG.NÆRINGSAVF.STATEN SLUTTBEH.AVG.HUSHOLDN.AVF.STAT TAP/RED.TIDL.INNTEKTSFØRT 429 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MVA.PL.ANSKAFF.M/REF. HØY SATS MVA.PL.ANSKAFF.M/REF. MIDDELS SATS MVA.PL.ANSKAFF.M/REF. LAV SATS 430 TIL FYLKESKOMMUNER OVERF. TIL FYLKESKOMMUNEN 450 TIL KOMMUNER OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 470 TIL ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD TAP PÅ FORDRINGER/GARANTIER

9 47020 BIDRAG LIVSOPPHOLD BIDRAG/FORSKUDD PÅ TRYGD UTBEDRINGSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD ERSTATNINGER ØREAVRUNDINGER M.V. 475 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER OVF.TIL IKS-KOMMUNEN ER DELTAG 480 TIL EGNE SÆRBEDRIFTER OVERF. TIL EGNE SÆRBEDRIFTER 490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER RES. TILLEGGESBEV TIL DISP. DRIFTS-/ØKONOMIUTV LØNNSREGULERING DIV. UTG. TIL DISP. FOR STYRET 5 FINANSUTGIFTER 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER RENTER PÅ LØPENDE LÅN RENTER PÅ LÅN INTERKOM. SELSK ANDRE RENTEUTGIFTER RENTER FINANS. LEASING ETABL.GEBYR,KURSFRADRAG M.V BANKGEBYRER 510 AVDRAGSUTGIFTER AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN EKSTRAORD.AVDRAG-ENGENFIN. LÅN EKSTRAORD. AVDRAG- ANDRE LÅN AVDRAG FINANS. LEASING 520 UTLÅN SOSIALE UTLÅN UTLÅN TIL EGENFIN. BOLIGBYGG UTLÅN 529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER KJØP AV AKSJER OG ANDELER 530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK DEKNING AV UNDERSKUDD 540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER DISP. FOND DRIFTSGARANTI

10 548 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND AVSETN. U.B. KAPITALFOND 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND AVSETN. BUNDNE DRIFTSFOND AVSETN. BUNDNE KAPITALFOND 560 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVEN STYRKING LIKVIDITETSRESERVEN AVSET.LIKV.RES./UDISP.INVEST.R DEKNING UDEKKET SISTE REGNSKAP 570 OVERFØING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET OVERF. INVESTERINGSREGNSKAPET 580 IKKE DISPONERTE NETTO REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK IKKE DISP. NETTO DRIFTSRES. 590 AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER 6 SALGSINNTEKTER 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER EGENBET. OPPHOLD EGENBETALING UTGIFTSDEKNING BETALING FOR TJENESTER EGENANDEL TRYGGHETSALARM EGENBET. UTOVER FOLKETRYGDEN EGENANDEL BØTER OG ERSTATNINGER BONUSINNT. INNKJØPSORDNING 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER OG LIGNENDE UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET AVGIFTSFRITT SALG VARER AVGIFTSFRITT SALG/TJENESTER GEBYRINNTEKTER GEBYRINNT. MÅLEOPPDRAG GEBYRINNT. BYGGETILSYN GEBYRINNT. TINGLYSNING PANTEGEBYRER GEBYRINNT. GEODATA GEBYR-SEKSJ./PRIV.REGPLANER SKJENKEAVGIFTER PURREINNTEKTER FELLINGSAVGIFTER ANDRE SALGS-/LEIEINNTEKTER

11 629 BILLETTINNTEKTER BILLETTINNTEKTER 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER HUSLEIEINNTEKTER UTLEIE AV LOKALER FESTEAVGIFTER TOMTELEIE 640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER KOMMUNALE ÅRSGEBYRER TILKNYTNINGSAVGIFTER 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG VARER OG TJENESTER NETTOINNTEKTER-PERIOD AVGPL. PARKERINGSBILLETTER ANDRE AVGIFTSPL. INNTEKTER AVGIFTSPL. SALG MIDDELS SATS LEIE AV FORTAUSAREAL AVGIFTSPL. SALG LAV SATS AVGIFTSPL. SALG,TJENESTER GEBYRINNT. GEODATA GEBYRINNT KOPIERING/GJENPARTER GEBYRINNT. MÅLEOPPD. AVG.PL MOTTAK AV SEPTIKSLAM-AVG.PL SALG AV VAR-TJEN.-ASKIM KOMMUN SALG AV VAR-TJEN.-SPYDEBERG KO SALG AV VAR-TJEN.-HOBØL KOMMUN SALG AV VAR-TJEN.-EIDSBERG KOM SALG AV VAR-TJEN.-MARKER KOMMU SALG AV VAR-TJEN.-SKIPTVET KOM SALG AV VAR-TJEN.-TRØGSTAD KOM INNTEKT PÅ MOTTAK AV AVFALL INNTEKT-TRANSP./MOTTAK-RISTAVF INNTEKT PÅ UTLEIE AV MASKINER INNTEKT PÅ MOTTAK AV DEKK INNTEKT MOTTAK AV SPESIALAVFAL INNTEKT TILLEGGSAVSTAND SALG AV BILVRAK SALG AV PAPP OG PAPIR SALG AV GLASS SALG AV PLAST SALG AV NÆRINGSELEKTROAVFALL SALG AV JERN SALG AV EKSTRAAVFALLSSEKKER SALG AV RENOVASJONSSTATIV INNKREVD SLUTTBEH.AVG.NÆRINGSA INNKREVD SLUTTBEH.AVG.HUSH.AVF

12 660 SALG AV DRIFTSMIDLER SALG AV DRIFTSMIDLER SALG AV DRIFTSMIDLER AVG. PL. 670 SALG AV FAST EIENDOM SALG AV FAST EIENDOM SALG AV FAST EIENDOM-GEBYRER 690 FORDELTE UTGIFTER FORDELTE UTGIFTER 7 REFUSJONER 700 FRA STATEN REFUSJONER FRA STATEN REF. SKYSSUTG. HJEMMESYKEPL REF. FRA NAV ØREMERKEDE TILSKUDD SPRÅKLIG ASSISTANSE ØREM INV. TILSKUDD H/S IA-TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 710 SYKELØNNSREFUSJON REF. SYKEPENGER REF. FØDSELSPENGER REF. FERIEPENGER 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET KOMP.FOR MVA-INVEST- HØY SATS KOMP.FOR MVA-INVEST- MIDDELS SATS KOMP.FOR MVA-INVEST- LAV SATS 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET KOMP.FOR MVA-DRIFT- HØY SATS KOMP.FOR MVA-DRIFT- MIDDELS SATS KOMP.FOR MVA-DRIFT- LAV SATS 730 FRA FYLKESKOMMUNER REF. FRA FYLKESKOMMUNEN REF. FOR BARNEVERNSUTG. 750 FRA KOMMUNER REF. FRA KOMMUNER REF. FRA KOMMUNER AVGPL.

13 770 FRA ANDRE (PRIVATE) REF. FRA ANDRE (PRIVATE) AVGPL REF. FRA ANDRE (PRIVATE) REF. OMKOST. SKATTEKRAV INNBET.PÅ TIDL.AVSKR.LÅN UTBET. AV FORSIKRINGSOPPGJØR 775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER REF.FRA IKS-KOMMUNEN ER DELTAG AVG. PL. REF FRA IKS-KOMM. DELT- 790 INTERNSALG INTERN SALG 8 OVERFØRINGSINNTEKTER 800 RAMMETILSKUDD STATLIG RAMMETILSKUDD 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ANDRE STATLIGE OVERF ØREMERKEDE STATLIGE OVERF DR.TILSK.OPPSAML.PLASS BILVRAK SPILLEMIDLER 830 FRA FYLKESKOMMUNEN OVERF. FRA FYLKESKOMMUNEN 850 FRA KOMMUNER OVERF. FRA KOMMUNER 870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SKATTEINNTEKTER 874 EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK 875 EIENDOMSSKATT PÅ ANNEN FAST EIENDOM EIENDOMSSKATT PÅ ANNEN FAST EIENDOM 877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER KONSESJONSAVGIFT NATURRESSURSKATT 880 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTER OVERF. FRA SÆRBEDRIFTER 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) KONSESJONSKRAFTSINNTEKTER

14 89020 GAVEINNTEKTER ANDRE OVERFØRINGER 895 OVERFØRINGER FRA IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER OVF.FRA IKS-KOMMUNEN ER DELTAG 9 FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 900 RENTEINNTEKTER RENTER AV FOLIOKONTO RENTER AV FOND RENTER AV FORMIDLINGSLÅN RENTER ETBL. LÅN - ADM. KOM FORSINKELSESRENTER UTEST FORDR RENTER TILFLUKTSROM ANDRE RENTEINNTEKTER 905 UTBYTTE OG EIERUTTAK AKSJEUTBYTTE KLP-TILBAKEFØRT OVERSKUDD 910 BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN-LEASINGFINANSIERT 920 MOTTATTE AVDRAG UTLÅN MOTTATT AVDRAG FORM. LÅN MOTTATT AVDRAG SOS. LÅN EKSTRAORD. AVDR. FORM. LÅN MOTTATT AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅN MOTTATT AVDRAG PÅ TIDL AVSKREV MOTTATT AVDRAG ANDRE 929 SALG AV AKSJER OG ANDELER SALG AV AKSJER OG ANDELER 930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK DISP.TIDL.ÅRS REGNSK.OVERSKUDD 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV DISP. FOND 948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV U.B. KAPITALFOND 950 BRUK AV BUNDNE FOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND

15 960 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE BRUK LIKV.RES./UDEKK.INVEST.RE 970 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAPET 980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 5 Økonomisk oversikt drift 6 Økonomisk oversikt

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer