Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN"

Transkript

1 Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN LØNN I FASTE STILLINGER LØNN TILLITSVALGTE LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG HELLIGDAGSTILLEGG KVELDS- OG NATTILLEGG DIV. TILLEGG UTRYKNING NATT PÅLØPTE FERIEPENGER 020 LØNN TIL VIKARER VIKARLØNN V/SYKDOM VIKARLØNN V/FØDSELSPERMISJON VIKAR VED FERIE ANNEN VIKARLØNN LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG HELLIGDAGSTILLEGG KVELDS- OG NATTILLEGG DIV. TILLEGG UTRYKNING NATT PÅLØPTE FERIEPENGER - VIKAR 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP EKSTRAHJELP EKSTRAHJ. - ØREMERKED TILSKUDD ENGASJEMENT PÅLØPTE FERIEPENGER - EKSTRAHJ 040 OVERTIDSLØNN OVERTID OVERTID-UTRYKNING OVERTID-LØNN ØVELSER DELTID UTRYKNING DELTID LØNN ØVELSER PERSONSØKERTILLEGG PÅLØPTE FERIEPENGER - OVERTID 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRING HONORAR/OPPDRAGSTAKER FOSTERHJEMSGODTGJ BESØKSHJEM STØTTEKONTAKTER PRIV. AVLASTN. FUNK.HEMMEDE

2 05016 KM-GODTGJ.-AVG./TREKKPL SAMLINGSSTYRERTILLEGG BEREDSKAPSGODTGJØRING UTRYKKING LØNN - ØVELSER KLESGODTGJØRELSE-SKATTEPLIKTIG NETTOTREKK HJEMME-PC RED.LØNN -V/KJØP HJEMME-PC TOLKETJENESTEN FORSKJØVET ARBEIDSTID SYSSELSETTINGSTILTAK LÆRLINGER ANNEN LØNN INTERN BRUK - TELEFONGODTGJØRELSE AVGPL OPPGPL TLF.GODTGJ PÅLØPTE FERIEPENGER, ANNEN LØNN 070 LØNN TIL VEDLIKEHOLD/LØNN VEDLIKEHOLD NYBYGG OG NYANLEGG LØNN HÅNDVERKERE AVTALEFESTEDE TILLEGG PÅLØPTE FERIEPENGER - VEDLIKE. 080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE ORDFØRER/VARAORDFØRER LEDERGODTGJ. POLITIKERE MØTEGODTGJ. POLITIKERE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE PÅLØPTE FERIEPENGER - POL TREKKPL/OPPG.PL/IKKE AVG.PL.LØ 090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER PENSJONSUTGIFTER PENSJONSUTGIFTER - LÆRERE AFP- ORDNINGEN PENSJONER BEV. AV KOMMUNEN FRI GRUPPELIVSFORSIKR FRI GRUPPELIVSFORSIKR LÆRERE FRI ULYKKESFORSIKR. 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSG. AVG. FOLKETRYGDEN ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER 1 2 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON 100 KONTORMATERIELL KONTORMATERIELL

3 10020 ABONNEM. AVISER, FAGTIDSKRIFT KOPIERINGSPAPIR FAGLITTERATUR KJØP AV KARTVERK 105 UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREBØKER ARBEIDSM. TIL UNDERVISNINGEN FRITT SKOLEMATERIELL SKOLEBOKSAMLINGER LEK OG SYSSELSETN. MAT SÆRSKILTE HJ.MIDLER FUNKSJONSH ANDRE UNDERVISNINGSUTGIFTER UNDERVISNINGSMATERIELL 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK UTSTYR, REKVISITA BLEIER 114 MEDIKAMENTER MEDISINER VAKSINER 115 MATVARER BEVERTNING MATVARER SKOLEFRUKT OG GRØNT 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENESTER RENHOLDSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR TEKSTILER VELFERDSTILTAK ANSATTE HMS-PRIS VELFERD/KULTURTILTAK BRUKERE FILMLEIE TIL KINO UTGIFTSDEKNING UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM ETABLERING UTGIFTSDEKNING AVLASTNING ØVRIGE HJELPETILTAK KJEMIKALIER ANNET MATERIELL/TJENESTER AVFALLSPLAN-MEDL.KOMMUNENE KJØP AV KILDESORTERINGSUTSTYR KJØP AV EKSTRAAVFALLSSEKKER KJØP AV RENOVASJONSSTATIV KJØP RENOV.MATR.,SEKKER,POSER RESTAVFALL TIL DEPONI

4 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON PORTO TELEFON, FAX MOBILTELEFON BANK OG DATATJENESTER DATAKOMMUNIKASJON IKKE I BRUK (SPES.AVT) - TELEF 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ANNONSEUTGIFTER TRYKKING GAVER V/REPRESENTASJON TELEFONKATALOGER 150 OPPLÆRING, KURS OPPLÆRINGSTILTAK FOR ANSATTE KURS/KONFERANSEAVGIFTER 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BIL M.V. SOM ER OPPGAVEPLIKTIG (FØRES AV LØNNINGSKONTORET) REISEUTGIFTER REISEUTGIFTER M/REFUSJON OPPHOLDSUTGIFTER REISEUTGIFTER, ANDRE 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER (FØRES AV LØNNINGSKONTORET) ERKJENTLIGHETSGAVER KLESGODTGJØRELSE KONSULENTTJENESTER FLYTTEGODTGJØRELSE TELEFONGODTGJØRELSE PERSONFORSIKRING U/H.AVTALEN KOMPENSASJON/PRAKSISUTGIFTER PENSJON BEV. AV KOMMUNEN ANDRE OPPGAVEPL.GODTGJØRELSER UTGIFTSDEKNING FOSTERHJEM UTGIFTSDEKNING AVLASTNING 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER DRIFTSUTG. EGNE TRANSPORTM DRIVSTOFF SKYSS AV SKOLEBARN TRANSPORT INST. BEBOERE TRANSPORT EKSKURSJONER TRANSPORT FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORT 180 ENERGI

5 18000 STRØM OLJE TIL OPPVARMING STRØM TIL FYRKJELER 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING FORSIKRINGER FORSIKRINGER BARN/UNGE ULYKKES- OG PERSONFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING ALARMSYSTEMER 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN HUSLEIE (EKSTERN) LEIE AV GRUNN FESTEAVGIFTER FESTETOMTER 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER OG LIGNENDE KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER KOPIERINGSAVTALER KONTINGENTER/LISENSER INNFORDRINGSKOSTNADER SKOGAVGIFT OU-KONTINGENT ANDRE AVGIFTER, GEBYRER FORSINKELSESRENTE/PURREGEBYR 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER INVENTAR, UTSTYR, MASKINER KONTORMASKINER TRYGGHETSALARMER HJELPEMIDLER BØKER/ANNET UTLÅNSMAT FILM/AV IT- UTSTYR PROGRAMVARE LEIE/LEASING AV UTSTYR MASKINELT UTSTYR VERKTØY OG REDSKAP LÆREMIDLER 209 MEDISINSK UTSTYR MEDISINSK UTSTYR 210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE\LEASING AV TRANSPORTMIDLER DRIVSTOFF REP/VEDLIKEH. AV LEIEBILER KJØP AV TRANSPORTMIDLER

6 220 LEIE (OPERASJONELL LEASING) AV DRIFTSMIDLER LEIE\LEASING AV MASKINER KJØP AV MASKINER KJØP AV DATAMASKINER KJØP AV KONTORMASKINER 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER, NYBYGG VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD ANLEGG VEDLIKEH. GRØNTANL. VEIER P-PL VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR VEDLIKEHOLD OVERVÅKINGSANLEGG VEDLIKEHOLD BILVEKT MED DATAUT VEDLIKEHOLD BILVRAKPRESSE VEDLIKEHOLD TRANSP.MASKINER-AN VEDLIKEHOLD FYLLPLASS-ANDRE UT VEDLIKEHOLD DEPONIGASSANLEGG VEDLIKEHOLD OVERVÅKINGSUTSTYR VEDLIKEHOLD LEDNINGER, A.UTG BYGNINGSMESSIGE ARB VEDLIKEH. KOMMUNENS SKOGER NYBYGG SORTERINGSANLEGG NÆRINGSAVFALL SORTERINGS- OG LAGEROMRÅDE GJENBRUKSSTASJON SORTERINGSCONTAINERE SORTERING AV NÆRINGSAVFALL FLYTTING AV MATBINGE PORT TIL STEGEN FYLLPLASS FLYTT.OMLAST.BINGER,P.P.P SORTERINGS- OG LAGEROMRÅDE OPPHOLDSROM/GARDEROBER GASSLEDNING TIL AHSA ENTREPRENØRTJEN.(HOVEDENTR.) UNDERENTREPRENØR-BYGN.MESS.ARB UNDERENTREPRENØR-UTENOMHUSANL UTSMYKKING AV BYGG OG ANLEGG DEPONIGASSANLEGG 240 SERVICEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER SERVICE\SERVICEAVTALER REP. AV DRIFTS OG ANLEGGSMIDLE VEDLIKEH.AV INVENTAR OG UTSTYR VAKTMESTERTJENESTE 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD OG NYBYGG, UTGIFTER TIL PÅKOSTNING VEDLIKEHOLD AV TRANSPORTM VEDLIKEHOLD AV KONTORUTSTYR

7 25020 VEDLIKEH. BYGNINGER, ANLEGG ASFALT MATERIALER TIL NYBYGG 260 RENHOLD OG VASKERI RENHOLDSTJ. KOM. BYGG VASK\RENS AV TEKSTILER 270 KONSULENTTJENESTER JURIDISK BISTAND KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER-BYGG ARKITEKT-BYGG ARKITEKT-LANDSKAP PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE BYGN.TEKN. KONSULENT VVS-KONSULENT ELEKTROKONSULENT VVA-KONSULENT GEO.TEKNISK KONSULENT KONSULENTTJENESTER-DRIFTSASS KONSULENTTJENESTER-ANALYSER 280 GRUNNERVERV KJØP AV TOMT/GRUNNERVERV ULEMPEERSTATNING 285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG KJØP AV EKS. BYGG\ANLEGG 290 INTERNKJØP ANNET INTERNKJØP 3 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 300 FRA STATEN KJØP AV TJ. FRA STATEN STATLIGE INSTITUSJONER 330 FRA FYLKESKOMMUNEN KJØP AV TJ. FRA FYLKESKOMMUNEN FYLKESKOMMUNALE INSTITUSJONER 350 FRA KOMMUNER KJØP AV TJ. FRA KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER

8 370 FRA ANDRE (PRIVATE) DRIFTSAVT/DRIFTSTILSK. PRIVATE DRIFTSTILSKUDD-OPPGAVEPLIKTIG PRIVATE INSTITUSJONER EGENANDEL HELSETJENESTER KJ.TJ.TRANSP.AV AVFALL FRA OML KJ.TJ.TRANSPORT AV DEKK KJ.TJ.TRANSPORT AV GLASS KJ.TJ.TRANSPORT AV PAPP/PAPIR KJ.TJ.TRANSPORT AV MATAVFALL KJ.TJ.BEHANDLING AV MATAVFALL KJ.TJ.TRANS./BEH.AV KJØL-/FRYS KJ.TJ.TRANS./HOGGING AV TREVIR KJ.TJ.BEHANDLING AV SPESIALAVF KJ.TJ.BEHANDLING AV PLAST KJ.TJ.TRANS/BEH.NÆR.ELEKTROAVF KJ.TJ.FORBRENN.HUSHOLDN.AVFALL KJ.TJ.TRANSPORT HUSHOLDN.AVFAL INNSAMLING, ENTREPRISER KJØP AV ANDRE PRIVATE TJEN. 375 KJØP FRA IKS, DER KOMMUNEN ER DELTAGER KJØP FRA IKS-KOMMUNEN ER DELT. 380 FRA EGNE SÆRBEDRIFTER KJØP AV TJ. ANDRE/SÆRBEDRIFTER 4 OVERFØRINGSUTGIFTER 400 TIL STATEN OVERFØRINGER TIL STATEN OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORV SLUTTBEH.AVG.NÆRINGSAVF.STATEN SLUTTBEH.AVG.HUSHOLDN.AVF.STAT TAP/RED.TIDL.INNTEKTSFØRT 429 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MVA.PL.ANSKAFF.M/REF. HØY SATS MVA.PL.ANSKAFF.M/REF. MIDDELS SATS MVA.PL.ANSKAFF.M/REF. LAV SATS 430 TIL FYLKESKOMMUNER OVERF. TIL FYLKESKOMMUNEN 450 TIL KOMMUNER OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 470 TIL ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD TAP PÅ FORDRINGER/GARANTIER

9 47020 BIDRAG LIVSOPPHOLD BIDRAG/FORSKUDD PÅ TRYGD UTBEDRINGSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD ERSTATNINGER ØREAVRUNDINGER M.V. 475 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER OVF.TIL IKS-KOMMUNEN ER DELTAG 480 TIL EGNE SÆRBEDRIFTER OVERF. TIL EGNE SÆRBEDRIFTER 490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER RES. TILLEGGESBEV TIL DISP. DRIFTS-/ØKONOMIUTV LØNNSREGULERING DIV. UTG. TIL DISP. FOR STYRET 5 FINANSUTGIFTER 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER RENTER PÅ LØPENDE LÅN RENTER PÅ LÅN INTERKOM. SELSK ANDRE RENTEUTGIFTER RENTER FINANS. LEASING ETABL.GEBYR,KURSFRADRAG M.V BANKGEBYRER 510 AVDRAGSUTGIFTER AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN EKSTRAORD.AVDRAG-ENGENFIN. LÅN EKSTRAORD. AVDRAG- ANDRE LÅN AVDRAG FINANS. LEASING 520 UTLÅN SOSIALE UTLÅN UTLÅN TIL EGENFIN. BOLIGBYGG UTLÅN 529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER KJØP AV AKSJER OG ANDELER 530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK DEKNING AV UNDERSKUDD 540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER DISP. FOND DRIFTSGARANTI

10 548 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND AVSETN. U.B. KAPITALFOND 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND AVSETN. BUNDNE DRIFTSFOND AVSETN. BUNDNE KAPITALFOND 560 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVEN STYRKING LIKVIDITETSRESERVEN AVSET.LIKV.RES./UDISP.INVEST.R DEKNING UDEKKET SISTE REGNSKAP 570 OVERFØING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET OVERF. INVESTERINGSREGNSKAPET 580 IKKE DISPONERTE NETTO REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK IKKE DISP. NETTO DRIFTSRES. 590 AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER 6 SALGSINNTEKTER 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER EGENBET. OPPHOLD EGENBETALING UTGIFTSDEKNING BETALING FOR TJENESTER EGENANDEL TRYGGHETSALARM EGENBET. UTOVER FOLKETRYGDEN EGENANDEL BØTER OG ERSTATNINGER BONUSINNT. INNKJØPSORDNING 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER OG LIGNENDE UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET AVGIFTSFRITT SALG VARER AVGIFTSFRITT SALG/TJENESTER GEBYRINNTEKTER GEBYRINNT. MÅLEOPPDRAG GEBYRINNT. BYGGETILSYN GEBYRINNT. TINGLYSNING PANTEGEBYRER GEBYRINNT. GEODATA GEBYR-SEKSJ./PRIV.REGPLANER SKJENKEAVGIFTER PURREINNTEKTER FELLINGSAVGIFTER ANDRE SALGS-/LEIEINNTEKTER

11 629 BILLETTINNTEKTER BILLETTINNTEKTER 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER HUSLEIEINNTEKTER UTLEIE AV LOKALER FESTEAVGIFTER TOMTELEIE 640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER KOMMUNALE ÅRSGEBYRER TILKNYTNINGSAVGIFTER 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG VARER OG TJENESTER NETTOINNTEKTER-PERIOD AVGPL. PARKERINGSBILLETTER ANDRE AVGIFTSPL. INNTEKTER AVGIFTSPL. SALG MIDDELS SATS LEIE AV FORTAUSAREAL AVGIFTSPL. SALG LAV SATS AVGIFTSPL. SALG,TJENESTER GEBYRINNT. GEODATA GEBYRINNT KOPIERING/GJENPARTER GEBYRINNT. MÅLEOPPD. AVG.PL MOTTAK AV SEPTIKSLAM-AVG.PL SALG AV VAR-TJEN.-ASKIM KOMMUN SALG AV VAR-TJEN.-SPYDEBERG KO SALG AV VAR-TJEN.-HOBØL KOMMUN SALG AV VAR-TJEN.-EIDSBERG KOM SALG AV VAR-TJEN.-MARKER KOMMU SALG AV VAR-TJEN.-SKIPTVET KOM SALG AV VAR-TJEN.-TRØGSTAD KOM INNTEKT PÅ MOTTAK AV AVFALL INNTEKT-TRANSP./MOTTAK-RISTAVF INNTEKT PÅ UTLEIE AV MASKINER INNTEKT PÅ MOTTAK AV DEKK INNTEKT MOTTAK AV SPESIALAVFAL INNTEKT TILLEGGSAVSTAND SALG AV BILVRAK SALG AV PAPP OG PAPIR SALG AV GLASS SALG AV PLAST SALG AV NÆRINGSELEKTROAVFALL SALG AV JERN SALG AV EKSTRAAVFALLSSEKKER SALG AV RENOVASJONSSTATIV INNKREVD SLUTTBEH.AVG.NÆRINGSA INNKREVD SLUTTBEH.AVG.HUSH.AVF

12 660 SALG AV DRIFTSMIDLER SALG AV DRIFTSMIDLER SALG AV DRIFTSMIDLER AVG. PL. 670 SALG AV FAST EIENDOM SALG AV FAST EIENDOM SALG AV FAST EIENDOM-GEBYRER 690 FORDELTE UTGIFTER FORDELTE UTGIFTER 7 REFUSJONER 700 FRA STATEN REFUSJONER FRA STATEN REF. SKYSSUTG. HJEMMESYKEPL REF. FRA NAV ØREMERKEDE TILSKUDD SPRÅKLIG ASSISTANSE ØREM INV. TILSKUDD H/S IA-TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 710 SYKELØNNSREFUSJON REF. SYKEPENGER REF. FØDSELSPENGER REF. FERIEPENGER 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET KOMP.FOR MVA-INVEST- HØY SATS KOMP.FOR MVA-INVEST- MIDDELS SATS KOMP.FOR MVA-INVEST- LAV SATS 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET KOMP.FOR MVA-DRIFT- HØY SATS KOMP.FOR MVA-DRIFT- MIDDELS SATS KOMP.FOR MVA-DRIFT- LAV SATS 730 FRA FYLKESKOMMUNER REF. FRA FYLKESKOMMUNEN REF. FOR BARNEVERNSUTG. 750 FRA KOMMUNER REF. FRA KOMMUNER REF. FRA KOMMUNER AVGPL.

13 770 FRA ANDRE (PRIVATE) REF. FRA ANDRE (PRIVATE) AVGPL REF. FRA ANDRE (PRIVATE) REF. OMKOST. SKATTEKRAV INNBET.PÅ TIDL.AVSKR.LÅN UTBET. AV FORSIKRINGSOPPGJØR 775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER REF.FRA IKS-KOMMUNEN ER DELTAG AVG. PL. REF FRA IKS-KOMM. DELT- 790 INTERNSALG INTERN SALG 8 OVERFØRINGSINNTEKTER 800 RAMMETILSKUDD STATLIG RAMMETILSKUDD 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER ANDRE STATLIGE OVERF ØREMERKEDE STATLIGE OVERF DR.TILSK.OPPSAML.PLASS BILVRAK SPILLEMIDLER 830 FRA FYLKESKOMMUNEN OVERF. FRA FYLKESKOMMUNEN 850 FRA KOMMUNER OVERF. FRA KOMMUNER 870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SKATTEINNTEKTER 874 EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK 875 EIENDOMSSKATT PÅ ANNEN FAST EIENDOM EIENDOMSSKATT PÅ ANNEN FAST EIENDOM 877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER KONSESJONSAVGIFT NATURRESSURSKATT 880 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTER OVERF. FRA SÆRBEDRIFTER 890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) KONSESJONSKRAFTSINNTEKTER

14 89020 GAVEINNTEKTER ANDRE OVERFØRINGER 895 OVERFØRINGER FRA IKS DER KOMMUNEN ER DELTAGER OVF.FRA IKS-KOMMUNEN ER DELTAG 9 FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 900 RENTEINNTEKTER RENTER AV FOLIOKONTO RENTER AV FOND RENTER AV FORMIDLINGSLÅN RENTER ETBL. LÅN - ADM. KOM FORSINKELSESRENTER UTEST FORDR RENTER TILFLUKTSROM ANDRE RENTEINNTEKTER 905 UTBYTTE OG EIERUTTAK AKSJEUTBYTTE KLP-TILBAKEFØRT OVERSKUDD 910 BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN-LEASINGFINANSIERT 920 MOTTATTE AVDRAG UTLÅN MOTTATT AVDRAG FORM. LÅN MOTTATT AVDRAG SOS. LÅN EKSTRAORD. AVDR. FORM. LÅN MOTTATT AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅN MOTTATT AVDRAG PÅ TIDL AVSKREV MOTTATT AVDRAG ANDRE 929 SALG AV AKSJER OG ANDELER SALG AV AKSJER OG ANDELER 930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK DISP.TIDL.ÅRS REGNSK.OVERSKUDD 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV DISP. FOND 948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND BRUK AV U.B. KAPITALFOND 950 BRUK AV BUNDNE FOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND

15 960 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE BRUK LIKV.RES./UDEKK.INVEST.RE 970 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAPET 980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGER

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer