Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010"

Transkript

1 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

2 2

3 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Versjon 1.0, 21. april

4 Versjonshåndtering 1.0,

5 Forord I forbindelse med den årlige etatsstyringen som Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet utfører overfor universitets- og høyskolesektoren, har Analyseteamet i Universitets- og høyskoleavdelingen laget en overordnet tilstandsrapport. Formålet er å gi en oversikt og en vurdering av tilstanden i vår statlige og private universitets- og høyskolesektor. Videre skal tilstandsrapporten være et redskap/hjelpemiddel i forhold til de enkelte institusjonsvurderingene i etatsstyringen av de statlige høyere utdanningsinstitusjonene, samt i forhold til det årlige dialogmøtet med de private vitenskapelige høyskolene og de private høyskolene. I tillegg utgjør tilstandsrapporten et viktig grunnlag for budsjettarbeidet. Det er laget en felles tilstandsrapport for hele universitets- og høyskolesektoren. Det vil si både de offentlige og private utdanningsinstitusjonene. Grovt sett deles tilstandsrapporten inn i følgende deler: Utdanning Internasjonalisering Forskning Høyere utdanning og omverden Klassifisering av høyere utdanning - institusjonsprofiler Organisasjon og ressursforvaltning Hvor går den norske universitets- og høyskolesektoren? Tilstandsrapporten gir en oversikt og analyse både på makronivå (sektornivå) og institusjonsnivå. Nesten alle tabeller på sektornivå (for de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene) vises også for hver enkelt institusjon i vedlegget til rapporten. Primærkilden til analysene er data fra Database for høyere utdanning (DBH) ved NSD. I tillegg er det benyttet data fra NIFU STEP, Felles Studentsystem (FS), Samordna opptak (SO), Statens lånekasse for utdanning, Norges forskningsråd, SIU og budsjettdokumenter fra de enkelte utdanningsinstitusjonene. Videre brukes data fra relevante evalueringer og forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt. Rapporten består av 7 ulike kapitler. Disse er: 1) Sammendrag; 2) Utdanning (Sverre Rustad, Tove Lyngra, Line Eielsen Malde, Bjørn R. Stensby, og Ole-Jacob Skodvin); 3) Forskning (Ole-Jacob Skodvin, Erik F. Øverland og Steinar Johannessen); 4) Forholdet til omverdenen (Erik F. Øverland); 5) Organisasjon og ressursforvaltning (Ole Anders Sandtrøen og Susanne Munkebye); 6) Klassifisering av høyere utdanning institusjonsprofiler (Ole-Jacob Skodvin); og 7) Hvor går den norske universitets- og høyskolesektoren? (Ole-Jacob Skodvin, Erik F. Øverland, André Kristiansen, Sverre Rustad, Tone Jeanette Berntsen, Line Eielsen Malde og Steinar Johannessen). Anne-Marie Hirsch (med bistand fra Bjørn R. Stensby) har stått for den tekniske tilretteleggingen. Ole-Jacob Skodvin har stått for den samlede kvalitetssikringen og er faglig ansvarlig. Arbeidet er i det vesentlige utført i mars og april april

6 Kilde til figurer og tabeller er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) der annet ikke er oppgitt 6

7 Innhold FORORD... 5 INNHOLD SAMMENDRAG Utdanning Forskning Institusjonene og omverdenen Organisasjon og ressursforvaltning Bruk av et nytt klassifikasjonssystem institusjonsprofiler UTDANNING Innledning Utvikling i studietilbudet Antall studietilbud Endring i forholdet mellom årskurs, bachelor og master Utvikling av masterstudier ved høyskolene Rekruttering, gjennomstrømning og resultater Rekruttering Gjennomstrømning Ferdige kandidater Karakterer og stryk En eller to sensorer? Kjønnsperspektivet i valg av utdanning Kjønnsbalansen i MNT-fagene Kjønnsbalansen i førskolelærerutdanningen Utviklingen av etter- og videreutdanning og fleksibel utdanning Begreper og kilder Utviklingen av etter- og videreutdanning Fleksibel utdanning Fleksibilisering av ordinær campusutdanning Oppsummering Norsk høyere utdanning i et nordisk perspektiv. Er vi en utdanningssinke? Utvikling i utdanningsinsentivene Innledning Utvikling i antall studiepoeng Mulige forklaringsfaktorer Utvikling på enkeltinstitusjoner Inn- og utreisende studenter

8 2.8 Internasjonalisering Innledning Institusjonelt samarbeid og internasjonalisering hjemme Inn- og utreisende utvekslingsstudenter Inn- og utreisende helstudenter Oppsummering Oppsummering FORSKNING Innledning Stillingsstruktur institusjonenes kompetanseprofil Universitetene De vitenskapelige høyskolene De statlige høyskolene De statlige kunsthøyskolene De private vitenskapelige høyskolene Private høyskoler Andel førstestillinger Antall og andel førstestillinger per institusjonskategori Forholdet mellom administrative stillinger, støttestillinger og vitenskapelige stillinger Forskningssatsing Universitetene og de vitenskapelige høyskolene. Elitesatsinger i forskning og innovasjon Høyskolene Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Forskerutdanning Innledning Avlagte doktorgrader Stabil kvinneandel Stadig flere doktorgrader avlegges av utenlandske statsborgere Utviklingen i de ulike fagområdene Finansiering av doktorgrader Gjennomstrømning Gjennomsnittsalder ved disputas Relevante studier: Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen Nærings-ph.d Fordeling av rekrutteringsstillinger Stipendiatstillinger Postdoktorstillinger Sammenlikning med andre nordiske land Sammenlikning av avlagte ph.d. med andre nordiske og baltiske land Kvinnelige doktorander Høy gjennomsnittsalder ved disputas Vitenskapelig publisering Innledning Norsk publisering i internasjonalt perspektiv Publisering i universitets- og høyskolesektoren

9 3.9 Uttelling på forskningsindikatorene i RBO Forsknings- og FOU-aktivitet FoU-utgifter og finansiering Statstilskudd og midler fra EU Statstilskudd og midler fra Norges forskningsråd Resultater fra relevante undersøkelser Stipendiatanes arbeidsvilkår og karriereforventninger Evaluering av forskning innen fysikkfagene Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv Oppsummering INSTITUSJONENE OG OMVERDENEN Innledning Formidling og deltakelse Kunnskapsoverføring EU CREST arbeidsgruppe for kunnskapsoverføring Hva er kunnskapsoverføring? Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet - BOA Forholdet mellom bidrag og oppdrag BOA, gjennomsnittlig fordeling på kilde Driftsinntekter og BOA Kommersialisering av forskning ved offentlig finansierte forskningsinstitusjoner FORNY-programmet Forretningsideer, patenter, lisensiering og nye foretak TTOer og andre kommersialiseringsaktører ved universiteter og høyskoler De statlige høyskolene som regionale utviklingsaktører Erfaringer med kommersialisering i private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Erfaringer med kommersialisering i andre land Resultatene i Norge sammenliknet med de internasjonale erfaringene Forholdet mellom publisering og attraktivitet Entreprenørskap Kultur for entreprenørskap Handlingsplan for Entreprenørskap Lærerutdanning Immaterielle rettigheter IR (eng: IPR) Status for arbeidet med immaterielle rettigheter ved norske universiteter Eierskap i selskaper Skattefunn Skattefunn og UH-sektoren Universitetsmuseene Gjennomgående trekk ved rapporteringen Universitetsmuseene ved Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen, Bergen Museum i (BM)

10 4.9.4 Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum (TM) NTNU, Vitenskapsmuseet (VM) Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum (AM) Relevante studier Norsk innovasjonspolitikk på 2000-tallet EU KT Metrics Report Oppsummering ORGANISASJON OG RESSURSFORVALTNING Innledning Styret Intern styre- og ledelsesmodell Private institusjoner Administrativt ansatte Sykefravær Økonomisk situasjon Driftssituasjon Likviditet og soliditet Avsetninger Avsetninger etter kilde Oppsummering KLASSIFISERING AV HØYERE UTDANNING INSTITUSJONSPROFILER EUs initiativ for en ny typologi for høyere utdanningsinstitusjoner Hovedresultater fra U-Map-prosjektet En klassifisering av det norske systemet Blomsten utvikling av et norsk klassifikasjonssystem HVOR GÅR DEN NORSKE UH-SEKTOREN? Innledning Styring og ledelse Handlingsromutvalget Hva skjer internasjonalt? Økt selvstendighet for universiteter og høyskoler stiller nye krav til departementene Mangfold Mangfold i høyere utdanning hva skjer? EUA-rapport om institusjonsdiversitet i europeisk høyere utdanning Evalueringen av reformene i den danske universitetssektoren Utvikling i institusjonsstrukturen i Norge Samfunnskontrakter

11 7.5 Kvalitet i høyere utdanning måling av læringsutbytte Intendert læringsutbytte - kvalifikasjonsrammeverk Subjektivt læringsutbytte Objektivt læringsutbytte IKT og fleksibel utdanning sin framtidige rolle for UH-sektoren Internasjonale erfaringer og trender Hva bør vi gjøre i Norge? Oppsummering Kostnadseffektivitet i vår UH-sektor en DEA-analyse Hva er DEA? Utfordringer Fordeler og ulemper med DEA Universitetene og DEA-metoden basert på teknisk effektivitet Statlige høyskoler og DEA-metoden basert på teknisk effektivitet Avsluttende merknad om DEA-analysen Framtidsanalyser med langt tidsperspektiv Framtidsstudier og foresight i Norge Framtidsstudier og evaluering Trender hva kan vi vite med større sikkerhet? Hva kan vi ikke vite så sikkert? (usikkerheter) Oppsummering LITTERATUR, KILDER OG INTERNETTSTEDER

12 Figurer og tabeller Figur 1.1 Andel registrerte studenter på årskurs, bachelor og master Figur 1.2 Gjennomføring i henhold til avtalt studieplan, og gjennomført mastergad Figur 1.2 Karakterfordeling alle nivåer Figur 1.3 Utvikling i antall registrerte studenter på videreutdanning, registrerte studenter Figur 1.4 Utvikling i antall studenter som tar hel grad og del av grad i utlandet Figur Kompetanseprofilen blant de faglige ansatte i de ulike institusjonskategoriene Figur Kvinneandeler i ulike stillingskategorier i årene fra 2003 til og med Figur Forholdet mellom faglige stillinger, støttestillinger og administrative stillinger Figur Doktorgrader Prosentandel doktorander Figur Antall publikasjonspoeng per institusjonskategori i perioden Tabell Nye og avviklede studietilbud Figur Andel registrerte studenter på årskurs, bachelor og master Figur Andel registrerte studenter på årskurs, bachelor og master i Tabell Utviklingen i antall studietilbud på 60 studiepoeng og mindre Tabell Utviklingen i antall studenter på studietilbud på 60 studiepoeng og mindre Tabell Utvikling i antall studietilbud på 180 studiepoeng (bachelornivå) Tabell Utvikling i antall studenter på studietilbud på 180 studiepoeng Tabell Utvikling i antall studietilbud på master- og høyere nivå Tabell Utvikling i antall registrerte studenter på master- og høyere nivå Tabell 2.2.8ff Oversikt over masterstudier ved de statlige høyskolene og antall fullførte studieprogram Tabell Søknader Tabell Antall primærsøkere per studieplass Tabell Antall kvalifiserte primærsøkere per studieplass Tabell Karaktersnitt for førsteprioritetssøkere Tabell Opptakstall (egenfinansierte) Tabell Førstegangsregistrerte studenter (egenfinansierte) Tabell Registrerte studenter høstsemesteret (egenfinansiert) Tabell Studenter per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling Tabell Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre totalt og andel innvandrere Figur Utvikling i antall innvandrere i høyere utdanning fordelt på institusjonskategori Tabell Gjennomføringsgrad studiepoeng i forhold til avtalt studieplan Tabell Nye studiepoeng per registrerte (egenfinansiert) Tabell Nye studiepoeng per registrerte, heltidsekvivalenter (egenfinansiert) Tabell Andel bachelorgradsstudenter i ulike kull som har fullført på normert tid Tabell Andel mastergradsstudier i ulike kull som har fullført på normert tid Tabell Ferdige kandidater (egenfinansiert) etter institusjonskategori Tabell f Uteksaminerte kandidater fordelt på studium (egenfinansiert) Tabell Ferdige kandidater (egenfinansiert), MNT Figur Karakterpoeng for førsteprioritetssøkere og andel av karakterene A og B Figur Karakterfordeling alle nivåer Tabell Karakterfordeling ved norske universiteter og høyskoler sammenlignet med ECTS Tabell Karakterfordeling på institusjonskategori (egenfinansierte) Tabell Strykprosent (egenfinansierte) etter institusjonskategori Figur Fordelingen av karakterer i kontrollgruppen (A) og eksperimentgruppen (B) Tabell 2.4.1f Registrerte studenter fordelt på studium og kjønn Tabell Etterutdanning i regi av UH-institusjonene; deltakere og varighet Tabell Etterutdanning i regi av UH-institusjonene, vektet i studentårsverk Tabell Videreutdanningsstudenter totalt Tabell Desentralisert undervisning (høst) Tabell Fjernundervising med eller uten samlinger (høst) Figur Utvikling i antall registrerte studenter på videreutdanning, registrerte studenter Tabell Andelen åringer i utdanning etter nivå, 2006/ Figur Andel i høyere utdanning etter alder. Prosent, Figur Kandidatproduksjon, prosent

13 Figur Andel med fullført høyere utdanning etter alder. Prosent, Figur Utvikling i avlagte 60-studiepoengsenheter Figur Prosent utreisende utvekslingsstudenter (og studenter under kvoteprogram) Tabell Oversikt over utreisende utvekslingsstudenter fordelt på land Figur Norske delstudenter i utlandet på bachelor- og masternivå Figur Aldersmedian og utvekslingsfaktor for utreisende studenter, institusjonsvis Figur Utreisende utvekslingsstudenters faglige orientering Figur Andel innreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram Tabell Oversikt over innreisende utvekslingsstudenter fordelt på land Tabell Prosent innreisende studenter av utvekslingsstudenter Figur Prosent utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram Figur Norske gradsstudenter i utlandet Tabell Studenter som tar en hel grad i utlandet med støtte fra Lånekassen Figur Utvikling i antall studenter som tar hel grad og del av grad i utlandet Tabell Utenlandske studenter i prosent av registrerte studenter Tabell 2.8.6f Utenlandske studenter i Norge fordelt på land Tabell 2.8.7f Utenlandske studenter i Norge fordelt på studium Tabell Stillinger ved Universiteter Tabell Andel kvinner ved Universiteter Tabell Stillinger ved Statlige vitenskapelige høyskoler Tabell Andel kvinner ved Statlige vitenskapelige høyskoler Tabell Stillinger ved de statlige høyskolene Tabell Andel kvinner ved de statlige høyskolene Tabell Stillinger ved de statlige kunsthøyskolene Tabell Andel kvinner ved de statlige kunsthøyskolene Tabell Stillinger ved de private vitenskapelige høyskolene Tabell Andel kvinner ved private vitenskapelige høyskoler Tabell Stillinger ved private høyskoler Tabell Andel kvinner ved private høyskoler Tabell Antall og andel førstestillinger per institusjonskategori Tabell Forholdet mellom ulike stillingskategorier, andel av total Tabell Forholdet mellom ulike stillingskategorier Tabell 3.4.1f SFF, SFI, NCE og FME i Figur De ulike høyskolenes andel av Praksis FoU, SHP og VRI i 2009 (mill.kr.) Tabell Oversikt over stipendiater i det kunstneriske stipendprogrammet Tabell Doktorgrader per gradstittel Figur Doktorgrader i tiårsperioder Tabell Doktorgrader per lærested Figur Doktorgrader etter utstedende institusjon Tabell Doktorgrader 2009 per fagområde og kjønn Figur Doktorgrader Andel kvinner per år Figur Andel utenlandske doktorgrader ved norske lærersteder Tabell 3.5.4f Doktorgrader etter statsborgerskap på disputastidspunktet Tabell Doktorgrader per fagområde og år Figur Doktorgrader Fordeling på fagområder Tabell Avlagte doktorgrader, fordelt på institusjonskategori Tabell Årsverk i stipendiatstillinger etter finansieringskilde i 2008 og Figur Årsverk stipendiatstillinger i 2008 og 2009 etter institusjonskategori Tabell 3.5.8f Avlagte doktorgrader per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling Tabell Gjennomstrømning - Antall disputerte Tabell Gjennomstrømning - Årsverk netto Tabell Gjennomstrømning - Årsverk brutto Tabell Gjennomstrømning - Avbrutte avtaler Tabell Gjennomstrømning - Avtaler eldre enn 5 år Tabell Doktorgrader Gj.snittlig antall år fra eksamen til disputas Tabell Doktorgrader Gjennomsnittsalder ved disputas etter fagområde

14 Tabell Doktorgrader etter gjennomsnittsalder ved disputas og gradstype Figur Gjennomføringsgrad 5 år etter startår som stipendiat Figur Gjennomføringsgrad 5 år etter startår som stipendiat Figur Gjennomføringsgrad 5 år etter startår som stipendiat Figur Gjennomføringsgrad 5 år etter startår som stipendiat Tabell Regjeringens måltall for gjennomstrømning i forskerutdanningen Tabell ff Bevilgninger innen nærings-ph.d.-ordningen i 2008 og Tabell Fordeling av stipendiatstillinger fordelt på institusjonskategori Tabell Stipendiatstillinger finansiert fra KD. Institusjonenes oppfyllingsgrad Tabell Postdoktorstillinger finansiert av KD. Institusjonenes oppfyllingsgrad Tabell Sammenligning av antall avlagte doktorgrader Tabell Sammenligning av antall avlagte doktorgrader per mill. capita Figur Andelen kvinnelige doktorgrader i de nordiske og baltiske landene Tabell Sammenligning av gjennomsnittsalder ved disputas med andre nordiske land Tabell Antall artikler per 1000 innbyggere og relativ siteringsindeks Figur Antall publikasjonspoeng per institusjonskategori i perioden Tabell Antall publikasjonspoeng per institusjonskategori Tabell Prosentvis andel publikasjonspoeng Tabell Institusjoner med størst økning i publikasjonspoeng (absolutte tall) Tabell Institusjoner med størst nedgang i publikasjonspoeng (absolutt tall) Tabell Publikasjonspoeng per UFF-årsverk og årsverk i førstestillinger Figur Andelen publikasjoner på nivå Tabell Prosentvis andel publiseringer på nivå og publikasjonsform, Figur Fordeling på publikasjonsform (%-andel) Tabell Antall sampublikasjoner, andel av norsk internasjonalt samforfatterskap Tabell Andel per samarbeidsland av totalt antall internasjonalt samforfattede artikler Tabell Prosentandel artikler med internasjonalt samforfatterskap Tabell Antall og andel artikler åpent tilgjengelig fra Tabell Uttelling i kr. per resultatenhet for indikatorene i RBO Figur Totale FoU-utgifter i Universitets- og høyskolesektoren i perioden Tabell FoU-utgifter i universitets- og høyskolesektoren i 2005 og Tabell FoU-utgifter i universitets- og høyskolesektoren i 2007 etter institusjonstype Figur Driftsutgifter til FoU i universitets- og høyskolesektoren i 2005 og Tabell Totale FoU-utgifter i UH-sektoren (mill. kr.) Tabell Totale FoU-utgifter i universitets- og høyskolesektoren Tabell Totale FoU-utgifter i UH-sektoren totalt Tabell Totale FoU-utgifter i UH-sektoren etter finansieringskilde Tabell a Statstilskudd, EU-midler og forholdet mellom disse, 2006 og 2007 (1000 kr.) Tabell b Statstilskudd, EU-midler og forholdet mellom disse, 2008 og 2009 (1000 kr.) Tabell a Statstilskudd, NFR-midler og forholdet mellom disse (1000 kr.) Tabell b Statstilskudd, NFR-midler og forholdet mellom disse (1000 kr.) Tabell Prosentandel av NFR-tildeling innenfor ulike virkemidler Figur Kompetanseprofilen blant de faglige ansatte i de ulike institusjonskategoriene Figur Kvinneandeler i ulike stillingskategorier i årene fra 2003 til og med Figur Forholdet mellom faglige stillinger, støttestillinger og administrative stillinger Figur Doktorgrader Figur Antall publikasjonspoeng per institusjonskategori i perioden Tabell Antall publikasjonspoeng per UFF-stilling Tabell NFR-tildeling (1000 kr.) per UFF-stilling Tabell EU-tildeling (1000 kr.) per UFF-stilling Figur Institusjonene og omverdenen Tabell Bidrags- og oppdragsaktivitet utenom EU og NFR Tabell Bidrags- og oppdragsaktivitet utenom EU og NFR Tabell 4.3.3f Inntekter til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved offentlige instit Tabell Inntekter til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Tabell BOA, gjennomsnittlig fordeling på kilde (prosent)

15 Tabell 4.3.6f Driftsinntekter, BOA utenom EU-midler og midler fra NFR Tabell Universiteter og vitensk. hsk. som ble innstilt til støtte fra FORNY i Tabell Høyskoler som ble innstilt til støtte fra FORNY i Tabell Forretningsideer, patenter, lisensiering og nye foretak i Tabell Forretningsideer, patenter, lisensiering og nye foretak i Figur Forholdet mellom publikasjonspoeng og oppdragsinntekter Figur Forholdet mellom EU/NFR tildeling og uff-årsverk Figur Forholdet mellom EU/NFR/Publikasjonspoeng og uff-stillinger Tabell Korrelasjon i figur Tabell Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng UMB Tabell Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng UiA Tabell Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng UiO Tabell 4.5.4f Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng UiS Tabell Undervisningstiltak i nyskapningssammenheng UiTø Tabell Eksempler på ulike type studietilbud i entreprenørskap og innovasjon Tabell Aksjeinteresser, antall poster samt poster > 50 % i Tabell Prosjekter i samarbeid med Universiteter 2008 og Tabell Prosjekter i samarbeid med norske høyskoler i 2008 og Tabell Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell Universitetsmuseene - Sentrale trekk fra rapport for Tabell Innrapporterte data fra universitetsmuseene for Tabell Gjennomsnittlig sykefravær fordelt på stillingskategori og type, i prosent* Tabell Statstilskudd Tabell Egenbetaling fra studentene ved de private institusjonene Tabell Lønnskostnader Tabell Driftsresultat Tabell Avregning, resultat oppdragsvirksomhet og årsresultat Tabell Likviditet Tabell Soliditet ved de private institusjonene Tabell Avsetninger for statlige institusjoner Tabell Virksomhetskapital Tabell Avsetninger, spesifikasjon i note 15 (i 1000 kr) Tabell Spesifisering av avsetningene 2009 fordelt på institusjonskategori Tabell 6.1 Oversikt over U-Map sine dimensjoner og indikatorer Figur 6.1 Profilviseren Tabell 6.2 Oversikt over dimensjoner og indikatorer i Blomsten Figur 6.2 Institusjonsprofilen til institusjon X Figur 6.3 Institusjonsprofilen til HiO Figur 6.4 Institusjonsprofilene til HiO, HiTe, HiVe og HiØ Figur 6.5 Institusjonsprofilen til HiL Figur 6.6 Institusjonsprofilene til HiL, HiG og HiHe Figur 6.7 Institusjonsprofilen til HiVo Figur 6.8 Institusjonsprofilene til HiVo, HiÅ, HiMo og HiSF Figur 6.9 Institusjonsprofilen til HiBo Figur 6.10 Institusjonsprofilene til HiBo, HiFi, HiHa og HiNa Figur 6.11 Institusjonsprofil for UiO Figur 6.12 Institusjonsprofiler for UiO, UiB, UiTø og NTNU Figur 6.13 Institusjonsprofilen til UiA Figur 6.14 Institusjonsprofiler for UiA, UiS og UMB Figur 6.15 Institusjonsprofilen til NHH Figur 6.16 Institusjonsprofilene til de statlige vitenskapelige høyskolene Tabell The Times Higher Education Supplement World University Rankings i Tabell Jiao Tong University Shanghai Academic Ranking of World Universities

16 Tabell studiepoengsenheter, antall publiseringspoeng og antall faglig tilsatte Figur Enkel DEA universitetene Tabell studiepoengsenheter, antall publiseringspoeng og antall faglig tilsatte Figur Enkel DEA statlige høyskoler Tabell Universiteter som tilbyr masterprogrammer i framtidsstudier globalt Tabell Universiteter som tilbyr framtidsstudier integrert i andre programmer globalt Tabell Universiteter med egne enheter for framtidsstudier globalt Figur Framtidig utvikling i antall åringer Figur Framskrivninger antall studenter i høyere utdanning Figur Framtidig geografisk fordeling av antall åringer Figur Andel søkere til ulike landsdeler fordelt på fylkestilhørighet til søker Tabell Seks scenarier for universitetenes framtid

17 17

18 1. Sammendrag 1.1 Utdanning Studietilbud Universitetene og høyskolene tilpasser løpende sitt studietilbud. I 2009 ble det for første gang på flere år opprettet flere nye studietilbud enn det ble avviklet. Andelen studenter på årskurs og kortere tilbud går ned, men det er fortsatt mange studenter på slike tilbud. Tallet på bachelorprogrammer stiger jevnt, og disse har en stadig større andel av studentene. De statlige høyskolene oppretter mange nye mastergrader, mens universitetene har hatt en nedgang i antall masterstudier de siste årene (se figur 1.1). Figur 1.1 Andel registrerte studenter på årskurs, bachelor og master Merknad: Inkluderer også eksternt finansierte studenter. Rekruttering Antall søknader til de høyere utdanningsinstitusjonene stiger kraftig i 2009, og tallene for opptak, nye studenter og registrerte studenter viser også en klar stigning. Antall primærsøkere per studieplass øker også, men ikke så mye. Ser vi på kvalifiserte primærsøkere, har spesielt høyskolene i Nord-Norge svak søkning. Søkningen til allmennlærerutdanningen er svakere enn til høyskolene som helhet. De statlige høyskolene øker sin andel av studentmassen. Gjennomføring Stadig flere studenter gjennomfører i henhold til avtalt studieplan (se figur 1.2). Antall studiepoeng per student gikk litt ned i 2009, men det må ses i sammenheng med økningen i antall studenter. Samlet antall studiepoeng har økt. Gjennomføringsgraden på mastergrad er totalt sett lav, men har blitt bedre ved universitetene etter kvalitetsreformen. Ved de statlige høyskolene har den derimot blitt dårligere. Samlet gikk antall ferdige kandidater fra institusjonene noe opp i Allmennlærerutdanningen har hatt en jevn nedgang i kandidattallet de siste årene. Antall kandidater fra MNT-fagene viste en oppgang i 2009, men er fortsatt lavt. 18

19 Figur 1.2 Gjennomføring i henhold til avtalt studieplan, og gjennomført mastergrad på normert tid. Prosent Gjennomføring i henhold til avtalt studieplan Gjennomført mastergrad på normert tid Karakterer og stryk Karakternivået ligger fortsatt høyt i forhold til en normalfordeling (se figur 1.2). Spesielt på mastergrad er det mange gode karakterer. Strykprosenten går samlet noe opp i 2009, men har holdt seg nokså stabil de siste årene. Det er indikasjoner på at strykprosenten er høyest ved institusjoner med et stort innslag av teknologiske utdanninger. 19

20 Figur 1.2 Karakterfordeling alle nivåer Statlige høyskoler Prosentandel Universiteter Statlige vitensk. høysk. Kunsthøyskoler Privat sektor A B C D E Karakter Kjønnsbalansen i utdanningene Kvinneandelen er som tidligere høy, og fortsetter å øke, i de store utdanningene innenfor helse- og sosialfag og lærerutdanning. I motsatt ende av skalaen finner vi MNT-fagene, som også viser en nedgang i Samlet går kvinneandelen blant studentene noe ned i 2009 etter å ha økt hvert år de siste årene. Etter- og videreutdanning og fleksibel utdanning Det er mindre aktivitet i tilbud som ikke gir formell kompetanse, og økt aktivitet i formelt kompetansegivende tilbud. De fleste universiteter og høyskoler tilbyr fleksibel utdanning, og flere studenter benytter seg av slike tilbud (se figur 1.3). Samtidig gjøres ordinær campusundervisning fleksibel i økende grad. Det er likevel behov for nye grep for at sektoren samlet skal kunne ta ut potensialet på dette området. 20

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2009 Versjon 1.1, 27. april 2009 3 Versjonshåndtering 1.1, 270409 Oppdaterte tall fra Felles Studentsystem

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Diversiteten i den norske UH-sektoren. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Analyseavdelingen i NOKUT

Diversiteten i den norske UH-sektoren. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Analyseavdelingen i NOKUT Diversiteten i den norske UH-sektoren Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Analyseavdelingen i NOKUT Mangfoldige høyere utdanningssystem? Alle land har en intensjon/politisk målsetting om å ha et mangfoldig

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008

Rapport. Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 Rapport Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 Versjon 1.2, 24. november 2008 1 Versjonsendringer 1.1 070508 1.2 241108 Tabell 1.1 Nye og avviklede studietilbud: Oppdatert

Detaljer

Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for private høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Private vitenskapelige høyskoler... 10 1.1 Det teologiske menighetsfakultet...

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den

Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den Nøkkeltall for private høyskoler 2016 Filen ble generert den 06.05.2016. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Private vitenskapelige høyskoler... 11 1.1 Det teologiske menighetsfakultet...

Detaljer

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon.

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon. Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon Erik Øverland Norges forskningsråd 24. mai 2011 Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning

Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning Steinar Johannessen, UH-avdelingen, KD FoU-finansieringen lange linjer Driftsutgifter

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

HS-O-16/14 Resultater 2013

HS-O-16/14 Resultater 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering : Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Prorektor Dato: 11.06.14 Vedlegg: 2 O-sak HS-O-16/14 Resultater 2013 1. standsrapport 2014, vedleggsdel

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Høyere utdanning 2012

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Målet er høyere kvalitet

Målet er høyere kvalitet Forside 2 Målet er høyere kvalitet Forord Tidligere i år la jeg fram sju punkter som vil være førende for hva regjeringen skal gjøre innenfor forskning og høyere utdanning framover. Til høsten legges det

Detaljer

Høyere utdanning 2013

Høyere utdanning 2013 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Balansert Målstyring - et helhetlig ledelses- og beslutningsstøtteverktøy Studenter Brukere Undervisning Forskning formidling Visjon Strategi

Detaljer

Høyere utdanning 2012

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020 Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Innhold Norsk forskeropplæring i 2010 hva kjennetegner den?

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Det er ti år siden Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble innført. Like lenge har statlige og private høgskoler

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Universitetet i Stavanger: Planer 2010

Universitetet i Stavanger: Planer 2010 Universitetet i Stavanger: Planer 2010 Sektormål 1. Universitetet skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Etter- og videreutdanningstilbud i Norge

Etter- og videreutdanningstilbud i Norge Siri Brorstad Borlaug/NIFU UiB 27. oktober 2016 Etter- og videreutdanningstilbud i Norge Hovedpunkter og refleksjoner fra NIFUs kartlegging Hva er etter- og videreutdanning? Hvordan kartlegge tilbudene

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter

Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter Institusjonell dynamikk: bevegelser, motiver og effekter Innlegg i parallellsesjon på NOKUT-konferansen 25. og 26. april 2012 Pål Bakken, NOKUT Innledning/om prosjektet Baserer seg på analyseprosjekt i

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut?

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Torbjørn Hægeland Dialogkonferanse 16. september 2014 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø Forskning i høyskolene UHR 21.06.07 Steinar Stjernø 1 Tre sentrale aspekter ved forskninga Volum Kvalitet Relevans Utvalget for høyere utdanning 2 Paradokset: Kvalitetsreformen påla høyskolene å drive

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010. Vedlegg

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010. Vedlegg Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Vedlegg 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Vedlegg Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Innhold Vedlegg 0

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Presentasjon til styremøtet 15. mai

Presentasjon til styremøtet 15. mai Presentasjon til styremøtet 15. mai 15. mai 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold 1. KDs tilstandsrapport 2. Arbeidet med å bygge en ny, integrert organisasjon i tocampusperioden

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Høyere utdanning 2013

Høyere utdanning 2013 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet www.regjeringen.no/kd Publikasjonskode: F-4285 Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes servicesenter 05/2013 opplag

Detaljer

Diversitetens betydning...

Diversitetens betydning... Ingunn Moser Diversitetens betydning... i Diversitetens betydning i tidens strategiske trender -- en kommentar og refleksjon 1 Diversitetens begrunnelser: Her er det ulike perspektiver og tilnærminger:

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå hva kan en vite gjennom internasjonale sammenligninger?

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå hva kan en vite gjennom internasjonale sammenligninger? Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå hva kan en vite gjennom internasjonale sammenligninger? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i høyre utdanning

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1953 Professor 1951 Førsteamanuensis 1947 Professor 1948 Professor 1945 Professor 1949

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Struktur på Vestlandet

Struktur på Vestlandet Struktur på Vestlandet Statssekretær Bjørn Haugstad Styreseminar for HiB, HSH, HiSF 3. februar 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Endring av RBO-modellen. Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015

Endring av RBO-modellen. Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015 Endring av RBO-modellen Møte i Forskningsutvalget 1. desember 2015 Endring av RBO-modellen FU-møte 1. des 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 For budsjettet 2017 er det foreslått endringer

Detaljer