BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects Trondheim, juni 2011

2

3 BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects Tom-Erik Rørheim Ingeniørvitenskap og IKT Oppgaven levert: juni 2011 Hovedveileder: Professor Tor Guttorm Syvertsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

4

5 Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET ÅPEN MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk DATO: 23. juni 2011 ANTALL SIDER: 63 TITTEL: BIM i totalentrepriser UTFØRT AV: BIM in design and build projects Tom-Erik Rørheim Master i teknologi (sivilingeniør) Ingeniørvitenskap og IKT Konstruksjonsteknikk SAMMENDRAG: Mange i byggebransjen ser på bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som løsningen på de fleste problemer. Likevel møter pådriverne stort sett alltid på flere utfordringer enn de hadde forestilt seg når visjonene skal settes ut i live og alle fordelene skal høstes. De blir ofte møtt med begrenset investerings- og omstillingsvilje. BIM skal helst innføres til lavest mulig kostnader, og med minst mulig forstyrrelse i en hektisk hverdag. Til nå har BIM-fokuset vært størst hos arkitekter og rådgivende ingeniører. Entreprenørene har i mindre grad blitt tatt med, og har heller ikke selv tatt initiativ. Man har startet i en ende, og helheten har ikke kommet godt frem. I en totalentreprise er det én aktør som har en overordnet og koordinerende rolle gjennom hele prosjektet. Totalentrepriser er derfor et godt utgangspunkt for å ta i bruk ny teknologi og nye prosesser for en fremtidsrettet byggebransje. Bedre samhandling og mer åpenhet mellom de ulike fagfeltene, og det at de kommer sammen tidligere i prosessen, vil gi bedre bygg og færre feil. En av de største truslene er de enkeltes holdninger. Det viser seg at selv om det er stor enighet om åpenhet og samarbeid ved kontrahering, sliter mange med å følge opp i praksis. Det samme gjelder innvesteringer som først vil gi avkastning etter en tid. Dette er det ikke rom for i dagens økonomistyring, med krav om overskudd i hvert enkelt prosjekt. Mange årsverk går i dag bort på sending, mottak, strukturering og leting etter informasjon knyttet til bygg og prosjekt. Stadig flere og strengere krav fra byggherre og myndigheter, både miljø- og kvalitetsmessig vil føre til en enda større informasjonsmengde. BIM åpner i prinsippet for at all informasjon kan knyttes direkte opp mot enkeltobjekter i modellene, deler av eller hele modeller. Dette reduserer ikke informasjonsmengden, men man slipper mye sending, mottak og leting. Fullt utbytte får man imidlertid ikke før man også slipper å sende selve modellene til hverandre, og man slipper å spørre rundt etter siste versjon. Oppgaven tar derfor for seg ulike løsninger for BIM-severe som finnes på markedet, med vurdering av funksjonalitet og hvordan de ser ut til å/bør utvikle seg. Til slutt er det en vurdering av ulike strategier for deltakelse i programvareutvikling, hvor en aktiv rolle er helt klart å foretrekke. FAGLÆRER: Professor Tor G. Syvertsen VEILEDER(E):Professor Tor G. Syvertsen (NTNU), Øyvind Børstad (Leder Virtual Design and Construction BIM, NCC) UTFØRT VED: Institutt for konstruksjonsteknikk i

6 Department of Structural Engineering Faculty of Engineering Science and Technology NTNU - Norwegian University of Science and Technology ACCESSIBILITY OPEN MASTER THESIS 2011 SUBJECT AREA: Structural Informatics DATE: June 23, 2011 NO. OF PAGES: 63 TITLE: BIM in design and build projects BIM i totalentrepriser BY: Tom-Erik Rørheim Master of Science Engineering and ICT Structural Engineering SUMMARY: Building Information Modeling (BIM) is commonly regarded as a universal solution. Yet the enthusiasts meet more challenges than expected when the visions are to be realized and the benefits to be reaped. Reality often demonstrates limited investment and restructuring will. BIM should preferably be implemented at low cost and with minimal intervention to everyday business. The BIM focus has been on architects and consulting engineers. The contractors have been peripheral, and have neither taken initiative. BIM has started from one end, without a holistic approach. In a design and build project the contractor have the superior and coordinating responsibility throughout the project. Those projects are therefore a good basis for adopting new technologies and new ways of working for a future-oriented construction industry. Better interoperability and greater transparency between the various disciplines, and earlier collaborate, will provide higher quality and fewer errors. One of the biggest threats is everyone s individual conduct. It turns out that even if there is a formal agreement on transparency and cooperation, practice does not comply. The same applies to investment which will yield profit after some time. Today s financial management system does not promote long-term investments, due to the calling for earnings in every single project. Many man-years are lost on sending, receiving, structuring and searching for information related to buildings and projects. More strict demands from owners and authorities, both environmental and quality requirements will lead to an even greater amount of information. In principle, BIM make it possible that all information can be attached to individual objects in the models, to sub-models or the whole model itself. This does not reduce the amount of information, but you reduce a lot of sending, receiving and searching. However, you will not achieve maximum benefits before there are no needs for sending the models to each other, and to survey for the latest version. This thesis therefore includes a comparative evaluation of BIM servers on the market. Finally, it includes an evaluation of different strategies for participating in software development. An active role is clearly preferable. RESPONSIBLE TEACHER: Professor Tor G. Syvertsen SUPERVISOR(S):Professor Tor G. Syvertsen (NTNU), Øyvind Børstad (Leader of the Virtual Design and Construction BIM department, NCC) CARRIED OUT AT: Department of Structural Engineering ii

7 Institutt for konstruksjonsteknikk FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MASTEROPPGAVE 2011 for stud. techn. Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects Bakgrunn for oppgaven/problemstilling Oppgaven er en fortsettelse av prosjektoppgave utført høsten 2010, og utføres i samarbeid med NCC. I enkelte deler av byggebransjen framstilles BIM nærmest som løsningen på alle problemer. Likevel ønsker enkelte aktører å tviholde på den tradisjonelle organiseringen. I totalentrepriser bør det meste ligge til rette for å organisere byggevirksomheten på den mest hensiktsmessige måten, og da kan BIM bidra vesentlig til effektiv koordinering av aktiviteter på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer. Informasjon kan utveksles, og kunnskap utnyttes på en hittil ukjent måte. Problemstillingen kan betraktes fra flere perspektiver: informasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kompetanse og organisering. Tradisjonelt har det tekniske aspektet fått mest oppmerksomhet, selv om det kanskje kreves en helhetsbetraktning for å oppnå gevinst av betydning. Angrepsmåte Noen punkter som kan være sentrale i oppgaven: 1. Gjennomgang og vurdering av totalentreprisens organisering i forhold til bruk av BIM. 2. Vurdering og valg av metoder og verktøy som kan være sentrale i fremtidens totalentrepriser. 3. Foreslå mulige forbedringer som et steg mot fremtidens organisering av totalentrepriser. 4. Sammenligning av utvalgte verktøy med vurdering og anbefalinger. For å begrense omfanget fokuseres det på kun å følge konstruksjonsmodellen og dens tilhørende prosesser og dokumentasjon. Resultat Masteroppgaven skal munne ut i en digital rapport som vil danne grunnlag for karakterfastsettelse. Besvarelsen skal leveres til Institutt for konstruksjonsteknikk senest 14. juni Oppgaven kan underveis tilpasses arbeidets forløp og kandidatens interesser. Besvarelsen organiseres i henhold til gjeldende retningslinjer (http://www.ntnu.no/kt/studier/masteroppgaven). Kontaktperson hos NCC: Øyvind Børstad Faglærer: Professor Tor G. Syvertsen Trondheim, 17. januar, 2011 Tor G. Syvertsen (sign.) faglærer iii

8

9 Forord Denne rapporten er resultatet av avsluttende masteroppgave for sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Masteroppgaven har emnekode TKT4920 Prosjektering av konstruksjoner, masteroppgave, og har et omfang på 30 studiepoeng. Dette tilsvarer ett semester, altså 20 arbeidsuker. Rapporten gir grunnlag for 100 % av karakteren. Et sykdomsopphold i mai er bakgrunnen for at innleveringsfristen ble utsatt to uker, fra 14. juni 2011 til 28. juni Oppgaven er utført i samarbeid med NCC Construction AS, og jeg vil takke NCC og min veileder hos dem, Øyvind Børstad, for at jeg fikk anledning til å skrive i samarbeid med dem. Takk til alle som har tatt meg i mot, og delt sine erfaringer med meg, både i NCC og andre. Spesielt vil jeg rette en stor takk til min veileder og faglærer, professor Tor Guttorm Syvertsen. Han har vært en god støtte og motivator og gitt god oppfølging gjennom hele semesteret. I tillegg har han villig delt sin dype faglige innsikt, lest korrektur og passet på at jeg hele tiden har møtt mine kilder med et kritisk syn. Trondheim, 23. juni 2011 Tom-Erik Rørheim <sign.> v

10

11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... i Summary...ii Oppgavetekst... iii Forord... v Figurliste... xi Tabelliste... xiii Forkortelser og definisjoner... xv 1 Innledning Bakgrunn Problemstilling Avgrensninger og forutsetninger Disposisjon Bakgrunn Entrepriseformer Totalentreprise BIM NCC NCC-konsernet NCC Construction AS (NCC Construction Norway) Kompetansesenter Virtual Design and Construction BIM NCC Partnering Totalentrepriser i dag Byggebransjen i endring Totalentreprisens faser Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfasen Byggefasen Overlevering Totalentrepriser i morgen Byggebransjen i endring Totalentrepriser vii

12 4.3 Konseptutvikling Bruk av ekspertise Forbedre arkitekt-bim Tidligfase Kommunikasjon med byggherre Uten anbud Rådgiverne Prosjekteringsfase Jo før, jo bedre Ny strukturering Økonomi Byggefase Overlevering Innspill til programvareutviklerne BIM-server IFC og buildingsmart Forenklet ifcxml BIM-server Databasestruktur Definisjon Samhandlingsscenarioer Brukerhåndtering Modellhåndtering Versjonskontroll Status Oppsummering Sammenligning av BIM-servere IFC Model Server Development Project Eurostep Share-A-space Jotne EPM Technology EDMserver BIMserver.org Joint ProsjektHotell Langsiktig strategi Alt satt ut, passiv rolle viii

13 6.2 Drifter selv, passiv rolle Partner, aktiv rolle Egenutvikling Konklusjon Videre arbeid Bibliografi Andre kilder Vedlegg A... A ix

14

15 Figurliste Figur 1: Totalentreprise - forholdet mellom aktørene (5)... 4 Figur 2: NCCs logo (8)... 5 Figur 3: Organisasjonskart NCC AB (8)... 5 Figur 4: NCC Partnerings fem hjørnesteiner (8)... 7 Figur 5: Totalentreprisens faser Figur 6 a) og b): Anbuds-BIM, Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Arkitekt har ikke kategorisert veggskivene i trappehuset til å høre til bæresystemet, de faller da ut når RIB skal trekke ut dette, Figur 6 b). Vinduer og rekkverk står derimot igjen som en del av bæresystemet, noe som også blir feil Figur 7: Mulighet og kostnad for endringer i løpet av et prosjekt. (22) Figur 8: Oppdeling av prosjekteringsfasen i en kjernefase og en systemfase. (23) Figur 9: Prosess for å oppdatere attributter ved bruk av forenklet ifcxml Figur 10: Prosess for å oppdatere attributter ved bruk av moduler direkte på en BIM-server Figur 11: Programmene installert lokalt på hver enkelt brukers datamaskin. (30) Figur 12 a) og b): Ulike forslag til tak med felles komponent. (31) Figur 13: Solibri (til høyre) integrert med Share-A-space, med sanntidskommunikasjon mellom dem. (36) xi

16

17 Tabelliste Tabell 1: Kjennetegn ved ulike entrepriseformer. (2) (3)... 3 Tabell 2: Årsaker til konflikter i prosjekter Tabell 3: Sammenligning av samhandlingsscenarioer. (30) xiii

18

19 Forkortelser og definisjoner 4D fire dimensjoner: lengde, bredde, høyde og tid. 5D fem dimensjoner: lengde, bredde, høyde, tid og kostnad. betaversjon uferdig programvare som gjøres tilgjengelig for publikum. BIM bygningsinformasjonsmodell om modellen, bygningsinformasjonsmodellering om prosessen. buildingsmart internasjonal organisasjon som jobber for universell standardisering av BIM-teknologi og -prosedyrer. DAK datamaskinassistert konstruksjon. database DB DBB EDM Design and Build, tilsvarende totalentreprise. Design-Bid-Build, tilsvarende generalentreprise. Express Data Manager, programmeringsspråk utviklet og brukt av Jotne Entreprise byggeoppdrag EXPRESS datamodelleringsspråk FDV FTP GB forvaltning, drift og vedlikehold File Transfer Protocol, gigabyte GPLv3 IAI IDM IFC International Alliance for Interoperability internasjonal allianse for samspillsevne Information Delivery Manual, Industry Foundation Classes, ifcxml IKT ISO ITB informasjons- og kommunikasjonsteknologi International Organization for Standardization, integrerte tekniske bygningsinstallasjoner xv

20 KBE Linux kunnskapsbasert engineering, operativsystem, nettsky NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet objektdatabase PLM RAM Product Lifecycle Management, random access memory, dataminne, relasjonsdatabase RIB RIE rådgivende ingeniør, bygg rådgivende ingeniør, elektro slank produksjon lean production, SOAP STEP Simple Object Access Protocol, Standard for the Exchange of Product model data, streaming TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, trimmet bygging lean construction, webtjeneste system for kommunikasjon mellom to maskiner XML Extensible Markup Language, åpen kildekode xvi

21 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er å ta i bruk nye prosedyrer og dataverktøy i en modernisering av byggebransjen. Mange påpeker at BIM ikke er ferdig utviklet, og er derfor avventende. Det fokuseres på fordeler som ligger langt frem, og store omstruktureringer er det sjeldent tid for i en travel bransje. Totalentrepriser har en organisering som gjør dem relativt oversiktlige, med en og samme aktør som leder prosessen fra tidlig i prosjektet til overtakelse av bygget. Det meste bør derfor ligge til rette for å organisere byggevirksomheten på den mest hensiktsmessige måten, og da kan BIM bidra vesentlig til effektiv koordinering av aktiviteter på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer. Prosjektoppgaven min fra høsten 2010 (1) så også på bruk av BIM i totalentrepriser, men da med vekt på bruk av modellen til analyser i tidligfasen. Denne masteroppgaven er en form for fortsettelse av prosjektoppgaven, dog med et litt annet fokus. 1.2 Problemstilling Kartlegge prosedyrene i dagens totalentrepriser og se hvor langt BIM-verktøy er tatt i bruk. Ved litteraturstudier, identifisere hvordan fremtidens BIM-hverdag vil se ut. Med utgangspunkt i disse to elementene, svare på følgende spørsmål: Hvilke tiltak kan iverksettes allerede i morgen som et skritt mot fremtidens totalentrepriser? 1.3 Avgrensninger og forutsetninger BIM er et stort emne med mange muligheter og byggebransjen er en fragmentert bransje med mange aktører. For å søke en naturlig avgrensning er det valgt å se kun på totalentrepriser av ovennevnte grunner. Innenfor totalentreprisen er det i hovedsak fokusert på tidligfasen og prosjekteringsfasen. For byggefasen er 5D-prosjektering og trimmet bygging to sentrale temaer. De er begge store og relativt ferske fagfelt som det skrives egne rapporter om. Oppfølging av BIM-en gjennom byggefasen inkludert forberedelse for drift og vedlikehold er et uutforsket emne som NCC ønsker egen masteroppgave på. Der hvor flere fagfelt kommer inn i bildet er det fokusert på konstruksjonsdelen, altså RIB (Rådgivende ingeniører, bygg). Det forutsettes at leser har kjennskap til bygningsinformasjonsmodellering (BIM), og er innforstått med at BIM ikke bare er en betegnelse på dataverktøy, men også omfavner prosessen de inngår i. 1.4 Disposisjon Rapporten består av syv kapitler. Kapittel 1 er denne innledningen. Litt bakgrunnsteori følger i kapittel 2. Totalentreprisen slik den er i dag er beskrevet i kapittel 3, hvor områder med forbedringspotensialer er spesielt fremhevet. Forslag til forbedringer følger i kapittel 4, med kapittel 5 i bakhodet. Kapittel 5 tar for seg BIM-servere og potensialet som kan ligge i en BIM-serverløsning i fremtiden. 1

22 Avslutningsvis belyses ulike strategier for å bidra til utvikling av en god BIM-serverløsning i kapittel 6. Til slutt, i kapittel 7, konklusjon og forslag til videre arbeid og andre potensielle masteroppgaver. 2

23 2 Bakgrunn 2.1 Entrepriseformer Byggebransjen er prosjektbasert. Hvert prosjekt kan deles opp i én eller flere entrepriser. Entreprise vil si et oppdrag eller en kontraktsform. De mest vanlige entrepriseformene er: Tabell 1: Kjennetegn ved ulike entrepriseformer. (2) (3) Entrepriseform Delentreprise Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise Kjennetegn Prosjektet deles opp i mange entrepriser, gjerne etter fag, og prosjektering og bygging hver for seg. Byggherre kontraherer selv alle entreprisene, og har selv koordineringsansvaret. Prosjektering og bygging kontraheres av byggherre hver for seg. Mesteparten av byggingen samles under én entreprise, mens byggherre kontraherer tekniske fag selv, og hver for seg. Prosjektering og bygging kontraheres av byggherre hver for seg. Hele byggingen samles under én entreprise Hele prosjektet går under én entreprise, både prosjektering og bygging, og alle tekniske fag Totalentreprise totalentreprise, en entrepriseform som særlig brukes i forbindelse med store boligprosjekter. I dette tilfelle gjennomfører byggherren bare et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid, og anbudsinnbydelsen inneholder ingen detaljkrav. De entreprenørfirmaer som vil være med i konkurransen, må derfor hver for seg legge ned et betydelig prosjekteringsarbeid før de kan levere sine anbud. (4) Ved totalentrepriser har entreprenøren ansvaret for både prosjektering og utførelse. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at entreprenøren utfører alt arbeidet selv. NCC kjøper inn prosjekteringstjenester fra rådgivende ingeniører, arkitekter og tekniske fag, og bestiller underentreprenører og leverandører til deler av utførelsen. De skal koordinere arbeidet og holde oversikt over fremgangen. Innenfor rammen av totalentreprise er det også NCC som har ansvaret overfor byggherre for alt arbeidet, eget, så vel som innkjøpt. (2) 3

24 Byggherre Byggeleder Totalentreprenør Prosjekterende Underentreprenør Leverandør Underentreprenør Leverandør Figur 1: Totalentreprise - forholdet mellom aktørene (5) På Figur 1 sees byggeleder som en aktør uavhengig av totalentreprenøren. Byggelederens oppgave er å overvåke og kontrollere at byggeprosessen og dokumentasjonen går riktig for seg. Det er ikke uvanlig i bransjen at totalentreprenøren også innehar denne oppgaven. Byggherren får da kun én aktør å forholde seg til, men må også stole på at totalentreprenøren rapporterer riktig om sitt eget arbeid. (2) Ulempen med totalentrepriser er at dette kan gå ut over kvaliteten på sluttproduktet. Byggherre har liten kontroll på hvilke løsninger og leverandører som velges utover de krav som er tydeliggjort gjennom kontrakt og avtaler. De områder som ikke er godt nok spesifisert av byggherren, blant annet på grunn av manglende kunnskaper, kan entreprenøren være fristet til å velge billigst mulig løsning. Siden det i totalentrepriser avtales fastpris, er det entreprenøren selv som sitter igjen med gevinsten ved å velge billig. (2) 2.2 BIM BIM står i denne sammenhengen for to ting: Bygningsinformasjonsmodell, når det er snakk om modellen av et bygg. Bygningsinformasjonsmodellering, når det er snakk om prosedyrene for å modellere opp denne modellen. Begrepet bygningsinformasjonsmodellering omhandler også de prosedyreendringene som må til for å få fullt utbytte av de mulighetene BIM-verktøy og teknologi kan gi. Det forutsettes i denne rapporten at leser har kjennskap til BIM. Hvis ikke viser videoen (6) en enkel introduksjon til hvordan BIM brukes i dag. Ellers er (7) et greit sted å begynne. 4

25 2.3 NCC NCC-konsernet Figur 2: NCCs logo (8) NCC AB er et av Nordens ledende entreprenørselskaper, og har hovedkontor i Stockholm, Sverige. 13. april 2011 tok sivilingeniør Peter Wågström over rollen som konsernsjef etter sivilingeniør Olle Ehrlén. I 2010 var omsetningen på 49 milliarder svenske kroner, og de hadde omtrent ansatte. NCC står opprinnelig for Nordic Construction Company, men forkortelsen NCC er mest brukt både i dagligtale og profesjonelt. Konsernet ble grunnlagt i 1988 ved at Nordstjernan AB kjøpte opp, og slo sammen, de to svenske selskapene Armerad Betong Vägförbättringar (ABV) og Johnson Construction Company (JCC). Sistnevnte har røtter tilbake til NCC har siden vokst ved ekspansjon og oppkjøp av selskaper i hele Norden, i tillegg til Tyskland. Familieselskapet Nordstjernan AB er fortsatt NCCs største eier. Konsernet består av flere selskaper innen bygg og anlegg, asfalt og pukkvirksomhet, og eiendomsutvikling, som vist i Figur 3. Den finske delen har også prosjekter i Russland og de baltiske landene. Figur 3: Organisasjonskart NCC AB (8) NCCs største konkurrenter er svenske Skanska og Peab, finske YIT og norske Veidekke. Bare Skanska har like stor markedsandel i Norden som NCC (6 %). Konsernet har utarbeidet ærlighet, respekt og tillit som sine grunnleggende verdier. De har slagordet forvent litt mer. Visjonen er NCC leder utviklingen av fremtidens miljø for arbeid, bolig og kommunikasjon. (8) NCC Construction AS (NCC Construction Norway) NCC Construction AS er et heleid datterselskap av NCC AB. NCC Construction er organisert i et selskap i hver av de fire største landene i Norden, og NCC Construction AS er de som opererer i Norge. De omsatte for 3,6 milliarder norske kroner i 2010, med omtrent ansatte spredt over hele landet. Hovedkontoret er i Oslo, og administrerende direktør er sivilingeniør Peter Gjørup. 5

26 Hovedfokus er utvikling og bygging av næringsbygg, boliger, infrastruktur og alle typer anleggsprosjekter. Selskapet er organisert i tre regioner : Region Anlegg er en landsdekkende enhet som jobber med infrastruktur og anlegg. Bygg, som konsentrerer seg om bygg og boliger, er delt i to regioner: Region Nord/Vest Bygg har kontorer langs vestlandskysten opp til og med Trondheim. Region Oslo/Øst Bygg har kontorer over hele Østlandet. NCC Construction AS eier også Sjøentreprenøren AS, som er ekspert på undervannsarbeid, og Interform AS som prosjekterer og utfører glideforskalingsarbeider. (8) Kompetansesenter NCC i Norge har et kompetansesenter lokalisert på hovedkontoret i Oslo. Dette er ledet av sivilingeniør Morten Rotheim. Senteret skal være en ressurs for alle prosjekter i NCC. Mange avdelinger og prosjekter er for små til at det er forsvarlig å ha eksperter i alle felt i eget hus. Kompetansesenterets ansatte blir da en form for interne konsulenter. De jobber med prosjekter over hele landet, og på den måten får de også en unik kjennskap til, og oversikt over, hvilken kompetanse som finnes hvor. I tillegg driver kompetansesenteret med forskning og utvikling, i tett samarbeid med de øvrige kompetansesentre i konsernet. De kartlegger, utarbeider og standardiserer rutiner og strategier, og følger med på utvikling og nyvinninger i bransjen. De siste årene har særlig programvareutviklingen gått fort, med BIM-tankegang i grunn, samt et voksende miljøfokus. I jungelen av aktører og tilgjengelige programmer, arbeider kompetansesenteret med felles valg og strategisk implementering rundt i avdelingene og prosjektene. (8) Virtual Design and Construction BIM Bruk av 3D-modeller i prosjektering har vært et satsningsområde i NCC siden mars 2011 ble det opprettet en egen avdeling underlagt kompetansesenteret, med sivilingeniør Øyvind Børstad som avdelingsleder. Virtual Construction (VC), som satsningen først ble kalt, baserer seg på kunnskapen om at desto tidligere feil blir oppdaget, desto billigere er den å rette opp, se avsnitt Med VC er tanken at feil er enklere å oppdage allerede før fysisk bygging er startet. Dette er selvfølgelig mulig ved bruk av tradisjonelle tegninger. Likevel er det mye raskere og enklere å få oversikt, og oppdage feil, ved å studere en 3D-modell. Sterke farger som skiller ulike elementer gjør det enda enklere. Den nyopprettede avdelingen har også inkludert Design og BIM i tittelen. I denne sammenheng betyr Design prosjektering på norsk. BIM tilsier at fokusområdet utvides til også å omfavne de nye BIM-verktøyene, og prosedyreendringene som følger med dem. (8) NCC Partnering NCC Partnering kan man si er en utradisjonell samarbeids-/kontraktsform innen byggebransjen. Den bryter med gamle grunnsteiner som hemmelighetshold og ansvarsfraskrivelser. 6

27 Partnering som idé innebærer en tro på at et bygg- eller anleggsprosjekt best skapes i et åpent, tillitsfullt og tverrfaglig samarbeid mellom involverte aktører. (8) Introduksjonen er som tatt rett fra en BIM-teoribok. Det er da interessant at NCC utarbeidet Partnering i 2002, mange år før de aksepterte BIM som en lur vei å gå. Hovedforskjellen fra tradisjonelle entrepriser er at alle aktører involveres allerede i oppstarten av prosjektet, og arbeider i tett dialog og åpenhet gjennom hele prosjektet. På den måten kan for eksempel en underentreprenør komme med viktige innspill allerede i konseptfasen. Mindre endringer er mulige et godt stykke ut i prosjektet. Tidlig er det også mulig å ta hensyn til større endringer, som kan resultere i betydelige reduksjoner i kostnader eller økt brukervennlighet. Figur 4: NCC Partnerings fem hjørnesteiner (8) Samarbeidsformens verdier bør innarbeides i hele bransjen/organisasjonen, og i alle kontraktsformer, ikke bare i rene Partnering-prosjekter. (8) 7

28

29 3 Totalentrepriser i dag 3.1 Byggebransjen i endring I byggebransjen er få prosjekter like, i motsetning til en fabrikk som produserer det samme, dag etter dag. Derfor kan det være vanskeligere å standardisere og optimalisere arbeidsprosessene i byggebransjen enn i vareproduserende industrier. Bransjen har flere tusen års erfaring, og mange byggeprosjekter går relativt greit basert på innarbeidede rutiner og implisitt forståelse av hvem som gjør hva og når. Likevel ser man en utvikling på at det oppstår konflikter i for mange prosjekter. (9) Dette skyldes mange ulike faktorer, noen av dem er listet i Tabell 2. Tabell 2: Årsaker til konflikter i prosjekter. Årsak Økende tidspress. Økt kostnadspress. Større og mer kompliserte prosjekter. Dårlig kommunikasjon og misforståelser. Samfunnet har akselererende endringstakt. Ny teknologi. Inntog av økonomer og jurister i byggebransjen. Virkning Dårligere håndverk og flere feil. Valg av dårligere materialer og lavere kvalitet. Krever flere folk. Før var det gjerne én og samme ingeniør som både tegnet, utførte alle beregninger og var byggeleder. Dette stilte mindre krav til gode samarbeidsrutiner. Kunden får ikke det de forventer. Stresser opp de ansatte. Utfordrer rutiner, og truer med å gjøre enkeltes kompetanse overflødig. Gjør beslutninger og konfliktløsing til omfattende prosesser som kan eskalere til et langt større omfang enn nødvendig. Derfor er det greit at bransjen, i samarbeid med Norsk Standard, over tid har utarbeidet et mindre antall standard kontraktsformer. (10) Utfordringen akkurat nå er at innføring og tilpasning av prosedyrer til BIM, gjør at også standardkontraktene bør tilpasses de nye arbeidsmetodene. Nye prosedyrer fører til endrede forhold mellom de ulike aktørene, og det er press på å få mer åpenhet i bransjen. Standardiseringen er i en vanskelig periode. Eksisterende kontrakter, og gjeldene lovverk, baserer seg på kommunikasjon i form av papirdokumenter og -tegninger, og arbeidsprosedyrer som er i ferd med å bli utdaterte. Samtidig er nye prosedyrer fortsatt i utprøvingsfasen, med forskjeller fra prosjekt til prosjekt, og fra aktør til aktør. 9

30 3.2 Totalentreprisens faser En totalentreprise består av fasene, se Figur 5: Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfase Byggefase Overlevering Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfase Byggefase Overlevering Figur 5: Totalentreprisens faser Etter at totalentreprisen er avsluttet følger den såkalte FDV-fasen forvaltning, drift og vedlikehold, før eventuell riving. 3.3 Konseptutvikling Dette er prosessen byggherre har før vedkommende går ut med et anbud. Ønsker, behov og krav skal kartlegges. Det varierer hvor mye byggherren vil legge i denne fasen. Oftest har det direkte sammenheng med byggherres kompetanse. Store eiendomsselskaper sitter selv med mye kompetanse, og byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg gjør et omfattende og grundig forarbeid før anbudet. En lokal bruktbilselger som trenger et nytt utstillingslokale har for eksempel lite kunnskap om konseptutvikling. Hun har likevel gjerne noen ideer og minstekrav til tilbygget. Byggherre utarbeider kravspesifikasjoner, deriblant en romplan og eventuelle skisser, som blir anbudsdokumentene totalentreprenøren tar utgangspunkt i når de starter på sin tidligfase. Uavhengig av byggherres kompetanse kan konseptutviklingsfasen deles inn i to grader av omfang: Byggherre står for arkitektur, gjerne ved å engasjere ekstern arkitekt. Arkitektur blir et viktig element i anbudskonkurransen. Hver totalentreprenør velger selv arkitekt, og arkitektur blir da en stor del av tilbudet de kommer opp med. Dersom byggherre selv står for arkitektur, har det i den senere tid blitt vanlig at en grov arkitekt-bim følger anbudsdokumentene. Det forutsettes videre i rapporten at byggherre selv står for arkitektur. Entreprenørene er i utgangspunktet ikke involvert i denne fasen. Dette for at alle entreprenører skal ha samme utgangspunkt når de skal konkurrere med sine tilbud. For private byggherrer er det ikke lovpålagt at det skal være en åpen anbudskonkurranse. De står fritt til kun å invitere én entreprenør til å komme opp med tilbud. Det blir da ikke en konkurranse, 10

31 men i en totalentreprise må fortsatt byggherre ha en viss konseptutvikling før entreprenør blir involvert. 3.4 Tidligfase Tidligfasen kalles ofte for anbudsfase. Begrepet tidligfase innbefatter også de entreprisene som tildeles uten en anbudskonkurranse, og blir derfor mer generelt. Formålet med tidligfasen er at entreprenør skal komme med et tilbud til byggherre. Tilbudet skal inneholde ferdig konsept og pristilbud. Konseptet er en videreutvikling av det byggherre startet på i sin konseptutvikling, og skal følgelig tilfredsstille kravspesifikasjonene. Entreprenørene har en tilbudsfrist som oftest er satt seks til åtte uker etter at anbudet ble lyst ut. På grunn av at alle tilbydere skal ha samme utgangspunkt, er det dessverre begrensede muligheter for kommunikasjon mellom byggherre og konkurrerende entreprenører. Har en entreprenør forslag til endringer, må eventuell kommunikasjon gjøres kjent for alle konkurrerende tilbydere. (11) For entreprenøren er tidligfasen hektisk og viktig. For å vinne anbudet er det oftest lavest pris som gjelder, men entreprenøren ønsker også å tjene penger på oppdraget. Derfor søker de å få så godt grunnlag som mulig på den tiden de har til rådighet. Konseptutviklingen går mer i detalj enn hva byggherre krever og ønsker, dette for eget bruk. Ved å redusere usikkerheten i beregningsgrunnlaget, kan de våge å sette lavere marginer, i håp om å komme lavere enn konkurrentene. Det er sjelden entreprenøren har all nødvendig kompetanse i eget hus. Derfor sender de anbudsdokumentene videre til rådgivende ingeniører og leverandører, hvor disse setter opp en løsning og kommer med en pris for sitt bidrag til prosjektet. Entreprenøren kan her kjøre sin egen anbudskonkurranse mellom flere rådgivere, eller henvende seg til en direkte. I Norge er det få store entreprenører, og relativt få store rådgivere. På de store totalentreprisene er det derfor få, og ofte de samme aktørene som er involvert hver gang. Det er ikke uvanlig at samme rådgivende byggingeniører (RIB) får forespørsel fra flere entreprenører om samme prosjekt. De slipper da unna med én grovprosjektering. Selv om de bruker samme grunnlag, betyr det ikke at de gir samme pristilbud til de ulike entreprenørene. Noen har sine foretrukne samarbeidspartnere, med eller uten noen formell avtale dem i mellom, og vil derfor gi lavere pris til dem. RIB tar i hovedsak utgangspunkt i arkitektskisser og arkitekt-bim, da bæresystemet skal være mest mulig integrert i byggets uttrykk. Selv om det i teorien er mulig for RIB å modellere direkte fra arkitekt-bim-en, ved å trekke ut de elementene som er kategorisert til å tilhøre bæresystemet, blir foreløpig ikke dette gjort i praksis. (1). Arkitektens grunnlag er ofte for dårlig modellert til at det er verdt å bruke som utgangspunkt, se eksempel fra Kunnskapssenteret i Figur 6. Kombinert med at BIMverktøyene er kronglete når det kommer til å gjøre endringer i en modell. RIB velger da heller å modellere opp bæresystemet fra grunnen av. Dette går som regel raskere, og de har tidspress nok allerede. 11

32 Figur 6 a) og b): Anbuds-BIM, Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Arkitekt har ikke kategorisert veggskivene i trappehuset til å høre til bæresystemet, de faller da ut når RIB skal trekke ut dette, Figur 6 b). Vinduer og rekkverk står derimot igjen som en del av bæresystemet, noe som også blir feil. Selv om entreprenør og RIB skal være samarbeidspartnere, er det liten åpenhet mellom dem i denne fasen. Entreprenøren får sjelden innsyn i bakgrunnsmaterialet RIB gir sitt tilbud ut i fra, det vil si at konstruksjon-bim ikke blir overlevert. Det bør også nevnes at også konstruksjons-bim-en kan være delt opp i flere mindre modeller. Det blir mer og mer vanlig at stål- og betongprodusenter tar seg av prosjekteringsjobben selv. Mye av produksjonen er i dag maskinstyrt, og dersom elementene er modellert i overenstemmelse med maskinstyringssystemet, kan modellene kjøres rett i produksjon. (12) Man kan da ende opp med at konstruksjonsmodellen består av opptil tre del-modeller. Entreprenøren setter så tilbudene fra alle rådgivere og leverandører sammen med sine egne kalkulasjoner og påslag. Totalprisen oversendes så byggherre. Byggherre velger entreprenør stort sett ut i fra pris. Noen ganger får imidlertid en dyrere entreprenør tilslaget på bakgrunn av konseptet den har utarbeidet. Ofte er det snakk om løsninger som er dyrere å bygge, men som gir billigere drift, og dermed lavere livsløpskostnader. Har arkitektur vært en del av anbudskonkurransen, vil følgelig også denne veie tungt. De øvrige entreprenører har lagt ned mye arbeid uten å generere inntekter. Anbudsvinneren trenger nødvendigvis ikke å gå seirende ut til slutt. De kan ha feilberegnet, eller uforutsette hendelser kan redusere overskuddet. Konkurransen er hard og marginene små, og det hender dessverre litt for ofte at entreprenør ender med å gå i tap på en totalentreprise. 3.5 Prosjekteringsfasen Når byggherre har bestemt seg for hvem oppdraget skal gå til, blir stemningen tilsynelatende mindre konkurransepreget. Entreprenøren går sammen med de aktørene de valgte under tidligfasen, og samarbeider med disse om å gi byggherren det de har lovet. Helt liketil er det likevel ikke. I en totalentreprise er prisen byggherre skal betale i utgangspunktet satt. Det betyr at det blir en kamp mellom totalentreprenør og rådgivere, leverandører og underentreprenører om å få størst del av profitten. Samtidig prøver disse å få byggherre med på, enten å akseptere billigere løsninger enn opprinne- 12

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side?

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Leif Madsen Bærheim NCC Construction AS 28. februar Storefjell Høyfjellshotell, Gol Introduksjon NCC Construction

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Statens vegvesen: Grete Tvedt Veidekke: Einar Helgason Sitat av Henry Ford: Å komme sammen er en begynnelse

Detaljer

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport Innovasjon i byggebransjen - Ikke bare nok en rapport Hvem er vi? Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging Gruppemedlemmene: - Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø - Silje: Sivilingeniørstudent

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Wikipedia: Nettskyen(eng:cloudcomputing) Er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole Veidekke Entreprenør AS Bruk av åpenbim Østensjø Skole 25.04.13 BuildingSmart Bjarte Hårklau 1 BIM på Østensjø Skole Pilot og læringsprosjekt VDC/ICE Bruk av BIM i detaljprosjekteringen Bruk av BIM i produksjon

Detaljer

LEAN Design & Construction og arkitekturen

LEAN Design & Construction og arkitekturen FANTASTISKE MULIGHETER Prosjektet har etablert en effektiv beslutningsmaskin. Det er høyt tempo på beslutninger om bygget, om byggingen, håndtering av usikkerhet og avvik samt fremdrift. Prosjektet er

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I har skal

Detaljer

BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER I EN DIGITALISERT VERDEN: ENTREPRENØRPERSPEKTIVET

BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER I EN DIGITALISERT VERDEN: ENTREPRENØRPERSPEKTIVET BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER I EN DIGITALISERT VERDEN: ENTREPRENØRPERSPEKTIVET Advokat Gjertrud Helland, Veidekke Entreprenør AS 13. november 2017 HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Systematisk abstraksjon som verktøy i ICE-prosesser. Harald Selvær Fagskolen Oslo Akershus

Systematisk abstraksjon som verktøy i ICE-prosesser. Harald Selvær Fagskolen Oslo Akershus Systematisk abstraksjon som verktøy i ICE-prosesser Harald Selvær Fagskolen Oslo Akershus Innfallsvinkelen min er ikke hvordan vi bygger en flyplass, men hvordan vi utvikler læring om hvordan vi bygger

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

Flaskehalser i byggenæringen

Flaskehalser i byggenæringen 1 Flaskehalser i byggenæringen Hvor ligger mulighetene for effektivisering av byggenæringen? 2 Hvem er vi? Iman Shirkavand - Bygg og anlegg Martine Hagen - Industriell økonomi Yngve Wehn Teknisk kybernetikk

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no FBA- Vækerø-Oslo 02.06.16 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG

MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG Samspillkontrakter gir billigere og bedre bygg Metierkonferansen 1. juni 2016 www.metierlegal.no Samspill temaer Hva

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

buildingsmart international

buildingsmart international buildingsmart international Hva er hovedfokus for tiden? Presented by: Bjørn K Stangeland buildingsmart international Vision: Sustainability by building SMARTER Mission: Contribute to sustainable built

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen BIM: Et teknologiskift i byggenæringen - På vei fra tegning til modeller - mer lønnsom og effektiv prosjektering Bjørne Grimsrud Avdelingsleder Forskning og Samfunn nå kommer BIM BIM= Bygningsinformasjonsmodeller/modellering

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart Bred støtte fra byggenæringen buildingsmart studentseminar @HIALS:13 + tips om studentoppgaver Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge HIALS, 12. november 2013 Open buildingsmart Norge

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen Henrik Folke Holmberg Rasjonell modellering og arbeidsprosess for Jernbaneteknikk Tradisjonelt prosjekteres jernbaneteknikk basert på prinsipper støttet

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE VELKOMMEN TIL ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE Bjørn Remen 7. des. 2010 1 Før riving av høyblokka 7. des. 2010 2 Ferdig utbygd 7. des. 2010 3 BYGGEFASE 2 Godkjenning HMN i mars 2006 Areal (brutto)

Detaljer

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Universitetssykehuset St. Olavs Hopsital Johan Arnt Vatnan Korte fakta om Skanska Skanska er et

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Den kloke tegning 2013 23.-24.10 NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Mona Nilsen Ervik Prosjekteringsleder og VDC-ansvarlig i NCC Construction DK Trondheim 1 NCC AB 24.10.2013 NCC Construction AS

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard sony@cowi.no 1 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren

Detaljer

Hvordan oppnå konkurransefordeler ved kobling av BIM-/IT-strategien med forretningsstrategien

Hvordan oppnå konkurransefordeler ved kobling av BIM-/IT-strategien med forretningsstrategien BIM University 2012 23.-24. april Hvordan oppnå konkurransefordeler ved kobling av BIM-/IT-strategien med forretningsstrategien Kirsti Engebretsen Larssen, Senior Vice President, COWI Norge COWIgruppen

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

En veileder om Lean Kai Haakon Kristensen

En veileder om Lean Kai Haakon Kristensen En veileder om Lean Kai Haakon Kristensen B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Veilederens formål Leseren: - Den som ønsker en rask innføring i hva Lean er, hvordan Lean er

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP. NSP Temadag 2.Mai 2013

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP. NSP Temadag 2.Mai 2013 PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP NSP Temadag 2.Mai 2013 1 Alexander Smidt Olsen Senior Manager - Metier alexander.smidt.olsen@metier.no BAKGRUNN

Detaljer

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene?

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? 20. oktober 2011 Adm.dir. Jon Sandnes Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 1 Bestillers valg vedr. kortsiktighet vs. langsiktighet HAR BETYDNING

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS HIOA 16. januar 2015 NCC Prosjektstudio Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS 1 Kort om NCC May 15, 2014 NCC AB 2 One NCC three businesses Industrial Construction and civil

Detaljer

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Steinar Livik Prosjektleder Region nord Nøkkeltall: - Ca 200 riksvegtunneler på landsbasis skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften

Detaljer

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis.

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis. Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10 BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis 1. samling: 3. 4. september 2012 2. samling: 8. 9. oktober 2012 3. samling:

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen

Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Foreløpig resultat før skatt på 404 MNOK

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BuildingSMART Studentseminar 23.01.2013 Høgskolen i Oslo Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction

Detaljer

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene 24.03.2015 Tegninger og beskrivelse Tilbudsforespørsler BIM Kalkyler Sivilarkitekt Kikkan Landstad Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå,

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer