BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects Trondheim, juni 2011

2

3 BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects Tom-Erik Rørheim Ingeniørvitenskap og IKT Oppgaven levert: juni 2011 Hovedveileder: Professor Tor Guttorm Syvertsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

4

5 Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET ÅPEN MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk DATO: 23. juni 2011 ANTALL SIDER: 63 TITTEL: BIM i totalentrepriser UTFØRT AV: BIM in design and build projects Tom-Erik Rørheim Master i teknologi (sivilingeniør) Ingeniørvitenskap og IKT Konstruksjonsteknikk SAMMENDRAG: Mange i byggebransjen ser på bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som løsningen på de fleste problemer. Likevel møter pådriverne stort sett alltid på flere utfordringer enn de hadde forestilt seg når visjonene skal settes ut i live og alle fordelene skal høstes. De blir ofte møtt med begrenset investerings- og omstillingsvilje. BIM skal helst innføres til lavest mulig kostnader, og med minst mulig forstyrrelse i en hektisk hverdag. Til nå har BIM-fokuset vært størst hos arkitekter og rådgivende ingeniører. Entreprenørene har i mindre grad blitt tatt med, og har heller ikke selv tatt initiativ. Man har startet i en ende, og helheten har ikke kommet godt frem. I en totalentreprise er det én aktør som har en overordnet og koordinerende rolle gjennom hele prosjektet. Totalentrepriser er derfor et godt utgangspunkt for å ta i bruk ny teknologi og nye prosesser for en fremtidsrettet byggebransje. Bedre samhandling og mer åpenhet mellom de ulike fagfeltene, og det at de kommer sammen tidligere i prosessen, vil gi bedre bygg og færre feil. En av de største truslene er de enkeltes holdninger. Det viser seg at selv om det er stor enighet om åpenhet og samarbeid ved kontrahering, sliter mange med å følge opp i praksis. Det samme gjelder innvesteringer som først vil gi avkastning etter en tid. Dette er det ikke rom for i dagens økonomistyring, med krav om overskudd i hvert enkelt prosjekt. Mange årsverk går i dag bort på sending, mottak, strukturering og leting etter informasjon knyttet til bygg og prosjekt. Stadig flere og strengere krav fra byggherre og myndigheter, både miljø- og kvalitetsmessig vil føre til en enda større informasjonsmengde. BIM åpner i prinsippet for at all informasjon kan knyttes direkte opp mot enkeltobjekter i modellene, deler av eller hele modeller. Dette reduserer ikke informasjonsmengden, men man slipper mye sending, mottak og leting. Fullt utbytte får man imidlertid ikke før man også slipper å sende selve modellene til hverandre, og man slipper å spørre rundt etter siste versjon. Oppgaven tar derfor for seg ulike løsninger for BIM-severe som finnes på markedet, med vurdering av funksjonalitet og hvordan de ser ut til å/bør utvikle seg. Til slutt er det en vurdering av ulike strategier for deltakelse i programvareutvikling, hvor en aktiv rolle er helt klart å foretrekke. FAGLÆRER: Professor Tor G. Syvertsen VEILEDER(E):Professor Tor G. Syvertsen (NTNU), Øyvind Børstad (Leder Virtual Design and Construction BIM, NCC) UTFØRT VED: Institutt for konstruksjonsteknikk i

6 Department of Structural Engineering Faculty of Engineering Science and Technology NTNU - Norwegian University of Science and Technology ACCESSIBILITY OPEN MASTER THESIS 2011 SUBJECT AREA: Structural Informatics DATE: June 23, 2011 NO. OF PAGES: 63 TITLE: BIM in design and build projects BIM i totalentrepriser BY: Tom-Erik Rørheim Master of Science Engineering and ICT Structural Engineering SUMMARY: Building Information Modeling (BIM) is commonly regarded as a universal solution. Yet the enthusiasts meet more challenges than expected when the visions are to be realized and the benefits to be reaped. Reality often demonstrates limited investment and restructuring will. BIM should preferably be implemented at low cost and with minimal intervention to everyday business. The BIM focus has been on architects and consulting engineers. The contractors have been peripheral, and have neither taken initiative. BIM has started from one end, without a holistic approach. In a design and build project the contractor have the superior and coordinating responsibility throughout the project. Those projects are therefore a good basis for adopting new technologies and new ways of working for a future-oriented construction industry. Better interoperability and greater transparency between the various disciplines, and earlier collaborate, will provide higher quality and fewer errors. One of the biggest threats is everyone s individual conduct. It turns out that even if there is a formal agreement on transparency and cooperation, practice does not comply. The same applies to investment which will yield profit after some time. Today s financial management system does not promote long-term investments, due to the calling for earnings in every single project. Many man-years are lost on sending, receiving, structuring and searching for information related to buildings and projects. More strict demands from owners and authorities, both environmental and quality requirements will lead to an even greater amount of information. In principle, BIM make it possible that all information can be attached to individual objects in the models, to sub-models or the whole model itself. This does not reduce the amount of information, but you reduce a lot of sending, receiving and searching. However, you will not achieve maximum benefits before there are no needs for sending the models to each other, and to survey for the latest version. This thesis therefore includes a comparative evaluation of BIM servers on the market. Finally, it includes an evaluation of different strategies for participating in software development. An active role is clearly preferable. RESPONSIBLE TEACHER: Professor Tor G. Syvertsen SUPERVISOR(S):Professor Tor G. Syvertsen (NTNU), Øyvind Børstad (Leader of the Virtual Design and Construction BIM department, NCC) CARRIED OUT AT: Department of Structural Engineering ii

7 Institutt for konstruksjonsteknikk FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MASTEROPPGAVE 2011 for stud. techn. Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects Bakgrunn for oppgaven/problemstilling Oppgaven er en fortsettelse av prosjektoppgave utført høsten 2010, og utføres i samarbeid med NCC. I enkelte deler av byggebransjen framstilles BIM nærmest som løsningen på alle problemer. Likevel ønsker enkelte aktører å tviholde på den tradisjonelle organiseringen. I totalentrepriser bør det meste ligge til rette for å organisere byggevirksomheten på den mest hensiktsmessige måten, og da kan BIM bidra vesentlig til effektiv koordinering av aktiviteter på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer. Informasjon kan utveksles, og kunnskap utnyttes på en hittil ukjent måte. Problemstillingen kan betraktes fra flere perspektiver: informasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kompetanse og organisering. Tradisjonelt har det tekniske aspektet fått mest oppmerksomhet, selv om det kanskje kreves en helhetsbetraktning for å oppnå gevinst av betydning. Angrepsmåte Noen punkter som kan være sentrale i oppgaven: 1. Gjennomgang og vurdering av totalentreprisens organisering i forhold til bruk av BIM. 2. Vurdering og valg av metoder og verktøy som kan være sentrale i fremtidens totalentrepriser. 3. Foreslå mulige forbedringer som et steg mot fremtidens organisering av totalentrepriser. 4. Sammenligning av utvalgte verktøy med vurdering og anbefalinger. For å begrense omfanget fokuseres det på kun å følge konstruksjonsmodellen og dens tilhørende prosesser og dokumentasjon. Resultat Masteroppgaven skal munne ut i en digital rapport som vil danne grunnlag for karakterfastsettelse. Besvarelsen skal leveres til Institutt for konstruksjonsteknikk senest 14. juni Oppgaven kan underveis tilpasses arbeidets forløp og kandidatens interesser. Besvarelsen organiseres i henhold til gjeldende retningslinjer (http://www.ntnu.no/kt/studier/masteroppgaven). Kontaktperson hos NCC: Øyvind Børstad Faglærer: Professor Tor G. Syvertsen Trondheim, 17. januar, 2011 Tor G. Syvertsen (sign.) faglærer iii

8

9 Forord Denne rapporten er resultatet av avsluttende masteroppgave for sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Masteroppgaven har emnekode TKT4920 Prosjektering av konstruksjoner, masteroppgave, og har et omfang på 30 studiepoeng. Dette tilsvarer ett semester, altså 20 arbeidsuker. Rapporten gir grunnlag for 100 % av karakteren. Et sykdomsopphold i mai er bakgrunnen for at innleveringsfristen ble utsatt to uker, fra 14. juni 2011 til 28. juni Oppgaven er utført i samarbeid med NCC Construction AS, og jeg vil takke NCC og min veileder hos dem, Øyvind Børstad, for at jeg fikk anledning til å skrive i samarbeid med dem. Takk til alle som har tatt meg i mot, og delt sine erfaringer med meg, både i NCC og andre. Spesielt vil jeg rette en stor takk til min veileder og faglærer, professor Tor Guttorm Syvertsen. Han har vært en god støtte og motivator og gitt god oppfølging gjennom hele semesteret. I tillegg har han villig delt sin dype faglige innsikt, lest korrektur og passet på at jeg hele tiden har møtt mine kilder med et kritisk syn. Trondheim, 23. juni 2011 Tom-Erik Rørheim <sign.> v

10

11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... i Summary...ii Oppgavetekst... iii Forord... v Figurliste... xi Tabelliste... xiii Forkortelser og definisjoner... xv 1 Innledning Bakgrunn Problemstilling Avgrensninger og forutsetninger Disposisjon Bakgrunn Entrepriseformer Totalentreprise BIM NCC NCC-konsernet NCC Construction AS (NCC Construction Norway) Kompetansesenter Virtual Design and Construction BIM NCC Partnering Totalentrepriser i dag Byggebransjen i endring Totalentreprisens faser Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfasen Byggefasen Overlevering Totalentrepriser i morgen Byggebransjen i endring Totalentrepriser vii

12 4.3 Konseptutvikling Bruk av ekspertise Forbedre arkitekt-bim Tidligfase Kommunikasjon med byggherre Uten anbud Rådgiverne Prosjekteringsfase Jo før, jo bedre Ny strukturering Økonomi Byggefase Overlevering Innspill til programvareutviklerne BIM-server IFC og buildingsmart Forenklet ifcxml BIM-server Databasestruktur Definisjon Samhandlingsscenarioer Brukerhåndtering Modellhåndtering Versjonskontroll Status Oppsummering Sammenligning av BIM-servere IFC Model Server Development Project Eurostep Share-A-space Jotne EPM Technology EDMserver BIMserver.org Joint ProsjektHotell Langsiktig strategi Alt satt ut, passiv rolle viii

13 6.2 Drifter selv, passiv rolle Partner, aktiv rolle Egenutvikling Konklusjon Videre arbeid Bibliografi Andre kilder Vedlegg A... A ix

14

15 Figurliste Figur 1: Totalentreprise - forholdet mellom aktørene (5)... 4 Figur 2: NCCs logo (8)... 5 Figur 3: Organisasjonskart NCC AB (8)... 5 Figur 4: NCC Partnerings fem hjørnesteiner (8)... 7 Figur 5: Totalentreprisens faser Figur 6 a) og b): Anbuds-BIM, Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Arkitekt har ikke kategorisert veggskivene i trappehuset til å høre til bæresystemet, de faller da ut når RIB skal trekke ut dette, Figur 6 b). Vinduer og rekkverk står derimot igjen som en del av bæresystemet, noe som også blir feil Figur 7: Mulighet og kostnad for endringer i løpet av et prosjekt. (22) Figur 8: Oppdeling av prosjekteringsfasen i en kjernefase og en systemfase. (23) Figur 9: Prosess for å oppdatere attributter ved bruk av forenklet ifcxml Figur 10: Prosess for å oppdatere attributter ved bruk av moduler direkte på en BIM-server Figur 11: Programmene installert lokalt på hver enkelt brukers datamaskin. (30) Figur 12 a) og b): Ulike forslag til tak med felles komponent. (31) Figur 13: Solibri (til høyre) integrert med Share-A-space, med sanntidskommunikasjon mellom dem. (36) xi

16

17 Tabelliste Tabell 1: Kjennetegn ved ulike entrepriseformer. (2) (3)... 3 Tabell 2: Årsaker til konflikter i prosjekter Tabell 3: Sammenligning av samhandlingsscenarioer. (30) xiii

18

19 Forkortelser og definisjoner 4D fire dimensjoner: lengde, bredde, høyde og tid. 5D fem dimensjoner: lengde, bredde, høyde, tid og kostnad. betaversjon uferdig programvare som gjøres tilgjengelig for publikum. BIM bygningsinformasjonsmodell om modellen, bygningsinformasjonsmodellering om prosessen. buildingsmart internasjonal organisasjon som jobber for universell standardisering av BIM-teknologi og -prosedyrer. DAK datamaskinassistert konstruksjon. database DB DBB EDM Design and Build, tilsvarende totalentreprise. Design-Bid-Build, tilsvarende generalentreprise. Express Data Manager, programmeringsspråk utviklet og brukt av Jotne Entreprise byggeoppdrag EXPRESS datamodelleringsspråk FDV FTP GB forvaltning, drift og vedlikehold File Transfer Protocol, gigabyte GPLv3 IAI IDM IFC International Alliance for Interoperability internasjonal allianse for samspillsevne Information Delivery Manual, Industry Foundation Classes, ifcxml IKT ISO ITB informasjons- og kommunikasjonsteknologi International Organization for Standardization, integrerte tekniske bygningsinstallasjoner xv

20 KBE Linux kunnskapsbasert engineering, operativsystem, nettsky NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet objektdatabase PLM RAM Product Lifecycle Management, random access memory, dataminne, relasjonsdatabase RIB RIE rådgivende ingeniør, bygg rådgivende ingeniør, elektro slank produksjon lean production, SOAP STEP Simple Object Access Protocol, Standard for the Exchange of Product model data, streaming TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, trimmet bygging lean construction, webtjeneste system for kommunikasjon mellom to maskiner XML Extensible Markup Language, åpen kildekode xvi

21 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er å ta i bruk nye prosedyrer og dataverktøy i en modernisering av byggebransjen. Mange påpeker at BIM ikke er ferdig utviklet, og er derfor avventende. Det fokuseres på fordeler som ligger langt frem, og store omstruktureringer er det sjeldent tid for i en travel bransje. Totalentrepriser har en organisering som gjør dem relativt oversiktlige, med en og samme aktør som leder prosessen fra tidlig i prosjektet til overtakelse av bygget. Det meste bør derfor ligge til rette for å organisere byggevirksomheten på den mest hensiktsmessige måten, og da kan BIM bidra vesentlig til effektiv koordinering av aktiviteter på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer. Prosjektoppgaven min fra høsten 2010 (1) så også på bruk av BIM i totalentrepriser, men da med vekt på bruk av modellen til analyser i tidligfasen. Denne masteroppgaven er en form for fortsettelse av prosjektoppgaven, dog med et litt annet fokus. 1.2 Problemstilling Kartlegge prosedyrene i dagens totalentrepriser og se hvor langt BIM-verktøy er tatt i bruk. Ved litteraturstudier, identifisere hvordan fremtidens BIM-hverdag vil se ut. Med utgangspunkt i disse to elementene, svare på følgende spørsmål: Hvilke tiltak kan iverksettes allerede i morgen som et skritt mot fremtidens totalentrepriser? 1.3 Avgrensninger og forutsetninger BIM er et stort emne med mange muligheter og byggebransjen er en fragmentert bransje med mange aktører. For å søke en naturlig avgrensning er det valgt å se kun på totalentrepriser av ovennevnte grunner. Innenfor totalentreprisen er det i hovedsak fokusert på tidligfasen og prosjekteringsfasen. For byggefasen er 5D-prosjektering og trimmet bygging to sentrale temaer. De er begge store og relativt ferske fagfelt som det skrives egne rapporter om. Oppfølging av BIM-en gjennom byggefasen inkludert forberedelse for drift og vedlikehold er et uutforsket emne som NCC ønsker egen masteroppgave på. Der hvor flere fagfelt kommer inn i bildet er det fokusert på konstruksjonsdelen, altså RIB (Rådgivende ingeniører, bygg). Det forutsettes at leser har kjennskap til bygningsinformasjonsmodellering (BIM), og er innforstått med at BIM ikke bare er en betegnelse på dataverktøy, men også omfavner prosessen de inngår i. 1.4 Disposisjon Rapporten består av syv kapitler. Kapittel 1 er denne innledningen. Litt bakgrunnsteori følger i kapittel 2. Totalentreprisen slik den er i dag er beskrevet i kapittel 3, hvor områder med forbedringspotensialer er spesielt fremhevet. Forslag til forbedringer følger i kapittel 4, med kapittel 5 i bakhodet. Kapittel 5 tar for seg BIM-servere og potensialet som kan ligge i en BIM-serverløsning i fremtiden. 1

22 Avslutningsvis belyses ulike strategier for å bidra til utvikling av en god BIM-serverløsning i kapittel 6. Til slutt, i kapittel 7, konklusjon og forslag til videre arbeid og andre potensielle masteroppgaver. 2

23 2 Bakgrunn 2.1 Entrepriseformer Byggebransjen er prosjektbasert. Hvert prosjekt kan deles opp i én eller flere entrepriser. Entreprise vil si et oppdrag eller en kontraktsform. De mest vanlige entrepriseformene er: Tabell 1: Kjennetegn ved ulike entrepriseformer. (2) (3) Entrepriseform Delentreprise Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise Kjennetegn Prosjektet deles opp i mange entrepriser, gjerne etter fag, og prosjektering og bygging hver for seg. Byggherre kontraherer selv alle entreprisene, og har selv koordineringsansvaret. Prosjektering og bygging kontraheres av byggherre hver for seg. Mesteparten av byggingen samles under én entreprise, mens byggherre kontraherer tekniske fag selv, og hver for seg. Prosjektering og bygging kontraheres av byggherre hver for seg. Hele byggingen samles under én entreprise Hele prosjektet går under én entreprise, både prosjektering og bygging, og alle tekniske fag Totalentreprise totalentreprise, en entrepriseform som særlig brukes i forbindelse med store boligprosjekter. I dette tilfelle gjennomfører byggherren bare et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid, og anbudsinnbydelsen inneholder ingen detaljkrav. De entreprenørfirmaer som vil være med i konkurransen, må derfor hver for seg legge ned et betydelig prosjekteringsarbeid før de kan levere sine anbud. (4) Ved totalentrepriser har entreprenøren ansvaret for både prosjektering og utførelse. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at entreprenøren utfører alt arbeidet selv. NCC kjøper inn prosjekteringstjenester fra rådgivende ingeniører, arkitekter og tekniske fag, og bestiller underentreprenører og leverandører til deler av utførelsen. De skal koordinere arbeidet og holde oversikt over fremgangen. Innenfor rammen av totalentreprise er det også NCC som har ansvaret overfor byggherre for alt arbeidet, eget, så vel som innkjøpt. (2) 3

24 Byggherre Byggeleder Totalentreprenør Prosjekterende Underentreprenør Leverandør Underentreprenør Leverandør Figur 1: Totalentreprise - forholdet mellom aktørene (5) På Figur 1 sees byggeleder som en aktør uavhengig av totalentreprenøren. Byggelederens oppgave er å overvåke og kontrollere at byggeprosessen og dokumentasjonen går riktig for seg. Det er ikke uvanlig i bransjen at totalentreprenøren også innehar denne oppgaven. Byggherren får da kun én aktør å forholde seg til, men må også stole på at totalentreprenøren rapporterer riktig om sitt eget arbeid. (2) Ulempen med totalentrepriser er at dette kan gå ut over kvaliteten på sluttproduktet. Byggherre har liten kontroll på hvilke løsninger og leverandører som velges utover de krav som er tydeliggjort gjennom kontrakt og avtaler. De områder som ikke er godt nok spesifisert av byggherren, blant annet på grunn av manglende kunnskaper, kan entreprenøren være fristet til å velge billigst mulig løsning. Siden det i totalentrepriser avtales fastpris, er det entreprenøren selv som sitter igjen med gevinsten ved å velge billig. (2) 2.2 BIM BIM står i denne sammenhengen for to ting: Bygningsinformasjonsmodell, når det er snakk om modellen av et bygg. Bygningsinformasjonsmodellering, når det er snakk om prosedyrene for å modellere opp denne modellen. Begrepet bygningsinformasjonsmodellering omhandler også de prosedyreendringene som må til for å få fullt utbytte av de mulighetene BIM-verktøy og teknologi kan gi. Det forutsettes i denne rapporten at leser har kjennskap til BIM. Hvis ikke viser videoen (6) en enkel introduksjon til hvordan BIM brukes i dag. Ellers er (7) et greit sted å begynne. 4

25 2.3 NCC NCC-konsernet Figur 2: NCCs logo (8) NCC AB er et av Nordens ledende entreprenørselskaper, og har hovedkontor i Stockholm, Sverige. 13. april 2011 tok sivilingeniør Peter Wågström over rollen som konsernsjef etter sivilingeniør Olle Ehrlén. I 2010 var omsetningen på 49 milliarder svenske kroner, og de hadde omtrent ansatte. NCC står opprinnelig for Nordic Construction Company, men forkortelsen NCC er mest brukt både i dagligtale og profesjonelt. Konsernet ble grunnlagt i 1988 ved at Nordstjernan AB kjøpte opp, og slo sammen, de to svenske selskapene Armerad Betong Vägförbättringar (ABV) og Johnson Construction Company (JCC). Sistnevnte har røtter tilbake til NCC har siden vokst ved ekspansjon og oppkjøp av selskaper i hele Norden, i tillegg til Tyskland. Familieselskapet Nordstjernan AB er fortsatt NCCs største eier. Konsernet består av flere selskaper innen bygg og anlegg, asfalt og pukkvirksomhet, og eiendomsutvikling, som vist i Figur 3. Den finske delen har også prosjekter i Russland og de baltiske landene. Figur 3: Organisasjonskart NCC AB (8) NCCs største konkurrenter er svenske Skanska og Peab, finske YIT og norske Veidekke. Bare Skanska har like stor markedsandel i Norden som NCC (6 %). Konsernet har utarbeidet ærlighet, respekt og tillit som sine grunnleggende verdier. De har slagordet forvent litt mer. Visjonen er NCC leder utviklingen av fremtidens miljø for arbeid, bolig og kommunikasjon. (8) NCC Construction AS (NCC Construction Norway) NCC Construction AS er et heleid datterselskap av NCC AB. NCC Construction er organisert i et selskap i hver av de fire største landene i Norden, og NCC Construction AS er de som opererer i Norge. De omsatte for 3,6 milliarder norske kroner i 2010, med omtrent ansatte spredt over hele landet. Hovedkontoret er i Oslo, og administrerende direktør er sivilingeniør Peter Gjørup. 5

26 Hovedfokus er utvikling og bygging av næringsbygg, boliger, infrastruktur og alle typer anleggsprosjekter. Selskapet er organisert i tre regioner : Region Anlegg er en landsdekkende enhet som jobber med infrastruktur og anlegg. Bygg, som konsentrerer seg om bygg og boliger, er delt i to regioner: Region Nord/Vest Bygg har kontorer langs vestlandskysten opp til og med Trondheim. Region Oslo/Øst Bygg har kontorer over hele Østlandet. NCC Construction AS eier også Sjøentreprenøren AS, som er ekspert på undervannsarbeid, og Interform AS som prosjekterer og utfører glideforskalingsarbeider. (8) Kompetansesenter NCC i Norge har et kompetansesenter lokalisert på hovedkontoret i Oslo. Dette er ledet av sivilingeniør Morten Rotheim. Senteret skal være en ressurs for alle prosjekter i NCC. Mange avdelinger og prosjekter er for små til at det er forsvarlig å ha eksperter i alle felt i eget hus. Kompetansesenterets ansatte blir da en form for interne konsulenter. De jobber med prosjekter over hele landet, og på den måten får de også en unik kjennskap til, og oversikt over, hvilken kompetanse som finnes hvor. I tillegg driver kompetansesenteret med forskning og utvikling, i tett samarbeid med de øvrige kompetansesentre i konsernet. De kartlegger, utarbeider og standardiserer rutiner og strategier, og følger med på utvikling og nyvinninger i bransjen. De siste årene har særlig programvareutviklingen gått fort, med BIM-tankegang i grunn, samt et voksende miljøfokus. I jungelen av aktører og tilgjengelige programmer, arbeider kompetansesenteret med felles valg og strategisk implementering rundt i avdelingene og prosjektene. (8) Virtual Design and Construction BIM Bruk av 3D-modeller i prosjektering har vært et satsningsområde i NCC siden mars 2011 ble det opprettet en egen avdeling underlagt kompetansesenteret, med sivilingeniør Øyvind Børstad som avdelingsleder. Virtual Construction (VC), som satsningen først ble kalt, baserer seg på kunnskapen om at desto tidligere feil blir oppdaget, desto billigere er den å rette opp, se avsnitt Med VC er tanken at feil er enklere å oppdage allerede før fysisk bygging er startet. Dette er selvfølgelig mulig ved bruk av tradisjonelle tegninger. Likevel er det mye raskere og enklere å få oversikt, og oppdage feil, ved å studere en 3D-modell. Sterke farger som skiller ulike elementer gjør det enda enklere. Den nyopprettede avdelingen har også inkludert Design og BIM i tittelen. I denne sammenheng betyr Design prosjektering på norsk. BIM tilsier at fokusområdet utvides til også å omfavne de nye BIM-verktøyene, og prosedyreendringene som følger med dem. (8) NCC Partnering NCC Partnering kan man si er en utradisjonell samarbeids-/kontraktsform innen byggebransjen. Den bryter med gamle grunnsteiner som hemmelighetshold og ansvarsfraskrivelser. 6

27 Partnering som idé innebærer en tro på at et bygg- eller anleggsprosjekt best skapes i et åpent, tillitsfullt og tverrfaglig samarbeid mellom involverte aktører. (8) Introduksjonen er som tatt rett fra en BIM-teoribok. Det er da interessant at NCC utarbeidet Partnering i 2002, mange år før de aksepterte BIM som en lur vei å gå. Hovedforskjellen fra tradisjonelle entrepriser er at alle aktører involveres allerede i oppstarten av prosjektet, og arbeider i tett dialog og åpenhet gjennom hele prosjektet. På den måten kan for eksempel en underentreprenør komme med viktige innspill allerede i konseptfasen. Mindre endringer er mulige et godt stykke ut i prosjektet. Tidlig er det også mulig å ta hensyn til større endringer, som kan resultere i betydelige reduksjoner i kostnader eller økt brukervennlighet. Figur 4: NCC Partnerings fem hjørnesteiner (8) Samarbeidsformens verdier bør innarbeides i hele bransjen/organisasjonen, og i alle kontraktsformer, ikke bare i rene Partnering-prosjekter. (8) 7

28

29 3 Totalentrepriser i dag 3.1 Byggebransjen i endring I byggebransjen er få prosjekter like, i motsetning til en fabrikk som produserer det samme, dag etter dag. Derfor kan det være vanskeligere å standardisere og optimalisere arbeidsprosessene i byggebransjen enn i vareproduserende industrier. Bransjen har flere tusen års erfaring, og mange byggeprosjekter går relativt greit basert på innarbeidede rutiner og implisitt forståelse av hvem som gjør hva og når. Likevel ser man en utvikling på at det oppstår konflikter i for mange prosjekter. (9) Dette skyldes mange ulike faktorer, noen av dem er listet i Tabell 2. Tabell 2: Årsaker til konflikter i prosjekter. Årsak Økende tidspress. Økt kostnadspress. Større og mer kompliserte prosjekter. Dårlig kommunikasjon og misforståelser. Samfunnet har akselererende endringstakt. Ny teknologi. Inntog av økonomer og jurister i byggebransjen. Virkning Dårligere håndverk og flere feil. Valg av dårligere materialer og lavere kvalitet. Krever flere folk. Før var det gjerne én og samme ingeniør som både tegnet, utførte alle beregninger og var byggeleder. Dette stilte mindre krav til gode samarbeidsrutiner. Kunden får ikke det de forventer. Stresser opp de ansatte. Utfordrer rutiner, og truer med å gjøre enkeltes kompetanse overflødig. Gjør beslutninger og konfliktløsing til omfattende prosesser som kan eskalere til et langt større omfang enn nødvendig. Derfor er det greit at bransjen, i samarbeid med Norsk Standard, over tid har utarbeidet et mindre antall standard kontraktsformer. (10) Utfordringen akkurat nå er at innføring og tilpasning av prosedyrer til BIM, gjør at også standardkontraktene bør tilpasses de nye arbeidsmetodene. Nye prosedyrer fører til endrede forhold mellom de ulike aktørene, og det er press på å få mer åpenhet i bransjen. Standardiseringen er i en vanskelig periode. Eksisterende kontrakter, og gjeldene lovverk, baserer seg på kommunikasjon i form av papirdokumenter og -tegninger, og arbeidsprosedyrer som er i ferd med å bli utdaterte. Samtidig er nye prosedyrer fortsatt i utprøvingsfasen, med forskjeller fra prosjekt til prosjekt, og fra aktør til aktør. 9

30 3.2 Totalentreprisens faser En totalentreprise består av fasene, se Figur 5: Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfase Byggefase Overlevering Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfase Byggefase Overlevering Figur 5: Totalentreprisens faser Etter at totalentreprisen er avsluttet følger den såkalte FDV-fasen forvaltning, drift og vedlikehold, før eventuell riving. 3.3 Konseptutvikling Dette er prosessen byggherre har før vedkommende går ut med et anbud. Ønsker, behov og krav skal kartlegges. Det varierer hvor mye byggherren vil legge i denne fasen. Oftest har det direkte sammenheng med byggherres kompetanse. Store eiendomsselskaper sitter selv med mye kompetanse, og byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg gjør et omfattende og grundig forarbeid før anbudet. En lokal bruktbilselger som trenger et nytt utstillingslokale har for eksempel lite kunnskap om konseptutvikling. Hun har likevel gjerne noen ideer og minstekrav til tilbygget. Byggherre utarbeider kravspesifikasjoner, deriblant en romplan og eventuelle skisser, som blir anbudsdokumentene totalentreprenøren tar utgangspunkt i når de starter på sin tidligfase. Uavhengig av byggherres kompetanse kan konseptutviklingsfasen deles inn i to grader av omfang: Byggherre står for arkitektur, gjerne ved å engasjere ekstern arkitekt. Arkitektur blir et viktig element i anbudskonkurransen. Hver totalentreprenør velger selv arkitekt, og arkitektur blir da en stor del av tilbudet de kommer opp med. Dersom byggherre selv står for arkitektur, har det i den senere tid blitt vanlig at en grov arkitekt-bim følger anbudsdokumentene. Det forutsettes videre i rapporten at byggherre selv står for arkitektur. Entreprenørene er i utgangspunktet ikke involvert i denne fasen. Dette for at alle entreprenører skal ha samme utgangspunkt når de skal konkurrere med sine tilbud. For private byggherrer er det ikke lovpålagt at det skal være en åpen anbudskonkurranse. De står fritt til kun å invitere én entreprenør til å komme opp med tilbud. Det blir da ikke en konkurranse, 10

31 men i en totalentreprise må fortsatt byggherre ha en viss konseptutvikling før entreprenør blir involvert. 3.4 Tidligfase Tidligfasen kalles ofte for anbudsfase. Begrepet tidligfase innbefatter også de entreprisene som tildeles uten en anbudskonkurranse, og blir derfor mer generelt. Formålet med tidligfasen er at entreprenør skal komme med et tilbud til byggherre. Tilbudet skal inneholde ferdig konsept og pristilbud. Konseptet er en videreutvikling av det byggherre startet på i sin konseptutvikling, og skal følgelig tilfredsstille kravspesifikasjonene. Entreprenørene har en tilbudsfrist som oftest er satt seks til åtte uker etter at anbudet ble lyst ut. På grunn av at alle tilbydere skal ha samme utgangspunkt, er det dessverre begrensede muligheter for kommunikasjon mellom byggherre og konkurrerende entreprenører. Har en entreprenør forslag til endringer, må eventuell kommunikasjon gjøres kjent for alle konkurrerende tilbydere. (11) For entreprenøren er tidligfasen hektisk og viktig. For å vinne anbudet er det oftest lavest pris som gjelder, men entreprenøren ønsker også å tjene penger på oppdraget. Derfor søker de å få så godt grunnlag som mulig på den tiden de har til rådighet. Konseptutviklingen går mer i detalj enn hva byggherre krever og ønsker, dette for eget bruk. Ved å redusere usikkerheten i beregningsgrunnlaget, kan de våge å sette lavere marginer, i håp om å komme lavere enn konkurrentene. Det er sjelden entreprenøren har all nødvendig kompetanse i eget hus. Derfor sender de anbudsdokumentene videre til rådgivende ingeniører og leverandører, hvor disse setter opp en løsning og kommer med en pris for sitt bidrag til prosjektet. Entreprenøren kan her kjøre sin egen anbudskonkurranse mellom flere rådgivere, eller henvende seg til en direkte. I Norge er det få store entreprenører, og relativt få store rådgivere. På de store totalentreprisene er det derfor få, og ofte de samme aktørene som er involvert hver gang. Det er ikke uvanlig at samme rådgivende byggingeniører (RIB) får forespørsel fra flere entreprenører om samme prosjekt. De slipper da unna med én grovprosjektering. Selv om de bruker samme grunnlag, betyr det ikke at de gir samme pristilbud til de ulike entreprenørene. Noen har sine foretrukne samarbeidspartnere, med eller uten noen formell avtale dem i mellom, og vil derfor gi lavere pris til dem. RIB tar i hovedsak utgangspunkt i arkitektskisser og arkitekt-bim, da bæresystemet skal være mest mulig integrert i byggets uttrykk. Selv om det i teorien er mulig for RIB å modellere direkte fra arkitekt-bim-en, ved å trekke ut de elementene som er kategorisert til å tilhøre bæresystemet, blir foreløpig ikke dette gjort i praksis. (1). Arkitektens grunnlag er ofte for dårlig modellert til at det er verdt å bruke som utgangspunkt, se eksempel fra Kunnskapssenteret i Figur 6. Kombinert med at BIMverktøyene er kronglete når det kommer til å gjøre endringer i en modell. RIB velger da heller å modellere opp bæresystemet fra grunnen av. Dette går som regel raskere, og de har tidspress nok allerede. 11

32 Figur 6 a) og b): Anbuds-BIM, Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Arkitekt har ikke kategorisert veggskivene i trappehuset til å høre til bæresystemet, de faller da ut når RIB skal trekke ut dette, Figur 6 b). Vinduer og rekkverk står derimot igjen som en del av bæresystemet, noe som også blir feil. Selv om entreprenør og RIB skal være samarbeidspartnere, er det liten åpenhet mellom dem i denne fasen. Entreprenøren får sjelden innsyn i bakgrunnsmaterialet RIB gir sitt tilbud ut i fra, det vil si at konstruksjon-bim ikke blir overlevert. Det bør også nevnes at også konstruksjons-bim-en kan være delt opp i flere mindre modeller. Det blir mer og mer vanlig at stål- og betongprodusenter tar seg av prosjekteringsjobben selv. Mye av produksjonen er i dag maskinstyrt, og dersom elementene er modellert i overenstemmelse med maskinstyringssystemet, kan modellene kjøres rett i produksjon. (12) Man kan da ende opp med at konstruksjonsmodellen består av opptil tre del-modeller. Entreprenøren setter så tilbudene fra alle rådgivere og leverandører sammen med sine egne kalkulasjoner og påslag. Totalprisen oversendes så byggherre. Byggherre velger entreprenør stort sett ut i fra pris. Noen ganger får imidlertid en dyrere entreprenør tilslaget på bakgrunn av konseptet den har utarbeidet. Ofte er det snakk om løsninger som er dyrere å bygge, men som gir billigere drift, og dermed lavere livsløpskostnader. Har arkitektur vært en del av anbudskonkurransen, vil følgelig også denne veie tungt. De øvrige entreprenører har lagt ned mye arbeid uten å generere inntekter. Anbudsvinneren trenger nødvendigvis ikke å gå seirende ut til slutt. De kan ha feilberegnet, eller uforutsette hendelser kan redusere overskuddet. Konkurransen er hard og marginene små, og det hender dessverre litt for ofte at entreprenør ender med å gå i tap på en totalentreprise. 3.5 Prosjekteringsfasen Når byggherre har bestemt seg for hvem oppdraget skal gå til, blir stemningen tilsynelatende mindre konkurransepreget. Entreprenøren går sammen med de aktørene de valgte under tidligfasen, og samarbeider med disse om å gi byggherren det de har lovet. Helt liketil er det likevel ikke. I en totalentreprise er prisen byggherre skal betale i utgangspunktet satt. Det betyr at det blir en kamp mellom totalentreprenør og rådgivere, leverandører og underentreprenører om å få størst del av profitten. Samtidig prøver disse å få byggherre med på, enten å akseptere billigere løsninger enn opprinne- 12

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter ID-nummer: 0815101 Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter Eksamenskode og kursnavn: MAN 24361 Prosjektledelse Ut- og innleveringsdato:

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt

Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt Ola Lædre Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt Doktoravhandling for graden doktor ingeniør Trondheim, juli 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon Sammendrag En av de dominerende IT-avgjørelsene tatt av organisasjoner gjennom det siste tiåret, har vært valgene i retning av delte informasjonssystemer og databaser. Integrasjon av separate og isolerte

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring

Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring Masteroppgave 2014 Otto Erster Bergesen Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring TBA4910 Prosjektledelse Trondheim, Juni 2014 NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Design og utvikling av en eco-marathonbil

Design og utvikling av en eco-marathonbil Design og utvikling av en eco-marathonbil Eivind Sæter Industriell design Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Johannes Sigurjonsson, IPD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produktdesign

Detaljer