Segmenterings- og posisjoneringsprosessen I følge Philip Kotler (1991) kan man dele segmenterings- og posisjoneringsprosessen inn som følger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Segmenterings- og posisjoneringsprosessen I følge Philip Kotler (1991) kan man dele segmenterings- og posisjoneringsprosessen inn som følger:"

Transkript

1 MARKEDSSEGMENTERING A V H E N N I N G K A R L S E N, B R A N D A D V I C E Med markedssegmentering menes inndeling av markedet i klart avgrensede kundegrupper som man vet eller tror krever en spesiell form for markedspåvirkning. Utgangspunktet for å arbeide med markedssegmentering er erkjennelsen av at vi mennesker er forskjellige, med forskjellige interesser, forskjellige betydningskriterier, forskjellig responsmønster, forskjellig tolknings og persepsjonsmønstre, etc - og således krever ulike produktkonsepter, ulik form for påvirkning, ulik form for kommunikasjon, m.v. Segmenterings- og posisjoneringsprosessen I følge Philip Kotler (1991) kan man dele segmenterings- og posisjoneringsprosessen inn som følger: Figur 3: Segmenterings- og posisjoneringsprosessen Som det går frem av modellen over, hevder Kotler at den valgte målgruppen må være utgangspunktet og kjernen for posisjonerings- og konseptarbeidet (for eksempel utarbeidet i form av BRANDPlatform). Dette fordi, sier Kotler, at det er målgruppen og dens natur som i virkelig markedsorientering avgjør hvordan et hvert totalprodukt bør utvikles, herunder også design og kommunikasjon. Kriterier for markedssegmentering For at det skal være hensiktsmessig å segmentere et marked og velge en gitt målgruppe, må visse kriterier være oppfylt. I følge teorien (jfr. Kotler 1991; Helgesen 1998), må et markedssegment være: Identifiserbart Tilgjengelig Tilstrekkelig Homogent innad Hetrogent utad Responsivt Ulike former for segmentering i forbrukermarkedet I følge teorien, står man tradisjonelt sett overfor fire grunnleggende måter å segmentere et marked på: Demografi (kjønn, alder, utdannelse, inntekt, etc.) Geografi (land, landsdel, fylke, klima, etc.) Sosoigrafi/Psykografi (livsstil) Situasjon

2 Hvilken av disse innfallsvinklene som anses som den mest presise er det ingen enighet om i fagmiljøet. Imidlertid er det alltid viktig å erkjenne at ingen segmenteringsmodell er perfekt, og at man kun kan benytte segmentering som veiledningsverktøy for hvilke segmenter man skal prioritere i konseptualiserings- og markedsarbeidet. Livsstilssegmentering Brand Advice har i sin verktøykasse valgt spesielt å fokusere på, og arbeide med livsstilssegmentering som verktøy i segmenterinsprosessen. Årsaken til dette er at vi anser livsstil som den mest forklarende faktor for menneskers oppfatninger og valg generelt, og innen forbrukeratferd spesielt.. Dette fordi at vi mener (jfr. Dahl 1998) at vår livsstil er den mest fundamentale pådriver til hva vi synes er riktig og galt hva vi synes er pent og stygt hva vi synes er morsomt og kjedelig hva vi synes er interessant og uinteressant hva vi liker og ikke liker hva vi synes er spennende eller trivielt Hva er livsstil? Vi mennesker har alle vår individuelle oppfatning av omverdenen og innretning av livet. Dette kan betegnes som vår livsstil.. Med livsstil menes derfor hvordan man som menneske innretter sin tilværelse og lever sine liv i alle sammenhenger; vaner, rutiner, verdier, ønsker og behov. Livsstil handler derfor ikke om det som ofte omtales som livsstilsprodukter, men er kun et uttrykk for hvordan vi som menneske innretter hverdagen vår. Da er det kanskje ikke så rart at vi spesielt har valgt å arbeide med livsstil i segmenteringsprosessen. Utgangspunktet for all livsstilssegmentering er at det i Norge finnes ca. 4.5 mill. ulike livsstilssegmenter, fordi vi alle er individer og ikke kan settes i bås. Imidlertid er det slik at noen mennesker tenderer til å oppfatte verden og innrette hverdagen mer likt enn andre, og mennesker som har et noenlunde likt syn på livet kan grupperes inn i såkalte livsstilsclustre eller segmenter. Et livsstilssegment består således av mennesker som har et relativt likt syn på verden og som i vid forstand har en relativ lik innretning av livet (vaner og rutiner). MINERVA Skandinavias mest omfattende livsstils- og forbrukeratferdsstudie I vårt arbeid med livsstilssegmentering, benytter vi oss av den kjente, danske sosiologen Henrik Dahls verktøy, MINERVA (MINERVA eies av AC Nielsen). MINERVA er ett av Skandinavias mest omfattende livsstils- og forbrukeratferdsverktøy, og er basert på dybdeintervju med ca nordmenn om deres verdier og vaner generelt og i sitt forbruk spesielt.. MINERVA er basert på og verifisert av empiriske data, og er således ikke bare en teoretisk, antropologisk modell, men en modell som benyttes i praksis hver eneste dag i flere bedrifter over hele Skandinavia. Rent statistisk er MINERVA blant de sterkeste, sosiografiske modeller med en meget høy forklaringsgrad knyttet til forskjeller de ulike segmentene i mellom (Dahl 1998). Dataene i MINERVA bygger som sagt på intervju med nordmenn. Kategoriseringen eller verdikartet (se under) dannes ved hjelp av knapt 40 separate indeks over verdier eller normative orienteringer, som typisk består av 3-5 spørsmål. Formålet med å danne en indeks over de normative orienteringene er for det første å imøtegå det problem at mange normative orienteringer ikke er refleksive, og for det andre å oppnå en viss robusthet i besvarelsene. Hvert enkelt indeks er testet via en prosedyre som måler indeksens styrke (den såkalte Mokkens test).

3 Svarpersonenes (respondentenes) score på de enkelte indekser gjennomgår i databehandlingen en såkalt dikotomisering, hvilket vil si at det for hver enkelt svarperson (respondent) og hvert enkelt indeks fastlegges om personen har verdien eller ikke. I MINERVA- modellen er kriteriet for å ha en verdi at ens score ligger i øverste kvartil. Det er viktig å være oppmerksom på at denne prosedyren ikke er bygget opp for å si noe om forskjellige verdiers utberedelse i befolkningen, men til å si noe om forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Med andre ord, har modellen en innebygget strukturalistisk bias den er laget for å fokusere på strukturer og relasjoner, ikke på absolutte fordelinger av verdier. De dikotomiserte svar underkastes deretter en korrespondanseanalyse, hvis formål er å gi en grafisk avbildning av samvariansen mellom de enkelte verdiene (samvarians eller korrelasjon uttrykkes normalt ved en tallstørrelse mellom minus 1 og pluss 1). Etter en rekke matematiske operasjoner fremkommer det et kart som vist under. Verdiene i kartet over er avbildet i et todimensjonalt rom, hvor den loddrette aksen representerer den viktigste, underliggende dimensjonen i datamaterialet, og den vannrette aksen den nest viktigste, underliggende dimensjonen. Dette betyr at man godt kan bruke aksenes forklaringsgrad som et mål for hvor god modellen er, og MINERVA-modellen hører til de sterkeste sosiografiske (livsstils) modeller, med en forklaringsgrad for de to hovedaksene på over 50%. I etterkant, er det i tallmaterialet gjennomført en korrelasjonsanalyse knyttet til utberedelse av konkret forbrukeratferd i de ulike segmentene. Dette gir en unik kobling mellom livsstil og konkret forbruk. Måten dette grafisk fremstilles på er blant annet gjennom en såkalt Snap Shot. Dette er et indeksbasert kart som statistisk viser de ulike segmentenes tilslutning til ulike spørsmål om verdier og forbruk i datamaterialet. I utgangspunktet starter indeksen på 100 for alle segmentene. I de segmenter der tilslutningen til spørsmålet/spørsmålene er overrepresentert, stiger indeksen, mens den synker i de segmenter der tilslutningen er underrepresentert. (se eksemplet under, der det er spurt om hvem som tipper fotball minst en gang i uken).

4 Som kartet over viser, er det en ganske klar overrepresentativ utberedelse blant de som ofte tipper fotball i de to nederste segmentene i kartet (se forklaring av segmentene under). For Norsk Tipping har slik viten blant annet betydning for måten å kommunisere på (prioritering av budskap og tone-of-voice i kommunikasjonen) fordi de ulike segmentene blant annet krever ulik form og stil i kommunikasjonen MINERVAS ulike segmenter På de neste sidene har vi kort beskrevet de ulike segmentene og deres grunnleggende typologi. I en slik beskrivelse er det verdt å merke seg at en rekke forhold settes på spissen for å klargjøre og illustrere de ulike segmentenes natur, og at beskrivelsen betegner det som kan sies å være den mest typiske atferden og de mest typiske verdier i det enkelte segment.: a) Det blå segmentet (25% av den voksne, norske befolkningen) Motto: Tid er penger kunnskap er makt Mentalitet: Storbyboer (kjenner ikke de andre i oppgangen, og nærer heller ikke noe spesielt ønske om det, menbetrakter storbyen som et rom av abstrakte muligheter som venter på å bli realisert) Det blå mennesket har et uproblematisk forhold til samfunnet - man lever sitt liv i hesblesende tempo, griper de mulighetene som dukker opp, og stopper sjelden opp for å tenke nærmere over tilværelsen. Det blå mennesket legger ikke særlig vekt på gruppetilhørighet, med mindre det virker fremmende på egne interesser. Solidariteten er relativt lav, ettersom den er redusert til at man setter inn tjenester på diverse konti, for på et senere tidspunkt å heve innskuddet. På arbeidsplassen kommer selvtilliten til uttrykk i en sterk tiltro til egne ideer og et ønske om å lede. Det blå mennesket er en topp motivert karriereperson, som har nådd toppen eller er på vei opp. I det hele tatt er det viktig for det blå mennesket å være i forkant av utviklingen, og derfor skummer han gjennom dagsaviser, næringslivsblader og faglitterære bøker - uten at det er tid til å gå i dybden. Internett brukes med stor iver til å få mer informasjon. Kunnskap er makt, synes han å mene, og kaster seg ut i den ene nye utfordringen etter den andre. Det blå mennesket er kulturelt aktiv, men foretrekker en klassiker på Nationaltheatret eller en musikal, hvor han tropper opp i ny dress fra Hugo Boss, med medbragt mobiltelefon og sin elegante kone. Materielle goder kommuniserer at man har nådd en viss posisjon i samfunnet, ellers har posisjonen ingen troverdighet. Skjønnhet og velvære dyrkes i hjemmet, som er innredet med mange tekniske finesser. Her finner man det nyeste Surroundsound anlegget, Wide Screen TV og PC med masse tilleggsutstyr.

5 b) Det grønne segmentet (25% av den voksne, norske befolkningen) Motto: Jeg bærer min hatt som jeg vil Mentalitet: Øyboer (føler seg nært knyttet til de andre øyboerne (gruppen), men er kritisk til dem på fastlandet (samfunnet for øvrig) Samværet med andre mennesker - det være seg familie, kolleger eller venner - prioriteres høyt. Gruppens betydning kommer til uttrykk ved at man er medlem av profesjonelle foreninger, eller føler en sterk solidaritet overfor sin utdannelse eller sitt fag. Dette betyr at det grønne mennesket identifiserer seg med å være lege, arkitekt eller historiker. Verden er dyp, og man skal ikke umiddelbart hefte seg ved tingenes overflate. For det grønne mennesket er det viktig å kommunisere sin personlighet åpent og ærlig til omgivelsene - det er ingen grunn til å forstille seg. Man omgir seg derfor ikke med dyre merkevarer, men roter heller rundt i den lokale brukthandleren eller på mormors loft, når noe skal anskaffes. De grønne menneskene verdsetter storbyens mange kulturtilbud, og ser samtidig naturen som en kilde til store opplevelser. Derfor går de gjerne foran og tar ansvaret for å bekjempe miljøproblemene. Om kvelden nyter man en cappuccino på café, mens man diskuterer hvorvidt Peter Høegs romaner kan filmatiseres. Eller man leser en av de skjønnlitterære eller faglitterære bøkene man har liggende, og som ofte er lånt på biblioteket. Det grønne mennesket vil gjerne fordype seg i ting, og er en flittig leser av bakgrunnsartiklene i Aftenposten. Når man en sjelden gang setter på fjernsynet, er det for å se kulturprogrammer på NRK2, eller dokumentar- og debattprogrammer på NRK1. De grønne menneskene betrakter det å reise som en mulighet for å lære om andre kulturer, men også som en mulighet for å teste ut sine egne grenser. Derfor ser man de grønne på trekking-tur i Pyreneene, på ryggsekktur til Sulawesi, men også på sykkelferie på Bornholm eller kulturferie i Venezia.

6 c) Det rosa segmentet (20% av den voksne, norske befolkningen) Motto: Mentalitet: Øst, vest, hjemme best Rotfestede tradisjonalister I det rosa segmentet oppfatter man seg selv som en integrert del av samfunnet rundt seg, og man går aktivt inn for å være en del av det. Dette kommer til uttrykk ved medlemskap i mindre grupper - det være seg menighetsråd, profesjonelle foreninger, skolestyrer, fiskeklubben osv. For det rosa mennesket er arbeidet noe man må komme seg gjennom, da det er primært er aktivitetene som foregår i fritiden, som gir livet mening. Et nært forhold til familie og venner prioriteres meget høyt. Familien skal kose seg når de kommer på besøk, så kaffen serveres gjerne med hjemmebakst. De mer vanlige kveldene går med til håndarbeid og TV-titting. Inspirasjonen til matlaging og håndarbeid blir hentet i ukebladene, og romanene og novellene her blir flittig lest. Hos mange av de rosa har de første alders- og sykdomstegn dukket opp, og dette forklarer hvorfor det rosa mennesket har begynt å interessere seg for sykdom og helse, og ikke minst riktig ernæring. Vitaminpiller og diverse forebyggende naturmedisin er en del av de daglige rutiner, i stedet for å mosjonere. Rosa foretrekker lokalaviser, for hun er meget interessert i nærmiljøet. Samtidig er det jo her man får presentert de beste tilbudene og nyhetene. Prisbevissthet er en nødvendighet for rosa, da økonomien kan være nokså anstrengt. Det er hverken råd til eller interesse for ekstravagante forbruksgoder - det er jo ikke det som gir livet verdi. Et av ukens høydepunkter er den ukentlige bingoen eller bridgen med venninnene.

7 d) Det fiolette segmentet (20% av den voksne, norske befolkningen) Motto: Først meg selv Mentalitet: Rotløse tradisjonalister Det tradisjonelle fiolette mennesket setter sin selvstendighet meget høyt, og føler ikke noen særlig tilknytning til samfunnet. Dette forholdet til samfunnet kommer blant annet til uttrykk ved at den fiolette nordmann langt fra betaler sin skatt med glede, samtidig som svart arbeid og kreative byttehandler hvor klingende mynt kan unnværes, blir betraktet som en sport i seg selv. Arbeidet fyller mye hos det fiolette mennesket, som typisk arbeider som selvstendig næringsdrivende i et lite foretak, som fisker, bonde, elektriker eller håndverksmester, eller innehaver av en detaljistforretning. Det fiolette mennesket er i utgangspunktet skeptisk til alt som er fremmed. Kombinert med manglende tillit til andre mennesker, resulterer dette i en negativ holdning til innvandrere og flyktninger. Maten skal være slik mor laget den - middagen skal være varm, og den skal inneholde kjøtt - vegetarretter er ikke ordentlig mat. Matlagingen er kvinnens oppgave, men hun slipper gjerne billig unna - ved å varme opp noe ferdigmat. Det fiolette mennesket er en gjør-det-selv type, som gjerne selv utfører mindre reparasjoner i hjemmet, for å kunne spare til ny bil. Mye av fritiden går derfor med til ordning i huset og hagearbeid. Etter dagens innsats setter han seg gjerne foran TVen, eller han fyller ut tippekupongen. Han benytter enhver anledning til å uttrykke sin harme over det gjennomregulerte samfunnet, som hindrer en praktisk mann i å mann å foreta seg noe som helst. Hvis det blir tid igjen etter alle de praktiske oppgavene i hjemmet, pakkes kofferten for en charterreise til Syden, eller campingvognen hektes på bilen, og man tar hjulene fatt. Goder vurderes ut fra sin funksjonalitet. Et hus skal ha et passende antall kvadratmeter og taket skal være tett, og påkledningen skal passe til været. Holdningene er i stor grad styrt av snevre personlige interesser. Kvelden går med til Dan Børge Akerø-show, Baywatch og annen lettere underholdning på TV eller video. TV er den viktigste nyhetskanalen, og da fortrinnsvis TV2 nyhetene. TV3 er også en yndet kanal. Sporten følges med stor interesse - det fiolette mennesket er generelt meget interessert i spill. Blant de eldre i segmentet finner vi stamgjestene på stedets Bingo. Det kan jo hende man vinner! Beveger vi oss nordover i fiolett, finner vi mange unge mennesker. Verdier som Fysisk utfordring og Spenning er fremtredende i gruppen. I andre sentrale fiolette verdier kommer 90-tallets ungdom til uttrykk. Det er definitivt slutt på tiden da fremtiden var dedikert til familiebedriften, og man trådte inn i et ferdig opptegnet liv. Selvstendighet og målrettethet er viktig for de unge i fiolett. Selvstendigheten er imidlertid i stor grad imaginær; der de tror de handler annerledes, handler de gjerne i henhold til normene som gjelder i deres eget ungdomsmiljø. Referansepunktet er ikke samfunnet som helhet, men en mindre gruppe.

8 Fiolett ungdom er videre bevisste på at de må klare seg selv dersom de skal komme noen vei, og de er villige til å bruke albuene for å nå sine mål. Privatisering og fritt næringsliv står ikke like sterkt hos de unge som hos de eldre i segmentet - de unge har ikke behov for å finne enn syndebukk for manglende suksess, slik eldre fiolette mennesker har en trang til. Fokus er meg selv - hensynet til andre teller lite. Likestilling og politisk miljøbevissthet står sterkt blant de unge kvinnene i segmentet - ikke så mye for sakens skyld som fordi det er mote. De unge fiolette har ikke funnet sin egen identitet, og de er opptatt av merker og ytre symboler som viser hvem de ønsker å være. L:itteratur Dahl, H (1997): Hvis din nabo var en bil, Akademisk Forlag AS, København Helgesen (1998); Markedskommunikasjon, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo Kotler, P (1993): Principles of Marketing, Prentice-Hall International,. New Jersey

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Blir vi lykkeligere av et høyt forbruk?

Blir vi lykkeligere av et høyt forbruk? Blir vi lykkeligere av et høyt forbruk? Koblingen mellom økonomi og lykke Innlegg på seminaret Lost in the supermarket... på Litteraturhuset 12. Mai 2011 Ottar Hellevik Universitetet i Oslo og Synovate

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forelesning 21 Repetisjon: Utvikling av empiribasert teori. Forenklet fremstilling av analyseprosessen. Koding av intervjutekst.

Forelesning 21 Repetisjon: Utvikling av empiribasert teori. Forenklet fremstilling av analyseprosessen. Koding av intervjutekst. Forelesning Repetisjon: Utvikling av empiribasert teori Grounded theory (Glazer & Strauss 967) Organiser egen data inn i begrepskategorier Finn ut hvordan disse begrepene er relatert til hverandre Hvis

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Presentasjon av håndbok Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Virksomhetens ansvar Virksomheter i kommunal eller privat omsorg har ansvar for å sikre sine klienter mot seksuelle

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Eksempler på feiltolking av forskningsresultater

Eksempler på feiltolking av forskningsresultater Eksempler på feiltolking av forskningsresultater Ottar Hellevik Institutt for statsvitenskap Åpen dag 4. mars 10 Universitetet i Oslo Kopi av plansjene ligger på http://folk.uio.no/stvoh1 Eksempler på

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Fokus på KUNDEN. Jan Erik Korssjøen

Fokus på KUNDEN. Jan Erik Korssjøen Fokus på KUNDEN Jan Erik Korssjøen Fokus på KUNDEN Hvem er kunden din? Hva er kundeverdi? Hva kjennetegner din kunde? Hva er det som gjør at kunden velger ditt produkt/tjeneste? Relasjon og tillit. Hvem

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

S P Ø R R E S K J E M A

S P Ø R R E S K J E M A S P Ø R R E S K J E M A + + Undersøkelse om interesser,... holdninger og forbruksvaner TNS Gallup TV-meter panel + 13101658 + 1 HVA INTERESSERER DU DEG FOR? på hver linje. Meget interessert Litt interessert

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Om filosofifagets egenart

Om filosofifagets egenart Noen vanlige betydninger av ordet filosofi : Et standpunkt til en person eller en gruppe. ( Vår filosofi er... ). Ofte vil ha konsekvenser for hvordan man tenker eller prioriterer i sin handling. Livsfilosofi:

Detaljer

Informasjonsbaserte systemer

Informasjonsbaserte systemer Informasjonsbaserte systemer Med denne oppgaven vil jeg skrive en faglig begrunnet og referert artikkel som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. Først ønsker jeg å belyse og gjøre rede

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert LIK101 1 Likestilling: Sosialisering og kjønnsroller Kandidat 6102 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status LIK101 03.06.2015 Dokument Automatisk poengsum Levert 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Lavrans 9 år og har Asperger

Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans har Aspergers syndrom. Det betyder at hans hjerne fungerer lidt anderledes. Han skal vide besked om ting på forhånd for ikke at blive stresset og irriteret. Målet for

Detaljer

2.3 Valg av marked og kunde

2.3 Valg av marked og kunde 2.3 Valg av marked og kunde Målsetting med temaet: Segmentering av marked og kunder Segmentering er en teknikk hvor man splitter en gruppe opp i mindre enheter: Individer med felles egenskaper eller særtrekk,

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 Vest Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon?

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Spiller biblioteket en rolle med hensyn til å hjelpe innvandrerkvinner til å bli integrert i det norske samfunnet?? Hva er denne rollen? Hvordan tar innvandrerkvinner

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Livsstil og transportmiddelvalg

Livsstil og transportmiddelvalg Livsstil og transportmiddelvalg Guro Berge, Transportøkonomisk Institutt Abstrakt: Paperet presenter resultater fra en analyse av data fra en generell livsstilsmodell som viser at forskjellige livsstilssegmenter

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport T M Sammenligningsrapport Til Andreas Berge som samarbeider med Johansen 28.09.2016 Denne rapporten er opprettet av: Your Company 123 Main Street Smithville, MN 54321 612-123-9876 www.yourcompany.com Introduksjon

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse. Designstrategi for Cateringfirma

29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse. Designstrategi for Cateringfirma 29.02.2008 Gk6 IDE K20 Kjetil Austvoll-Dahlgren Merkevare og kulturforståelse Designstrategi for Cateringfirma Introduksjon...3 Organisasjonens kjerne...4 Markedet, Konkurrenter og Målgruppen...5 Merkeidentitet...6

Detaljer