Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011"

Transkript

1 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal DU bli?

2 Framtida går på vidaregåande Maks å mekke SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvarleg redaktør: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Redaksjonsgruppe: Svein Magne Harnes, Terje Heggem, Per Vidar Kjølmoen, Ingrid Kvande, Inger Moene, Line Sandøy Hjelle, Ove Rødal. Grafisk utforming: TIBE Reklamebyrå AS Trykk: Mediatrykk Opplag: eks Framsidemotiv: Ellisiv Rekdal Seljaren s. 9 Pølse- Nilsen s. 30 Spenning i høyden s. 7 Godt å ha planen klar s. 35 s. 6 Underviser i favorittfaga s. 20 Ull er gull s. 34 Gartnar med mykje steinarbeid s. 8 Borer etter olje s. 44 Læring skjer i ein sosial kontekst både heime, saman med vener og i andre aktivitetar som barn og unge tek del i. I skolane våre er læring sett i system, og dette SPOR har fokus på vidaregåande opplæring. Som 16-åring står du framføre eit viktig val: Kva utdanningsprogram skal du satse på i vidaregåande skole? I Møre og Romsdal er vi på landstoppen når det gjeld gjennomføring av vidaregåande opplæring, likevel veit vi at det kan vere vanskeleg å velje programområde etter at ein er ferdig med 10. klasse. I utgangspunktet må du finne svaret på to grunnleggjande spørsmål: Kva likar du å halde på med? Kan du gjere eit levebrød ut av interessa di? Det er mange tilbod i vidaregåande opplæring som kan verke spanande for ungdom, men som utdannar til ein smal arbeidsmarknad. På den andre sida er det for få søkjarar til utdanningar med stor etterspurnad etter ungdom med fagbrev. I debatten om framtidige kompetansebehov i fylket, har det vore stort fokus på at vi treng ingeniørar og sjukepleiarar. Det er eg samd i, og vi må stimulere ungdom til å velje fag som førebur dei for slike studium. Men det er óg viktig å understreke at vi i framtida vil ha minst like stort behov for fagbrevutdanna industrimekanikarar, motormenn og helsefagarbeidarar. Fagopplæringa har alltid stått sterkt i Møre og Romsdal. Vi har eit næringsliv som etterspør eit mangfald av teknisk kompetanse, og til likes med andre fylke treng vi fleire hender innafor omsorgsyrka. Samtidig er det viktig å stimulere unge til å tenkje nytt. Vi kan ikkje spå om framtida, men det er sannsynleg at ho vil stille større krav til omstillingsevne og nyskaping. Og det er menneska som må omstille seg. Eg er derfor skeptisk til dei som krev at yrkesopplæringa skal bli meir spesialisert slik at byggfageleven frå dag ein kan konsentrere seg om muring og eleven på Design og handverk kan begynne å klippe hår. Akademisk kunnskap har også liten verdi dersom han ikkje gjer deg endringskompetent. Jo smalare kompetanse du har, dess lettare har du for å bli arbeidsledig når internasjonale konjunkturar svingar. Sjølv om mange fullfører vidaregåande skole i Møre og Romsdal, er det eit tankekors at 4 av 10 ungdommar brukar over fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. Det er også ei samfunnsutfordring at mange sluttar på skolen eller gjer omval fordi utdanninga ikkje vart slik dei hadde håpa. I tillegg er det fleire unge som har vanskar med å finne læreplass. Då er valet anten å byrje på nytt, eller ende som ufaglært reservearbeidskraft. Samstundes vil det verte stadig færre arbeidsoppgåver for den som er ufaglært. Ungdomen er vår viktigaste ressurs, og det er difor eit høgt prioritert mål for fylkeskommunen å legge til rette for at flest muleg fullfører vidaregåande opplæring. Møre og Romsdal er eit av dei største fagskolefylka i landet. Denne vidareutdanninga av fagarbeidarar er særleg viktig for industrien og off shore-næringane i fylket, og fylkeskommunen har difor valt å satse meir på denne utdanninga enn statlege tilskottsordningar gir grunnlag for. Vi er heldige som kan seie at fylkeskommunen har eit stabilt og kompetent korps av lærarar og skoleleiarar. Det vert satsa på kompetanseheving av dei tilsette i skolane våre, og ikkje minst på å rekruttere nye, dyktige medarbeidarar. Vi har høge kvalitetsmål og lærarar med pågangsmot til å strekkje seg etter dei! Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann Foto framside: Espen A. Istad Maks å mekke... 6 Pølse-Nilsen Spenning i høyden... 7 Spaltist: Inga Dalsegg Kontakt: SPOR på nett: Gartnar med mykje steinarbeid... 8 Seljaren... 9 Engasjement og hardt arbeid Ull er gull Visste du at Møre og Romsdal fylkeskommune... For 100 år sidan MILJØMERKET 241 Trykksak 599 Kva bør du bli Gode råd er billige Kort sagt Underviser i favorittfaga Danseren Godt å ha planen klar Hjelper andre Har erfaring, søkjer fagbrev Unge, urbane Ulsteinvik Køyrer havets lastebil har ansvaret for elevar i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, og vel 2000 lærlingar fordelt på 1300 godkjende lærebedrifter i heile fylket. sin utdanningssektor består av knapt 2000 tilsette fordelt på 23 vidaregåande skolar, 2 fagskolar og med ein sentraladministrasjon med om lag 50 tilsette som har ansvar for drift, administrasjon og utvikling av sektoren. nyttar 1,4 milliard (48,3%) av det samla årsbudsjettet i 2011 på utdanningssektoren. Utbygginga av telefonnettet i amtet tok til i 1890-åra. Synnulven fekk til dømes si første telefonstasjon i Det var ei storhending. For dei gamle var telefonering nesten overnaturleg. Kunne slikt være framsteg? Frå slutten av 1890-åra vart det opna ei lang rad med telefonstasjonar rundt om i heile amtet, og utbygginga held fram enda meir innpå 1900-talet var det 136 faste telefonstasjonar i amtet. Dertil kom ei rad private anlegg, som til dømes Aasgard- Halse telefonsamlag, Eresfjord telefonsamlag eller Flø og Ulsteins aktietelefonsamlag. Kjelde: Fylkeshistorie for Møre og Romsdal 2, ISSN Tømmermann Kort sagt tilbyr alle elevar som startar i den vidaregåande skolen gratis læremiddel og eigen pc eller støtte til kjøp av pc. Fra scenen: Thomas Bjørnager Borer etter olje Utdanningstilbod Vg Hjernetrim Internasjonal utdanning i fylket

3 Sommer og vintertilbud! r2 a u r b rt fe psta Op Nytt studium i Beredskapsledelse For personer som arbeider med HMS, risikoanalyser og beredskap i offentlig og privat sektor. Samlingsbasert deltidsstudium over 2 år (60 studiepoeng) Kombinér jobb og studier Studiested Høgskolesenteret i Kristiansund MOLDE KRETA MOLDE RHODOS apollo.no / Tlf: startour / Tlf: MOLDE TYRKIA MOLDE TYRKIA ving.no Tlf: Se eller for mer informasjon. detur.no / Tlf: MOLDE GRAN CANARIA ving.no / Tlf: startour.no / Tlf: Foto: Massimo Leardini Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur hvis du ikke kommer tilbake. Møreaksen et samlet fylke! Møreaksen er et veiprosjekt som vil gjøre det mulig å reise fergefritt mellom Kristiansund, Molde og Ålesund. Knyttes nærmere I denne aksen er det stor næringsaktivitet. Møreaksen vil samle Møre og Romsdal og knytte nye spennende bånd mellom ulike næringsklynger. Sunnmøre knyttes nærmere gassetableringene på Aukra, engineeringmiljøet i Romsdal knyttes nærmere det maritime miljøet på Sunnmøre og det sterke oljemiljøet i Kristiansund knyttes nærmere de solide klyngene sør i fylket. Bare for å nevne noe. Usikret person i baksetet er til stor fare for de foran, og kan selv bli skadet eller drept Airbag er et supplement til bilbelte - ikke en erstatning I gang med planleggingen Statens Vegvesen er i gang med planleggingen av Møreaksen. Nå er det viktig at regjering og storting finner finansieringsløsninger for fergefri E39, slik at Møreaksen og andre prosjekter kan realiseres. Følg utviklingen på 4 Kollisjon i 50 km/t tilsvarer et fall på 10 meter Husk bilbelte! vegvesen.no/bilbelte 5

4 Maks å mekke Kjetil Strand (18) skrur bilar på kvardag og helg. Om to år er han utdanna reparatør for lette kjøretøy. Tekst og foto: Ingrid Kvande Spenning i høyden Det artigste med å være lærling hos Tussa er at vi får være med der det skjer. I klasserommet fikk vi dårlig karakter om vi gjorde en feil. Nå får det helt andre konsekvenser. Det sier Robin Vågeskår, lærling og snart utdannet elektriker. På verkstaden til Bilsentrum i Kristiansund står somme bilar med gapande panser medan andre er jekka opp til taket. Mekanikarane står over og under bilane og gjer dei klare for nye mil på nordmørsvegane. Ein av arbeidarane er Kjetil Strand, som starta på ein toårig lærlingperiode i august. Når fagprøven er unnagjort etter endt læretid blir han reparatør for lette kjøretøy, eller bilmekanikar. At det er to år tykkjer eg er helt greitt, ein må ha såpass lang tid for å lære noko. Den første tida har eg gjort ein del reparasjon av slitedelar som å skifte bremseklossar, og sidan det er haust har eg også skifta ein del dekk. Det er fint at ein får bevist at ein beherskar dei enklare oppgåvene før ein går vidare. Når eg ikkje har eigne oppdrag er eg med dei andre mekanikarane og lærer av dei. Kjetil Strand kjem frå Averøya, og når han dreg heim i helgane blir det også mykje bil. Eg har bestandig vore interessert i motor og likt å skru. Eg eig to bilar sjølv, ein gamal veteran Ford Escort og ein Ford Sierra. Eg har sansen for gamle bilar og har ikkje tenkt å bruke mykje pengar på noko nytt med det første. Men ein gong skal det bli ein Volkswagen, smiler den unge bilentusiasten. Strand har vore elev ved Kristiansund vidaregåande skole i to år. Første året gjekk eg elektro, men andre året valde eg teknisk industriell produksjon. Eg kom fram til at det var det eg hadde mest lyst til. På første året teknisk industriell produksjon, VG1, lærer ein mellom anna sveising. Det har eg gått glipp av, men eg tykkjer eg har hatt god bruk for elektro. Det er annleis å arbeide med bilar i dag enn tidlegare. Det er mykje meir elektronikk enn før, det har vore ei stund, men det blir stadig meir avansert. No kan ein kople bilen til ein pc, og då kjem det fram om det er registrert feil, og kor feilen er. Det gjer det lettare og raskare å reparere det som er øydelagt. Samstundes med at bilane har blitt meir avansert er det også fleire ting som kan gå sund, meiner Strand. Teknikk og industriell produksjon Dersom du vel å gå Teknikk og industriell produksjon, kan du ta mange forskjellige fag- og sveinebrev som til dømes, industrimekanikarfaget, matrosfaget, anleggsmaskinmekanikar, landbruksmaskinmekanikar, billakkerar, bilskadereparatør, boreoperatørfaget, bilfag lette/tunge kjøretøy, motormannfaget, industrisnikkarfaget, industrirøyrleggjarfaget, sveise-faget, platearbeidarfaget, støyparfaget. Du kan og ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Tekst: Vegar Botn Foto: Espen A. Istad Robin Vågeskar er lærling hos Tussa Kraft og har arbeidet der i snart ett år. Før det gikk han Elektrofag på Ulsteinvik VGS. Studiet består av to år Elektrofag på videregående skole og to og et halvt år i praktisk utdanning. Jeg er ikke redd for dårlig vær, og jeg liker å jobbe. Faktisk liker jeg bedre å gjøre høyspentinstallasjoner i en mast i stiv kuling, enn ikke å ha noe å gjøre. Jeg utdannet meg til dette faget fordi jeg liker det og da lar man seg ikke stoppe av dårlig vær, sier Robin. Men det kan være nauta surt enkelte dager, føyer han til. For en tid siden hadde Gurskøy idrettslag og Tussa et samarbeid med skolen om å lage en lysløype. Elevene på elektrolinja fikk prøve seg som montører. De strakk kabler, og monterte høyspent og de fikk se resultatene av jobben de gjorde. Det vekket noe i Robin. Det var da han bestemte seg for å ta fagbrev som energimontør. Utdanningen består av to år videregående elektrofag. Etter den teoretiske utdanningen er det to og et halvt år praktisk opplæring. Jeg tror mange tenker på en som skrur stikkontakter og står med hodet inne i et sikringsskap hele dagen når jeg sier at jeg er elektriker. Men jeg bruker mer tid med klatresele og med kabeltrekking enn med å bytte sikringer. Tiden hos Tussa har vist meg bredden i faget, og jeg er veldig fornøyd med retningen jag har valgt. elektro Dette utdanningsprogrammet gir mulegheit for mange forskjellige fagbrev som til dømes, automatikar, tavlemontør, dataelektronikar, prouksjonselektronikar, telekommunikasjonsmontør, elektrikar, elektroreparatør, energimontør, heismontør, signalmontør, togelektrikar, flymotormekanikar, flyssystemmekanikar, kuldeog varmepumpemontør. Som for alle dei andre yrkesfaglege programma kan ein ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. 6 7

5 Gartnar med mykje steinarbeid Seljaren Lena Dalheim er lærling hos Romsdal Anlegg på andre året, og etter fagprøven kjem ho til å bli anleggsgartnar. Etter å ha fullført Service og samferdsel hadde eg ikkje behov for meir skole. Eg ville gjere noko sjølv ut i praksis. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Tekst og foto: Ingrid Kvande Det beste er at arbeidet er svært variert, at ein lærer noko nytt kvar dag. Eg tykkjer også det er positivt at ein arbeider ute og er i fysisk aktivitet, for eg hadde ikkje passa som kontordame, seier Dalheim. Ho har gått Vg1 naturbruk ved Gjermundnes vidaregåande skule, etterfølgt av landbruk og gartnarnæring og til slutt anleggsgartnar og idrettsanleggsfag. Når ein tenkjer på gartnaryrket ser ein kanskje for seg store hagar og grøntområde, men for ein anleggsgartnar består om lag 70% av jobben av steinlegging. Iallfall er det slik for Lena Dalheim. Typiske oppgåver med stein kan vere legging av kantstein, storgatestein, smågatestein, brustein eller som ho jobbar med i dag: legging av granittheller. Dalheim og kollegaene hennar pyntar opp utanfor handleområdet Vestnes Brygge på oppdrag frå Vestnes kommune. Reiskap som krafse, rake, slegge, rør, steinsag, vater, snor, stål, laser og steinklyper er gode hjelpemiddel til å skape fine anlegg både til private og offentlege oppdragsgivarar. Dalheim har god tru på arbeidsmarknaden og meiner etterspurnaden etter anleggsgartnar -tenester generelt er aukande. Både private og offentlege vil at det skal sjå bra ut rundt seg, og dei brukar pengar på det. Typiske oppdrag kan vere steinlegging i private innkjørslar eller legging av kantstein i rundkøyringar og gang- og sykkelvegar. Arbeidet er rett nok noko sesongbasert ettersom ein del oppgåver ikkje kan gjerast med snø på bakken. Men med den fine hausten vi har i år utan tele og frost er det gode tider for oss, seier Dalheim. Ho er nøgd med yrkesvalet og er sikker på at ho har hamna på rett hylle. Eg har vore svært heldig. Jobben er interessant, og her er det godt arbeidsmiljø med mange unge flinke folk som fungerer godt saman. NATURBRUK Det finst både grønt (land-/skogbruk) og blått (marint) naturbruk. Dersom du vel å gå Naturbruk kan du for eksempel bli gartnar, anleggsgartnar, agronom, hestefaglært, skogsoperatør, fiskar eller fagoperatør i akvakultur. Du kan og ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Lars Skarseth (25) er ein av drivarane av Elutstyr i Molde, som sel hifi og bilstereo og som også er importør av tre italienske bilstereomerke. Verksemda starta som nettbutikk i 2005 og omset i dag for 8.5 millionar fordelt på nettbutikk og butikkutsal. Mi rolle er å vere seljar og servicemann, ha kontakt med kundar og samarbeidspartnarar etc. Eg fann tidleg ut at eg likte det. Som liten var eg ofte med mamma på jobb på Cubus. Eg var fascinert av det å ha kundekontakt det verka spanande. Det var også difor eg valde Service og samferdsel då eg skulle ta vidaregåande skole, seier Lars. Også elektro blei vurdert, men Lars er for sosial. Det å vere i kontakt med folk er som bensin, det gir meg energi. Det er viktig å gjere noko ein likar, og for meg er det ein fordel å ha vanlege arbeidstider. Det er mykje bra med til dømes offshorenæringa, men for meg passar dette betre, meiner Lars. Interessa for lyd og bilete kom også tidleg. Det å snekre ting og lage ting med hendene har alltid interessert meg, og i 14-årsalderen fekk eg opp augene for bilstereoanlegg, og sidan har det blitt mykje av det. To av åra på vidaregåande i Service og samferdsel er lærlingeperiode, og eg begynte på Hansen Radio i Molde. Først hadde eg hatt arbeidsveke der, og eg fekk også jobb der etter at lærlingeperioden var over, oppsummerer Lars. Sidan har han jobba nokre år som butikkdrivar på austlandet, men kom i fjor attende til heimtraktene og slo seg saman med Jan Ove Berg i Elutstyr. Han er datamann og veldig god på det han gjer, medan eg er seljartypen av oss. Lars meiner Service og samferdsel er ei praktisk retta studieretning, som passar for den som er utadretta og kreativ. Ein typisk elev her er den som klarer å snakke i frå seg ei parkeringsbot, billedgjer Lars Skarseth. service og samferdsel Dersom du vel å gå Service og samferdsel kan du til dømes bli IKT-servicemedarbeidar, vektar, logistikkoperatør, yrkessjåfør, reiselivsmedarbeidar, resepsjonsist, kontor- og administrasjonsmedarbeidar eller salsmedarbeidar. Du kan og ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Det finst tilbod i Service og samferdsel med entreprenørskap ved ein vidaregåande skole. 8 9

6 HD TV Foto: J. Holmquist / istockphoto ÅLESUND KUNSTFAGSKOLE 2-ÅRIG KUNSTFAGSKOLE VEIEN TIL YRKER SOM KREVER KUNST- OG FORMFAGLIG KOMPETANSE ELLE melle VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR VAKSNE Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring frå og med det året dei fyller 25 år. Telefoni Internett TEGNING FARGE 3D FORM GRAFIKK GRAFISK DESIGN KUNSTHISTORIE KREATIV KOMMUNIKASJON MURALE MALINGSTEKNIKKER Kva tyder dette for deg? Du har rett til informasjon og rettleiing om vidaregåande opplæring. Du har rett til å få din realkompetanse (samla kompetanse frå utdanning og praksis) vurdert og godkjend. Du har rett til avkorta opplæring tilpassa ditt behov når det gjeld tid og stad for opplæringa. Du kan få opplæring med sikte på generell studiekompetanse (allmennfag) eller yrkeskompetanse (til dømes fag- eller sveinebrev). Strøm FOTO, FILM OG ANIMASJON STUDIETURER, TIL INN OG UTLAND Ta kontakt med næraste vidaregåande skole/ressurssenter for fleire opplysingar. ET 4.SEMESTER MED FAGLIG FORDYPNING Meir info på våre heimesider: Sjå under vidaregåande opplæring/ vaksenopplæring Romsdal videregående skole Enklere med strøm, TV, internett og telefoni fra samme leverandør Valgfrihet. Det er selve kjernen i det vi tilbyr. Du velger selv den strømavtalen som passer best til ditt forbruk og dine ønsker om forutsigbarhet. Du velger selv den TV-pakken som passer til husstandens behov, du velger selv den internetthastigheten du vil ha, og du velger IP-telefoni om du vil. Du betaler for det du vil ha, ikke for det alle andre vil ha. Vi strekker oss langt for å være det beste valget Se mer på tafjordmimer.no og tafjordkonsern.no, eller ring vårt kundesenter på telefon Romsdal videregående - et godt valg for deg? Vårt mål er å være best når det gjelder kvalitet, kreativitet og kultur for læring - en skole som gjør deg ettertraktet og kvali sert for framtida. Romsdal videregående skole Ressurssenteret Vi har kurstilbud til deg som vil litt mer, og har lyst til å kombinere jobb med etter- og videreutdanning! Programområder ved skolen: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Tekniske almenne fag (TAF) Teknikk og industriell produksjon Service og samferdsel Studiespesialisering - påbygging til generell studiekompetanse Bli venn med oss!! facebook.com/romsdalvgs 10 11

7 Hva bør du bli? Professor i økonomi Arild Hervik har klare meninger om hva Møre og Romsdal trenger av kompetanse. Han mener det finnes sikre jobber, og at man må utvikle seg og lære noe nytt gjennom hele yrkeslivet. Tekst: Ingrid Kvande Den viktigste produksjonsfaktoren vår er kunnskap og humankapital. Det er viktigere enn naturressurser, og er gjeldende i alle deler av næringslivet og i alle sektorer. Kunnskapsbehovet øker overalt, og vi må være så dyktige som mulig. Det er også slik, at selv om man starter med en utdanning, er man aldri ferdig utdannet. Dagens yrkesliv er en livslang læringsprosess som kan gi mange muligheter kanskje ender man opp med å gjøre noe helt annet enn man begynte med, mener Arild Hervik ved Høgskolen i Molde. Helse Økonomiprofessor og forsker Hervik trekker fram helse som en sikker bransje. Alle analyser sier at helse skal vokse framover. En av grunnene er at vi er opptatt av helse og bruker penger på det. Markedet driver det fram, og innenfor sektoren er det mange spennende spesialiseringsretninger; Det er behov for helsearbeidere i vid forstand, det kan være fysisk, psykisk, trening, ernæring og forebygging, ramser Hervik opp. Om man starter som sykepleier har man mange muligheter. De som gjennom praksis får interesse for tekniske hjelpemidler til pasienter, kan gjerne ende som selgere av nettopp dette. Blir man mer interessert i helse generelt, kan det være at man glir over i ernæring, og ingen av disse er klassiske sykepleierjobber. Dette betyr at alle posisjoner er vide, forklarer Hervik. Spesialisering Han understreker at kompetanseutvikling og spesialisering gjelder i alle bedriftene rundt oss. Vi ser ofte at de enkleste oppgaver er blitt mekanisert. En fagarbeider hos Brunvoll gjør f. eks noe annet nå enn for 20 år siden, og de mest praktisk rettede fagarbeiderne jobber kanskje internasjonalt. Et yrke som fagarbeider kan også være starten på noe annet. Med et fagbrev i bunnen kan man ta ekstrautdannelse og kanskje bli ingeniør eller sivilingeniør. Ungdommen skal tenke på at de skal være i arbeidslivet i fryktelig lenge, og kan legge stein på stein. Det er viktig å ha det bra, søke kunnskap, utvikle seg gjennom erfaring og eventuelt hente kunnskap på veien, råder Hervik. Ingeniør og sivilingeniør Arbeidsmarkedet for ingeniører og sivilingeniører er bra nå, og Hervik mener det vil vedvare. Rundt 20% av arbeidsplassene i Møre og Romsdal er oljerelatert, både industri og ren tjenesteyting, og det ser relativt bra ut framover. Alt tyder vel på at dette skal vare veldig mye lenger. Dette er en bransje der kravet til kunnskap og formell utdannelse blir høyere og høyere både blant fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører. Økonomer og jurister I følge Hervik peker de siste analysene også på et marked for økonomer og jurister. Dette har lenge vært en sikker vei med bred anvendelse, og det er ingenting som tyder på at behovet er over. En utdannelse i denne retningen er rimelig bankers med tanke på arbeidsmarkedet framover i vår region, slår Hervik fast. Liten vekst innenfor kreative yrker Området med størst mismatch mellom samfunnets behov og ungdommens ønsker, finner Hervik innenfor de kreative yrkene. Det er hit ungdommen ønsker seg til f. eks skuespill, musikk, ballett, media, arkitekt og design er det store køer. Det er her også her man finner de mest skuffede ungdommene. De finner ut at det ikke er gøy å leve av det. Det medfører at mange kanskje må velge om igjen, ta en etterutdannelse og bli noe annet. I vår region er det relativt få arbeidsplasser innenfor de mest populære kreative yrkene. De er voldsomt overrepresentert i Oslo, og der er også veksten. Det er ikke lett å se konturene av at bransjen vil vokse mye her. Tenk på fotballspillere og ballettdansere. Det er sannsynligvis ikke mange flere av disse jobbene i vår region om 20 år enn i dag. Hervik mener likevel ikke at man skal unngå disse yrkesveiene. Har man et talent og brenner for det, må man ikke tenke så fryktelig mye på arbeidsmarkedet. Man må følge talentet, og det vil alltid være rom for de som er gode. Har man først en utdannelse knyttet til talentet sitt, finner man som regel en jobb, men kanskje blir jobben litt annerledes enn man trodde. Det er også vanskelig å vite eksakt hvordan arbeidsmarkedet er om 20 år, legger Hervik til. Etterkrigsgenerasjonen gir plass Arild Hervik mener at dagens unge generelt sett kan se lyst på jobbmarkedet. Den høyt utdannede etterkrigsgenerasjonen er på tur ut. De forlater i hovedsak utdanningssystemet og helsevesenet, og her dukker den klassiske arbeidsplassen opp. Dersom en kunstner dør, er det ikke en ledig jobb etter ham sammenlignet med når en lærer eller en lege går av med pensjon. Med tanke på at etterkrigsgenerasjonen snart skal pensjonere seg, går de unge en rimelig kjekk tid i møte, mener Hervik

8 Når tiandeklassingen vel det utdanningsprogrammet som passar best, vil ein redusere fråfallet i den vidaregåande skolen. Då er rådgivaren viktig. Gode råd er billige Tenk deg om! Arbeidsmarknaden for dei ufaglærte forsvinn, og behovet for folk med fagbrev kjem til å auke mest, seier Per Hoem, fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Snart skal tiandeklassingane i Møre og Romsdal velje vidare utdanning. Fylkesutdanningssjef Per Hoem håpar dei tenkjer seg vel om, og då ikkje berre på kva dei sjølv tykkjer er interessant akkurat no, men kva for kunnskap det er behov for i samfunnet. Det er viktig å orientere seg omkring kva slags utdanning som gir jobbmulegheiter. Ungdom er for lite orientert omkring arbeidsmarknaden og er meir interessert i å dyrke eigne interesser. Det kan føre til at dei må byrje om att, ta ny utdanning, noko som gjer at utdanninga samla sett tek lenger tid, seier Hoem. Han har eit par gode tips til tiandeklassingane. Det er svært stort behov for folk med fagbrev, og det ser ut til å auke. Der ein tidlegare kunne få arbeid som ufaglært, vil det bli verre framover. Dette ser ein til dømes innan behandling av mat, reingjering, i byggebransjen og innanfor helse. Ein må kunne dokumentere kompetanse, og dei ufaglærte vil i mindre og mindre grad få faste jobbar. Arbeidsmarknaden kjem på sikt til å bli lukka for desse. Hoem meiner også at marknaden for folk med fagbrev er vel så stort som behovet for dei med spesialisering frå høgskole eller universitet. I helsesektoren ser vi til dømes større behov for helsefagarbeidarar enn for sjukepleiarar. I byggebransjen er behovet for lærlingar stort. No er det mange utlendingar som er fagarbeidarar, men vi kan ikkje basere oss på hjelp frå utlandet. Plutseleg reiser dei heim att, seier Hoem Tekst og foto: Ingrid Kvande Rådgivingstenesta ved ungdomsskulane driv yrkes- og utdanningsrettleiing som skal hjelpe eleven til å velje riktig vidaregåande skule. Målet er at elevane skal få ei brei og god plattform til å gjere utdanningsval, og då må dei få oversikt over dei mulegheitene som finst i fylket, både når det gjeld utdanning og yrkesmulegheiter. Det seier Berit Kvalsvik Teige, rådgivar på utdanningsavdelinga ved Møre og Romsdal fylkeskommune. Oversikt over mulegheiter Rådgivingstenesta er heile skulen sitt ansvar, og kor stor stilling rådgivaren har avheng av talet på elevar ved skulen. For at rådgivarane skal klare å henge med er det kjempeviktig at dei er orientert om endringar i samfunnet. Det er krevjande å skaffe seg kunnskap om eige fylke og kva for mulegheiter som er, seier Kvalsvig Teige. Ho fortel at undersøkingar viser at ungdomane høyrer på læraren, på vener og på foreldre. Men ho meiner at det å prøve fag frå vidaregåande også kan gjere det lettare å velje rett. No har det kome eit nytt fag som heiter utdanningsval, og tiandeklassingane får prøvd to ulike utdanningsprogram i løpet av året. Valfag er også i ferd med å bli fasa inn i skulen. Dette vil gi meirsmak på eit fag, trur Kvalsvik Teige. Samarbeid med næringslivet Ho er glad for at næringslivet er på tur inn på banen at dei vil ha tettare samarbeid med skuleverket. Samarbeid mellom skule og næringsliv Hjelpe elevane med å bli kjent med eigne føresetnader, interesser og ønskjer vil alltid vere ein av mine kjepphestar. Det gir begge partar nyttig kunnskap. Prosjekt som Ungt entreprenørskap og gründercamp er også viktige arenaer for å gi elevane innblikk i arbeidslivet. Yrke som passar samfunnet Målet for rådgivingstenesta er at ungdomane skal velje utdanning og yrke som gjer at dei kan etablere seg i arbeidsmarknaden og i samfunnet. Kvalsvik Teige trur det berre er eit tidsspørsmål før vi ser meir fokus på rådgivingstenesta. Sjølv er eg svært oppteken av yrkesutdanning og internasjonalisering. Takka vere ein Få kunnskap om mulegheiter i ulike utdannings- og yrkesvegar, nasjonalt, regionalt og lokalt. Få høve til å prøve ut i praksis: Utprøving i to utdanningsprogram i vgo for 10-trinnselevar Karrieredagane Utdanningsval og arbeidslivsfaget stram arbeidsmarknad har det ikkje vore stort behov for å leggje press på yrkesutdanning i Møre og Romsdal. Vi er i ferd med å gå gjennom heile feltet innan rådgiving for å gjere det betre. Vi tenkjer nytt, og det kjem ei ny strategiplan til våren. Det vil vere kjempeviktig for å hindre fråfall

9 Kort sagt Ungdomspanelet møtte fylkestinget Ungdomspanelet i Møre og Romsdal møtte i oktober det nye fylkestinget for å drøfte sentrale ungdomssaker. Demokrati i skulen, ungdomskort og kollektivtransport var mellom tema som vart tekne opp. Det var under Ungdommens spørjetime som er eit årleg innslag under fylkestinget at ungdomspanelet og fylkespolitikarane møttest. Mange av politikararane tok ordet for å svare på spørsmåla frå ungdommen, og alle var samde i at innspela representerte viktige og sentrale utfordringar for ungdom. Leiaren for ungdomspanelet, Ida Andrine Heggset, gledde seg over konkrete politiske signal. Redningsselskapet sitt nærvær langs Mørekysten må sikrast Felles Opplevingskort I slutten av november vart eit felles opplevingskort for fylket bli presentert. Opplevingskortet skal gi born i familiar med låg inntekt høve til å ta del i aktivitetar saman med andre born i lokalsamfunnet. Kortet gir tilgang til ei rekkje aktivitetar saman med ein venn, eit familiemedlem eller andre. Kortet er personleg og er gyldig i eitt år. Ålesund, Kristiansund og Molde har alt innført opplevingskort i sine kommunar med svært gode erfaringar. No har ei arbeidsgruppe utvikla forslag til eit felles kort for Møre og Romsdal. Fylkesordførar Jon Aasen er sterkt uroa over at redningsskøytene RS Erik Bye og RS Emmy Dyvi kan bli tatt ut av teneste langs Mørekysten. Kutta i kystberedskapen som er foreslått i framlegget til statsbudsjett for 2012 må ikkje bli gjennomført. Tvert om må Redningsselskapet sitt nærvær langs Mørekysten sikrast, seier Aasen. Han viser til at kyststripa til Møre og Romsdal er som eit stort og komplisert vegkryss. Cupmester 2011 Seriemester 2011 Europa neste Velkommen til fotballfylket! Halsa ungdomsråd på fylkesbesøk Halsa kommune vart kåra til Årets Ungdomskommune under Ungdommens fylkesting i Ungdomspanelet besøkte Halsa i januar, og i oktober var det ungdomsrådet frå Halsa sin tur til å besøke fylkeshuset i Molde. Det var ein engasjert gjeng som kom, saman med Lars Botten, politikar frå Halsa, og Ragnhild Godal Tunheim, koordinator for ungdomsrådet. I løpet av dagen vart det mellom anna orientert om Møre og Romsdal fylkeskommune sitt arbeid på plan og kollektivtransport. Fotballfylket Valde representantar til styre, råd og utval Det nye fylkestinget gjorde under tingsamlinga i Geiranger i oktober val av representantar til ei rekkje styre, råd og utval. Mellom desse er: Fylkesutvalet, kontrollutvalet, utdanningsutvalet, kultur- og folkehelseutvalet, regional- og næringsutvalet, samferdselsutvalet, eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemma, fylkestrafikktryggingsutvalet, like-stillingsutvalet og miljøutvalet. Du kan sjå oversikta over dei som er valde ved å gå til nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune. 16 Trygt heim for ein 50-lapp Ferske tal frå fylkesstatistikken 2011 syner at det er ungdom i Gjemnes, Sykkylven og Sunndal som nyttar seg mest av tilbodet Trygt heim for ein 50-lapp. Gjennom denne ordninga ønskjer Møre og Romsdal fylkeskommune å gje ungdom i distrikta ei mulegheit til å reise trygt og kollektivt i helgane. Målet er mellom anna å auke trafikktryggleiken og få ungdom trygt heim på kvelds-/nattetid samt å gi ungdom gode vanar i høve kollektivtransport. For meir informasjon sjå: Med seriegull til Molde Fotballklubb og cupfinalegull til Ålesund Fotballklubb, kan Møre og Romsdal i år med rette kalle seg fotballfylket i Norge. Fylkeskommunen stiller seg i rekka av gratulantar både til Molde Fotballklubb som vinn seriegullet det året dei har 100-årsjubileum, og til Ålesund fotballklubb som for andre gong på tre år tek cup-pokalen heim til Ålesund. Begge laga er no med på å sette Møre og Romsdal på det internasjonale kartet med ein ny og spennande sesong i 2012, der kampar ute i Europa vert mellom sesongens høgdepunkt. Prøver nettbrett i undervisninga Fylkesstatistikk 2011 Årets utgåve av Fylkesstatistikk er meir omfattande enn nokon gong og tek føre seg ei rekkje område som er sentrale for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Oversikta viser m.a. at folketalsveksten var rekordhøg, det var vekst i innvandringa, sysselsettinga auka, arbeidsløysa gjekk ned og det var færre drepne i trafikken enn på mange år. Samstundes avslører tala også utfordringar; m.a. i forhold til fødselstal og flytteunderskot. Dette skuleåret deltek Sunndal og Fræna vidaregåande skolar i eit prøveprosjekt med fylkeskommunen og Aschehoug forlag for å teste heildigitale løysingar for læremiddel. Alle elevar i prosjektet har fått utdelt Apple ipad i staden for lærebøker i naturfag VG1. Tida vil vise om lærebøkene blir heildigitale for alle elevar ved den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal. Ungdomskortet For 390 kroner månaden kan barn og ungdom opp til fylte 19 år reise uavgrensa med buss, ferje og hurtigbåt rundt i heile fylket. Ungdomskortet er eit tilbod frå Møre og Romsdal fylkeskommune, og målsettinga er å gje ungdom gode vanar i høve til kollektivtrafikk og gjere det enklare og rimelegare for ungdom å reise. Kortet gjeld ikkje på nattbuss, flybuss eller fylkeskryssande ruter og er berre gyldig saman med legitimasjon. Ungdomskort kan bestillast på eller hjå det einskilde rutebilselskap. 17

10 Studium vår 2012 FOTO: MARIUS BECK DAHLE 2 tilleggspoeng 76 skoler, 300 fag Støtte fra Lånekassen Internatskole Ingen eksamener og karakterer Reiser Bestill gratis katalog SMS fhs til 1963, på eller via QR-kode Studium med oppstart våren 2012 er no opne for søking Studium med oppstart våren 2012 er no opne for søking Sjå liste på T: E-post: Sjå liste på T: / Bygg- og Anleggsteknikk VG 1 Bygg- og anleggsteknikk VG 2 Anleggsteknikk VG 2 Klima-, energi- og miljøteknikk VG 2 Byggteknikk Helse- og Sosialfag VG 1 Helse- og sosialfag VG 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag VG 2 Helsearbeiderfag VG 2 Helseservicefag VG 2 Hudpleie VG 2 Tannhelsesekretær VG 3 Helsesekretær VG 3 Hudpleiefag VG 3 Apotektekniker Elektrofag VG 1 Elektrofag VG 2 Automatisering VG 2 Data og elektronikk VG 2 Elenergi VG 3 Automatiseringsfaget VG 3 Dataelektronikerfaget Teknikk og Industriell Produksjon VG1 Teknikk og industriell produksjon VG2 Industriteknologi VG 2 Bilskade, lakk og karosseri VG2 Industriell møbelproduksjon Påbygg VG 3 Påbygg VG 4 Påbygg Design og Håndverk VG 1 Design og håndverk VG 2 Frisør VG 2 Design og tek stil VG 2 Interiør og utstillingsdesign VG 3 Interiør Resturant- og Matfag VG 1 Resturant- og matfag VG 2 Kokk- og servitørfag VG 2 Matfag BORK - Karriere og Kompetanse Karriereveiledning Kartlegging Karriereplan Videregående opplæring for voksne Realkompetansevurdering Fagskolen i kristiansund Fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og kvalifi-serer til opptak ved de fleste høgskoler. skoleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning. Skolen har tilbud innen følgende fagområder med fordypninger: Helse og sosialfag: Psykisk helsearbeid Kjemi: Prosessteknikk Maritime fag: Nautikk Skipsteknisk drift Petroleumsteknologi: Boring Havbunnsinstallasjoner Vi produserer alt av mobile løsninger for din bedrift Apps for ipad, iphone, android eller mobile websider. TINDEKRAFT HYTTE EIN JUBELAVTALE SOM VARMAR TINDEKRAFT HYTTE er ein straumavtale for deg som har hytte. Hytteavtalen er ein gunstig spotavtale, du betalar det same som vi kjøper straumen for på NordPool + kr 1,- pr. dag. Her er det ingen skjulte påslag. Avtalen set krav til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte. Avtalen krev at du også vel ein straumavtale til huset ditt. FORDELANE DINE Innkjøpspris på straum + kr 1,- pr. dag Inga binding Ikkje fakturagebyr 100% fornybar energi inkl. i kraftavtalen Di side Eiga kundeside med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og kraftforbruket. Kontakt: Kristiansund vgs Fagskolen. Tlf Bestill på tussa.no Tlf: e-post:

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference

tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference Onsdag 1 februar 2012 Uke 05 NR 26 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 20,- Satser kinesisk ONSDAG Molde tidlig på banen med nytt språkfag Richard Lågeide 90-åring tok lappen på ny side 8-9 Siktet for voldtekt

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag

Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag Mitt tips 20 Risikerer rødt kort i timen Portrettet 26 Ikke så smart som du tror Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag 6 22. MARS 2013 utdanningsnytt.no Redaksjonen

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer