Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011"

Transkript

1 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal DU bli?

2 Framtida går på vidaregåande Maks å mekke SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvarleg redaktør: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Redaksjonsgruppe: Svein Magne Harnes, Terje Heggem, Per Vidar Kjølmoen, Ingrid Kvande, Inger Moene, Line Sandøy Hjelle, Ove Rødal. Grafisk utforming: TIBE Reklamebyrå AS Trykk: Mediatrykk Opplag: eks Framsidemotiv: Ellisiv Rekdal Seljaren s. 9 Pølse- Nilsen s. 30 Spenning i høyden s. 7 Godt å ha planen klar s. 35 s. 6 Underviser i favorittfaga s. 20 Ull er gull s. 34 Gartnar med mykje steinarbeid s. 8 Borer etter olje s. 44 Læring skjer i ein sosial kontekst både heime, saman med vener og i andre aktivitetar som barn og unge tek del i. I skolane våre er læring sett i system, og dette SPOR har fokus på vidaregåande opplæring. Som 16-åring står du framføre eit viktig val: Kva utdanningsprogram skal du satse på i vidaregåande skole? I Møre og Romsdal er vi på landstoppen når det gjeld gjennomføring av vidaregåande opplæring, likevel veit vi at det kan vere vanskeleg å velje programområde etter at ein er ferdig med 10. klasse. I utgangspunktet må du finne svaret på to grunnleggjande spørsmål: Kva likar du å halde på med? Kan du gjere eit levebrød ut av interessa di? Det er mange tilbod i vidaregåande opplæring som kan verke spanande for ungdom, men som utdannar til ein smal arbeidsmarknad. På den andre sida er det for få søkjarar til utdanningar med stor etterspurnad etter ungdom med fagbrev. I debatten om framtidige kompetansebehov i fylket, har det vore stort fokus på at vi treng ingeniørar og sjukepleiarar. Det er eg samd i, og vi må stimulere ungdom til å velje fag som førebur dei for slike studium. Men det er óg viktig å understreke at vi i framtida vil ha minst like stort behov for fagbrevutdanna industrimekanikarar, motormenn og helsefagarbeidarar. Fagopplæringa har alltid stått sterkt i Møre og Romsdal. Vi har eit næringsliv som etterspør eit mangfald av teknisk kompetanse, og til likes med andre fylke treng vi fleire hender innafor omsorgsyrka. Samtidig er det viktig å stimulere unge til å tenkje nytt. Vi kan ikkje spå om framtida, men det er sannsynleg at ho vil stille større krav til omstillingsevne og nyskaping. Og det er menneska som må omstille seg. Eg er derfor skeptisk til dei som krev at yrkesopplæringa skal bli meir spesialisert slik at byggfageleven frå dag ein kan konsentrere seg om muring og eleven på Design og handverk kan begynne å klippe hår. Akademisk kunnskap har også liten verdi dersom han ikkje gjer deg endringskompetent. Jo smalare kompetanse du har, dess lettare har du for å bli arbeidsledig når internasjonale konjunkturar svingar. Sjølv om mange fullfører vidaregåande skole i Møre og Romsdal, er det eit tankekors at 4 av 10 ungdommar brukar over fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. Det er også ei samfunnsutfordring at mange sluttar på skolen eller gjer omval fordi utdanninga ikkje vart slik dei hadde håpa. I tillegg er det fleire unge som har vanskar med å finne læreplass. Då er valet anten å byrje på nytt, eller ende som ufaglært reservearbeidskraft. Samstundes vil det verte stadig færre arbeidsoppgåver for den som er ufaglært. Ungdomen er vår viktigaste ressurs, og det er difor eit høgt prioritert mål for fylkeskommunen å legge til rette for at flest muleg fullfører vidaregåande opplæring. Møre og Romsdal er eit av dei største fagskolefylka i landet. Denne vidareutdanninga av fagarbeidarar er særleg viktig for industrien og off shore-næringane i fylket, og fylkeskommunen har difor valt å satse meir på denne utdanninga enn statlege tilskottsordningar gir grunnlag for. Vi er heldige som kan seie at fylkeskommunen har eit stabilt og kompetent korps av lærarar og skoleleiarar. Det vert satsa på kompetanseheving av dei tilsette i skolane våre, og ikkje minst på å rekruttere nye, dyktige medarbeidarar. Vi har høge kvalitetsmål og lærarar med pågangsmot til å strekkje seg etter dei! Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann Foto framside: Espen A. Istad Maks å mekke... 6 Pølse-Nilsen Spenning i høyden... 7 Spaltist: Inga Dalsegg Kontakt: SPOR på nett: Gartnar med mykje steinarbeid... 8 Seljaren... 9 Engasjement og hardt arbeid Ull er gull Visste du at Møre og Romsdal fylkeskommune... For 100 år sidan MILJØMERKET 241 Trykksak 599 Kva bør du bli Gode råd er billige Kort sagt Underviser i favorittfaga Danseren Godt å ha planen klar Hjelper andre Har erfaring, søkjer fagbrev Unge, urbane Ulsteinvik Køyrer havets lastebil har ansvaret for elevar i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, og vel 2000 lærlingar fordelt på 1300 godkjende lærebedrifter i heile fylket. sin utdanningssektor består av knapt 2000 tilsette fordelt på 23 vidaregåande skolar, 2 fagskolar og med ein sentraladministrasjon med om lag 50 tilsette som har ansvar for drift, administrasjon og utvikling av sektoren. nyttar 1,4 milliard (48,3%) av det samla årsbudsjettet i 2011 på utdanningssektoren. Utbygginga av telefonnettet i amtet tok til i 1890-åra. Synnulven fekk til dømes si første telefonstasjon i Det var ei storhending. For dei gamle var telefonering nesten overnaturleg. Kunne slikt være framsteg? Frå slutten av 1890-åra vart det opna ei lang rad med telefonstasjonar rundt om i heile amtet, og utbygginga held fram enda meir innpå 1900-talet var det 136 faste telefonstasjonar i amtet. Dertil kom ei rad private anlegg, som til dømes Aasgard- Halse telefonsamlag, Eresfjord telefonsamlag eller Flø og Ulsteins aktietelefonsamlag. Kjelde: Fylkeshistorie for Møre og Romsdal 2, ISSN Tømmermann Kort sagt tilbyr alle elevar som startar i den vidaregåande skolen gratis læremiddel og eigen pc eller støtte til kjøp av pc. Fra scenen: Thomas Bjørnager Borer etter olje Utdanningstilbod Vg Hjernetrim Internasjonal utdanning i fylket

3 Sommer og vintertilbud! r2 a u r b rt fe psta Op Nytt studium i Beredskapsledelse For personer som arbeider med HMS, risikoanalyser og beredskap i offentlig og privat sektor. Samlingsbasert deltidsstudium over 2 år (60 studiepoeng) Kombinér jobb og studier Studiested Høgskolesenteret i Kristiansund MOLDE KRETA MOLDE RHODOS apollo.no / Tlf: startour / Tlf: MOLDE TYRKIA MOLDE TYRKIA ving.no Tlf: Se eller for mer informasjon. detur.no / Tlf: MOLDE GRAN CANARIA ving.no / Tlf: startour.no / Tlf: Foto: Massimo Leardini Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur hvis du ikke kommer tilbake. Møreaksen et samlet fylke! Møreaksen er et veiprosjekt som vil gjøre det mulig å reise fergefritt mellom Kristiansund, Molde og Ålesund. Knyttes nærmere I denne aksen er det stor næringsaktivitet. Møreaksen vil samle Møre og Romsdal og knytte nye spennende bånd mellom ulike næringsklynger. Sunnmøre knyttes nærmere gassetableringene på Aukra, engineeringmiljøet i Romsdal knyttes nærmere det maritime miljøet på Sunnmøre og det sterke oljemiljøet i Kristiansund knyttes nærmere de solide klyngene sør i fylket. Bare for å nevne noe. Usikret person i baksetet er til stor fare for de foran, og kan selv bli skadet eller drept Airbag er et supplement til bilbelte - ikke en erstatning I gang med planleggingen Statens Vegvesen er i gang med planleggingen av Møreaksen. Nå er det viktig at regjering og storting finner finansieringsløsninger for fergefri E39, slik at Møreaksen og andre prosjekter kan realiseres. Følg utviklingen på 4 Kollisjon i 50 km/t tilsvarer et fall på 10 meter Husk bilbelte! vegvesen.no/bilbelte 5

4 Maks å mekke Kjetil Strand (18) skrur bilar på kvardag og helg. Om to år er han utdanna reparatør for lette kjøretøy. Tekst og foto: Ingrid Kvande Spenning i høyden Det artigste med å være lærling hos Tussa er at vi får være med der det skjer. I klasserommet fikk vi dårlig karakter om vi gjorde en feil. Nå får det helt andre konsekvenser. Det sier Robin Vågeskår, lærling og snart utdannet elektriker. På verkstaden til Bilsentrum i Kristiansund står somme bilar med gapande panser medan andre er jekka opp til taket. Mekanikarane står over og under bilane og gjer dei klare for nye mil på nordmørsvegane. Ein av arbeidarane er Kjetil Strand, som starta på ein toårig lærlingperiode i august. Når fagprøven er unnagjort etter endt læretid blir han reparatør for lette kjøretøy, eller bilmekanikar. At det er to år tykkjer eg er helt greitt, ein må ha såpass lang tid for å lære noko. Den første tida har eg gjort ein del reparasjon av slitedelar som å skifte bremseklossar, og sidan det er haust har eg også skifta ein del dekk. Det er fint at ein får bevist at ein beherskar dei enklare oppgåvene før ein går vidare. Når eg ikkje har eigne oppdrag er eg med dei andre mekanikarane og lærer av dei. Kjetil Strand kjem frå Averøya, og når han dreg heim i helgane blir det også mykje bil. Eg har bestandig vore interessert i motor og likt å skru. Eg eig to bilar sjølv, ein gamal veteran Ford Escort og ein Ford Sierra. Eg har sansen for gamle bilar og har ikkje tenkt å bruke mykje pengar på noko nytt med det første. Men ein gong skal det bli ein Volkswagen, smiler den unge bilentusiasten. Strand har vore elev ved Kristiansund vidaregåande skole i to år. Første året gjekk eg elektro, men andre året valde eg teknisk industriell produksjon. Eg kom fram til at det var det eg hadde mest lyst til. På første året teknisk industriell produksjon, VG1, lærer ein mellom anna sveising. Det har eg gått glipp av, men eg tykkjer eg har hatt god bruk for elektro. Det er annleis å arbeide med bilar i dag enn tidlegare. Det er mykje meir elektronikk enn før, det har vore ei stund, men det blir stadig meir avansert. No kan ein kople bilen til ein pc, og då kjem det fram om det er registrert feil, og kor feilen er. Det gjer det lettare og raskare å reparere det som er øydelagt. Samstundes med at bilane har blitt meir avansert er det også fleire ting som kan gå sund, meiner Strand. Teknikk og industriell produksjon Dersom du vel å gå Teknikk og industriell produksjon, kan du ta mange forskjellige fag- og sveinebrev som til dømes, industrimekanikarfaget, matrosfaget, anleggsmaskinmekanikar, landbruksmaskinmekanikar, billakkerar, bilskadereparatør, boreoperatørfaget, bilfag lette/tunge kjøretøy, motormannfaget, industrisnikkarfaget, industrirøyrleggjarfaget, sveise-faget, platearbeidarfaget, støyparfaget. Du kan og ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Tekst: Vegar Botn Foto: Espen A. Istad Robin Vågeskar er lærling hos Tussa Kraft og har arbeidet der i snart ett år. Før det gikk han Elektrofag på Ulsteinvik VGS. Studiet består av to år Elektrofag på videregående skole og to og et halvt år i praktisk utdanning. Jeg er ikke redd for dårlig vær, og jeg liker å jobbe. Faktisk liker jeg bedre å gjøre høyspentinstallasjoner i en mast i stiv kuling, enn ikke å ha noe å gjøre. Jeg utdannet meg til dette faget fordi jeg liker det og da lar man seg ikke stoppe av dårlig vær, sier Robin. Men det kan være nauta surt enkelte dager, føyer han til. For en tid siden hadde Gurskøy idrettslag og Tussa et samarbeid med skolen om å lage en lysløype. Elevene på elektrolinja fikk prøve seg som montører. De strakk kabler, og monterte høyspent og de fikk se resultatene av jobben de gjorde. Det vekket noe i Robin. Det var da han bestemte seg for å ta fagbrev som energimontør. Utdanningen består av to år videregående elektrofag. Etter den teoretiske utdanningen er det to og et halvt år praktisk opplæring. Jeg tror mange tenker på en som skrur stikkontakter og står med hodet inne i et sikringsskap hele dagen når jeg sier at jeg er elektriker. Men jeg bruker mer tid med klatresele og med kabeltrekking enn med å bytte sikringer. Tiden hos Tussa har vist meg bredden i faget, og jeg er veldig fornøyd med retningen jag har valgt. elektro Dette utdanningsprogrammet gir mulegheit for mange forskjellige fagbrev som til dømes, automatikar, tavlemontør, dataelektronikar, prouksjonselektronikar, telekommunikasjonsmontør, elektrikar, elektroreparatør, energimontør, heismontør, signalmontør, togelektrikar, flymotormekanikar, flyssystemmekanikar, kuldeog varmepumpemontør. Som for alle dei andre yrkesfaglege programma kan ein ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. 6 7

5 Gartnar med mykje steinarbeid Seljaren Lena Dalheim er lærling hos Romsdal Anlegg på andre året, og etter fagprøven kjem ho til å bli anleggsgartnar. Etter å ha fullført Service og samferdsel hadde eg ikkje behov for meir skole. Eg ville gjere noko sjølv ut i praksis. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Tekst og foto: Ingrid Kvande Det beste er at arbeidet er svært variert, at ein lærer noko nytt kvar dag. Eg tykkjer også det er positivt at ein arbeider ute og er i fysisk aktivitet, for eg hadde ikkje passa som kontordame, seier Dalheim. Ho har gått Vg1 naturbruk ved Gjermundnes vidaregåande skule, etterfølgt av landbruk og gartnarnæring og til slutt anleggsgartnar og idrettsanleggsfag. Når ein tenkjer på gartnaryrket ser ein kanskje for seg store hagar og grøntområde, men for ein anleggsgartnar består om lag 70% av jobben av steinlegging. Iallfall er det slik for Lena Dalheim. Typiske oppgåver med stein kan vere legging av kantstein, storgatestein, smågatestein, brustein eller som ho jobbar med i dag: legging av granittheller. Dalheim og kollegaene hennar pyntar opp utanfor handleområdet Vestnes Brygge på oppdrag frå Vestnes kommune. Reiskap som krafse, rake, slegge, rør, steinsag, vater, snor, stål, laser og steinklyper er gode hjelpemiddel til å skape fine anlegg både til private og offentlege oppdragsgivarar. Dalheim har god tru på arbeidsmarknaden og meiner etterspurnaden etter anleggsgartnar -tenester generelt er aukande. Både private og offentlege vil at det skal sjå bra ut rundt seg, og dei brukar pengar på det. Typiske oppdrag kan vere steinlegging i private innkjørslar eller legging av kantstein i rundkøyringar og gang- og sykkelvegar. Arbeidet er rett nok noko sesongbasert ettersom ein del oppgåver ikkje kan gjerast med snø på bakken. Men med den fine hausten vi har i år utan tele og frost er det gode tider for oss, seier Dalheim. Ho er nøgd med yrkesvalet og er sikker på at ho har hamna på rett hylle. Eg har vore svært heldig. Jobben er interessant, og her er det godt arbeidsmiljø med mange unge flinke folk som fungerer godt saman. NATURBRUK Det finst både grønt (land-/skogbruk) og blått (marint) naturbruk. Dersom du vel å gå Naturbruk kan du for eksempel bli gartnar, anleggsgartnar, agronom, hestefaglært, skogsoperatør, fiskar eller fagoperatør i akvakultur. Du kan og ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Lars Skarseth (25) er ein av drivarane av Elutstyr i Molde, som sel hifi og bilstereo og som også er importør av tre italienske bilstereomerke. Verksemda starta som nettbutikk i 2005 og omset i dag for 8.5 millionar fordelt på nettbutikk og butikkutsal. Mi rolle er å vere seljar og servicemann, ha kontakt med kundar og samarbeidspartnarar etc. Eg fann tidleg ut at eg likte det. Som liten var eg ofte med mamma på jobb på Cubus. Eg var fascinert av det å ha kundekontakt det verka spanande. Det var også difor eg valde Service og samferdsel då eg skulle ta vidaregåande skole, seier Lars. Også elektro blei vurdert, men Lars er for sosial. Det å vere i kontakt med folk er som bensin, det gir meg energi. Det er viktig å gjere noko ein likar, og for meg er det ein fordel å ha vanlege arbeidstider. Det er mykje bra med til dømes offshorenæringa, men for meg passar dette betre, meiner Lars. Interessa for lyd og bilete kom også tidleg. Det å snekre ting og lage ting med hendene har alltid interessert meg, og i 14-årsalderen fekk eg opp augene for bilstereoanlegg, og sidan har det blitt mykje av det. To av åra på vidaregåande i Service og samferdsel er lærlingeperiode, og eg begynte på Hansen Radio i Molde. Først hadde eg hatt arbeidsveke der, og eg fekk også jobb der etter at lærlingeperioden var over, oppsummerer Lars. Sidan har han jobba nokre år som butikkdrivar på austlandet, men kom i fjor attende til heimtraktene og slo seg saman med Jan Ove Berg i Elutstyr. Han er datamann og veldig god på det han gjer, medan eg er seljartypen av oss. Lars meiner Service og samferdsel er ei praktisk retta studieretning, som passar for den som er utadretta og kreativ. Ein typisk elev her er den som klarer å snakke i frå seg ei parkeringsbot, billedgjer Lars Skarseth. service og samferdsel Dersom du vel å gå Service og samferdsel kan du til dømes bli IKT-servicemedarbeidar, vektar, logistikkoperatør, yrkessjåfør, reiselivsmedarbeidar, resepsjonsist, kontor- og administrasjonsmedarbeidar eller salsmedarbeidar. Du kan og ta eit påbyggingsår som gir generell studiekompetanse. Det finst tilbod i Service og samferdsel med entreprenørskap ved ein vidaregåande skole. 8 9

6 HD TV Foto: J. Holmquist / istockphoto ÅLESUND KUNSTFAGSKOLE 2-ÅRIG KUNSTFAGSKOLE VEIEN TIL YRKER SOM KREVER KUNST- OG FORMFAGLIG KOMPETANSE ELLE melle VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR VAKSNE Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til vidaregåande opplæring frå og med det året dei fyller 25 år. Telefoni Internett TEGNING FARGE 3D FORM GRAFIKK GRAFISK DESIGN KUNSTHISTORIE KREATIV KOMMUNIKASJON MURALE MALINGSTEKNIKKER Kva tyder dette for deg? Du har rett til informasjon og rettleiing om vidaregåande opplæring. Du har rett til å få din realkompetanse (samla kompetanse frå utdanning og praksis) vurdert og godkjend. Du har rett til avkorta opplæring tilpassa ditt behov når det gjeld tid og stad for opplæringa. Du kan få opplæring med sikte på generell studiekompetanse (allmennfag) eller yrkeskompetanse (til dømes fag- eller sveinebrev). Strøm FOTO, FILM OG ANIMASJON STUDIETURER, TIL INN OG UTLAND Ta kontakt med næraste vidaregåande skole/ressurssenter for fleire opplysingar. ET 4.SEMESTER MED FAGLIG FORDYPNING Meir info på våre heimesider: Sjå under vidaregåande opplæring/ vaksenopplæring Romsdal videregående skole Enklere med strøm, TV, internett og telefoni fra samme leverandør Valgfrihet. Det er selve kjernen i det vi tilbyr. Du velger selv den strømavtalen som passer best til ditt forbruk og dine ønsker om forutsigbarhet. Du velger selv den TV-pakken som passer til husstandens behov, du velger selv den internetthastigheten du vil ha, og du velger IP-telefoni om du vil. Du betaler for det du vil ha, ikke for det alle andre vil ha. Vi strekker oss langt for å være det beste valget Se mer på tafjordmimer.no og tafjordkonsern.no, eller ring vårt kundesenter på telefon Romsdal videregående - et godt valg for deg? Vårt mål er å være best når det gjelder kvalitet, kreativitet og kultur for læring - en skole som gjør deg ettertraktet og kvali sert for framtida. Romsdal videregående skole Ressurssenteret Vi har kurstilbud til deg som vil litt mer, og har lyst til å kombinere jobb med etter- og videreutdanning! Programområder ved skolen: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Tekniske almenne fag (TAF) Teknikk og industriell produksjon Service og samferdsel Studiespesialisering - påbygging til generell studiekompetanse Bli venn med oss!! facebook.com/romsdalvgs 10 11

7 Hva bør du bli? Professor i økonomi Arild Hervik har klare meninger om hva Møre og Romsdal trenger av kompetanse. Han mener det finnes sikre jobber, og at man må utvikle seg og lære noe nytt gjennom hele yrkeslivet. Tekst: Ingrid Kvande Den viktigste produksjonsfaktoren vår er kunnskap og humankapital. Det er viktigere enn naturressurser, og er gjeldende i alle deler av næringslivet og i alle sektorer. Kunnskapsbehovet øker overalt, og vi må være så dyktige som mulig. Det er også slik, at selv om man starter med en utdanning, er man aldri ferdig utdannet. Dagens yrkesliv er en livslang læringsprosess som kan gi mange muligheter kanskje ender man opp med å gjøre noe helt annet enn man begynte med, mener Arild Hervik ved Høgskolen i Molde. Helse Økonomiprofessor og forsker Hervik trekker fram helse som en sikker bransje. Alle analyser sier at helse skal vokse framover. En av grunnene er at vi er opptatt av helse og bruker penger på det. Markedet driver det fram, og innenfor sektoren er det mange spennende spesialiseringsretninger; Det er behov for helsearbeidere i vid forstand, det kan være fysisk, psykisk, trening, ernæring og forebygging, ramser Hervik opp. Om man starter som sykepleier har man mange muligheter. De som gjennom praksis får interesse for tekniske hjelpemidler til pasienter, kan gjerne ende som selgere av nettopp dette. Blir man mer interessert i helse generelt, kan det være at man glir over i ernæring, og ingen av disse er klassiske sykepleierjobber. Dette betyr at alle posisjoner er vide, forklarer Hervik. Spesialisering Han understreker at kompetanseutvikling og spesialisering gjelder i alle bedriftene rundt oss. Vi ser ofte at de enkleste oppgaver er blitt mekanisert. En fagarbeider hos Brunvoll gjør f. eks noe annet nå enn for 20 år siden, og de mest praktisk rettede fagarbeiderne jobber kanskje internasjonalt. Et yrke som fagarbeider kan også være starten på noe annet. Med et fagbrev i bunnen kan man ta ekstrautdannelse og kanskje bli ingeniør eller sivilingeniør. Ungdommen skal tenke på at de skal være i arbeidslivet i fryktelig lenge, og kan legge stein på stein. Det er viktig å ha det bra, søke kunnskap, utvikle seg gjennom erfaring og eventuelt hente kunnskap på veien, råder Hervik. Ingeniør og sivilingeniør Arbeidsmarkedet for ingeniører og sivilingeniører er bra nå, og Hervik mener det vil vedvare. Rundt 20% av arbeidsplassene i Møre og Romsdal er oljerelatert, både industri og ren tjenesteyting, og det ser relativt bra ut framover. Alt tyder vel på at dette skal vare veldig mye lenger. Dette er en bransje der kravet til kunnskap og formell utdannelse blir høyere og høyere både blant fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører. Økonomer og jurister I følge Hervik peker de siste analysene også på et marked for økonomer og jurister. Dette har lenge vært en sikker vei med bred anvendelse, og det er ingenting som tyder på at behovet er over. En utdannelse i denne retningen er rimelig bankers med tanke på arbeidsmarkedet framover i vår region, slår Hervik fast. Liten vekst innenfor kreative yrker Området med størst mismatch mellom samfunnets behov og ungdommens ønsker, finner Hervik innenfor de kreative yrkene. Det er hit ungdommen ønsker seg til f. eks skuespill, musikk, ballett, media, arkitekt og design er det store køer. Det er her også her man finner de mest skuffede ungdommene. De finner ut at det ikke er gøy å leve av det. Det medfører at mange kanskje må velge om igjen, ta en etterutdannelse og bli noe annet. I vår region er det relativt få arbeidsplasser innenfor de mest populære kreative yrkene. De er voldsomt overrepresentert i Oslo, og der er også veksten. Det er ikke lett å se konturene av at bransjen vil vokse mye her. Tenk på fotballspillere og ballettdansere. Det er sannsynligvis ikke mange flere av disse jobbene i vår region om 20 år enn i dag. Hervik mener likevel ikke at man skal unngå disse yrkesveiene. Har man et talent og brenner for det, må man ikke tenke så fryktelig mye på arbeidsmarkedet. Man må følge talentet, og det vil alltid være rom for de som er gode. Har man først en utdannelse knyttet til talentet sitt, finner man som regel en jobb, men kanskje blir jobben litt annerledes enn man trodde. Det er også vanskelig å vite eksakt hvordan arbeidsmarkedet er om 20 år, legger Hervik til. Etterkrigsgenerasjonen gir plass Arild Hervik mener at dagens unge generelt sett kan se lyst på jobbmarkedet. Den høyt utdannede etterkrigsgenerasjonen er på tur ut. De forlater i hovedsak utdanningssystemet og helsevesenet, og her dukker den klassiske arbeidsplassen opp. Dersom en kunstner dør, er det ikke en ledig jobb etter ham sammenlignet med når en lærer eller en lege går av med pensjon. Med tanke på at etterkrigsgenerasjonen snart skal pensjonere seg, går de unge en rimelig kjekk tid i møte, mener Hervik

8 Når tiandeklassingen vel det utdanningsprogrammet som passar best, vil ein redusere fråfallet i den vidaregåande skolen. Då er rådgivaren viktig. Gode råd er billige Tenk deg om! Arbeidsmarknaden for dei ufaglærte forsvinn, og behovet for folk med fagbrev kjem til å auke mest, seier Per Hoem, fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Snart skal tiandeklassingane i Møre og Romsdal velje vidare utdanning. Fylkesutdanningssjef Per Hoem håpar dei tenkjer seg vel om, og då ikkje berre på kva dei sjølv tykkjer er interessant akkurat no, men kva for kunnskap det er behov for i samfunnet. Det er viktig å orientere seg omkring kva slags utdanning som gir jobbmulegheiter. Ungdom er for lite orientert omkring arbeidsmarknaden og er meir interessert i å dyrke eigne interesser. Det kan føre til at dei må byrje om att, ta ny utdanning, noko som gjer at utdanninga samla sett tek lenger tid, seier Hoem. Han har eit par gode tips til tiandeklassingane. Det er svært stort behov for folk med fagbrev, og det ser ut til å auke. Der ein tidlegare kunne få arbeid som ufaglært, vil det bli verre framover. Dette ser ein til dømes innan behandling av mat, reingjering, i byggebransjen og innanfor helse. Ein må kunne dokumentere kompetanse, og dei ufaglærte vil i mindre og mindre grad få faste jobbar. Arbeidsmarknaden kjem på sikt til å bli lukka for desse. Hoem meiner også at marknaden for folk med fagbrev er vel så stort som behovet for dei med spesialisering frå høgskole eller universitet. I helsesektoren ser vi til dømes større behov for helsefagarbeidarar enn for sjukepleiarar. I byggebransjen er behovet for lærlingar stort. No er det mange utlendingar som er fagarbeidarar, men vi kan ikkje basere oss på hjelp frå utlandet. Plutseleg reiser dei heim att, seier Hoem Tekst og foto: Ingrid Kvande Rådgivingstenesta ved ungdomsskulane driv yrkes- og utdanningsrettleiing som skal hjelpe eleven til å velje riktig vidaregåande skule. Målet er at elevane skal få ei brei og god plattform til å gjere utdanningsval, og då må dei få oversikt over dei mulegheitene som finst i fylket, både når det gjeld utdanning og yrkesmulegheiter. Det seier Berit Kvalsvik Teige, rådgivar på utdanningsavdelinga ved Møre og Romsdal fylkeskommune. Oversikt over mulegheiter Rådgivingstenesta er heile skulen sitt ansvar, og kor stor stilling rådgivaren har avheng av talet på elevar ved skulen. For at rådgivarane skal klare å henge med er det kjempeviktig at dei er orientert om endringar i samfunnet. Det er krevjande å skaffe seg kunnskap om eige fylke og kva for mulegheiter som er, seier Kvalsvig Teige. Ho fortel at undersøkingar viser at ungdomane høyrer på læraren, på vener og på foreldre. Men ho meiner at det å prøve fag frå vidaregåande også kan gjere det lettare å velje rett. No har det kome eit nytt fag som heiter utdanningsval, og tiandeklassingane får prøvd to ulike utdanningsprogram i løpet av året. Valfag er også i ferd med å bli fasa inn i skulen. Dette vil gi meirsmak på eit fag, trur Kvalsvik Teige. Samarbeid med næringslivet Ho er glad for at næringslivet er på tur inn på banen at dei vil ha tettare samarbeid med skuleverket. Samarbeid mellom skule og næringsliv Hjelpe elevane med å bli kjent med eigne føresetnader, interesser og ønskjer vil alltid vere ein av mine kjepphestar. Det gir begge partar nyttig kunnskap. Prosjekt som Ungt entreprenørskap og gründercamp er også viktige arenaer for å gi elevane innblikk i arbeidslivet. Yrke som passar samfunnet Målet for rådgivingstenesta er at ungdomane skal velje utdanning og yrke som gjer at dei kan etablere seg i arbeidsmarknaden og i samfunnet. Kvalsvik Teige trur det berre er eit tidsspørsmål før vi ser meir fokus på rådgivingstenesta. Sjølv er eg svært oppteken av yrkesutdanning og internasjonalisering. Takka vere ein Få kunnskap om mulegheiter i ulike utdannings- og yrkesvegar, nasjonalt, regionalt og lokalt. Få høve til å prøve ut i praksis: Utprøving i to utdanningsprogram i vgo for 10-trinnselevar Karrieredagane Utdanningsval og arbeidslivsfaget stram arbeidsmarknad har det ikkje vore stort behov for å leggje press på yrkesutdanning i Møre og Romsdal. Vi er i ferd med å gå gjennom heile feltet innan rådgiving for å gjere det betre. Vi tenkjer nytt, og det kjem ei ny strategiplan til våren. Det vil vere kjempeviktig for å hindre fråfall

9 Kort sagt Ungdomspanelet møtte fylkestinget Ungdomspanelet i Møre og Romsdal møtte i oktober det nye fylkestinget for å drøfte sentrale ungdomssaker. Demokrati i skulen, ungdomskort og kollektivtransport var mellom tema som vart tekne opp. Det var under Ungdommens spørjetime som er eit årleg innslag under fylkestinget at ungdomspanelet og fylkespolitikarane møttest. Mange av politikararane tok ordet for å svare på spørsmåla frå ungdommen, og alle var samde i at innspela representerte viktige og sentrale utfordringar for ungdom. Leiaren for ungdomspanelet, Ida Andrine Heggset, gledde seg over konkrete politiske signal. Redningsselskapet sitt nærvær langs Mørekysten må sikrast Felles Opplevingskort I slutten av november vart eit felles opplevingskort for fylket bli presentert. Opplevingskortet skal gi born i familiar med låg inntekt høve til å ta del i aktivitetar saman med andre born i lokalsamfunnet. Kortet gir tilgang til ei rekkje aktivitetar saman med ein venn, eit familiemedlem eller andre. Kortet er personleg og er gyldig i eitt år. Ålesund, Kristiansund og Molde har alt innført opplevingskort i sine kommunar med svært gode erfaringar. No har ei arbeidsgruppe utvikla forslag til eit felles kort for Møre og Romsdal. Fylkesordførar Jon Aasen er sterkt uroa over at redningsskøytene RS Erik Bye og RS Emmy Dyvi kan bli tatt ut av teneste langs Mørekysten. Kutta i kystberedskapen som er foreslått i framlegget til statsbudsjett for 2012 må ikkje bli gjennomført. Tvert om må Redningsselskapet sitt nærvær langs Mørekysten sikrast, seier Aasen. Han viser til at kyststripa til Møre og Romsdal er som eit stort og komplisert vegkryss. Cupmester 2011 Seriemester 2011 Europa neste Velkommen til fotballfylket! Halsa ungdomsråd på fylkesbesøk Halsa kommune vart kåra til Årets Ungdomskommune under Ungdommens fylkesting i Ungdomspanelet besøkte Halsa i januar, og i oktober var det ungdomsrådet frå Halsa sin tur til å besøke fylkeshuset i Molde. Det var ein engasjert gjeng som kom, saman med Lars Botten, politikar frå Halsa, og Ragnhild Godal Tunheim, koordinator for ungdomsrådet. I løpet av dagen vart det mellom anna orientert om Møre og Romsdal fylkeskommune sitt arbeid på plan og kollektivtransport. Fotballfylket Valde representantar til styre, råd og utval Det nye fylkestinget gjorde under tingsamlinga i Geiranger i oktober val av representantar til ei rekkje styre, råd og utval. Mellom desse er: Fylkesutvalet, kontrollutvalet, utdanningsutvalet, kultur- og folkehelseutvalet, regional- og næringsutvalet, samferdselsutvalet, eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemma, fylkestrafikktryggingsutvalet, like-stillingsutvalet og miljøutvalet. Du kan sjå oversikta over dei som er valde ved å gå til nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune. 16 Trygt heim for ein 50-lapp Ferske tal frå fylkesstatistikken 2011 syner at det er ungdom i Gjemnes, Sykkylven og Sunndal som nyttar seg mest av tilbodet Trygt heim for ein 50-lapp. Gjennom denne ordninga ønskjer Møre og Romsdal fylkeskommune å gje ungdom i distrikta ei mulegheit til å reise trygt og kollektivt i helgane. Målet er mellom anna å auke trafikktryggleiken og få ungdom trygt heim på kvelds-/nattetid samt å gi ungdom gode vanar i høve kollektivtransport. For meir informasjon sjå: Med seriegull til Molde Fotballklubb og cupfinalegull til Ålesund Fotballklubb, kan Møre og Romsdal i år med rette kalle seg fotballfylket i Norge. Fylkeskommunen stiller seg i rekka av gratulantar både til Molde Fotballklubb som vinn seriegullet det året dei har 100-årsjubileum, og til Ålesund fotballklubb som for andre gong på tre år tek cup-pokalen heim til Ålesund. Begge laga er no med på å sette Møre og Romsdal på det internasjonale kartet med ein ny og spennande sesong i 2012, der kampar ute i Europa vert mellom sesongens høgdepunkt. Prøver nettbrett i undervisninga Fylkesstatistikk 2011 Årets utgåve av Fylkesstatistikk er meir omfattande enn nokon gong og tek føre seg ei rekkje område som er sentrale for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Oversikta viser m.a. at folketalsveksten var rekordhøg, det var vekst i innvandringa, sysselsettinga auka, arbeidsløysa gjekk ned og det var færre drepne i trafikken enn på mange år. Samstundes avslører tala også utfordringar; m.a. i forhold til fødselstal og flytteunderskot. Dette skuleåret deltek Sunndal og Fræna vidaregåande skolar i eit prøveprosjekt med fylkeskommunen og Aschehoug forlag for å teste heildigitale løysingar for læremiddel. Alle elevar i prosjektet har fått utdelt Apple ipad i staden for lærebøker i naturfag VG1. Tida vil vise om lærebøkene blir heildigitale for alle elevar ved den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal. Ungdomskortet For 390 kroner månaden kan barn og ungdom opp til fylte 19 år reise uavgrensa med buss, ferje og hurtigbåt rundt i heile fylket. Ungdomskortet er eit tilbod frå Møre og Romsdal fylkeskommune, og målsettinga er å gje ungdom gode vanar i høve til kollektivtrafikk og gjere det enklare og rimelegare for ungdom å reise. Kortet gjeld ikkje på nattbuss, flybuss eller fylkeskryssande ruter og er berre gyldig saman med legitimasjon. Ungdomskort kan bestillast på eller hjå det einskilde rutebilselskap. 17

10 Studium vår 2012 FOTO: MARIUS BECK DAHLE 2 tilleggspoeng 76 skoler, 300 fag Støtte fra Lånekassen Internatskole Ingen eksamener og karakterer Reiser Bestill gratis katalog SMS fhs til 1963, på eller via QR-kode Studium med oppstart våren 2012 er no opne for søking Studium med oppstart våren 2012 er no opne for søking Sjå liste på T: E-post: Sjå liste på T: / Bygg- og Anleggsteknikk VG 1 Bygg- og anleggsteknikk VG 2 Anleggsteknikk VG 2 Klima-, energi- og miljøteknikk VG 2 Byggteknikk Helse- og Sosialfag VG 1 Helse- og sosialfag VG 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag VG 2 Helsearbeiderfag VG 2 Helseservicefag VG 2 Hudpleie VG 2 Tannhelsesekretær VG 3 Helsesekretær VG 3 Hudpleiefag VG 3 Apotektekniker Elektrofag VG 1 Elektrofag VG 2 Automatisering VG 2 Data og elektronikk VG 2 Elenergi VG 3 Automatiseringsfaget VG 3 Dataelektronikerfaget Teknikk og Industriell Produksjon VG1 Teknikk og industriell produksjon VG2 Industriteknologi VG 2 Bilskade, lakk og karosseri VG2 Industriell møbelproduksjon Påbygg VG 3 Påbygg VG 4 Påbygg Design og Håndverk VG 1 Design og håndverk VG 2 Frisør VG 2 Design og tek stil VG 2 Interiør og utstillingsdesign VG 3 Interiør Resturant- og Matfag VG 1 Resturant- og matfag VG 2 Kokk- og servitørfag VG 2 Matfag BORK - Karriere og Kompetanse Karriereveiledning Kartlegging Karriereplan Videregående opplæring for voksne Realkompetansevurdering Fagskolen i kristiansund Fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og kvalifi-serer til opptak ved de fleste høgskoler. skoleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning. Skolen har tilbud innen følgende fagområder med fordypninger: Helse og sosialfag: Psykisk helsearbeid Kjemi: Prosessteknikk Maritime fag: Nautikk Skipsteknisk drift Petroleumsteknologi: Boring Havbunnsinstallasjoner Vi produserer alt av mobile løsninger for din bedrift Apps for ipad, iphone, android eller mobile websider. TINDEKRAFT HYTTE EIN JUBELAVTALE SOM VARMAR TINDEKRAFT HYTTE er ein straumavtale for deg som har hytte. Hytteavtalen er ein gunstig spotavtale, du betalar det same som vi kjøper straumen for på NordPool + kr 1,- pr. dag. Her er det ingen skjulte påslag. Avtalen set krav til elektronisk kommunikasjon og e-postfaktura må nyttast som betalingsmåte. Avtalen krev at du også vel ein straumavtale til huset ditt. FORDELANE DINE Innkjøpspris på straum + kr 1,- pr. dag Inga binding Ikkje fakturagebyr 100% fornybar energi inkl. i kraftavtalen Di side Eiga kundeside med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og kraftforbruket. Kontakt: Kristiansund vgs Fagskolen. Tlf Bestill på tussa.no Tlf: e-post:

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015

Møteprotokoll. Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret 2016-2017 PROGRAM FOR DAGEN: 1800-1900 Om lærlingordninga Rettar og plikter til opplæring i bedrift eller skule Tips til rekrutteringsprosessen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Bli lærling i BYGGOPP

Bli lærling i BYGGOPP Vi treng mange fagarbeidarar Bli lærling i BYGGOPP Kvalifisert for framtida Bygg- og anleggsverksemda i Noreg har aldri vore større. Stor vekst både i befolkning og næringsliv vil gje behov for nye utbyggingar

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer