Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten"

Transkript

1

2 Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

3 FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i Det er viktig at disse håndteres av profesjonelt og gjennom effektive arbeidsprosesser som tar hensyn til statlige virksomheters behov. Det er også viktig at statlige virksomheter får dra nytte av konkurranse mellom tilbyderne av betalingstjenester. Økonomiregelverket for staten legger premissene for betalings- og kontoholdstjenester for staten. Statlige virksomheter skal i henhold til regelverket benytte felles standarder for statens betalingssystemer, noe som innebærer at betalingsformidlingen skal foregå innenfor Statens konsernkontoordning. Virksomhetenes bankkontoer skal opprettes hos banker som Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inngår rammeavtaler med. Kontoene er knyttet opp mot konsernkontosystemet i Norges Bank, slik at alle statlige likvider daglig samles der. Statens kjøp av betalingstjenester i markedet er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Loven forutsetter at en anskaffelse så langt som mulig skal være basert på konkurranse ut fra et ønske om å oppnå effektiv ressursbruk. Konkurransen i forbindelse med anskaffelse av tjenester for betalingsformidling for statlige virksomheter skjer i to trinn: I første trinn av konkurransen konkurrerer banker seg imellom for å inngå en rammeavtale med SSØ. Bankene som blir inkludert i rammeavtaler deltar så i neste trinn. Dette skjer i form av en minikonkurranse som hver enkelt statlige virksomhet skal gjennomføre for å få dekket sitt behov for betalingstjenester. SSØs oppgaver på betalingsformidlingsområdet omfatter bl.a. det å gi informasjon og råd til statlige virksomheter om statlig betalingsformidling. Denne veilederen beskriver hvordan den enkelte virksomhet skal foreta valg av bank etter en minikonkurranse. Veilederen blir gjort tilgjengelig på vår internettside Vi håper at veilederen blir et nyttig verktøy i statlige virksomheters prosess for anskaffelse av betalingstjenester og tar gjerne i mot kommentarer til veilederen. August 2010 Marianne Andreassen, direktør SSØ 2

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn Formål Definisjoner Rammeavtaler og avtalestruktur Banker det er inngått avtale med Rammeavtalebankenes kontaktpunkter i avropsprosessen Rammeavtalens omfang Rammeavtalens varighet Oppsigelse av avtaleverket Tilleggavtaler Innskudd som skal holdes utenfor statens konsernkonto Kriterier for valget av tilbud til rammeavtalene Minikonkurranse Definisjon av minikonkurranse Tildelingskriterier for valg av bank ved minikonkurranse Gjennomføring av minikonkurranse prosessbeskrivelse og tidsfrister Det praktiske arbeidet ved en minikonkurranse Anvendelse av tildelingskriteriene ved valg av tilbud Egen produkttabell eksempel Den statlige virksomhetens totale kostnader Generelt om priser Beregning av totalkostnad eksempel Valg etter laveste totalkostnad eksempel Avtale med flere banker eksempel Service Generelt om service Valg etter beste service eksempel Samlet vurdering av totalkostnad og service Dokumentasjon Begrunnelsesplikt og klager Anskaffelsesprotokoll og avropsdokumentasjon Offentlighet Arbeidskonti og oppgjørskonti Regler for oppgjørskonti Oppretting av oppgjørskonti Avvikling av oppgjørskonti Valg av bank, skifte av bank og oppsigelsesregler Arbeidskonti og kontokobling Opprettelse av arbeidskonti Kontokobling mellom arbeidskonti og oppgjørskonti Mal for utfylling av avropsskjema Avropsskjema Hvem som foretar avrop Omtale av de enkelte punktene i malene for avrop Oppfølging av avropet på rammeavtale Endringer av et foretatt avrop

5 Vedlegg 1 Roller og ansvar Vedlegg 2 Brevmal for innhenting av informasjon om rammeavtalene Vedlegg 3 Protokoll for anskaffelser gjennom minikonkurranse Vedlegg 4 Mal for avrop på rammeavtale med vedlegg Vedlegg 5 Mal for avrop på tilleggsavtale for valuta med vedlegg

6 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Økonomiregelverket Statlige virksomheter 1 skal i henhold til 17 i Reglement for økonomistyring i staten benytte felles standarder for statens betalingssystemer, noe som innebærer at betalingsformidlingen skal foregå innenfor Statens konsernkontoordning. Virksomhetene skal, i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4, benytte arbeidskontoer til inn- og utbetalinger. Disse bankkontoene opprettes hos de bankene som Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inngår rammeavtaler med. Arbeidskontoene er knyttet opp mot konsernkontosystemet i Norges Bank, slik at alle statlige likvider daglig samles der. Statlige virksomheter er forpliktet til å benytte rammeavtalene og velge bank(er) i henhold til avropsprosessen som er beskrevet i denne veilederen. Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet vedtatt av Stortinget 26. mai 2005 har retningslinjer om statens kontantbeholdning i 14. I henhold til reglementet skal statskassens kontantbeholdning plasseres som innskudd på folio i Norges Bank, og bare benyttes i samsvar med gitte bevilgninger eller særlig samtykke fra Stortinget. Kongen 2 kan likevel bestemme at deler av kontantbeholdningen: plasseres i andre banker når det er nødvendig å fravike Statens konsernkontoordning av hensyn til effektiv oppgaveutførelse, og slike innskudd ikke overstiger behovet for nærmeste framtid benyttes til finanstransaksjoner som har til hensikt å redusere statens finanskostnader eller ivareta pengepolitiske mål Lov om offentlige anskaffelser Regelverket for offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 skal legge til rette for dette. Regelverket om offentlige anskaffelser gjennomfører bestemmelsene i EØS-avtalen og WTOavtalen. Gjennom disse avtalene har Norge forpliktet seg til å følge bestemte fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier, såkalte terskelverdier, som er tatt inn i forskriftene. Kontrakter der den anslåtte verdi overstiger NOK 1 mill eks. mva, regnes som over EØS-terskelverdiene. Avtaler om betalings- og kontoholdstjenester for staten er over disse EØS-terskelverdiene. 1 Veilederen gjelder for ordinære statlige forvaltningsorganer, statlige forvaltningsbedrifter og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter som får midler bevilget over 50-post på statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ). Disse betegnes i veilederen som virksomheter. 2 Denne fullmakten er delegert til Finansdepartementet i henhold til 19 i Reglementet for økonomistyring i staten. 5

7 Det tillates bruk av rammeavtaler ved offentlige anskaffelser, jf i forskrift om offentlige anskaffelser. I henhold til 15-3 (1) i forskriften skal det ved inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører, inngås avtaler med minst tre leverandører forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Valg av leverandør til rammeavtaler skal skje på grunnlag av tildelingskriteriene som er fastsatt i forskriftens Konkurransen i forbindelse med anskaffelse av tjenester for betalingsformidling for statlige virksomheter skjer i to trinn: I første trinn av konkurransen velger SSØ hvilke banker det skal inngås rammeavtaler med. I neste trinn skal statlige virksomheter foreta avrop på rammeavtalene gjennom minikonkurranse. Prosedyre om dette er nærmere beskrevet i pkt Figur 1.1 under viser hvordan anbudskonkurransen for betalings- og kontoholdstjenester gjennomføres. Figur 1.1 Gjennomføring av anbudskonkurransen for betalings- og kontoholdstjenester for staten SSØ Tilbudsinnbydelse DOFFIN &TED Kunngjøring av anbudskonkurranse Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank n Registrering av tilbud Rammeavtalebank 1 SSØ Rammeavtalebank 2 Rammeavtalebank 3 Innstilling om valg av rammeavtalebanker Inngåelse av rammeavtaler Statlig virksomhet Minikonkurranse Avrop 6

8 1.2 Formål Formålet med denne veilederen er å gi virksomhetene nødvendig informasjon og grunnlag for å gjennomføre avropsprosessen, slik at gevinstene ved en minikonkurranse skal kunne realiseres. Sentrale momenter som belyses, er: Rammeavtalens funksjon og virkemåte Minikonkurranse og virksomhetenes rolle i denne Kriterier for virksomhetenes valg av bankforbindelse Regler for oppretting, vedlikehold og opphør av arbeids- og oppgjørskonti 1.3 Definisjoner I oversikten nedenfor defineres en del sentrale begreper som benyttes i veilederen. Enkelte av definisjonene har en mer generell anvendelse, mens andre er definert spesielt for denne veilederen, og benyttes ikke nødvendigvis på samme måte i andre sammenhenger. Arbeidskonto Avrop Avropsskjema Cut-off Kontokobling Oppgjørskonto Produktkostnad De statlige virksomhetenes konto hos rammeavtalebanken Den skriftlige meddelelsen som den statlige virksomheten gir til banken(e) om tjenesteyting til virksomheten innefor rammeavtalene. Virksomheten kontakter alle rammeavtalebanker og gjennomfører en minikonkurranse før endelig valg av bank(er) foretas Standardskjema som virksomhetene og bankene benytter for å dokumentere bl.a. tjenester, arbeidskonti, kobling mellom arbeids- og oppgjørskonti samt faktureringsadresse. Det benyttes egne avropsskjemaer for valutakonti som ikke kobles til oppgjørskonti i Norges Bank Det seneste tidspunktet et ferdig godkjent oppdrag skal være mottatt av banken for å kunne bli utført av banken på den valgte betalingsdag Tilknytning/kobling mellom virksomhetens arbeidskonti i rammeavtalebanken og virksomhetens oppgjørskonti i Norges Bank Statlig virksomhets konto i Norges Bank dit saldo på arbeidskonto daglig overføres Totalkostnaden knyttet til virksomhetens bruk av et enkelt produkt eller en enkelt tjeneste (dvs enhetsprisen ganger volumet av vedkommende produkt/tjeneste) 7

9 Rammeavtale Rammeavtalebank Statens konsernkontoordning Avtale som SSØ inngår på vegne av staten med en eller flere banker om tjenester innenfor Statens konsernkontoordning Betalingsformidler som SSØ har inngått rammeavtale med. Statlige virksomheter skal velge rammeavtalebank etter minikonkurranse ved kjøp av betalings- og kontoholdstjenester. Rammeavtalebanken forestår føring av virksomhetens arbeidskontoer Statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner Tilleggsavtale Tjenesteportefølje Unntakssøknad Avtale mellom SSØ og rammeavtalebanker om produkter som innebærer enkelte avvik fra krav i rammeavtalene. Det er inngått Tilleggsavtale for hhv. valutakonti og utbetalinger knyttet til statslån. Tilleggsavtalen for valutakonti krever at virksomheten har fått innvilget unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt Det er Finansdepartementet som kan foreta avrop på tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån Samling av de tjenester og produkter den statlige virksomheten ønsker å benytte seg av Søknad som sendes fra en statlig virksomhets fagdepartement, som ønsker unntak fra Økonomiregelverket i forbindelse med statens konsernkontoordning. Søknaden sendes til SSØ v/ Forvaltnings- og analyseavdelingen Virksomheten Ordinære statlige forvaltningsorganer, statlige forvaltningsbedrifter og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter som får midler bevilget over 50- post på statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ) 8

10 2. Rammeavtaler og avtalestruktur 2.1 Banker det er inngått avtale med Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har den 29. juni 2010 inngått nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester på vegne av statsforvaltningen. De nye rammeavtalene er inngått med følgende banker: DnB NOR Bank ASA Nordea Bank Norge ASA SpareBank 1 Alliansen Det er også inngått tilleggsavtaler for hhv. valutakonti og utbetalinger knyttet til statslån. Tilleggsavtalene for valutakonti er inngått med følgende: DnB NOR Bank ASA Nordea Bank Norge ASA SpareBank 1 Alliansen 3 Tilleggsavtalen om utbetalinger knyttet til statslån er inngått med: DnB NOR Bank ASA 2.2 Rammeavtalebankenes kontaktpunkter i avropsprosessen Bank Postadresse e-postadresse DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank ASA CM Samfunnssektor og Eiendom F4 Nordea Bank Norge ASA SpareBank 1 Alliansen 0021 OSLO Nordea Bank Norge ASA Corporate Merchant Bank Norway v/mette Skoie Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Alliansesamarbeidet SpareBank 1 c/o SpareBank 1 SMN Kundesenter Bedrift Avtalekunder 7467 TRONDHEIM 3 Bankene som er omfattet av rammeavtalen med SpareBank 1 Alliansen er SpareBank 1 Midt-Norge, Sparebank 1 Nord- Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Hedmark 9

11 2.3 Rammeavtalens omfang Avtaleverket omfatter tjenester som er generelle innenfor rammen av Statens konsernkontoordning. Følgende hovedgruppe av tjenester inngår i avtaleverket: Kontohold i norske kroner (NOK) Betalingstjenester i NOK (inn- og utbetalinger) Valutaveksling knyttet til betalingstjenester Tilgang til bedriftsterminal Kontohold i valuta* Betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger)* Inn- og utbetalinger knyttet til statsgjeld* Tjenestene som er merket med stjerne (*) inngår i tilleggsavtaler for hhv. valutakonti og utbetalinger knyttet til statslån. En forutsetning for bruk av tilleggsavtalen for valutakonti er at virksomheten har fått visse unntak fra punkt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, jf. omtale nedenfor i pkt Rammeavtalen regulerer varigheten av avtaleverket og inneholder sentrale bestemmelser for henholdsvis innbetalinger, utbetalinger, kontohold, oppgjør i Norges Bank og krav til sikkerhet i denne forbindelse. Den dekker videre de kravene som stilles til tjenester av bl.a. forretningsmessig, innsynsmessig og kontrollmessig art. Vedleggene til rammeavtalen inneholder krav til standard funksjonalitet i bankens løsninger, til kvalitet på tjenestene og avtalte priser Virksomhetene kan ikke selv inngå egne avtaler om betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i avtaleverket, med mindre dette er skriftlig avklart med SSØ på forhånd. Enkelte tjenester som tilbys av banker og som ikke er knyttet til kontohold eller inn- og utbetalinger til bankkonti, kan virksomheten likevel selv inngå avtale om (uten avklaring med SSØ). Eksempler på slike tjenester er betalingsterminal, nattsafe, bankboks og fakturahotell. Dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i rammeavtalene, kan SSØ inngå tillegg til avtaleverket. Inngåelse av tillegg til avtaleverket forutsetter at tjenesten ikke er av en slik karakter at det i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser må kunngjøres som egen konkurranse. Typiske tjenester kan her være tjenester som er en videreutvikling av tjenestene som inngår i rammeavtalene. Departementene og virksomhetene kan ta kontakt med SSØ dersom det skulle oppstå behov for å få tilgang til nye tjenester innenfor betalingsformidling og kontohold. 2.4 Rammeavtalens varighet Rammeavtalene løper til Etter dette tidspunktet har SSØ rett til å forlenge avtalene med ett år, dvs. maksimalt til utgangen av Rammeavtalene som ble inngått i 2006, avvikles i løpet av Alle statlige virksomheter skal innen 1. desember 2010 være over på de nye rammeavtalene. Datoen er fastsatt for å unngå bankbytte ved årsskiftet. Bankbytte innebærer økt risiko for feil 10

12 i kontokoblingene mellom oppgjørskontoene i Norges Bank og virksomhetenes nye arbeidskontoer. 2.5 Oppsigelse av avtaleverket SSØ og rammeavtalebankene har rett til når som helst å si opp avtaleverket med ni måneders varsel. Oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er ni kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelsen er gitt i. Tjenesteytelser til en statlig virksomhet innenfor et avrop som virksomheten gjør, har samme varighet fra avropets oppstart som avtaleverket. Virksomheten har likevel rett til når som helst å si opp tjenesteytelsene etter et avrop med fem måneders varsel. Oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er fem kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelsen er gitt i, jf. pkt. 5 i avtalen. Virksomheten kan i oppsigelsesperioden forberede overgang til en annen rammeavtalebank. Rammeavtalebanken har ikke rett til å si opp tjenesteytelser etter et avrop. SSØ har rett til å heve avtaleverket dersom banken ikke overholder tidsfristene for utvikling av ny funksjonalitet som fremgår av eventuelt særskilt vedlegg til avtalen. 2.6 Tilleggavtaler Det er inngått en Tilleggsavtale for valutakonti. Bruk av Tilleggsavtalen innebærer avvik fra Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt om at alle statlige likvider daglig skal samles i Norges Bank. Virksomhetene må derfor søke om unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten før det foretas avrop på Tilleggsavtalen for valutakonti. Eventuelle søknader om unntak sendes fra virksomhetens overordnende departement til SSØ ved Forvaltnings- og analyseavdelingen. SSØ vurderer søknader om unntak på grunnlag av om den statlige virksomheten: har transaksjoner i valuta som en del av sin ordinære drift eller aktivitet, og dermed foretar inn- og/eller utbetalinger i valuta har utenlandsavdelinger, og er tilknyttet lokale banker for gjennomføring av betalingsformidlingen forvalter midler i valuta, og har inn- og utbetalinger i den valuta midlene er gitt i Bankenes betalings- og kontoholdstjenester vil være tilgjengelige direkte via Norge, via egne filialer i utlandet eller gjennom korrespondentbanker. Avhengig av behov, er det lagt opp til at en virksomhet skal kunne ha en konto for en enkelt valutasort eller for en flervaluta kontostruktur, hvor transaksjonene gjøres via underkonti i ulike valutaer og likviditetsstyringen via en toppkonto. Det er også inngått en egen Tilleggsavtale for utbetalingene knyttet til statslån. Denne tilleggsavtalen kan benyttes av Finansdepartementet. 11

13 2.7 Innskudd som skal holdes utenfor statens konsernkonto Statlige virksomheter disponerer enkelte ganger midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen. Dette gjelder for eksempel ikke-statlige midler som beslaglagte midler og midler som tilhører klienter, pasienter, innsatte, med mer. Det samme kan gjelde ordninger der statlige virksomheter videreformidler midler på vegne av andre, uten at disse skal inntektsføres hos virksomheten. Et eksempel på dette er studiefinansieringsmidler for utenlandske studenter. Virksomhetene kan for midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen, inngå avtale med en annen bank enn dem som staten har rammeavtale med. For å avgjøre om midler skal være innenfor eller utenfor konsernkontoordningen, bør den statlige virksomheten forvisse seg om disse midlene tilhører staten. Hvis midlene tilhører enkeltpersoner, skal de normalt ikke inngå i Statens konsernkontoordning. 2.8 Kriterier for valget av tilbud til rammeavtalene SSØ har inngått parallelle rammeavtaler på grunnlag av hvilke tilbud som er de økonomisk mest fordelaktige for staten. I konkurransegrunnlaget var det en rekke skal-krav til tjenester og produkter som skal inngå i rammeavtalene. Disse var utformet som minimumskrav, og har ikke vært tildelingskriterier. Under enkelte punkter i konkurransegrunnlaget ble bankene bedt om å utdype sine svar. Dette gjaldt bl.a. opplysninger om priser, gebyrer og tidsfrister, samt beskrivelse av enkelte løsninger og rutiner. Tildelingskriteriene viser hvordan svarene fra bankene ble vurdert. Under de aktuelle punktene i kravspesifikasjonen ble det angitt hvilket tildelingskriterium bankens opplysninger og beskrivelser ble vurdert i henhold til. Tildelingskriterier med underliggende kriterier gjaldt også for Tilleggsavtalene for hhv. valutakonti og utbetalinger knyttet til statslån. Enkelte av de underliggende kriteriene gjaldt enten bare for tilleggsavtalen for valutakonti eller bare for utbetalinger knyttet til statslån. Følgende tildelingskriterier ble lagt til grunn: a. Pris ble vektet med 50% Underliggende kriterier var: o Transaksjonspriser, gebyrer og marginer Underkriterier som kun omfattet Tilleggsavtalen for valutakonti: o Renter Underkriterier som kun omfattet Tilleggsavtalen for utbetaling av statslån: o Pris på direkte remitteringsavtale b. Kvalitet ble vektet med 25% Underliggende kriterier var: o Bankens cut-off tidspunkter for innbetalinger og for innsending og autorisasjon av betalingsoppdrag og stoppeoppdrag til banken 12

14 o Bankens beskrivelse av testsystem og rutiner for testing o Bankens beskrivelse av stopping av betalingstransaksjoner der betalingsoppdraget ikke er autorisert Underkriterier som kun omfattet Tilleggsavtalen for valutakonti: o Bankens beskrivelse av løsning for kontohold og transaksjonshåndtering for valutakonti Underkriterier som kun omfattet Tilleggsavtalen for utbetaling av statslån: o Bankens beskrivelse av transaksjonsløsninger og oppgavefordelingen mellom involverte parter c. Service ble vektet med 25% Underliggende kriterier var: o Bankens beskrivelse av sitt serviceapparat o Bankens beskrivelse av rutiner for oppfølging og informasjon ved endringer i bankens systemer som kan få konsekvenser for virksomhetenes bruk av økonomisystemer, samt ved organisatoriske endringer o Bankens beskrivelse av prosedyrer/rutiner for å forhindre utbetalinger til gyldige, men opphørte konti o Bankens beskrivelse av metoder og rutiner for å forhindre registrering av innbetalinger til utbetalingskonto og utbetalinger til innbetalingskonto 13

15 3. Minikonkurranse 3.1 Definisjon av minikonkurranse En rammeavtale er en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, og som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en gitt periode særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. Det endelige valget av leverandør forutsetter en ny (forenklet) konkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene, i samsvar med nærmere angitte prosedyrer som sikrer gjennomsiktighet, likebehandling og objektive kriterier. Minikonkurranse benyttes fordi ikke alle vilkårene for en kontrakt er fastsatt i rammeavtalene. I denne sammenheng er det tildelingskriteriene som virksomhetene skal legge til grunn ved avrop, som er forskjellige fra de tildelingskriteriene som ble lagt til grunn ved valg av leverandører på Rammeavtalene og Tilleggsavtalene. Det kan i tillegg inngås egne avtaler mellom den statlige virksomheten og rammeavtalebanken som regulerer tekniske og praktiske forhold ved blant annet kontoåpning, bedriftsterminaltilknytting, kommunikasjonsrutiner mm. Slike avtaler, som vil være på et mer praktisk plan, skal ikke avvike fra den standardfunksjonalitet som er nedfelt i rammeavtalen 3.2 Tildelingskriterier for valg av bank ved minikonkurranse Gjennomføring av minikonkurranse skal bidra til å ivareta den enkelte statlige virksomhets egne behov knyttet til tjenestene. Et eksempel på egne behov kan være som følger: La oss anta at en rammeavtalebank har gode veiledningstjenester i forbindelse med utenlandsbetalinger som en del av sitt serviceapparat. For en statlig virksomhet som har mange utenlandsbetalinger, har denne spesifikke servicen betydning. For statlige virksomheter som ikke har behov for utenlandsbetalinger, er denne servicen uten verdi. En nærmere beskrivelse av valg etter beste service finnes i pkt Virksomhetenes avrop skal bygge på avtaleverket. Virksomhetens valg av bankforbindelse(r) skal foretas ut fra to tildelingskriterier som vektlegges likt. Disse tildelingskriteriene er som følger: a. Totalkostnad vektes med 50% Ved vurdering av totalkostnad skal virksomheten ta utgangspunkt i tildelingskriteriet Pris med tilhørende underkriterier som er omtalt under pkt Virksomheten skal vurdere dette ut fra hvilke betalings- og kontoholdstjenester virksomheten skal inngå avtale om, samt virksomhetens planlagte omfang av bruk av disse tjenestene herunder forventet transaksjonsvolum. b. Service vektes med 50% Ved vurdering av service skal virksomheten ta utgangspunkt i tildelingskriteriet Service med underkriterier som er omtalt under pkt Virksomheten skal vurdere dette ut fra hvilke betalings- og kontoholdstjenester som virksomheten skal inngå avtale om, samt virksomhetens planlagte omfang av bruken av disse tjenestene herunder forventet transaksjonsvolum. 14

16 3.3 Gjennomføring av minikonkurranse prosessbeskrivelse og tidsfrister Denne nye konkurransen (minikonkurransen) gjennomføres på vilkårene som fremgår av konkurransebetingelsene for rammeavtalen. Prosessbeskrivelsen er som følger: SSØ informerte departementene om valg av rammeavtalebanker 29. juni Departementene ble på dette grunnlaget bedt om å informere sine underliggende virksomheter. SSØ har også informert om resultatet på sine nettsider, under temaet Statens konsernkonto. Statlige virksomheter kan innhente kopi av rammeavtalene inklusiv alle vedlegg ved henvendelse til eget departement eller SSØ. Rammeavtalens vedlegg 5 om service og vedlegg 8 om pris er ikke offentlig informasjon, og vil ikke bli offentliggjort på SSØs nettsider. Det øvrige avtaleverket vil bli offentliggjort på SSØs nettsider. I august 2010 får alle statlige virksomheter kopier av denne veilederen for gjennomføring av minikonkurranse. Veilederen sendes til alle departementer, rammeavtalebanker og Norges Bank. Den gjøres også tilgjengelig på SSØs nettsider. Forut for minikonkurransen utarbeider hver virksomhet en oversikt/produkttabell i henhold til pkt Hvis virksomheten har behov for å inngå tilleggsavtale i valuta, skal virksomheten sørge for at det foreligger godkjent unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten, jf. omtale i pkt Virksomheten skal gjennomføre minikonkurransen i samsvar med følgende prosessbeskrivelse: a. Virksomheten skal starte gjennomføringen av minikonkurransen ved å henvende seg til samtlige rammeavtalebanker ved å bruke brevmalen i Vedlegg 2. I henvendelsen skal virksomhetene be om informasjon om pris og beskrivelse av service for de tjenestene virksomheten skal benytte. Virksomheten har ikke anledning til å utelate en eller flere av bankene. b. Virksomheten skal ikke foreta utlysning, verken i DOFFIN eller TED-Luxembourg. c. Virksomheten gir bankene en frist på minimum 15 dager for å besvare henvendelsen, i samsvar med de generelle retningslinjer i forskrift nr. 910 av 4. desember 1992 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter. d. Virksomheten skal motta skriftlig svar fra rammeavtalebankene i form av brev, faks eller e-post. Det er viktig at korrespondansen er sporbar og kan dokumenteres i ettertid. e. Virksomheten bør kontrollere at prisene som benyttes ved valget av bank, er i henhold til rammeavtalens priser (jf. vedlegg 8 til avtalen). Det er ikke anledning til å avtale andre priser enn de som inngår i rammeavtalene. Virksomheten bør også kontrollere at bankens utdypende beskrivelse av service ikke medfører endringer i forhold til vilkårene som står i rammeavtalene (jf. vedlegg 5 til avtalen). 15

17 f. Virksomheten velger den rammeavtalebank som har det beste tilbudet på grunnlag av de to tildelingskriteriene som er beskrevet i pkt Virksomheten har ikke anledning til å benytte andre kriterier enn disse. g. Virksomheten kan ikke fornye en eksisterende avtale uten en slik prosedyre beskrevet i pkt. a f. h. Virksomheten skal vurdere sitt valg av leverandør(er) gjennom en protokoll. SSØ anbefaler at den enkle protokollen for anskaffelser, som følger forskrift om offentlige anskaffelser, benyttes. Denne er gjengitt i vedlegg 4. For en mer detaljert beskrivelse vises det til pkt i. Virksomheten dokumenterer sitt avrop på rammeavtaler og tilleggsavtaler i henhold til mal som er gjengitt i henholdsvis vedlegg 4 og 5. j. Virksomheten skal via overordnet departement gi melding til Norges Bank om eventuelle endringer i kontokobling i henhold til Finansdepartementets rundskriv R- 104/2007. k. Virksomheten skal dokumentere og oppbevare kriteriene for avropsbeslutningen, jf. pkt og Vedlegg 3. Med utgangspunkt i prosessbeskrivelsen over, gis det nedenfor et eksempel på fremdriftsplan for en tenkt statlig virksomhet: August 2010 Primo september 2010 Ultimo september til oktober 2010 Primo november 2010 Kopi av ramme- og tilleggsavtalene med alle vedlegg sendes fra SSØ til departementene. Virksomhetene mottar informasjon om avtalene fra overordnet departement. Den statlige virksomheten mottar denne veilederen, og forberedelsene til minikonkurranse starter. Virksomheten: Utarbeider egen produkttabell Forbereder brev til alle rammeavtalebankene Forbereder eventuell søknad om unntak fra Økonomiregelverket (kun aktuelt ved bruk av tilleggsavtalen for valutakonti) Deltar etter eget ønske på halvdagskurs i regi av SSØ den 24., 25. eller 26. august Virksomheten sender brev til samtlige rammeavtalebanker. Bankene gis en svarfrist på minimum 15 dager. Svarbrevet fra rammeavtalebankene mottas av den statlige virksomheten. Virksomheten: Vurderer svaret opp mot tildelingskriteriene og kontrollerer mot rammeavtalenes betingelser Foretar avrop med en eller flere rammeavtaler Dokumenterer avrop(ene) og fører protokoll Gjør test av løsninger med valgte rammeavtalebank(er) mot virksomhetens egne systemer Dersom virksomheten velger ny bank eller gjør andre endringer av arbeidsskonti og/eller oppgjørskonti, informerer virksomheten om dette 16

18 1. desember 2010 via overordnet departement til SSØ og Norges Bank. Ved opprettelse og avvikling av oppgjørskonti, skal informasjon sendes via overordnet departement til SSØ. Ved endringer i kontokobling mellom arbeidskonti i rammeavtalebank og oppgjørskonti i Norges Bank (uten at det må opprettes/avvikles oppgjørskontoer) sendes informasjonen via overordnet departement til Norges Bank (jf. rundskriv R-104/2007). Alle statlige virksomheter skal være over på de nye rammeavtalene. 17

19 4. Det praktiske arbeidet ved en minikonkurranse 4.1 Anvendelse av tildelingskriteriene ved valg av tilbud Hensikten med minikonkurransen er å gi virksomhetene mulighet til å tildele kontrakter på bakgrunn av egne forhold. Virksomhetene skal benytte tildelingskriteriene totalkostnad og service som beslutningsgrunnlag ut fra virksomhetens egen portefølje av tjenester. Virksomheten skal foreta valg av rammeavtalebank ut fra hva som er det økonomisk mest fordelaktige for virksomheten. Hovedregelen vil være at virksomheten velger en rammeavtalebank. Virksomheten foretar da avrop på den rammeavtalen som samlet sett ut, og ut fra virksomhetens totale portefølje av tjenester, er den økonomisk mest fordelaktige. Så lenge virksomheten vurderer hver enkelt rammeavtale med hensyn til den samme tjenesteporteføljen, vil prinsippet om likebehandling være ivaretatt. En alternativ fremgangsmåte kan være at virksomheten velger flere rammeavtalebanker. Virksomheten foretar da avrop på de rammeavtalene som ut fra enkelt produkter eller en samling av produkter, er det økonomisk mest fordelaktige for virksomheten. Dette alternativet vil bare være aktuelt dersom løsningen er praktisk gjennomførbar for virksomheten, og kostnadene ved å foreta avrop mot flere rammeavtalebanker ikke er for høye. 4.2 Egen produkttabell eksempel Virksomhetene skal utarbeide en oversikt over egen aktivitet i form av en produkttabell. Produkttabellen skal inneholde informasjon om hvilke produkter som benyttes av virksomheten og om hvilke årlige volum som forventes. Her kan det for eksempel tas utgangspunkt i fakturaer for banktjenester det siste året. En slik oversikt behøver ikke å ta utgangspunkt i eksakte statistikker. Forventede volumer kan være anslag som kan bygges på virksomhetens egne erfaringer. Forventet volum må beregnes ut fra en fireårsperiode, da rammeavtalenes varighet er på tre år med rett til å forlenge avtalene med ett år, jf. forskrift for offentlige anskaffelser 2-3(5). La oss anta at en statlig virksomhet benytter seg av fire produkter, hvor forventet volum av Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3 og Produkt 4 er henholdsvis , 7 000, 200 og 30. Virksomhetens produkttabell tar da form etter tabell 4.1 under. Tabell 4.1 Produkttabell for fire produkter Produkt Forventet volum (4 år) Produkt Produkt Produkt Produkt

20 4.3 Den statlige virksomhetens totale kostnader Generelt om priser Utgangspunktet er at prisene i rammeavtalene skal være enhetspriser pr. gjennomført transaksjon. Enhetsprisene skal utgjøre bankens fulle kompensasjon for utførelse av tjenester, og de skal være faste gjennom hele avtaleperioden. Bruk av priselementer som er uavhengige av det faktiske antallet transaksjoner, nyttes som regel bare der hvor det kan gi et vesentlig insitament for virksomhetene til riktig forbruk av en kostnadskrevende deltjeneste. Etablering og bruk av bedriftsterminalløsninger, samt etableringen av løsninger for e-faktura 4, kan prises direkte i tillegg til pris pr. transaksjon. Kostnadselementer som oppstår i og med kravene til funksjonalitet som stilles fra statens side, og som virksomhetene i begrenset eller ingen grad kan påvirke gjennom sin tilpasning, regnes inn i enhetsprisene pr. gjennomførte transaksjon. Dette gjelder bl.a. dekning av kostnader knyttet til: Kontohold/administrasjon 5 Mottak av betalingsoppdrag fra virksomhetene All returinformasjon som virksomhetene skal motta i henhold til rammeavtalene Utstedelse og oversendelse av faktura Oppgjørstransaksjoner til Norges Bank Tilsvarende gjelder også for dekning av en rammeavtalebanks kostnader til utvikling av løsninger i tråd med statens funksjonelle krav. Rammeavtalebanken kan således ikke kreve særskilt godtgjørelse for slike utviklingskostnader. Videre kan rammeavtalebanken heller ikke kreve særskilt dekning av kostnader ved etablering av avtaleforhold og forberedelse av nye rutiner for statlige virksomheter i tråd med den standardfunksjonalitet som ligger i rammeavtalene (utover for bedriftsterminalløsning og e- faktura). Virksomhetene totale kostnader er summen av alle kostnader knyttet til produktene virksomhetene benytter seg av Beregning av totalkostnad eksempel Her er det tatt utgangspunkt i at en virksomhet har et forventet volum for bruk av produkter i samsvar med eksempelet i tabell 4.1 over. Virksomheten skal innhente informasjon hos alle rammeavtalebankene for de aktuelle produktene (jf. pkt. 3.3). Eksempel på priser er gjengitt i priskolonnen i tabell 4.2, og gir grunnlag til å beregne totalkostnaden for hver bank i forbindelse med de produktene (porteføljen av produkter) virksomheten benytter. 4 Elektronisk formidling til privatpersoner og småbedrifter av fakturainformasjon fra virksomheten og presentasjon av faktura ved bruk av nettbankløsninger eller lignende. 5 For valutakonti er det gitt anledning til å beregne kontoholdsgebyr for enkelte valutaer i samsvar med lokal standard prispraksis. 19

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde over 54 millioner betalingstransaksjoner i 2005. Det er viktig at disse

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 04/1147 C BAa/sin 30.04.2004 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2006 04/1147 C TS/SBP 21.02.2006 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 99/5981-1 C ERH/AUl 03.02.2000 STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

Detaljer

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Saksbehandler Deres dato Vår dato Cecilie Bugge-Asperheim 04.10.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 958 65 625 17/287-2 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Søknad om

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken)

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken) III AVTALEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og... (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 14 Innhold 1 Avtalestruktur... 4 1.1 Kontrakten... 4

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING (heretter kalt SSØ) og ------------ (heretter kalt Banken)

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om arbeidsmarkedsopplæring

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av et ordinært statlig mottak. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING R A M M E A V T A L E mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING - 2-1. INNLEDNING 3 2. AVTALESTRUKTUR/AVROP 4 3. DEFINISJONER 5 4. OMFANG OG VARIGHET AV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om salg av barnehagetomter, og etablering og drift av barnehager. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester. Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser

Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester. Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF (forts) Omsorgsbygg Oslo KF eier, drifter og bygger

Detaljer

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 04.09.08 Fullmaktssak 42/08 Rammeavtale renhold Torget - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200807300-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Anskaffelsesforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Innklagede gjennomførte to konkurranser med forhandling for

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av videokonferanseutstyr. Detfremgikk ikke av begrunnelsen som klagerfikk hvordanflere av de enkelte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA.

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. 1. Tildelingskriteriene Samsvar med kravspesifikasjon

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 24/08 Rammeavtale asfaltreparasjon - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720617-6 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer