Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 2 Innhold Side Året Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter regnskap Foretaksstyring 62 Kontrollkomiteens årsmelding 66 Revisjonsberetning for Erklæring fra styret og daglig leder 69 Nøkkeltall (konsern) 70 Tillitsvalgte 71 Avdelinger og banksjefer 72 Organisasjonsplan 73

3 ÅRET Gjennom 2012 er nye milepæler nådd og banken passerte ved årsskiftet 21 mrd. kroner i innskudd og 37 mrd. kroner i utlån. Vi har fortsatt større innskuddsvekst enn utlånsvekst, og innskuddene vokser mer enn markedet. Utlånsveksten likeså. Volumveksten kan tilskrives hele landsdelen, og det er gledelig å registrere at mottagelsen i Skien har vært over all forventning. Dette viser at vi også har en plass i Telemark, og at vi virkelig er banken for Agder og Telemark. Vi har i 2012 etablert vår posisjon som rådgiverbanken i landsdelen. Banken har hatt en betydelig vekst i provisjonsinntektene og en vesentlig bidragsyter til dette er samarbeidet med og eierskapet i Frende Forsikring. Sparebanken Sør har en bestands- og kundevekst på 30 prosent. Over kunder har sine forsikringer hos oss og bestanden passerte 125 mill kroner ved årsskiftet. I tillegg har 750 bedrifter og ansatte sin pensjonsordning gjennom Sparebanken Sør. I løpet av det siste året har vi i Sparebanken Sør gjennomført en rekke satsinger og investeringer som har styrket vårt produkt- og tjenestetilbud. Våre kunder har nå gode selvbetjeningsløsninger på dagligbank gjennom automater, kundesenter, nettbank og mobilbank. Kundens hverdag forenkles, og tilgjengeligheten til tjenestene er nå langt bedre enn tidligere. I løpet av året har over kunder tatt i bruk vår mobilbank, og flere enn følger oss på Facebook og gir oss løpende feedback via vår blogg. Over tid vil dette gi seg utslag i enda mer fornøyde kunder. For Sparebanken Sør har 2012 vært et år i endringens tegn med implementering av ny strategi. Gjennom året har vi fått løpende bekreftelser på at vi er på riktig vei. Jeg er stolt av den endringsreisen banken har vært igjennom og de resultatene alle bankens medarbeidere har vært med på å skape i Justert for verdivurdering av gjeld leverer Sparebanken Sør i 2012 et svært godt resultat på 376 mill. kroner. Resultatet består av en historisk høy rentenetto på over 700 mill. kroner som er kommet til både som følge av god volumvekst og som følge av at marginene er tilbake på tidligere nivåer. En god økning i provisjonsinntektene gir oss flere ben å stå på og viser at kundene ønsker å kjøpe flere produkter hos oss. Tap og mislighold er redusert og viser at bevisst jobbing med å bedre kvaliteten i porteføljen har gitt resultater. Vi har i Sparebanken Sør satt oss som ambisjon å være best blant bankene i landsdelen på kundetilfredshet. Svært fornøyde kunder er et mål i seg selv, samtidig som vi vet at det gir lojalitet og lønnsomhet over tid. Veien til topp kundetilfredshet går gjennom vår evne til å levere gode kundeopplevelser og høy kvalitet i service og produkter. Skal vi klare et slikt mål, må vi være blant de mest kundefokuserte bankene i Norge. At vi er på rett vei fikk vi bekreftelsen på i oktober da banken kom på pallen blant alle landets banker i årets kundetilfredshets-undersøkelse gjennomført av EPSI. Utviklingen etter finanskrisen har medført et langt strengere regelverk for europeiske banker. Norske myndigheter velger i flere tilfeller å gå enda lenger, gjennom særnorske krav. Dette gjelder ikke minst kapitaldekning. Norske banker vil i årene fremover etter alt å dømme møte krav til større egenkapital enn bankene i resten av Europa. Også for solide banker med god kapitaldekning - som Sparebanken Sør - vil dette bli en utfordring! Vi er posisjonert for å møte nye kapitalkrav, har besluttet en IRB-satsing og har gjen-

4 4 nom etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og etablering av et egenkapitalbevis skaffet oss verktøy for å styrke kapitalen ytterligere. Agder og Telemark er mulighetenes landskap. Landsdelens innbyggere, eller vel 10 prosent av det norske personmarkedet, og 9 prosent av totale nyetableringer i Norge gir grunnlag for fortsatt vekst og utvikling. Som selvstendig sparebank med nærhet og lokal beslutningskraft skal vi være den viktigste og beste banken for Agderfylkene og Telemark også fremover. Januar Februar Mars Mai Offisiell lansering av mobilbank Lansering av Sør Markets Forstanderskapet beslutter å etablere stiftelse Gulledagen i Dyreparken med rekorddeltagelse Geir Bergskaug Adm. Direktør August Oktober November Etablering og åpning i Skien Sparebanken Sør på pallen i årets KTI undersøkelse Sparebanken Sør lanserer nye nettsider og ny profil Desember Banken utsteder egenkapitalbevis

5 KONSERNLEDELSEN 5 Geir Bergskaug (1960) Administrerende direktør fra 1. november Tidligere arbeidet i Gjensidige som direktør/konserndirektør i perioden , styreleder i Gjensidige Bank , banksjef/ direktør i DnB NOR Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Tilleggsutdannelse fra Harvard Business School i Boston GMP, INSEAD Fontainebleau Frankrike MBA. Rolf H. Søraker (1960) Direktør Konsernstab fra 2009 og medlem av konsernledelsen fra Utdannelse fra Forsvaret, Høyskolen i Telemark og BI (Diplomøkonom, Master of Management). Har erfaring fra skoleverket og forsvaret. Bred erfaring fra ulike roller i banken fra Adm. direktør i Sør Boligkreditt fra Gunnar P. Thomassen (1965) Direktør Personmarkedet fra 2009 og medlem av konsernledelsen fra Banksjef i avdeling i Kragerø fra 1999 til Regiondirektør for Region Øst perioden Utdannet sivilingeniør fra NTH, linje for industriell økonomi. Har erfaring fra Industrifondet/SND og Ernst& Young Management Consulting. Øyvind Aasen (1963) Direktør Bedriftsmarkedet fra 2009 og medlem av i konsernledelsen fra Banksjef i avdeling i Kristiansand fra 1997 til Regiondirektør for Region Vest perioden Har bred erfaring fra bank. Utdannelse ved Bankakademiet og Høgskolen i Agder. Styremedlem i Brage Finans A/S. Gry Moen (1963) Direktør Forretningsstøtte fra Medlem av i konsernledelsen fra 2006, med unntak av perioden da hun var daglig leder i ABCenter Holding. Markedsdirektør i banken Utdannet fra Trondheim Økonomiske Høyskole/ Ecôle Superiéure de Commerce Grenobles/ Nantes. Har ansvaret for Forretningsutvikling, IT, Marked og Digitale kanaler. Har tidligere erfaring fra bl.a. Statoil, Telenor og LOS/ Agder Energi. Kjetil Korneliussen (1965) Direktør Kapitalmarket og medlem av konsernledelsen fra Leder for divisjon Kapitalmarked fra Har hatt et bredt ansvar innenfor verdipapirområdet siden 1993, og har erfaring fra andre deler av banken fra Utdannet prestasjon- og teamcoach fra UiA og diplomøkonom fra BI. Er medlem av Fagutvalg Verdipapirmarked i regi av Finans Norge, og har tidligere vært medlem i Bransjestyre Kapitalforvaltning og Finansmarked. Magne Kvaslerud (1956) Direktør Risikostyring og medlem av konsernledelsen fra Bredt ansvar innenfor kredittområdet siden 1991, herunder flere år som leder kreditt konsern. Utdannet ingeniør innen teknisk/naturfagvitenskaplig fra Universitetet i Rogaland og økonom fra BI. Variert arbeidserfaring fra blant annet Norconsult, Asplan Viak og Storebrand. Flemming Holm (1969) Direktør Økonomisk styring og kontroll og medlem av konsernledelsen fra 2013, med ansvar for bankens økonomistyring, virksomhetsoppfølging, resultatsikring og strategi- og konsernutvikling. Har over 20 års fartstid fra forsikring, bank og finans, og kommer sist fra stillingen som Direktør og Konserncontroller i Gjensidige Forsikring ASA. Høyere økonomi- og lederutdanning fra Handelshøyskolen BI i Oslo og fra MiL Institute i Lund.

6 6 HOVEDTALL KONSERN Resultat mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj.sn. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter ,27 % ,26 % Rentekostnader ,64 % ,65 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 705 1,63 % 631 1,61 % Andre inntekter 120 0,28 % 248 0,63 % Driftskostnader 513 1,19 % 483 1,23 % Resultat før tap 312 0,72 % 396 1,01 % Tap 61 0,14 % 71 0,18 % Resultat før skattekostnad 251 0,58 % 325 0,83 % Balanse Forvaltningskapital Brutto utlån Utlånsvekst 9,6 % 8,4 % Innskudd Innskuddsvekst 10,4 % 9,9 % Ansvarlig kapital Kjernekapitaldekning 14,1 % 14,2 % Innskudd i % av brutto utlån 56,5 % 54,9 % Antall årsverk konsern

7 STYRETS BERETNING VIRKSOMHETENS ART Sparebanken Sør er et uavhengig og selvstendig finanskonsern med virksomhet innenfor bank, verdipapirer og eiendomsmegling i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Banken har 30 salgssteder og hovedkontoret ligger i Arendal. Konsernet driver i tillegg salg av forsikring, leasing og verdipapirhandel gjennom deleide produktselskaper samt eiendomsmegling og boligfinansiering gjennom de heleide datterselskapene ABCenter og Sør Boligkreditt. VIKTIGE HENDELSER ÅRETS RESULTAT Regnskapsprinsipper Regnskapet til konsernet Sparebanken Sør er satt opp i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering, IFRS. Det er i notene til regnskapet redegjort nærmere for regnskapsprinsippene. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Konsernet har en betryggende egenkapital, og etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier annet enn fortsatt drift. Tallene det refereres til i styrets beretning er konserntall med mindre det er angitt at det gjelder morbanken. Mars August Oktober Sparebankstiftelsen Forstanderskapet besluttet i sitt møte 27. mars å konvertere 600 millioner kroner av bankens grunnfondskapital til eierandelskapital. Egenkapitalbevisene ble utstedt til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør som ble besluttet opprettet i forbindelse med konverteringen. Sparebanken Sør har ambisjoner om å videreføre veksten og ved å utstede egenkapitalbevis vil banken få økt fleksibilitet og nye muligheter til å hente inn kapital ved behov. På den måten også stå bedre rustet til å møte myndighetenes økte kapitalkrav. Gjennom stiftelsen vil banken få en stabil langsiktig eier, og gjennom egenkapitalbevis et oppgjørsinstrument ved eventuelle fremtidige fusjoner. Nødvendige søknader ble sendt Finansdepartementet i løpet av våren. Nødvendige godkjennelser kom gjennom høsten og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ble formelt godkjent av Lotteri og Stiftelsestilsynet den 20. desember. Ny avdeling i Skien Onsdag 21. august åpnet vi vårt nye kontor i Skien. Etableringen kommer som en følge av bankens satsing i Grenland. Nytt styremedlem Leidulv Nesgård, sivilagronom og selvstendig næringsdrivende fra Lyngdal, ble valgt til styremedlem på forstanderskapets suppleringsvalgmøte 30. oktober. Årets resultat Konsernets resultat før skatt ved utgangen av 2012 utgjør 251 mill. kr, tilsvarende 0,58 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Året før var resultatet 325 mill. kr, tilsvarende 0,83 % av forvaltningskapitalen. Den viktigste årsaken til nedgangen er resultateffekten fra verdivurdering av verdipapirgjelden. Holdes dette utenfor, utgjør resultatet 376 mill. kr, mot tilsvarende 254 mill. kr i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital tilsvarer det 0,87 % i 2012, mot 0,65 % i Økt rentenetto, økte provisjons- og gebyrinntekter, positiv verdiendring på verdipapirer på eiendelssiden og reduserte tap, trekker i positiv retning. Driftskostnadene viser noe økning som følge av investeringer i, og styrking av kompetanse innen strategiske satsingsområder. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt er 5,8 % for 2012 mot 7,9 % i Korrigert for resultatelementet knyttet til verdivurderingen av gjelden, ville egenkapitalrentabiliteten etter skatt vært 8,8 %. Rentenetto Rentenettoen utgjør 705 mill. kr i 2012 mot 631 mill. kr forrige år. Det er en økning på 74 mill. kr eller 11,7 % i forhold til forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør den 1,63 % mot 1,61 % i Det er flere underliggende forhold som kan forklare denne utviklingen. Gjennom året har utlånsmarginen styrket seg, mens innskuddsmarginen har svekket seg noe. Videre har en fallende pengemarkedsrente gjennom året gitt positive effekter på rentenettoen. På den annen side er det høyere gjennomsnittlig kredittpåslag på konsernets verdipapirgjeld enn forrige år. Økt løpetid på gjeld opptatt i 2012 og høyere generelle kredittpåslag på seniorgjeld i 2012 enn i 2011, er årsaken. Beholdning av statskasseveksler og obligasjoner med fortrinnsrett, som vi har for likviditetsformål, utgjør en vesentlig del av den totale balansen. Da det er relativ lav avkastning på denne type verdipapirer, er det med på å re-

8 8 dusere den totale rentenettoen. Volumveksten på innskudd og utlån bidrar likevel til et positivt totalbilde for utviklingen av rentenettoen i Norges Banks styringsrente var 1,75 % ved inngangen til året, men ble endret til 1,50 % i mars. Banken har løpende tilpasset sine kundebetingelser på utlån og innskudd til konkurransesituasjonen og det gjeldende rentenivået, samtidig som den har vært opptatt av å sikre inntjeningen. Andre inntekter Netto andre driftsinntekter utgjør i sum 120 mill. kr mot 248 mill. kr ved utgangen av forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital tilsvarer det 0,28 % mot 0,63 % året før. Den viktigste årsaken til reduksjonen er resultatvirkningen av verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet. Det utgjorde -86 mill. kr mot 61 mill. kr forrige år. Av dette skyldes -125 mill. kr reduserte kredittpåslag i dagens marked ved opptak av ny verdipapirgjeld. Finansielle instrumenter på eiendelssiden og andre finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet har gitt en inntekt på 39 mill. kr. Netto gebyr- og provisjonsinntekter utgjør 175 mill. kr i 2012, og det er en økning på 22 mill. kr sammenlignet med forrige år. Det er inntekter fra betalingsformidling, forsikringssalg og eiendomsmegling som står for den vesentligste delen av økningen. Kostnader Totale kostnader utgjør 513 mill. kr i Det er en økning på 30 mill. kr i forhold til Kostnadene målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital blir likevel redusert fra 1,23 % i 2011 til 1,19 % i Kostnadene målt i prosent av inntekter, eksklusiv finansielle instrumenter viser også en nedgang fra 60,1 % i 2011 til 57,5 % i En vesentlig del av kostnadsveksten i kroner kan henføres til økte personalkostnader relatert til styrking av kompetansen på strategiske satsingsområder. Det kan blant annet nevnes utvikling av digitale kanaler og åpning av nytt bankkontor i Skien med syv ansatte i august. Den totale bemanningen i konsernet utgjør 375 årsverk ved utgangen av året, mot 367 årsverk forrige år, hvorav ABCenter utgjør 47 årsverk. Økningen i andre kostnader reflekterer i vesentlig grad nye systemløsninger og kundebetjeningskonsepter. Det kan i denne sammenheng nevnes at banken i løpet av året har utfaset tradisjonelle kasseløsninger og installert kontantautomater i kontornettet. TAP OG MISLIGHOLD Netto tap belaster regnskapet med 61 mill. kr ved utgangen av året. Tapene er redusert med 10 mill. kr i forhold til 2011 og tilsvarer 0,16 % av utlånene mot 0,21 % året før. Gruppenedskrivningene er økt med 4 mill. kr i løpet av året og utgjør nå 128 mill. kr. Det vesentligste av tapene kan henføres til næringslivsengasjementer. Lavere tap er et resultat av bevisst arbeid med å sikre kvaliteten i utlånsporteføljen. Netto misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 408 mill. kr ved utgangen av Det tilsvarer 1,10 % av utlånene. Sammenlignet med forrige årsskiftet er det en nedgang på 29 mill. kr eller 0,19 p.p. når en måler det i prosent av utlånene. BALANSE Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjør 44,5 mrd. kr ved utgangen av 2012 mot 41,9 mrd. forrige år. Det gir en økning på 2,6 mrd. kr eller 6,3 %. Utlån Totale utlån utgjør 37,2 mrd. kr mot 33,9 mrd kr året før. Det gir en vekst på 9,6 % mot 8,4 % i I personmarkedet har banken hatt en vekst på 11,6 % mot 9,9 % i På landsbasis har utlånsveksten til husholdningene vært i overkant av 7,0 %. Det har også i 2012 vært betydelig utlånsaktivitet og god etterspørsel etter lån. Sør Boligkreditt er et viktig instrument for å kunne ha konkurransedyktige betingelser i personmarkedet. Ved utgangen av året var det overført lån for 8,9 mrd. kr til selskapet. I bedriftsmarkedet har banken hatt en vekst på 5,5 % mot 5,3 % i På landsbasis utgjør utlånsveksten til næringslivet 5,0 %. Sterkere vekst i personmarkedet enn i bedriftsmarkedet har medført at personmarkedets andel av utlånene er økt fra 68,2 % i 2011 til 69,4 % ved utgangen av Innskudd Ved årsskiftet utgjorde totale innskudd 21,0 mrd. kr. Det gir en vekst på 2,0 mrd. kr eller 10,4 %. I 2011 var veksten 9,9 %. I personmarkedet har veksten vært 9,1 % mot 8,0 % i Innskuddene i personmarkedet har gjennom hele året vist en stabil og positiv utvikling til tross for at det er sterk konkurranse om innskuddsmidlene. I bedriftsmarkedet har innskuddsveksten vært 12,0 % mot 12,4 % i Innskuddsporteføljen i bedriftsmarkedet be-

9 9 står av vesentlig færre og større enkeltinnskudd enn i personmarkedet, og disse er erfaringsmessig mer volatile. Siden innskuddsveksten har vært høyere enn utlånsveksten, har innskuddsdekningen økt fra 56,1 % ved utgangen av 2011 til 56,5 % ved utgangen av En viktig faktor bak den positive utviklingen både i person- og bedriftsmarkedet er økt innskuddsfokus. Kundeorientering og breddesalg mot nye og eksisterende kunder viser seg å gi gode resultater både i person- og bedriftsmarkedet. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og gjeld til kredittinstitusjoner Ved siden av kundeinnskudd er dette bankens viktigste finansieringskilder. Verdipapirgjelden er økt med 3,1 mrd. kr til 17,2 mrd. kr ved utgangen av Forfallsstrukturen på lånene er vel tilpasset virksomheten. Nye langsiktige lån hentes inn ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og ved seniorgjeld. Tilgangen på finansiering er blitt bedre i løpet av året. Øvrig ekstern finansiering skjer ved lån i pengemarkedet, i Norges Bank og gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Denne posten er redusert med 2,2 mrd. kr til 2,5 mrd. ved utgangen av Verdipapirer Beholdningen av sertifikater og obligasjoner utgjør 5,8 mrd. kr ved utgangen av året. Det er en reduksjon på 0,8 mrd. kr i forhold til Beholdningen er bankens viktigste likviditetsbuffer. Bankens likviditetssituasjon er meget betryggende. Obligasjoner tilsvarende 1,4 mrd. kr av totalbeholdningen ligger som sikkerhet for lån fra Norges Bank. Plasseringene i aksjer og egenkapitalbevis utgjør 359 mill. kr, en forholdsvis beskjeden andel av balansen. Aksjer i handelsporteføljen utgjør 38 mill. kr av dette. Ansvarlig kapital Konsernet hadde ved årsskiftet en ansvarlig kapital på 3,3 mrd. kr, hvorav egenkapital utgjør 3,1 mrd. kr. I fjerde kvartal ble 600 mill. kr av sparebankens fond konvertert til eierandelskapital. Etter konverteringen samt tilførsel av årets overskudd utgjør grunnfondskapitalen 2,4 mrd. kr ved utgangen av året. I tillegg har banken et fondsobligasjonslån på 200 mill. kr. Med et risikovektet beregningsgrunnlag (Basel II standardmetoden) på 23,0 mrd. kr ved utgangen av året, gir det en kapitaldekning på 14,1 % og en kjernekapitaldekning på 14,1 %. Ren kjernekapitaldekning utgjør 13,3 %. OVERSKUDDSDISPONERING Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen et rettvisende bilde av konsernets og morbankens stilling og resultat. Styret kjenner heller ikke til forhold etter årsskiftet som endrer dette synet. Morbankens resultat på 137 mill. kr etter skatt er foreslått disponert som følger: Gaver til allmennyttige formål Utjevningsfond Utbytte Overført til grunnfondskapital Sum disponert 15 mill. kr 22 mill. kr 6 mill. kr 94 mill. kr 137 mill. kr Innskudd Brutto utlån mill.kr mill.kr bedriftsmarked personkunder bedriftsmarked personkunder

10 10 RISIKOSTYRING Risikostyringen sikrer at risikoeksponeringen til enhver tid er kjent og bidrar til at konsernet når sine strategiske mål, samt at lover, forskrifter og krav fra myndighetene etterleves. Det er fastsatt styringsmål for konsernets samlede risikonivå, og konkrete styringsmål innenfor de enkelte risikoområdene. Det er etablert systemer for måling, styring og kontroll av risiko. Konsernet skal ha godt diversifiserte porteføljer på begge sider av balansen, og en risiko som er tilpasset konsernets kapitaldekning og lønnsomhet. Konsernets risikoeksponering følges opp gjennom periodisk rapportering til konsernledelse og styre. Den overordnede risikostyringen og rapporteringen foretas av Risikostyring, som er direkte underlagt administrerende direktør. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at kunder eller motparter ikke kan overholde sine forpliktelser. Kredittrisikoen styres gjennom konsernets strategi- og policydokumenter, kredittrutiner, kredittprosesser og bevilgningsfullmakter. Disse trekker opp de overordnede retningslinjer for konsernets kredittgivning. Kredittstrategien fastsettes minimum årlig av styret og inneholder kredittpolitiske retningslinjer, samt styringsmål for risikoappetitt og risikoprofil i konsernet. Det er satt styringsmål til blant annet portefølje- og konsentrasjonsrisiko mv. Styringsmål for risiko overvåkes og rapporteres periodisk til styret. Konsernet utvikler og bruker aktivt kredittmodeller som er integrert i kredittprosesser for kredittbeslutninger, risikoprising og porteføljestyring for person- og bedriftsmarkedet. Kredittbehandlingsrutinene, kredittpolicy og risikoklassifiseringsmodellene setter krav til hvilke kredittprosesser som skal benyttes og hvilke analyser som skal utføres i forbindelse med innvilging og oppfølging av person- og bedriftsmarkedsengasjementer. Styret er ansvarlig for konsernets kredittgivning og har legert fullmaktsrammer til administrerende direktør, som innenfor sine fullmakter har videredelegert. Fullmaktene er knyttet opp til kompetanse, marked, engasjementstørrelse og risiko. Konsernets Kredittutvalg benyttes ved behandling av store og/eller kompliserte engasjementer. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i markedspriser på renter, valutakurser og i verdipapirmarkedet. Strategi for styring av markedsrisiko sikrer at virksomheten drives i overensstemmelse med konsernets overordnede strategiplan, og at risiko gjenspeiles i avkastningen. Styret har fastsatt styringsmål for investeringer i aksjer, obligasjoner og posisjoner i rente- og valutamarkedet. Etterlevelse av styringsmålene overvåkes av Risikostyring, og rapportering skjer månedlig til konsernledelse og styre. Konsernets samlede aksjeinvesteringer utgjør i årsskiftet 359 mill. kr, hvorav handelsporteføljen utgjør 38 mill. kr. Blant de største enkeltpostene er Nets Holding, Eksportfinans, eierandeler i de deleide produktselskapene Frende Forsikring, Norne Securities og Brage Finans. Det vesentligste av konsernets renterisiko er knyttet til bankens portefølje av rentebærende verdipapirer, fastrentelån og fastrenteinnskudd. Styret har fastsatt en ramme på 25 mill. kr for samlet renterisiko i og utenfor balansen. I gjennomsnitt for året har utnyttelsen av tillatt ramme for renterisiko vært ca. 35 %, og ved årsskiftet er konsernets netto renteposisjon på ca. 5 mill. de- kr. Resultat før skatt Ansvarlig kapital og kjernekapitaldekning mill.kr mill.kr resultat før skatt Ansvarlig kapital Kjernekapitaldekning

11 11 Konsernet blir påvirket av svingninger i valutamarkedet. De viktigste balansepostene er valutalån til kunder og obligasjoner i utenlandsk valuta. Valutapostene blir i hovedsak sikret med terminforretninger, valutaswapper eller innlån i samme valuta. Totalrammen for valutarisiko er 10 mill. kr, og utnyttelsen ved årsskiftet er ca 20 %. Det er i 2012 innført egen ramme for kredittspreadrisiko. Beregninger gjennomføres ved bruk av Finanstilsynets anbefalte verdier for endringer i kredittspreader for ulike ratingklasser. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser, eller ikke har evne til å finansiere normal vekst i eiendeler. Likviditetsrisiko styres gjennom konsernets likviditetsstrategi, likviditetspolicy, rutiner, retningslinjer og fullmakter. Viktige operative styringsparametre er likviditetsindikator for langsiktig finansiering, LCR-indikator, overlevelsesevne uten tilgang på ny finansiering fra markedet og innskuddsdekning. I tillegg begrenses likviditetsrisikoen ved å spre innlån fra kapitalmarkedet på ulike løpetider, markeder, innlånskilder og instrumenter. Innskudd fra kunder er den viktigste og mest stabile finansieringskilden. Styret legger vekt på at forholdet mellom innskudd fra kunder og utlån skal være tilfredsstillende, og tilpasset konsernets samlede finansieringssituasjon. Sør Boligkreditt er blitt et viktig finansieringsinstrument, og dekker en vesentlig del av konsernets finansieringsbehov gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Det gir god og stabil tilgang til langsiktig finansiering til gunstige betingelser. Konsernet har en betydelig likviditetsbuffer i form av likvide verdipapirer, trekkrettighet i Norges Bank og ikke belånt boliglånsportefølje i Sør Boligkreditt. I tillegg har banken boliglån som er klargjort for overføring til boligkredittselskapet på kort varsel. Trekkrettigheten i Norges Bank er på 1,3 mrd. kr, hvorav 250 mill. kr er benyttet ved utgangen av året. Likvide, ikke sikkerhetsstilte verdipapirer bestående av statspapirer, andre null-vektede papirer, obligasjoner med fortrinnsrett og kommunepapirer utgjør 3,6 mrd. kr. Likviditetsindikatoren for langsiktig finansiering har i løpet av året økt fra 106,4 til 110,1, mens Finanstilsynets gjennomsnitt for referansebankene ved siste måling var 107,2. I tillegg til at andelen langsiktig finansiering har økt, har konsernet prioritert å opprettholde en betydelig likviditetsbuffer. Tilgjengelig likviditetsbuffer tilsier at konsernet med normal drift kan overleve i 20 måneder uten tilførsel av nye innlån fra markedet. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne hendelser. Styring av operasjonell risiko tar utgangspunkt i «Strategi for operasjonell risiko. Operasjonell risiko styres gjennom kompetanseutvikling, gode systemer og rutiner, god intern kontroll og kvalitetssikring. Det er fastsatt styringsmål for operasjonell risiko. Det gjennomføres årlige risikovurderinger for alle relevante risikoområder i konsernet. Disse danner grunnlag for utarbeidelse av kontrollplaner, oppfølging og håndtering av operasjonell risiko. Strategiske styringsmål og risikoutvikling følges opp gjennom hendelsesdatabasen, samt kvartalsvise rapporter til konsernledelsen og styret. Det er i 2012 ikke avdekket vesentlige svakheter som har betydning for konsernets risiko og kapitaldekning. Eierrisiko Eierrisiko er risiko for at konsernet blir påført negative resultater fra eierposter i eide selskaper og/eller må tilføre ny egenkapital i disse selskapene. Eierskap defineres som selskaper hvor Sparebanken Sør har en vesentlig eierandel eller innflytelse. Ledelse og styrer i datterselskaper blir ivaretatt iht. aksjelovens bestemmelser. I flere av selskapene benyttes ledere og/ eller ansatte fra konsernet i styret eller i andre funksjoner. Eierrisiko er primært knyttet til eierandeler i de deleide produktselskapene Frende Forsikring, Norne Securities og Brage Finans. Kapitalstyring Kapitalstyringen skal sikre at konsernet har en god kjernekapitaldekning, finansiell stabilitet og en tilfredsstillende avkastning i forhold til risikoprofil. Konsernet skal ha en kapitaldekning som sikrer at man har et godt fundament for å ivareta markedsmessige muligheter og ambisjoner, og som gir god tilgang på langsiktig og kortsiktig finansiering. Kapitaldekningen skal være robust og ha buffere for å tåle en alvorlig, men realistisk konjunkturnedgang. Konsernets kapitaldekning følges opp gjennom periodisk rapportering til konsernledelse og styre. PERSONMARKED Personmarkedsdivisjonens har hatt en positiv utvikling i 2012, med en meget god vekst, økt rentemargin og beskjedne tap.

12 12 Siste 12 måneder har divisjonen økt sine utlån, inkludert boliglån i Sør Boligkreditt, med 11,6 %, samtidig som innskuddene økte med 9,1 %. Kundetilveksten i personmarkedet har gjennom året vært betydelig. Veksten kommer som et tat av generell markedsvekst i tillegg til at vi øker markedsandeler. Etablering av nytt kontor i Skien i august i tillegg til langsiktig satsing på kvalifisert rådgivning har medvirket positivt til den sterke veksten. Dette sammen med vår satsing på distribusjon gjennom digitale kanaler parallelt med tilstedeværelse lokalt. Vekst i provisjonsinntekter er knyttet til inntekter fra salg av forsikring, investeringsprodukter og salg av MasterCard. Disse provisjonsinntektene utgjør 14 % av divisjonens resultat og er stigende. Økt produktsalg er et direkte resultat av den strategiske omstillingen som startet for to år tilbake, hvor satsingen på bredderådgivning har vært en sentral del. Sparebanken Sør har 110 kunderådgivere som er autoriserte finansielle rådgivere (AFR). Automatisering av kontanthåndtering og etableringen av kundesenter er viktige elementer i omstillingen, som begge har bidratt positivt. BEDRIFTSMARKED Sparebanken Sørs bedriftsmarkedsområde har også hatt en positiv utvikling i Veksten i utlån har vært 5,5 %. Utlån til bedriftskundesegmentet utgjør 31 % av bankens utlån. Innskuddene har vært svakt stigende gjennom 2012 etter en kraftig vekst høsten Aktiviteten i næringslivet er god, samtidig som det oppleves sterk konkurranse i markedet. Utlånsmarginen har bedret seg noe i Det er en positiv utvikling i kvaliteten i porteføljen. Konjunkturutviklingen påvirker kredittkvaliteten, og ettervirkningene av finanskrisen har ikke rammet næringslivet like hardt som tidligere forventet. Banken har i 2012 opprettholdt sin gode posisjonen overfor næringslivet på Sørlandet og i Telemark, spesielt innen SMB-segmentet. Den positive utviklingen i Kristiansand og Grenland, som utgjør særskilte satsingsområder, har fortsatt i Kundetilfredsheten er styrket gjennom Banken har inndelt bedriftsmarkedet i tre regioner, en i hvert fylke, og den totale bemanningen utgjør 41 medarbeidere ved utgangen av året. Leasingselskapet Brage Finans hadde sitt andre driftsår i Selskapet har lykkes meget godt i markedet og det forventes at det i tett samarbeid med sine distributører vil ha bred appell for næringslivskunder med behov for finansiering av driftsaktiva også i Det forventes en stabil økonomisk utvikling med en moderat resul- kredittvekst. KAPITALMARKED Divisjon Kapitalmarked utøver konsernets virksomhet innenfor kompetanseområdene likviditetsstyring, pirhandel og internasjonal betalingsformidling. Divisjonen er delt i virksomhetsområdene Sør Markets og verdipa- Treasury. Sør Markets Sør Markets håndterer kunderettet handel med valuta, aksjer og renteprodukter samt betalingsformidling. Verdipapirhandel med kunder er et strategisk satsingsområde. Valuta-, aksje- og renteprodukter er viktige elementer som sammen med god rådgivning tilfredsstiller behov til viktige kundegrupper. Satsingen bidrar til en ønsket diversifisering av konsernets inntekter. Treasury Treasury håndterer konsernets finansiering, finansielle investeringer, markedsrisiko og investorkontakt. Gjennom en forsvarlig likviditetsstyring og tilstrekkelige likviditetsbuffere har likviditetsrisikoen vært styrt innenfor alle styringsmål og rammer i Risiko knyttet til finansielle investeringer og markedsrisiko har også blitt håndtert på en god måte innenfor alle styringsmål og rammer i Informasjon til investorer og andre interessegrupper gis både gjennom børsmeldinger, våre nettsider og ved deltagelse på forskjellige arrangementer. RATING Langsiktig innlån til Sparebanken Sør er av Moody s ratet A3 med stabile fremtidsutsikter. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Sør Boligkreditt har ratingen Aaa. FORETAKSSTYRING Sparebanken Sørs prinsipper og policy for foretaksstyring bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Finanstilsynets modul for evaluering av overordnet styring og kontroll, som reflekterer prinsipper fra European Banking Authority (EBA), benyttes så langt disse er relevante for konsernet. Se forøvrig den fullstendige redegjørelsen om foretaksstyring i årsrapporten.

13 13 FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet driver ikke forskningsvirksomhet. Utviklingsarbeidet i konsernet er rettet mot IT-området, innovasjon, skaping og næringsutvikling. PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av 2012 er det 328 årsverk i arbeid i banken, og 375 årsverk i konsernet. Bemanningen er stabil og virksomheten drives i samsvar med de rammer styret har fastsatt. Det har vært en betydelig satsing på kompetanseutvikling i Gjennom prosjekt Sør Skolen har banken utviklet en egen intern skole for opplæring og utvikling. Fokuset i 2012 har vært autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, kredittkompetanse for ansatte som jobber med næringlivskunder og trening av medarbeidere i personmarkedet i nye roller. Banken har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å skape gode resultater, og for å være en god og konkurransedyktig arbeidsplass for medarbeidere og ledere. Sykefraværet er på et stabilt lavt nivå. I 2012 utgjør det 3,7 %, som er en nedgang fra 3,9 % i Fraværet fordeler seg med 0,7 % på korttids- og 3,0 % på langtidsfravær. Sparebanken Sør er en IA bedrift og arbeider aktivt for å hindre diskriminering. Alle ansatte har krav på rettferdig og lik behandling. Banken legger til rette for at ansatte med nedsatt funksjonsevne skal kunne stå i stillingen. Ved nybygg og ombygginger legges det vekt på universell utforming. Det innebærer at bygninger søkes tilrettelagt slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det er ikke registrert tilfeller av diskriminering i Sparebanken Sør i Banken har et godt arbeidsmiljø. Systemer og rutiner er i samsvar med de krav som stilles i Forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet. Hovedfokusområdene for HMS arbeidet i 2012 har vært rans- og sikkerhetsøvelser, ominnredning av banklokaler, vernerunde og generelle miljøspørsmål. Samarbeidet mellom hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten og konsernets HR avdeling har vært godt og saker som fremmes forsøkes løst på lavest mulig nivå og så raskt som mulig. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Gjennom disse samtalene får banken viktige innspill i utviklingen av organisasjonen og den enkelte ny- ansatte. LIKESTILLING Sparebanken Sør har som langsiktig mål å få relativ lik fordeling av kjønn på alle stillingsnivåer. Banken har i alt 347 ansatte, 190 kvinner og 157 menn. Det er for tiden en kvinneandel på 38 % blant bankens ledere. Banken har som mål å øke andelen kvinner i ledende stillinger. I konsernet er det 397 ansatte, hvorav 219 er kvinner. I bankens styrende organer er kvinneandelen i forstanderskapet 25 % og i styret 33 %. YTRE MILJØ Konsernet anvender ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre miljøet. Konsernet har en bredt differensiert næringslivsportefølje. Flere bedrifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil ha påvirkning på det ytre miljø. Gjennom kredittgivningen har konsernet indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet. Dette forholdet blir følgelig vurdert i tilknytning til konsernets kredittvurderinger. Konsernets hovedkontor og avdelingen i Arendal er miljøfyrtårnsertifisert. Banken utarbeider årlig klimaregnskap i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative. GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL Sparebanker kan med hjemmel i Sparebankloven sette av deler av overskuddet etter skatt og utbytte til allmennyttige formål. Sparebanken Sør har i de senere årene definert gavevirksomheten som et strategisk satsingsområde. Ved tildelingene er banken opptatt av at prosjektene som får allmennyttige midler skal gi samfunnsmessig avkastning. På den måten gir gavevirksomheten mulighet til å påvirke vekst og utvikling i samfunns- og næringsliv. Et bærekraftig samfunns- og næringsliv danner grunnlaget for bankens fremtidige økonomiske resultater. Gavevirksomheten gir banken et konkurransefortrinn, og er viktig for byggingen av bankens omdømme. Tildelingene av gavemidler i 2012 var særlig rettet mot prosjekter innen samfunnsutvikling, oppvekst, kultur og idrett. De lokale banksjefene har disponert 30 % av gavemidlene, noe som har sikret vår lokale profil. Fra regnskapet for 2011 ble det tilført 15 mill. kr til allmennyttige formål til utdeling i For 2012 er styrets forslag å avsette samme beløp til utdeling i 2013.

14 14 DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Banken stiftet i 2008 Sør Boligkreditt AS. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av ner med fortrinnsrett. Selskapet er et viktig instrument for å tilpasse seg rammebetingelsene fremover og for å styrke bankens satsing på personmarkedet gjennom å skaffe rimelig finansiering. Det var ved årsskiftet overført lån for til sammen 8,9 mrd. kr til selskapet. Selskapet hadde i 2012 et resultat på 89,9 mill. kr før skatt og en egenkapitalrentabilitet på 15,8 %. Ved utgangen av året var kapitaldekningen 14,8 %. Selskapet har inngått avtale med morbanken som omfatter låneforvaltning, stabs- og treasuryfunksjoner m.v. Banken eier 100 % av aksjene i ABCenter Holding AS som er morselskapet i eiendomsmeglerkjeden ABCenter. Selskapet har 12 avdelinger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. I tillegg har selskapet flere utstillingsvinduer i innlandet og på fjellet. Hovedkontoret til ABCenter er lokalisert sammen med banken i Markensgt. 9 i Kristiansand. Selskapet formidlet i løpet av året enheter herunder nybygg, brukte boliger, ferieboliger og næringsbygg alt til en samlet verdi på ca 3,3 mrd. kr. Bankens øvrige datterselskaper forvalter i hovedsak forretningseiendommer hvor banken har sin virksomhet. For fullstendig oversikt over datterselskapene og eierandeler vises det til note 18. DELEIDE PRODUKTSELSKAPER Brage Finans Gjennom finansieringsselskapet Brage Finans tilbys bankens bedriftskunder leasing, salgspantlån og næringslån. Brage Finans er eiet av 10 frittstående sparebanker. Sparebanken Sørs eierandel er på 14 obligasjo- %. Frende Forsikring Gjennom Frende Forsikring tilbys bankens person- og bedriftskunder gode skade- og livsforsikringsprodukter. Frende Forsikring er eiet av 14 frittstående sparebanker. banken Sørs eierandel er på 10 %. Norne Securities Gjennom verdipapirforetaket Norne Securities tilbys bankens kunder internetthandel av aksjer, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester. Norne Securities er eiet av 14 frittstående sparebanker samt Must Invest AS. Sparebanken Sør har en eierandel på 17,8 Spare- %. OPPSUMMERING OG UTSIKTENE FREMOVER Styret er tilfreds med resultatene som er vist gjennom året. Økt fokus på spesialisering og breddesalg er godt mottatt av våre kunder. Strategien som er valgt har vist seg å være riktig og gjennomførbar. Veksten har vært gjennomgående høyere enn markedet for øvrig og viser at konsernet tar markedsandeler. Strenge krav fra myndighetene om oppbygging av kapital kan føre til at kundemarginene vil øke fremover, selv om det er hard konkurranse i markedet. Det vil være utfordringer knyttet til å ta ned kostnadene samtidig som man løfter kapasiteten på viktige områder som risikostyring og utvikling av digitale flater. Styret har positive forventninger til markedsutviklingen i både person og bedriftsmarkedet. Det forventes imidlertid at veksten vil bli lavere enn det den har vært de siste årene. Samtidig er vi forberedt på at ny uro i finansmarkedene og tilbakeslag i økonomien kan påvirke resultatet i negativ retning i de kommende år. Styret konstaterer at konsernet har en sterk finansiell stilling, og er godt posisjonert for å møte nye utfordringer i form av økte likviditets- og kapitalkrav. Arendal, 5. mars 2013 Torstein Moland Unni Grete Farestveit Kjell Pedersen-Rise Erling Holm Leidulv Nesgård leder nestleder Jill Akselsen Olav Inge Nordbø Per Adolf Bentsen Cathy Steller

15 15 Styret og adm. direktør Sittende foran fra venstre: Geir Bergskaug (adm. dir.), Torstein Moland (styreleder), Unni Grete Farestveit (nestleder) Andre rekke fra venstre: Jill Akselsen, Leidulv Nesgård, Kjell Pedersen-Rise, Erling Holm, Olav Inge Nordbø, Per Adolf Bentsen (hovedtillitsvalgt og ansattes repr) og Cathy Steller (ansattes repr.)

16 16 RESULTATREGNSKAP MORBANK KONSERN Mill. kr. Noter Renteinntekter og lignende inntekter 4, Rentekostnader og lignende kostnader 4,16, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 4, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gebyr- og provisjonsinntekter Inntekt fra finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultatet Nedskr. og gevinst/tap på investeringer vurdert til kostpris eller investering vurdert som tilgjengelig for salg Inntekt fra andre finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Personalkostnader 21, Av- og nedskrivn. på varige driftsm. og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 8, Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Minoritetsinteresser Majoritetesinteresser Egenkapitalbevisenes andel av resultatet delt 4,88 på antall egenkapitalbevis (i hele kroner) 6,08 Oppstilling av totalresultat Årsresultat Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført til resultat Sum andre inntekter og kostnader i perioden ført mot egenkapitalen Sum totalresultat for perioden

17 BALANSE 17 MORBANK Mill. kr. KONSERN EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11, Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger 14, Nedskrivninger på grupper av utlån 14, Netto utlån til kunder 13,22,23,25, Overtatte eiendeler Obligasjoner og sertifikater 25, Aksjer 25, Finansielle derivater 25, Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Eiendel ved utsatt skatt Varige driftsmidler Andre eiendeler 10, SUM EIENDELER 13, GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 11,16, Innskudd fra og gjeld til kunder 13,15,16,23, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16,25, Finansielle derivater 25, Forpliktelser ved periodeskatt Utsatt skatt Andre forpliktelser 12, Ansvarlig lånekapital 24, Fondsobligasjonslån 24,25, Sum gjeld 13,28, Egenkapitalbevis Utjevningsfond Sum eierandelskapital Grunnfondskapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL 13, POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser: Garantier Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld Andre betingede forpliktelser Arendal, 31. desember 2012 / 5. mars 2013 Torstein Moland Unni Grete Farestveit Kjell Pedersen-Rise Erling Holm Leidulv Nesgård leder nestleder Jill Akselsen Olav Inge Nordbø Per Adolf Bentsen Cathy Steller Geir Bergskaug adm. direktør

18 18 OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL Egenkapital- Utjevnings- Grunnfonds- Virkelig verdi Annen Minoritets- Konsern bevis fond kapital reserve egenkapital interesser SUM Egenkapital Resultat Gaver Endring virkelig verdi egenkapital- instrumenter tilgjengelig for salg -3-3 Egenkapital Resultat Gaver Utbytte 0 Konvertert til egenkapitalbevis Endring virkelig verdi egenkapital- instrumenter tilgjengelig for salg -4-4 Egenkapital Morbank Egenkapital Resultat Gaver Endring virkelig verdi egenkapital- instrumenter tilgjengelig for salg -3-3 Egenkapital Resultat Gaver Utbytte 0 Konvertert til egenkapitalbevis Endring virkelig verdi egenkapital- instrumenter tilgjengelig for salg -4-4 Egenkapital

19 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 19 MORBANK KONSERN Mill. kr Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Andre innbetalinger Driftsutbetalinger Inngått på konstaterte tap Betalt periodeskatt Betalte gaver Betalt konsernbidrag Minoritetsandel Netto kontantstrøm fra driften Endring utlån og overtatte eiendeler Endring andre eiendeler Endring verdipapirer Endring utlån andre kredittinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring innlån fra kredittinstitusjoner Endring øvrig gjeld Netto kontantstrøm fra løpende finansiell virksomhet Investering i varige driftsmidler Netto investert i konsernselskaper og tilknyttede selskaper Salg varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Netto kontantstrøm fra langsiktig finansieringsvirksomhet Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

20 20 NOTER REGNSKAP GENERELL INFORMASJON Konsernet Sparebanken Sør består av morbanken Sparebanken Sør og datterselskapene Sør Boligkreditt AS, ABCenter Holding AS, Bankbygg AS, AS Eiendomsvekst, Markensgate 9 AS, Prosjektutvikling AS og Rettighetskompaniet AS. Konsernet driver bankvirksomhet på 30 steder og eiendomsmeglervirksomhet på 12 steder i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Hovedkontoret til morbanken og boligkredittforetaket ligger i Arendal mens hovedkontoret til eiendomsmeglerforetaket ABCenter ligger i Kristiansand. 2. REGNSKAPSPRINSIPPER Anvendelse av IFRS Sparebanken Sør avlegger både morbankens og konsernets regnskap etter Internasjonale standarder for finansiell rapportering, IFRS, og gjeldende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskravene som følger av regnskapsloven. Regnskapet er basert på IFRS standarder og fortolkninger som er obligatoriske og godkjent av EU for regnskap som skal avlegges for Konsolidering og konsernselskaper Konsernregnskapet omfatter morbanken og datterselskaper hvor banken alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse samt at eierskapet betraktes som varig. Interne transaksjoner og mellomværender blir eliminert. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av eiendeler i datterselskapet på kjøpstidspunktet, tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den delen av kostprisen som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler, representerer goodwill. I den grad verdien av de overtatte eiendelene overstiger kostprisen, inntektsføres differansen. I morbankens regnskap føres eierandelene i konsernselskapene ved første gangs innregning til kostpris. Andelene testes årlig for verdifall, og nedskrivning foretas om nødvendig til gjenvinnbart beløp. Tilknyttet foretak Tilknyttet foretak er foretak der banken har betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse foreligger når banken har en eierandel mellom 20 % og 50 %. Tilknyttet foretak innregnes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Det innbærer at eierandelene ved første gangs innregning føres til kostpris og justeres deretter for bankens andel av resultatet i det tilknyttede selskapet. I morbankens regnskap føres eierandelene ved første gangs innregning til kostpris. Andelene testes årlig for verdifall, og nedskrivning foretas om nødvendig til gjenvinnbart beløp. Valuta Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valuta tap- og gevinst som oppstår på slike transaksjoner og ved omregning av pengeposter i utenlandsk valuta på balansedagen, er bokført over resultatregnskapet. Konsernets fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er i regnskapet omregnet til midtkurs på Oslo Børs på balansedagen. Valutaposisjoner begrenses ved hjelp av motforretninger i samme valuta. Renteinntekter og kostnader Renteinntekter og rentekostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost, resultatføres løpende til effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåverdien av forventet kontantstrøm over forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført verdi av den finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved beregning av effektiv rente estimerer man kontantstrømmen som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Dersom en finansiell eiendel blir skrevet ned for tap, blir ny effektiv rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm. For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi, vil renten klassifiseres som renteinntekt eller rentekostnad mens effekten av verdiendring klassifiseres som inntekt eller kostnad fra finansielle instrumenter.

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

4. Kvartal 2012 (Urevidert)

4. Kvartal 2012 (Urevidert) 1 4. Kvartal 2012 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 4. KVARTAL 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 1. KVARTAL 2009 2 HOVEDTALL Resultat 31.03.09 31.03.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 461 5,43% 500 6,61% 2 241

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

1. kvartal (urevidert)

1. kvartal (urevidert) 1. kvartal 2011 (urevidert) 2 Hovedtall konsern Resultat 31.03.11 31.03.10 2010 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 389 4,13%

Detaljer

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 2008 2007 2006 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 2 241 7,05 % 1 573 5,64 % 1 001

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 3. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 30.09.08 30.09.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 1 630 6,93% 1 108 5,39%

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

3. kvartal 2013 (Urevidert)

3. kvartal 2013 (Urevidert) 1 3. kvartal 2013 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 3. KVARTAL 2013 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Hovedtall konsern. Balanse

Hovedtall konsern. Balanse 4. kvartal 2010 2 Hovedtall konsern Resultat 2010 2009 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 1 546 4,24% 1 571 4,43% 2

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

4. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

4. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 4. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 3. kvartal 2010 2 Hovedtall konsern Resultat 30.09.10 30.09.09 2009 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 1 137 4,19% 1 220

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 1. kvartal 2010 Hovedtall konsern 2 Resultat 31.03.10 31.03.09 2009 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 350 3,97% 461 5,43%

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

4. kvartal 2013 (Urevidert)

4. kvartal 2013 (Urevidert) 1 4. kvartal 2013 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 4. KVARTAL 2013 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 3. KVARTAL 2009 HOVEDTALL 3 Resultat 30.09.09 30.09.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 1 220 4,61% 1 630 6,93% 2

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

1. kvartal (urevidert)

1. kvartal (urevidert) 1. kvartal 2012 (urevidert) 2 Hovedtall konsern Resultat 31.03.12 31.03.11 2011 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 463 4,34

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

3. kvartal (urevidert)

3. kvartal (urevidert) 3. kvartal 2011 (urevidert) 2 Hovedtall konsern Resultat 30.09.11 30.09.10 2010 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 1 218

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Hovedtall konsern. 2. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 2. kvartal 2008 2. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 30.06.08 30.06.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 1 031 6,74% 693 5,17%

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 2. KVARTAL 2009 2 HOVEDTALL Resultat 30.06.09 30.06.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 857 4,97% 1 031 6,74% 2 241

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer