HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Auglend skole og SFO Stopp! Ikkje mobb! Dette her e kameraten min! Ikkje finn på någe tull, vennen min e god som gull, nå vil eg bare sei i fra! Ein for adle, adle for ein Nå vil eg slå fast svart på kvitt: Her e mobbefritt!

2 Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging av mobbing 1.1 Relasjon ansatt elev 1.2 Relasjon lærer/assistent - klasse/gruppe 1.3 Relasjon elev elev 1.4 Relasjon lærer foresatte 1.5 Skolens og SFOs samarbeid med hjemmene 1.6 Å begynne på Auglend skole/sfo 1.7 Overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag 1.8 Sikring av skolegård, toaletter, gymnastikkfløy og skolevei 2. Avdekking av mobbing 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen 2.2 Vakt og tilsynsordninger 2.3 Ved mistanke om mobbing 2.4 Kommunikasjon lærer/sfo elev foreldre 3. Problemløsing av mobbesaker 3.1 Skolens prosedyre når mobbing er meldt eller avdekket 3.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 3.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak elevarbeid 3.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak organisasjonsarbeid/læring Kontinuitet 4.1 Ansvarskjede 4.2 Faste tiltak i et årshjul 4.3 Årlig gjennomgang og revisjon av planen 2

3 Skolens arbeid mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. Med uttrykket den voksne i denne planen mener vi alle voksne ansatt på Auglend skole som jobber direkte med barn. 1. FOREBYGGING AV MOBBING Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø 1.1 Relasjon ansatt - elev Lærer og assistent er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til Det betyr: klare og forutsigbare grenser være imøtekommende og åpen overfor eleven være rettferdig og konsekvent vise forståelse og empati overfor elevene er til å stole på, holder avtaler og følger opp avtaler ser og bekrefter elevene som enkeltindivider har humor Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærer/assistent bygger gode relasjoner: 1. Alle elever skal ha en egen kontaktlærer i skolen og kontaktperson i SFO 2. Faste rutiner for og struktur på jevnlige elevsamtaler 3

4 1.2 Relasjon lærer/assistent - gruppe/trinn Den voksne utøver tydelig ledelse på en slik måte at gruppen oppleves som et trygt og utviklende sted for alle elevene. Det betyr: Faste rutiner og regler i gruppen Den voksne er konsekvent Elever kjenner konsekvenser av uønsket adferd. Den voksne har en stil som greier å kombinere varme og kontroll Klassemøtet har en naturlig plass i ukas program Elevene gis mulighet for reell medbetemmelse Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at den voksnes relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: 1. Fellessamlinger for hele skolemiljøet 2. Fellesopplevelser på skolen for større eller mindre grupper av elever 3. Mindre turer i nærområdet, besøk til muséer og konserttilbud, ekskursjoner mm utenfor skolen. 4. Dagsturer til turmål utenfor Stavanger 1.3 Relasjon elev - elev Vi forventer at alle elever behandler alle medelever på en skikkelig måte. Slik skolens ordensreglement oppfordrer alle til å ta hensyn til og vise respekt for hverandre. Skolen ønsker å stimulere elevene i gruppen til å ta vare på hverandre og være opptatt av at alle har det trygt. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Jobbe med utvikling av sosiale ferdigheter gjennom arbeidet med målark Gi elevene muligheter og utfordringer mht til oppøvelse av god samhandling i læringsarbeidet Drive tilpasset opplæring også når det gjelder utvikling av sosial kompetanse Gi tilbud om ART-gruppe (sinnemestring) Gi tilbud om bistand fra miljøarbeider til enkeltelever og grupper Stimulere dette gjennom arbeidet med elevrådet 4

5 1.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av gjensidig respekt, tillit og samarbeidsvilje. Det betyr: Lærer har ansvar for å gi viktig informasjon åpent og utildekket til hjemmet. Lærer og foresatte har begge ansvar for at det blir etablert et godt forhold som har god slitestyrke. Vi skal tåle å snakke om de vanskelige tingene. Det skal være lav terskel for informasjon begge veier om hendelser som berører grupper eller enkeltelever. Det er alltid noe godt å si om en elev, og selv i de vanskeligste situasjonene skal en lærer søke å være konstruktiv og byggende i sitt møte med de foresatte. Tiltak for å bygge gode relasjoner: Se punktet nedenfor. 1.5 Skolens/SFOs samarbeid med hjemmene Skole og SFO har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Det betyr: Skole og SFO søker gjennom sitt personale å være aktivt lyttende i sitt møte med de foresatte. Skolen har et ønske om å invitere foresatte til å bidra direkte i undervisningen der hvor det er mulig. Skolen/SFO søker å stimulere til et bredt engasjement blant foresatte i foreldreutvalg og driftsstyre. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at skolens/sfos samarbeid med hjemmene har høy kvalitet og bidrar best mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene: Lærerne inviterer til foreldremøter for trinn og gruppe tidlig høst, og foresatte inviterer til foreldremøte på våren. SFO har foreldremøte tidlig høst. Kontaktlærer inviterer til individuelle utviklingssamtaler (konferanser) minst en gang i semesteret og ellers ved behov eller etter ønske fra foresatte. SFO gir informasjon om barnet til kontaktlærer i forkant av utviklingssamtalen. Kontaktlærer oppgir når og hvordan en kan nås til alle foresatte i gruppen. Kontaktlærere har en god og åpen dialog med foreldrekontakter, og de spiller gjensidig på hverandre når det gjelder klassemiljøaktiviteter eller andre tilstelninger. Skolen/SFO ønsker å gi foresatte informasjon og innsyn gjennom oppdaterte hjemmesider for Auglend skole. Likeledes jobbes det med å gi foresatte bredere innsyn i sitt barns læringshverdag gjennom bruk av læringsplattformen Its-Learning hvor foreldre gjennom barnas brukertilgang kan logge seg inn. 5

6 1.6 Å begynne på Auglend skole/sfo Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse Det betyr: Alle barn skal bli sett hver dag av et personale som er opptatt av at alle barna får en god plass i gruppen. Daglig skal elevene oppleve å høre navnet sitt og bli snakket med. Personalet er opptatt av å etablere et trygt og åpent samarbeid med de foresatte slik at disse kan bli kjent med skolens og SFOs innhold, rytme og ordninger. Samtidig vil skolen og SFO få utfyllende kjennskap til hvert enkelt barns bakgrunn og ellers forhold av betydning for læringen. Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: SFO sender ut kort til alle nye barn. Blir tatt i mot av kontaktperson Skolen arrangerer besøksdag for alle innmeldte elever i mai. Det avholdes overføringsmøter for alle oppmeldte elever. Skolen ved ledelsen og aktuelle kontaktlærere inviterer til et foreldremøte med bred informasjon om skolen før skolestart. Administrasjonsansvarlig for 1. trinn, representant for ressursteamet og for SFO samt aktuelle kontaktlærere er med på overføringsmøtene med barnehagene eller evt andre. Skolen søker å få bredest mulig informasjon om alle elevene som starter slik at elever som kan ha særskilte behov, men ikke er oppmeldt, kan få den hjelp de trenger. Alle elevene på 1. trinn mottar før skolestart brev med bilde av skolen og lærerne, samt navn og adresseliste til andre i elevgruppen slik at de kan etablere kontakt med andre i nærområdet som skal begynne. 1.7 Overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og trygt for elevene Det betyr: Det er etablert gode rutiner for overgangene hvor tidspunkt, hvilke tiltak som settes inn og hvem som har ansvar for oppfølgingen er tydelig uttrykt. Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven: Skolen ved ledelsen har ansvar for at det etableres et eget årshjul for overgangen mellom barnehage/hjem og skole. Dette er informasjon som foresatte får når eleven innskrives på skolen. På samme måten er det et forpliktende årshjul for overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Det er skolens administrasjon som har det endelige ansvaret for å påse at de tiltak som er beskrevet, blir fulgt opp på en skikkelig måte. 6

7 1.8 Sikring av arenaer som skolegård, korridorer, toaletter, gymnastikkfløy og skolevei Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter som gjør at skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, og skolevei oppleves som trygge steder. Det betyr: Skolen er bevisst at disse arealene kan være utsatte mht plaging og mobbing og har satt inn tiltak for å minske faren for at dette skal skje. Tiltak skolen iverksetter for å oppnå trygg skolegård, trygge toaletter, trygg gymnastikkfløy og trygg skolevei for enkelteleven: Skolen/SFO fører regelmessig tilsyn med toaletter slik at elevene opplever det trygt å benytte disse. Skolen vet at standarden på toalettene både mht utførelse og renhold er viktig for å skape trygghet for elevene. Korridorer sjekkes jevnlig. Garderobene benyttes i skoletiden med tilsyn av voksne. Pga delte garderober kan det i noen tilfeller hende at noen av elevene må skifte alene i garderoben. I slike tilfeller skal lærerne være ekstra lydhøre for mulige plagesituasjoner. Hvis dette oppstår, plikter skolen å sette inn tilsyn i garderobene til forholdene har bedret seg. Skolen betrakter skoleveien som en del av skolehverdagen og vil ta opp forhold som skjer der med samme alvor som om episodene skjedde i skolegården. FAU har ansvar for et skoleveiprosjekt som tar sikte på å skape en trygg skolevei. 7

8 2. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Det gjennomføres en trivselsundersøkelse i februar. Undersøkelsen gjennomføres på skolen for elevene på trinn. Elevene på 1.-3.trinn svarer på spørsmålene sammen med sine foresatte. Prosedyre ved den årlige undersøkelsen: Tidspunkt Beskrivelse Ansvar Uke 5 Forberede personalet på gjennomføring av Plangruppa/adm. Trivselsundersøkelsen Uke 6 Gjennomføring av Trivselsundersøkelsen Kontaktlærer Uke 7 Klargjøring av resultatene Kontaktlærer Uke 8 Presentasjon av resultatene Ledelsen Uke 10 Drøfting av forslag til tiltak på trinn og i SFO Ledelsen 2.2 Vakt og tilsynsordninger Sjekkpunkt for vakt og tilsynsordninger: 1. Møt tidsnok 2. Vær synlig! Alle voksne som er ute i friminuttene skal bære vester. 3. Se til at elevene holder seg innefor skoleområdet. 4. Grip inn ved voldsom lek, snøballkasting og lignende. 5. Kjenn regler og ta ansvar som rollemodell (se ordensreglement) 6. Vit hva en gjør ved brudd på reglene. 7. Er en vakt syk/fraværende, skal det settes inn vikar adm.ansvar 8. Skolen har et område som er rolig. Her er det alltid en voksen til stede. Det vet alle elever om. 9. Ha tilsyn med tolettene ute. Vakt mellom bygningene har ansvar for jentetoalettene. Vakt C har ansvar for guttetoalettene 10. Ha nulltoleranse i forhold til mobbing. 8

9 Vi har nulltoleranse for: elever som slår, sparker eller dytter andre elever som banner eller har annen uønsket språkbruk elever som ikke retter seg etter tilsnakk elever som aktivt stenger andre ute fra leken elever som erter eller plager hverandre Prosedyre ved regelbrudd: Det er viktig at den som oppdager at elever bryter regler, forsøker å løse situasjonen. Hvis ikke det lar seg gjøre: 1. Kontaktlærer informeres skriftlig eller muntlig 2. Kontaktlærer følger opp umiddelbart og tar kontakt med involverte parter 3. Ved alvorlige foreteelser kontaktes administrasjonen og hjemmet umiddelbart 4. Ved mobbing iverksettes egen mobbeprosedyre. 2.3 Kommunikasjon lærer/assistent elev foresatte Sjekkpunkt: Den enkelte elevs arbeidsmiljø som utgangspunkt for å avdekke mobbing 1. Mobbing tas opp i alle utviklingssamtaler med elever og foresatte. Ansvarlig : Kontaktlærer 2. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler. Ansvarlig: Kontaktlærer 3. Mobbing er tema på klasseforeldremøter med gjennomgang av resultatene av siste trivselsundersøkelse. Ansvarlig: Kontaktlærer og klassekontakter 4. Informasjon om mobbing til alle foreldre/foresatte Hjem-skole info skal ha tema om mobbing Ansvarlig: Administrasjonen 5. Mobbing tas opp på foreldremøter i SFO Ansvarlig: Leder SFO 9

10 2.4 Ved mistanke om mobbing Prosedyre når mistanke om mobbing er tilstede: Ved mistanke om mobbing blir lærerne/ SFO informert og følgende prosedyre trer i kraft: 1. Økt observasjon i friminuttene i timene, spesielt i aktivitetstimer, på turer etc korridorer, toaletter, garderober og lignende i SFO 2. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med offer gi eleven støtte la eleven fortelle fortell i grove trekk hva som skal gjøres, og at rektor er informert avtal nytt møte 3. Rapportering rapporter om tilløp til mobbing kontaktlærer skriver om saken og oppfølgingen videre videre helt til problemet er løst 10

11 3. Problemløsing av mobbesaker Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen Skolens fellesstrategi skal sikre at lærere eller foresatte som tar opp en mobbesak, vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer man er blitt enige om. Mobbing er ingen konflikt, men et overgrep. En mobbesak skal ikke løses gjennom mekling eller lignende. Det over ordnete prinsipp et at en støtter mobbeofferet og stiller krav til plagerne, uten å forhandle med dem Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket Skolens prosedyrer ved en mobbesak: 1. Faktainnsamling: a) Informere rektor om forholdet b) Samtale med involverte parter (mobber, mobbeoffer og tilskuere) c) Informere involverte foresatte Ansvarlig: Kontaktlærer Tiltak Antall samtaler Ansvarlig Oppfølgingssamtale med mobbeoffer Må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men min Kontaktlærer (kan ved behov be om Oppfølgingssamtale med plager 2 med 2-4 dagers mellomrom. hjelp fra ressursgruppa, sosiallærer, Oppfølgingssamtale med Deretter vurderes flere miljøarbeider, leder foresatte til offer samtaler etter behov eller andre.) Oppfølgingssamtale med foresatte til plager 3.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing Samarbeidspartnere utenfor skolen er: PPT Anne Margrete Rosnes Helsesøster Arna Undheim Skolelege Catrine Aarestad Barnevernstjenesten Jon Pedersen Politi Ved behov for samarbeid med etater utover skolen, skal kontaktlærer melde saken til ressursteamet, som da har ansvar for å melde behovet videre. 11

12 3.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Mål: Å forebygge at ingen av de involverte partene kommer opp i en liknende rolle/situasjon senere. Ansvar: Involverte voksne på Auglend skole Involverte foresatte 3.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. Prosedyre: Tiltak Evaluering av saken for å påvise eventuelle svakheter i organisering og rutiner I alle mobbesaker skal det skrives rapport Foresatte informeres Personalet på skolen orienteres I noen tilfeller kan det være aktuelt å informere de ulike rådsorganene Ansvar: Lærer og rektor Kontaktlærer/den som oppdaget mobbingen Kontaktlærer/rektor Rektor Rektor 12

13 4. Kontinuitet 4.1 Ansvarskjede Problemer skal løses på lavest mulige nivå, men alle skal vite når saker skal meldes videre, og til hvem. Enkelthendelser søkes løst av den som oppdager hendelsen. Alvorligere saker følger disse nivåene: Nivå 1. Nivå 2. Kontaktlærer/leder SFO. Sosiallærer/miljøarbeider eller nærmeste leder. 4.2 Årlig gjennomgang og revisjon av planen For å gjøre planen til et aktivt verktøy vil det være nødvendig med en årlig gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende, eller om det er nødvendig med en revisjon. Planen evalueres årlig av Plangruppa. Tidsrom: mai-juni. Driftstyret får evalueringen til orientering. 4.1 Faste tiltak i et årshjul For å sikre kontinuitet i arbeidet med å forebygge og avdekke mobbing settes faste tiltak på skolen inn i et årshjul. Årshjulet inneholder både miljøskapende tiltak og tiltak knyttet direkte til planen. Se neste side. 13

14 Måned Aktivitet For hvem Ansvarlig August Fellessamling Gj.gang ordensregler Gjennomgang av zeroprosedyrer Hjemmene, elever+pers Administrasjon Administrasjon Adminstrasjon + miljøarbeider September Auglendstafetten Sangsamling Oppstart av elevrådsarbeid Skoletur (dagstur) trinn (4 skoler) trinn og 5.- U 3. u.trinn Egen HK Trinnleder Miljøarbeider Adm. + egen komite Oktober FN-samling 2. og 6. trinn November Skolens dag + familier FAU + adm. Desember Adventsgudstjeneste Adventssamling Lucia-samling Juleavslutning SFO Juleavslutning skole Barna og familiene Januar Sangsamling Indianerforestilling trinn og 5.-u. 4.trinn + kirka Administrasjonen 1. trinn SFO Administrasjonen Trinnledere 7. trinn Februar Mars Basketballturnering Stjerner i sikte Trivselsundersøkelse Svømmestevne Presentasjon av resultater fra trivselsundersøkelse Kunstutstilling SFO 6.-u.trinn trinn og Alle elever Lag fra trinn Personalet og skolens rådsorgan Barna og familiene Miljøarbeider + 7.tr. Miljøarbeider + elever Administrasjonen Svømmeansvarlig i pers. Administrasjonen SFO April Mai Juni Påskegudstjeneste Musikkprosjekt på 3.trinn Mattetivoli Vårmarsj Fotballturnering Revisjon av handlingsplanen Godkjenning i driftsstyret Prøvemarsjering og 17.mai feiring Fotballturnering Aktivitetsdag Årskavalkade Sommeravslutning SFO Sommeravslutning Forestillinger for alle For alle! Personalet og skolens rådsorgan. For alle elevene og familiene Alle barna og familiene 5. trinn + kirka 3. trinn og kulturskolen Egen HK FAU Miljøarbeider + 7.t Administrasjon Skolen og FAU Miljøarbeider + 7.trinn Egen HK 1. trinn Foreldrene Administrasjonen 14

15 15

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Disse ordene skrev en norsk dikter, Arnulf Øverland, i 1936. Strofen kommer fra diktet Du må ikke

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010 Elvetun skole Handlingsplan mot mobbing februar 2010 1 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing G Handlingsplan mot mobbing Forord av rektor Vadsø videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skolen. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE 2010 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har null toleranse for mobbing. Ingen skal tåle å bli mobbet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2016 Forord av rektor Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing MOBBEPLAN KROKEIDE SKOLE

Handlingsplan mot mobbing MOBBEPLAN KROKEIDE SKOLE MOBBEPLAN KROKEIDE SKOLE 2010-2011 Forord Krokeide skole har valgt å bruke Zero som utgangspunkt for sitt arbeid med å skape et godt skolemiljø og som basis for antimobbearbeidet ved skolen. Krokeide skole

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Tasta skoles SOSIALPEDAGOGISKE HANDLINGSPLAN. En plan for å øke trivselen, forebygge mobbing og avdekke og sette i verk tiltak ved mobbing.

Tasta skoles SOSIALPEDAGOGISKE HANDLINGSPLAN. En plan for å øke trivselen, forebygge mobbing og avdekke og sette i verk tiltak ved mobbing. Tasta skoles SOSIALPEDAGOGISKE HANDLINGSPLAN En plan for å øke trivselen, forebygge mobbing og avdekke og sette i verk tiltak ved mobbing. Planen revideres vår 2009 INNHOLD Innhold Side Forord 3 Elevenes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Haukedalen skole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Haukedalen skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Haukedalen skole Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Avdekking Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Vakt- og tilsynsordninger

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sist revidert 05.02.16 Revidert i SU møte 03.02.16 Forord av rektor Ved vil vi at elevene skal føle seg trygge og ha en god relasjon til medelever og de voksne slik at vi sammen

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Trivselsplan for Alvdal ungdomsskole

Trivselsplan for Alvdal ungdomsskole Trivselsplan for Denne planen omhandler følgende: - Trivselsarbeid, forebygging av krenkende ord og handlinger - Skolens arbeid for å avdekke krenkende ord og handlinger - Problemløsning av mobbesaker

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HORDVIK SKOLE Revidert mars 2012. Forord Arbeidet mot mobbing har fått sin forankring i lovverket. Opplæringsloven kapittel 9a og Læringsplakaten slår fast at alle elever i grunnskoler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

1.1 RELASJON LÆRER - / VOKSEN ELEV RELASJON LÆRER KLASSE / GRUPPE RELASJON ELEV ELEV...7

1.1 RELASJON LÆRER - / VOKSEN ELEV RELASJON LÆRER KLASSE / GRUPPE RELASJON ELEV ELEV...7 0 INNHOLD INNLEDNING: SKOLENS ARBEID MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING...3 1 FOREBYGGING.....4 1.1 RELASJON LÆRER - / VOKSEN ELEV. 5 1.2 RELASJON LÆRER KLASSE / GRUPPE..6 1.3 RELASJON ELEV ELEV....7 1.4

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD Med krenkende atferd forstår vi psykisk og/eller fysiske handlinger som oppleves som krenkende, rettet mot en eller flere personer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato:

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato: Handlingsplan mot mobbing THVS Sist godkjent dato: 03.08.2016 Skolens arbeid mot mobbing... 3 1.1 Virkeområde... 3 Avdekking av mobbing... 5 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole Handlingsplan mot MOBBING Kalvatræet skole Revidert august 2015 Skolens arbeid mot mobbing MÅL: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Mobbing defineres på følgende

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer