Kl.: Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni juni 2010 Kl.: Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Nils-Olav Nøss Aud Karin Søilen Monica Nilsen Gunnar Bakke Helge Andre Njåstad Stig Høgholm Eivind Nævdal-Bolstad MØTANDE VARAMEDLEMER Tordis Nysæter Dag Rune Mo Ragnar Tyssebotn (8. juni) Renate Møgster Klepsvik (9. juni) Ottar Magnar Tangen Inger Signe Ulvund Karin Groth Jørgen Øydvin Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Tordis Nysæter 7. Dag Rune Mo 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Terje Hermansen Sveinung Valle 1

2 12. Anne-Line Innvær 13. Jan Johnson 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Dag Helge Hellen Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Ragnar Tyssebotn Renate Møgster Klepsvik 4. Inger Ulvund 5. Anita Garlid Johannessen 6. Karin Groth 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Ottar Tangen 13. Petter Kvinge Tvedt Dag Helge Hellen 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Stein Inge Ryssdal 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Jørgen Øydvin 7. Cathrine Schjelderup 8. Torill Eidsheim 9. Dan Stian Femoen 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Ola Johan Settem 5. Gunvor Sønnesyn 2

3 SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 4. Sammy Olsen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen frå kl Lars Helge Ljone Ida Karlsen 4. Kjartan Haugsnes RAUDT 1. Dijana Milicevic Saga 2. Terje Kollbotn VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Bjørn Magne Hufthammmer MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Sigmund Olsnes og Elisabeth Eide Tharaldsen valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. FYLKESTINGET 08. JUNI 2010 Ordførar i Ulvik, Mona Haugland Hellesnes, ønskte fylkestinget velkommen til Ulvik og orienterte om Ulvik herad. Fylkestinget held minneord om Berge Sæberg, Peter Rodt og Torstein Hjellum. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 8 representantar hadde ordet. 3

4 I samband med ordskiftet etter talane sette Aslaug Hellesøy fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber opplæringsutvalet å arbeida vidare med sikte på meir samarbeid mellom nærliggande skular/skular i regionen når det gjeld linjeval, -tilbod, lærarkompetanse, bygningar, utstyr, m.m. å unngå at skular har konkurrerande linjer som øydelegg for kvarandre å styrke fagmiljø/parallellar. Terje Kollbotn fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber kultur- og ressursutvalet engasjere seg for å ta vare på Trallebanen i Skjeggedal som eit kulturminne i full drift. Forslaga frå Hellesøy og Kollbotn vart samrøystes vedtekne oversende til fylkesrådmannen. Petter Kvinge Tvedt hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: Årlig tilstandsrapport for videregående opplæring I Stortingsmelding nr. 31, Kvalitet i skolen, foreslår regjeringen at det skal innføres et lovpålegg om at skoleeierne årlig skal utarbeide en rapport som dokumenterer tilstanden i skolen. Dette er fulgt opp i endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, jamfør rundskriv F-12-09: Informasjon om endringer i opplæringslova og privatskolelova. Lovendringen innbærer at skoleeierne drøfter tilstandsrapporten i kommunestyret eller fylkestinget. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan også bygges ut med annen omtale som skoleeierne mener er hensiktsmessig ut fra lokale behov. Departementet fremholder at det er kommunestyre og fylkesting som etter kommuneloven 6 er øverste myndighet i henholdsvis kommuner og fylkeskommuner. Disse politiske organene er følgelig også ansvarlig skoleeier etter opplæringsloven. Videre mener departementet at som ledd i det ansvaret skoleeierne har for å følge opp opplæringsloven og privatskoleloven er det viktig med et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen for å være i stand til å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Vil ordføreren følge rådene fra Kunnskapsdepartementet og legge opp til en årlig debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skolene i fylket? Forslag til vedtak: Fylkestinget ber om at det innføres en årlig debatt om tilstanden og kvaliteten ved skolene. Fylkestinget ber om at det årlig legges frem en kvalitetsmelding for skolene til politisk behandling. Denne meldingen må være tilstrekkelig detaljert slik at fylkestinget kan ivareta sin rolle som ansvarlig skoleeier. Utfordringer og forslag til tiltak må belyses. Oppfølging av vedtak i FT sak 43/08 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring i vidaregåande skular i Hordaland, FT sak 8/10 Forvaltningsrevisjon om Organisering av OT/PPT i Hordaland fylkeskommune og FT sak 9/10 om Forvaltningsrevisjon om fråfall og bortval i vidaregåande opplæring, samt resultater fra lærerevalueringen i Hordaland vil kunne inngå i kvalitetsmeldingen. Fylkestinget vil også fremheve behovet for fortsatt fokus på tiltak mot mobbing, og oppfølging av dette. 4

5 Fylkesordføraren hadde slikt svar: Årleg debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skulane i Hordaland fylkeskommune Det vert vist til interpellasjon frå Petter Kvinge Tvedt (FrP), dagsett 9. april 2010, med spørsmål om fylkesordføraren vil følgje opp endringa i Opplæringlova andre ledd, om krav til å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i den vidaregåande opplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, og leggje opp til ein årleg debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skolane i fylket. Svaret på dette spørsmålet er ja. Det vil bli lagt opp ein årleg debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skolane i fylket på bakgrunn av ein årleg tilstandsrapport. Utdanningsdirektoratet (Udir.) har utarbeidd ein mal for tilstandsrapport som er tilgjengeleg på Udir. sin nettportal - Skoleporten. Denne malen blir nytta som utgangspunkt for arbeidet med tilstandsrapporten. Malen blir og bygd ut med tilstandsvurdering av særlege satsingsområde i Hordaland fylkeskommune. Det blir lagt opp til følgjande prosess for politisk handsaming av tilstandsrapporten om vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune: Tilstandsrapporten vil leggjast fram for Fylkestinget for debatt på møtet den oktober For Fylkesutvalet på møtet den september For Opplærings- og helseutvalet på møtet den september For Yrkesopplæringsnemnda 14. september Fylkestinget vedtok samrøystes at interpellasjonen og svaret vert oversendt til opplærings- og helseutvalet for eventuell vidare drøfting utan handsaming i fylkestinget. 5

6 MELDINGAR Periode: 09. mars juni 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 5/ Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 - kjøp av tjenestepensjon 6/ Havbruksforvalting - Orientering i fylkestinget / Orientering om endring i forvalatningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper) - vurdering av konsekvenser av deltakelse i styrer i Innovasjon Norge 8/ Særskilt godkjenning i fylkestinget av store vegprosjekt 9/ Orientering til fylkestinget - utsett til oktober

7 SAKNR. 19/10 ÅRSMELDING 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Hordaland fylkeskommune vil ha slutt på ufrivillig deltid og intensivera arbeidet med å få større stillingsprosentar for kvinner. Røysting Innstillinga vart samrøystes vedteken. Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. VEDTAK ( ) Fylkestinget tek Årsmelding 2009 Hordaland fylkeskommune til orientering. 20/10 ÅRSMELDING 2009 FOR KONTROLLUTVALET Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner årsmelding 2009 for kontrollutvalet. 21/10 EIGARSKAPSKONTROLL - ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE - REVISJONSRAPPORT Desse gjekk frå som ugilde jfr. forvaltningslova 6,1.ledd e: Dag Rune Mo er styremedlem i Norheimsund Industrier AS Hans Otto Robberstad er styremedlem i Nordhordland Industriservice AS Tordis Nysæter er nestleiar i styret for Sunnhordland industri as Bente Bondhus er styremedlem i Sunnhordland industri as Roald Stenseide sette på vegner av FrP, H, KrF fram slikt forslag: Nytt punkt 1: Fylkestinget syner til vedtak i fylkesutvalet frå 2006 om å etablera ein prosess med dei andre eigarane av arbeidsmarknadsbedriftene om struktur og eigarstrategi. Fylkestinget ber om at dette arbeidet vert iverksett, primært med sikte på at Hordaland fylkeskommune går ut av verksemdene basert på endra oppgåvefordeling mellom fylkeskommunen og kommunane. Røysting Det var 53 representantar til stades. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Stenseide sitt forslag vart vedteke mot 23 røyster (A, Sp, V, SV, R). VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget syner til vedtak i fylkesutvalet frå 2006 om å etablera ein prosess med dei andre eigarane av arbeidsmarknadsbedriftene om struktur og eigarstrategi. Fylkestinget ber om at dette arbeidet vert iverksett, primært med sikte på at Hordaland fylkeskommune går ut av verksemdene basert på endra oppgåvefordeling mellom fylkeskommunen og kommunane. 7

8 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: a) Tilrådingane i punkt 7 i rapporten vert følgt opp. b) Det vert laga ein handlingsplan innan som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å rette opp situasjonen, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. 22/10 FORVALTNINGSREVISJON - OPPRETTING AV SKYSS - REVISJONSRAPPORT Harald Hove sette fram slikt forslag på vegner av V og A: Fristen i punkt 2 vert endra til Pål Kårbø sette fram slikt forslag på vegner av KrF, H og FrP: Fristen i punkt 2 vert endra til Røysting Innstillinga med Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK ( ) Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1 Det vert utarbeidd ein plan for korleis Skyss kan innfri mål og strategiar for kollektivtransporten i Hordaland fylkeskommune. I dette ligg også organisering og bemanning i Skyss for å takla ein ordinære driftssituasjon. Utgangspunktet for dette arbeidet er vurderingane i punkt 7 i rapport Oppretting av Skyss. 2 Planen vert lagt fram innan /10 KLIMAPLAN FOR HORDALAND. FORSLAG Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag på vegner av redaksjonskomiteen (Tom-Christer Nilsen, Joril Christensen og Harald Hove): 8

9 Forslag 1 Fylkestinget vedtar Klimaplan for Hordaland med følgjande mål: Redaksjonskomiteens kommentar 2 Klimagassutslepp: Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 22 % innan 2020 i høve til 1991 (30 % i høve til 2007) og 30 % innan 2030 i høve til Energi: Energibruk til stasjonære føremål og prosessføremål i Hordaland skal reduserast med 30 % innan Innan 2030 skal energibehovet til alle føremål i størst mogleg grad dekkjast av fornybare energikjelder utan tap av naturmangfald. 4 H: Første setning endres til: Energibruken skal reduserast og gjerast bærekraftig gjennom effektivisering og bruk av ny fornybar energi. Punktene endres til: A) Energibruken i Hordaland skal endrast slik at energibruken vert bærekraftig og klimavennlig. 5 H: Tillegg E) Energioverføring fra produsent til forbruk må skje på ein måte som minimerer energitapet. 6 Klimatilpassing: Hordaland skal vere best mogleg budd på klimaendringane, og klimatilpassing skal baserast på føre-var-prinsippet, forsking og kunnskap om lokale tilhøve. 7 Fylkestinget vedtar strategiar, delmål og retningsliner slik det går fram av klimaplanen 8 Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram ei eiga utgreiing om mogleg regional planbestemming om byggeforbod lågare enn 2 meter over middelvasstand dissens H Anbefales ikkje vedtatt Dissens H Dagens tekst: A) Energibruken i Hordaland skal reduserast med 30% innan Fylkestinget sluttar seg i hovudsak til forslag til 9

10 Handlingsprogram, men ber om at endeleg utforma program blir lagt fram for fylkestinget i oktober. 10 Frp: Fylkestinget ber om at endeleg utforma program blir lagt fram for fylkestinget i oktober. 11 Fylkestinget vil kome attende til budsjettmessige behov til handlingsprogrammet i den årelege budsjetthandsaminga. 12 Fylkestinget oppmoder statlege styresmakter og etatar om å iverksette dei statlege oppgåvene som står i handlingsprogrammet. Fylkestinget føreset også at kommunane i Hordaland aktivt medverkar på sine område. 13 Fylkestinget meiner det er behov for ekstraordinær statleg finansiering for å kunne gjennomføre dei store klimatiltaka. Særleg på transportsektoren, med auka satsing på kollektivtransport og utviding av bybanen er det behov for ein eiga finansieringsordning frå staten. 14 Fylkestinget går inn for at det blir etablert ei ordning der staten kjøper klimakvoter frå kommunesektoren for å finansiere tiltak som gir effekt i form av utsleppsreduksjon av CO 2. Dette vil kunne bli eit viktig tiltak for å sikre store kollektivsatsingar og vidare utbygging av Bybanen i Bergensregionen. Ei slik ordning må etablerst snarast, og seinast innan utgangen av Fylkestinget ber om at eventuell oppretting av eit fylkeskommunalt klimafond blir utgreidd. 16 SV: Tilleggsforslag Skal Hordaland fylke sine ambisiøse klimamål nåast, ber Hordaland fylkesting om at utsleppsløyve for gasskraftverket på Mongstad vert trekt attende, då føresetnadane for løyve ikkje er oppfylt. Om gasskraftverket på Mongstad vert drifta m.o.t forsyningstryggleiken i Bergen, ber fylkestinget om at styresmaktene kompenserar utsleppa med andre tiltak som full finansiering av Bergensbana slik at reisetida vert redusert til 4 timar, utbyggjing av bybane til alle bydelar i Bergen og auka overføringar til kollektivtransporten i Ansees ivaretatt i 9 Anbefales ikke vedtatt. V varsler eget forslag 10

11 fylket, slik at dei samla klimagassutsleppa kan reduserast i høve til plan. ENDRINGSFORSLAG TIL PUNKTER I PLANEN (HOVEDDOK) 17 A: Grøn teknologi. Ny og betre teknologi er avgjerande for å skapa ei betre framtid, det er viktig både for klimatiltaka og for å skapa ny og bærekraftig næringsutvikling som me alle er avhengig av. Anbefales innarbeidet i teknologikapittel Teknologiutvikling, som av lavutslippsutvalget er peikt på som ein av dei viktige faktorane, har kanskje vorte noko dårleg handsama i planen. Her har vi ein del verkemiddel, som vi bør peike på. Foreslår eit eige kapittel på teknologiutvikling og bruk, se under Kap. 4: Energi 18 A: Tillegg 4.1 (?) Klimaendringar er ein felles global utfordring der alle må vera med for å finna løysingar medtanke på å skapa gode levekår for komande generasjonar. Svært mykje av innsatsen må setjast inn på å redusera energiforbruket, anten det kjem frå fornybar energi eller det kjem frå fossile energikjelder 19 SV: 4.9 Strategi B Nye punkt: 3. Det vert lagt til rette for at cruiseskip brukar fornybar energi/elektrisk kraft når dei ligg i hamn i fylket Det skal etablerast eit biogassanlegg i Rådalen. Matavfall, avfall frå næringsindustrien og avfall frå vassog avløpsnettet i Hordaland skal leverast til biogassanlegget. 21 A: 4.9 Strategi B, nytt punkt (?) Biobrenselanlegget i Rådalen er viktig i arbeidet med å sanere oljefyringsanlegg i den tettast befolka delen av Hordaland. Fylkeskommunen vil derfor arbeide aktivt for at meir avfall vert tilført anlegget til BIR. 22 A: 4.9 Strategi B, nytt punkt (?) Det offentlege bør nytte aktivt si eigarmakt i BKK, BOH, BIR og Statoil slik at bedriftene prioriterer tiltak som vil bidra positivt til å redusere Ansees innarbeidet i 3 Ansees innarbeidet i punkt om landstrøm Anbefales ikke vedtatt med endringar Redaksjonskomiteen vurderer dette som vanskeleg, å få levert alt avfall frå vass- og avløpsnett og alt matavfall. Det kan vere naturleg å bruke avfallsressursen og andre stader. 11

12 klimautfordringene. 23 SV: 4.9 Strategi C Nytt punkt 3: Effektivisering og modernisering av eksisterande vasskraftverk 24 SV: 4.9 Strategi D: Nytt punkt 3: Det skal stimulerast til forsøksprosjekt med bygging av lågenergihus og passivhus i område der dette er eigna Kap 5: Forbruk og Avfall 25 SV: 5.6 Strategi F: Nye punkt: 6. Alt avfall skal gjenvinnast eller forbrennast i nærleiken av der det vert produsert. Ein bør unngå at avfall vert sendt ut av regionen til t.d. Sverige. Anbefales ikke vedtatt Det kan i mange tilfelle vere naturleg å handsama td spesialavfall på få sentrale stader for td destruksjon av farleg avfall Påverka styresmaktene til å redusera forbrenningsavgifta slik at det vil løna seg å levera avfallet der det vert produsert. 27 SV: 5.6 Strategi G: Nye punkt: 3. Restavfall frå biogassanlegget vert brukt til gjødsel og skal i den grad det er mogleg erstatta kunstgjødsel. 28 SV: 5.6 Ny strategi H: Oppfølging av eksisterande verkemidlar. Fleire verkemiddel er innførte i avfallsektoren dei siste åra for å redusera klimagassutsleppa. Dei viktigaste er innføring av forbod mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall og krav om oppsamling av metangass frå avfallsdeponi. Forslag til tiltak: Innarbeida rutinar for å følgja opp og kontrollera at retningslinene for å redusera klimautsleppa vert følgde Anses gjennomført ved avgiftsreduksjon 12

13 29 SV: 5.6 Ny strategi H: Oppfølging av eksisterande verkemidlar. med endring Regionalt samarbeid om handsaming av avfall: Ei rekkje interkommunale og private renovasjonsanlegg har gått saman om å selja avfall til Sverige og det går daglege trailerlass over store strekningar. Forslag til tiltak: Stimulera til betre regionalt samarbeid om levering og behandling av avfall i eigen region. Kapittel 6: Bygningar 30 SV: 6.7 Strategi A Nytt punkt 8: Alle nye hus skal dokumentera framtidig energiforbruk og det skal vera krav til mest mogleg miljøvenleg oppvarming. Det skal stimulerast til installasjon av varmepunmpe i eldre hus, og oljefyring vert som hovudregel forbode. 31 SV: 6.7 Strategi A Nytt punkt 9: Stimulera til bygging av fleire passivhus og lågenergihus og at eigna bustadområde/tomter vert sett av til dette. 32 A: 6.7 Strategi B: Nytt punkt (?) HFK i samarbeid med kommunane Hordaland skal verte den fremste regionen innan energi og miljøriktig boligbygging innan Det skal utarbeidast ein strategi for utvikling av ein slik framtidsretta kompetanse innan boligbygging som involverer bransjen, utdannings- og forskningsmiljøa og andre relevante aktørar. Høgskolen i Bergen er sentral i dette arbeidet. Samtlege kommunar utfordrast til å innarbeide dette i sine (areal)planer. HFK vil arbeide aktivt med å legge til rette for fagmesser og konferansar innanfor temaet. Anbefales ikke vetdtatt. med endring Hovuddelen er her dekka i nye bygningskrav, gjeldande frå i fjor 13

14 Kap 7 Arealbruk og transport 33 A: (?) tilleggsforslag: Skipstrafikken på Bergen hamn er ei stor kjelde til forureining, med svært store utslepp av CO2, av Nox, av partiklar og av støy. Støy er ei forureining som plagar folk flest og som må takast meir på alvor. Særleg cruiseskipa fører med seg store klimaskadelege utslepp. Dette kan reduserast kraftig ved å ta i bruk elektrisk energi produsert av brenselceller. Det må leggjast til rette for at skip ved kai må kjøpa straum frå brenselceller som eit alternativ til drift av eigne dieselgeneratorar. Så lenge det er svært vanskeleg å få til eit overføringsnett med kapasitet på å levere vanleg landstraum så er dette eit viktig tiltak, både som næringsutvikling og som eit svært viktig lokalt klimatiltak. 34 H: Tillegg til avsnitt om køprising pkt Køprising har relativt liten klimaeffekt, totaltrafikken vert berre redusert med om lag 0,5%. Det totale reduserte klimagassutslippet er rekna til ca tonn ved ei innkreving på rundt 150 mill i året i avgifter. 35 FRP: Pkt Utgår 36 H: denne delen utgår i : Innføring av avgiftsparkering ved kjøpesentra, i bydelssentra og i større tettstadermed god kollektivdekning er eit aktuelt kommunalt verkemiddel som likestillar konkurransekrafta til sentrale og meir perifere næringsbygg 37 SV: pkt 7.6 Strategi D: Avgrensa biltrafikken Trafikkregulering: punkt 5 vert endra til: Det vert innført rushtidsavgift (vegprising) for personbilar i Bergensregionen Anses innarbeidd i planen Foreslår at vi tek inn i Handlingsprogrammet under tiltak Landstraum: Dette bør og inkludere satsing på utvikling av brenselcelleteknologi der det ikkje er hensiktsmessig med ordinær nettilkobling. Anbefales ikke vedtatt Anbefales ikke vedtatt Anses innarbeidet Store deler av premissen er dekka i eksisterande tekst, og dei delane som gjeld annan ureining er kanskje ikkje relevant her. Dissens: H Punktet gjeld restriksjonar på parkering Dagens tekst: (usikker på kvar dette høyrer heime, finner det ikkje igjen) Biltrafikken i Bergensregionen skal reduserast til 30 % av alle reiser i I resten av fylket skal biltrafikken reduserast monaleg. 14

15 38 A: (?) Bruk av biogass er den mest miljøvenlege bruken av gass. Ikkje berre har gassen små utslepp i seg sjølv, metangass er ein gass som alternativt ville nå ut i atmosfæren og vera 21 gonger så klimafiendtleg som Co2. For å auka bruken av klimanøytral biogass som drivstoff på bussar og andre tunge køyretøy må det innførast statlege verkemidlar som tilskotsordningar for innkjøp av biogassbussar. 39 SV: Det ligg føre planar om eit biogassanlegg i nærleiken av noverande forbrenningsanlegg i Rådalen. Det er viktig at biogassanlegget vert realisert så snart som råd slik at produksjon av biogass kan starta opp. Organisk materiale som fiskeavfall og anna matavfall vert i dag sendt til Danmark. I transportsektoren kan biogass erstatta bruk av fossilt brennstoff. Biogass kan brukast i transportsektoren som drivstoff til bussar, renovasjonsbilar, ferjer og hurtigbåtar, og som tilskot til forbrenningsovnane. 40 SV: 7.6 Strategi A: Delmål miljøvenleg transportnett: retningsline 5 endrast til: Ved nye vegutbyggingar skal det byggjast samanhengande sykkelvegar i ein avstand på minst 5 km ut frå lokalsenter/kommunesenter 41 SV: 7.6 Strategi C; Nytt punkt 7b: Effektiv, billeg og rask kollektivtransport også utover i distrikta utanfor regionsentra Anbefales ikke vedtatt Anbefales ikke vedtatt SV og As forslag utfyller kvarandre SV og As forslag utfyller kvarandre Planen dekker og eksisterande vegar Viktig, men ikkje klimarelevant 42 H: pkt 7.6 strategi d pkt 13 Endres til: Minst 70% av alle personreiser i Bergensregionen skal i 2030 skje enten gjennom bruk av kollektivtransport eller vere basert på bruk av fornybar energi. 43 SV: 7.6 Strategi E: 15

16 Delmål lette kjøretøy: Nytt punkt 2: - Alle fylkeskommunale kjøretøy skal gå på drivstoff som er mest optimalt i forhold til klima 44 SV: 7.6 Strategi E: Delmål tunge kjøretøy: Nytt punkt 2: - Ved framtidige anbod på kollektivtrafikk i fylkeskommunen skal det stillast krav til bruk av biogass og elektrisitet fornybar energi som drivstoff. 45 SV: 7.6 Strategi E: Delmål tunge kjøretøy: Nytt punkt 4: - Det skal innførast ei fylkeskommunal/statleg tiltakspakke med gode insentivordningar for å få fart på satsinga på klimanøytralt drivstoff som elektrisitet og biogass. med endring med endring 46 A: Tillegg pkt 7.6 (?) For å nå ambisiøse klimamål i dei tettast befolka områda i fylket må felta sykkel, gangveg og kollektiv prioriterast i høve til tilrettelegging for privatbil. Det er trong for å styrke kollektivtrafikken i arbeidet med å avgrense bilbruk og at andre tiltak som færre heildagsparkeringsplassar i sentrum, køprising, samt fleire bilfrie gater og områder Ansees innarbeidet 47 Frp: Pkt. 7.6 Delmål 3 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør 48 Frp: Delmål 4 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør Disse punkta ligg i innstillinga. Dissens H Dagens tekst: Fortetting skal vere hovudprinsipp for ny utbygging. Potensialet for fortetting skal utnyttast før nye utbyggingsområde vert planlagt. Dissens H Dagens tekst: Offentlege og private verksemder, tenesteyting og fritidstilbod skal ha ei 16

17 49 H: Retningslinje 3 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør 50 Frp: Retningslinje 4 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør lokalisering som reduserer transportbehovet for tilsette og publikum. Lokalisering av bustader skal vere nær lokal tenesteyting. Dissens H Retningsline 3. Fortetting 3.1. Ved alle rea utbyggingar utanfor eksisterande tettstader skal det krevjast klimarekneskap Langsiktig utbyggingsgrense mot LNF-områda skal fastsetjast i kommuneplan. Dissens H Retningsline 4. Innføre fire retningsliner under delmål lokalisering 4.1. Bustader skal lokaliserast rea log, nær kollektivakser og/eller i gangavstand til skule og barnehage 4.2. Verksemder for kommunedekkjande tenesteyting skal som hovudprinsipp lokaliserast i gangavstand frå kommunesenter og med god kollektivdekning. Lokalretta tenesteyting skal lokaliserast sentralt i lokalsenter 4.3 Større arbeidsplassar (meir enn 10 tilsette) og/eller publikumsretta verksemder skal lokaliserast i sentrumsområde/tettstader/sentra, ved transportknutepunkt med god kollektivdekning. Arealkrevjande verksemder som ikkje er publikumsretta, skal lokaliserast utanfor sentrumsområde, med kollektivdekning og god tilkomst til hovudvegnettet. 4.4 Ved lokalisering av alle nye rea arbeidsplassar og/eller publikumsretta verksemder, skal utslepp frå transport i driftsfasen bereknast, t.d. ved bruk av Statsbygg sin rea 51 H: Endring 8.2.3: Utsleppstalet vert endra til nettoutsleppsendringa som er ca 0,9 mill t. 52 H: Tillegg som nest siste setning: Anbefales ikke vedtatt 17

18 Karbonfanging og lagring er et komplisert spørsmål, og det krever en sterk satsing på forsking rundt spørsmålet. 53 A: 8.4 For fullt ut å utnytte dei føremonar Hordaland samla har, bør klimaplanen i langt større grad fokusere på jordvern, miljøriktig landbruk og bruk av skog i et klimaperspektiv. Disse felta vil i framtida verte ein enda viktigare del av den nasjonale strategien for å få ned dei nasjonale klimautsleppa. HFK kan verte ein drivkraft på nasjonalt plan og eit føregangsfylke. 54 SV: 8.6. strategi A: Arbeidet med miljøsertifisering av næringslivet må intensiverast. 55 H: Tillegg 8.6 strategi C og i handlingsprogram: Utarbeide eigne tiltak for reduksjon av klimautslipp i landbruket, jfr SFT (2005): Senking av nitrogeninnholdet i fôr og forbedret foring av husdyr. Redusert nitrogengjødsling av jordbruksareal. Biogassproduksjon ved anaerob nedbrytning av gjødsel og våtorganisk avfall. Anbefales ikke vedtatt Anses dekket i planens formulering Ivareteke i planen Flest muleg private bedrifter i Hordaland skal vere miljøsertifiserte. Minst 25% av bedriftene med fleire enn 10 tilsette skal vere miljøsertifiserte ved utgangen av SV: Tillegg 8.6. strategi C Biorestar frå biogassanlegg kan erstatta kunstgjødsel i jordbrukssektoren 57 SV: Tillegg 8.6. strategi C Tiltak for ta vare på kulturlandskapet: Stimulera til rydding og utnytting av sitkagranskog og erstatta sitkagrana med norske treslag. Anbefales ikke vedtatt Ikkje klimarelevant 18

19 58 H: Frem til revidert plan vert lagt frem for fylkestinget i oktober, vert det utarbeidd eit eige kapittel knytt til teknologiutvikling med oversikt over verkemiddel og moglegheiter/potensiale, jfr. Lavutslippsutvalgets vurering av potensialet og tufta på vedlagte heilskaplege forslag HANDLINGSPLAN 59 A: Nytt tiltak: LED teknologi. Det må satsast på led teknologi, ein teknologi som saman med rørsledetektorar kan føra til svært store innsparingar både i energiforbruk og ikkje minst i vedlikehaldsutgifter. 60 Framlegg til tiltak:. Energiforbruk og kostnader skal deretter samanliknast med ein liknande skule som brukar tradisjonell tekonologi. teknologi for å samla erfaringar. der leverandørar og produsentar av grøn teknologi får vist fram og seld sin produkt og idear. På klimamessene må der også vera innleiingar, foredrag og debattar om klimaspørsmål og teknologi. Det bør lagast til eit ambulerande team som kan reisa rundt på vidaregåande skular og undervisa i klimaspørsmål -. - Det må utarbeidast ein handlingsplan for utvikling og bruk av klimateknologi i Hordaland med tanke på næringsutvikling. 61 SV: : Delmål sykkel: punkt 1 vert endra til: Utbygging av sykkelvegnettet i Hordaland skal prioriterast punkt 1 kulepunkt 4 endrast til: Ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear i heilskapleg teknologikapittel med endringar Anbefales ikke vedtatt. Dagens tekst er mer dekkende. Framlegg: Det startast eit prøveprosjekt med dei vidaregåande skulane der ein skule vert utstyrt med led tekonlogi Vegstrekningar må utstyrast med veglys basert på led Det må arrangerast klimamesser ulike stader i fylket Det bør vurderast om klima og klimateknkologi skal verta eit fag i den vidaregåande skulen Hordaland bør ha som målsetjing å verta best i Europa på bruk av brenselceller på ulike område. Dagens tekst: - Utarbeide hovudvegplan for sykkel i Hordaland. - Innan 2020 skal eit hovudnett for sykkel i 5 km avstand frå alle lokalsentra og større arbeidsplassar i Hordaland vere ferdig. Innan 2020 skal Bergensområdet ha eit samanhengande og direkte hovudnett for sykkel gjennom Bergen sentrum og til bydelssentra i 19

20 punkt 1 kulepunkt 5 endrast til: Trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular slik at foreldre vel å la barna gå til skulen i staden for å bli køyrde med privatbil Fyllingsdalen, Loddefjord, Åsane, Ytrebygda og dei regionale sentra Knarvik, Straume og Osøyro. - Ved alle vegutbyggingar skal det settast av nok areal og byggast eigne sykkeltrasear/ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear. Trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular. Dissens H 62 H: Forslag Tema 5.4 Retningslinje 4 tas ut Anbefales ikke vedtatt 63 H: ny rullebane Flesland tas ut Dissens V Dagens tekst: I eit klimaperspektiv bør det ikkje byggjast ny rullebane på Bergen lufthamn. Passasjergrunnlaget for ei ny rullebane må sjåast i samanheng med mål og tiltak knytt til utbetring av Bergensbanen. 64 H: ) strykes Dagens tekst: Innføre avgift på parkering på kjøpesentra og redusere talet på parkeringsplassar (sjå tiltak på kollektivtransport) 65 H: Fjernes Anbefales ikke vedtatt Dissens H Køprising i Bergensområdet 66 H: 5.4.3b Tilleggspunkt: Innføring av lavslippsoner i Bergen (begrensinger basert på konkret forurensing) 67 Plan, handlingsplan inkludert samandrag vert endra i tråd med vedtaket her. 68 Tillegg plasserast på passande stad: I vurderinga av tiltaka i planen vert det lagt vekt på kor mykje dei einskilde tiltake bidreg til å løyse klimaproblem. Kor mykje dei bidreg til å løyse andre ureiningsproblem og utfordringar som td støy, luftkvalitet/partikkelureining og anna ureining kan vere eit positivt argument ved valg mellom virkemiddel 20

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 1400 1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4471 og 5578 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer