Kl.: Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni juni 2010 Kl.: Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Nils-Olav Nøss Aud Karin Søilen Monica Nilsen Gunnar Bakke Helge Andre Njåstad Stig Høgholm Eivind Nævdal-Bolstad MØTANDE VARAMEDLEMER Tordis Nysæter Dag Rune Mo Ragnar Tyssebotn (8. juni) Renate Møgster Klepsvik (9. juni) Ottar Magnar Tangen Inger Signe Ulvund Karin Groth Jørgen Øydvin Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Joril Christensen 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Tordis Nysæter 7. Dag Rune Mo 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 10. Guro Fosse Haraldsen 11. Terje Hermansen Sveinung Valle 1

2 12. Anne-Line Innvær 13. Jan Johnson 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Dag Helge Hellen Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Ragnar Tyssebotn Renate Møgster Klepsvik 4. Inger Ulvund 5. Anita Garlid Johannessen 6. Karin Groth 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Ottar Tangen 13. Petter Kvinge Tvedt Dag Helge Hellen 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Stein Inge Ryssdal 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Jørgen Øydvin 7. Cathrine Schjelderup 8. Torill Eidsheim 9. Dan Stian Femoen 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Ola Johan Settem 5. Gunvor Sønnesyn 2

3 SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Sylta 4. Sammy Olsen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Mette Holmefjord Olsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen frå kl Lars Helge Ljone Ida Karlsen 4. Kjartan Haugsnes RAUDT 1. Dijana Milicevic Saga 2. Terje Kollbotn VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Bjørn Magne Hufthammmer MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Sigmund Olsnes og Elisabeth Eide Tharaldsen valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. FYLKESTINGET 08. JUNI 2010 Ordførar i Ulvik, Mona Haugland Hellesnes, ønskte fylkestinget velkommen til Ulvik og orienterte om Ulvik herad. Fylkestinget held minneord om Berge Sæberg, Peter Rodt og Torstein Hjellum. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 8 representantar hadde ordet. 3

4 I samband med ordskiftet etter talane sette Aslaug Hellesøy fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber opplæringsutvalet å arbeida vidare med sikte på meir samarbeid mellom nærliggande skular/skular i regionen når det gjeld linjeval, -tilbod, lærarkompetanse, bygningar, utstyr, m.m. å unngå at skular har konkurrerande linjer som øydelegg for kvarandre å styrke fagmiljø/parallellar. Terje Kollbotn fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber kultur- og ressursutvalet engasjere seg for å ta vare på Trallebanen i Skjeggedal som eit kulturminne i full drift. Forslaga frå Hellesøy og Kollbotn vart samrøystes vedtekne oversende til fylkesrådmannen. Petter Kvinge Tvedt hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: Årlig tilstandsrapport for videregående opplæring I Stortingsmelding nr. 31, Kvalitet i skolen, foreslår regjeringen at det skal innføres et lovpålegg om at skoleeierne årlig skal utarbeide en rapport som dokumenterer tilstanden i skolen. Dette er fulgt opp i endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, jamfør rundskriv F-12-09: Informasjon om endringer i opplæringslova og privatskolelova. Lovendringen innbærer at skoleeierne drøfter tilstandsrapporten i kommunestyret eller fylkestinget. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan også bygges ut med annen omtale som skoleeierne mener er hensiktsmessig ut fra lokale behov. Departementet fremholder at det er kommunestyre og fylkesting som etter kommuneloven 6 er øverste myndighet i henholdsvis kommuner og fylkeskommuner. Disse politiske organene er følgelig også ansvarlig skoleeier etter opplæringsloven. Videre mener departementet at som ledd i det ansvaret skoleeierne har for å følge opp opplæringsloven og privatskoleloven er det viktig med et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen for å være i stand til å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Vil ordføreren følge rådene fra Kunnskapsdepartementet og legge opp til en årlig debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skolene i fylket? Forslag til vedtak: Fylkestinget ber om at det innføres en årlig debatt om tilstanden og kvaliteten ved skolene. Fylkestinget ber om at det årlig legges frem en kvalitetsmelding for skolene til politisk behandling. Denne meldingen må være tilstrekkelig detaljert slik at fylkestinget kan ivareta sin rolle som ansvarlig skoleeier. Utfordringer og forslag til tiltak må belyses. Oppfølging av vedtak i FT sak 43/08 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpassa opplæring, læringsmiljø og fråværsføring i vidaregåande skular i Hordaland, FT sak 8/10 Forvaltningsrevisjon om Organisering av OT/PPT i Hordaland fylkeskommune og FT sak 9/10 om Forvaltningsrevisjon om fråfall og bortval i vidaregåande opplæring, samt resultater fra lærerevalueringen i Hordaland vil kunne inngå i kvalitetsmeldingen. Fylkestinget vil også fremheve behovet for fortsatt fokus på tiltak mot mobbing, og oppfølging av dette. 4

5 Fylkesordføraren hadde slikt svar: Årleg debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skulane i Hordaland fylkeskommune Det vert vist til interpellasjon frå Petter Kvinge Tvedt (FrP), dagsett 9. april 2010, med spørsmål om fylkesordføraren vil følgje opp endringa i Opplæringlova andre ledd, om krav til å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i den vidaregåande opplæringa knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, og leggje opp til ein årleg debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skolane i fylket. Svaret på dette spørsmålet er ja. Det vil bli lagt opp ein årleg debatt i fylkestinget om tilstanden og kvaliteten ved skolane i fylket på bakgrunn av ein årleg tilstandsrapport. Utdanningsdirektoratet (Udir.) har utarbeidd ein mal for tilstandsrapport som er tilgjengeleg på Udir. sin nettportal - Skoleporten. Denne malen blir nytta som utgangspunkt for arbeidet med tilstandsrapporten. Malen blir og bygd ut med tilstandsvurdering av særlege satsingsområde i Hordaland fylkeskommune. Det blir lagt opp til følgjande prosess for politisk handsaming av tilstandsrapporten om vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune: Tilstandsrapporten vil leggjast fram for Fylkestinget for debatt på møtet den oktober For Fylkesutvalet på møtet den september For Opplærings- og helseutvalet på møtet den september For Yrkesopplæringsnemnda 14. september Fylkestinget vedtok samrøystes at interpellasjonen og svaret vert oversendt til opplærings- og helseutvalet for eventuell vidare drøfting utan handsaming i fylkestinget. 5

6 MELDINGAR Periode: 09. mars juni 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 5/ Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 - kjøp av tjenestepensjon 6/ Havbruksforvalting - Orientering i fylkestinget / Orientering om endring i forvalatningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper) - vurdering av konsekvenser av deltakelse i styrer i Innovasjon Norge 8/ Særskilt godkjenning i fylkestinget av store vegprosjekt 9/ Orientering til fylkestinget - utsett til oktober

7 SAKNR. 19/10 ÅRSMELDING 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag: Hordaland fylkeskommune vil ha slutt på ufrivillig deltid og intensivera arbeidet med å få større stillingsprosentar for kvinner. Røysting Innstillinga vart samrøystes vedteken. Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. VEDTAK ( ) Fylkestinget tek Årsmelding 2009 Hordaland fylkeskommune til orientering. 20/10 ÅRSMELDING 2009 FOR KONTROLLUTVALET Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK ( ) Fylkestinget godkjenner årsmelding 2009 for kontrollutvalet. 21/10 EIGARSKAPSKONTROLL - ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE - REVISJONSRAPPORT Desse gjekk frå som ugilde jfr. forvaltningslova 6,1.ledd e: Dag Rune Mo er styremedlem i Norheimsund Industrier AS Hans Otto Robberstad er styremedlem i Nordhordland Industriservice AS Tordis Nysæter er nestleiar i styret for Sunnhordland industri as Bente Bondhus er styremedlem i Sunnhordland industri as Roald Stenseide sette på vegner av FrP, H, KrF fram slikt forslag: Nytt punkt 1: Fylkestinget syner til vedtak i fylkesutvalet frå 2006 om å etablera ein prosess med dei andre eigarane av arbeidsmarknadsbedriftene om struktur og eigarstrategi. Fylkestinget ber om at dette arbeidet vert iverksett, primært med sikte på at Hordaland fylkeskommune går ut av verksemdene basert på endra oppgåvefordeling mellom fylkeskommunen og kommunane. Røysting Det var 53 representantar til stades. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Stenseide sitt forslag vart vedteke mot 23 røyster (A, Sp, V, SV, R). VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget syner til vedtak i fylkesutvalet frå 2006 om å etablera ein prosess med dei andre eigarane av arbeidsmarknadsbedriftene om struktur og eigarstrategi. Fylkestinget ber om at dette arbeidet vert iverksett, primært med sikte på at Hordaland fylkeskommune går ut av verksemdene basert på endra oppgåvefordeling mellom fylkeskommunen og kommunane. 7

8 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: a) Tilrådingane i punkt 7 i rapporten vert følgt opp. b) Det vert laga ein handlingsplan innan som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å rette opp situasjonen, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. 22/10 FORVALTNINGSREVISJON - OPPRETTING AV SKYSS - REVISJONSRAPPORT Harald Hove sette fram slikt forslag på vegner av V og A: Fristen i punkt 2 vert endra til Pål Kårbø sette fram slikt forslag på vegner av KrF, H og FrP: Fristen i punkt 2 vert endra til Røysting Innstillinga med Kårbø sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK ( ) Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1 Det vert utarbeidd ein plan for korleis Skyss kan innfri mål og strategiar for kollektivtransporten i Hordaland fylkeskommune. I dette ligg også organisering og bemanning i Skyss for å takla ein ordinære driftssituasjon. Utgangspunktet for dette arbeidet er vurderingane i punkt 7 i rapport Oppretting av Skyss. 2 Planen vert lagt fram innan /10 KLIMAPLAN FOR HORDALAND. FORSLAG Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag på vegner av redaksjonskomiteen (Tom-Christer Nilsen, Joril Christensen og Harald Hove): 8

9 Forslag 1 Fylkestinget vedtar Klimaplan for Hordaland med følgjande mål: Redaksjonskomiteens kommentar 2 Klimagassutslepp: Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast med 22 % innan 2020 i høve til 1991 (30 % i høve til 2007) og 30 % innan 2030 i høve til Energi: Energibruk til stasjonære føremål og prosessføremål i Hordaland skal reduserast med 30 % innan Innan 2030 skal energibehovet til alle føremål i størst mogleg grad dekkjast av fornybare energikjelder utan tap av naturmangfald. 4 H: Første setning endres til: Energibruken skal reduserast og gjerast bærekraftig gjennom effektivisering og bruk av ny fornybar energi. Punktene endres til: A) Energibruken i Hordaland skal endrast slik at energibruken vert bærekraftig og klimavennlig. 5 H: Tillegg E) Energioverføring fra produsent til forbruk må skje på ein måte som minimerer energitapet. 6 Klimatilpassing: Hordaland skal vere best mogleg budd på klimaendringane, og klimatilpassing skal baserast på føre-var-prinsippet, forsking og kunnskap om lokale tilhøve. 7 Fylkestinget vedtar strategiar, delmål og retningsliner slik det går fram av klimaplanen 8 Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram ei eiga utgreiing om mogleg regional planbestemming om byggeforbod lågare enn 2 meter over middelvasstand dissens H Anbefales ikkje vedtatt Dissens H Dagens tekst: A) Energibruken i Hordaland skal reduserast med 30% innan Fylkestinget sluttar seg i hovudsak til forslag til 9

10 Handlingsprogram, men ber om at endeleg utforma program blir lagt fram for fylkestinget i oktober. 10 Frp: Fylkestinget ber om at endeleg utforma program blir lagt fram for fylkestinget i oktober. 11 Fylkestinget vil kome attende til budsjettmessige behov til handlingsprogrammet i den årelege budsjetthandsaminga. 12 Fylkestinget oppmoder statlege styresmakter og etatar om å iverksette dei statlege oppgåvene som står i handlingsprogrammet. Fylkestinget føreset også at kommunane i Hordaland aktivt medverkar på sine område. 13 Fylkestinget meiner det er behov for ekstraordinær statleg finansiering for å kunne gjennomføre dei store klimatiltaka. Særleg på transportsektoren, med auka satsing på kollektivtransport og utviding av bybanen er det behov for ein eiga finansieringsordning frå staten. 14 Fylkestinget går inn for at det blir etablert ei ordning der staten kjøper klimakvoter frå kommunesektoren for å finansiere tiltak som gir effekt i form av utsleppsreduksjon av CO 2. Dette vil kunne bli eit viktig tiltak for å sikre store kollektivsatsingar og vidare utbygging av Bybanen i Bergensregionen. Ei slik ordning må etablerst snarast, og seinast innan utgangen av Fylkestinget ber om at eventuell oppretting av eit fylkeskommunalt klimafond blir utgreidd. 16 SV: Tilleggsforslag Skal Hordaland fylke sine ambisiøse klimamål nåast, ber Hordaland fylkesting om at utsleppsløyve for gasskraftverket på Mongstad vert trekt attende, då føresetnadane for løyve ikkje er oppfylt. Om gasskraftverket på Mongstad vert drifta m.o.t forsyningstryggleiken i Bergen, ber fylkestinget om at styresmaktene kompenserar utsleppa med andre tiltak som full finansiering av Bergensbana slik at reisetida vert redusert til 4 timar, utbyggjing av bybane til alle bydelar i Bergen og auka overføringar til kollektivtransporten i Ansees ivaretatt i 9 Anbefales ikke vedtatt. V varsler eget forslag 10

11 fylket, slik at dei samla klimagassutsleppa kan reduserast i høve til plan. ENDRINGSFORSLAG TIL PUNKTER I PLANEN (HOVEDDOK) 17 A: Grøn teknologi. Ny og betre teknologi er avgjerande for å skapa ei betre framtid, det er viktig både for klimatiltaka og for å skapa ny og bærekraftig næringsutvikling som me alle er avhengig av. Anbefales innarbeidet i teknologikapittel Teknologiutvikling, som av lavutslippsutvalget er peikt på som ein av dei viktige faktorane, har kanskje vorte noko dårleg handsama i planen. Her har vi ein del verkemiddel, som vi bør peike på. Foreslår eit eige kapittel på teknologiutvikling og bruk, se under Kap. 4: Energi 18 A: Tillegg 4.1 (?) Klimaendringar er ein felles global utfordring der alle må vera med for å finna løysingar medtanke på å skapa gode levekår for komande generasjonar. Svært mykje av innsatsen må setjast inn på å redusera energiforbruket, anten det kjem frå fornybar energi eller det kjem frå fossile energikjelder 19 SV: 4.9 Strategi B Nye punkt: 3. Det vert lagt til rette for at cruiseskip brukar fornybar energi/elektrisk kraft når dei ligg i hamn i fylket Det skal etablerast eit biogassanlegg i Rådalen. Matavfall, avfall frå næringsindustrien og avfall frå vassog avløpsnettet i Hordaland skal leverast til biogassanlegget. 21 A: 4.9 Strategi B, nytt punkt (?) Biobrenselanlegget i Rådalen er viktig i arbeidet med å sanere oljefyringsanlegg i den tettast befolka delen av Hordaland. Fylkeskommunen vil derfor arbeide aktivt for at meir avfall vert tilført anlegget til BIR. 22 A: 4.9 Strategi B, nytt punkt (?) Det offentlege bør nytte aktivt si eigarmakt i BKK, BOH, BIR og Statoil slik at bedriftene prioriterer tiltak som vil bidra positivt til å redusere Ansees innarbeidet i 3 Ansees innarbeidet i punkt om landstrøm Anbefales ikke vedtatt med endringar Redaksjonskomiteen vurderer dette som vanskeleg, å få levert alt avfall frå vass- og avløpsnett og alt matavfall. Det kan vere naturleg å bruke avfallsressursen og andre stader. 11

12 klimautfordringene. 23 SV: 4.9 Strategi C Nytt punkt 3: Effektivisering og modernisering av eksisterande vasskraftverk 24 SV: 4.9 Strategi D: Nytt punkt 3: Det skal stimulerast til forsøksprosjekt med bygging av lågenergihus og passivhus i område der dette er eigna Kap 5: Forbruk og Avfall 25 SV: 5.6 Strategi F: Nye punkt: 6. Alt avfall skal gjenvinnast eller forbrennast i nærleiken av der det vert produsert. Ein bør unngå at avfall vert sendt ut av regionen til t.d. Sverige. Anbefales ikke vedtatt Det kan i mange tilfelle vere naturleg å handsama td spesialavfall på få sentrale stader for td destruksjon av farleg avfall Påverka styresmaktene til å redusera forbrenningsavgifta slik at det vil løna seg å levera avfallet der det vert produsert. 27 SV: 5.6 Strategi G: Nye punkt: 3. Restavfall frå biogassanlegget vert brukt til gjødsel og skal i den grad det er mogleg erstatta kunstgjødsel. 28 SV: 5.6 Ny strategi H: Oppfølging av eksisterande verkemidlar. Fleire verkemiddel er innførte i avfallsektoren dei siste åra for å redusera klimagassutsleppa. Dei viktigaste er innføring av forbod mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall og krav om oppsamling av metangass frå avfallsdeponi. Forslag til tiltak: Innarbeida rutinar for å følgja opp og kontrollera at retningslinene for å redusera klimautsleppa vert følgde Anses gjennomført ved avgiftsreduksjon 12

13 29 SV: 5.6 Ny strategi H: Oppfølging av eksisterande verkemidlar. med endring Regionalt samarbeid om handsaming av avfall: Ei rekkje interkommunale og private renovasjonsanlegg har gått saman om å selja avfall til Sverige og det går daglege trailerlass over store strekningar. Forslag til tiltak: Stimulera til betre regionalt samarbeid om levering og behandling av avfall i eigen region. Kapittel 6: Bygningar 30 SV: 6.7 Strategi A Nytt punkt 8: Alle nye hus skal dokumentera framtidig energiforbruk og det skal vera krav til mest mogleg miljøvenleg oppvarming. Det skal stimulerast til installasjon av varmepunmpe i eldre hus, og oljefyring vert som hovudregel forbode. 31 SV: 6.7 Strategi A Nytt punkt 9: Stimulera til bygging av fleire passivhus og lågenergihus og at eigna bustadområde/tomter vert sett av til dette. 32 A: 6.7 Strategi B: Nytt punkt (?) HFK i samarbeid med kommunane Hordaland skal verte den fremste regionen innan energi og miljøriktig boligbygging innan Det skal utarbeidast ein strategi for utvikling av ein slik framtidsretta kompetanse innan boligbygging som involverer bransjen, utdannings- og forskningsmiljøa og andre relevante aktørar. Høgskolen i Bergen er sentral i dette arbeidet. Samtlege kommunar utfordrast til å innarbeide dette i sine (areal)planer. HFK vil arbeide aktivt med å legge til rette for fagmesser og konferansar innanfor temaet. Anbefales ikke vetdtatt. med endring Hovuddelen er her dekka i nye bygningskrav, gjeldande frå i fjor 13

14 Kap 7 Arealbruk og transport 33 A: (?) tilleggsforslag: Skipstrafikken på Bergen hamn er ei stor kjelde til forureining, med svært store utslepp av CO2, av Nox, av partiklar og av støy. Støy er ei forureining som plagar folk flest og som må takast meir på alvor. Særleg cruiseskipa fører med seg store klimaskadelege utslepp. Dette kan reduserast kraftig ved å ta i bruk elektrisk energi produsert av brenselceller. Det må leggjast til rette for at skip ved kai må kjøpa straum frå brenselceller som eit alternativ til drift av eigne dieselgeneratorar. Så lenge det er svært vanskeleg å få til eit overføringsnett med kapasitet på å levere vanleg landstraum så er dette eit viktig tiltak, både som næringsutvikling og som eit svært viktig lokalt klimatiltak. 34 H: Tillegg til avsnitt om køprising pkt Køprising har relativt liten klimaeffekt, totaltrafikken vert berre redusert med om lag 0,5%. Det totale reduserte klimagassutslippet er rekna til ca tonn ved ei innkreving på rundt 150 mill i året i avgifter. 35 FRP: Pkt Utgår 36 H: denne delen utgår i : Innføring av avgiftsparkering ved kjøpesentra, i bydelssentra og i større tettstadermed god kollektivdekning er eit aktuelt kommunalt verkemiddel som likestillar konkurransekrafta til sentrale og meir perifere næringsbygg 37 SV: pkt 7.6 Strategi D: Avgrensa biltrafikken Trafikkregulering: punkt 5 vert endra til: Det vert innført rushtidsavgift (vegprising) for personbilar i Bergensregionen Anses innarbeidd i planen Foreslår at vi tek inn i Handlingsprogrammet under tiltak Landstraum: Dette bør og inkludere satsing på utvikling av brenselcelleteknologi der det ikkje er hensiktsmessig med ordinær nettilkobling. Anbefales ikke vedtatt Anbefales ikke vedtatt Anses innarbeidet Store deler av premissen er dekka i eksisterande tekst, og dei delane som gjeld annan ureining er kanskje ikkje relevant her. Dissens: H Punktet gjeld restriksjonar på parkering Dagens tekst: (usikker på kvar dette høyrer heime, finner det ikkje igjen) Biltrafikken i Bergensregionen skal reduserast til 30 % av alle reiser i I resten av fylket skal biltrafikken reduserast monaleg. 14

15 38 A: (?) Bruk av biogass er den mest miljøvenlege bruken av gass. Ikkje berre har gassen små utslepp i seg sjølv, metangass er ein gass som alternativt ville nå ut i atmosfæren og vera 21 gonger så klimafiendtleg som Co2. For å auka bruken av klimanøytral biogass som drivstoff på bussar og andre tunge køyretøy må det innførast statlege verkemidlar som tilskotsordningar for innkjøp av biogassbussar. 39 SV: Det ligg føre planar om eit biogassanlegg i nærleiken av noverande forbrenningsanlegg i Rådalen. Det er viktig at biogassanlegget vert realisert så snart som råd slik at produksjon av biogass kan starta opp. Organisk materiale som fiskeavfall og anna matavfall vert i dag sendt til Danmark. I transportsektoren kan biogass erstatta bruk av fossilt brennstoff. Biogass kan brukast i transportsektoren som drivstoff til bussar, renovasjonsbilar, ferjer og hurtigbåtar, og som tilskot til forbrenningsovnane. 40 SV: 7.6 Strategi A: Delmål miljøvenleg transportnett: retningsline 5 endrast til: Ved nye vegutbyggingar skal det byggjast samanhengande sykkelvegar i ein avstand på minst 5 km ut frå lokalsenter/kommunesenter 41 SV: 7.6 Strategi C; Nytt punkt 7b: Effektiv, billeg og rask kollektivtransport også utover i distrikta utanfor regionsentra Anbefales ikke vedtatt Anbefales ikke vedtatt SV og As forslag utfyller kvarandre SV og As forslag utfyller kvarandre Planen dekker og eksisterande vegar Viktig, men ikkje klimarelevant 42 H: pkt 7.6 strategi d pkt 13 Endres til: Minst 70% av alle personreiser i Bergensregionen skal i 2030 skje enten gjennom bruk av kollektivtransport eller vere basert på bruk av fornybar energi. 43 SV: 7.6 Strategi E: 15

16 Delmål lette kjøretøy: Nytt punkt 2: - Alle fylkeskommunale kjøretøy skal gå på drivstoff som er mest optimalt i forhold til klima 44 SV: 7.6 Strategi E: Delmål tunge kjøretøy: Nytt punkt 2: - Ved framtidige anbod på kollektivtrafikk i fylkeskommunen skal det stillast krav til bruk av biogass og elektrisitet fornybar energi som drivstoff. 45 SV: 7.6 Strategi E: Delmål tunge kjøretøy: Nytt punkt 4: - Det skal innførast ei fylkeskommunal/statleg tiltakspakke med gode insentivordningar for å få fart på satsinga på klimanøytralt drivstoff som elektrisitet og biogass. med endring med endring 46 A: Tillegg pkt 7.6 (?) For å nå ambisiøse klimamål i dei tettast befolka områda i fylket må felta sykkel, gangveg og kollektiv prioriterast i høve til tilrettelegging for privatbil. Det er trong for å styrke kollektivtrafikken i arbeidet med å avgrense bilbruk og at andre tiltak som færre heildagsparkeringsplassar i sentrum, køprising, samt fleire bilfrie gater og områder Ansees innarbeidet 47 Frp: Pkt. 7.6 Delmål 3 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør 48 Frp: Delmål 4 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør Disse punkta ligg i innstillinga. Dissens H Dagens tekst: Fortetting skal vere hovudprinsipp for ny utbygging. Potensialet for fortetting skal utnyttast før nye utbyggingsområde vert planlagt. Dissens H Dagens tekst: Offentlege og private verksemder, tenesteyting og fritidstilbod skal ha ei 16

17 49 H: Retningslinje 3 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør 50 Frp: Retningslinje 4 utgår Anbefales ikke vedtatt. Skal anbefales byttet ut med bør lokalisering som reduserer transportbehovet for tilsette og publikum. Lokalisering av bustader skal vere nær lokal tenesteyting. Dissens H Retningsline 3. Fortetting 3.1. Ved alle rea utbyggingar utanfor eksisterande tettstader skal det krevjast klimarekneskap Langsiktig utbyggingsgrense mot LNF-områda skal fastsetjast i kommuneplan. Dissens H Retningsline 4. Innføre fire retningsliner under delmål lokalisering 4.1. Bustader skal lokaliserast rea log, nær kollektivakser og/eller i gangavstand til skule og barnehage 4.2. Verksemder for kommunedekkjande tenesteyting skal som hovudprinsipp lokaliserast i gangavstand frå kommunesenter og med god kollektivdekning. Lokalretta tenesteyting skal lokaliserast sentralt i lokalsenter 4.3 Større arbeidsplassar (meir enn 10 tilsette) og/eller publikumsretta verksemder skal lokaliserast i sentrumsområde/tettstader/sentra, ved transportknutepunkt med god kollektivdekning. Arealkrevjande verksemder som ikkje er publikumsretta, skal lokaliserast utanfor sentrumsområde, med kollektivdekning og god tilkomst til hovudvegnettet. 4.4 Ved lokalisering av alle nye rea arbeidsplassar og/eller publikumsretta verksemder, skal utslepp frå transport i driftsfasen bereknast, t.d. ved bruk av Statsbygg sin rea 51 H: Endring 8.2.3: Utsleppstalet vert endra til nettoutsleppsendringa som er ca 0,9 mill t. 52 H: Tillegg som nest siste setning: Anbefales ikke vedtatt 17

18 Karbonfanging og lagring er et komplisert spørsmål, og det krever en sterk satsing på forsking rundt spørsmålet. 53 A: 8.4 For fullt ut å utnytte dei føremonar Hordaland samla har, bør klimaplanen i langt større grad fokusere på jordvern, miljøriktig landbruk og bruk av skog i et klimaperspektiv. Disse felta vil i framtida verte ein enda viktigare del av den nasjonale strategien for å få ned dei nasjonale klimautsleppa. HFK kan verte ein drivkraft på nasjonalt plan og eit føregangsfylke. 54 SV: 8.6. strategi A: Arbeidet med miljøsertifisering av næringslivet må intensiverast. 55 H: Tillegg 8.6 strategi C og i handlingsprogram: Utarbeide eigne tiltak for reduksjon av klimautslipp i landbruket, jfr SFT (2005): Senking av nitrogeninnholdet i fôr og forbedret foring av husdyr. Redusert nitrogengjødsling av jordbruksareal. Biogassproduksjon ved anaerob nedbrytning av gjødsel og våtorganisk avfall. Anbefales ikke vedtatt Anses dekket i planens formulering Ivareteke i planen Flest muleg private bedrifter i Hordaland skal vere miljøsertifiserte. Minst 25% av bedriftene med fleire enn 10 tilsette skal vere miljøsertifiserte ved utgangen av SV: Tillegg 8.6. strategi C Biorestar frå biogassanlegg kan erstatta kunstgjødsel i jordbrukssektoren 57 SV: Tillegg 8.6. strategi C Tiltak for ta vare på kulturlandskapet: Stimulera til rydding og utnytting av sitkagranskog og erstatta sitkagrana med norske treslag. Anbefales ikke vedtatt Ikkje klimarelevant 18

19 58 H: Frem til revidert plan vert lagt frem for fylkestinget i oktober, vert det utarbeidd eit eige kapittel knytt til teknologiutvikling med oversikt over verkemiddel og moglegheiter/potensiale, jfr. Lavutslippsutvalgets vurering av potensialet og tufta på vedlagte heilskaplege forslag HANDLINGSPLAN 59 A: Nytt tiltak: LED teknologi. Det må satsast på led teknologi, ein teknologi som saman med rørsledetektorar kan føra til svært store innsparingar både i energiforbruk og ikkje minst i vedlikehaldsutgifter. 60 Framlegg til tiltak:. Energiforbruk og kostnader skal deretter samanliknast med ein liknande skule som brukar tradisjonell tekonologi. teknologi for å samla erfaringar. der leverandørar og produsentar av grøn teknologi får vist fram og seld sin produkt og idear. På klimamessene må der også vera innleiingar, foredrag og debattar om klimaspørsmål og teknologi. Det bør lagast til eit ambulerande team som kan reisa rundt på vidaregåande skular og undervisa i klimaspørsmål -. - Det må utarbeidast ein handlingsplan for utvikling og bruk av klimateknologi i Hordaland med tanke på næringsutvikling. 61 SV: : Delmål sykkel: punkt 1 vert endra til: Utbygging av sykkelvegnettet i Hordaland skal prioriterast punkt 1 kulepunkt 4 endrast til: Ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear i heilskapleg teknologikapittel med endringar Anbefales ikke vedtatt. Dagens tekst er mer dekkende. Framlegg: Det startast eit prøveprosjekt med dei vidaregåande skulane der ein skule vert utstyrt med led tekonlogi Vegstrekningar må utstyrast med veglys basert på led Det må arrangerast klimamesser ulike stader i fylket Det bør vurderast om klima og klimateknkologi skal verta eit fag i den vidaregåande skulen Hordaland bør ha som målsetjing å verta best i Europa på bruk av brenselceller på ulike område. Dagens tekst: - Utarbeide hovudvegplan for sykkel i Hordaland. - Innan 2020 skal eit hovudnett for sykkel i 5 km avstand frå alle lokalsentra og større arbeidsplassar i Hordaland vere ferdig. Innan 2020 skal Bergensområdet ha eit samanhengande og direkte hovudnett for sykkel gjennom Bergen sentrum og til bydelssentra i 19

20 punkt 1 kulepunkt 5 endrast til: Trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular slik at foreldre vel å la barna gå til skulen i staden for å bli køyrde med privatbil Fyllingsdalen, Loddefjord, Åsane, Ytrebygda og dei regionale sentra Knarvik, Straume og Osøyro. - Ved alle vegutbyggingar skal det settast av nok areal og byggast eigne sykkeltrasear/ved alle vegutbyggingar skal det også byggjast sykkeltrasear. Trygge gangvegar og sykkelstiar til alle skular. Dissens H 62 H: Forslag Tema 5.4 Retningslinje 4 tas ut Anbefales ikke vedtatt 63 H: ny rullebane Flesland tas ut Dissens V Dagens tekst: I eit klimaperspektiv bør det ikkje byggjast ny rullebane på Bergen lufthamn. Passasjergrunnlaget for ei ny rullebane må sjåast i samanheng med mål og tiltak knytt til utbetring av Bergensbanen. 64 H: ) strykes Dagens tekst: Innføre avgift på parkering på kjøpesentra og redusere talet på parkeringsplassar (sjå tiltak på kollektivtransport) 65 H: Fjernes Anbefales ikke vedtatt Dissens H Køprising i Bergensområdet 66 H: 5.4.3b Tilleggspunkt: Innføring av lavslippsoner i Bergen (begrensinger basert på konkret forurensing) 67 Plan, handlingsplan inkludert samandrag vert endra i tråd med vedtaket her. 68 Tillegg plasserast på passande stad: I vurderinga av tiltaka i planen vert det lagt vekt på kor mykje dei einskilde tiltake bidreg til å løyse klimaproblem. Kor mykje dei bidreg til å løyse andre ureiningsproblem og utfordringar som td støy, luftkvalitet/partikkelureining og anna ureining kan vere eit positivt argument ved valg mellom virkemiddel 20

Fylkestinget ber om at desse punkta vert teke med i det vidare arbeidet med klimaplanen.

Fylkestinget ber om at desse punkta vert teke med i det vidare arbeidet med klimaplanen. Opplærings- og helseutvalet 18.05.10 Eivind Nævdal-Bolstad sette fram fylgjande oversendingsforslag. Fylkestinget ber om at desse punkta vert teke med i det vidare arbeidet med klimaplanen. 1. Energibruken

Detaljer

PARTSBREV. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles - 22.03.2010 Felles, K3-&30//RSK

PARTSBREV. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 08/2487-4/K1-K00 - Natur- og miljøforvaltning - Felles - 22.03.2010 Felles, K3-&30//RSK t37 ØYGARDEN KOMMUNE TEKNISK PLAN OG FORVALTNING Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE S,2km.c^{:>vBoc6S^'Do\i.nt. W\ 2^ MÅRS 2010 1 Arkivnr. H^' Saksh. Eksp. i U.off.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved.

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved. BØMLO KOMMUNE vår s saksbehandlar: Njål Gimnar Slettebø Direkte telefonnr.: 53 42 3132 Vår dato: Vår referanse: 26.03.2010 2008/388-4606156/2010 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hordaland Fylkeskommune strategi

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr.

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 12. oktober 2009 13. oktober 2009 Kl.: 17.05 17.20 13.30 13.35 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 7/09-12/09 MØTELEIAR Leiar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vara som møter: (er under arbeid) Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Vara som møter: (er under arbeid) Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Harald Døsen (Ap) Torill Keys (Ap) Norvald Skåtøy (Ap) Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

Dato: 05. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 32/10-35/10

Dato: 05. mai 2010 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 32/10-35/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 05. mai 2010 Kl.: 11.00-13.40 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 32/10-35/10 MØTELEIAR Eli Berland (H) DESSE MØTTE Nøss,

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 1 2 Tema i planen 2. Visjon og mål 3. Klimaendringar og klimagassutslepp 4. Energi 5. Forbruk og avfall 6. Bygningar 7. Arealbruk og transport 8. Næringsutvikling 9. Klimatilpassing

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen, 1.nov. 2010 1 2 Innhald Samandrag 1. Innleiing 2. Visjon og mål 3. Klimaendringar og klimagassutslepp 4. Samarbeid og verkemidlar

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast

Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/11270-1 Saksbehandlar: Gudrun Mathisen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Høyringsutkast Samandrag Klimaplan

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/10 Komite for finans og forvaltning 20.04.2010 Høyring - ny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland.

Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland. Saksprotokoll i fylkestinget - 03. og 04.10.2017 Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland. Kathrin Innvær

Detaljer

Notat frå dei utvalsvise idédugnadane i Fylkestinget 15.10.2008:

Notat frå dei utvalsvise idédugnadane i Fylkestinget 15.10.2008: Notat frå dei utvalsvise idédugnadane i Fylkestinget 15.10.2008: Opplærings- og helseutvalet: Referat frå: Fylkestinget, Idédugnad Møtedato: 15.10.08 Tid: 10.00-10.45 OPHE Møteleiar: Roald Stenseide Møtestad:

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18:00-19:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 11. februar 2013 Kl.: 10.00 14.20 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Klimaplan for Hordaland 2010-2020 v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Hordaland fylkeskommune - organisering Administrativ hovudstruktur i Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Regional plan Plan-

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet

Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet 1 tonn CO2-ekvivalentar Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet Fylkestinget vedtok i 214 ny klimaplan for 214-23 med mål og strategiar for reduserte klimagassutslepp frå energiproduksjon, bygningar,

Detaljer

Klimaplan for Hordaland Plannettverk om parkeringspolitikk 13.9.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen i Hordaland FK

Klimaplan for Hordaland Plannettverk om parkeringspolitikk 13.9.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen i Hordaland FK Klimaplan for Hordaland Plannettverk om parkeringspolitikk 13.9.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen i Hordaland FK Miljømessig bakgrunn for klimaplanen Miljøbelastning Grense for hva naturen

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til miljøpedagogisk samling Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling «Økologisk mat i dei vidaregåande skulane i Hordaland; kvifor og korleis» 2 Klima og miljørapport 2014 (årsmeldinga)

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Frå: 17.00 til 18.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Frå: 17.00 til 18.30 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Frå: 17.00 til 18.30 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes Marianne

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi.

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi. Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima og energi. INNHALDSLISTE. 1.0 BAKGRUNN...3 planprogram...3 2.0 RAMMER FOR PLANARBEIDET....3 Lovgrunnlag og overordna føringar....3 3.0 PLANOMFANG...4

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.11.2011 Tid: 17.00 OFFENTLEG SPØRJETID / TEMAMØTE Ordføraren orienterte om vedtaket om bygging av ny skule på Valle og

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer