STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ."

Transkript

1 STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

3 Statistisk Årbok er i stor utstrekning omredigert, bl. a. for å innskrenke bokens omfang. Følgende gamle tabeller er sløifet: Tabell : Tuberkuløse sykdommer; tabell : Jordbruksarealet m. v. i og Husdyrhlod pr. jan. ; tabell : Jordbrukene fordelt efter de jordbrukende personers livsstilling m. v. jan. ; tabell : Den utenrikske skibsfart fordelt på tollsteder; tabell : Kull, korn og melfrakter til Norge; tabell : Omsetning av valuta, aktier og obligasjoner på Oslo Børs; tabell : Arbeidsdagens lengde og inndeling i alm. gårdsarbeide i ; tabell : Skatt på krigskonjunktur; tabell : Statens og kommunenes gjeld (fordelt efter anvendelse). Følgende nye tabeller er tatt inn : Tabell : Meteorologiske forhold ; tabell 0c: Gjennemsnittspriser på tømmer, ved og gjerdefang; tabell : Opgaverover produksjonen av en del artikler, hovedoversikt 0 ; tabell : Norges handelsomsetning med de viktigste land; tabell : Den norske handelsflåte fordelt efter størrelse ; tabell : Personale ved Statsbanene og Hovedbanen, distriktsvis; tabell : Jernbanenes rullende materiell; tabell : Aktieindeks; tabell 0: Nettotilvekst av beboelsesleiligheter; tabell 0: Utlignede skatter til stat og kommune. Hovedoversikt; tabell : Opgave angående Svalbard. nternasjonale tabeller: Tabell B: Befolkningen i forskjellige land fordelt efter kjønn og alder; tabell : Stasjonær primærkraft i forskjellige land. For øvrig er en rekke tabeller forkortet og omarbeidet. En del gamle tabeller, som ikke er nevnt ovenfor, er derved sløifet ; men de viktigste oplysninger vil finnes i andre tabeller. Av Årbokens internasjonale avsnitt er tabellene A, C, D, F, H, R og S utarbeidet av det svenske Statistiske Centralbyrå, tabellene E, T, U og Y av det danske Statistiske Departement, tabellene B, V og X av det finske Statistiske Centralbyrå og tabellene G,, K, L, M, N, O, P og Q av det norske Statistiske Centralbyrå. La partie internationale de V Annuaire a été élaborée de concert avec les services de statistique de la Suéde, du Danemark et de la Finlande, de sorte que les tableaux A, C, D, F, H, R et S ont été élaborés par le bureau suédois, les tableaux E, T, U et Y par le Département danois, les tableaux B, V et X par le bureau finlandais, les tableaux G,, K, L, M, N, O, P et Q par le bureau norvégien. Les tableaux B et L sont nouveaux dans cette édition. Det Statistiske Centralbyrå, Oslo juli. Gunnar Jahn. A. S k 0 i e n.

4 nnholdsfortegnelse. Alfabetisk innholdsfortegnelse, se s. O*. Opgaver ang. Svalbard, se side. Meteorologiske forhold, rikets inndelinger. Tabell. Side. Luftens middeltemperatur månedsvis.. Middelnedbørshøiden månedsvis i mm. i Rikets inndelinger ved utgangen av. Flateinnhold, befolkning.. Flateinnhold efter nyeste målinger og folkemengde desember 0. Rikets, bygdenes og byenes hjemmehørende folkemengde 0. Beregnet tilstedeværende og hjemmehørende folkemengde ved utgangen av årene. Beregnet tilstedeværende og hjemmehørende folkemengde ved utgangen av årene og i de enkelte byer. Hjemmehørende personer år og derover, fordelt efter fødesteder, desember 0 S. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis efter Folketellingene Den hjemmehørende folkemengde de sember 0, fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling 0 0. Samlet hjemmehørende folkemengde 0 fordelt efter hovedpersonenes erhverv. Personer år og over, fordelt efter erhverv. Finner (lapper, samer) og kvener i Norge 0. Hjemvendte norskamerikanere fordelt efter bosteder desember 0. Oversikt over andre lands statsborgere bosatt i Norge efter Folketellingen desember 0. Dissentere i Norge l %. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre i desember 0. Gjennemsnittlig antall barn i bestående ekteskap desember 0 efter ekteskapets varighet og hustruens alder ved giftermålet. Folkemengdens bevegelse.. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskudd av fødte, utvandring og folkemengdens tilvekst 0. Ekteskap, fødsler og dødsfall pr. måned og 0 0. Folkemengdens bevegelse fylkesvis.... Fødte og dødfødte 0. Døde 0 Table des matières. Données sur Svalbarde, voir pag... Données météorologiques, divisions administratives. Tableaux. Pages.. Température de l'air par mois.. Quantité d'eau tombée par mois en mm.. Aperçu des divisions administratives à la fin de l'année. Superficie, population.. Superficie territoriale en kilomètres carrés et population au er décembre 0, par préfecture. Population de droit du Royaume, des communes rurales et des villes; à. Population de fait et population de droit calculée, à la fin des années. Population de fait et de droit à lafindes années et dans les villes..... Population de droit âgée de ans et audessus, répartie par lieu de naissance, au er décembre 0. Population de droit par préfecture 0 0. Population de droit répartie d'après le sexe, l'âge et l'état civil, au er décembre Population de droit répartie par profession. Personnes de ans et audessus, réparties par groupes de profession.... Lapons et quaines en Norvège 0... Norvégiens rentrés après avoir émigré en Amérique, répartis d'après leur domicile, au er décembre 0. Aperçu des sujets étrangers domiciliés en Norvège d'après le Recensement du er décembre Dissidents en Norvège Aveugles, sourdsmuets, idiots, aliénés et estropiés au er décembre 0. Population de droit. Nombre moyen d'enfants en mariages existants le er décembre 0 suivant la durée du mariage et l'âge de l'épouse au mariage. Mouvement de la population.. Mariage^, naissances, décès, excédant des naissances, émigration et accroissement de la population à 0. Mariages, nésvivants et décès par mois les années et 0 0. Mouvement de la population, par préfecture. Naissances 0. Décès 0,

5 Tabell. Side.. Døde og fordelt efter alder. Dødeligheten innen enkelte aldersklasser. Dødelighetstabellerforiii/i 0/. Den oversjøiske utvandring 0. Ekteskap inngått V. Dødsårsaker, sundhetstilstand, medisinalforhold.. De viktigste dødsårsaker. Voldsomme dødsfall. 0. Tuberkulosedødeligheten... Spedalske 0. Sinnssykeasylene og. De viktigste epidemiske sykdommer behandlet av lægene.... Medisinalpersonale, sykehus, tuberkulosehjem og sinnssykeasyler.. $. Rekruttering V. Jordbruk og skogbruk.. Landeiendommenes antall, matrikkelskyld og beregnede verdi i fylkene. Salg av faste eiendommer i bygder og byer Prisene på jordeiendommer. Opgave over det dyrkede areal og dets bruk efter Representativlandbrukstelling 0. Antall særskilt skyldsatte jordbruk i, fordelt i klasser efter arealet av dyrket jord. Husdyrhold 0 juni og 0 juni ". Avling av korn, poteter og høi, mengde og verdi, fylkesvis i og.... Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellige kornsorter og av poteter for årene 0, og samt gjennemsnittlig pr. år for femårene 0 0, 0 0, T og Høstutbyttets størrelse i årene 0 i forhold til middelsåret. Middelsår = Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker i året...'.... Slakt som er undersøkt av kontrollørene på og utenfor kontrollstasjonene i året. Areal, avvirkning m. v. for de offentlige skoger (statsskoger, statsalmenninger og Oplysningsvesenets Fonds skoger).... Enkelte opgaver over den private skogskjøtsel.. Skogarealet i Norge fordelt på offentlig skog, kommuneskog, m. v., angitt i ha 0. Taksasjonsresultater for de fylker som hittil er taksert av Landsskogtakseringen Tableaux. Pages.. Décédés par âge et.... Mortalité des classes d'âge.... Tables de mortalité et de survie / 0/. Emigration d'outremer Mariages V. Causes de décès, service de santé.. Causes de décès les plus importantes. Morts violentes 0. Mortalité de la tuberculose. Les lépreux Hospices d'aliénés et.... Maladies épidémiques principales traitées. par les médecins,. Personnel médical, hôpitaux et hospices d'aliénés, Recrutement de l'armée,., V. Agriculture et sylviculture.. Nombre et évaluation cadastrale des propriétés foncières rurales, et valeur totale calculée, par préfecture.. Propriétés foncières. Ventes effectuées dans les communes rurales et villes, 0. Valeur moyenne des propriétés par «skyldmark», à Emploi de la terre cultivée (d'après Recensement agricole représentatif de l'année ) 0. Nombre de propriétés foncières rurales réparties par classes d'après la surface cultivée en. Animaux domestiques au 0 juin et 0 juin. Céréales, pommes de terre et foin: Récolte, quantités et valeurs et, par préfecture. Céréales et pommes de terre 0, et et moyenne pour les années 0 0, 0 0, et 0: Semences, récolte, importation, exportation et consommation; consommation totale des céréales '. et des pommes de terre, réduite en orge. Produit des récoltes par rapport à l'année moyenne; années 0 à. Année moyenne = 00 0 Laiteries et fabriques de lait condensé... Nombre de viandes contrôlées en (aux bureaus de contrôle et en dehors de ceuxci) Superficies, exploitations, etc., des forêts publiques (forêts de l'état et les forêts de «Oplysningsvesenets Fond»).... Quelques données de la sylviculture en forêts privées,. Superficie des forêts de la Norvège répartie sur forêts publiques, forêts des communes, etc., en hectar 0. Résultats de la taxation des forêts faite! par «Landsskogtakseringen» pour les préfectures taxées jusqu'à présent...

6 Tabell. Side.. Tømmerfløtning i de norske vassdrag. Opgaver vedkommende skogbrand i Norge V. Fiske og fangst.. Norges fiskerier fylkesvis. Mengde og verdiutbyttet av fiskeriene og verdiutbyttet av hval og selfangsten 0. Utbyttet av sildefiskeriene Skreifiskeriene 0. Fiskere og fiskebåter hjemmehørende i hvert fylke. Utbyttet av laks og sjøørretfisket fylkesvis,.. Opgaver over hvalfangsten (bardehval og kaskelott) 0 0. Norske hvalfangerselskap og deres materiell. Felte elg, villrein og hjort O og antall premier utbetalt for drepte rovdyr og rovfugler for Riket Vil. Bergverk og industri.. Mengde og verdi av grubeprodukter og metaller 0. Antall arbeidere og funksjonærer ved grube og hyttedrift samt deres lønn 0. Verdi av grubedriften fylkesvis Ulykkesforsikringspliktige industribedrifter (undtatt anleggs og byggeindustri), fordelt efter hovedgrupper og viktigere undergrupper. Ulykkesforsikringspliktige private industrielle bedrifter 0. Opgaver over produsjonen av en del artikler. Elektriske anlegg pr. desember. Vannkraften i Norges vassdrag 0. Patentansøkninger kommet inn i årene, fordelt efter ansøkernes bosted. Patenter utferdiget V. Handel.. Summarisk oversikt over innførsel og utførsel. Verdien av innførsel fra og av utførsel til de viktigste land. Verdien av Norges handelsomsetning med de viktigste land. Vareomsetningen og tollintradene ved de viktigste norske tollsteder.... nn og utførselsmengder av viktigere varer og 0 X Skibsfart.. Norges handelsflåte 0 Tableaux. Pages. Flottage de bois dans les cours d'eau norvégiens. ncendie de forêts en Norvège V. Pêches et chasse.. Pêches de la Norvège, par préfecture. Produit et valeur des pêches et valeur de la pêche de la baleine et du phoque 0. Produit des pêches du hareng et de l'esprot 0 0. Pêches de la morue 0. Pêcheurs et navires, par préfecture,. Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite, par préfecture,. Pêche de la baleine (rétoile et cachalot) 0 0. Sociétés de baleine norvégiennes et leur matériel., Élans, rennes sauvages et cerfs tués et carnassiers et oiseaux de proie tués 0 $ V. Mines et usines; industrie.. Quantité et valeurs des produits minéraux et métaux, 0. Nombre des ouvriers et fonctionnaires des mines et usines et leurs salaires, 0. Valeur des produits minéraux, par préfecture, 0. Établissements industriels sous l'office Royal des assurances ouvrières contre les accidents,. Établissements industriels privés sous l'office Royal des assurances ouvrières contre les accidents. Données sur la production de divers articles. Usines d'électricité au décembre. Forces hydrauliques du Royaume 0. Demandes de brevets d'invention, classées par pays d'origine... Brevets d'invention délivrés, V. Commerce.. Aperçu général de l'importation et de l'exportation,. Valeurs des marchandises importées des et exportées aux principaux pays,. Valeur du mouvement commercial avec les principaux pays &. Mouvement commercial des principaux bureaux de douane,. Droits perçus. L'importation et l'exportation des principales marchandises, et. Quantités 0 X, Navigation.. Marine marchande norvégienne, 0

7 Tabell. Side. Handelsflåten fordelt efter størrelse... Handelsflåten i fordelt efter anvendelse 0. Hjemmehørende tonnasje ved de viktigste tollsteder. Tilgang og avgang i handelsflåten 0 0. Skibsfarten mellem Norge og utlandet 00. Skibsfarten mellem Norge og utlandet i året, efter skibenes nasjonalitet. Skibsfarten mellem Norge og ullandet i året, fordelt efter land... Gjennemsnittsfrakter (shilling og pence) X. Kommunikasjoner.. Jernbanene i driftsåret /.... Person og godsbefordring ved viktigere jernbanestasjoner i driftsårene / /. Personale ved Statsbanene og Hovedbanen, distriktsvis. Jernbanenes rullende materiell / og 0/ / 0. Lengden av de offentlige veier ved utgangen av årene Automobiler, motorcykler og automobilruter. Postvesenet og Rikstelef. og Rikstelegrafen / og 0/ / 0 X. Penger, banker, aktieselskap m. v.. Gjennemsnittlige valutakurser ved omsetning på Oslo Børs.. 0. Diskontosatser for veksler ved Norges Bank. 0. Omsetning av aktier og verdipapirer ved meglere 0. Aktieindeks 0. Kjøperkurser og utbytte for endel verdipapirer notert på Oslo Børs, 0. Norges Banks status og virksomhet Private aktiebanker ved utgangen av året 0 0. Sparebankene fylkesvis 0. Oversikt over Hypothekbankens, Arbeiderbruk og Boligbankens, Småbruk og Boligbankens og Den norske Stats Fiskeribanks status og virksomhet,, og 0. Kredittforeninger i virksomhet, 0 0. Oversikt over overformynderienes regnskap fylkesvis, 0. Offentlige emisjoner, Norske aktieselskap anmeldt til Handelsregistrene, Tableaux. Pages.. Marine marchande d'après la grandeur. Marine marchande en, classée par emploi 0. Marine marchande dans les principaux ports,. Accroissements et extinctions dans la marine marchande, Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'étranger, Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'etranger en, par pavillon. Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'etranger en, par pays. Frets moyens, * X. Communications.. Chemins de fer; exercices /.. Mouvement des voyageurs et des marchandises des stations les plus importantes; exercices / /.. Personnel des chemins de fer de l'état et «Hovedbanen», par districts. Matériel roulant des chemins de fer, / et 0/ / 0. Longueur des routes publiques, 0. Automobiles, motocyclettes et nombre des courses,. Postes, et Télégraphes et téléphones de l'état, / et 0/ / 0 X. Monnaies, banques, sociétés par actions, etc.. Cours du change moyens cotés à la Bourse d'oslo 0. Taux de l'escompte de la Banque de Norvège 0. Mouvement des actions et valeurs mobilières par courtiers, 0. ndice des actions 0. Cours et dividendes pour diverses valeurs mobilières cotées à la Bourse d'oslo, 0. Situation financière et opérations de la Banque de Norvège, Banques privées par actions au décembre 0 0. Caisses d'épargne en, par préfecture 0. Situation financière et opérations de la Banque hypothécaire, de la Banque norvégienne de propriété agricole et habitation ouvrière, de la Banque norvégienne de petite propriété et habitation et de la Banque norvégienne de Pêches,, et 0. Sociétés de crédit, 0 0. Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes, par préfecture,,.. 0. Emissions publiques, Mouvement des sociétés par actions,

8 Tabell. Side. ] X.. Privatforsikring. 0. Gjensidige forsikringsselskap, De norske livsforsikringsselskaps virksomhet, 0 0. Skadesforsikringsselskapenes virksomhet, og 0. Premier for direkte forsikringer avsluttet i Norge,, 0 og ni. Forsikringsstokk i direkte livsforsikringer,, 0 og X. Socialforsikring.. Sykeforsikringen,. Kretssykekassene... ndustriarbeiderforsikringen,. ndustriarbeiderforsikringen, 0. Sjømannsforsikringen,.... Fiskerforsikringen. Arbeidsledighetsforsikring. Anerkjente arbeidsledighetskassers virksomhet,. Tableaux. X. Assurances privées. Pages. 0. Sociétés d'assurance mutuelles d'intérêt local, 0 0. Sociétés norvégiennes d'assurances sur la vie 0 0. Sociétés norvégiennes d'assurances d'indemnités, et 0. Assurances directement souscrites en Norvège. Montant des primes versées,, 0 et ni. Total en cours dans l'assurance sur la vie à la fin des années, 0 et X. Assurances sociales.. Assurancemaladie,. Caisses de maladie officielles. Assurance des ouvriers industriels,. Assurance des ouvriers industriels, 0. Assurance des marins,... L'assurance des pêcheurs. Assurance contre le chômage. Caisses de chômage autorisées, XV. Priser, leveomkostninger.. Det Statistiske Centralbyrås engrosprisindeks. = Gjennemsnittspriser på korn (utdrag av kapitelstakstene), og 0.. Markedspriser på korn, erter og poteter i året sammenholdt med tidligere år. Pr. 00 kg.... Priser på en del viktigere landbruksprodukter. Gjennemsnittspriser i småsalg på endel viktigere forbruksartikler i en rekke norske byer A. ndekstall for leveomkostningene i mars måned i årene (juli = 00) B. ndekstall for leveomkostningene i hver måned i årene 0. Husholdningsregnskap, og for Oslo og Bergen... XV. Prix, coût de la vie.. ndice des prix de gros du Bureau Central de Statistique. = Taxe officielle des céréales, et 0 0. Données sur les prix du blé, des pois et pommes de terre,. Par 00 kg. Prix des principaux produits d'agriculture. Prix moyens en détail de diverses marchandises dans plusieurs villes norvégiennes a. ndices du coût de la vie, mars mars (juillet = 00). b. ndices du coût de la vie en chaque mois, 0. Budgets de ménage en et pour Oslo et Bergen XV. Samvirke.. Samvirkelag i jordbruk og fiske,. Forbrukssamvirket, XV, Arbeiderforhold.. Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer. De offentlige arbeidskontorer /. Arbeidssøkende flere eller færre (f) enn ledige plasser. Fordeling efter fag XV. Coopération.. Associations coopératives d'agriculture et de pêche,. Sociétés de consommation sous l'union Coopérative générale de la Norvège, XV. Conditions ouvrières.. Chômage chez les ouvriers syndiqués, Les offices publics de Placement, /. Demandes d'emplois plus ou moins que les offres d'emplois. Répartition industrielle,

9 * Tabeli. Side. 0. De offentlige arbeidskontorer, 0. Arbeidslønninger, Gjennemsnittslønninger, og. Arbeidslønnen i jordbruket,.. (Gjennemsnitt for landet),... Arbeidskonflikter, og.... Tariffoverenskomster i kraft ved utgangen av årene og.... Norsk Arbeidsgiverforening,..... Fagforeninger tilsluttet Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, XV. Boligforhold.. Beboelseshus i byer med over 000 innbyggere pr. desember Bebodde leiligheter i byer med over 000 innbyggere pr. desember Nettotilvekst av beboelsesleiligheter i byer med over 000 innbyggere og i Aker herred,. Boligene gruppert efter størrelsen særskilt for gårdbruker og arbeiderbefolkningen. Boligtetthet. Fylkesopgaver pr. desember 0. Opgave over boligforholdene særskilt for livsstillingsgrupper. Husholdningene fordelt efter antall rum (kjøkken medregnet) og antall personer. Bygdene alt. Hele befolkningen XV. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser.. Samlet beregnet alkoholforbruk pr. innbygger i hvert av årene. Drukkenskapsforseelser,.. Spritog brennevinsomsetningen, XX. Fattigvesen.. Fattigvesenet fylkesvis, XX. Rettsvesen.. Straffelte for forbrydelser og forseelser samt personer mot hvem påtale er undlatt for forbrydelser, 0. Beslutninger om utvisning av Riket, 0 0. Fengsler, tvangsarbejdshus og alkoholisthus 0/0 /().... Forsømte barn i forpleining,... Forlikskommisjonenes, underrettenes, overrettenes, Høiesteretts og Arbeidsrettens saksbehandling (civile saker) Tableaux. Pages. 0. Les offices publics de Placement, 0. Salaires moyens, Salaires moyens, et. Salaires des ouvriers agricoles.... Grèves et lockouts, et.... Conventions collectives de travail en vigueur à la fin des années et. Syndicat patronal norvégien,. Syndicats ouvriers sous l'organisation centrale ouvrière de la Norvège,.. XV. Habitation.. Nombre de maisons d'habitation dans les villes ayant plus de 000 habitants au er décembre Logements habités dans les villes ayant plus de o0 habitants au er décembre Augmentation nette des logements dans les villes ayant plus de oo hab. et en Aker (commune rurale),.... Les logements répartis d'après la grandeur pour les propriétaires d'agriculture et les ouvriers. Le degré d'encombrement des logements. Préfectures. Au. er décembre 0... Données sur les conditions d'habitation pour groupes de professions. Les ménages répartis d'après le nombre de pièces (cuisine y comprise) et le nombre de personnes. Communes rurales, total. Population totale. XV. Consommation d'alcool, délits d'ivresse.. Consommation d'alcool par habitant calculée pour chacune des années. Délits d'ivresse,.... Vente de l'alcool et de l'eaudevie, S XX. Assistance publique.. Assistance publique, ^ XX. Justice,. Criminalité, nterdictions de séjour, Prisons. Nombre des prisonniers 0/0 / ().... Les enfants moralement abandonnés,. Commissions de conciliation (justices de paix), tribunaux de ère instance, cours d'appel, cour suprême et cour de travail ; nombre des affaires civiles,

10 ; Tabell. Side., Aktiva og gjeld m. v. i sluttede og ekstraderte konkursboer, akkordforhandlingsboer og dødsboer 0. Boer behandlet av skiftevesenet, 0 XX. Undervisning.. Universitetet i Oslo,.... Høiere almenskoler m. m., /.. A. Høiskoler B. Høiere fagskoler C. Andre fagskoler. Folkeskolen i byene, ; utgifter /. Folkeskolen i landdistriktene, ; utgifter / 0 A. Norske statsunderstøttede folkeboksamlinger juli 0 juni 0 B. Utkomne bøker, aviser m. m. i Norge avgitt til Universitetsbibliotekets norske avdeling, 0 0 C. Spesialbibliotek, XX. Valg.. Stortingsvalget. Kommunevalgene... XX. Finanser.. Herredskassenes inntekter, utgifter, formue og gjeld /. Fylkeskassenes inntekter, utgifter, formue og gjeld /. Bykassenes inntekter, utgifter, formue og gjeld /. Havnekassenes inntekter, utgifter, formue og gjeld /. Statens kontante utgifter og inntekter efter regnskapene / samt bevilget og foreslått budgett henholdsvis for / og / Statsgjelden ved utgangen av budgettårene / / 0. Antall skattydere, formue og inntekt efter skatteligningen for / og / Utlignede skatter til stat og kommune. Hovedoversikt 0. Utlignede skatter til stat og kommune. Relative tall 0. Utlignede kommuneskatter i byene i skatteårene / og / Utlignede kommuneskatter i bygdene i skatteåret /. Tollintrader for de viktigste tollartikler i årene. Utlignet ordinær inntekts og formuesskatt til staten /. Tollsatsene for de i fiskal henseende yiktigste artikler Tableaux. Pages. Aperçu de l'actif et du passif des faillites, concordats préventifs et successions terminées et restituées, 0. Tableaux des successions, des concordats préventifs et des faillites 0 XX. nstruction publique.. Université d'oslo. Ecoles secondaires / A. Enseignement supérieur B. Enseignement professionnel supérieur C. Enseignement professionnel primaire. Ecoles primaires des villes, ; dépenses /. Écoles primaires des campagnes ; dépenses / 0 A. Bibliothèques^ populaires subventionnées par l'état juillet 0 juin 0 B. Livres, journaux, etc. parus en Norvège et déposés à la bibliothèque de l'université, 0 0 C. Bibliothèques scientifiques et techniques, XX. Élections.. Élections au Storting. Élections en pour les conseils communaux î XX. Finances.. Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passifen /. Caisses des préfectures: Recettes, dépenses, actif et passif en /... Caisses communaîesdes villes: Recettes, dépenses, actif et passif en /. Caisses des ports : Recettes, dépenses, actif et passif en /. Finances de l'état, recettes et dépenses (exercice /) et budget voté et proposé pour les années / et / 0 0. Dette publique; exercices de / à / 0. Nombre des contribuables, fortunes et revenus; évaluation de / et / mpositions publiques et communales. Aperçu 0. mpositions publiques et communales. Chiffres relatifs 0. mpositions communales des villes; années / et / 0. mpositions communales des districts; année /. Droits d'entrée bruts des principales marchandises douanières importées; années. mpositions ordinaires sur le revenu et la fortune ; année /. Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants au point de vue fiscal

11 * Tabell. Side. Produksjonsavgifter for tilvirkning av brennevin, øl, tobakksvarer m. v.. XXV. Svalbard.. Opgaver angående Svalbard Mynt, vekt og mål Tableaux. Pages.. Droits perçus à la fabrication de l'eaudevie, de la bière, des tabacs, etc. XXV. Svalbarde.. Données sur le groupe d'îles de Svalbarde Monnaies, poids et mesures nternasjonale oversikter. A. Areal og folkemengde i forskjellige verdensdeler og land B. Befolkningen i forskj. land fordelt efter kjønn og alder C. Giftermål, fødsler og dødsfall i enkelte land i årene Dl. Utvandringen fra Europa til fremmede verdensdeler i årene 0 D. nnvandringen til Amerikas Forenede Stater i årene 0/ / 0 E. Kreaturholdet i de europeiske og andre land F. Arealet og dets anvendelse samt høstutbyttet i i de europeiske og andre land G. Utbyttet av de viktigste lands saltvannsfiskerier i årene, og. H. Produksjonen av nogen verdensartikler i årene. Stasjonær primærkraft i forskj. land.. K. Verdien av de viktigste lands utenrikske handelsomsetning i årene L. nnførsel og utførsel av enkelte verdensartikler fordelt på vikt. land 0 M. Verdens sjøgående handelsflåte i juni. M. Verdensflåtens utvikling 0.. M. Skibsbygging i de viktigste land i årene N. Endel viktigere lands jernbaner i årene og O. Endel viktigere lands postvesen i årene og P. Endel viktigere lands telegrafvesen i årene og Q. Endel viktigere lands telefonvesen i året R. Forskjellige lands myntverdi i årene S. Seddelutstedende centralbankers gullbeholdning og seddelutstedelse i enkelte land ved utgangen av årene T. Engrospristall U. Bevegelsen i leveomkostningene 0 V. Forbruket av sukker, kaffe, te, kakao og tobakk i forskjellige land X. Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer Y. Statsgjelden i forskjellige land Tableaux internationaux. A. Superficie et population des différentes parties et des États du monde, etc. B. Population des différents pays répartie par sexe et par âge C. Mariages, naissances et décès dans certains pays D. Emigration européenne pour les pays hors d'europe.. 0 D. mmigration aux ÉtatsUnis 0 E. Bétail dans les pays de l'europe et dans d'autres pays, en milliers de têtes... F. Emploi de la terre et produit des récoltes dans les pays de l'europe et dans d'autres pays en G. Pêches maritimes des pays principaux en, et H. La production de quelques articles universels ;. Force primairestationnaire par pays.. K. Valeur du commerce des principaux pays avec l'étranger à... L. L'importation et l'exportation de quelques articles universels par pays principaux 0 M. Marine marchande du monde en juin M. Développement de la marine marchande du monde en 0 M. Navires construits dans les principaux pays en N. Chemins de fer dans les principaux pays et O. Postes des principaux pays et P. Télégraphes des principaux pays et ; Q. Téléphones exploités par l'etat des principaux pays en R. Valeur des différentes monnaies S. Encaisse d'or et émission de billets des banques d'émission de certains pays au déc T. ndices des prix de gros. U. Mouvement des indices du coût de la vie 0 V. Consommation du sucre, du café, du cacao et du tabac. Pays divers X. Chômeurs pour 00 membres des syndicats ouvriers Y. Dette publique de divers pays

12 O * Alfabetisk innholdsfortegnelse. Side. Administrative inndelinger Åkerareal Akkordtbrhandlingsboer, Aktiebanker, private 0 Aktieindeks 0 Aktier og verdipapirer 0 0 Aktieselskap Alkoholister Alkoholstatistikk, Almenskoler, høiere Arbeiderbruk og Boligbanken Arbeidernes fagl. Landsorganisasjon... Arbeidsgiverforeninger Arbeidskonflikter Arbeidskontorer, offentlige 0, 0 Arbeidsledighet 0 Arbeidsledighetsforsikring Arbeidsledighetskasser Arbeidslønn Arbeidsretten Arbeidssøkende, 0 Areal anvendt til åker og eng, forskjellige landsdelers Assuranseselskap Automobiler Automobilruter Avgifter til Staten Aviser Avling, mengde og verdi 0 Åndssvake Banker 0 Barn, antall ektefødte 0 uektefødte. 0,, Beboelseshus Befolkning Befolkningstetthet Bergverksdrift 0 Bibliotek Blinde Boer, Boligbanken Boligforhold Brandforsikringsselskap Brennevin, forbruk, salg,, avgift tilvirkning Bruttofrakter, optjente, Byggevirksomhet Bykassene Byskatt. 0 0 Bøker Børskurser 0 0 Chokoladeavgift Civil rettspleie J>etaljpriser DiskontosatseV ved Norges Bank 0 Dissentere Dommer 0, Drukkenskapsforseelser, Side. Døde, se dødsfall. Dødfødte, Dødsårsaker Dødsboer, Dødsfall, dødelighet 0,, Dødsfall, voldsomme Dømte 0 Døvstumme Egglag Eiendommer, faste, se landeiendommer. Eiendomsskyld, se matrikkelskyld. Eksport, se utførsel. Ekteskap 0, 0, Elektrisitetsverk, Elg, felte Emigrasjon, se utvandring. Emisjoner, offentlige F^ngrosprisindeks, Det Statistiske Centralbyrås Epidemier, se sykdommer, epidemiske. Erhverv Fabrikkanlegg. 0 Fagforeninger Fagforeninger, arbeidsledighet Fagskoler Fallitter, se konkursboer. Fangeantallet Fartøier, handelsflåten 0 ved fiskerier Faste eiendommer, se landeiendommer. Fattigvesenet Fedrift Fengsler Ferier, lengde efter tariffoverenskomster. Finanser, kommunale..., 0 Statens 0 0,0 Finner Fiskebåter Fiskere Fiskerforsikringen Fiskeribanken Fiskerier Flateinnhold Folkeboksamlinger Folkemengde. Folkemengdens bevegelse 0 Folkeskolen, Forbruk av alkohol av matvarer Forbrukssamvirket Forbruksutgifter, se leveomkostninger. Forbrydelser 0 Forlikskommisjoner Forlis 0 Formue, inntekt og antall skattydere efter skatteligningen Forseelser Forsikring, social Forsikringsvesen Forsømte barn

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE.

ARBEIDSMÄRKE DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. SIVENDE 11.1.111ING. KRISTIANIA. kommission HOS II. A SCH E G C O. Pris kr. 1.00. DU ROYAUME DE NOR1EGE. ARBEIDSMÄRKE UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. BULLETIN In - TI?A VAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOREGE.) SIVENDE..ING., SEPTIEME ANNEE.) 909 KRISTIANIA. kommission HOS II. A

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

La Résidence de France,

La Résidence de France, La Résidence de France, témoin privilégié de l amitié entre la FRANCE et la NORVÈGE Den franske residensen, et særskilt vitnesbyrd om vennskapet mellom Frankrike og Norge Drammensveien 80 Oslo Bienvenue

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift

INDLEDNING. ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift INDLEDNING. IIFTER enevældets Indførelse foretokes der gjennem ~ gripende forandringer i styrelsen av de større landsdele. Tidligere var de norske len bortsat paa avgift ~ til lensherrer, som styrte med

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer