BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE"

Transkript

1 BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE

2

3 LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7

4 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, '+ff llll ll t7s 000 i HH H SO 000 ftilfhl+l+l+l+hl +t+t+t+t+t+hl tls H l H 7S 000 'f t++++fhh++lh+++t++++hlh+lh++ HlH+l'H+ll+l S0000 ffhhf+hl llllll+l++lflf+f+fhh!l+l+lll+llllhllfh : :!

5 Register Side nnledning 5 LO's administrasjon 7 LO's revisjonsutvalg 7 Sekretariatet 8 Representantskapet 9 Tariffrådet 9 LO's distriktskontorer 9 Bedriftslegeordningen 20 Samarbeidskomiteen mellom DNA og LO 20 nformasj onsmøter 20 Samarbeidskomiteen mellom NKL og LO 2 Representasjon 2 Nordisk faglig samarbeid 26 Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) 27 Fagorganisasjonens Stønadskasse FF's Solidaritetsfond Økonomisk statistisk oversikt for Hovedtrekkene i Norge 32 Produksjonsutviklingen 33 Utenriksregnskapet 39 Handelspolitikken 40 Prisutviklingen 42 Prispolitikk og prisregulering 43 nntekter 47 Arbeidsmarkedet 49 Forbruk 5 nnvesteringer 52 Penger og finanser Tariffrevisjonen 966 Tariffrevisjonen for det private næringsliv Ulovlig streik ved en del bedrifter innen jernindustrien i Oslo

6 Side LØnnsnemndas behandling 90 LO's hovedinnlegg for Rikslønnsnemnda 6 juni Norsk Arbeidsgiverforenings hovedinnlegg for Rikslønnsnemnda Rikslønnsnemndas kj ennelse 39 Tariffavtale med utløp høsten Tariffavtale om opplysnings og utviklingsfondet 55 Statstj enestemannsoppgjøret 58 Hovedavtalen med Norsk Arbeidsgiverforening 78 Den Kooperative Tarifforening avtale vedrørende sluttvederlag 79 Arbeidskonflikter 80 Den Frie Faglige nternasjonale <FF) 80 Det nternasjonale Arbeidsbyrå (LO) 83 LO's Økonomiske kontor 97 LO's juridiske kontor 98 LO's Presse og informasjonskontor 200 LO's Rasjonaliseringskontor 202 LO's Revisjonskontor 203 LO's Kvinnenemnd 204 LO's Ungdomsutvalg 206 LO's Funksjonærutvalg 208 LO's komite for produktivitet 209 Samarbeidsrådet 22 Folkets Hus Fond 23 Den norske fagorganisasjons pensjonskasse 23 LOskolen Sørmarka 24 Ringsaker Folkehøgskule 29 Opplysningsarbeidet i fagorganisasjonen 22 Arbeiderbevegelsens Arkiv 22 Statens Feriefond 223 Komiteer, utvalg, råd og styrer 224 Bransjerådene 233 Utdrag av beretningene for distriktskontorene 236 Statistisk oversikt 260 Tabeller 263

7 nnledning Landsorganisasjonens representantskap som holdt sitt møte 6 og 7 januar i år uttalte bl a følgende i forbindelse med tariffrevisjonen : cde Økonomiske utsiktene for 966 må stort sett sies å være gode, selv om konjunktursituasjonen i enkelte næringer er svakere enn før, og veksten i Økonomien blir noe mindre følge nasjonalbudsjettet skulle en, alle forhold tatt i betraktning, kunne vente en forholdsvis bra etterspørsel etter norske eksportvarer også i tida framover, og totalproduksjonen pr årsverk er anslått til å stige med 4 prosent Selv om underskudet i utenriksøkonomien blir større i inneværende år, må det være berettiget å si at den realøkonomiske utvikling i siste tariffperiode sammen med utsiktene for den nærmeste tida framover, skaper en god nasjonaløkonomisk bakgrunn for de kommende tarifforhandlinger Ved utgangen av året kan en se tilbake på ovenstående uttalelse og sammenlikne den med de tall som en kan anslå som representative for året 966 Disse tall viser bl a en total produksjonsstigning med 44 prosent Sysselsettingen steg med ca prosent Privatkonsumet steg med 4,6 prosent Bruttoinvesteringene steg med 5 prosent Årets tariffrevisjon er omtalt utførlig på sidene 7 En kan bare slå fast at årets tariffrevisjon var den største og avviklingen ble meget komplisert både for den private og offentlige virksomhet Konsumprisindeksen viser en stigning i gjennomsnittet for hele året på 3,3 prosent industrien viste det seg at den gjennomsnittlige timefortjeneste i inneværende år steg med 7,3 prosent for

8 6 menn og 8,8 prosent for kvinner ReallØnnsstigningen var for menn 3,9 prosent og for kvinner 5,3 prosent fra 965 til 966 Ved årets tariffrevisj on ble det gjort nye sosiale framstøt ved at bl a tilleggssykelønnsordningen ble betydelig bedret og ved at det ble gjennomført bestemmelser om utbetaling av sluttvederlag til arbeidstakere som ble sagt opp etter fylte 50 år For lavtlønnsgruppene ble det også ved denne tariffrevisjonen forsøkt å legge opp til en lønnsutjevning Lønnsglidningen har også i år vært en like stor faktor som tidligere innenfor enkelte og betydelige områder Sysselsettingen er i større grad preget av den strukturendring som foregår i stadig raskere tempo innen norsk næringsliv, og de problemer som herved har oppstått har også preget det faglige arbeidet innenfor enkelte fagforbund og Landsorganisasjonen nformasjons og opplysningsvirksomheten har i alt vesentlig tatt sikte på de aktuelle faglige spørsmål i forbindelse med tariffsituasjonen Således ble det i høst holdt en rekke distriktskonferanser med deltakere fra alle forbundsområder, hvor innledere fra LO og forbundene orienterte om den aktuelle faglige og politiske situasjonen Kurs og opplysningsvirksomheten har gått for fullt på LOskolen på Sørmarka og det ble satt rekord hva angår antall besøk på skolen LO's rasjonaliseringskontor fortsatte sin rådgivningsvirksomhet overfor forbundene TWinnstruktØrene har i løpet av året avviklet kurs med 234 deltakere LO's medlemstall pr 3 desember 966 var menn, og 8 02 kvinner Totalt medlemmer forhold til årsskiftet 965/966 viser dette en nedgang i medlemstallet for menn på 3772, mens det på den annen side viser en stigning i medlemstallet for kvinner på 3386 Totalt er nedgangen på 386 medlemmer Norsk Sjømannsforbund hadde den største nedgangen på 560 medlemmer, mens Norsk Kommuneforbund Økte sitt medlemstall med 536 nnenfor typiske industriforbund merker man seg at Norsk Kjemisk ndustriarbeiderforbund hadde en nedgang på 75 medlemmer, mens orsk Jern og Metallarbeiderforbund på sin side Økte sitt medlemstal med 7 Markert nedgang i medlemstallet viser fremdeles Norsk Skog og Landarbeiderforbund med 040 medlemmer, som er høyeste prosentvise nedgang noe forbund hadde, nemlig 5,44 prosent Den høyeste prosentvise framgang hadde Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer med 0 pro

9 7 sent, som svarer til nærmere 600 nye medlemmer En merkbar framgang hadde Norsk Hotell og RestaurantArbeiderForbund med 852 nye medlemmer, som svarer til 9 prosent, og Norsk Tjenestemannslag som Økte sitt medlemstall med 600 som svarer til over 3 prosent LO's administrasjon Landsorganisasjonen har 6 valgte tillitsmenn Ved årets utgang var LO's personale, tillitsmenn og funksjonærer, i alt 5 Disse fordeler seg således: Administrasjonen 3 Juridisk kontor 6 Kassakontoret Presse og informasjonskontoret 6 5 Rasjonaliseringskontoret 4 Resepsjon og ekspedisjon 5 Revisjonskontoret Økonomisk kontor Rengjøringshjelp og husmor 7 4 Ved LO's revisjonskontor er det dessuten ansatt 8 revisorer som utfører revisjonsarbeid i forbundene LO's Revisjonsutvalg LO's revisjonsutvalg har i 966 bestått av: Peder Birkeland, formann, Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund 2 Alf Michelsen, Norsk Jern og Metallarbeiderforbund 3 Anna Nilsen, Norsk Tekstilarbeiderforbund Varamenn: Harry Jørgensen, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund 2 Bertrand Olsen, Norsk Kommuneforbund 3 Odd Wessel Larsen, Norsk Jernbaneforbund

10 8 Sekretariatet Sekretariatet har i 966 bestått av følgende: Formann: P Mentsen, nestformann: Tor Aspengren, hovedkasserer : Alf Andersen, sekretær : Thorleif Andresen, 2 sekretær : Einar Strand, 3 sekretær: Odd HØjdahl (2 og 3 sekretær fungerer som og 2 varamann for de valgte tillitsmenn i Sekretariatet ) Øvrige medlemmer av Sekretariatet: Walter Kristiansen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Marie Lindquist, Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Lage Haugness, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Otto Totland, Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund, Per Andersen, Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, Emil Edvardsen, Norsk Jernbaneforbund, Anker Nordtvedt, Norsk Kjemisk ndustriarbeiderforbund, Viktor Jensen, Norsk Kommuneforbund, Gunvald Hauge, Norsk Sjømannsforbund, Klaus Kjelsrud, Norsk Skog og Landarbeiderforbund, Henry Nicolaysen, Norsk Transportarbeiderfor hund Walter Kristiansen døde den 2 mars 966 Fra samme tid rykket Åge Petersen, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, inn som medlem av Sekretariatet Viktor Jensen gikk av som formann i Norsk Kommuneforbund den 30 september 966 Han sluttet i Sekretariatet fra samme dato Varamann, Kaare Pehrsen, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, rykket inn som medlem av Sekretariatet fra samme dato Gunvald Hauge gikk av som formann i Norsk SjØmannsforbund i september 966 Arne Li, Norsk Litograf og Kjemigrafforbund, rykket inn som medlem av Sekretariatet fra samme dato Varamenn: Åge Petersen, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2 Kaare Pehrsen, Norsk Papirindustriarbeiderforbund 3 Arne Li, Norsk Litograf og Kjemigrafforbund 4 Fritz W Hannestad, Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer 5 Eivind Strømmen, Norsk Hotell og RestaurantArbeiderForbund 6 ngvald Hansen, Norsk Skotøyarbeiderforbund 7 Erling Johansen, Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund 8 Gulbrand Brauer, Norsk Tekstilarbeiderforbund 9 Thv Karlsen, Norsk Tjenestemannslag

11 9 representantskapsmøte den oktober 966 ble det foretatt suppleringsvalg til Sekretariatet, 2 og 3 varamann, henholdsvis Age Petersen, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Kaare Pehrsen, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, og Arne Li, Norsk Litograf og Kjemigrafforbund, rykket opp som medlemmer av Sekretariatet Fritz W Hannestad, Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, Eivind Strømmen, Norsk Hotell og RestaurantArbeiderForbund, og ngvald Hansen, Norsk Skotøyarbeiderforbund, rykket opp som henholdsvis, 2 og 3 varamann for resten av inneværende kongressperiode Det ble foretatt nytt valg på 4" 5 og 6 varamann : Som 4 varamann ble valgt Øystein Larsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, som 5 varamann Arne Born, Norsk Kommuneforbund, og som 6 varamann Olaf Karling, Norsk Sjømannsforbund De seks første varamenn innkalles til hvert sekretariatsmøte Formannen i Funksjonærsambandet og LO's kvinnesekretær møter i Sekretariatet med tale og forslagsrett Dessuten møter lederen for LO's presse og informasjonskontor, Per Haraldsson, og kontorsjef Paul Engstad Representantskapet Det har vært holdt 2 representantskapsmøter i 966 Representantskapsmøtet 6 januar ble holdt i Folkets Hus' store sal, Oslo Det møtte følgende representanter: Arbeiderpartiets Presseforbund: Simen Kr Hangaard, Oslo Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer: Odd Johnsen, Oslo Norsk Arbeidsmandsforbund: Paul Sundt, Oslo, Gudmund Sævik, Sandåmo, Namskogan, Reidar Winther, Bjørnevatn, Egil Aspås, Hvalstad Norges Befalslag: Albert Uglem, Oslo Norsk Bekledningsarbeiderforbund: Rudolf Eriksen, Oslo, Edel Brekke, Bergen

12 0 Norsk Bokbinder og Kartonasjearbeiderforbund: Johan M Bøe, Oslo Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Rasmus Solend, Oslo, Emil Reiersen, Oslo, Odd saksen, Tromsø, Lars Jansen, Bergen, Oskar Skogly, Lillehammer, Klaus Hofstad, Trondheim, Lui Lundgreen, Kristiansand S Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund: Erling Johansen, Oslo, Johannes Størksen, Oslo Norsk Fengselstjenestemannsforbund: Sverre Ofstad, Oslo Norsk Gullsmedarbeiderforbund: Hugo Lindahl, Oslo Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund: Kåre Hansen, Oslo, Reidar Moen, Bryn, Oslo, Gunnar Nøttveit, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, Erling Evjen, Fauske, Bergljot Nyhus, Oslo Norsk Hotell og RestaurantArbeiderForbund: Alf Frotjold, Oslo, Sigurd Johansen, Oslo Norsk Jern og Metallarbeiderforbund: Tormod Klemetsen, Lisleby, Johan Kaarstad, Horten, Ragnvald Andersen, Bergen, Anna Sveum Mosevik, Gjøvik, Mikal Sommarseth, Salangsverket, Willard Kristiansen, Oslo, Reidar Johansen, Drammen Norsk Jernbaneforbund: Arne Olsen, Ski, Egil Halvorsen, Oslo, Håkon Brunborg, Bergen, Kåre Stuevold, Hommelvik, Fritz Fredriksen, Grorud Norsk Kjemisk ndustriarbeiderforbund: Anker Herlofsen, Bøle, Arthur Svensson, Sunndalsøra, Håkon Bjordal, Høyanger, Dagnar Nygård, Lierbyen, Sverre Enger, Oslo Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund: Henning Dahl, Oslo Norsk Kommuneforbund: Margot Klemetsen, Oslo, Jens Torp, Oslo, Jørgen Eliassen, Bergen, Kjell Jørgensen, Trondheim, John Torkildsen, Stavanger, Karl Bjerkeli, Hønefoss, Arnulv Pedersen, Straumsjøen Lensmannsbetjentenes Landslag: Olav Klepp, Oslo

13 Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arild Kalvik, Oslo Norsk Lokomotivmannsforbund: 0 Anfinsen, Oslo Norsk Losforbund: Kåre Toft, Trondheim Luftforsvarets Befalsforbund: Karl M Olsen, Oslo Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oslo Norsk Musikerforbund: Sigurd LØnseth, Oslo Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund: Arne Andresen, Oslo, Arne Barlie, Oslo, Martin Lea, Stavanger, Joh B Magnussen, Oslo Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Olav Bratlie, Oslo, Bjarne Andresen, Sarpsborg, Arvid Nebell, Svelvik Norsk Politiforbund: Odd Eide, Oslo Postfolkenes Fellesforbund: Aage TØmmereek, Oslo, Leif Paulsen, Oslo Norsk Sjømannsforbund: Einar Haugen, Oslo, Thor SØnsteby, Oslo, Gosta Andersson, Sandefjord, Kjell Haugerud Andersen, Stavanger, Wernalf Falao, Bergen, Odd Helland, Trondheim, Birger Moss, Harstad Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Wiktor Remme, Oslo Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Svein Morgenlien, Oslo, Sverre Solbakken, Spillum i Namdal, Wilhelm Asli, Bjørkelangen Norsk Skotøyarbeiderforbund: Thorleif Hansen, Fredrikstad Norsk Tekstilarbeiderforbund: Gulbrand Brauer, Oslo, Signe Braathen, Oslo Telefolkenes Fellesforbund: Harald Fondevik, Oslo, Tormod Halvorsen, Oslo

14 2 Norsk Tjenestemannslag: Thv Karlsen, Oslo, Johan Karlsen, Trondheim, Erling Pedersen, Oslo, Hjalmar Andersen, Oslo Norsk Tontjenestemannsforbund: Fritz Myhrene, Oslo Norsk Transportarbeiderforbund: Arild Hammerø, Borkenes, Ebbe Holm, Trondheim, Arnold Mikkelsen, Laksevåg, Arne Hermansen, Hauketo Norsk Treindustriarbeiderforbund: Erik Eriksen, Oslo Norsk Typografforbund: Roald Halvorsen, Oslo Norges Urmaker Svenneforbund: Arne Evensen, Lillestrøm Fylkenes representanter: Akershus fylke: Alf Haakensen, Strømmen AustAgder fylke: Tellef Rislå, Herefoss Bergen fylke: Birger L Larsen, Bergen Buskerud fylke: Thormod Pettersen, Drammen Finnmark fylke: Kåre Flå, Vardø Hedmark fylke: Arne Olsen, Hamar Hordaland fylke: Fredrik Westerlund, Odda Møre og Romsdal fylke: Gunnar Gundersen, Kristiansund N Nordland fylke: Joralf Johnsen, Mosjøen Oppland fylke: Johannes Knapp, Gjøvik Oslo fylke: Gunnar Alf Larsen, Oslo Rogaland fylke: Georg Haug, Stavanger Sogn og Fjordane fylke: Gjermund Vee, Øvre Årdal

15 3 Telemark fl)lke: Sigurd Namløs, Skien Troms fylke: Henry Riise, Tromsø NordTrøndelag fylke: Asmund GjØrv, Follafoss SørTrøndelag fylke: Mikal Morken, Oppdal VestAgder fylke: Mauritz Thorkildsen, Mandal Vestfold fylke: Richard Thon, Tønsberg Østfold fylke: Jan M Johansen, Sellebakk Fra Sekretariatet: P Mentsen, Tor Aspengren, Alf Andersen, Thorleif Andresen, Walter Kristiansen, Marie Lindquist, Lage Haugness, Otto Totland, Per Andersen, Emil Edvardsen, Anker Nordtvedt, Viktor Jensen, Gunvald Hauge, Klaus Kjelsrud, Henry Nicolaysen Varamenn til Sekretariatet: Einar Strand, Odd HØjdahl (varamenn for tillitsmenn i LO), Age Petersen, Kaare Pehrsen, Arne Li, Fritz W Hannestad, Eivind Strømmen, ngvald Hansen Fra revisjonsutvalget: Peder Birkeland, Alf Michelsen, Anna Nilsen Fra distriktskontorene: LO's distriktskontor i Bergen: Ansgar Kristiansen, Finn Lien LO's distriktskontor i Bodø: Hans Nordahl Jensen LO's distriktskontor i Drammen: Leif Haraldseth LO's distriktskontor i Gjøvik: Odd M Bakkejord LO's distriktskontor i Hamar: A H Buflod LO's distriktskontor i Kirkenes: Ronald Bye LO's distriktskontor i Kristiansand S: Age Bjorvand LO's distriktskontor i Molde: Ralph Christiansen

16 4 LO's distriktskontor i Porsgrunn: Harald E Olse' LO's distriktskontor i Sarpsborg: Jakob Grava LO's distriktskontor i Stavanger: Per Aase LO's distriktskontor i Tromsø: Rolf Nilsen, Alf Olsen LO's distriktskontor i Trondheim: Richard Haugen, Gudmund Gjengaar LO's administrasjon: Egil Ahlsen, Harald Andersen, Per Dragland, Paul Engstad, Kåre Halden, Steinar Halvorsen, Per Haraldsson, ngemund Haugen, Kjell Roller, Ragna Karlsen, Kjell Lien, Mirjam Nordahl, Jon Rikvold, Ragnar RØbergLarsen, Olaf Sunde Samarbeidskomiteen DNALO: Trygve Bratteli, Reiulf Steen, Haakon Lie Funksjonærsambandet i Norge: Sverre Bolstad LO's Kvinnenemnd: Solveig LØfquist Nielsen Gjester: Tryggve Aakervik, Elias Volan, Hans Hegg, Karsten Torkildsen, Erling Frogner Representantskapsmøte 0 og oktober ble holdt i Folkets Hus' store sal, Oslo Følgende representanter møtte : Arbeiderpartiets Presseforbund: Simen Kr Hangaard, Oslo Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer: Odd Johnsen, Oslo Norsk Arbeidsmandsforbund : Alfred Haugen, Oslo, Gudmund Sævik, Sandåmo, Namskogan, Sigurd Sivertsen, Bjørnevatn, Egil Aspås, Hvalstad Norges Befalslag: Albert Uglem, Oslo Norsk Bekledningsarbeiderforbund: Rudolf Eriksen, Oslo, Edel Brekke, Bergen

17 5 Norsk Bokbinder og Kartonasjearbeiderforbund: Johan M Bøe, Oslo Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Rasmus Solend, Oslo, Olav Lerø, Oslo, Odd saksen, Tromsø, Bertin Grimstad, Bergen, Oskar Skogly, Lillehammer, Klaus Hofstad, Trondheim, Hjalmar Jensen, Stange Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund: Erling Johansen, Oslo, Nils Johannessen, Oslo Norsk Fengselstjenestemannsforbund: Sverre Ofstad, Oslo Norsk Gullsmedarbeiderforbund: Hugo Lindahl, Oslo Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Oslo, Liv Andersen, Gjøvik, Gunnar Nøttveit, Bergen, Ruth Svendsen, Porsgrunn, Rolf Olsen, Tromsø, Bergljot Nyhus, Oslo Norsk Hotell og RestaurantArbeiderForbund: Alf Frotjold, Oslo, Sigurd Johansen, Oslo Norsk Jern og Metallarbeiderforbund: Frank Nygård, Askim, Johan Kaarstad, Horten, Einar L Nilsen, Bergen, Anna Sveum Mosevik, GjØvik, Gunnar Aagesen, Trondheim, Willard Kristiansen, Oslo, Arnold Svendsen, Oslo Norsk Jernbaneforbund: Tollef Underberg, Drammen, Egil Halvorsen, Oslo, Håkon Brunborg, Bergen, Kåre Stuevold, Hommelvik, Fritz Fredriksen, Grorud Norsk Kjemisk ndustriarbeiderforbund: Sverre Hansen, Jevnaker, Arthur Svensson, Sunndalsøra, Håkon Bjordal, Høyanger, Dagnar Nygård, Lierbyen, Leif Andresen, Oslo, Sverre Enger, Oslo Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund: Henning Dahl, Oslo Norsk Kommuneforbund: Sigurd Halvorsen, Oslo, Jens Torp, Oslo, Alf J Helgesen, Bergen, Sigurd Karlsen, Trondheim, Arthur Molde, Stavanger, Karl Bjerkeli, Hønefoss, Arne Andersen, Skjervøy Lensmannsbetjentenes Landslag: Olav Klepp, Oslo

18 Norsk Litograf og Kjemigrafforbund: Arild Kalvik, Oslo 6 Norsk Lokomotivmannsforbund: 0 Anfinsen, Oslo Norsk Losforbund: Kåre Toft, Trondheim Luftforsvarets Befalsforbund: Karl M Olsen, Oslo Norsk Murerforbund: Lorang Kristiansen, Oslo Norsk Musikerforbund: Sigurd Lønseth, Oslo Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund: Arne Andresen, Oslo, Arne Barlie, Oslo, Anders Tørrisdal, Stavanger, Joh B Magnussen, Oslo Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Olav Bratlie, Oslo, Bjarne Andresen, Sarpsborg, Arvid Nebell, Svelvik Norsk Politiforbund: Odd Eide, Oslo Postfolkenes Fellesforbund: Aage TØmmereek, Oslo, Leif Paulsen, Oslo Norsk Sjømannsforbund: Olaf Karling, Oslo, Leif Østlie, Oslo, Kåre Kjæraas, Sandefjord, Kjell Haugerud Andersen, Stavanger, Wernalf Falao, Bergen, Odd Helland, Trondheim, Birger Moss, Harstad Norsk Skinn og Lærarbeiderforbund: Wiktor Remme, Oslo Norsk Skog og Landarbeiderforbund: Arne Veen, Oslo, Sverre Solbakken, Spillum i Namdal, Wilhelm Asli, Bjørkelangen Norsk Skotøyarbeiderforbund: Kristoffer Sagen, Halden Norsk Tekstilarbeiderforbund: Bjarne Bårdsen, Oslo, Signe Braathen, Oslo Telefolkenes Fellesforbund: Harald Fondevik, Oslo, Tormod Halvorsen, Oslo

19 7 Norsk Tjenestemannslag: Thv Karlsen, Oslo, Johan Karlsen, Trondheim, Erling Pedersen, Oslo, Hjalmar Andersen, Oslo Norsk Transportarbeiderforbund: Arild Hammerø, Borkenes, Ebbe Holm, Trondheim, Arnold Mikkelsen, Laksevåg, Arne Hermansen, Hauketo Norsk Treindustriarbeiderforbund: Erik Eriksen, Oslo Norsk Typografforbund: Roald Halvorsen, Oslo Norges Urmaker Svenneforbund : Arne Evensen, Lillestrøm Fylkenes representanter: Akershus fylke: Alf Haakensen, Strømmen AustAgder fylke: Tellef Rislå, Herefoss Bergen fylke: Birger L Larsen, Bergen Buskerud fylke: Thormod Pettersen, Drammen Finnmark fylke: Kåre Flå, Vardø Hedmark fylke: Arne Olsen, Hamar Hordaland fylke: Fredrik Westerlund, Odda Møre og Romsdal fylke: Gunnar Gundersen, Kristiansund N Nordland fylke: Joralf Johnsen Mosjøen Oppland fylke: Johannes Knapp, GjØvik Oslo fylke: Gunnar Alf Larsen, Oslo Rogaland fylke: Georg Haug, Stavanger Sogn og Fjordane fylke: Gjermund Vee, Øvre Årdal Telemark fylke: Sigurd Namløs, Skien 2LO

20 8 Troms fylke: Henry Riise, Tromsø NordTrøndelag fylke: Asmund Gjørv, Follafoss SørTrøndelag fylke: Mikal Morken, Oppdal VestAgder fylke: Mauritz Thorkildsen, Mandal Vestfold fylke: Richard Thon, Tønsberg Østfold fylke: Jan M Johansen, Sellebakk Fra Sekretariatet: Tor Aspengren, Alf Andersen, Thorleif Andresen, Marie Lindquist, Lage Haugness, Otto Totland, Per Andersen, Emil Edvardsen, Anker Nordtvedt, Viktor Jensen, Gunvald Hauge, Klaus Kjelsrud, Henry Nicolaysen P Mentsen hadde sykdomsforfall Varamenn til Sekretariatet: Einar Strand, Odd HØjdahl (disse to møter som varamenn for de valgte tillitsmenn i LO ), Age Petersen, Kaare Pehrsen, Arne Li, Fritz W Hannestad, Eivind Strømmen, ngvald Hansen Fra revisjonsutvalget: Peder Birkeland, Harry Jørgensen, Anna Nilsen Fra distriktskontorene: LO's distriktskontor i Bergen: Ralph Christiansen, Finn Lien LO's distriktskontor i Bodp: Hans Nordahl Jensen, Odd M Bakkejord LO's distriktskontor i Drammen: Leif Haraldseth LO's distriktskontor i Gjpvik: Kaare Bårdseth LO's distriktskontor i Hamar: Aage Søgaard LO's distriktskontor i Kirkenes: Ronald Bye LO's distriktskontor i Kristiansand S: Oddvar GØthesen, Aage Bjorvand

21 9 LO's distriktskontor i Molde: Thorleif Hansen LO's distriktskontor i Porsgrunn: Harald E Olsen LO's distriktskontor i Sarpsborg: Jakob Grava LO's distriktskontor i Stavanger: Per Aase LO's distriktskontor i Tromsø: Rolf Nilsen LO's distriktskontor i Trondheim: Richard Haugen, Gudmund Gjengaar LO's administrasjon: Egil Ahlsen, Paul Engstad, Per Haraldsson, ngemund Haugen, Ragna Karlsen, Kjell Lien, Mirjam Nordahl, Jon Rikvold, Ragnar RØbergLarsen, Olaf Sunde, Richard Trælnes Samarbeidskomiteen DNALO: Trygve Bratteli, Reiulf Steen, Haakon Lie Funksjonærsambandet i Norge: Sverre Bolstad LO's Kvinnenemnd: Solveig Løfquist Nielsen Gjester: Konrad Nordahl, Tryggve Aakervik, Gunnar Nilsen Tariffrådet Det er i året holdt møte i Tariffrådet, den 25 april Til behand ling forelå redegjørelse for tarifforhandlingene mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisasjonen og det foreliggende meklingsforslags innhold Tariffrådet vedtok enstemmig å anbefale forslaget LO's distriktskontorer Ved årets utgang hadde Landsorganisasjonen distriktskontorer på følgende steder : Kirkenes, Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand S" Porsgrunn, Drammen, GjØvik og Sarpsborg

22 20 Bedriftslegeordningen Landsorganisasjonen er med i en felles bedriftslegeordning som har kontor i Folketeaterbygningen Bedriftslegeordningen kostet i 966 kr 4648 pr person Samarbeidskomiteen mellom DNA og LO Samarbeidskomiteen har i 966 bestått av følgende: Fra DNA: Trygve Bratteli, Reiulf Steen og Haakon Lie, med Reidar Hirsti som varamann Fra LO : P Mentsen, Tor Aspengren og Kaare Pehrsen, med Alf Andersen som varamann Samarbeidskomiteen har hatt 7 møter og behandlet en rekke saker, hvorav kan nevnes: Opprettelse av et utredningsorgan, fellesmøter av Sentralstyret og Sekretariatet, informasjonsmøter, den faglige situasjon, maiarrangementene, industrielt demokrati, nordisk samarbeid, Arbeiderbevegelsens Solidaritetsfond, Nygaardsvoldheimen, nordisk funksjonærkonferanse, arbeiderbevegelsen, NRK og TV, det europeiske markedssamarbeidet, bredere representasjon av kvinner i folkevalgte organer, utredning av problemer i forhold til organisasjoner utenfor Landsorganisasjonen nformasjonsmøter Samarbeidskomiteen mellom DNA og LO har innkalt medlemmer av DNA's sentralstyre, LO's sekretariat og de fastlønte tillitsmenn i forbundene til følgende informasjonsmøter : 2 mars, P Mentsen, orientering om kollektiv forsikring 2 8 mai, P Mentsen, orientering om tariffsituasjonen 3 22 august, direktør Arvid Cederkvist, Folksam, Sverige: cfra ide til virkelighet> 22 august, direktør Kjell Roller, Samvirke, Norge : cforsikringsvirksomhet i dag og i morgen> 4 9 oktober, Per Andersen: Arbeiderbevegelsens solidaritetsfond

23 2 Samarbeidskomiteen mellom NKL og LO Det ble ikke holdt noe møte i samarbeidskomiteen i 966 Det vesentlige av arbeidet ble konsentrert om den kollektive hjemforsikringen, og det er opprettet et særskilt samarbeidsutvalg mellom LO og Forsikringsselskapene Samvirke Representasjon Landsorganisasjonen har vært representert på følgende forbundslandsmøter: Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, 28 februar6 mars i Oslo : P Mentsen og Alf Andersen Norsk Murerforbund, 8 mai i Oslo: P Mentsen og Thorleif Andresen Norsk Treindustriarbeiderforbund, 58 juni i Oslo: Thorleif Andresen Norsk Kommuneforbund, 27 september i Oslo: Thorleif Andresen og Odd HØjdahl Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund, 822 september i Oslo: Tor Aspengren og Einar Strand Norsk Litograf og Kjemigrafforbund, ekstraordinært landsmøte 35 oktober Oslo: Tor Aspengren Norsk Sjømannsforbund, 2027 september i Oslo: Alf Andersen og Einar Strand Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, 25 september oktober i Oslo: Tor Aspengren og Thorleif Andresen Norsk Tjenestemannslag 2428 oktober i Oslo: Tor Aspengren og Odd HØjdahl

24 Norsk Typografforbund, 70 november i Oslo : Tor Aspengren og Odd HØjdahl 22 Norges Befalslag, 2 4 oktober i Oslo: Odd HØjdahl De Grafiske Forbund, (Norsk Typografforbund, Norsk Litograf og Kjemigrafforbund og Norsk Bokbinder og Kartonasjearbeiderforbund ) Samlingslandsmøte 3 desember i Oslo: Einar Strand Landsorganisasjonen har også vært representert på følgende innenlandske møter, jubileer, konferanser m v : Den norske Spaniakomite, årsmøte 9 mars: Kjell Lien Nytorvet 4 A/S, generalforsamling mars: Alf Andersen Arbeidernes Landsbank A!S, generalforsamling 25 februar: Alf Andersen Folk og Forsvar, årsmøte 22 februar : Paul Engstad Norges Kristne Arbeideres Forbund, landsmøte 922 mai på Nærbø : Per Aase nternasjonal Bygnings og Trearbeiderunion ( BTU), ord kongress, 47 juli i Oslo: Thorleif Andresen Norsk Bonde og Småbrukarlag, landsmøte 0 og juni i Steinkjer: Thorleif Andresen Nordisk Musikerunion, 7 ord kongress og 50årsjubileum 26 og 27 september: Odd HØjdahl Kunst på arbeidsplassen, årsmøte 22 februar : Per Haraldsson

25 23 MTM selskapet A/L, (Metode Tid Måling), årsmøte mars: Ragnar RØbergLarsen Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg A/S, generalforsamling 22 mars: Sekretær Karl Staff Arbeiderbladet og Aktietrykkeriet, generalforsamling 9 mars: Paul Engstad Folkets Brevskole, generalforsamling 28 april: Ragna Karlsen Andelsselskapet Folketeaterbygningen, generalforsamling 28 april : Thorleif Andresen FNsambandet, årsmøte 9 april : Kåre Halden, Ragna Karlsen og Kjell Lien FiNoTro, Honningsvåg, generalforsamling 0 og mai: Einar Hysvær A!L Folkets Hus, Oslo, årsmøte 26 mai: Alf Andersen Tiden Norsk Forlag, generalforsamling 25 april : Paul Engstad Vern og Velferd, årsmøte 20 juni: Kjell Lien Norsk Arbeiderpresse A!S, generalforsamling 24 mai: Alf Andersen Forsikringsselskapene Samvirke, generalforsamlinger 23 juni: Alf Andersen Norsk Folke Ferie, ordinær generalforsamling 7 juni a) Andelsselskapet NFF, b) Ferie og Fritidsorganisasjonen NFF og c) Dovrefjell Hotell : Alf Andersen

26 24 Norges Kristne Arbeideres Forbund, landsmøte 922 mai: Per Aase nternasjonal Bygnings og Trearbeiderunion (BTU), ordinære kongress 47 juni i Oslo: Thorleif Andresen Norsk Bonde og Småbrukarlag, landsmøte 0 og juni: Thorleif Andresen Nordisk Musikerunion, 7 ordinære kongress 26 og 27 september i Oslo: Odd HØjdahl Arbeidernes Opplysningsforbund, årsmøte 28 oktober: Einar Strand og Richard Trælnes Framfylkingens Venner, årsmøte 24 november : Kjell Lien Fagbygg A/S, generalforsamling 6 desember : Thorleif Andresen Ukebladet Aktuell, generalforsamling 28 april : Paul Engstad Dessuten har Landsorganisasjonen, forbundene, samorganisasjonene og fagforeningene vært representert på følgende kontaktkonferanser arrangert av Folk og Forsvar: Porsgrunn 0 og februar: ctotalforsvareb 2 Bergen 9 og 20 mars : c Ungdommen og Forsvaret> 3 Bergen 2 og 22 mars: ckvinnene og Forsvaret> 4 Mandal 5 og 6 mars: cungdornmen og Forsvaret> 5 Molde 26 og 27 april: cungdornmen og Forsvaret > 6 Ørsta 23 og 24 april: cungdommen og Forsvaret> 7 Florø 20 og 2 april: ctotalforsvareb 8 Halden og 2 mai: ctotalforsvareb 9 Sortland og 2 juni : cungdommen og Forsvaret> 0 Kirkenes 29 og 30 august: ckvinnene og Forsvaret> Vadsø 3 august og september : ctotalforsvaret>

27 25 2 Hammerfest 3 og 4 september: cungdommen og Forsvaret» 3 Tromsø 6 og 7 september : cungdommen og Forsvaret> 4 Tromsø 8 og 9 september: ctotalforsvareb 5 Fredrikstad 4 og 5 september : ckvinnene og Forsvaret» 6 Levanger 7 og 8 september : cungdommen og Forsvaret» 7 Meråker 20 og 2 september : ctotalforsvareb 8 Narvik 26 og 27 september: cungdommen og Forsvaret> 9 Studietur til Paris 925 mai: Paul Engstad Landsorganisasjonen har vært representert ved følgende møter utlandet: Nederlandske LO, kongress i Amsterdam 30 mars2 april: Alf Andersen og Per Haraldsson Franske LO, kongress i Paris 3 6 april: Odd HØjdahl Den britiske LO (TUC), kongress i Blackpool 59 september: Odd HØjdahl Tyske LO (DGB), kongress i Berlin 94 mai : Einar Strand Finske LO (FFCSAK), kongress 29 juni2 juli i Helsingfors: Th Andresen Svenske LO, kongress i Stockholm 30 september : Tor Aspengren, Alf Andersen og Einar Strand Sveitsiske LO, kongress i Lucerne 3 5 oktober: Einar Strand og Kjell Lien slandske LO, kongress i Reykjavik 825 november: Thorleif Andresen FN's 2 generalforsamling, 3 november20 desember New York : Jon Rikvold

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959 550000 525000 '500000 '175000 '150000 'I!1..5000 'f00 000 375000 '50000 }25000 }OOOOO

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 Landsorganisasjonen I Norge Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 PROTOKOLL fra den 27. ordinære kongress 1989 Kongressens vedtak 1989 Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer