Maritim sektor Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim sektor Trøndelag"

Transkript

1 Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

2 Maritim sektor i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over maritim sektor i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført i samarbeid med Maritimt Forum Midt-Norge, Innovasjon Norge, offentlige aktører og maritime bedrifter i regionen. Rapporten bygger videre på resultatene fra «Maritim Verdiskapingsbok 2014» (Menon Business Economics, 2014). Et sentralt mål har vært å øke detaljeringsgraden, gi en komplett oversikt over alle maritime virksomheter i trøndelagsfylkene, samt kartlegge hva bransjen selv ser av utfordringer og muligheter ved å være lokalisert i Trøndelag. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden , sysselsettingsdata fra Aa-registeret hos NAV for perioden , samt primærinformasjon fra intervjuer. Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Redaksjonen avsluttet arbeidet Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Tom-Ivar Bern, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Impello Management AS

3 4 Impello Management AS 2014

4 Sammendrag Fakta om maritim sektor i Trøndelag 2012 I 2012 sysselsatte maritim sektor i Trøndelag personer. Veksten i sysselsetting var 5 % fra 2011 til De 320 selskapene i regionen hadde 15 mrd. kr i samlet omsetning (vekst 16 % fra 2011). Ved utgangen av 2012 var det 243 var aksjeselskaper og 77 underavdelinger i drift. 50 % av disse var innen maritime tjenester. Sysselsetting og omsetning i Midt-Norge I 2013 fortsatte sysselsettingsveksten, og pr var det personer ansatt innen maritim sektor. Det tilsvarer en vekst på 8 % fra Sysselsetting maritim sektor Trøndelag ( ) 320 virksomheter: 243 aksjeselskaper 77 underavdelinger Ansatte: (5 % vekst fra 2011) Omsetning: 15 mrd. kr (16 % vekst) Aksjeselskaper: 11,3 mrd. kr Underavd.: 3,7 mrd. kr (estimat) Driftsresultat: 0,5 mrd. kr (aksjeselskaper) Verdiskaping: 5,6 mrd. kr (11 % vekst) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % 5 % 0 % -2 % % Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: kr 2010: kr 2011: kr 2012: kr Maritim omsetning for aksjeselskapene var 11,3 mrd. kr i 2012 (vekst 19 %), og estimert omsetning for underavdelingene var 3,7 mrd. kr (vekst 12 %). Samlet representerer dette en omsetningsvekst på 16 % fra 2011 til Maritimt relatert omsetning i Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene inngår bare direkte maritimt relatert omsetning. [mrd. kr] 16,0 Estimert omsetning underavdelinger 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,2 1,6 4,6 Maritimt relatert omsetning Vekst 12,1 3,2 53% 7,8 8,9 2,0 26 % 5,8 11,6 3,2 8,4-4 % 10,5 3,0 7,5 10,9 3,0 7,9 4 % 3,7 12,8 3,3 11,3 9,5 18 % 16 % 2,0-9 % 0, Impello Management AS

5 Selskapskategorier Hovedkategorien maritime tjenester er størst med 49 % av selskapene, etterfulgt av rederier (22 %), maritime utstyrsprodusenter (17 %) og verft (12 %). Hovedkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Maritime tjenester Rederi Maritimt utstyr Verft Hva mener de maritime aktørene om industrien i Trøndelag? Impello har intervjuet sentrale personer i Elpro Group, Kongsberg Maritime, SmartMotor, Autronica, Kongsberg Seatex, BOA Offshore, Teekay Petrojarl og andre sentrale personer i regionen for å peke på noen forbedringsområder: Tettere samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøene: Det er et stort potensial i å styrke samarbeidet mellom den maritime industrien og miljøene ved NTNU, SINTEF og MARINTEK. Det maritime clusteret i Møre og Romsdal er i verdensklasse, og med nærheten til Trøndelag burde denne industrielle kompetansen vært bedre utnyttet av de trønderske selskapene. Maritime Trøndelag må settes på agendaen: Til tross for at regionen har flere internasjonalt ledende maritime virksomheter, så er det til dels liten politisk og mediemessig oppmerksomhet om bransjen i regionen. Etablering av møtearenaer: De små og mellomstore selskapene savner møteplasser og arenaer der de møte de større virksomhetene, og komme i dialog med FoU-miljøene som av mange oppfattes som uoversiktlige. Sterkere kundefokus: Flere av selskapene i Trøndelag er foretrukne underleverandører til «lokomotivbedriftene» i regionen. Kvalitets- og kostnadsnivået er konkurransedyktig sammenliknet med utenlandske konkurrenter. De fremtidige vinnerne blant underleverandørene er de som klarer å ta tydelige posisjoner, og som er tett på kunden og evner å tilpasse seg kundenes behov. Gløshaugen-Sluppen Norges maritime «Silicon Valley»? Ved å kombinere industriell kunnskap og erfaring med kompetansen i forsknings- og utdanningsmiljøene, kan det skapes et internasjonalt slagkraftig miljø som vil tiltrekke investorer og frisk kapital. Et fremtidig Ocean Space Centre vil bidra til økt interesse for å investere i maritim teknologi og maritim sektor. 6 Impello Management AS 2014

6 Innholdsfortegnelse Sammendrag Maritim sektor i Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Selskaper fordelt på kategori Vedlegg C: Selskapsdatabase Vedlegg D: Konsernstrukturer Impello Management AS

7 1. Maritim sektor i Trøndelag Definisjon av maritim virksomhet Analysen benytter samme definisjon på maritim virksomhet som «Maritim verdiskapingsbok» (Menon Business Economics, 2014): «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr til eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter.» Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), underavdelinger (AVD) og stiftelser (STI) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag pr Kommandittselskaper (KS) inngår indirekte i konsoliderte konserntall (gjelder hovedsakelig rederinæringen). I 2012 omsatte den maritime næringen i Trøndelag for 15 mrd. kr og sysselsatte personer. Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var 16 % og veksten i antall sysselsatte 5 %. I 2012 var det 320 virksomheter i drift (243 aksjeselskaper og 77 underavdelinger). Av den samlede omsetningen på 15 mrd. kr i 2012 representerte aksjeselskapene 11,3 mrd. kr og underavdelingene 3,7 mrd. kr (estimat). Antall ansatte vokste med 8 % fra 2012 til 2013, til ansatte. 1.1 Antall virksomheter Ved utgangen av 2012 hadde Trøndelag 320 virksomheter i drift med næringsvirksomhet rettet mot den maritime sektoren. Av disse virksomhetene lå 212 i Sør-Trøndelag og 108 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med oversikt over antall aksjeselskaper (underavdelinger i parentes) Maritim sektor i Trøndelag: 243 aksjeselskaper 77 underavdelinger Nord-Trøndelag Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. Sør-Trøndelag 87 (21) Behandling av konsern Hvert konsern med døtre og singlepurpose selskaper (båter og rigger) er behandlet som ett selskap (konsoliderte konserntall) siden selskapsstrukturen er komplisert. Det henvises til Vedlegg A og Vedlegg D for nærmere informasjon. 156 (56) 8 Impello Management AS 2014

8 Figur 2: Maritime virksomheter i Trøndelag (2012) Totalt antall virksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer ikke bare til maritim sektor. For å gi et mer nyansert bilde av den maritime sektoren har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til maritim sektor, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (2012) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til maritim sektor, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer kommer 41 % av omsetningen fra maritim virksomhet. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Utelukkende maritimt Til flere bransjer Totalt Det er overvekt av små selskaper i maritim sektor i Trøndelag. Sør-Trøndelag har en større andel store og mellomstore selskaper enn Nord-Trøndelag. Gjennomsnittlig andel omsetning fra maritim virksomhet Informasjon om hvor stor andel av aksjeselskapenes omsetning som er relatert til maritim virksomhet er innhentet gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med de største aksjeselskapene. Selskapene som leverer til «flere bransjer» oppgir i gjennomsnitt at 41 % av omsetningen er knyttet til maritim virksomhet. Denne faktoren er benyttet for aksjeselskaper som leverer til flere bransjer der vi ikke har informasjon om fordelingen på omsetning. Tabell 2: Selskapsfordeling basert på størrelse i Trøndelag (2012) Selskapsstørrelse Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Små 147 (70 %) 91 (84 %) 238 Mellomstore 52 (25 %) 15 (14 %) 67 Store 12 (5 %) 1 (1 %) 13 Ingen ansatte 1 (0 %) 1 (1 %) 2 Sum selskaper SMB-bedrifter Den norske definisjonen av SMBbedrifter er lagt til grunn for inndelingen: Små: 0 19 Mellomstore: Store: 100 eller mer Impello Management AS

9 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 2012 var det sysselsatt totalt personer i den maritime næringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 5 % fra 2011 til I 2013 var veksten 8% og antall ansatte var var det tredje året på rad med vekst i sysselsettingen. Figur 3: Sysselsetting maritim sektor Trøndelag ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % 5 % 0 % -2 % % Av selskapene som utelukkende har virksomhet innen maritim sektor er Teekay Petrojarl Offshore Production den største arbeidsgiveren med 484 ansatte i 2013 og representerer 6,6 % av den maritime sysselsettingen i Trøndelag. BOA Offshore er den nest største aktøren med 325 ansatte, foran Noryards Fosen (tidligere Bergen Group Fosen) og FosenNamsosSjø med henholdsvis 289 og 261 ansatte. Tabell 3: Største arbeidsgivere (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Teekay Petrojarl Production AS 484 BOA Offshore AS 325 Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS) 289 FosenNamsosSjø AS 261 Electromagnetic Geoservices ASA 161 Stena Drilling AS 152 Kongsberg Seatex AS 125 Kongsberg Maritime AS avd Lade Trondheim 124 Fabricom Vigor AS 96 Eidsvaag AS Impello Management AS 2014

10 1.3 Omsetning Omsetningen i den maritime næringen i Trøndelag har vokst etter finanskrisen i 2008/2009. Etter et fall på 12,8 % fra 2007 til 2009 så kom omsetningen over nivået før krisen i Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var 16 % mot 18 % fra året før. I 2012 var samlet omsetning 15 mrd. kr. Aksjeselskapene utgjorde 11,3 mrd. kr og underavdelingene ca. 3,7 mrd. kr (estimat). For selskaper som leverer til flere bransjer, inngår kun omsetning som er direkte relatert til maritim virksomhet. Figur 4: Maritimt relatert omsetning i Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). [mrd. kr] 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,2 1,6 4,6 Estimert omsetning underavdelinger Maritimt relatert omsetning Vekst 12,1 3,2 53% 7,8 8,9 2,0 26 % 5,8 11,6 3,2 8,4-4 % 10,5 3,0 7,5 10,9 3,0 7,9 4 % 15,0 3,7 12,8 3,3 11,3 9,5 18 % 16 % 2,0-9 % 0, Underavdelinger er ikke regnskapspliktige men må oppgi antall ansatte til Aaregisteret. For å estimere omsetningen i underavdelingene er forholdstallet mellom omsetning og ansatte i aksjeselskapene benyttet. Beregningene er gjort fylkesvis og summert for Trøndelag. Tabell 4: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag, inklusive omsetning fra andre forretningsområder som ikke er maritim. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] Maritimt relatert omsetning 5,8 8,9 8,4 7,5 7,9 9,5 11,3 Omsetning fra andre forretningsområder 3,6 4,7 5,1 4,3 4,2 4,5 4,9 Sum 9,4 13,6 13,5 11,8 12,1 14,0 16,2 Impello Management AS

11 1.4 Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskaper med virksomhet inn mot maritim sektor i har vært positivt siden 2006, men variert mye. I 2012 var driftsresultatet på 0,5 mrd. kr, som er på samme nivå som året før. Offshorerederiet BOA Offshore og teknologiselskapet Kongsberg Seatex hadde best driftsresultat med henholdsvis 242 mill. kr og 180 mill. kr. Figur 5: Driftsresultat for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) [mrd. kr] 1,2 1,0 0,8 0,6 0,8 1,0 0,4 0,5 0,5 0,2 0,0-0,2 0,3-0,1 0,1 0, Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 5,6 mrd. kr i 2012 og har økt siden I 2012 var økningen 0,4 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 10 % fra Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. Figur 6: Verdiskaping for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) [mrd. kr] 6,0 Verdiskaping Vekst 5,0 4,0 67 % 4,3 4,4 4,6 4,9 5,1 5,6 Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: kr 2010: kr 2011: kr 2012: kr 3,0 2,0 1,0 38 % 1,8 38 % 2,6 4 % 3 % 7 % 3 % 10 % 0, Impello Management AS 2014

12 1.5 Selskapskategorisering Majoriteten av selskapene i Trøndelag er maritime tjenesteleverandører. 156 av selskapene i databasen leverer maritime tjenester, noe som utgjør 49 % av selskapene. Deretter følger rederier med 22 %, etterfulgt av maritime utstyrsprodusenter med 17 % og verft med 12 %. Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Figur 7: Hovedkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Maritime tjenester 157 Rederi 71 Maritimt utstyr 52 Verft 40 Selskaper innen handel utgjør den største underkategorien (18 %), mens de nest største kategoriene er tekniske tjenester (13 %) og nærskipsfart (13 %). Blant handelsvirksomhetene finner vi større forhandlere som leverer inn mot flere bransjer som AEO Midt-Norge, Erling Haug og E.A. Smith. I tillegg er det en rekke mindre handelsbedrifter som Marineteam, Namdal Maritime og Brygga Båt og Fritid. En stor andel av selskapene som leverer tekniske tjenester kommer fra teknologimiljøet i Trondheimsregionen, og blant selskapene som leverer tekniske tjenester finner vi Safetec Nordic, Fedem Technology og Ecoxy. Figur 8: Underkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. REDERI Nærskipsfart Deepsea Havbruk Boring og produksjon Offshore VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 1 39 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører Software og elektronikk Materialer MARITIME TJENESTER Handel Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS

13 Selv om maritime tjenester omfatter halvparten av selskapene i regionen, så utgjør omsetningen fra disse selskapene kun 26 % av den totale omsetningen. Rederiene står for hele 48 % av omsetningen selv om kun 22 % av selskapene er kategorisert som rederier. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene Trøndelag (2012) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. For underavdelingene er samlet omsetning på 3,7 mrd. kr i 2012 ikke brutt ned på hovedkategoriene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Maritime tjenester % % 2,9 26 % Rederi % % 5,4 48 % Maritimt utstyr % % 1,6 14 % Verft % % 1,4 12 % Sum % % 11,3 100 % Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. Kategorien boring og produksjon, med Teekay Petrojarl i spissen, har størst omsetning (2,6 mrd. kr) etterfulgt av tekniske tjenester (1,7 mrd. kr), nærskipsfart (1,3 mrd. kr) og software og elektronikk (1,1 mrd. kr). Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene Trøndelag (2012) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. For underavdelingene er samlet omsetning på 3,7 mrd. kr i 2012 ikke brutt ned på underkategoriene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Handel % % 0,9 8 % Tekniske tjenester % % 1,7 15 % Nærskipsfart % % 1,3 11 % Små verft og mekaniske verksted % % 0,3 3 % Produktleverandører 30 9 % % 0,5 4 % Service- og støttetjenester 29 9 % % 0,2 2 % Havne- og logistikktjenester 19 6 % % 0,2 2 % Software og elektronikk 17 5 % % 1,1 10 % Deepsea 12 4 % 27 0 % 0,4 3 % Havbruk 12 4 % % 0,2 2 % Finansielle og juridiske tjenester 11 3 % 41 1 % 0,0 0 % Materialer 5 2 % % 0,0 0 % Boring og produksjon 3 1 % % 2,6 23 % Offshore 2 1 % % 1,0 9 % Store verft (>100 br.t.) 1 0 % % 1,0 9 % Sum % % 11,3 100 % 14 Impello Management AS 2014

14 2. Sør-Trøndelag Den maritime næringen i Sør-Trøndelag omsatte i 2012 for 13 mrd. kr og sysselsatte 5700 ansatte. Antall ansatte økte med 9 % i 2013 til over Aksjeselskapene har levert positivt driftsresultat hvert år siden 2005, og verdiskapingen fra aksjeselskapene historisk høyt i i 2012 med 5 mrd. kr. 2.1 Antall virksomheter I 2012 hadde Sør-Trøndelag 212 maritime virksomheter, hvorav 156 aksjeselskaper og 56 underavdelinger. Dette utgjør 66 % av de maritime selskapene i Trøndelag. Figur 9: Maritime virksomheter i Sør-Trøndelag (2012) Antall aksjeselskaper 56 Antall underavdelinger Sysselsetting Antall sysselsatte innen den maritime næringen i Sør-Trøndelag var ved utgangen av Dette tilsvarer en økning på 3 % fra året før. Veksten fortsatte i 2013 med 9 % og antall ansatte ved utgangen av 2013 var Figur 10: Sysselsetting maritime virksomheter i Sør-Trøndelag ( ) Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % % 5 % % 3 % Impello Management AS

15 De største rent maritime arbeidsgiverne i Sør-Trøndelag er Teekay Petrojarl Production AS, BOA Offshore AS og Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS). Tabell 7: Største arbeidsgivere i Sør-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Teekay Petrojarl Production AS 484 BOA Offshore AS 325 Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS) 289 FosenNamsosSjø AS 261 Electromagnetic Geoservices ASA 161 Kongsberg Seatex AS 125 Kongsberg Maritime AS avd Lade Trondheim 124 Fabricom Vigor AS 96 Eidsvaag AS 89 Ship Modelling and Simulation Centre AS 62 Av selskaper som kun leverer delvis inn mot olje og gass finner vi flere betydelige selskaper, blant annet Autronica Fire and Security AS (372), Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (184) og Safetec nordic AS (149 ). Tallene i parentes er antall ansatte. 2.3 Omsetning Omsetning knyttet til maritim virksomhet i Sør-Trøndelag var 13,3 mrd. kr i 2012, noe som er en økning på 18 % fra året før. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 10,1 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 3,2 mrd. kr. Figur 11: Omsetning maritimt relatert virksomhet Sør-Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene er kun direkte maritimt relatert omsetning tatt med. [mrd. kr] 14,0 Estimert omsetning underavdelinger 13,3 12,0 10,0 8,0 6,0 4,7 Maritimt relatert omsetning aksjeselskaper Vekst 10,3 9,6 9,3 3,0 2,8 2,7 55% 32 6,2 % 7,3 6,8 6,6 1,8 9,7 2,6 7,1 11,2 2,7 8,5 16 % 3,2 10,1 18 % 4,0 1,4 4,4 6 % 4 % 2,0 3,3-9 % 0, Selskapene med størst omsetning i 2012 var Teekay Petrojarl, Noryards Fosen, BOA Offshore og Electromagnetic Geoservices. Samlet sto disse selskapene for over 50 % av omsetningen blant aksjeselskapene. 16 Impello Management AS 2014

16 Tabell 8: Størst omsetning i Sør-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2012) Omsetningstall gjelder aksjeselskaper. Regnskapsdata er ikke tilgjengelig for underavdelinger. Selskap Omsetning [1000 kr] Teekay Petrojarl Production AS Noryards Fosen AS BOA Offshore AS Electromagnetic Geoservices ASA Kongsberg Seatex AS FosenNamsos Sjø AS Eidsvaag AS Trondheim Havn IKS Berge Rederi AS Halten AS Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 2005, med unntak av i 2009 da det var et lite underskudd. Samlet driftsresultat i 2012 var 0,4 mrd. kr, noe som tilsvarer en nedgang på 0,1 mrd. kr fra året før. Figur 12: Driftsresultat for aksjeselskapene i Sør-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 1,0 0,8 0,6 0,8 1,0 0,4 0,2 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 0,1 0, ,2 Det har vært økning i verdiskapingen i Sør-Trøndelag hvert år siden I 2012 var den samlede verdiskapingen på 5 mrd. kr, som var en økning på 10 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 89 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 13: Verdiskaping for aksjeselskapene i Sør-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 6,0 Verdiskaping Vekst 5,0 4,0 32% 32% 42% 4,4 4,6 5,0 3,0 3,4 3,5 3,8 18 % 2,0 1,0 1,8 2,4 2 % 8 % 3 % 10 % 0, Impello Management AS

17 2.5 Kategorisering I Sør-Trøndelag utgjør maritime tjenester 51 % av selskapene. Maritime utstyrsprodusenter og rederier følger deretter med henholdsvis 20 % og 19 % av selskapene, mens verft utgjør kun 10 % av virksomhetene. Figur 14: Hovedkategorier maritime virksomheter Sør-Trøndelag (2012) Maritime tjenester 108 Maritimt utstyr Rederi Verft 21 Tekniske tjenester (17 %) er den største underkategorien, etterfulgt av handel (16 %) og produktleverandører (12 %). Blant selskapene i kategorien produktleverandører finner vi selskaper som Servi, Delprodukt, LC Produktion og Smartmotor. Mange av selskapene i denne kategorien er viktige underleverandører til de større selskapene i regionen. Figur 15: Underkategorier maritime virksomheter Sør-Trøndelag (2012) REDERI Nærskipsfart Deepsea Havbruk Offshore Boring og produksjon VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 1 20 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører Software og elektronikk Materialer MARITIME TJENESTER Tekniske tjenester Handel Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS 2014

18 3. Nord-Trøndelag Den maritime næringen i Nord-Trøndelag omsatte for 1,7 mrd. kr i 2012, og sysselsatte i overkant av 1000 ansatte. I 2013 var det en marginal vekst på 3 % i antall ansatte. Driftsresultatet i aksjeselskapene har vært marginalt positivt siden I 2012 var verdiskapingen 0,6 mrd. kr. 3.1 Antall virksomheter I 2012 var det 108 virksomheter i Nord-Trøndelag med virksomhet innen den maritime næringen, noe som utgjør 34 % av de maritime selskapene i Trøndelag. Av disse var 87 aksjeselskaper og 21 underavdelinger. Figur 16: Maritime virksomheter i Nord-Trøndelag (2012) Antall aksjeselskaper 21 Antall underavdelinger Sysselsetting Antall sysselsatte i den maritime virksomheten i Nord-Trøndelag er fortsatt et stykke under nivået før finanskrisen. Antall sysselsatte var personer i 2012, noe som økte til personer i Dette utgjør en vekst på 3 %. Av de rene maritime selskapene er det olje- og gassrederiet Stena Drilling og verftsbedriften Moen Marin Service som har flest ansatte i fylket. Figur 17: Sysselsetting maritime virksomheter i Nord-Trøndelag ( ) Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst % % % % Stena Drilling, Moen Marine Service og Eidshaug Rederi er de største selskapene som leverer utelukkende til maritim sektor. Hovedvekten av selskapene i Nord- Trøndelag leverer til flere bransjer. Impello Management AS

19 Tabell 9: Største arbeidsgivere i Nord-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Stena Drilling AS 152 Moen Marine Service AS 43 Eidshaug Rederi AS 28 AQS AS 25 Eltorque AS 24 Folla Sjøtransport AS 17 Viknaslipen AS 14 Sjøvarg AS 14 Rederi Stornes AS 13 Kåre Holthe & Sønner AS 11 Blant selskapene som leverer til flere bransjer finner vi Kaefer Energy AS avd Namsos (99), Glava AS Produksjon Stjørdal (68), Cavotec Micro-Control AS (51) og CNC Produkter AS (50). Antall ansatte står i parentes. 3.3 Omsetning Siden 2009 har den maritime næringen i Nord-Trøndelag hatt omsetningsvekst tre år på rad. Omsetningen økte med 6 % fra 2011 til 1,7 mrd. kr i Størst omsetning hadde fisketransportrederiet Norsk Fisketransport med 160 mill. kr. Figur 18: Omsetning maritimt relatert virksomhet Nord-Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene er kun direkte maritimt relatert omsetning tatt med. [mrd. kr] 2,5 2,4 Estimert omsetning underavdelinger 0,4 Maritimt relatert omsetning aksjeselskaper 2,0 1,5 1,0 0,5 1,5 0,2 1,3 1,6 0,2 1,4 7% 2,0 46 % 1,3 0,2 1,1-45 % Vekst 1,2 1,2 0,2 0,4 2% 1,0 0,8-9 % 1,7 0,6 35% 1,1 1,7 0,5 1,2 6 % 0, Norsk Fisketransport, Stena Drilling, Moen Marin Service og Eltorque er aksjeselskapene med størst maritim omsetning i Nord-Trøndelag. Selskapene står for rundt 40 % av fylkets samlede omsetning når man kun ser på selskaper som leverer utelukkende mot maritim sektor. 20 Impello Management AS 2014

20 Tabell 10: Størst omsetning i Nord-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2012) Omsetningstall gjelder aksjeselskaper. Regnskapsdata er ikke tilgjengelig for underavdelinger. Selskap Omsetning [1000 kr] Norsk Fisketransport AS Stena Drilling AS Moen Marin Service AS Eltorque AS Eidshaug Rederi AS AQS AS Viknaslipen AS Polartind AS Folla Sjøtransport AS Sjøvarg AS Driftsresultat og verdiskaping Fra negativt samlet driftsresultat i 2005 og 2006 så har den maritime næringen i Nord-Trøndelag levert positive resultater i de påfølgende årene. I 2012 doblet driftsresulatet seg fra året før til 0,1 mrd. kr. Figur19: Driftsresultat for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15 0,10 0,07 0,04 0,06 0,06 0, ,22-0,19-0,20-0,25 Verdiskapingen i den maritime sektoren i Nord-Trøndelag har økt de siste to årene etter sammenhengende nedgang fra 2008 til Verdiskapingen i 2012 var på 0,6 mrd. kr, som var en økning på 15 % fra året før. I 2012 kom 11 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag fra Nord-Trøndelag. Figur 20: Verdiskaping for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag ( ) [mrd. kr] 1,2 1,0 362 % 362 % 419 % Verdiskaping Vekst 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,6 0,5 0,5 10 % 4 % 15 % -12 % -41 % 0, , Impello Management AS

21 3.5 Kategorisering I Nord-Trøndelag er 45 % av de virksomhetene i kategorien maritime tjenester. Rederi utgjør 28 %, verft 18 % og maritimt utstyr 9 %. Figur 21: Hovedkategorier maritime virksomheter Nord-Trøndelag (2012) Maritime tjenester Rederi Verft Maritimt utstyr Handel er den største underkategorien i Nord-Trøndelag med 21 % av selskapene, etterfulgt av små verft og mekaniske verksteder med 18 % og nærskipsfart med 17 %. Samlet utgjør disse tre underkategoriene over halvparten av selskapene i fylket, med Moen Marine Service, Norsk Fisketransport og NTS blant de største aktørene. Figur 22: Underkategorier maritime virksomheter Nord-Trøndelag (2012) REDERI Nærskipsfart Havbruk Deepsea Boring og produksjon Offshore VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 0 19 MARITIMT UTSTYR Software og elektronikk Produktleverandører Materialer MARITIME TJENESTER Handel Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Tekniske tjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS 2014

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 RAPPORT Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 MENON-PUBLIKASJON NR. 32/2012 September 2012 Av Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen og Lisbeth M. Iversen Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri

Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri Arbeidsnotat nr. 22/07 Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri av Eirik Vatne SNF-prosjekt nr. 2455 Lokalisering av petrorettet næringsliv Prosjektet er finansiert

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer