nr 38/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38/08-2008.09.15 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 38/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHAPY Macronova AB, Björneborgsgatan 25, SUNDSVALL, SE Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 5 Naturmedisin, medisin, farmasøytiske preparater, kjemiske preparater for farmasøytiske formål, sanitære preparater, dietetiske stoffer og drikker for medisinsk bruk, næringsmidler for spebarn, tobakksfri sigaretter for medisinsk bruk, matvarer for medisinsk bruk; tyggegummi for medisinsk bruk; medisinsk drikke; vitamin preparater, fylte førstehjelps skrin; vitamin, mineral og protein preparater. 29 Matpreparater, energidrikker, sportsdrikker, energibars og naturlig næringsmidler lagd av kjøtt, fisk, fjærfe, vilt, frukt, grønnsaker, egg, melk, spiselige oljer og fett; buljong og preparater til å lage buljong; frukt og rot grønnsak som snacks, kandiserte frukter; syltete, tørkede og ellers kokte frukter, grønnsaker, rot grønnsaker, nøtter, fisk, skalldyr, fjærfe, vilt og kjøtt; melk, kokosnøtt melk, syret melk, yoghurt, melk, kultur melk, melkedrikker (melk som hovedingrediens); buljong; vegetabilske juicer for matlaging, sesamolje, maisolje, rapsolje, olivenolje, palmeolje, palmenøtterolje, solsikkeolje, spiselige animalskolje og andre spiselige oljer, supper, preparater for å lage supper. 30 Matvarer, mat preparater, energi bar, energi drikker, sports drikker og andre drikker laget av kaffe, te, kakao, sukker, ris, mais, korn, krydderier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Marie Tiderman AB, Backavägen 7, GØTEBORG, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 36 Forvaltning av samt handel med fast eiendom; handel med og forvaltning av aksjer. 37 Utleie av maskiner til byggebransjen. 39 Transportvirksomhet. 32 Drikkevarer, preparater for å fremstille drikkevarer. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIDERMANS Marie Tiderman AB, Backavägen 7, GØTEBORG, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 36 Forvaltning av samt handel med fast eiedom; handel med og forvaltning av aksjer. 37 Utleie av maskiner til byggebransjen. 39 Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BC Seychelles Import LLC, 800 North Sepulveda Boulevard, CA90245 EL SEGUNDO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær og fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MR O Bergman & Beving Integration AB, Östermalmsgatan 87D, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse; administrasjon av bedrifter; sammensetting av et varesortiment, for andres regning (unntatt transport av dette), herunder kjemikalier, farger, oljer, rengjøringsmidler, håndverktøy, slipeverktøy, skjæreverktøy, sveiseutstyr, måleverktøy, smøremiddelutstyr, sveisemaskiner, kompressorer, luftdrevne verktøy, koblinger til pneumatiske rør og slanger, pneumatisk tilbehør, industrielle festeanordninger, festeelement, bolter, skruer, muttere, klem bøssing, transportkjeder og transportbånd, kileremmer, lenkekileremmer, flatremmer, tannkjeder, kjedehjul, koplinger, snekke veksling, tannhjul, blokkskiver, transporthjul, industrislanger og koplinger av gummi og plast, hydraulikkslanger og ledningskomponenter, tekniske tetninger og pakninger, rør og slanger for VVS, vannpumper, vannfilter, elektriske installasjonsmaterialer, belysningsarmaturer, husholdningsmaskiner så som kjøleskap, frysere, ovner, komfyr, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, rengjøringsmaskiner, maleredskap, for å muliggjøre for kunden å bekvemt kunne se på og kjøpe varene. 36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester. 37 Reparasjon og vedlikehold, spesielt reparasjonstjenester innen det elektriske området samt når det gjelder møbler, instrumenter, redskap, verktøy; installasjonstjenester. 38 Telekommunikasjon; tilgangstjenester til telekommunikasjonsnettverk, bredbåndskommunikasjon, datastøttet sending/overføring av beskjeder og bilder, digitale overføringstjenester og sendingstjenester via Internett, kommunikasjon via datamaskinterminaler, tilbud av tilgangstid til datanettverk, sending av meldinger over elektroniske medier; telekommunikasjon, nemlig tilbud av tilgang til distribuerte databaser. 39 Transport; emballering/pakking og oppbevaring av gods. 41 Undervisning/utdanning; arrangering av undervisning /instruksjon. 42 Design og utvikling av datamaskiner og datasoftware. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Staples Inc, 500 Staples Drive, MA01702 FRAMINGHAM, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 28 Leketøyknapp, nemlig en ikke-elektronisk kuppelformet utløserknapp som aktiveres ved å bli trykket på. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Footprint Tore Lie, Askeladdveien 3, 4315 SANDNES, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester i ledelse, prosjektledelse, prosjektutvikling og bedriftsutvikling. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOBOT Mobot, 1420 SVARTSKOG, Advokatfirma Varjag Regnskap AS, Postboks 138, 1300 SANDVIKA, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VØMMØL Hans Rotmo, Kleiva 1, 1555 SON, 9 CD-plater 16 Bøker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRASH Kristi Pauline Stedjan Ulset, Heimdalsgata 2A, 0561 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/421,376 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hewlett-Packard Development Company LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftware, datahardware, datamaskiner, dataperiferiutstyr, datalagringsinnretninger, datadisker, digitale videodisker, optiske disker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ALLI Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner, inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, instruksjons- og undervisningsguider med matkalenderark; forhåndinnspilte audia- og videobånd, CDer, laserdisker, DVDer; alle foran nevnte varer relatert til vekttap, vektkontroll, diett, ernæring og trening. 16 Trykksaker, periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, bøker, oppskriftsbøker, kokebøker, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark (magnetiske); instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater); alle foran nevnte varer relatert til vekttap, vektkontroll, diett, ernæring og trening. 38 Online tjenester for fremskaffelse av diskusjonsforum relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og -administrasjon, ernæring og trening. 41 Fremskaffelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark og instruksjons- og undervisningsguider; utdannings-, opplærings- og rådgivningstjenester; alle foran nevnte tjenester relatert til vekttap, vektkontroll, diett, ernæring og trening; fremskaffelse av informasjon relatert til tren-ing. 44 Fremskaffelse av evalueringer, behandling, vedlikehold, tilsyn og rådgivning vedrørende vektkontroll og vekttap; fremskaffelse av informasjon relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og - administrasjon og ernæring. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENTAL SOLEX Hunter Douglas Norge AS, Thomasdalen 12, 2818 GJØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Persienner av metall for utvending bruk, rullegardiner og persienner av metall, markiser av metall, paneler av metall, deler av metall, seksjoner av metall; butikkfasader og -fronter av metall, sjalusier av metall, baldakiner av metall; metalldeler, -beslag og - komponenter dertil, nemlig sperrehaker, klamper, klips, klammer, beslag, monteringsplater, brett, sperrer, endekapsler, endedeksler, skinner, plugger, nåler, håndtak, skruetvinger, kroker, knagger, knotter, ringer, støtteinnretninger, stenger, stolper, sprosser, rammer, stativ og innfatninger. 19 Utendørspersienner og solskjermer, ikke av metall; markiser, baldakiner, sjalusier for solskjerming og rullegardiner, -persienner og -skodder, ikke av metall; deler, beslag og armaturer, ikke av metall. 20 Persienner og sjalusipersienner for innendørs bruk av metall og/eller plast og/eller tre og/eller tekstil inkludert sjalusi-, vertikale, plisserte og rullegardiner; vindusavskjermingsinnretninger av plast og tre, inkludert plisserte og rullegardiner, persienner og - skjermingsinnretninger; metalldeler, -beslag og - armaturer, nemlig stenger og skinner, plastdeler, - beslag og -armaturer for persienner, rullegardiner, vindusavskjermingsinnretninger samt gardiner, nemlig sperrehaker, klips, braketter, monteringsplater, brett, skinner, sperrer, endekapsler, endedeksler, løpegang, løpeskinner, plugger, nåler, håndtak, hendler, klammer, skrutvinger, klamper, kroker, knotter, ringer, og støtteinnretninger, stenger, stolper, sprosser, rammer, stativ og innfatninger. 22 Tekstilmarkiser, solskjermer av tekstil for utendørs bruk. 24 Vindusavskjerminger og skyggeskjermer laget av tekstilmateriale; skjermer for innendørs bruk laget av tekstilmateriale; gardiner, forheng og draperier; tekstilstoffer (vevde og ikke-vevde) for bruk i produksjon av persienner, rullegardiner, skyggeskjermer, markiser, skjermer, gardiner, forheng og draperier. 37 Installering, vedlikehold og reparasjon av persienner, rullegardiner, gardiner, forheng, draperier, markiser, skodder, skjermer, baldakiner, butikkfasader og solsjalusier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRILLE Trude Kolaas, Nissensgt 5, 0556 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Utleie av reklameplass. 39 Utleie av trillebager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rainer-Helge Braun, Fiskerveien 36, 1655 SELLEBAKK, 5 Dietetisk næringsmiddel. 39 Distribusjon av næringsmiddel i diettbransjen. 40 Produksjon av næringsmiddel i diettbransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM BUQUEL Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske produkter; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, plaster og forbindingsstoffer. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske apparater og instrumenter; medisinske utstyr og apparater. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Eide Marine Tech AS, Hillestad, 5457 HØYLANDSBYGD, 7 Maskin for produksjon av ferskvann av sjøvann, etter prinsippet omvendt osmose. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RSAL Norsal AS, Postboks 56, 3471 SLEMMESTAD, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 17 Kautsjuk, guttaperka, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall). 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ruth Snefrid Bekkelien Linge, Postboks 87, 4662 KRISTIANSAND S, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. BONNIE AND CLYDE Morten Sveistrup, Drammensveien 61 D, 0271 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stardust Morten Sveistrup, Drammensveien 61 D, 0271 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Hadeland Glassverk AS, Postboks 85, 3521 JEVNAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensier); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 29 Geleer, syltetøy og kompotter. 30 Drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS, Prinsens gate 39, 7011 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Skip; befordringsmidler til bruk på sjøen. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Morten Påsche, Kjennerudveien 31, 3420 LIERSKOGEN, 44 Fysioterapitjenester. 39 Transportvirksomhet; sjøtransport; skipstransport; fergetransport; frakttjenester; skipsfrakt; sleping; innpakning og lagring av varer og gods; lagringsinformasjon; transportinformasjon; transportreservering; lasthåndtering; lossing av gods; skipsmeglervirksomhet; berging av skip; båt- og skipsutleie; utleie av fartøyer for offshore- og undervannsundersøkelser; utleie av fartøyer for grunnundersøkelser under havoverflaten; organisering av cruisefart; organisering av reiser; redningstjenester; reisereservering; transittjenester; undervannsberging. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; bar-, kafé- og restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering og innkvartering; formidling og reservering av midlertidig innlosjering og innkvartering; hoteller; utleie av møterom; utleie av lugarer. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNTEK Commonwealth Laminating & Coating Inc, 345 Beaver Creek Drive, Beaver Creek Industrial, VA24112 MARTINSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 17 Filmer, ikke av metall, herunder av polyester, for å avlede sollys og varme gjennom vinduer, for filtrering av lys, for blokkering av UV-stråler gjennom vinduer og for isolering, og for beskyttelse av vinduer mot innbrudd og forsterking og sikring av vinduer (ikke opptatt i andre klasser). 19 Glass brukt i byggevirksomhet, herunder lysreflekterende og varmereflekterende glass, lysfiltrerende glass, isolasjonsglass og glass som er motstandsdyktig mot innbrudd. 35 Forretningsformidling ved engrossalgfirmaer som vedrører handel med filmer, ikke av metall, herunder av polyester, for å avlede sollys og varme gjennom vinduer, for filtrering av lys for blokkering av UV-stråler gjennom vinduer og for isolering, og for beskyttelse av vinduer mot innbrudd og forsterking og sikring av vinduer, glass brukt i byggevirksomhet, herunder lysreflekterende og varmereflekterende glass, lysfiltrerende glass, isolasjonsglass og glass som er motstandsdyktig mot innbrudd; import og eksport av filmer, ikke av metall, herunder av polyester, for å avlede sollys og varme gjennom vinduer, for filtrering av lys, for blokkering av UV-stråler gjennom vinduer og for isolering, og for beskyttelse av vinduer mot innbrudd og forsterking og sikring av vinduer, glass brukt i byggevirksomhet, herunder lysreflekterende og varmereflekterende glass, lysfiltrerende glass, isolasjonsglass og glass som er motstandsdyktig mot innbrudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sintef MRB AS, Langelandsveien 17, 6010 ÅLESUND, Sentio AS, Klæbuveien 196 B, 7037 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsundersøkelser; bistand til bedriftsledelse av handels- og industrivirksomhet, bedriftsopplysninger; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsinformasjon- og rådgivning; forretningsundersøkelser; gallupundersøkelser; byråer for handelsinformasjon; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; systematisering av informasjon for bruk i databaser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av faglige og praktiske seminarer; organisering og ledelse av kollokvium, konferanse, kongresser, seminarer og symposium; undervisning. 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett; rådgivning for immateriell eiendomsrett. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISITE Sintef MRB AS, Langelandsveien 17, 6010 ÅLESUND, Sentio AS, Klæbuveien 196 B, 7037 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsundersøkelser; bistand til bedriftsledelse av handels- og industrivirksomhet, bedriftsopplysninger; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsinformasjon- og rådgivning; forretningsundersøkelser; gallupundersøkelser; byråer for handelsinformasjon; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; systematisering av informasjon for bruk i databaser. 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av faglige og praktiske seminarer; organisering og ledelse av kollokvium, konferanse, kongresser, seminarer og symposium; undervisning. 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett; rådgivning for immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/104, US 77/104,584 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Lydutstyr og -apparater, bilde- og videoutstyr, bilde- og videoapparater og databehandlingsutstyr, nemlig nettverks-, administrasjons-, overførings- og mottakersystemer som omfatter eller består av hardware og software for muliggjøring av distribusjon og/eller avspilling av lyd, visuell informasjon og datainformasjon via satellitt og terrestrielle kommunikasjonssystemer, via nettverkssystemer og via trådløse kommunikasjonssystemer. 35 Databehandlingstjenester. 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektroniske overførings- og mottakertjenester for data og audiovisuelle visninger via dataterminaler og trådløse kommunikasjonsinnretninger; satellittkommunikasjonstjenester og terrestrielle kommunikasjonstjenester; tekst- og nummerbaserte trådløse digitale beskjedformidlingstjenester; online dokumentlevering via et globalt datanettverk. 41 Produksjon og redigering av audiovisuelt (lyd/bilde) materiale. 42 Dataprogrammeringstjenester, nemlig utarbeidelse og forberedelse av data innen feltet telekommunikasjon, overført via satellitt og terrestrielle kommunikasjonssystemer, nettverkssystemer og trådløse kommunikasjonssystemer. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOS EN MOLDVARP Bob's Space Racers Inc, th Street, FL DAYTONA BEACH, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 28 Spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/418,838 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AXE INSTINCT Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; eau de cologne, velluktende toalettvann, parfyme-kroppsspray; oljer, kremer og losjoner for huden; barberskum; barbergels, losjoner for bruk før og etter barbering; talkumpulver; bade- og dusjpreparater; hårlosjoner; tannpussemidler, ikkemedisinerte munnskyllemidler; deodoranter; antiperspiranter for personlig bruk; ikke-medisinske toalettpreparater. ATI 2003 ATI Properties Inc, OR97321 ALBANY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Rustfritt stål i form av valsede produkter, herunder plate, tynnplate, remse, stag, og rørformet/rør produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TALEFOT På talefot - med kropp og sjel v/psykolog Wenche Ilmork, Postboks 188, 1378 NESBRU, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 44 Psykologtjenester. memomaps Memogroup AS, Plankedalsveien 92, 1389 HEGGEDAL, 9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater til undervisning; dataprogrammer og nedlastbare mobilapplikasjoner eller andre elektroniske innretninger inneholdende mentaltrening, hjernetrening, opplæring, læring, selvutvikling, studieteknikk, personlig og organisasjoners effektivitet. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Swing Catalyst Initial Force AS, Richard Birkelandsvei 2B, 7491 TRONDHEIM, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Vitenskapelige og fotografiske apparater, apparater til veiing, måling signalering og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Underholdningsapparter til bruk med ekstern skjerm eller monitor. Elektroniske og elektriske hjelpemidler til bruk i golftrening. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/235,796 XXTRADURA Hercules Inc, Hercules Plaza, 1313 North Market Street, DE WILMINGTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Polymerer til bruk i oljebrønnoperasjonsfluider, herunder boringsfluider, oljebrønnssementslam, kompletterings- og overhalingsfluider og fraktureringsfluider. 25 Golfskjorter og golf-caps. 28 Spill og leketøy, gymnastikk og sportartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Internacional Olivarera SA, Garcllaso de la Vega 2, DOS HERMANAS, SEVILLA, ES Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Hermetiske oliven. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Memogroup AS, Plankedalsveien 92, 1389 HEGGEDAL, 9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater til undervisning; dataprogrammer og nedlastbare mobilapplikasjoner eller andre elektroniske innretninger inneholdende mentaltrening, hjernetrening, opplæring, læring, selvutvikling, studieteknikk, personlig og organisasjoners effektivitet. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESKE Eske AS, Sofiesgate 16, 0170 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, unntatt mindre bærbare innretninger med lokk i form av bokser og esker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Optreoz 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Hånd- og hudrensende og antiseptiske midler; kirurgiske skrubbemidler; midler for desinfisering av hud og av kirurgiske pasienter; medisinske rensemidler for hud og skader; antimikrobiale og antibakterielle preparater for medisinsk bruk; sanitære steriliseringspreparater og desinfiserende midler for medisinske instrumenter; desinfiserende midler for medisinsk bruk og for bruk i sykehus; medisinske, kururgiske og skadepleiende forbindinger, bandasjer og kompresser; medisinsk klebende tape; farmasøytiske preparater for behandling av skader og infeksjoner; nesespraypreparater; medisinske preparater for munnen; diagnostiske preparater og reagenser for medisinsk bruk; samt næringsmessige substanser for mikroorganismekulturer og for medisinske formål. 9 Instrumenter og utstyr for prøvetaking og testing av miljøet, nemlig elektroniske luminometere, samt relatert programvare, dockingstasjoner og batterier for detektering, måling og analyse av kjemikalier, biologiske subsanser, mikrober; mikrobiologiske og forurensnings-testende apparater og utstyr, samt programvare relatert dertil, for detektering, måling og analyse av bakterier, herunder patogener, toksiner og andre organismer og substanser; laboratorieutstyr og tilbehør, nemlig testrør, testrørhetter og dyppestaver, stativer, mikrotitre-plater og brett; termosensitive temperaturindikatorstrimler; programvare for bruk innen medisinske områder og helseområder for bruk ved overvåkning, detektering og kontroll av infeksjoner, for medisinsk og helsemessig forskning og for rapport av helsetrender og andre medisinske data. 10 Medisinske diagnostiske apparater og analyseinstrumenter for medisinske formål og for infeksjonspåvisning, -forebygging og -kontroll; biomedisinsk, biorisiko og -infeksjonsmonitorer bestående av sensorer og indikatorer; medisinske testestrimler; steriliseringsenheter for medisinske formål; autoklaver for medisinsk bruk; kirurgiske og medisinske prosedyreforheng og -lakner; pasientisolerings-forheng; medisinske utstyr-isoleringsforheng; ikke-forbundede lakner for senger; kirurgiske kjortler og hansker; kururgiske kompresjonsbandasjer; kirurgiske kompresser; poser for oppbevaring av kirurgiske og medisinske instrumenter; isoleringsposer og -bager for oppbevaring av organer, vev og andre kroppsdeler for transplantering og laboratorietesting; steriliseringsfeste- og kompresjonskirurgiske omslag; engangsmedisinske steriliseringsposer; kirurgiske og medisinske masker, respiratorer og ansikts- og øyebeskyttelse for medisinsk og helserelatert personell. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IF SIKKERHETSPARTNER IF Skadeförsäkring AB (publ), STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 45 Rådgivning, kartlegging og analyse av risiko innenfor områdene brannvern, skallvern, sikkerhetsløsninger, skadeforebyggende og sikkerhetshevende tiltak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Apollo Reiser AS, Grensen 3, 0159 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 39 Transportvirksomhet, lufttransport, flytransport, transport av reisende; organisering av reiser, booking av reiser, arrangering av rundreiser og turer, passasjertransport, arrangering av langreiser, reiseselskapsservice, arrangering av gruppereiser, arrangering av cruise; reiseledertjenester; turoperatører. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Cemo AS, Postboks 1109, 4640 SØGNE, Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S, 11 Elektriske apparater, maskiner eller redskap for behandling, foredling, oppbevaring og pakking av kaffe, te, kakao og krydder, herunder men ikke begrenset til kaffetraktere, kaffebrennere, tørkeapparater, blanderapparater og perkulatorer. 21 Servicer, kjøkkentøy og redskaper for kaffe, te, kakao og krydder, herunder men ikke begrenset til ikke-elektriske kverner, traktere, perkulatorer, kryddersett, beholdere, bokser, kanner, dispensere, siler, filtre, kopper og glass. 30 Kaffe og kaffeprodukter, brent og ubrent, herunder men ikke begrenset til kaffedrikker samt tilsetninger og erstatninger for kaffe. Te og teprodukter, herunder men ikke begrenset til tedrikker, te-baserte drikker, iste, samt tilsetninger og erstatninger for te. Kakao og kakaoprodukter, herunder men ikke begrenset til kakaodrikker, sjokoladedrikker, samt tilsetninger og erstatninger for kakao. Krydder, kryddersauser og krydderprodukter, herunder men ikke begrenset til krydderier, krydderblandinger, salter, urter, pepper, safran, vanilje, kanel, karry, paprika. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Selantic AS, Postboks 30 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); ankere. 18 Seler og løfteseler. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; slynger, festetau. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/411,067 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: God søvn - god dag Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser, laken, putevar, tepper, duntepper og vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til duntepper og vattepper, sengedekker, putebeskyttere og madrassbeskyttere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Malee Bangkok Co Ltd, No 470 Moo1, Sukhumvit Road, Tambok Bangpoomai, Amphur Muang SAMUTPRAKARN PROVINCE, TH Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Fruktjuice. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arctic Securities ASA, Haakon VIIs gate 6, 0161 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Finansielle tjenester. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/256,939 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Caribbean Distillers Corp Ltd, c/o Anguilla Rums Limited, P O Box 1023, The Valley SANDY GROUND, AI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) og likører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HJERTETRO Gro Torvaldsen Rykkelid, Askaliveien 2, 8170 ENGAVÅGEN, 9 Apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 16 Bøker; kursmateriell; kunsttrykk av bilder; bilder (malerier); illustrasjoner. 41 Kurs, seminar, undervisning, kunstutstilling. 42 Presentasjon og drift av websider. 44 Psykologtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HJERTEVENNER Gro Torvaldsen Rykkelid, Askaliveien 2, 8170 ENGAVÅGEN, 9 Apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bøker; kursmateriell; kunsttrykk av bilder; bilder (malerier); illustrasjoner. 41 Kurs, seminar, undervisning, kunstutstilling. 42 Presentasjon og drift av websider. 44 Psykologtjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brandstad Drift AS, Nordre Grensevei 15, 2600 LILLEHAMMER, Advokatfirmaet Alver AS, Postboks 10, 2601 LILLEHAMMER, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rottefella Rottefella AS, Industriveien 1, 3490 KLOKKARSTUA, 18 Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;. kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; spesielt: bager for sport, ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; spesielt sportsklær, vinterklær, skibekledning, skibukser og skijakker, undertøy, luer, hansker, pannebånd og votter; såler, såler til skisko, støvler for sport, sportsfottøy, skistøvler, fjellsko. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spesielt sportsutstyr som sport og treningsutstyr (ikke inkludert i andre klasser) spesielt ski, snowboard, skistaver, skiog snowboardbindinger, skøyter, truger; bagger spesielt tilpasset ski, overtrekk for ski, skiposer; rulleskøyter, rulleski. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brandstad Drift AS, Nordre Grensevei 15, 2600 LILLEHAMMER, Advokatfirmaet Alver AS, Postboks 10, 2601 LILLEHAMMER, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PÅGEN SUBS Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, og konditorvarer og gotterier, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico sur #8500 Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholholdige drikker; tequila (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYHRE & CO ADVOKATFIRMA AS Myhre & Co Advokatfirma AS, Rådhusgata 9A, 0151 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARCTIC RUBY Calanus AS, Postboks 2489, 9279 TROMSØ, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Kosmetikk. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, kosttilskudd. 31 Næringsmidler til dyr; dyrefor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EQUILINE Equiline snc di Marchetto Paolo e C, Via dell'economia, 5, TREBASELEGHE (PD), IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Redningsluer, -hetter og -caps, beskyttelsesbriller og klær, særlig slike til å forhindre skader ved hestefall. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, særlig rengjøringsgjenstander for hester og alle andre dyr. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer