Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter!

2

3 Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap Balanse Presentasjon av styret 16 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper 18 Noter til regnskapet 20 Segmentinformasjon monopolvirksomhet 31 Revisors beretning 32 SKS skaper muligheter 33 SKS Produksjon AS 36 SKS Kraftsalg AS 42 SKS Nett AS 46 SKS Eiendom AS 50 Nord-Norsk Vindkraft AS 54 Salten Nettjenester AS 56 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58 English summary 60 Profit and Loss Account Balance sheet 62 3

4 INNLEDNING Kort om SKS - Konsernet HISTORIKK Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som et andelslag i Selskapet skulle stå for utbygging av overføringsnettet og transformatorstasjoner i Salten. SKS ble i 1964 omdannet til aksjeselskap, og ble ved fusjon i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett og kraftproduksjon. ORGANISASJONSFORM Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner og energiselskap i Nordland fylke samt Energi E2 A/S. Selskapet er morselskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som eier datterselskapene SKS Produksjon AS (79,1%) SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier helt eller delvis datterselskapene Salten Nettjenester AS, Rødøy- Lurøy Kraftverk AS samt direkte og indirekte Nord-Norsk Vindkraft AS. Konsernet har i dag i overkant av 130 ansatte. VIRKSOMHETENS ART Konsernet driver produksjon av elektrisk energi fra 9 kraftstasjoner, overføringsanlegg på 132, 66 og 22 kv - nivå, samt nedtransformering til 22 og 11 kv i våre transformatorstasjoner og nedtransformering til lavspent. Driftsentralen overvåker og styrer egne og eksterne selskapers kraftanlegg. I tillegg deltar konsernet i markedet med kjøp og salg av kraft, herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet tilbyr også datatjenester til elverker og andre kunder i området samt diverse andre bygg- og vedlikeholdstjenester til elverker i og utenfor regionen. KONSERNETS HOVEDKONTOR Besøksadresse: Eliasbakken 7, Fauske. Postadresse: 8205 Fauske. Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO MVA E-post: Salten Kraftsamband AS aksjonærer pr : Bodø kommune aksjer à kr ,- kr ,065% Fauske kommune aksjer à kr ,- kr ,192% Nordkraft AS aksjer à kr ,- kr ,000% Energi E2 A/S aksjer à kr ,- kr ,666% Sjøfossen Energi AS aksjer à kr ,- kr ,077% aksjer à kr ,- kr ,00 % Finansielle hovedtall Nøkkeltall konsern ØKONOMI RENTABILITET SOLIDITET/ (mill. kr.) (før skatt) LIKVIDITET Driftsresultat ,7 Totalkapital- rentabilitet 7,0 % 8,0 % Rentedekningsgrad 28,2 20,6 Skattekostnad 101,5 140,9 Resultat-/ Overskuddsgrad 14,9 % 13,4 % Egenkapitalandel 78,9 % 83,5 % Resultat etter skatt ,3 Egenkapital- rentabilitet 8,3% 9,0 % Likviditetsgrad 2 0,7 1,5 4

5 ÅRSMELDING SKS 2007 Konsernstruktur Salten Kraftsamband AS SKS Produksjon AS SKS Nett AS SKS Eiendom AS SKS Kraftsalg AS Nord-Norsk Vindkraft AS Salten Nettjenester AS Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Oversikten over konsernets organisering viser datterselskapene under konsernmor. SKS Produksjon AS er eid med 79,1 %, de øvrige 100 % eid. SKS Eiendom AS eier Salten Nettjenester AS (SNT)100 %, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58,04 % og Nord-Norsk Vindkraft AS direkte og indirekte 60,1%. Styret 2007 Formann: Perry Strømdal Styret Styret i 2007 har bestått av 10 medlemmer, 9 menn og 1 kvinne, herav 3 fra de ansatte. Styret ble redusert til 9 medlemmer i desember Nestformann: Odd-Tore Fygle Styremedlemmer: Per Holmgård Olaf Larsen Odd Emil Ingebrigtsen Gunnar Myrstad Sissel Jacobsen* Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen *) Fratrådte styret desember

6 INNLEDNING Engasjerte eiere Alle virksomheter er avhengig av engasjerte og aktive eiere, så også i kraftbransjen. I SKS er det ikke annerledes. Siden 1975 har konsernet hatt eiere med ulike ståsted; kommuner, kommunalt og privat eide energiselskap og industriselskap. I dag har vi 2 kommuner, 2 i hovedsak kommunalt eide energiselskap samt 1 dansk, statlig eid kraftselskap som eiere. Opp gjennom tidene har fokuset for eierne vært forskjellig, det har gått fra å sikre regionens krafttilgang gjennom å bygge ut og drifte kraftanlegg til å være en aktør i det nordiske kraftmarkedet. Virksomheter innen beslektede bransjer har også fått sin del av oppmerksomheten. Kultur, idrett og organisasjonsliv i regionen har også grunn til å være fornøyd med støtten konsernet har gitt. Samfunnsansvar er et annet begrep som passer inn her og eierne har i stort monn tatt et slikt ansvar gjennom SKS! Bedrifter er også avhengig av å ha fornøyde eiere. Hvordan oppnås det? Først og fremst gjennom å skape grunnlag for vekst og å skape økonomiske resultater. Det er alle i konsernet opptatt av, enten de er på styrenivå eller de har sin arbeidsplass et eller annet sted i organisasjonen. Gjennom flere år har SKS bidratt med betydelig verdiskaping for sine eiere og samfunnet rundt, gjennom årlige utbytter, skatter, avgifter og et sterkt engasjement gjennom næringsutvikling. I media har ofte uenighet mellom eierne i SKS blitt trukket frem. Uenighetene har også i noen grad hemmet konsernet. Gledelig er det derfor at 2007 var det året hvor eierne fant sammen, arbeidet seg gjennom betydelige problemstillinger og falt ned på løsninger til gagn for både konsernet og dem selv! Nye vedtekter og ambisiøse målsettinger for konsernet gir nye muligheter de skal vi ta godt vare på! Nord-Norge har fortsatt et stort u-utbygd potensiale innen nye, fornybare kraftkilder. Både gjennom Nord-Norsk Vindkraft og gjennom Nord-Norsk Småkraft ønsker vi å legge til rette for dette. Begge selskap gjenspeiler godt samarbeid mellom nord-norske aktører, med meget god kompetanse, gode kunnskaper om lokale forhold og med god økonomi. Dessverre er manglende saksbehandlingskapasitet hos NVE og manglende statlige incentiver en kraftig bremsekloss for å få realisert noen av de mange prosjektene som er utredet og som er klar for realisering. Norge tapte hjemfallssaken ESA hadde anlagt. Bransjen venter nå i spenning på å få se hvilke ordninger staten kommer opp med til erstatning for det tidligere hjemfallsinstituttet. For Nordlands del kan utfallet av det bli spennende, fortsatt er det betydelige kraftressurser i fylket som er eid av private eiere. Skulle nye forordninger gjøre det nødvendig med andre eierkonstellasjoner for disse ressursene er SKS mer enn villig til å delta i konstruktive prosesser for å få dette til ble et godt år for konsernet, både m.h.t. produksjon og økonomi. Vi styrket oss innenfor vårt hovedvirksomhetsområde produksjon, driftet regionalnettet godt, betjente våre kraftkunder på en utmerket måte samtidig som vi fikk mange nye, utførte krevende entreprenøroppdrag i landsdelen, skapte nye teknologiske muligheter for lokalsamfunnene i Salten gjennom Salten Bredbånd, la grunnen for storstilt satsing innenfor nye fornybare energikilder og betjente kommuner og innbyggere i konsesjonsområdet til Rødøy-Lurøy Kraftverk på en god måte. Vi tok i 2007 steget inn i en annen energibransje, olje- og petroleumsbransjen. Gjennom eierskapet i North Energy, Nord-Norges eget oljeselskap, ser vi strategiske muligheter for verdiskaping med grunnlag i de naturressursene som ligger i havet utenfor oss. Troen på et sterkt nord-norsk eierskap, koblet mot topp kompetanse og solid kapital er sterk hos oss. Resultatene vil vi få se etter at den 20. konsesjonsrunden er tilbakelagt og leteboringene tar til. Spennende tider, for selskapet, dets eiere og for landsdelen! Fokuset på rekruttering av nye medarbeidere er ytterligere forsterket i året som gikk. Vi var en betydelig medspiller under Inovus-arrangementet i Bodø i fjor, vi deltar i dannelsen av Newton-rom i skoleverket, vi er en av hovedsponsorene for First Scandinavia og vi har fortsatt en stor tro på at Universitetet i Bodø vil være en realitet i 2008! Universitetet vil være en viktig faktor i arbeidet med å få ungdom i landsdelen til å ta sin utdannelse her og også bli her etter endt utdannelse. Vi deltar også i det brede samarbeidet med traineer i Salten. Ungdommen vil gjennom ordninger som dette lettere få innblikk i hvilke spennende muligheter som finnes her og forhåpentligvis slå seg til i regionen. Vi har gjort et grundig arbeid med verdigrunnlaget vårt, og dette skal være ryggraden i SKS identitet, og ha en betydning for alle medarbeiderne i deres daglig virke. SKS sine kjerneverdier er troverdig, engasjert og nyskapende. Disse skal være med å gjøre SKS lønnsom for eierne, et godt sted å arbeide for medarbeiderne og attraktiv både for kunder og potensielle arbeidstakere. Kjerneverdiene sammen med vårt merkevareløfte «Vi skaper muligheter» og vår visjon danner verdigrunnlaget vårt og beskriver vår identitet og hvordan vi skal opptre overfor hverandre og omverdenen. Vår visjon er: VI SKAPER LYS, VARME OG HYGGE dét skal vi alle bidra til også i fortsettelsen! De ansatte, styret og eierne takkes for et godt samarbeide i året som gikk. Leif Finsveen, konsernsjef 6

7 ÅRSMELDING SKS 2007 t troverdig nyskapende engasjertert gasjert jerte ngasjert troverdig nyskapende nyskapende engasjert troverdignysk engasjert troverdig nyskapende troverdig engasjert trover engasjert troverdig n 7

8 Vi skaper SKS verdigrunnlag. SKS sine kjerneverdier er troverdig, engasjert og nyskapende. Verdiene skal være med på å gjøre SKS lønnsom for eierne, et godt sted å være for medarbeiderene og attraktiv både for kunder og potensielle arbeidstakere. I SKS legger vi vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre, våre kunder og omverden for øvrig. Vi setter sikkerhet høyt og legger vekt på å ta vare på miljøet. I SKS har vi vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Vi evner å gå i front og velger å ha en pro aktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre I SKS har vi glød og entusiasme. Vi opptrer imøtekommende og inkluderende overfor hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. 8

9 ÅRSMELDING SKS 2007 muligheter! 9

10 STYRETS BERETNING 2007 Styrets beretning 2007 GENERELT Konsernet SKS er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft SF. Konsernets samlede middelproduksjon er ca GWh pr. år. Året 2007 har i hovedsak vært preget av ordinær drift. Generelt har driften fungert uten større problemer og konsernets økonomiske resultat må karakteriseres som tilfredsstillende ut fra en målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige inntektene. Resultatet til SKS Nett AS, SKS Eiendom AS og SNT AS ble godt. Resultatet for SKS Kraftsalg AS ble noe lavere enn forventet. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som er vertikalintegrert, fikk også et godt år, med 4% høyere produksjon enn gjennomsnittlig normalår. Eierne av SKS har gjennom samtaler høsten 2007 besluttet å videreutvikle sin eierskapsutøvelse gjennom modernisering av selskapets visjoner, vedtekter og aksjonæravtale. Det er etablert nye vedtekter i tråd med dagens aksjelovgivning og hvor det bl.a. er etablert likhet mellom eierandeler og stemmeandeler. Det er etablert ny aksjonæravtale hvor prinsipper for eierutøvelse reguleres. Det er foretatt omfordeling av eierskap med ny eierfordeling mellom aksjonærene. Tvist om eierskap til aksjene, tidligere eid av Skjerstad Kraftlag AL, er avsluttet med forlik. SKS skal på forretningsmessig basis og med grunnlag i landsdelens ressurser, dels i egen regi og dels gjennom deltakelse i andre selskaper, drive med energirelatert virksomhet. Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og kunder. SKS skal i regi av konsernet styrke den videre utvikling av ny energi. Driftsmessig har det ikke vært hendelser av uvanlig betydning. Kraftproduksjonen tilhørende SKS Produksjon AS ble som i et normalår med produksjon tilsvarende middelproduksjon, og langsiktige salgskontrakter medførte at selskapet i begrenset grad dro nytte av høye kraftpriser i kvartal 4. Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet. Selskapet eier aksjer i datterselskapene SKS Produksjon AS (79,1%), SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor økonomi, personal og IT-virksomhet plassert. I tillegg til å betjene konsernets selskaper ytes også tjenester utad til elverk, kommuner og andre kunder. Morselskapets tjenester fra stabsavdelingene er i hovedsak kostbaserte. ÅRSRESULTAT FOR 2007 Konsernets resultat etter skatt ble akseptabelt og viser stabil inntjening. Selskapet har en målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige inntektene. Resultatet for kraftproduksjonen varierer lite til tross for at prisene i spotmarkedet har variert til dels kraftig i perioden. Årsaken er at deler av produksjonen prissikres, samt at grunnrenteskatten virker resultatutjevnende. Skattebelastningen er ikke ubetydelig skjerpet med virkning fra Skattesatsen har økt, samt at «innslagspunktet» for skatten nås tidligere. Det er i løpet av 2007 gjennomført betydelige vedlikeholdsprosjekter i SKS Produksjon AS. Vedlikeholdsaktiviteten synliggjøres i konsernets resultatregnskap i form av noe høyere driftskostnader enn foregående år. Konsernets resultat er belastet med tilnærmet 30 mill. kr. i avskrivinger på merverdier. Konsernregnskapet viser en omsetning på 723,4 mill. kr., driftskostnader på 535,3 mill. kr. og driftsresultat på 188,0 mill. kr. Ordinært resultat før skatt er på 209,5 mill. kr. Skattekostnaden er på 101,5 mill. kr. og resultat etter skatt er på 108 mill. kr. Morselskapet har et resultat etter skatt på 96,3 mill. kr., noe som er en nedgang fra nivået i 2006 da tilsvarende tall var 102,7 mill. kr. BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 408,5 mill. kr. Av dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr. og konsernets fond er på 1 831,8 mill. kr. Minoritetene er på 476,1 mill. kr. Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 303,5 mill. kr., herav bundet til skattetrekk og sikkerhet mot Nord Pool Clearing ASA 48 mill. kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 94,1 mil. kr. Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 2 066,9 mill. kr. og omløpsmidler på 362,7 mill. kr. Egenkapitalen er på 2 051,8 mill. kr., langsiktig gjeld utgjør 91,8 mill. kr. og kortsiktig gjeld 286,1 mill. kr. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhetsforhold en prioritert og integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Selskapene legger stor vekt på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø med inspirerende arbeidsoppgaver for alle ansatte, hvor trivsel på arbeidsplassen er en viktig og motiverende faktor. En ny klimaundersøkelse gjennomført i forbindelse med en pågående organisasjons- og lederutviklingsprosess i regi av Nord-Norsk Lederutvikling, bekrefter at klimaet i konsernet stort sett er godt. Styret vurderer derfor konsernets arbeidsmiljø til å være tilfredsstillende. HELSE Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker ansvarliggjøres i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Til å bistå har konsernet en koordinerende verne- og helsetjeneste (HMStjenesten) i stab som er bygd opp og utøver sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet hadde i 2007 et totalt sykefravær på 2,84 %, som er en nedgang på 43% i forhold til året før. Dette er det laveste sykefraværet som er registrert i SKS. Korttidsfraværet (< 3 dager) var på 0,83 %, noe som kan gi indikasjon på et godt arbeidsmiljø. 10

11 ÅRSMELDING SKS 2007 MILJØ I SKS betraktes forurensninger og avfall som ressurser på avveie. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet genererer. Forøvrig representerer ikke vår virksomhet vesentlig forurensing av det ytre miljø, men bidrar derimot positivt idet vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser. Alt avfall kildesorteres og leveres til de respektive private og offentlige avfallsaktører og prosessavløpsvann renses i samsvar med forurensningsmyndighetenes forskrifter. SIKKERHET SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. I 2007 ble det registrert 6 yrkesskader i konsernet. Det er i konsernet gjennomført et omfattende arbeide med systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser innen alle områder som omfattes av HMSlovgivningen, energi- og vassdragslovene inkludert. Arbeidet fortsetter i FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapet har finansielle anleggsmidler av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. Kredittrisiko Selskapets kunder er i all hovedsak konserninterne. Kreditrisikoen vurderes som lav. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Eierne er enige om å foreta et ekstraordinært kapitaluttak på til sammen 500 mill.kr. i løpet av år Konsernet vil ta opp et langsiktig lån for å finansiere kapitaluttaket. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. LIKESTILLING Styret har 9 medlemmer, hvorav alle er menn. Morselskapet hadde pr fast ansatte hvorav 12 kvinner og 12 menn. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger/ansvarsområder. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillings-spørsmål blant de ansatte tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. FORSKNING OG UTVIKLING Selskapet driver ikke med eget forsknings- og utviklingsarbeid, men gir generell FoU-støtte via medlemskapet i EBL. Konsernets datterselskap bidrar med tilsvarende støtte til EBL. I tillegg støtter konsernet Universitetet i Bodø med 0,2 mill. kr. gjennom bidrag fra SKS Produksjon AS. REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for konsernets stilling og resultat. Under gitte regnskapsprinsipper medfører periodiseringer og porteføljeendringer at regnskapsresultatet for noen datterselskaper vil kunne variere betydelig fra år til år og påvirke morselskapets resultat. FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING Det er ingen forhold som er oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet. FORTSATT DRIFT Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift for alle selskaper i konsernet. SKS har fokus på sikkerhet. 11

12 STYRETS BERETNING 2007 FREMTIDIG UTVIKLING Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og kunder. SKS og datterselskapene skal delta i utviklingsprosjekter med relevans i selskapets mål. Det skal aktivt søkes etter nye lønnsomme forretningsmessige muligheter for å utnytte kompetanse, finansiell styrke og tekniske anlegg, både regionalt, nasjonalt og, i noen grad, også internasjonalt. SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet evner å gå i front og velger å ha en pro aktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Fremtidig inntjening og finansiell styrke vurderes som god, både på kort og lang sikt. Konsernet vil ta opp et langsiktig lån for å finansiere kapitaluttaket til eierne. Konsernet skal ha fokus på de økonomiske målene, og det er en klar målsetting at de årlige økonomiske resultatene skal forbedres. Bransjens rammevilkår er allikevel slik at det opereres under lite forutsigbare forhold. Uavklarte spørsmål, som Hjemfallsinstituttet og støtteordninger for ny fornybar kraftproduksjon er eksempler på rammevilkår som påvirker konsernets fremtidige utvikling. Nedbørsforhold, svingninger i kraftprisen og den økonomiske nettreguleringen er andre eksempler som påvirker inntjeningen. I SKS legges det vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre, kunder og omverden for øvrig. Rekruttering av nye medarbeidere vil kreve økte ressurser i årene som kommer. Knapphet på nyutdannet teknisk personell samt relativt lav rekruttering til montør- og operatørfagene har allerede skapt et strammere arbeidsmarked. Gode lønninger, moderne teknologi og interessante tekniske anlegg er alene ingen garanti for å få tak i de rette folkene. Selskapsverdier, omdømme, attraktive lokalsamfunn, utdanningsmuligheter for barn og ungdom, jobbmuligheter for ektefeller/samboere er noen eksempler på områder hvor konsernet må engasjere seg for å være konkurransedyktig i kampen om fremtidig attraktiv arbeidskraft. Vårt engasjement innenfor skole, utdanning og forskning viser at vi tar samfunnsansvar. Særlig ser vi dannelsen av et nytt universitet i Bodø som viktig for regionen og landsdelen. Konsernet vil videreføre sitt engasjement innen hele denne sektoren. Strukturprosessene i energibransjen forventes videreført. I den grad det byr seg interessante muligheter for allianser og deltakelse i slike prosesser ønsker SKS fremdeles å spille en aktiv rolle, særlig i egen region og egen landsdel. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Styret foreslår at morselskapets resultat disponeres slik: Avsatt til utbytte kr ,- Overført til fri egenkapital kr ,- Fauske, den 16. april 2008 Odd-Tore Fygle Styrets nestformann Perry Strømdal Styrets formann Odd Emil Ingebrigtsen Per Holmgård Olaf Larsen Gunnar Myrstad Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen Leif Finsveen Konsernsjef 12

13 ÅRSMELDING SKS 2007 Resultatregnskap Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER: 0 0 1, 2, 3 Energi/overføringsinntekter Andre inntekter Inntekter v/salg av aktivert utstyr SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 0 0 Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler Kraftkjøp, nettleie Øvrige varekostnader Lønns- og personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre produksjons- og adm. kostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER: Rente- og andre finansinntekter Andre finansinntekter Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Aksjeutbytte Rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skatt på ekstraordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresse KONSERNETS ÅRSRESULTAT Avsatt til utbytte Avsatt/overført til/fra annen egenkapital SUM 13

14 BALANSE BALANSE Balanse Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Fallrettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: 0 0 Grunnervervelser Bygninger inkl. boliger Kraftverk Linjer og transformatorstasjoner Anlegg under utførelse Transportmidler Inventar og utstyr Datautstyr, samband Fiberkabler Lagerbeholdning Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer Aksjer og andeler datterselskaper Egenkapitalinnskudd KLP Investering i tilknyttede selskaper Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer: Kundefordringer Fordringer til selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Andre finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

15 ÅRSMELDING SKS 2007 Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 1000,-) Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Konsernets fond Sum opptjent egenkapital Minoritetsandeler Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld: Obligasjonslån Lån kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Lev.gjeld til selskap i samme konsern Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 Fauske, den 16. april 2008 Perry Strømdal Styrets formann Odd-Tore Fygle Styrets nestformann Odd Emil Ingebrigtsen Per Holmgård Olaf Larsen Gunnar Myrstad Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen Leif Finsveen Konsernsjef 16

17 ÅRSMELDING SKS 2007 Kontantstrømoppstilling Salten Kraftsamband AS Konsernet Beløp i 1000 kr LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investert i andre finansielle omløpsmidler Investert i varige driftsmidler Langsiktig fordringer Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer Kjøp av aksjer Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Endring av egenkapital Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling lån Opptak av nye lån Utbetalt utbytte Ekstraordinært utbytte Netto likviditetsendring fra finansieringen Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet framkommer slik: Resultat før skattekostnad Bidrag til Høgskolen i Bodø Gevinst ved salg av anleggsmidler Regulering markedsbaserte aksjer Inntekt på investering TKS Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelser Betalte skatter Tilført fra årets virksomhet

18 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Morselskapets regnskap Salten Kraftsamband AS er morselskapet i konsernet og årsregnskapet består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet viser morselskapets økonomiske stilling og resultat for dette selskapet isolert. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter Salten Kraftsamband AS som eier 79,1 % av aksjene i SKS Produksjon AS, 100 % av aksjene i SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier 100 % av aksjene i Salten Nettjenester AS, 58,04 % av aksjene i Rødøy Lurøy Kraftverk AS og direkte og indirekte 60,1 % av aksjene i Nord Norsk Vindkraft AS, jfr. oversikt i note 12. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en enhet. Alle interne transaksjoner, samt gjeld og tilgodehavende mellom mor- og datterselskaper, er eliminert. Minoritetsinteressene angir den andel minoritetseierne har av datterselskapenes egenkapital. Derimot ansees SKS å være deleier i verdier og forpliktelser som har oppstått etter Eierne har vært i forhandlinger med formål å omdanne NSK til aksjeselskap, eventuelt tilpasse vedtektene til kooperative prinsipper. I etterkant er SKS stevnet for retten av de kommunale eierne med formål å øke egen innflytelse. Saken ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett i februar 2006, hvor kommunene ikke fikk medhold. Høyesteretts kjæremålsutvalg har senere behandlet saken og besluttet ikke videre behandling. Det er opptatt nye forhandlinger mellom partene med tanke på å komme frem til en minnelig ordning. Klassifisering av balanseposter Generelt er eiendeler av varig verdi klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer med forfall innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Avgrensningen mellom kort- og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfall. Aksjer og andeler Aksjer og andeler i andre selskaper er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er behandlet etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernet etter egenkapitalmetoden. Markedsbaserte verdipapirfond er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Driftsinntekter og kostnader Alle inntekter og kostnader er periodisert til det året inntekten eller kostnaden er opptjent eller forbrukt. Vedlikehold er kostnadsført når det påløper. Det er ikke foretatt avsetninger/ kostnadsføring i 2007 for framtidige vedlikeholdskostnader. Aktivering foretas når påkostninger vesentlig forlenger anleggets levetid og/eller ytelse som påvirker inntjeningen. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Særbestemmelser Nord-Salten Kraftlag A/L På grunn av SKS Eiendom AS sitt spesielle eierforhold til 61,25 % av andelene i Nord Salten Kraftlag A/L (NSK) fra , er ikke dette selskapet økonomisk betraktet som datterselskap og er heller ikke konsolidert. Kraftlaget har områdekonsesjon for Steigen, Hamarøy, Tysfjord og deler av Sørfold kommune. Kraftlaget eier og driver 3 kraftstasjoner, samt overførings- og distribusjonsnettet i området. I henhold til bestemmelser i NSK s vedtekter og avtale har ikke SKS eiendomsrett til kraftlagets egenkapital opparbeidet før , idet tidligere andelseiere beholder retten til verdiene og forpliktelsene pr. dette tidspunkt. SKS har fokus på samarbeid. 18

19 ÅRSMELDING SKS 2007 Vi forvalter store områder og finner gode løsniger for miljø, samfunn og lønnsomhet. Valuta Transkasjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Verdivurdering av urealiserte verdier i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Fordringer Kundefordringer vurderes til pålydende og reduseres for eventuelle tapsavsetninger. Lagerbeholdning Lagerbeholdning er vurdert til kostpris. Anlegg og avskrivninger Investeringer i anlegg aktiveres til kostpris og avskrives lineært fra idriftsettelse. På grunn av forsert avskrivning av kraftverkene tidligere år, tilnærmet i takt med avdrag på lån, har selskapet fra og med 1995 redusert årlige avskrivninger slik at kraftverkene er nedskrevet i løpet av 40 år. Linjer og overføringsanlegg avskrives lineært over 35 år. Eget arbeid på investeringer Eget arbeid på investeringer aktiveres med timelønn tillagt andel driftstillegg. Skatter Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Ordinær selskapsskatt utgjør 28% av skattemessige resultat for selskapet. Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftsomkostninger og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for en friinntekt beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for driftsmidler i produksjonen multiplisert med en normrente som fastsettes av departementet. Grunnrenten beregnes separat for hvert enkelt kraftverk. Det er ulik oppfatning i fagmiljøene av hvordan utsatt skattefordel vedr. grunnrente skal beregnes. Selskapet har derfor valgt å ikke ta inn utsatt skattefordel i regnskapet vedr. grunnrente. Negativ grunnrenteinntekt framføres skattemessig med rentesats fastsatt av departementet. Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. For det tilfellet at naturressursskatten overstiger fellesskatten fremføres ubenyttet naturressursskatt med rente og behandles regnskapsmessig som negativ midlertidig forskjell. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er i konsernregnskapet presentert netto. 19

20 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet NOTE 1. Energiomsetning Kontraktsforpliktelsene til datterselskapet SKS Produksjon AS består av kontrakter med fysisk levering av kraft, kvotekraft, konsesjonskraft og industrikraft. Selskapet selger størstedelen av ledig fysisk kraft til Nord Pool Spot AS og salg av regulerkraft til Statnett SF. Selskapet formidler salg av el-spot for SKS Kraftsalg AS og nettap til SKS Nett AS. SKS Produksjon AS handler finansielle kraftkontrakter for å sikre egenprodusert kraft og for å utnytte prissvingninger i markedet. Formålet med handelen og hvilken portefølje den hører til er bestemt før handelen gjennomføres. Den regnskapsmessige behandlingen styres av formålet med handelen. For finansielle kraftkontrakter som er knyttet til sikringsaktivitet skjer all regnskapsmessig behandling av resultateffekter i leveringsperioden for den inngåtte kontrakten. Selskapet har også en portefølje for finansielle kraftkontrakter som er knyttet til frittstående handelsaktivitet, hvor det er en løpende måling av markedsverdi på disse, og endringer i markedsverdi blir resultatført løpende. Finansiell handel skjer i hovedsak på kraftbørsen Nord Pool ASA. Kraftkontrakter inngått med oppgjørsvaluta Euro blir i stor grad valutasikret. Når det gjelder datterselskapet SKS Kraftsalg AS benytter dette selskapet finansielle instrumenter i sin energiomsetningsaktivitet, primært knyttet til prissikring av fysiske kraftkontrakter og sluttbrukersalg, men også for å utnytte prissvingninger i markedet. Selskapet inngår i denne sammenheng finansielle futures og forwards kontrakter bilateralt og over børs. Handel med bilaterale avtaler innebærer at selskapet har kredittrisiko. Selskapets virksomhet håndteres i fire selvstendige porteføljer. Formålet med handelen og hvilken portefølje den hører til er bestemt før handelen gjennomføres. Den regnskapsmessige behandlingen styres av formålet med handelen. Sluttbrukerporteføljen føres etter sikringsprinsippet. Oppgjør mot motpart/børs skjer når det underliggende produktet går til levering. Handels-, trading- og forvaltningsporteføljen føres etter virkelig verdi hvor realisert og urealisert tap og gevinst tas hensyn til i regnskapet. Fysiske kraftkontrakter som inngår i handel- og forvaltningsporteføljen blir resultatført løpende basert på måling av markedsverdi. Selskapet har posisjoner med leveringsperiode som strekker seg utover handelbare produkter på kraftbørsen. Selskapets kontrakter er notert både i Euro og NOK. Kontrakter notert i Euro blir i stor grad valutasikret. NOTE 2. Overføringsinntekter Overføringsinntekter gjelder formidling av energi og tilknytningsavgift. Etter notene framgår oversikt over beregning av inntekten som inngår i inntektsrammen for nettvirksomhet, samt grunnlag for beregning av avkastning på nettkapitalen. Posten er justert for mer-/ mindreinntekt. NOTE 3. Finansielle instrumenter - valuta Selskapet benytter finansielle valutainstrumenter for å sikre underliggende kraftkontrakter notert i utenlands valuta. Finansielle kraftkontrakter clearet på Nord Pool Clearing er notert i Euro. Det benyttes finansielle valutainstrumenter til å sikre seg mot risiko i valutasvingninger. Selskapet har valutaterminkontrakter som tilsvarer handelbare produkter på kraftbørsen Nord Pool. Den regnskapmessige behandlingen av verdien av urealisert gevinst og tap på valutatransaksjoner styres av formålet med handelen. Det er ikke oppstått vesentlige endringer i valutakursene etter balansedagen som påvirker selskapet i vesentlig grad. Resultatførte valutagevinster og tap I år 2007 er det resultatført et netto valutatap på kr ,-. 20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer