Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter!

2

3 Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap Balanse Presentasjon av styret 16 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper 18 Noter til regnskapet 20 Segmentinformasjon monopolvirksomhet 31 Revisors beretning 32 SKS skaper muligheter 33 SKS Produksjon AS 36 SKS Kraftsalg AS 42 SKS Nett AS 46 SKS Eiendom AS 50 Nord-Norsk Vindkraft AS 54 Salten Nettjenester AS 56 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58 English summary 60 Profit and Loss Account Balance sheet 62 3

4 INNLEDNING Kort om SKS - Konsernet HISTORIKK Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som et andelslag i Selskapet skulle stå for utbygging av overføringsnettet og transformatorstasjoner i Salten. SKS ble i 1964 omdannet til aksjeselskap, og ble ved fusjon i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett og kraftproduksjon. ORGANISASJONSFORM Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner og energiselskap i Nordland fylke samt Energi E2 A/S. Selskapet er morselskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som eier datterselskapene SKS Produksjon AS (79,1%) SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier helt eller delvis datterselskapene Salten Nettjenester AS, Rødøy- Lurøy Kraftverk AS samt direkte og indirekte Nord-Norsk Vindkraft AS. Konsernet har i dag i overkant av 130 ansatte. VIRKSOMHETENS ART Konsernet driver produksjon av elektrisk energi fra 9 kraftstasjoner, overføringsanlegg på 132, 66 og 22 kv - nivå, samt nedtransformering til 22 og 11 kv i våre transformatorstasjoner og nedtransformering til lavspent. Driftsentralen overvåker og styrer egne og eksterne selskapers kraftanlegg. I tillegg deltar konsernet i markedet med kjøp og salg av kraft, herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet tilbyr også datatjenester til elverker og andre kunder i området samt diverse andre bygg- og vedlikeholdstjenester til elverker i og utenfor regionen. KONSERNETS HOVEDKONTOR Besøksadresse: Eliasbakken 7, Fauske. Postadresse: 8205 Fauske. Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO MVA E-post: Salten Kraftsamband AS aksjonærer pr : Bodø kommune aksjer à kr ,- kr ,065% Fauske kommune aksjer à kr ,- kr ,192% Nordkraft AS aksjer à kr ,- kr ,000% Energi E2 A/S aksjer à kr ,- kr ,666% Sjøfossen Energi AS aksjer à kr ,- kr ,077% aksjer à kr ,- kr ,00 % Finansielle hovedtall Nøkkeltall konsern ØKONOMI RENTABILITET SOLIDITET/ (mill. kr.) (før skatt) LIKVIDITET Driftsresultat ,7 Totalkapital- rentabilitet 7,0 % 8,0 % Rentedekningsgrad 28,2 20,6 Skattekostnad 101,5 140,9 Resultat-/ Overskuddsgrad 14,9 % 13,4 % Egenkapitalandel 78,9 % 83,5 % Resultat etter skatt ,3 Egenkapital- rentabilitet 8,3% 9,0 % Likviditetsgrad 2 0,7 1,5 4

5 ÅRSMELDING SKS 2007 Konsernstruktur Salten Kraftsamband AS SKS Produksjon AS SKS Nett AS SKS Eiendom AS SKS Kraftsalg AS Nord-Norsk Vindkraft AS Salten Nettjenester AS Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Oversikten over konsernets organisering viser datterselskapene under konsernmor. SKS Produksjon AS er eid med 79,1 %, de øvrige 100 % eid. SKS Eiendom AS eier Salten Nettjenester AS (SNT)100 %, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58,04 % og Nord-Norsk Vindkraft AS direkte og indirekte 60,1%. Styret 2007 Formann: Perry Strømdal Styret Styret i 2007 har bestått av 10 medlemmer, 9 menn og 1 kvinne, herav 3 fra de ansatte. Styret ble redusert til 9 medlemmer i desember Nestformann: Odd-Tore Fygle Styremedlemmer: Per Holmgård Olaf Larsen Odd Emil Ingebrigtsen Gunnar Myrstad Sissel Jacobsen* Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen *) Fratrådte styret desember

6 INNLEDNING Engasjerte eiere Alle virksomheter er avhengig av engasjerte og aktive eiere, så også i kraftbransjen. I SKS er det ikke annerledes. Siden 1975 har konsernet hatt eiere med ulike ståsted; kommuner, kommunalt og privat eide energiselskap og industriselskap. I dag har vi 2 kommuner, 2 i hovedsak kommunalt eide energiselskap samt 1 dansk, statlig eid kraftselskap som eiere. Opp gjennom tidene har fokuset for eierne vært forskjellig, det har gått fra å sikre regionens krafttilgang gjennom å bygge ut og drifte kraftanlegg til å være en aktør i det nordiske kraftmarkedet. Virksomheter innen beslektede bransjer har også fått sin del av oppmerksomheten. Kultur, idrett og organisasjonsliv i regionen har også grunn til å være fornøyd med støtten konsernet har gitt. Samfunnsansvar er et annet begrep som passer inn her og eierne har i stort monn tatt et slikt ansvar gjennom SKS! Bedrifter er også avhengig av å ha fornøyde eiere. Hvordan oppnås det? Først og fremst gjennom å skape grunnlag for vekst og å skape økonomiske resultater. Det er alle i konsernet opptatt av, enten de er på styrenivå eller de har sin arbeidsplass et eller annet sted i organisasjonen. Gjennom flere år har SKS bidratt med betydelig verdiskaping for sine eiere og samfunnet rundt, gjennom årlige utbytter, skatter, avgifter og et sterkt engasjement gjennom næringsutvikling. I media har ofte uenighet mellom eierne i SKS blitt trukket frem. Uenighetene har også i noen grad hemmet konsernet. Gledelig er det derfor at 2007 var det året hvor eierne fant sammen, arbeidet seg gjennom betydelige problemstillinger og falt ned på løsninger til gagn for både konsernet og dem selv! Nye vedtekter og ambisiøse målsettinger for konsernet gir nye muligheter de skal vi ta godt vare på! Nord-Norge har fortsatt et stort u-utbygd potensiale innen nye, fornybare kraftkilder. Både gjennom Nord-Norsk Vindkraft og gjennom Nord-Norsk Småkraft ønsker vi å legge til rette for dette. Begge selskap gjenspeiler godt samarbeid mellom nord-norske aktører, med meget god kompetanse, gode kunnskaper om lokale forhold og med god økonomi. Dessverre er manglende saksbehandlingskapasitet hos NVE og manglende statlige incentiver en kraftig bremsekloss for å få realisert noen av de mange prosjektene som er utredet og som er klar for realisering. Norge tapte hjemfallssaken ESA hadde anlagt. Bransjen venter nå i spenning på å få se hvilke ordninger staten kommer opp med til erstatning for det tidligere hjemfallsinstituttet. For Nordlands del kan utfallet av det bli spennende, fortsatt er det betydelige kraftressurser i fylket som er eid av private eiere. Skulle nye forordninger gjøre det nødvendig med andre eierkonstellasjoner for disse ressursene er SKS mer enn villig til å delta i konstruktive prosesser for å få dette til ble et godt år for konsernet, både m.h.t. produksjon og økonomi. Vi styrket oss innenfor vårt hovedvirksomhetsområde produksjon, driftet regionalnettet godt, betjente våre kraftkunder på en utmerket måte samtidig som vi fikk mange nye, utførte krevende entreprenøroppdrag i landsdelen, skapte nye teknologiske muligheter for lokalsamfunnene i Salten gjennom Salten Bredbånd, la grunnen for storstilt satsing innenfor nye fornybare energikilder og betjente kommuner og innbyggere i konsesjonsområdet til Rødøy-Lurøy Kraftverk på en god måte. Vi tok i 2007 steget inn i en annen energibransje, olje- og petroleumsbransjen. Gjennom eierskapet i North Energy, Nord-Norges eget oljeselskap, ser vi strategiske muligheter for verdiskaping med grunnlag i de naturressursene som ligger i havet utenfor oss. Troen på et sterkt nord-norsk eierskap, koblet mot topp kompetanse og solid kapital er sterk hos oss. Resultatene vil vi få se etter at den 20. konsesjonsrunden er tilbakelagt og leteboringene tar til. Spennende tider, for selskapet, dets eiere og for landsdelen! Fokuset på rekruttering av nye medarbeidere er ytterligere forsterket i året som gikk. Vi var en betydelig medspiller under Inovus-arrangementet i Bodø i fjor, vi deltar i dannelsen av Newton-rom i skoleverket, vi er en av hovedsponsorene for First Scandinavia og vi har fortsatt en stor tro på at Universitetet i Bodø vil være en realitet i 2008! Universitetet vil være en viktig faktor i arbeidet med å få ungdom i landsdelen til å ta sin utdannelse her og også bli her etter endt utdannelse. Vi deltar også i det brede samarbeidet med traineer i Salten. Ungdommen vil gjennom ordninger som dette lettere få innblikk i hvilke spennende muligheter som finnes her og forhåpentligvis slå seg til i regionen. Vi har gjort et grundig arbeid med verdigrunnlaget vårt, og dette skal være ryggraden i SKS identitet, og ha en betydning for alle medarbeiderne i deres daglig virke. SKS sine kjerneverdier er troverdig, engasjert og nyskapende. Disse skal være med å gjøre SKS lønnsom for eierne, et godt sted å arbeide for medarbeiderne og attraktiv både for kunder og potensielle arbeidstakere. Kjerneverdiene sammen med vårt merkevareløfte «Vi skaper muligheter» og vår visjon danner verdigrunnlaget vårt og beskriver vår identitet og hvordan vi skal opptre overfor hverandre og omverdenen. Vår visjon er: VI SKAPER LYS, VARME OG HYGGE dét skal vi alle bidra til også i fortsettelsen! De ansatte, styret og eierne takkes for et godt samarbeide i året som gikk. Leif Finsveen, konsernsjef 6

7 ÅRSMELDING SKS 2007 t troverdig nyskapende engasjertert gasjert jerte ngasjert troverdig nyskapende nyskapende engasjert troverdignysk engasjert troverdig nyskapende troverdig engasjert trover engasjert troverdig n 7

8 Vi skaper SKS verdigrunnlag. SKS sine kjerneverdier er troverdig, engasjert og nyskapende. Verdiene skal være med på å gjøre SKS lønnsom for eierne, et godt sted å være for medarbeiderene og attraktiv både for kunder og potensielle arbeidstakere. I SKS legger vi vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre, våre kunder og omverden for øvrig. Vi setter sikkerhet høyt og legger vekt på å ta vare på miljøet. I SKS har vi vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Vi evner å gå i front og velger å ha en pro aktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre I SKS har vi glød og entusiasme. Vi opptrer imøtekommende og inkluderende overfor hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. 8

9 ÅRSMELDING SKS 2007 muligheter! 9

10 STYRETS BERETNING 2007 Styrets beretning 2007 GENERELT Konsernet SKS er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft SF. Konsernets samlede middelproduksjon er ca GWh pr. år. Året 2007 har i hovedsak vært preget av ordinær drift. Generelt har driften fungert uten større problemer og konsernets økonomiske resultat må karakteriseres som tilfredsstillende ut fra en målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige inntektene. Resultatet til SKS Nett AS, SKS Eiendom AS og SNT AS ble godt. Resultatet for SKS Kraftsalg AS ble noe lavere enn forventet. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som er vertikalintegrert, fikk også et godt år, med 4% høyere produksjon enn gjennomsnittlig normalår. Eierne av SKS har gjennom samtaler høsten 2007 besluttet å videreutvikle sin eierskapsutøvelse gjennom modernisering av selskapets visjoner, vedtekter og aksjonæravtale. Det er etablert nye vedtekter i tråd med dagens aksjelovgivning og hvor det bl.a. er etablert likhet mellom eierandeler og stemmeandeler. Det er etablert ny aksjonæravtale hvor prinsipper for eierutøvelse reguleres. Det er foretatt omfordeling av eierskap med ny eierfordeling mellom aksjonærene. Tvist om eierskap til aksjene, tidligere eid av Skjerstad Kraftlag AL, er avsluttet med forlik. SKS skal på forretningsmessig basis og med grunnlag i landsdelens ressurser, dels i egen regi og dels gjennom deltakelse i andre selskaper, drive med energirelatert virksomhet. Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og kunder. SKS skal i regi av konsernet styrke den videre utvikling av ny energi. Driftsmessig har det ikke vært hendelser av uvanlig betydning. Kraftproduksjonen tilhørende SKS Produksjon AS ble som i et normalår med produksjon tilsvarende middelproduksjon, og langsiktige salgskontrakter medførte at selskapet i begrenset grad dro nytte av høye kraftpriser i kvartal 4. Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet. Selskapet eier aksjer i datterselskapene SKS Produksjon AS (79,1%), SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor økonomi, personal og IT-virksomhet plassert. I tillegg til å betjene konsernets selskaper ytes også tjenester utad til elverk, kommuner og andre kunder. Morselskapets tjenester fra stabsavdelingene er i hovedsak kostbaserte. ÅRSRESULTAT FOR 2007 Konsernets resultat etter skatt ble akseptabelt og viser stabil inntjening. Selskapet har en målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige inntektene. Resultatet for kraftproduksjonen varierer lite til tross for at prisene i spotmarkedet har variert til dels kraftig i perioden. Årsaken er at deler av produksjonen prissikres, samt at grunnrenteskatten virker resultatutjevnende. Skattebelastningen er ikke ubetydelig skjerpet med virkning fra Skattesatsen har økt, samt at «innslagspunktet» for skatten nås tidligere. Det er i løpet av 2007 gjennomført betydelige vedlikeholdsprosjekter i SKS Produksjon AS. Vedlikeholdsaktiviteten synliggjøres i konsernets resultatregnskap i form av noe høyere driftskostnader enn foregående år. Konsernets resultat er belastet med tilnærmet 30 mill. kr. i avskrivinger på merverdier. Konsernregnskapet viser en omsetning på 723,4 mill. kr., driftskostnader på 535,3 mill. kr. og driftsresultat på 188,0 mill. kr. Ordinært resultat før skatt er på 209,5 mill. kr. Skattekostnaden er på 101,5 mill. kr. og resultat etter skatt er på 108 mill. kr. Morselskapet har et resultat etter skatt på 96,3 mill. kr., noe som er en nedgang fra nivået i 2006 da tilsvarende tall var 102,7 mill. kr. BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 408,5 mill. kr. Av dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr. og konsernets fond er på 1 831,8 mill. kr. Minoritetene er på 476,1 mill. kr. Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 303,5 mill. kr., herav bundet til skattetrekk og sikkerhet mot Nord Pool Clearing ASA 48 mill. kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 94,1 mil. kr. Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 2 066,9 mill. kr. og omløpsmidler på 362,7 mill. kr. Egenkapitalen er på 2 051,8 mill. kr., langsiktig gjeld utgjør 91,8 mill. kr. og kortsiktig gjeld 286,1 mill. kr. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhetsforhold en prioritert og integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Selskapene legger stor vekt på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø med inspirerende arbeidsoppgaver for alle ansatte, hvor trivsel på arbeidsplassen er en viktig og motiverende faktor. En ny klimaundersøkelse gjennomført i forbindelse med en pågående organisasjons- og lederutviklingsprosess i regi av Nord-Norsk Lederutvikling, bekrefter at klimaet i konsernet stort sett er godt. Styret vurderer derfor konsernets arbeidsmiljø til å være tilfredsstillende. HELSE Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker ansvarliggjøres i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Til å bistå har konsernet en koordinerende verne- og helsetjeneste (HMStjenesten) i stab som er bygd opp og utøver sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. Konsernet hadde i 2007 et totalt sykefravær på 2,84 %, som er en nedgang på 43% i forhold til året før. Dette er det laveste sykefraværet som er registrert i SKS. Korttidsfraværet (< 3 dager) var på 0,83 %, noe som kan gi indikasjon på et godt arbeidsmiljø. 10

11 ÅRSMELDING SKS 2007 MILJØ I SKS betraktes forurensninger og avfall som ressurser på avveie. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet genererer. Forøvrig representerer ikke vår virksomhet vesentlig forurensing av det ytre miljø, men bidrar derimot positivt idet vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser. Alt avfall kildesorteres og leveres til de respektive private og offentlige avfallsaktører og prosessavløpsvann renses i samsvar med forurensningsmyndighetenes forskrifter. SIKKERHET SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. I 2007 ble det registrert 6 yrkesskader i konsernet. Det er i konsernet gjennomført et omfattende arbeide med systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser innen alle områder som omfattes av HMSlovgivningen, energi- og vassdragslovene inkludert. Arbeidet fortsetter i FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapet har finansielle anleggsmidler av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. Kredittrisiko Selskapets kunder er i all hovedsak konserninterne. Kreditrisikoen vurderes som lav. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Eierne er enige om å foreta et ekstraordinært kapitaluttak på til sammen 500 mill.kr. i løpet av år Konsernet vil ta opp et langsiktig lån for å finansiere kapitaluttaket. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. LIKESTILLING Styret har 9 medlemmer, hvorav alle er menn. Morselskapet hadde pr fast ansatte hvorav 12 kvinner og 12 menn. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger/ansvarsområder. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillings-spørsmål blant de ansatte tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. FORSKNING OG UTVIKLING Selskapet driver ikke med eget forsknings- og utviklingsarbeid, men gir generell FoU-støtte via medlemskapet i EBL. Konsernets datterselskap bidrar med tilsvarende støtte til EBL. I tillegg støtter konsernet Universitetet i Bodø med 0,2 mill. kr. gjennom bidrag fra SKS Produksjon AS. REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for konsernets stilling og resultat. Under gitte regnskapsprinsipper medfører periodiseringer og porteføljeendringer at regnskapsresultatet for noen datterselskaper vil kunne variere betydelig fra år til år og påvirke morselskapets resultat. FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING Det er ingen forhold som er oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet. FORTSATT DRIFT Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift for alle selskaper i konsernet. SKS har fokus på sikkerhet. 11

12 STYRETS BERETNING 2007 FREMTIDIG UTVIKLING Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og kunder. SKS og datterselskapene skal delta i utviklingsprosjekter med relevans i selskapets mål. Det skal aktivt søkes etter nye lønnsomme forretningsmessige muligheter for å utnytte kompetanse, finansiell styrke og tekniske anlegg, både regionalt, nasjonalt og, i noen grad, også internasjonalt. SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet evner å gå i front og velger å ha en pro aktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Fremtidig inntjening og finansiell styrke vurderes som god, både på kort og lang sikt. Konsernet vil ta opp et langsiktig lån for å finansiere kapitaluttaket til eierne. Konsernet skal ha fokus på de økonomiske målene, og det er en klar målsetting at de årlige økonomiske resultatene skal forbedres. Bransjens rammevilkår er allikevel slik at det opereres under lite forutsigbare forhold. Uavklarte spørsmål, som Hjemfallsinstituttet og støtteordninger for ny fornybar kraftproduksjon er eksempler på rammevilkår som påvirker konsernets fremtidige utvikling. Nedbørsforhold, svingninger i kraftprisen og den økonomiske nettreguleringen er andre eksempler som påvirker inntjeningen. I SKS legges det vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre, kunder og omverden for øvrig. Rekruttering av nye medarbeidere vil kreve økte ressurser i årene som kommer. Knapphet på nyutdannet teknisk personell samt relativt lav rekruttering til montør- og operatørfagene har allerede skapt et strammere arbeidsmarked. Gode lønninger, moderne teknologi og interessante tekniske anlegg er alene ingen garanti for å få tak i de rette folkene. Selskapsverdier, omdømme, attraktive lokalsamfunn, utdanningsmuligheter for barn og ungdom, jobbmuligheter for ektefeller/samboere er noen eksempler på områder hvor konsernet må engasjere seg for å være konkurransedyktig i kampen om fremtidig attraktiv arbeidskraft. Vårt engasjement innenfor skole, utdanning og forskning viser at vi tar samfunnsansvar. Særlig ser vi dannelsen av et nytt universitet i Bodø som viktig for regionen og landsdelen. Konsernet vil videreføre sitt engasjement innen hele denne sektoren. Strukturprosessene i energibransjen forventes videreført. I den grad det byr seg interessante muligheter for allianser og deltakelse i slike prosesser ønsker SKS fremdeles å spille en aktiv rolle, særlig i egen region og egen landsdel. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Styret foreslår at morselskapets resultat disponeres slik: Avsatt til utbytte kr ,- Overført til fri egenkapital kr ,- Fauske, den 16. april 2008 Odd-Tore Fygle Styrets nestformann Perry Strømdal Styrets formann Odd Emil Ingebrigtsen Per Holmgård Olaf Larsen Gunnar Myrstad Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen Leif Finsveen Konsernsjef 12

13 ÅRSMELDING SKS 2007 Resultatregnskap Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER: 0 0 1, 2, 3 Energi/overføringsinntekter Andre inntekter Inntekter v/salg av aktivert utstyr SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 0 0 Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler Kraftkjøp, nettleie Øvrige varekostnader Lønns- og personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre produksjons- og adm. kostnader Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER: Rente- og andre finansinntekter Andre finansinntekter Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Aksjeutbytte Rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skatt på ekstraordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresse KONSERNETS ÅRSRESULTAT Avsatt til utbytte Avsatt/overført til/fra annen egenkapital SUM 13

14 BALANSE BALANSE Balanse Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Fallrettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: 0 0 Grunnervervelser Bygninger inkl. boliger Kraftverk Linjer og transformatorstasjoner Anlegg under utførelse Transportmidler Inventar og utstyr Datautstyr, samband Fiberkabler Lagerbeholdning Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer Aksjer og andeler datterselskaper Egenkapitalinnskudd KLP Investering i tilknyttede selskaper Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer: Kundefordringer Fordringer til selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Andre finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

15 ÅRSMELDING SKS 2007 Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 1000,-) Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Konsernets fond Sum opptjent egenkapital Minoritetsandeler Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld: Obligasjonslån Lån kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Lev.gjeld til selskap i samme konsern Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 Fauske, den 16. april 2008 Perry Strømdal Styrets formann Odd-Tore Fygle Styrets nestformann Odd Emil Ingebrigtsen Per Holmgård Olaf Larsen Gunnar Myrstad Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen Leif Finsveen Konsernsjef 16

17 ÅRSMELDING SKS 2007 Kontantstrømoppstilling Salten Kraftsamband AS Konsernet Beløp i 1000 kr LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investert i andre finansielle omløpsmidler Investert i varige driftsmidler Langsiktig fordringer Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer Kjøp av aksjer Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Endring av egenkapital Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling lån Opptak av nye lån Utbetalt utbytte Ekstraordinært utbytte Netto likviditetsendring fra finansieringen Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet framkommer slik: Resultat før skattekostnad Bidrag til Høgskolen i Bodø Gevinst ved salg av anleggsmidler Regulering markedsbaserte aksjer Inntekt på investering TKS Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelser Betalte skatter Tilført fra årets virksomhet

18 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Morselskapets regnskap Salten Kraftsamband AS er morselskapet i konsernet og årsregnskapet består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet viser morselskapets økonomiske stilling og resultat for dette selskapet isolert. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter Salten Kraftsamband AS som eier 79,1 % av aksjene i SKS Produksjon AS, 100 % av aksjene i SKS Nett AS, SKS Kraftsalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier 100 % av aksjene i Salten Nettjenester AS, 58,04 % av aksjene i Rødøy Lurøy Kraftverk AS og direkte og indirekte 60,1 % av aksjene i Nord Norsk Vindkraft AS, jfr. oversikt i note 12. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en enhet. Alle interne transaksjoner, samt gjeld og tilgodehavende mellom mor- og datterselskaper, er eliminert. Minoritetsinteressene angir den andel minoritetseierne har av datterselskapenes egenkapital. Derimot ansees SKS å være deleier i verdier og forpliktelser som har oppstått etter Eierne har vært i forhandlinger med formål å omdanne NSK til aksjeselskap, eventuelt tilpasse vedtektene til kooperative prinsipper. I etterkant er SKS stevnet for retten av de kommunale eierne med formål å øke egen innflytelse. Saken ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett i februar 2006, hvor kommunene ikke fikk medhold. Høyesteretts kjæremålsutvalg har senere behandlet saken og besluttet ikke videre behandling. Det er opptatt nye forhandlinger mellom partene med tanke på å komme frem til en minnelig ordning. Klassifisering av balanseposter Generelt er eiendeler av varig verdi klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer med forfall innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Avgrensningen mellom kort- og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfall. Aksjer og andeler Aksjer og andeler i andre selskaper er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er behandlet etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernet etter egenkapitalmetoden. Markedsbaserte verdipapirfond er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Driftsinntekter og kostnader Alle inntekter og kostnader er periodisert til det året inntekten eller kostnaden er opptjent eller forbrukt. Vedlikehold er kostnadsført når det påløper. Det er ikke foretatt avsetninger/ kostnadsføring i 2007 for framtidige vedlikeholdskostnader. Aktivering foretas når påkostninger vesentlig forlenger anleggets levetid og/eller ytelse som påvirker inntjeningen. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden. Særbestemmelser Nord-Salten Kraftlag A/L På grunn av SKS Eiendom AS sitt spesielle eierforhold til 61,25 % av andelene i Nord Salten Kraftlag A/L (NSK) fra , er ikke dette selskapet økonomisk betraktet som datterselskap og er heller ikke konsolidert. Kraftlaget har områdekonsesjon for Steigen, Hamarøy, Tysfjord og deler av Sørfold kommune. Kraftlaget eier og driver 3 kraftstasjoner, samt overførings- og distribusjonsnettet i området. I henhold til bestemmelser i NSK s vedtekter og avtale har ikke SKS eiendomsrett til kraftlagets egenkapital opparbeidet før , idet tidligere andelseiere beholder retten til verdiene og forpliktelsene pr. dette tidspunkt. SKS har fokus på samarbeid. 18

19 ÅRSMELDING SKS 2007 Vi forvalter store områder og finner gode løsniger for miljø, samfunn og lønnsomhet. Valuta Transkasjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Verdivurdering av urealiserte verdier i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Fordringer Kundefordringer vurderes til pålydende og reduseres for eventuelle tapsavsetninger. Lagerbeholdning Lagerbeholdning er vurdert til kostpris. Anlegg og avskrivninger Investeringer i anlegg aktiveres til kostpris og avskrives lineært fra idriftsettelse. På grunn av forsert avskrivning av kraftverkene tidligere år, tilnærmet i takt med avdrag på lån, har selskapet fra og med 1995 redusert årlige avskrivninger slik at kraftverkene er nedskrevet i løpet av 40 år. Linjer og overføringsanlegg avskrives lineært over 35 år. Eget arbeid på investeringer Eget arbeid på investeringer aktiveres med timelønn tillagt andel driftstillegg. Skatter Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Ordinær selskapsskatt utgjør 28% av skattemessige resultat for selskapet. Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftsomkostninger og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for en friinntekt beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for driftsmidler i produksjonen multiplisert med en normrente som fastsettes av departementet. Grunnrenten beregnes separat for hvert enkelt kraftverk. Det er ulik oppfatning i fagmiljøene av hvordan utsatt skattefordel vedr. grunnrente skal beregnes. Selskapet har derfor valgt å ikke ta inn utsatt skattefordel i regnskapet vedr. grunnrente. Negativ grunnrenteinntekt framføres skattemessig med rentesats fastsatt av departementet. Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. For det tilfellet at naturressursskatten overstiger fellesskatten fremføres ubenyttet naturressursskatt med rente og behandles regnskapsmessig som negativ midlertidig forskjell. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er i konsernregnskapet presentert netto. 19

20 NOTER TIL REGNSKAPET NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet NOTE 1. Energiomsetning Kontraktsforpliktelsene til datterselskapet SKS Produksjon AS består av kontrakter med fysisk levering av kraft, kvotekraft, konsesjonskraft og industrikraft. Selskapet selger størstedelen av ledig fysisk kraft til Nord Pool Spot AS og salg av regulerkraft til Statnett SF. Selskapet formidler salg av el-spot for SKS Kraftsalg AS og nettap til SKS Nett AS. SKS Produksjon AS handler finansielle kraftkontrakter for å sikre egenprodusert kraft og for å utnytte prissvingninger i markedet. Formålet med handelen og hvilken portefølje den hører til er bestemt før handelen gjennomføres. Den regnskapsmessige behandlingen styres av formålet med handelen. For finansielle kraftkontrakter som er knyttet til sikringsaktivitet skjer all regnskapsmessig behandling av resultateffekter i leveringsperioden for den inngåtte kontrakten. Selskapet har også en portefølje for finansielle kraftkontrakter som er knyttet til frittstående handelsaktivitet, hvor det er en løpende måling av markedsverdi på disse, og endringer i markedsverdi blir resultatført løpende. Finansiell handel skjer i hovedsak på kraftbørsen Nord Pool ASA. Kraftkontrakter inngått med oppgjørsvaluta Euro blir i stor grad valutasikret. Når det gjelder datterselskapet SKS Kraftsalg AS benytter dette selskapet finansielle instrumenter i sin energiomsetningsaktivitet, primært knyttet til prissikring av fysiske kraftkontrakter og sluttbrukersalg, men også for å utnytte prissvingninger i markedet. Selskapet inngår i denne sammenheng finansielle futures og forwards kontrakter bilateralt og over børs. Handel med bilaterale avtaler innebærer at selskapet har kredittrisiko. Selskapets virksomhet håndteres i fire selvstendige porteføljer. Formålet med handelen og hvilken portefølje den hører til er bestemt før handelen gjennomføres. Den regnskapsmessige behandlingen styres av formålet med handelen. Sluttbrukerporteføljen føres etter sikringsprinsippet. Oppgjør mot motpart/børs skjer når det underliggende produktet går til levering. Handels-, trading- og forvaltningsporteføljen føres etter virkelig verdi hvor realisert og urealisert tap og gevinst tas hensyn til i regnskapet. Fysiske kraftkontrakter som inngår i handel- og forvaltningsporteføljen blir resultatført løpende basert på måling av markedsverdi. Selskapet har posisjoner med leveringsperiode som strekker seg utover handelbare produkter på kraftbørsen. Selskapets kontrakter er notert både i Euro og NOK. Kontrakter notert i Euro blir i stor grad valutasikret. NOTE 2. Overføringsinntekter Overføringsinntekter gjelder formidling av energi og tilknytningsavgift. Etter notene framgår oversikt over beregning av inntekten som inngår i inntektsrammen for nettvirksomhet, samt grunnlag for beregning av avkastning på nettkapitalen. Posten er justert for mer-/ mindreinntekt. NOTE 3. Finansielle instrumenter - valuta Selskapet benytter finansielle valutainstrumenter for å sikre underliggende kraftkontrakter notert i utenlands valuta. Finansielle kraftkontrakter clearet på Nord Pool Clearing er notert i Euro. Det benyttes finansielle valutainstrumenter til å sikre seg mot risiko i valutasvingninger. Selskapet har valutaterminkontrakter som tilsvarer handelbare produkter på kraftbørsen Nord Pool. Den regnskapmessige behandlingen av verdien av urealisert gevinst og tap på valutatransaksjoner styres av formålet med handelen. Det er ikke oppstått vesentlige endringer i valutakursene etter balansedagen som påvirker selskapet i vesentlig grad. Resultatførte valutagevinster og tap I år 2007 er det resultatført et netto valutatap på kr ,-. 20

KORT OM SKS - KONSERNET

KORT OM SKS - KONSERNET ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 1 KORT OM SKS - KONSERNET HISTORIKK Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som et linjeselskap i 1956, og ble ved fusjonen i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Vi skal være en lagspiller som bidrar til lokal verdiskapning med lys og varme inn i fremtiden.

Vi skal være en lagspiller som bidrar til lokal verdiskapning med lys og varme inn i fremtiden. Årsrapport 2009 Nord-Norsk Småkraft AS ble etablert i 2006 med forretningsadresse på Fauske. Vårt markedsområde er hele Nord-Norge, og vi er etablert geografisk gjennom våre eiere i de forskjellige regionene.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer