statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57"

Transkript

1 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3

2 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: telefaks: issn: isbn omslag: lars fiske trykk: 07 gruppen as opplag abm-utvikling 2009 MILJØMERKET Trykksak 4

3 innhald forord arkivstatistikk 2008 hovudtrekk frå arkivstatistikken...6 figurar tabell 1. arkivbestand i arkivinstitusjonar...16 tabell 2. uttrekk, bestand av kart og tal på teikningar i arkivinstitusjonar tabell 3. bestand av foto, film/videoopptak og lydfestingar i arkivinstitusjonar tabell 4. magasinkapasitet, tilgang for publikum i arkivinstitusjonar tabell 5. nettenester, besøk og publikumsforespørsler i arkivinstitusjonar tabell 6. særskilde tiltak, tiltak mot utdanningssektoren, publikasjoner og publ. på eiga nettside i arkivinstitusjonar tabell 7. digitalisering, institusjonen sitt arbeidsområde, kommunar omfatta av depot tabell 8. arbeid mot arkivskapar og arkivdanning, adm. ansvar og årsverk i arkivinstitusjonar tabell 9. planar for digitalisering/digitale tenester, wai-standard i arkivinstitusjonar tabell 10. driftsinntekter og driftskostnader i arkivinstitusjonar tabell 11. arkivbestand i museum tabell 12. bestand av kart, teikningar og film/video i museum tabell 13. bestand av lydfestingar, magasinkapasitet i museum bibliotekstatistikk 2008 hovudtrekk frå folke- og skulebibliotekstatistikken hovudtrekk frå fag- og forskingsbibliotekstatistikken figurar tabell 1: folkebibliotek etter kommunestorleik tabell 2: folkebibliotek etter fylke tabell 3: folkebibliotek kommunar tabell 4: fylkesbibliotek tabell 5: mobil bibliotekverksemd tabell 6: fengselsbibliotek tabell 7: bibliotek i vidaregåande skule tabell 8: bibliotek i grunnskulen tabell 9: norsk lyd- og blindeskriftbibliotek tabell 10: fag- og forskingsbibliotek forkortingar til fag- og forskingsbibliotekstatistikken museumsstatistikk 2008 hovudtrekk frå museumsstatistikken figurar tabell 1: selskapsform tabell 2: storleik og omfang på samlingane tabell 3: arkivmateriale tabell 4: opningsdagar, tilrettelegging og totalt besøk tabell 5: besøk, enkeltbesøk og gruppebesøk tabell 6: bygningar og utstillingar tabell 7: internetttilbod og opne møte tabell 8: pedagogisk verksemd og særskilte tiltak tabell 9: årsverk tabell 10: styrets sammensetning tabell 11: kompetanseutvikling og samarbeid tabell 12: sikrings- og bevaringstiltak tabell 13: økonomi inntekter tabell 14: økonomi utgifter dei 100 mest besøkte musea i

4 forord ABM-utvikling har fått utfylte skjema frå i overkant av 3800 institusjonar. Desse har rapportert for meir enn 4500 einingar eller sørvisstadar. Ved hjelp av den årlege oppteljinga kan den einskilde institusjon følgje eiga utvikling frå år til år. Ved hjelp av tabellar forsøker vi å gi eit representativt bilete av bestand, aktivitet, besøk, årsverk og økonomi i dei institusjonane som har registrert statistikk. Vi veit at statistikken blir mykje brukt av alle som har interesse for og arbeider for ei god utvikling av norske arkiv, bibliotek og museum. Tala er ein viktig del av den norske kulturstatistikken. I dei tre stortingsmeldingane om abm-sektoren som vart lagde fram dette året, vart det signalisert eit sterkare fokus på statistikk, kartleggingar, utvikling av indikatorar og analysar av abm-feltet. Dette skal i åra framover kunne gje samla tilstandsrapportar om abm-feltet som kan tene som grunnlag for å vurdere vidare politikkutforming. Arkiv Arkivstatistikken for 2008 er den fyrste landsdekkjande statistikken og omfattar i alt 138 institusjonar som bevarar arkiv. Desse er både reine arkivfaglege institusjonar, museum og andre som bevarer arkiv. Dei 138 institusjonane representerer statleg, fylkeskommunal og kommunal sektor. Mest alle desse institusjonane tek òg vare på arkivmateriale frå privat sektor er fyrste året det vert samla inn detaljert statistikk over arkivmateriale i musea. Statistikken omfattar papirbasert arkivmateriale, kart, teikningar, film/video og lydfestingar i musea. Dei 88 musea som var omfatta av undersøkinga ga opp at dei hadde 26,5 tusen hyllemeter arkivmateriale i depot ved utgangen av Mesteparten av dette materialet er privatarkivmateriale. Til samanlikning opplyste arkivinstitusjonane at dei hadde nærmare 350 tusen hyllemeter papirarkiv i depot, av dette er meir enn 51 tusen hyllemeter frå privat sektor. Arkivstatistikken for 2009 skal utvidast til òg å omfatta dei biblioteka som tek i mot avslutta (historiske) arkiv for bevaring. Bibliotek Etter to år med nedgang i besøket, var besøket i norske folkebibliotek om lag det same som året før, medan utlånet av fysiske medium per innbyggjar gjekk fram med 1,2 prosent. Statistikken viser og at medieløyvingane til folkebiblioteka gjekk ned med over seks prosent frå 2007 til Den positive tendensen vi såg, med ein svak auke i løyvingane dei to åra før held såleis ikkje fram. I innhentinga av statistikk for 2008 blei det for første gong stilt spørsmål om bestand og bruk av elektroniske medium og biblioteka sine nettstader. Førebels gir dette eit lite datamateriale, men vil gjere det mogleg å følgje ei viktig utvikling for folkebiblioteka i åra som kjem. Ved utgangen av 2008 forvalta fag- og forskingsbiblioteka nær 33 millionar fysiske einingar. Dette er ein nedgang frå 51 millionar året før. Årsaka er 6

5 i hovudsak at Patentstyret kasserte alle patenta sine i løpet av Utgiftene til akkvisisjon har auka med meir enn 82 prosent frå 1999 til Nedlasting av elektroniske dokument frå databasane aukar stadig, i 2008 har dei passert 6,2 millionar. Museum Når det gjeld museumsstatistikken har vi redusert talet på museum som er med i statistikken, slik at vi no har same populasjon som Statistisk sentralbyrå. Statistikken for året 2008 omfattar dermed 166 museum som heldt ope i 2008, og som hadde minst eitt fast årsverk. Dette er grunnen til at nokre av tala, mellom anna talet på bygningar, er redusert samanlikna med i fjor. Likevel er det stadig auke i talet på besøkjande, noko som tyder på ei stendig positiv utvikling i musea. mal som tidlegare, med fylkesvise tabellar og nøkkel data frå einskilde kommunar og institusjonar. Vi ønskjer å rette ei takk til Statistisk sentralbyrå og fylkesbiblioteka for godt samarbeid, tålmod og gode råd. Samstundes rettar vi ei stor takk til alle som har brukt tid på å registrere og samanstille informasjonen slik at den passar inn i våre skjema, og håpar denne publikasjonen kan vere ei interessant tilbakemelding. Leikny Haga Indergaard, direktør Tone Moseid, avdelingsdirektør Karen Marie Ellefsen, seniorrådgjevar Thor Arne Landsverk, senioringeniør Erlend Ra, rådgjevar Tertit Knudsen, rådgjevar Svein Fygle, seniorrådgjevar Om publikasjonen Oppsettet i publikasjonen følgjer stort sett same 7

6 1 Arkivstatistikk 2008 Statistikken for 2007 var ein pilot der det vart rapportert data frå 44 arkivinstitusjonar. Den omfatta dei største og viktigaste arkivinstitusjonane i Norge. Arkivstatistikken for 2008 er den fyrste landsdekkjande statistikken og omfattar i alt 138 institusjonar som bevarer arkiv. Desse er både reine arkivfaglege institusjonar, museum og andre som bevarer arkiv. Musea vert omtalt i eit eige kapittel. Det presiserast at alle opplysningar om arkivtilfang gjeld arkivdokument (unike dokument i offentlege og private arkiv, jfr. definisjonar i Lov om arkiv) og omfattar ikkje publikasjonar som vert pliktavleverte. Arkivinstitusjonar og andre typer institusjonar som bevarer arkiv Hovudtrekk frå arkivstatistikken Det vart sendt ut invitasjonar til 62 reine arkivinstitusjonar og andre typar institusjonar som bevarer arkiv, musea er ikkje rekna med her. Av desse har 50 institusjonar rapportert inn tal til arkivstatistikken. Det gjev ein svarprosent på 81. Av dei som har svart men ikkje er med i statistikken, har ein institusjon svart at den ikkje er depotinstitusjon. Ein annan institusjon har overlatt samlinga til eit konsolidert museum. Dei 10 institusjonane som står att, oppbevarar truleg omlag hyllemeter arkivmateriale. Mål og innhald Målet for arkivstatistikken er å gje eit bilete av aktivitetar, resultat og ressursar i arkivsektoren. Spørsmåla er stort sett dei same som i 2007, med nokre få unntak. I statistikken for 2008 spør vi om tal på «opptak» ved digitalisering av analogt materiale i staden for antall sider. Denne endringa vart gjort fordi eit opptak og kan omfatta fleire dokumentsider. Vi spør og om institusjonane har planar for digitalisering og digitale tenester, og om internettenestene er utforma etter WAI-standarden. Riksarkivet, statsarkiva, dei interkommunale arkivinstitusjonane, fylkesarkiva og byarkiva representerer statleg, fylkeskommunal og kommunal sektor. Mest alle desse institusjonane tek òg vare på arkivmateriale frå privat sektor. Stortingsarkivet forvaltar Stortinget sitt eige materiale (Stortinget avleverer ikkje arkiv til Riksarkivet). Andre arkivinstitusjonar har i hovudsak berre arkiv frå privat samfunnssektor (verksemder, organisasjonar og personar). Nokre av desse har òg kommunalt arkivmateriale, t.d. Vik lokalhistoriske arkiv. I statistikken for 2007 vart Opplandsarkivet sine avdelingar ved musea rekna som arkivinstitusjonar. I statistikken for 2008 er desse rekna inn under arkivtilfang i musea med unntak av Opplandsarkivet sin avdeling ved Maihaugen, som framleis er sett på som eigen arkivinstitusjon. Slike kategoriseringar skal gjerast meir konsekvente i statistikken for Alle institusjonar som er omfatta av undersøkinga, fekk brev med passord og brukarnamn. Statistikkopplysningane vart lagt inn av kvar institusjon i eit web-skjema, i same database som statistikken frå bibliotek og museum. 8

7 desse arkivinstitusjonane er med i statistikken for 2008: Det er store skilnader i kva institusjonane har svart på. På nokre spørsmål har enkelte institusjonar berre lagt inn totalsum eller tilvekst. Det fører til at ikkje alle summane ser ut til å stemme. Dette vert nærare kommentert i det følgjande. Papirbaserte arkiv Arkivinstitusjonane, musea ikkje medrekna, som er omfatta av undersøkinga, ga opp at dei hadde hyllemeter papirarkiv i depot i 2008 (offentlege og private arkiv samla sett). Det totale talet for 2008 er færre hyllemeter enn i 2007, og det trass i at statistikken for 2008 omfattar fleire institusjonar. Ei årsak til nedgangen er at arkivtilfanget ved Trondheim byarkiv er redusert med hyllemeter. Ellers minkar arkivbestanden ved opprydding og arkivordning, og noko ved kassasjonar som skal takast vare på i ei begrensa tid (rekneskapsvedlegg og anna). Dette er forklaringa på at samla arkivbestand har gått ned samstundes som det er ein vesentleg tilvekst! Av den totale bestanden i arkivinstitusjonane i 2008 er hyllemeter frå privat samfunnssektor (verksemder, organisasjonar og personar). Det er ein auke på hyllemeter frå 2007 (merk at færre institusjonar var med i statistikken for 2007). Den samla tilveksten av offentlege arkiv i 2008 var på hyllemeter. Det er registrert einskildarkiv (arkiv frå ein organisasjon/verksemd) med privat proveniens og einskildarkiv med offentleg proveniens. Det er varierande Riksarkivet (med Statsarkivet i Oslo og Samisk arkiv) Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Tromsø Østfold interkommunale arkivselskap IKS Interkommunalt arkiv i Kongsberg Interkommunalt arkiv i Vest-Agder Interkommunalt arkiv i Rogaland Interkommunalt arkiv i Hordaland Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Interkommunalt arkiv i Finnmark Akershus fylkeskommune (fylkesarkivaren) Fylkesarkivet i Oppland Fylkesarkivet for Vestfold Hordaland fylkesarkiv Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Oslo byarkiv Byarkivet i Drammen Haugesund byarkiv Stavanger byarkiv Bergen Byarkiv Trondheim byarkiv Tromsø bibliotek og byarkiv Stortingsarkivet Aust-Agder kulturhistoriske senter, IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Misjonsarkivet Norsk Lydinstitutt Norsk Revyfaglig Senter (Høylandet) Folkemusikkarkivet i Telemark FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal Opplandsarkivet, avdeling Maihaugen, Rakkestad lokalsamling Gol bygdearkiv Lokalhistorisk arkiv Vinje kommune Lokalhistoriske bildearkiv Hægebostad Vik lokalhistoriske arkiv 9

8 storleik på einskildarkiva. Dei kan innehalde alt frå eitt dokument til fleire tusen hyllemeter arkivsaker. Av privatarkiva er 70 prosent ordna og 30 prosent uordna. Tilsvarande for offentlege arkiv er 74 prosent og 26 prosent. Elektroniske arkiv Det er ved utgangen av 2008 avlevert uttrekk frå elektroniske arkiv til arkivinstitusjonane. Det er ein auke på 240 prosent frå Eit uttrekk er eit datamateriale som er trukke ut av eit system og blir lagra uavhengig av bestemte program. Det er i all hovudsak offentleg arkivmateriale som er deponert og avlevert i digitale formater (digitalt skapt materiale). I 2008 tok Arkivverket mot 711 uttrekk (688 til Riksarkivet). Dei kommunale arkivinstitusjonane tok til saman i mot 103 uttrekk frå elektroniske arkiv. I 2007 vart det samla sett avlevert berre fem uttrekk fra privatarkiv. I 2008 auka dette til 54 uttrekk. Opplandsarkivet avd. Maihaugen står aleine for det meste av auken. Fotografisk materiale Arkivinstitusjonane har gitt opp at dei hadde foto totalt. Det er ein auke på foto eller 29 prosent frå Av talet for 2008 er foto registrert i katalogsystem. Det er store skilnader på korleis institusjonane rapporterar om foto i samlingane. Nokre har presise tal på fotografi i samlinga eller oppgir eit estimat, andre kan i det heile ikkje rapportere tal. Tala i statistikken vil difor vere lågare enn dei reelle tala. Magasinkapasitet Den totale magasinkapasiteten i arkivinstitusjonane er hyllemeter. Rapporteringa syner at hyllemeter (68 prosent) av magasinkapasiteten er nytta. Det er ledige hyllemeter. Den ledige kapasiteten er liten både ut frå meldte avleveringar av offentlege arkiv og ut frå utfordringane i arbeidet med privatarkiva. Tilgang for publikum Alle institusjonane som er depotinstitusjonar, svarar at samlingane er tilgjengelege for publikum. Med unntak av nokre få institusjonar har alle depotinstitusjonane katalogar over arkivbestanden. Nettenester 40 institusjonar har eigne nettsider. Av desse gir 27 institusjonar tilgang til arkivkatalogar på nettet. 39 institusjonar har planer om digitale tenester. 19 institusjonar svarar at nettenestene er utforma etter WAI-standarden. Samla tall for besøk på arkivinstitusjonane sine nettsider er og oppslag i databaser på nettet er samla Arkivverket er den dominerande aktøren med Digitalarkivet; men óg kommunale institusjonar og andre har lagt ut databaser som har synt seg å vere interessante for ulike grupper av brukarer. Meir systematiske data for netttenester skal innarbeidast i statistikken for Besøk Ofte ventar og krev ein brukar av arkiv både personleg og tidkrevjande retteleiing og service. Det kan vera fleire og samansette årsaker til at ein besøker ein arkivinstitusjon, som til dømes innhenting av rettigheitsinformasjon, forskning og studieverksemd eller hobbyformål. Mange brukarar er i kontakt med institusjonane over telefon. Desse kjem ikkje med i denne statistikken. Dette er viktig å ha med seg når tala skal tolkast. I tillegg må nemnast at fleire av institusjonane er arkivfaglege institusjonar med vekt på fagutvikling i eigarkommunane, og ikkje primært er retta mot å ta i mot besøk frå publikum. Det er personar som har fått omvisning. I 2007 vart det spurt om grupper. Tala er derfor ikkje samanliknbare. Det samla talet for besøk i arkivinstitusjonane i 2008 er I dette talet skulle ikkje reknast med søk på nettsider. Eit par av institusjonane har like fullt gjort dette. Det presiserast at fleire interkommunale arkivselskap ikkje har eigne depot for bevaring av arkiv, sjølv om desse nå i aukande grad blir depotinstitusjonar. Deira rolle har tradisjonelt vore å utvikla arkivarbeidet i eigarkommunane og i nokon grad å arbeida med arkivmateriale som kommunane har i eigne magasin. Tal for besøk og publikumsformidling må sjåast i denne samanhengen. Førespurnader frå publikum Førspurnader frå publikum er i statistikken definert som dei førespurnader som har fått skriftleg svar (skriftleg sakshandsaming). Med velferdsformål er meint saker som inneheld dokumentasjon av personlege interesser og rettar av andre slag enn eigedomsinformasjon. Det kan vera dokumentasjon på skolegang, arbeidstilhøve, pensjonsrettar, sosiale tilhøve med meir. Førespurnader om eigedomsspørsmål er ei anna stor gruppe 10

9 av førespurnader frå publikum. Det kan vera interessant å følgje denne saksgruppa over tid etter som eigedomsarkiva er eit prioritert område for digitalisering og for tilgjenge via internett. Ein vil derfor kunne forventa ein nedgang i talet på eigedomssaker som krev personretta service og skriftleg sakshandsaming. Ikkje alle institusjonane fører statistikk over publikumsførespurnader, og berre dei største arkivinstitusjonane skil mellom ulike førspurnader (etter årsak og typar av arkiv som forespurnaden gjeld). Arkivinstitusjonane fekk i alt skriftlege publikumsførespurnader i Det er ein nedgang på 31 prosent frå Ein ser her at brukarane i stigande grad, og i takt med antal dokumentar som vert digitaliserte, bruker nettenestene. Av det totale talet på publikumsførespurnader er knytte til velferdformål (ein nedgang på 18 prosent frå 2007), er spørsmål om eigedomsdokumentasjon (ein nedgang på 45 prosent) og er andre spørsmål (ein nedgang på 29 prosent). Særskilde tiltak Institusjonane har delteke i 174 opne arrangement. Det er ein auke på 32 prosent frå Dei tilsette ved institusjonane held 398 foredrag i Auken frå 2007 er på 56 prosent. Vidare vart 72 fysiske utstillingar presentert av institusjonane, trass i at få arkiv har tilpassa lokale for dette. Det er ein auke på 22 prosent. Tiltak mot utdanningssektoren 174 grupper/klassar var deltakarar i undervisningsopplegg i arkiv, og det var 86 orienteringsmøte for studentar og forskningsmiljø. Tala syner at arkivinstitusjonane arbeider relativt mykje med undervisningsopplegg for barn og unge. Til dømes produserte institusjonane 49 undervisningsopplegg. Denne innsatsen er omlag på same nivå som i Digitalisering Det er viktig for arbeidet med digitalisering i arkivsektoren at satsing og resultat vert gjort synlege. Gjennom arkivstatistikken vil ABM-utvikling skaffe fram oversyn over kva for medietypar og kor mykje som blir digitalisert Omgrepet dokumentsider er bytta ut frå I år er institusjonane bede om å rapportere kor mange digitaliseringsopptak som er gjort. Det er per 2008 gjort opptak, det vil seie overføring frå analoge til digitale format. Talet gjeld papirbasert materiale (ei eller fleire dokumentsider i eit «opptak»). Det er ein auke på 35 prosent frå Arkivverket stod for 98 prosent av opptaka. Av arkivdokument på andre medietypar er det digitalisert einingar av foto, einingar av film og einingar av lyd/lydfilar. For foto og lydfestingar er det ein auke frå 2007, medan digitalisering av film er på same nivå som i Det presiserast at også desse tala gjeld arkivdokument (unike) og ikkje pliktavleverte publikasjoner, med nokre få unntak. Arbeid mot arkivskapar og arkivdanning Det vart brukt dagsverk til tilsyn og rettleiing ved arkivinstitusjonane i undersøkjinga. Vidare deltok deltakarar frå arkivskaparer på kurs som vart arrangert av institusjonane. Det vart til dømes arrangert kurs for arkivskaparer om ordning av arkiv, avleveringsrutinar, arkivplan osb. Stillingar Det er tilsett 481 personar i faste stillingar i arkivinstitusjonane. Av auken på 88 frå 2007 står dei institusjonane som er nye i 2008-statistikken for 35 stillingar. Det er ei viss overvekt av kvinner, med 289 årsverk mot 217 for mennene. Totalt 276 årsverk er sette av til arkivfaglege stillingar. Ei arkivfagleg stilling er ei stilling der ein hovudsakleg gjer arkivfagleg arbeid, ikkje rein administrasjon, reinhald eller andre spesialoppgåver. Særleg i dei lokalhistoriske arkivinstitusjonane vert det lagt ned ein betydeleg frivillig arbeidsinnsats. I Arkivverket er det 252 fast tilsette personar. Skade og tjuveri Det er rapportert om fire tjuveri av arkivmateriale for året Vidare har seks institusjonar rapportert om vassintrenging eller fare for vassinntrenging, og to institusjonar har rapportert om at det er registrert skade frå sopp, insekt eller anna som heng saman med klimatiske tilhøve. Endelig har to institusjonar rapportert om at det er registrert brann eller branntilløp. Driftsinntekter og driftskostnader Tildeling (statsbudsjettet) for Arkivverket (Riksarkivet, dei åtte statsarkiva og Samisk arkiv) for 2008 var ca. kr Arkivinstitusjonane utanfor Arkivverket fekk kroner i kommunalt tilskot, kroner i fylkeskommunalt tilskot, i statleg tilskot og frå private, samla kr

10 På økonomisida har det rapporterte talmaterialet varierande detaljeringsgrad. Det knyter seg derfor enkelte problem til tolkinga av desse tala. Det er skilnader blant dei ulike institusjonane når det gjeld måten husleige og andre driftskostnader vert førte på. Det er òg nokre institusjonar som ikkje har levert alle opplysningane om økonomi som det vert spurt etter i skjemaet. Museum Hovudtrekk frå arkivstatistikken 2008 er fyrste året det vert samla inn detaljert statistikk over arkivmateriale i musea. Statistikken omfattar papirbasert arkivmateriale, kart, teikningar, film/video og lydfestinger i musea. Institusjonane rapporterer her ikkje tal for foto; dette går inn i museumsstatistikken. Musea har óg i tidligere år rapportert nokre opplysingar om arkivmateriale og ordningsgraden på dette i museumstatistikken. Frå og med 2008 er denne rapporteringa falt bort. Det vart sendt ut brev med passord og brukarnamn til 119 museum. Institusjonar med ubetydelege mengder arkivmateriale vart ikkje omfatta. Av desse 119 musea har 88 fylt ut statistikkskjemaene. Det gjer ein svarprosent på 74, som ikkje er tilfredsstillande. Men dei musea som ikkje rapporterte tal, hadde samla sett hyllemeter arkivmatariale i følgje museumsstatistikken for Talet utgjer åtte prosent av det innrapporterte arkivmaterialet i arkivstatistikken for 2008, og berre eit fåtal av desse musea forvaltar arkivmateriale på meir enn hundre hyllemeter. Det er store skilnader i svara frå dei 88 musea. Nokre har ikkje rapporert tal fordi dei ikkje har oversyn over bestanden. Andre har berre rapportert inn det materialet som er ordna og katalogisert. Andre har berre rapportert total arkivbestand. Det gjer det vanskeleg å gi eit samla oversyn over privatarkivbestanden. Nokre av tala er berre grove estimat. Dei fleste av musea har lagt arbeid i å framskaffe så korrekte tal som mogleg, men det er framleis ein veg å gå før arkivstatistikken er heilt ut korrekt. Dette er sjølvsagt betinga av at musea får betre oversyn over samlingane sine. Fleire institusjonar etterlyser fleire og meir opplysande hjelpetekstar. Total arkivbestand Dei 88 musea som var omfatta av undersøkinga ga opp at dei hadde hyllemeter arkivmateriale i depot ved utgangen av Av det samla tilfanget utgjorde privatarkiv hyllemeter. I dei resterande hyllemeter arkivmateriale inngår offentleg arkivmateriale, og da helst frå kommunane. Mellom anna har Halden historiske samlinger arkivet til Halden kommune. Den totale arkivbestanden i musea omfattar òg til dels store samlingar av kart, teikningar, foto, film og lydfestingar som er henta ut frå ulike offentlege og private arkiv. Truleg har nokre institusjonar som ikkje har rapportert privatarkivmateriale, rekna inn slikt materiale i totaltalet. Difor kan vi gå ut frå at hyllemeter privatarkivmateriale ligg noko under den faktiske situasjonen. Musea har oppgjeve at 57 prosent av privatarkivbestanden er ordna. Mykje tyder likevel på at ein relativt stor andel av denne bestanden ikkje er systematisert eller registrert i henhold til arkivfaglege standarder. Dette reduserer verdien til arkiva som kjelder og dokumentasjon. Vidare har musea rapport å ha einskildarkiv (arkiv frå ein organisasjon/verksemd). Som i arkivinstitusjonane finn vi her arkiv som inneheld alt frå eitt einskild dokument til fleire tusen hyllemeter. Kart og teikningar Musea har rapport å ha kart og teikningar. Av dette er kart og teikningar registrert i katalogsystem. Talet på kart og teikningar er truleg mykje underrapportert sidan slike dokument i arkiv ofte ikkje er registrert som einskilde objekt. Dette gjeld òg foto i arkiv. Film og lydfestingar Dei fleste musea har både film/video og lydfestingar. Institusjonane vart i hjelpeteksten til registreringsskjemaene bede om å opplyse om opptak og om bestanden er oppgitt i minutt eller timar. Trass i dette er dei fleste rapporterte tala truleg fysiske einingar, det vil seia tal for filmrullar, kassettar, dvd-plater osb. Mange museum har og opplyst at dei ikkje har oversikt over desse samlingane, men at dei arbeider med saka. Det er ikkje mogleg å oppgje samla bestand på grunnlag av rapporterte tal. Magasinkapasitet Den samla magasinkapasiteten for arkiv i museum er oppgitt å vera hyllemeter. Herav er hyllemeter brukt. Dette er eit lågare tal enn det oppgitte samla arkivtilfanget. Difor må arkivmateriale vera deponert andre stader enn i arkivmagasin. Vidare arbeid Mykje tyder på at det i framtida må utarbeidast 12

11 fleire og meir klargjerande hjelpetekster. Dette gjeld særlig for innsamling av statistikk i musea og i dei lokalhistoriske arkivinstitusjonane. I 2010 skal dessutan arkivstatistikken utvidast til å gjelde bibliotek som bevarer arkiv og gjer desse tilgjengelege for bruk. 13

12 Arkivinstitusjonanes arkivbestand i hyllemeter Bestand privatarkiv Bestand offentleg Tilvekst i 2008: Private og offentlege arkiv i hyllemeter ved arkivinstitusjonane Tilvekst privatarkiv Tilvekst offentleg Talet på enkeltarkiv totalt ved arkivinstitusjonane Enkeltarkiv privat Enkelarkiv offentleg 14

13 Arkivinstitusjonanes magasinkapasitet i hyllemeter Brukte hyllemeter Ledige hyllemeter Publikumsførespurdnader ved arkivinstitusjonane vedr. eigedomsdok. e vedr. velferdsformål anna Digitalisering ved arkivinstitusjonane Papirbasert materiale Foto Film/video Lyd

14 Årsverk ved arkivinstitusjonane 82,45 Faste Mellombels 455,91 Årsverk ved arkivinstitusjonane 217,44 288, 57 Kvinner Menn 16

15 Arkivbestand ved musea 5128 Bestand privatarkiv Arkivbestand annet Privatarkiv i museer, ordnet og uordnet i prosent av total privatarkivbestand 43 % 57 % Privatarkiv ordnet Privatarkiv uordnet 17

16 Tabell 1. Arkivbestand i arkivinstitusjonar (i hyllemeter) Arkivbestand Arkivbestand ordna Privatarkiv bestand Privatarkiv ordna Tal på enkeltarkiv Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Privat Offentleg Østfold interkommunale arkivselskap IKS Rakkestad lokalsamling Akershus fylkeskommune Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Stortingsarkivet Statsarkivet i Hamar Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark Fylkesarkivet i Oppland Maihaugen IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Byarkivet i Drammen Gol Bygdearkiv Fylkesarkivet for Vestfold Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark Lokalhistorisk arkiv Vinje kommune Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Lokalhistorisk bildearkiv Hægebostad Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Stavanger byarkiv Statsarkivet i Stavanger Norsk Lydinstitutt Bergen Byarkiv Hordaland fylkesarkiv Omfatter statistikk for Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Samisk arkiv 18

17 Arkivbestand Arkivbestand ordna Privatarkiv bestand Privatarkiv ordna Tal på enkeltarkiv Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Privat Offentleg Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Vik lokalhistoriske arkiv Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal FylkesFOTOarkivet Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Norsk Revyfaglig Senter Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

18 Tabell 2. Uttrekk, bestand av kart og tal på teikningar i arkivinstitusjonar Uttrekk off. sektor Uttrekk privat sektor Kart Teikningar Kart reg. i kat.syst. Teikningar reg. i kat.syst. Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Østfold interkommunale arkivselskap IKS Rakkestad lokalsamling Akershus fylkeskommune 3 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Stortingsarkivet Statsarkivet i Hamar Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark Fylkesarkivet i Oppland 13 0 Maihaugen IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Byarkivet i Drammen Gol Bygdearkiv Fylkesarkivet for Vestfold Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark Lokalhistorisk arkiv Vinje kommuner Aust-Agder kulturhistoriske senter Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Lokalhistorisk bildearkiv Hægebostad Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Stavanger byarkiv Statsarkivet i Stavanger Norsk Lydinstitutt Bergen Byarkiv Hordaland fylkesarkiv Talet gjeld kart og teikningar 3 Talet gjeld kart og teikningar 20

19 Uttrekk off. sektor Uttrekk privat sektor Kart Teikningar Kart reg. i kat.syst. Teikningar reg. i kat.syst. Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Interkommunalt arkiv 47 6 i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Vik lokalhistoriske 50 arkiv Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal FylkesFOTOarkivet Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Norsk Revyfaglig 0 Senter Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv 2 2 Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark Talet gjeld kart og teikningar 5 Talet gjeld kart og teikningar 21

20 Tabell 3. Bestand av foto, film/videoopptak og lydfestingar i arkivinstitusjonar Foto Foto reg. i kat.syst. Film/videoopptak Film/video reg. i Lydfestingar kat.syst. Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Østfold interkommunale arkivselskap IKS Rakkestad lokalsamling Akershus fylkeskommune Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Stortingsarkivet Statsarkivet i Hamar Arbeiderbevegelsens Arkiv i Hedmark Fylkesarkivet i Oppland Maihaugen IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Byarkivet i Drammen Gol Bygdearkiv Fylkesarkivet for Vestfold Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark Lokalhistorisk arkiv Vinje kommune Aust-Agder kulturhistoriske senter IKA Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Lokalhistorisk bildearkiv Hægebostad Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Stavanger byarkiv Statsarkivet i Stavanger Norsk Lydinstitutt Bergen Byarkiv Hordaland fylkesarkiv

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 Pantone Pantone Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 r47 g49

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum #41 statistikk for bibliotek og museum 2006

statistikk for bibliotek og museum #41 statistikk for bibliotek og museum 2006 2006 statistikk for bibliotek og museum #41 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-053-5

Detaljer

ARKIVSTATISTIKK 2012. Statistikk for arkiv 2012

ARKIVSTATISTIKK 2012. Statistikk for arkiv 2012 Statistikk for arkiv 2012 1 KULTURRÅDET ARTS COUNCIL NORWAY Besøksadresse: Mølleparken 2, 0459 Oslo Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway www.kulturradet.no innhald s. 4 statistikk 2012 s. 8 Tabell 1: bestand

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201301707-1 Arkivnr. 600 Saksh. Aune, Anne Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.-21.02.2013 STORTINGSMELDING

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1

statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1 statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1 innhald Forord 3 Bibliotekstatistikk 4 Museumsstatistikk 56 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og målsetjing Privatarkiv er arkiv frå alle typar ikkje-offentleg verksemd: privatpersonar, lag og organisasjonar, verksemder innanfor tenesteyting,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

OoQ. «JOg/r- ABM-UTVIKLING. post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no

OoQ. «JOg/r- ABM-UTVIKLING. post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no s v PvL U / s;^ OoQ «JOg/r- ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no Biletet på framsida viser eit postkort utlånt

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga)

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Det best dokumenterte fiskeriet i Norge er Oslofjordfisket Arkivmeldinga VIKTIGE OG RIKTIGE ERKJENNINGAR: Det trengs ei systematisk

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Arkivplan.no. En innføring

Arkivplan.no. En innføring Arkivplan.no En innføring Bakgrunn Arkivforskriften - 2-2. Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Erfaringar med kommunesamanslåing. Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune

Erfaringar med kommunesamanslåing. Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune Erfaringar med kommunesamanslåing Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Utskrift frå ABM-statistikk 2007

Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 2006 var på ulike måtar eit overraskande år for Gloppen folkebibliotek: * Den første Bibliotekprisen i Sogn og Fjordane vart tildelt Gloppen folkebibliotek * Byrkjelo

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer