statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57"

Transkript

1 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3

2 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: telefaks: issn: isbn omslag: lars fiske trykk: 07 gruppen as opplag abm-utvikling 2009 MILJØMERKET Trykksak 4

3 innhald forord arkivstatistikk 2008 hovudtrekk frå arkivstatistikken...6 figurar tabell 1. arkivbestand i arkivinstitusjonar...16 tabell 2. uttrekk, bestand av kart og tal på teikningar i arkivinstitusjonar tabell 3. bestand av foto, film/videoopptak og lydfestingar i arkivinstitusjonar tabell 4. magasinkapasitet, tilgang for publikum i arkivinstitusjonar tabell 5. nettenester, besøk og publikumsforespørsler i arkivinstitusjonar tabell 6. særskilde tiltak, tiltak mot utdanningssektoren, publikasjoner og publ. på eiga nettside i arkivinstitusjonar tabell 7. digitalisering, institusjonen sitt arbeidsområde, kommunar omfatta av depot tabell 8. arbeid mot arkivskapar og arkivdanning, adm. ansvar og årsverk i arkivinstitusjonar tabell 9. planar for digitalisering/digitale tenester, wai-standard i arkivinstitusjonar tabell 10. driftsinntekter og driftskostnader i arkivinstitusjonar tabell 11. arkivbestand i museum tabell 12. bestand av kart, teikningar og film/video i museum tabell 13. bestand av lydfestingar, magasinkapasitet i museum bibliotekstatistikk 2008 hovudtrekk frå folke- og skulebibliotekstatistikken hovudtrekk frå fag- og forskingsbibliotekstatistikken figurar tabell 1: folkebibliotek etter kommunestorleik tabell 2: folkebibliotek etter fylke tabell 3: folkebibliotek kommunar tabell 4: fylkesbibliotek tabell 5: mobil bibliotekverksemd tabell 6: fengselsbibliotek tabell 7: bibliotek i vidaregåande skule tabell 8: bibliotek i grunnskulen tabell 9: norsk lyd- og blindeskriftbibliotek tabell 10: fag- og forskingsbibliotek forkortingar til fag- og forskingsbibliotekstatistikken museumsstatistikk 2008 hovudtrekk frå museumsstatistikken figurar tabell 1: selskapsform tabell 2: storleik og omfang på samlingane tabell 3: arkivmateriale tabell 4: opningsdagar, tilrettelegging og totalt besøk tabell 5: besøk, enkeltbesøk og gruppebesøk tabell 6: bygningar og utstillingar tabell 7: internetttilbod og opne møte tabell 8: pedagogisk verksemd og særskilte tiltak tabell 9: årsverk tabell 10: styrets sammensetning tabell 11: kompetanseutvikling og samarbeid tabell 12: sikrings- og bevaringstiltak tabell 13: økonomi inntekter tabell 14: økonomi utgifter dei 100 mest besøkte musea i

4 forord ABM-utvikling har fått utfylte skjema frå i overkant av 3800 institusjonar. Desse har rapportert for meir enn 4500 einingar eller sørvisstadar. Ved hjelp av den årlege oppteljinga kan den einskilde institusjon følgje eiga utvikling frå år til år. Ved hjelp av tabellar forsøker vi å gi eit representativt bilete av bestand, aktivitet, besøk, årsverk og økonomi i dei institusjonane som har registrert statistikk. Vi veit at statistikken blir mykje brukt av alle som har interesse for og arbeider for ei god utvikling av norske arkiv, bibliotek og museum. Tala er ein viktig del av den norske kulturstatistikken. I dei tre stortingsmeldingane om abm-sektoren som vart lagde fram dette året, vart det signalisert eit sterkare fokus på statistikk, kartleggingar, utvikling av indikatorar og analysar av abm-feltet. Dette skal i åra framover kunne gje samla tilstandsrapportar om abm-feltet som kan tene som grunnlag for å vurdere vidare politikkutforming. Arkiv Arkivstatistikken for 2008 er den fyrste landsdekkjande statistikken og omfattar i alt 138 institusjonar som bevarar arkiv. Desse er både reine arkivfaglege institusjonar, museum og andre som bevarer arkiv. Dei 138 institusjonane representerer statleg, fylkeskommunal og kommunal sektor. Mest alle desse institusjonane tek òg vare på arkivmateriale frå privat sektor er fyrste året det vert samla inn detaljert statistikk over arkivmateriale i musea. Statistikken omfattar papirbasert arkivmateriale, kart, teikningar, film/video og lydfestingar i musea. Dei 88 musea som var omfatta av undersøkinga ga opp at dei hadde 26,5 tusen hyllemeter arkivmateriale i depot ved utgangen av Mesteparten av dette materialet er privatarkivmateriale. Til samanlikning opplyste arkivinstitusjonane at dei hadde nærmare 350 tusen hyllemeter papirarkiv i depot, av dette er meir enn 51 tusen hyllemeter frå privat sektor. Arkivstatistikken for 2009 skal utvidast til òg å omfatta dei biblioteka som tek i mot avslutta (historiske) arkiv for bevaring. Bibliotek Etter to år med nedgang i besøket, var besøket i norske folkebibliotek om lag det same som året før, medan utlånet av fysiske medium per innbyggjar gjekk fram med 1,2 prosent. Statistikken viser og at medieløyvingane til folkebiblioteka gjekk ned med over seks prosent frå 2007 til Den positive tendensen vi såg, med ein svak auke i løyvingane dei to åra før held såleis ikkje fram. I innhentinga av statistikk for 2008 blei det for første gong stilt spørsmål om bestand og bruk av elektroniske medium og biblioteka sine nettstader. Førebels gir dette eit lite datamateriale, men vil gjere det mogleg å følgje ei viktig utvikling for folkebiblioteka i åra som kjem. Ved utgangen av 2008 forvalta fag- og forskingsbiblioteka nær 33 millionar fysiske einingar. Dette er ein nedgang frå 51 millionar året før. Årsaka er 6

5 i hovudsak at Patentstyret kasserte alle patenta sine i løpet av Utgiftene til akkvisisjon har auka med meir enn 82 prosent frå 1999 til Nedlasting av elektroniske dokument frå databasane aukar stadig, i 2008 har dei passert 6,2 millionar. Museum Når det gjeld museumsstatistikken har vi redusert talet på museum som er med i statistikken, slik at vi no har same populasjon som Statistisk sentralbyrå. Statistikken for året 2008 omfattar dermed 166 museum som heldt ope i 2008, og som hadde minst eitt fast årsverk. Dette er grunnen til at nokre av tala, mellom anna talet på bygningar, er redusert samanlikna med i fjor. Likevel er det stadig auke i talet på besøkjande, noko som tyder på ei stendig positiv utvikling i musea. mal som tidlegare, med fylkesvise tabellar og nøkkel data frå einskilde kommunar og institusjonar. Vi ønskjer å rette ei takk til Statistisk sentralbyrå og fylkesbiblioteka for godt samarbeid, tålmod og gode råd. Samstundes rettar vi ei stor takk til alle som har brukt tid på å registrere og samanstille informasjonen slik at den passar inn i våre skjema, og håpar denne publikasjonen kan vere ei interessant tilbakemelding. Leikny Haga Indergaard, direktør Tone Moseid, avdelingsdirektør Karen Marie Ellefsen, seniorrådgjevar Thor Arne Landsverk, senioringeniør Erlend Ra, rådgjevar Tertit Knudsen, rådgjevar Svein Fygle, seniorrådgjevar Om publikasjonen Oppsettet i publikasjonen følgjer stort sett same 7

6 1 Arkivstatistikk 2008 Statistikken for 2007 var ein pilot der det vart rapportert data frå 44 arkivinstitusjonar. Den omfatta dei største og viktigaste arkivinstitusjonane i Norge. Arkivstatistikken for 2008 er den fyrste landsdekkjande statistikken og omfattar i alt 138 institusjonar som bevarer arkiv. Desse er både reine arkivfaglege institusjonar, museum og andre som bevarer arkiv. Musea vert omtalt i eit eige kapittel. Det presiserast at alle opplysningar om arkivtilfang gjeld arkivdokument (unike dokument i offentlege og private arkiv, jfr. definisjonar i Lov om arkiv) og omfattar ikkje publikasjonar som vert pliktavleverte. Arkivinstitusjonar og andre typer institusjonar som bevarer arkiv Hovudtrekk frå arkivstatistikken Det vart sendt ut invitasjonar til 62 reine arkivinstitusjonar og andre typar institusjonar som bevarer arkiv, musea er ikkje rekna med her. Av desse har 50 institusjonar rapportert inn tal til arkivstatistikken. Det gjev ein svarprosent på 81. Av dei som har svart men ikkje er med i statistikken, har ein institusjon svart at den ikkje er depotinstitusjon. Ein annan institusjon har overlatt samlinga til eit konsolidert museum. Dei 10 institusjonane som står att, oppbevarar truleg omlag hyllemeter arkivmateriale. Mål og innhald Målet for arkivstatistikken er å gje eit bilete av aktivitetar, resultat og ressursar i arkivsektoren. Spørsmåla er stort sett dei same som i 2007, med nokre få unntak. I statistikken for 2008 spør vi om tal på «opptak» ved digitalisering av analogt materiale i staden for antall sider. Denne endringa vart gjort fordi eit opptak og kan omfatta fleire dokumentsider. Vi spør og om institusjonane har planar for digitalisering og digitale tenester, og om internettenestene er utforma etter WAI-standarden. Riksarkivet, statsarkiva, dei interkommunale arkivinstitusjonane, fylkesarkiva og byarkiva representerer statleg, fylkeskommunal og kommunal sektor. Mest alle desse institusjonane tek òg vare på arkivmateriale frå privat sektor. Stortingsarkivet forvaltar Stortinget sitt eige materiale (Stortinget avleverer ikkje arkiv til Riksarkivet). Andre arkivinstitusjonar har i hovudsak berre arkiv frå privat samfunnssektor (verksemder, organisasjonar og personar). Nokre av desse har òg kommunalt arkivmateriale, t.d. Vik lokalhistoriske arkiv. I statistikken for 2007 vart Opplandsarkivet sine avdelingar ved musea rekna som arkivinstitusjonar. I statistikken for 2008 er desse rekna inn under arkivtilfang i musea med unntak av Opplandsarkivet sin avdeling ved Maihaugen, som framleis er sett på som eigen arkivinstitusjon. Slike kategoriseringar skal gjerast meir konsekvente i statistikken for Alle institusjonar som er omfatta av undersøkinga, fekk brev med passord og brukarnamn. Statistikkopplysningane vart lagt inn av kvar institusjon i eit web-skjema, i same database som statistikken frå bibliotek og museum. 8

7 desse arkivinstitusjonane er med i statistikken for 2008: Det er store skilnader i kva institusjonane har svart på. På nokre spørsmål har enkelte institusjonar berre lagt inn totalsum eller tilvekst. Det fører til at ikkje alle summane ser ut til å stemme. Dette vert nærare kommentert i det følgjande. Papirbaserte arkiv Arkivinstitusjonane, musea ikkje medrekna, som er omfatta av undersøkinga, ga opp at dei hadde hyllemeter papirarkiv i depot i 2008 (offentlege og private arkiv samla sett). Det totale talet for 2008 er færre hyllemeter enn i 2007, og det trass i at statistikken for 2008 omfattar fleire institusjonar. Ei årsak til nedgangen er at arkivtilfanget ved Trondheim byarkiv er redusert med hyllemeter. Ellers minkar arkivbestanden ved opprydding og arkivordning, og noko ved kassasjonar som skal takast vare på i ei begrensa tid (rekneskapsvedlegg og anna). Dette er forklaringa på at samla arkivbestand har gått ned samstundes som det er ein vesentleg tilvekst! Av den totale bestanden i arkivinstitusjonane i 2008 er hyllemeter frå privat samfunnssektor (verksemder, organisasjonar og personar). Det er ein auke på hyllemeter frå 2007 (merk at færre institusjonar var med i statistikken for 2007). Den samla tilveksten av offentlege arkiv i 2008 var på hyllemeter. Det er registrert einskildarkiv (arkiv frå ein organisasjon/verksemd) med privat proveniens og einskildarkiv med offentleg proveniens. Det er varierande Riksarkivet (med Statsarkivet i Oslo og Samisk arkiv) Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Tromsø Østfold interkommunale arkivselskap IKS Interkommunalt arkiv i Kongsberg Interkommunalt arkiv i Vest-Agder Interkommunalt arkiv i Rogaland Interkommunalt arkiv i Hordaland Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Interkommunalt arkiv i Finnmark Akershus fylkeskommune (fylkesarkivaren) Fylkesarkivet i Oppland Fylkesarkivet for Vestfold Hordaland fylkesarkiv Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Oslo byarkiv Byarkivet i Drammen Haugesund byarkiv Stavanger byarkiv Bergen Byarkiv Trondheim byarkiv Tromsø bibliotek og byarkiv Stortingsarkivet Aust-Agder kulturhistoriske senter, IKS Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Misjonsarkivet Norsk Lydinstitutt Norsk Revyfaglig Senter (Høylandet) Folkemusikkarkivet i Telemark FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal Opplandsarkivet, avdeling Maihaugen, Rakkestad lokalsamling Gol bygdearkiv Lokalhistorisk arkiv Vinje kommune Lokalhistoriske bildearkiv Hægebostad Vik lokalhistoriske arkiv 9

8 storleik på einskildarkiva. Dei kan innehalde alt frå eitt dokument til fleire tusen hyllemeter arkivsaker. Av privatarkiva er 70 prosent ordna og 30 prosent uordna. Tilsvarande for offentlege arkiv er 74 prosent og 26 prosent. Elektroniske arkiv Det er ved utgangen av 2008 avlevert uttrekk frå elektroniske arkiv til arkivinstitusjonane. Det er ein auke på 240 prosent frå Eit uttrekk er eit datamateriale som er trukke ut av eit system og blir lagra uavhengig av bestemte program. Det er i all hovudsak offentleg arkivmateriale som er deponert og avlevert i digitale formater (digitalt skapt materiale). I 2008 tok Arkivverket mot 711 uttrekk (688 til Riksarkivet). Dei kommunale arkivinstitusjonane tok til saman i mot 103 uttrekk frå elektroniske arkiv. I 2007 vart det samla sett avlevert berre fem uttrekk fra privatarkiv. I 2008 auka dette til 54 uttrekk. Opplandsarkivet avd. Maihaugen står aleine for det meste av auken. Fotografisk materiale Arkivinstitusjonane har gitt opp at dei hadde foto totalt. Det er ein auke på foto eller 29 prosent frå Av talet for 2008 er foto registrert i katalogsystem. Det er store skilnader på korleis institusjonane rapporterar om foto i samlingane. Nokre har presise tal på fotografi i samlinga eller oppgir eit estimat, andre kan i det heile ikkje rapportere tal. Tala i statistikken vil difor vere lågare enn dei reelle tala. Magasinkapasitet Den totale magasinkapasiteten i arkivinstitusjonane er hyllemeter. Rapporteringa syner at hyllemeter (68 prosent) av magasinkapasiteten er nytta. Det er ledige hyllemeter. Den ledige kapasiteten er liten både ut frå meldte avleveringar av offentlege arkiv og ut frå utfordringane i arbeidet med privatarkiva. Tilgang for publikum Alle institusjonane som er depotinstitusjonar, svarar at samlingane er tilgjengelege for publikum. Med unntak av nokre få institusjonar har alle depotinstitusjonane katalogar over arkivbestanden. Nettenester 40 institusjonar har eigne nettsider. Av desse gir 27 institusjonar tilgang til arkivkatalogar på nettet. 39 institusjonar har planer om digitale tenester. 19 institusjonar svarar at nettenestene er utforma etter WAI-standarden. Samla tall for besøk på arkivinstitusjonane sine nettsider er og oppslag i databaser på nettet er samla Arkivverket er den dominerande aktøren med Digitalarkivet; men óg kommunale institusjonar og andre har lagt ut databaser som har synt seg å vere interessante for ulike grupper av brukarer. Meir systematiske data for netttenester skal innarbeidast i statistikken for Besøk Ofte ventar og krev ein brukar av arkiv både personleg og tidkrevjande retteleiing og service. Det kan vera fleire og samansette årsaker til at ein besøker ein arkivinstitusjon, som til dømes innhenting av rettigheitsinformasjon, forskning og studieverksemd eller hobbyformål. Mange brukarar er i kontakt med institusjonane over telefon. Desse kjem ikkje med i denne statistikken. Dette er viktig å ha med seg når tala skal tolkast. I tillegg må nemnast at fleire av institusjonane er arkivfaglege institusjonar med vekt på fagutvikling i eigarkommunane, og ikkje primært er retta mot å ta i mot besøk frå publikum. Det er personar som har fått omvisning. I 2007 vart det spurt om grupper. Tala er derfor ikkje samanliknbare. Det samla talet for besøk i arkivinstitusjonane i 2008 er I dette talet skulle ikkje reknast med søk på nettsider. Eit par av institusjonane har like fullt gjort dette. Det presiserast at fleire interkommunale arkivselskap ikkje har eigne depot for bevaring av arkiv, sjølv om desse nå i aukande grad blir depotinstitusjonar. Deira rolle har tradisjonelt vore å utvikla arkivarbeidet i eigarkommunane og i nokon grad å arbeida med arkivmateriale som kommunane har i eigne magasin. Tal for besøk og publikumsformidling må sjåast i denne samanhengen. Førespurnader frå publikum Førspurnader frå publikum er i statistikken definert som dei førespurnader som har fått skriftleg svar (skriftleg sakshandsaming). Med velferdsformål er meint saker som inneheld dokumentasjon av personlege interesser og rettar av andre slag enn eigedomsinformasjon. Det kan vera dokumentasjon på skolegang, arbeidstilhøve, pensjonsrettar, sosiale tilhøve med meir. Førespurnader om eigedomsspørsmål er ei anna stor gruppe 10

9 av førespurnader frå publikum. Det kan vera interessant å følgje denne saksgruppa over tid etter som eigedomsarkiva er eit prioritert område for digitalisering og for tilgjenge via internett. Ein vil derfor kunne forventa ein nedgang i talet på eigedomssaker som krev personretta service og skriftleg sakshandsaming. Ikkje alle institusjonane fører statistikk over publikumsførespurnader, og berre dei største arkivinstitusjonane skil mellom ulike førspurnader (etter årsak og typar av arkiv som forespurnaden gjeld). Arkivinstitusjonane fekk i alt skriftlege publikumsførespurnader i Det er ein nedgang på 31 prosent frå Ein ser her at brukarane i stigande grad, og i takt med antal dokumentar som vert digitaliserte, bruker nettenestene. Av det totale talet på publikumsførespurnader er knytte til velferdformål (ein nedgang på 18 prosent frå 2007), er spørsmål om eigedomsdokumentasjon (ein nedgang på 45 prosent) og er andre spørsmål (ein nedgang på 29 prosent). Særskilde tiltak Institusjonane har delteke i 174 opne arrangement. Det er ein auke på 32 prosent frå Dei tilsette ved institusjonane held 398 foredrag i Auken frå 2007 er på 56 prosent. Vidare vart 72 fysiske utstillingar presentert av institusjonane, trass i at få arkiv har tilpassa lokale for dette. Det er ein auke på 22 prosent. Tiltak mot utdanningssektoren 174 grupper/klassar var deltakarar i undervisningsopplegg i arkiv, og det var 86 orienteringsmøte for studentar og forskningsmiljø. Tala syner at arkivinstitusjonane arbeider relativt mykje med undervisningsopplegg for barn og unge. Til dømes produserte institusjonane 49 undervisningsopplegg. Denne innsatsen er omlag på same nivå som i Digitalisering Det er viktig for arbeidet med digitalisering i arkivsektoren at satsing og resultat vert gjort synlege. Gjennom arkivstatistikken vil ABM-utvikling skaffe fram oversyn over kva for medietypar og kor mykje som blir digitalisert Omgrepet dokumentsider er bytta ut frå I år er institusjonane bede om å rapportere kor mange digitaliseringsopptak som er gjort. Det er per 2008 gjort opptak, det vil seie overføring frå analoge til digitale format. Talet gjeld papirbasert materiale (ei eller fleire dokumentsider i eit «opptak»). Det er ein auke på 35 prosent frå Arkivverket stod for 98 prosent av opptaka. Av arkivdokument på andre medietypar er det digitalisert einingar av foto, einingar av film og einingar av lyd/lydfilar. For foto og lydfestingar er det ein auke frå 2007, medan digitalisering av film er på same nivå som i Det presiserast at også desse tala gjeld arkivdokument (unike) og ikkje pliktavleverte publikasjoner, med nokre få unntak. Arbeid mot arkivskapar og arkivdanning Det vart brukt dagsverk til tilsyn og rettleiing ved arkivinstitusjonane i undersøkjinga. Vidare deltok deltakarar frå arkivskaparer på kurs som vart arrangert av institusjonane. Det vart til dømes arrangert kurs for arkivskaparer om ordning av arkiv, avleveringsrutinar, arkivplan osb. Stillingar Det er tilsett 481 personar i faste stillingar i arkivinstitusjonane. Av auken på 88 frå 2007 står dei institusjonane som er nye i 2008-statistikken for 35 stillingar. Det er ei viss overvekt av kvinner, med 289 årsverk mot 217 for mennene. Totalt 276 årsverk er sette av til arkivfaglege stillingar. Ei arkivfagleg stilling er ei stilling der ein hovudsakleg gjer arkivfagleg arbeid, ikkje rein administrasjon, reinhald eller andre spesialoppgåver. Særleg i dei lokalhistoriske arkivinstitusjonane vert det lagt ned ein betydeleg frivillig arbeidsinnsats. I Arkivverket er det 252 fast tilsette personar. Skade og tjuveri Det er rapportert om fire tjuveri av arkivmateriale for året Vidare har seks institusjonar rapportert om vassintrenging eller fare for vassinntrenging, og to institusjonar har rapportert om at det er registrert skade frå sopp, insekt eller anna som heng saman med klimatiske tilhøve. Endelig har to institusjonar rapportert om at det er registrert brann eller branntilløp. Driftsinntekter og driftskostnader Tildeling (statsbudsjettet) for Arkivverket (Riksarkivet, dei åtte statsarkiva og Samisk arkiv) for 2008 var ca. kr Arkivinstitusjonane utanfor Arkivverket fekk kroner i kommunalt tilskot, kroner i fylkeskommunalt tilskot, i statleg tilskot og frå private, samla kr

10 På økonomisida har det rapporterte talmaterialet varierande detaljeringsgrad. Det knyter seg derfor enkelte problem til tolkinga av desse tala. Det er skilnader blant dei ulike institusjonane når det gjeld måten husleige og andre driftskostnader vert førte på. Det er òg nokre institusjonar som ikkje har levert alle opplysningane om økonomi som det vert spurt etter i skjemaet. Museum Hovudtrekk frå arkivstatistikken 2008 er fyrste året det vert samla inn detaljert statistikk over arkivmateriale i musea. Statistikken omfattar papirbasert arkivmateriale, kart, teikningar, film/video og lydfestinger i musea. Institusjonane rapporterer her ikkje tal for foto; dette går inn i museumsstatistikken. Musea har óg i tidligere år rapportert nokre opplysingar om arkivmateriale og ordningsgraden på dette i museumstatistikken. Frå og med 2008 er denne rapporteringa falt bort. Det vart sendt ut brev med passord og brukarnamn til 119 museum. Institusjonar med ubetydelege mengder arkivmateriale vart ikkje omfatta. Av desse 119 musea har 88 fylt ut statistikkskjemaene. Det gjer ein svarprosent på 74, som ikkje er tilfredsstillande. Men dei musea som ikkje rapporterte tal, hadde samla sett hyllemeter arkivmatariale i følgje museumsstatistikken for Talet utgjer åtte prosent av det innrapporterte arkivmaterialet i arkivstatistikken for 2008, og berre eit fåtal av desse musea forvaltar arkivmateriale på meir enn hundre hyllemeter. Det er store skilnader i svara frå dei 88 musea. Nokre har ikkje rapporert tal fordi dei ikkje har oversyn over bestanden. Andre har berre rapportert inn det materialet som er ordna og katalogisert. Andre har berre rapportert total arkivbestand. Det gjer det vanskeleg å gi eit samla oversyn over privatarkivbestanden. Nokre av tala er berre grove estimat. Dei fleste av musea har lagt arbeid i å framskaffe så korrekte tal som mogleg, men det er framleis ein veg å gå før arkivstatistikken er heilt ut korrekt. Dette er sjølvsagt betinga av at musea får betre oversyn over samlingane sine. Fleire institusjonar etterlyser fleire og meir opplysande hjelpetekstar. Total arkivbestand Dei 88 musea som var omfatta av undersøkinga ga opp at dei hadde hyllemeter arkivmateriale i depot ved utgangen av Av det samla tilfanget utgjorde privatarkiv hyllemeter. I dei resterande hyllemeter arkivmateriale inngår offentleg arkivmateriale, og da helst frå kommunane. Mellom anna har Halden historiske samlinger arkivet til Halden kommune. Den totale arkivbestanden i musea omfattar òg til dels store samlingar av kart, teikningar, foto, film og lydfestingar som er henta ut frå ulike offentlege og private arkiv. Truleg har nokre institusjonar som ikkje har rapportert privatarkivmateriale, rekna inn slikt materiale i totaltalet. Difor kan vi gå ut frå at hyllemeter privatarkivmateriale ligg noko under den faktiske situasjonen. Musea har oppgjeve at 57 prosent av privatarkivbestanden er ordna. Mykje tyder likevel på at ein relativt stor andel av denne bestanden ikkje er systematisert eller registrert i henhold til arkivfaglege standarder. Dette reduserer verdien til arkiva som kjelder og dokumentasjon. Vidare har musea rapport å ha einskildarkiv (arkiv frå ein organisasjon/verksemd). Som i arkivinstitusjonane finn vi her arkiv som inneheld alt frå eitt einskild dokument til fleire tusen hyllemeter. Kart og teikningar Musea har rapport å ha kart og teikningar. Av dette er kart og teikningar registrert i katalogsystem. Talet på kart og teikningar er truleg mykje underrapportert sidan slike dokument i arkiv ofte ikkje er registrert som einskilde objekt. Dette gjeld òg foto i arkiv. Film og lydfestingar Dei fleste musea har både film/video og lydfestingar. Institusjonane vart i hjelpeteksten til registreringsskjemaene bede om å opplyse om opptak og om bestanden er oppgitt i minutt eller timar. Trass i dette er dei fleste rapporterte tala truleg fysiske einingar, det vil seia tal for filmrullar, kassettar, dvd-plater osb. Mange museum har og opplyst at dei ikkje har oversikt over desse samlingane, men at dei arbeider med saka. Det er ikkje mogleg å oppgje samla bestand på grunnlag av rapporterte tal. Magasinkapasitet Den samla magasinkapasiteten for arkiv i museum er oppgitt å vera hyllemeter. Herav er hyllemeter brukt. Dette er eit lågare tal enn det oppgitte samla arkivtilfanget. Difor må arkivmateriale vera deponert andre stader enn i arkivmagasin. Vidare arbeid Mykje tyder på at det i framtida må utarbeidast 12

11 fleire og meir klargjerande hjelpetekster. Dette gjeld særlig for innsamling av statistikk i musea og i dei lokalhistoriske arkivinstitusjonane. I 2010 skal dessutan arkivstatistikken utvidast til å gjelde bibliotek som bevarer arkiv og gjer desse tilgjengelege for bruk. 13

12 Arkivinstitusjonanes arkivbestand i hyllemeter Bestand privatarkiv Bestand offentleg Tilvekst i 2008: Private og offentlege arkiv i hyllemeter ved arkivinstitusjonane Tilvekst privatarkiv Tilvekst offentleg Talet på enkeltarkiv totalt ved arkivinstitusjonane Enkeltarkiv privat Enkelarkiv offentleg 14

13 Arkivinstitusjonanes magasinkapasitet i hyllemeter Brukte hyllemeter Ledige hyllemeter Publikumsførespurdnader ved arkivinstitusjonane vedr. eigedomsdok. e vedr. velferdsformål anna Digitalisering ved arkivinstitusjonane Papirbasert materiale Foto Film/video Lyd

14 Årsverk ved arkivinstitusjonane 82,45 Faste Mellombels 455,91 Årsverk ved arkivinstitusjonane 217,44 288, 57 Kvinner Menn 16

15 Arkivbestand ved musea 5128 Bestand privatarkiv Arkivbestand annet Privatarkiv i museer, ordnet og uordnet i prosent av total privatarkivbestand 43 % 57 % Privatarkiv ordnet Privatarkiv uordnet 17

16 Tabell 1. Arkivbestand i arkivinstitusjonar (i hyllemeter) Arkivbestand Arkivbestand ordna Privatarkiv bestand Privatarkiv ordna Tal på enkeltarkiv Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Privat Offentleg Østfold interkommunale arkivselskap IKS Rakkestad lokalsamling Akershus fylkeskommune Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Stortingsarkivet Statsarkivet i Hamar Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark Fylkesarkivet i Oppland Maihaugen IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Byarkivet i Drammen Gol Bygdearkiv Fylkesarkivet for Vestfold Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark Lokalhistorisk arkiv Vinje kommune Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Lokalhistorisk bildearkiv Hægebostad Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Stavanger byarkiv Statsarkivet i Stavanger Norsk Lydinstitutt Bergen Byarkiv Hordaland fylkesarkiv Omfatter statistikk for Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Samisk arkiv 18

17 Arkivbestand Arkivbestand ordna Privatarkiv bestand Privatarkiv ordna Tal på enkeltarkiv Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Privat Offentleg Interkommunalt arkiv i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Vik lokalhistoriske arkiv Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal FylkesFOTOarkivet Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Norsk Revyfaglig Senter Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark

18 Tabell 2. Uttrekk, bestand av kart og tal på teikningar i arkivinstitusjonar Uttrekk off. sektor Uttrekk privat sektor Kart Teikningar Kart reg. i kat.syst. Teikningar reg. i kat.syst. Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Østfold interkommunale arkivselskap IKS Rakkestad lokalsamling Akershus fylkeskommune 3 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Stortingsarkivet Statsarkivet i Hamar Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark Fylkesarkivet i Oppland 13 0 Maihaugen IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Byarkivet i Drammen Gol Bygdearkiv Fylkesarkivet for Vestfold Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark Lokalhistorisk arkiv Vinje kommuner Aust-Agder kulturhistoriske senter Interkommunalt arkiv Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Lokalhistorisk bildearkiv Hægebostad Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Stavanger byarkiv Statsarkivet i Stavanger Norsk Lydinstitutt Bergen Byarkiv Hordaland fylkesarkiv Talet gjeld kart og teikningar 3 Talet gjeld kart og teikningar 20

19 Uttrekk off. sektor Uttrekk privat sektor Kart Teikningar Kart reg. i kat.syst. Teikningar reg. i kat.syst. Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Interkommunalt arkiv 47 6 i Hordaland Statsarkivet i Bergen Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Vik lokalhistoriske 50 arkiv Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal FylkesFOTOarkivet Interkommunalt arkiv Trøndelag iks Statsarkivet i Trondheim Trondheim byarkiv Norsk Revyfaglig 0 Senter Arkiv i Nordland Interkommunalt arkiv 2 2 Troms Statsarkivet i Tromsø Tromsø bibliotek og byarkiv Interkommunalt arkiv i Finnmark Talet gjeld kart og teikningar 5 Talet gjeld kart og teikningar 21

20 Tabell 3. Bestand av foto, film/videoopptak og lydfestingar i arkivinstitusjonar Foto Foto reg. i kat.syst. Film/videoopptak Film/video reg. i Lydfestingar kat.syst. Arkiv Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Østfold interkommunale arkivselskap IKS Rakkestad lokalsamling Akershus fylkeskommune Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Oslo byarkiv Riksarkivet Norsk Jazzarkiv Norsk Visearkiv Stortingsarkivet Statsarkivet i Hamar Arbeiderbevegelsens Arkiv i Hedmark Fylkesarkivet i Oppland Maihaugen IKA Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg Byarkivet i Drammen Gol Bygdearkiv Fylkesarkivet for Vestfold Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark Lokalhistorisk arkiv Vinje kommune Aust-Agder kulturhistoriske senter IKA Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand Lokalhistorisk bildearkiv Hægebostad Haugesund byarkiv Interkommunalt arkiv i Rogaland Misjonsarkivet Stavanger byarkiv Statsarkivet i Stavanger Norsk Lydinstitutt Bergen Byarkiv Hordaland fylkesarkiv

Kulturstatistikk 2013

Kulturstatistikk 2013 Statistisk sentralbyrå Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 400 Rasta 2225 Kongsvinger 42 Kulturstatistikk 203 gir eit statistisk bilete av kulturliv i Noreg. Publikasjonen tek for seg 6 ulike

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

Tal og analyse av barnehagar i Noreg

Tal og analyse av barnehagar i Noreg Utdanningsspeilet 2014 Tal og analyse av barnehagar i Noreg 2 Oversikt Barnehagespegelen inneheld aktuell statistikk og forsking om barnehagane i Noreg. Tala og analysane er henta frå Utdanningsspeilet.

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26 1 1997 1. årg. MELDINGSBLAD FOR: INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND (IKA) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND (IKAH) INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER (IKAVA) AUST-AGDER-ARKIVET (AAA) IKA Nye forskrifter til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer