Årsmelding 2009 Selbu kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Selbu kommune"

Transkript

1 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1

2 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet Økonomisk vurdering Nøkkeltall Kostratall KAP. 2 INVESTERINGSREGNSKAPET...23 KAP. 3 DRIFTSREGNSKAPETS TJENESTEOMRÅDER...29 SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannskontoret Seksjon økonomi Seksjon arkiv, informasjon og sekretariat Seksjon personal SEKTOR OPPVEKST Nøkkeltall for sektoren RESSURSINNSATS ANSVARSOMRÅDENE MELDING FRA DE ENKELTE FAGOMRÅDENE GRUNNSKOLEN ANSVAR BARNEHAGENE ANSVAR KULTURSKOLEN ANSVAR SELBU FOLKEBIBLIOTEK ANSVAR RAPPORTERING AV POLITISKE VEDTAK SEKTOR HELSE OG SOSIAL HELSE OG SOSIALADMINISTRASJONEN MED VEDTAKSKONTOR LEGE-/PSYKIATRI HELSESTASJON ANSVAR SMITTEVERNARBEID MEDISINSK REHABILITERING - ANSVAR NAV SOSIALTJENESTEN ANSVAR HJEMMETJENESTEN 1 ANSVAR 331, 332 OG HJEMMETJENESTEN 2 ANSVAR 340 OG SYKEHJEMMET OG ENHET FOR DEMENTE - ANSVAR 352 OG SEKTOR BYGDAUTVIKLING Næringsavdeling - Ansvar 410 og Selbu Næringsforum Landbruk og miljø - Ansvar Plan-, bygg og oppmåling - Ansvar Kulturavdeling - Ansvar Teknisk drift - Ansvar Brann og feiing - Ansvar VAR- områdene - Ansvar 460 og Årsmelding 2009 Side 2

3 Forord Rådmannen legger med dette frem administrasjons årsmelding Dette dokumentet er tredelt. Den første delen (side 3 22) er en årsberetning etter regnskapsforskriftenes 10. Del to er en statusrapport for investeringer i 2009 og den tredje delen er sektorenes årsmelding for I årsmelding 2008 ble KOSTRA-tall tatt inn i årsmeldingen. Dette føres videre i årets årsmelding. De tall som legges inn årsmeldingene er de første tall fra SSB, som i år ble publisert 16. mars. Disse er ureviderte tall. De endelige tall kommer i juni. Gjennom vedtatt budsjett og økonomiplan sender kommunestyret en bestilling til administrasjonen v/rådmann om hva som skal utføres i kommende år/planperiode. To tertialrapporter og årsmeldingen er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret. Disse tre rapporter er også en informasjon for våre innbyggere og brukere. Årsberetningen er rapporten til den statlige forvaltning. Denne årsmelding skal legges frem for kommunestyret i samme møtet som regnskap Årsmeldingen og årsregnskapet skal behandles i kommunens kontrollutvalg før formannskapet legger fram sin innstilling for kommunestyret. Hovedutvalgene skal behandle årsmeldingen for sine områder før meldingen legges fram for formannskapet. Selbu, 7. april 2010 Karsten Reitan rådmann Årsmelding 2009 Side 3

4 Kap. 1 Årsberetningen Politisk og administrativ organisering Politiske utvalg Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og består av 25 medlemmer. Dagens kommunestyre ble valgt høsten 2007 og tiltrådte 1. oktober. Valgperioden er fire år. Kommunestyret sammensetning Representanter Valgliste periode Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 11 Arbeiderpartiet - Sosialistisk Venstreparti og uavhengige sosialister - Fellesliste Kr.F, SP og V 8 Høyre 3 Fremskrittspartiet 3 Ordfører/varaordfører Ordfører: Inga Balstad (DnA) Varaordfører: Kolbjørn Uthus (FrP) Formannskapet Formannskapet består av 7 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet har en sentral rolle innenfor økonomiforvaltningen, og innstiller også i de fleste saker som forelegges kommunestyret. Formannskapet er sammensatt slik: Inga Balstad Kolbjørn Uthus Jon Bakken Aase Uthus Karin Galaaen Marit Johanne Bårdsgård Stokke Kjell Fuglem (Felleslista DnA og SV) (FrP) (Felleslista DnA og SV) (Felleslista DnA og SV) (Felleslista Kr.F, SP og V) (Felleslista Kr.F, SP og V) (H) Hovedutvalg og administrasjonsutvalg Det er videre opprettet tre hovedutvalg som har spesielt ansvar innenfor deler av kommunens driftsområder. Utvalgene er gitt myndighet til å fatte vedtak på kommunens vegne innen en del særlover. I enkelte saker innstiller hovedutvalgene for formannskapet/kommunestyret. Videre er det et administrasjonsutvalgt, som er et partsammensatt utvalg. Dette er sammensatt av tre medlemmer fra arbeidsgiver (folkevalgte) og to fra de ansatte. Ledere i disse utvalg er: Utvalg Ledere Hovedutvalg oppvekst og kultur Tanja Fuglem (Felleslista DnA og SV) Hovedutvalg helse- og sosial Olav Langseth (Felleslista DnA og SV) Hovedutvalg bygdautvikling og drift Jon Bakken (Felleslista DnA og SV) Administrasjonsutvalget Inga Balstad (Felleslista DnA og SV) Årsmelding 2009 Side 4

5 Statistikk over saker og møter de siste 5 år Utvalg møter saker møter saker møter saker møter saker møter saker Kommunestyret Formannskapet 1) Adm.utvalget Oppvekst Helse- og sosial 2) Bygdautvikling Det faste planutvalg Fra høsten 2003 ble det faste utvalg for plansaker lagt til formannskapet. I 2008 ble det igjen opprettet et fast utvalg for plansaker. Medlemmene er de samme som i formannskapet. Det første møte i det nye planutvalget ble avholdt Antall saker i formannskapet for årene 2008 og 2009 er således ikke helt sammenlignbar med de øvrige år i denne oversikten 2. Inklusiv saker i klientutvalget. Administrasjonen Selbu kommune er organisert i tre sektorer og en sentraladministrasjon. Hver sektor ledes av en sektorsjef. Innen de tre sektorene er det til sammen 25 tjenesteområder med hver sin leder. I Sentraladministrasjonen er det tre seksjoner som utfører stabs- og støttefunksjoner: - Sekretariat, informasjon og arkiv - Lønn og personal - Økonomi Rådmannens ledergruppe i 2009 består av: Rådmann Karsten Reitan Sektorsjef oppvekst Harald Vada til 1.8. Ann Kristin Geving fra 1.8. Sektorsjef helse- og sosial Stein Gunnar Espe Sektorsjef bygdautvikling Thomas Engan Leder seksjon lønn og personal Inger Johanne Høiås Økonomisjef Per Birger Tørum Oversikt over faste stillinger og antall faste ansatte pr : Antall Antall ansatte Etat årsverk Sum kvinner menn Sentraladministrasjonen 15, Sektor oppvekst 138, Sektor helse og sosial 135, Sektor bygdautvikling 50, Sum 339, Lærlinger Turnuskandidat(er) Kilde: Statistikk utarbeidet ved seksjon personal Høsten 2009 ble det gjennomført en grundig gjennomgang på alle tjenesteområder i forhold til antall ansatte, årsverk og tilsettingsforhold. Det som her foreligger, er status pr Oversikten er utarbeidet i samarbeid med de enkelte tjenesteledere på de forskjellige Årsmelding 2009 Side 5

6 tjenesteområdene. Alle stillinger og tilsettingsforhold er grundig analysert og kontrollert, og seksjon personal mener at dette er en svært nøyaktig oversikt. Tidligere er rapporter utkjørt fra lønnsenheten (lønnsrapporter) benyttet som grunnlag for statistikken på sektor oppvekst. Disse gir dessverre ikke den hele og fulle oversikt over alle ansatte. Kjøres lønnsrapporten ut pr , viser den alle de faste tilsatte som den datoen får utbetalt lønn. Faste tilsatte som er utmeldt fra systemene bl.a. i forbindelse med permisjoner (omsorgspermisjoner) uten lønn, ansatte ute i langtidssykemelding ut over maksdato for sykepenger, ev. andre forhold, er ikke medregnet. Vikarer og midlertidig ansatte regnes heller ikke med i denne statistikken. Det er dessuten ryddet opp for flere ansatte (vikarer, midlertidig tilsatte) som har fått et fast tilsettingsforhold og dermed kommet med i oversikten. Tilsettingsforholdene er sjekket i forhold til arbeidsavtaler og ev. endringer som er gjennomført. Den nytt utarbeidde oversikten viser detaljer ved hvert enkelt tjenesteområde, samtidig som hver faste stillingshjemmel har fått sitt stillingshjemmelnummer. Ved ev. vikariat i en stilling, vil vikariatet få sitt stillingshjemmelnummer knyttet opp mot den faste stillingen. Dette forutsetter et kontinuerlig ajourhold av oversikten, og vi kan til enhver tid ha kontroll på status årsverk og antall ansatte, og dette gjelder både faste, midlertidige og vikarer. Ut ifra den oversikten som nå er utarbeidet skal den enkelte tjenesteleder utarbeide sine bemanningsplaner. Grunnlaget for dette arbeidet er nå utarbeidet fra seksjon personal. Sentrale tall lønn Samlet lønnsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet i perioden : 1 2 Driftsregnskapet Samlet lønnskostnader ( ) Herav: - Pensjon Statens p.kasse (090) Pensjon KLP (091) Arbeidsgiveravgift (099) Andre oppgavepliktige ytelser 1) Investeringsregnskapet 2 Samlet lønnskostnader ( ) Sum drift og investering (1+2) ) omfatter artene HMS-arbeid/internkontroll ( ) Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og de sektorvise HMS-utvalgene styrer nå arbeidet innen HMS- /internkontrollarbeid i organisasjonen. Sektorene skal hvert år avgi en samlet rapport til AMU om hva som er gjort innen HMS-arbeid/ internkontroll i løpet av året, arbeidet med å redusere sykefraværet og arbeidet med å forbedre det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet i organisasjonen. I tillegg legger hvert tjenesteområde fram handlingsplaner utarbeidet etter gjennomførte vernerunder for AMU. Årsmelding for 2009 fra Selbu Bedriftshelsetjeneste om arbeidet i organisasjonen Selbu kommune legges fram for Arbeidsmiljøutvalget. Opplæring/personalutvikling Det budsjetteres med en felles tverretatlig opplæringskonto på tjeneste 1204, ansvar 170. Opplæring skal skje i henhold til vedtatt opplæringsplan. I tillegg avsettes midler til opplæring ved de enkelte sektorer/tjenesteområder. Disse midlene benyttes i hovedsak til Årsmelding 2009 Side 6

7 fagkurs/ videreutdanning innen sektorene. Intern opplæring: Rådmannen hadde i 2009 fire større ledersamlinger (to av samlingene over 2 dager). Deltagere er rådmannens ledergruppe, sektorsjefer, seksjonssjefer og tjenesteledere samt to tillitsvalgte (de som sitter som ansattes representanter i de partssammensatte utvalgene AMU og ADMU). Disse samlingene er organisasjonens viktigste forum for lederutvikling. Intern opplæring er også gjennomført i forbindelse med Inkluderende Arbeidsliv (IA-dag), innen personalområdet (sektorvis), lovverk, ledelse, IKT, saksbehandling m.m. Alle ledere, nye medlemmer i AMU og verneombud har gjennomført 40-timers kurs hjemlet til Arbeidsmiljøloven. Likestilling Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass. Slik er det også i Selbu kommune. Når det gjelder kommunestyret er det et flertall av menn. I de øvrige utvalg er tilnærmet lik kjønnsfordeling. I inneværende valgperiode er kvinneandelen i formannskap og hovedutvalg høyere enn i forrige valgperiode. Folkevalgte: Kommuneloven har bestemmelser som sikrer likestillingen mellom kjønnene. Ved nominasjonen har de politiske partier et ansvar for at kandidatene settes opp etter disse bestemmelsene. Det er imidlertid bygdas innbyggere som hvert 4. år, med bakgrunn i partienes lister, velger kommunestyrets medlemmer. Ved valget for perioden ble kommunestyret sammensatt av 10 kvinner og 15 menn. Kommunestyret velger formannskap, hovedutvalg og andre utvalg. Formannskapet og de tre hovedutvalgene består av sju medlemmer. For inneværende periode er formannskapet og tre hovedutvalg sammensatt av fire kvinner og tre menn. Det tredje hovedutvalget har to kvinner og fem menn. I 2003 ble formannskapet tillagt oppgaven som likestillingsutvalg. Ansatte: Kommunen har inngått to sentrale avtaler med arbeidstakerorganisasjoner, der det også er tatt inn bestemmelser som ivaretar likestilling. Dette er Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA). HTA har også bestemmelser som sikrer deltidsansatte rett til utvidelse av stilling når vedkommende er kvalifisert for stillingen. Kommunen arbeider bevisst for at antall deltidsstillinger skal reduseres (bl.a. ved å opprette vikarpool ved helse- og sosialsektoren med faste stillingsdeler). Pr var det i Selbu kommune 436 ansatte i faste stillinger, fordelt på 364 (83,49 %) kvinner og 72 (16,51 %) menn. Den største kvinneandelen er i sektor helse og sosial med 178 kvinner, med oppvekstsektoren som god nr. 2 med 146 kvinner. Kjønnsfordelingen i kommunens toppledelse avviker fra den totale kjønnsfordelingen i bedriften. I 2009 har rådmannens ledergruppe bestått av en kvinne og fem menn. Etter siste endring av organisasjonsplanen ved sektor helse og sosial har kommunen til sammen 18 tjenesteledere. Totalt er kjønnsfordelingen i kommunens ledelse pr kvinner og 10 menn. Årsmelding 2009 Side 7

8 Tabell over ledere, fordelt på kjønn pr : Topp- og mellomledere Totalt Kvinner Menn Rådmannens ledergruppe 6 2 (33,34%) 4 66,67%) Rådmann og sektorsjefer 4 1 ( 25%) 3 (75%) tjenesteledere/seksjonsledere *) (65%) 7 (35%) Sum (56%) 10 (44%) *) tjen./seksj. ledere fordeler seg slik: - sentraladministrasjonen 3 2 (67 %) 1 (33 %) - sektor oppvekst 11 7 (64 %) 4 (36%) - sektor helse og sosial 5 4 (80 %) 1 (20%) - sektor bygdautvikling 2 0 (0 %) 2 (100%) Lønn til de ansatte fastsettes og reguleres gjennom sentrale avtaler, der en del av lønnen fastsettes lokalt. Alle våre sentrale avtaler er kjønnsnøytrale. Prinsipper for fastsetting av lønn er bl.a. stillingens ansvarsområde, den ansattes realkompetanse og formelle kompetanse. Etiske retningslinjer Etter en intern prosess vedtok kommunestyret den 5.desember 2008 etiske retningslinjer for Selbu kommune. I retningslinjene inngår også at folkevalgte og ansatte skal registrere sine verv i styrevervregistret til KS. De etiske retningslinjer er med å sikre en høyere etisk standard i kommunen. Lærlingeordningen Ordningen med lærlingene fungerer godt administrativt i den sektoren hvor disse er. Ved årsskiftet 2009/2010 var det 10 lærlinger i organisasjonen, alle kvinner. Velferdstiltak - Varmebassenget ved helse- og sosialetaten ble stilt til ansattes disposisjon 4 timer pr. uke hele året. - Ansatte som trente ved Trim1, eller andre treningssentra, fikk etter å ha gjennomført 50 treningstimer pr. år refundert kr av treningsavgifta. 15 personer fikk denne refusjonen i De enkelte etatene/avdelingene har sine tradisjonelle og nye tiltak fordelt over hele året. - Kantinedrifta i rådhuset er blitt en varig ordning til stor glede for alle ansatte som benytter denne. Årsmelding 2009 Side 8

9 Statistikk sykefravær (inklusive legemeldt sykefravær og egenmeldinger): Fraværsperioder: Sektor Antall dagsv. % fravær Antall dagsv. % fravær Antall dagsv. % fravær Antall dagsv. % fravær Sentraladministrasjon 358,6 6,20 229,1 3,6 327,1 6,2 179,2 4,4 Sektor oppvekst 1619,9 5, ,5 6, ,1 2611,3 7,6 Sektor helse og sosial 2309,2 7, , , ,8 Sektor bygdautvikling 572,4 6,15 862,5 8,5 910,2 8,2 761,4 7,0 Totalt for Selbu kommune 4860,2 6, ,2 8,1 6674,3 8, ,6 Det er fremmet ønske om en oversikt over sykefraværet i Selbu kommune fordelt på kort- og langtidssykefravær. Nedenfor viser en tabell for fravær i 2008 og 2009: Em = egenmelding Em/sykm. År 1-16 dgr Ant. % ,4 1, ,7 2,2 Em/sykm dgr Ant. % 562,8 0,7 970,5 1,2 Em-meld./ sykefrav. Over 40 dgr Ant. % 4 448,5 5, ,5 6,0 E-meld./ sykefrav. Tot. fravær ant. dgr 6 521,8 8, ,7 9,4 E-meld./ sykefrav. Total % Fra statistikk kjørt ut fra personalsystemet Unique. Alle yrkesgrupper og alle aldre er representert i oversikten ovenfor. Langtidssykefraværet øker. Det svært forskjellige årsaker til sykefraværet. Det viser seg dessverre at det er en del ansatte med alvorlig diagnoser, noe som ikke kan kommentere ytterligere. Hvor stor prosent som er arbeidsrelatert er vanskelig å si, da det er svært sjelden at det blir sagt i dialogmøter. En kan ikke se bort fra at en del kan skyldes arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Statistikk fra NAV viser at det er et økt sykefravær i aldersgruppen år fra 2008 til 2009 (det er 56 faste ansatte i aldersgruppen). Når Selbu kommune er en IA-bedrift, så er organisasjonene forpliktet til å tilrettelegge for alle ansatte, uansett alder, sykdom eller funksjonshemming. En må innse at dette kan medfører større fare for sykmelding blant disse, samtidig som tilretteleggingen/fravær for noen går ut over de friske (merbelastning) som skal/må fungere og sørge for at alle oppgavene ved en arbeidsplass blir utført. Revisjon Midt-Norge startet i 2009 opp en revisjonskontroll (et prosjekt) innen området sykefravær i Selbu kommune. Prosjektet er en bestilling fra Kontrollutvalget. Inkluderende Arbeidsliv (IA) Selbu kommune har hatt IA-avtale med Trygdeetatens Arbeidslivssenter ut Det skal i 2010 vurderes om det skal forhandles fram en ny sentral IA-avtale. De sentrale bestemmelsene innen IA-området krever tett oppfølging av sykmeldte, og det brukes svært mye ressurser innen dette arbeidet. Årsmelding 2009 Side 9

10 Arbeidstrening, attføring og bedriftsintern attføring Det er mange ledere som har opparbeidet god kompetanse innen området. Det er et ressurs- og tidkrevende arbeid for en leder. Det er flere vanskelige saker med tanke på tilrettelegging med formål å komme tilbake til ordinær jobb eller til endrede arbeidsoppgaver og ev. nytt arbeidsområde. Muligheten/adgangen til å benytte aktiv sykmelding er innskrenket fra sentralt hold. Gradert sykmelding skal benyttes oftere enn tidligere. Det betyr at den sykmeldte skal inn i del av sin ordinære stilling samtidig som en er sykmeldt fra en del. Det er her behandlende lege må ta sitt ansvar for utskriving av sykmeldinger og vurderinger om reelt behov. For øvrig vil antallet korttidssykmeldte medarbeidere variere fra uke til uke. Seniorpolitikk Handlingsplanen for Seniorpolitikk i Selbu kommune har bl.a. åpnet for at alle ansatte fra og med fylte 62 år kan velge mellom et kronebeløp i tillegg til ordinær lønn, uttak av ekstra fridager, eller en kombinasjon av dette. Handlingsplanen har mange punkter, og det forutsettes at alle disse følges opp i samarbeid mellom nærmeste leder og ansatt. I 2009 var 23 ansatte på seniorpolitiske tiltak (samme antall som i 2008). To ansatte tar ut fridager. De andre har valgt pengebeløp. Avtalefestet Pensjon (AFP) Antall ansatte som har mulighet til uttak av AFP (kan tas ut fra og med 62 år) er redusert i forhold til de første årene ordningen var aktuell. Dette betyr at gjennomsnittlig pensjonsalder ved fratreden har økt i forhold til tidligere år. Årsmelding 2009 Side 10

11 Driftsregnskapet Driftsregnskapet for 2009 viser et netto driftsresultat på kr ,02. Etter avsetninger og bruk av fondsmidler og andre finanstransaksjoner, gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,00. Netto bruk av disposisjonsfondet i 2009 ble kr , som er i samsvar med revidert budsjett Ut over dette ble overskudd i driftsregnskap 2008 på kr tilført disposisjonsfondet. Dette etter vedtak i kommunestyret ved behandling av årsregnskap I denne årsberetningen blir det gitt en nærmere informasjon om regnskapet. I kommunens regnskap er det inntatt fullstendige hovedoversikter både for drifts- og investeringsregnskapet. Her presenteres tallene på en litt annen måte. Den første tabellen viser regnskapsmessig resultat for de enkelte ansvarsområder. Tabell 1. Driftsregnskap for ansvarsområdene Ansvarsområder (tall i 1000 kr) Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sentraladministrasjonen (ansvar ) Sum utgifter Sum inntekter Resultat Sektor oppvekst (ansvar ) Sum utgifter Sum inntekter Resultat Sektor helse og sosial (ansvar ) Sum utgifter Sum inntekter Resultat Sektor bygdautvikling (ansvar ) Sum utgifter Sum inntekter Resultat Sektor bygdautvikling, VAR-områdene ( ) Sum utgifter Sum inntekter Resultat Tall med minus fortegn er inntekt. Tabell 2. Netto driftsresultat for ansvarsområdene 1 4 sett i forhold til budsjett (tall i 1000 kr.) Regnskap Budsjett (end) Avvik Sentraladministrasjonen Sektor oppvekst Sektor helse- og sosial Sektor bygdautvikling eks. VAR-områdene Sektor bygdautvikling VAR-områdene Totalt avvik (merforbruk) Se også kommentarer om avvik på neste side Årsmelding 2009 Side 11

12 Forhold som har betydning for ansvarsområdenes regnskap i forhold til budsjettet Sektorene (ansvarsområdene) ble i 2009 ikke kompensert for den lønnsøkningen som skjedde i året. Når budsjettet ble utarbeidet ble den kjente lønn benyttet (vanligvis lønn per 1.januar året før budsjettet). For 2009 gjelder dette virkningen for lønnsendringene for: - det sentrale tariffoppgjøret i kap. 4, med virkning fra lokale lønnsforhandlinger i kap.5, med virkning fra lokale lønnsforhandlinger i kap (toppledere), med virkning fra indeksregulering av lønn ordfører, med virkning fra Når en skal vurdere det økonomiske resultatet for de enkelte tjenesteområder (jfr. tabell 2) må en ta med at lønnsøkningen ikke ble kompensert. Ved årets slutt var det på ansvar 820 (sentral økonomiforvaltning) ubrukte midler på konto for tilleggsbevilgning på kr Disse midler kunne ha dekket hoveddelen av en oppjustering av lønnsbudsjettene i Når de ikke er brukt, kommer disse midlene som en redusert utgift på ansvar 820. Hvorfor blir det da et overskudd i driftsregnskapet? Det regnskapsmessige resultat ble kr (overskudd). Her listes vi opp en oversikt for de største avvik i forhold til revidert budsjett. Beløpene viser netto avvik. Regnskaps-/budsjettposter Økonomisk virkning Netto forbruk på ansvarsområdene merutgift Skatt og rammetilskudd tjeneste 8400 Skatt på formue og inntekt merinntekt Rammetilskudd/inntektsutj.tilskudd (netto) mindreinntekt Andre sentrale poster på : Ubrukte midler på konto tilleggsbevilgning 1801 mindreutgift Premeieavvik pensjoner inkl.arb.avgift 1700 mindreutgift Amortisering av tidligere premieavvik 1710 merutgift Diverse fellesutgifter: forsikringer og AFP på ansvar 820 tjeneste 1800 (netto) 1800 mindreutgift Renter løpende lån mindreutgift Avdrag løpende lån mindreutgift Beregnet netto avvik (overskudd) Listen er ikke uttømmende, men gir en informasjon om de største avvik som gir overskuddet. Årsmelding 2009 Side 12

13 Momskompensasjon i drifts- og investeringsregnskap 2009 Det er innført en ordning der kommunene får kompensert merverdiavgiften (moms) for de fleste varer og tjenester som kjøpes. Dette omfatter både drift og investeringer. Innen drift budsjetterer Selbu kommune med netto utgifter( varen/tjenesten + kompensjonen). Tilsvarende føres også i regnskapet. I 2009 har kommunen mottatt kr i momskompensasjon mot kr i budsjettet. For investeringer budsjetteres det med bruttoutgifter. Momskompensasjonen for investeringer føres som inntekt i driftsregnskapet. For Selbu kommune føres dette på et eget ansvar (830). I 2009 har kommunen mottatt kr mot 4 mill. i budsjettet. Beløpet er i sin helhet brukt i driftsregnskapet, slik som forutsatt i budsjettet. Regjeringen har vedtatt at all momskompensasjon for investeringer skal føres i investeringsregnskapet fra og med Det er vedtatt en overgangsperiode der 20 % av mottatt momsrefusjon skal føres som inntekt i investeringsregnskapet i Deretter øker andelen til 40 % i 2011, 60 % i 2012 og 80 % i Det er tatt hensyn til dette i økonomiplan Pensjonskostnader Fra 2002 ble det fastsatt nye regnskapsregler for føring av pensjonskostnader. Det betyr bl.a. at den betalte pensjonspremien skal belastes de enkelte tjenesteområdene, mens det skal beregnes en pensjonskostnad som belastes kommunens totale regnskap. Dette vil i praksis si at dersom pensjonskostnaden er mindre enn pensjonspremien, blir differansen å føre som inntekt i kommunens driftsregnskap. Det motsatte vil bety en utgift i regnskapet. Pensjonskassene har beregnet de tallverdier som regnskapsforskriftene krever, og for pensjonsordningene samlet er den beregnede pensjonskostnad kr lavere enn betalt pensjonspremie. I tillegg beregnes arbeidsgiveravgift. Premieavviket m/arbeidsgiveravgift føres som kortsiktig fordring i balanseregnskapet. Kommunestyret har fattet vedtak om at premieavviket skal amortiseres over 15 år. Amortiseringsbeløpet inkl. arbeidsgiveravgifter for 2009 utgjør kr , og føres som utgift på ansvar 820, tjeneste Det vises for øvrig til note 7 i regnskap 2009 (side 37). Årsmelding 2009 Side 13

14 Tabell 2. Netto driftsutgifter per sektor/etat Denne tabellen viser hvordan netto driftsutgifter fordeler seg sektorene for de siste årene. Beløp i 1000 kr. Andel i % Sentraladministrasjonen 2 Oppvekst 3 Helse og sosial 4 Bygdautvikling (eks. VAR) 4 Bygdautvikling (VAR) ,8 32,3 43,8 17,0-3,9 10,2 32,3 42,1 19, ,6 30,3 42,9 19,1-2,9 9,9 30,2 44,2 18,4-2,8 SUM ,0 100,0 100,0 100,0 I perioden har det vært noen endringer av ansvarsområder. Dette betyr at de årlige driftsutgifter og den prosentvise andel ikke helt kan sammenlignes. Tabell 3. Totale driftsutgifter, driftsinntekter og driftsresultat de fem siste år Tall i 1000 kr.(avrundet) R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 rev. B 2009 Driftsinntekter, inkl. skatt m.m 1) Driftsutgifter, inkl. avskrivninger Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat ) Inklusiv skatt, rammetilskudd og andre statlige overføringer Hva som inngår i de enkelte begrep framgår av den økonomiske oversikt i dokumentet regnskap 2009, side 22. Årsmelding 2009 Side 14

15 Fordeling netttodriftsutgifter 2009 Sentraladministrasjon 10 % Helse og sosial 44 % Bygdautvikling 16 % Oppvekst 30 % Årsmelding 2009 Side 15

16 Tabell 4. Resultatregnskap for selvkostkapitlene vann og avløp. Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Avskrivinger Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd(+)/underskudd(-) Selvkostandel 93 % 100 % 79 % Disponering til/fra bundet selvkostfond 274 (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Avskrivinger Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd(+)/underskudd(-) Selvkostandel 85 % 103 % 84 % Disponering til bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Renter er beregnet etter sats 2,71 + 1,0 % Kolonnen budsjett i denne tabellen er tall fra tilsvarende tabellen i dokumentet budsjett Kolonnene regnskap 2009 og regnskap 2008 (forrige år) er regnskapstall i denne selvkostberegningen. Selvkostberegningen for vann 2009 gir selvkost. I budsjettet var det lagt inn en dekning på 93 %. Selvkost for området avløp gir et overskudd på kr , som er en inndekning på 103 %. Dette beløpet ble avsatt til bundet driftsfond for området avløp. Dette er midler som kan brukes i budsjett/regnskap for kommende år. Per var det ikke midler på de to bundne fond: vann og avløp. I kommunens regnskap vil et avvik for utgifter og/eller inntekter for selvkostområdene 460 og 470 påvirke netto driftsregnskap. Da budsjettet 2009 ble utarbeidet høsten 2008 ble det budsjettert med bruk av bundet fond avløp på kr Dette var ikke reelt tall da disse fondsmidler ble brukt opp da regnskap 2008 ble avlagt. Dette er hovedårsaken til at selvkostområdene vann og avløp 2009 ble avlagt med et netto regnskap som var kr lavere enn revidert budsjett. Fondsmidler per : Bundet investeringsfond vannforsyning kr Bundet investeringsfond vannforsyning - gamle vannverk kr Bundet driftsfond vannforsyning kr. 0 Bundet driftsfond kloakker/renseanlegg kr Bundet driftsfond renovasjon kr Årsmelding 2009 Side 16

17 Økonomisk vurdering Selbu kommunen fikk i 2009 et netto driftsresultat på kr Etter avsetninger og bruk av fondsmidler og andre finanstransaksjoner, gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr Dette er det sjuende året på rad at kommunen har et overskudd i driftsregnskapet. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er 3,0 %. Dette ligger i tråd med normen for en god kommunal økonomi, med en minimumsverdi over tid på 3,0 3,5 %. For årene har Selbu kommune et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 4,06 %. Brutto driftsresultat er kr Det vil si at driftsinntektene er høyere enn driftsutgiften. Dette er en positiv utvikling for Selbu kommune, som i flere år har hatt negativt brutto driftsresultat. Når sluttlinjen for 2009 viser et overskudd på 6,4 mill. kr. er det også i år finanstransaksjonene som bidrar til et positivt netto driftsresultatet. Renteutgiftene er 4,1 mil. kr. lavere enn budsjettet og premieavviket pensjoner gir en mindreutgift på 2,1 mill. kr. Salg av konsesjonskraft ga en inntekt på 11,9 mill. kr. Dette er den høyeste inntekt for salg av konsesjonskraften. Inntekten for 2009 var i samsvar med budsjettet, da avtalen ble inngått sommeren En slik årlig inntekt kan ikke forventes i kommende år. Et årlig beløp på 5-8 mill. kr. kan være mer realistisk. Utbytte fra aksjeselskap, og i første rekke fra Selbu Energiverk AS og TrønderEnergi AS, er også den viktigste finansinntekten. I 2009 ble det et utbytte på 10,2 mill. kr. Som vertskommune for kraftutbygging har vi også inntekter av eiendomsskatt og regulerings- og konsesjonsavgifter. Kommunen har ført den praksis at utbyttet fra kraftverken avsettes til disposisjonsfondet. I 2009 var det en avsetning til disposisjonsfondet på 14 mill. kr. og en bruk på 10,2 mill. kr. Netto avsetning ble 1,4 mill. slik som i revidert budsjett. I tillegg kommer avsetning av overskudd 2008 (4,2 mill. kr.). Kommunen har seks disposisjonsfond som per utgjør 29,5 mill, kr. Av dette er disposisjonsfondet ( ) på 28,9 mill. kr. Videre har kommunen bundne driftsfond på 13,2 mill. kr. og ubundne investeringsfond på 13,4 mill. kr. Kommunen har ingen bokførte tap eller realisert tap i aksjer eller andre papirer av betydning i En medvirkende årsak til dette er at kommunen ikke har finansielle plasseringer i aksjer, fond eller obligasjoner. I investeringsregnskapet er det et udekket beløp på kr Nærmere informasjon om investeringer 2009 finnes på side 23 i beretningen. Årsmelding 2009 Side 17

18 Nøkkeltall Tabell 1. Dekningsgrad. A - Dekningsgrad skatt B - Dekningsgrad rammetilskudd C - Dekningsgrad driftsinntekter R R R R R R ,4 % 33,4 % 40,5 % 34.7 % 33.4 % 39.3 % 35,5 % 34,3 % 43,4 % 32,4 % 31,5 % 37,3 % 29,2 % 31,2 % 41,3 % 30,0 % 33,2 % 41,9 % SUM 108,3 % 107,4 113,2 % 101,2 % 101,7% 105,1 % Dekningsgraden er beregnet i forhold til kommunens driftsutgifter (eks. avskrivninger). I skatt inngår skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt på verker og bruk. I driftsinntekter inngår brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer fra staten, og andre direkte og indirekte skatter. For 2009 utgjør inntektene under punktene A B C til sammen 105,1 % av driftsutgiftene. Overskytende inntekter (5,1 %) skal helt eller delvis dekke renter/avdrag og driftsmidler til investeringer. Tabell 2. DRIFTSRESULTAT - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene = (brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger) / driftsinntektene Anbefalt minimumsverdi over tid er 3,0 3,5 % Selbu kommune 2003: 3,9 % 2004: 3,3 % 2005: 5,1 % 2006: 9,6 % 2007: 2,4 % 2008: 1,1 % 2009: 3,0 % Tabell 3. DRIFTSRESERVE - Sum disposisjonsfond og regnskapsmessig mindreforbruk, i % av brutto driftsinntekter Selbu kommune 2003: 3,1 % 2004: 2,8 % 2005: 5,4 % 2006: 10,1 % 2007: 11,9 % 2008: 12,0 % 2009: 12,4 % Årsmelding 2009 Side 18

19 Tabell 4. INVESTERINGER - Brutto investeringsutgifter i alt, i % av brutto driftsinntekter Brutto investeringsutgifter er et uttrykk for investeringer i realkapital. Investeringsutgiftene kan relateres til både selvfinansierende (utgiftene som følger av investeringen belastes den enkelte husholdning i kommunen) og ikke selvfinansierende investeringer (belaster kommunekassen direkte). Anbefalt maksimumsverdi er ca 15 %. Selbu kommune 2003: 9,5 % 2004: 13,5 % 2005: 13,3 % 2006: 21,3 % 2007: 7,9 % 2008: 9,6 % 2009: 9,4 % Tabell 5. GJELD - Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) i prosent av brutto driftsinntekter Indikatoren viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser lånegjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. Føring av pensjonsforpliktelser er ikke konsistent for alle kommuner i Dette medfører at tall for langsiktig gjeld ikke er direkte sammenlignbare for alle kommuner. Anbefalt maksimumsverdi er %. Selbu kommune 2003: 74,6 % 2004: 75,2 % 2005: 83,7 % 2006: 96,8 % 2007: 85,7 % 2008: 85,7 % 2009: 83,1 % Tabell 6. RENTER OG AVDRAG - Renter- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter Indikatoren viser netto renter og netto avdrag i prosent av driftsinntektene. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, det tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet. Anbefalt maksimumsverdi er ca 6 %. Selbu kommune 2003: 7,5 % 2004: 5,0 % 2005: 5,1 % 2006: 5,7 % 2007: 6,0 % 2008: 6,5 % 2009: 5,7 % Årsmelding 2009 Side 19

20 Tabell 7. Renter og avdrag. (tall i 1000 kr.) Re 05 Re 06 Re- 07 Re- 08 Re- 09 Renteutgifter Renteinntekter Netto renteutgifter Avdragsutgifter Mottatte avdrag formidlingslån/lån Netto avdragsutgifter Sum netto renter og avdrag I denne tabellen inngår avdrag og renteutgifter på løpende lån, renter på bankinnskudd eks. fond, renteutgifter og avdrag på formidlingslån (startlån) og renteinntekter og innbetalte avdrag på startlån. Avdrag på formidlingslån posteres i investeringsregnskapet. Tallene i denne tabellen er således hentet både fra driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Netto rente og avdragsutgifter Netto renteutgifter Netto avdragsutgifter Årsmelding 2009 Side 20

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Selbu kommune. Årsmelding 2011

Selbu kommune. Årsmelding 2011 Selbu kommune Årsmelding 2011 Arkvisak nr INNHOLD 1 INNLEDNING... 8 1.1 Visjon og verdier... 8 1.2 Mål... 8 1.3 Organisering... 9 1.3.1 Politiske utvalg... 9 1.3.2 Administrasjon... 11 2 ÅRSBERETNING...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Arkvisak nr 2011/464

Arkvisak nr 2011/464 Arkvisak nr 2011/464 INNHOLD 1 INNLEDNING...3 1.1 Visjon og verdier...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisering...4 1.3.1 Politiske utvalg...4 1.3.2 Administrasjon...5 2 ÅRSBERETNING...7 2.1 Statlige styringssignaler...7

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer