Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet. Grunnlovsjubileet 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet. Grunnlovsjubileet 2014"

Transkript

1 Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet Grunnlovsjubileet

2 2

3 Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet Grunnlovsjubileet 2014 Norges vassdrags- og energidirektorat

4 NVE-rapport nr 32 Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet. Grunnlovsjubileet ISSN: ISBN: Forfatter: Tove Nedrelid Forside: Til vestre: Ingeniørkaptein , Det kgl. Ingeniørkorps (full henvisn. s.14). I midten øverst: Forslag til norske flagg fra repr. Hielm 7.april Foto: Stortinget. I midten nederst: Ove Gjeddes våpenskjold med en skråstilt gjedde. På lysestake i Tjølling kirke. Foto: Arnstein Rønning. Til høyre: Johan Herman Kramer, tegning av Rjukanfossen, 1806.Foto: Riksarkivet. Layout: Rune Stubrud, NVE Trykking: NVE, hustrykkeriet Utgiver: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Spørsmål om denne rapporten kan rettes til Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Telefon: Telefax:

5 Forord Jubileet for Grunnlovens 200 år er en gylden mulighet til å kaste et blikk bakover på NVEs lange fortid. Mange store og spennende spørsmål og problemstillinger kan reises i forbindelse med denne forhistorien. NVE ønsket derfor å markere jubileet ved å utrede noen av disse. Den første norske vassdragsadministrasjonen var knyttet til toppsjiktet i statsledelsen. Det bekrefter at erkjennelsen av de norske vannveienes betydning var stor den gang som nå, om enn på andre premisser og med andre siktemål. Temaet kunne vært gjort til gjenstand for langt mer omfattende forskning artikkelen her blir bare som en smakebit. Den viser imidlertid hva som skjedde på området like før 1814, og at det var høy aktivitet på egen norsk kjøl. Det ville vise seg at en relativt godt utviklet norsk forvaltning ble en solid støtte i utviklingen like etter 1814, og mot 1905 og unionsoppløsningen. Den foreliggende teksten er resultatet av et prosjekt utført i regi av NVEs Museumsordning. NVE i februar 2014 Per Sanderud 5

6 Innhold Forord 5 Innledning 7 Litt om kildene 8 Storpolitisk bakteppe 9 Etableringen av en kanaladministrasjon 12 En omvei om vannbygningsinspektørembetet 12 Følgene av havneskriver Hoffmanns død: en kanal- og havneinspektør 13 Menn av tiden 14 Prins Friedrich von Hessen-Kassel 16 Poul de Løvenørn 17 Johan Herman Kramer 19 Frederik Christopher Gedde 26 Ingeniøren som arkitekt 29 De store arbeidsoppgavene 32 Skogen som incitament til forbedring av farbarheten i vassdrag og kilde til rikdom 32 Seks dristige prosjekter 34 Nit-Elven til Biørvigen (Oslo) 35 Miøsen til Vormen 38 Glommens Correctioner 39 Rands-, Thyri-, Steens- og Holz-Fiordenes foreening med Drammens- Fiord 40 Moss Bye Værle Sand 41 Steenen eller Piren (Tønsberg) 44 Etter freden i Kiel 14. januar Den videre forvaltningsordingen 48 Litteraturliste: 49 Utrykte kilder 49 Trykte kilder 49 Søkerlisten til embetet som Canal- og Havne-Inspecteur Søndenfjelds i Norge Noter: 52 6

7 Innledning I 1813 fikk Norge sin første embetsmann med tittelen Canal- og Havne-Inspecteur for det Søndenfjeldske Norge. Da var begivenhetene som ledet frem mot avslutningen på Napoleonskrigene og Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll for lengst i full gang. Selv om disse hendelsene og oppbyggingen av en norsk forvaltning ikke kan sies å ha noen umiddelbar sammenheng før 1814, er det rimelig å betrakte hver forvaltningsbit som ble lagt til Norge som en stein på selvstendighetens byggverk. I det følgende presenteres noen brokker av utviklingen i vassdragsforvaltningen opp mot En full utredning av temaet vil kreve langt flere timer i arkivene. Utgangspunktet for arbeidet var undring over at kanal- og havneinspektøren havnet i Tønsberg. Hvorfor ble embetet instituert akkurat da; var det f eks for å forenkle saksbehandlingen under den strenge blokaden? Og hva foregikk av planlegging på feltet? Det er også gjort forsøk på å bli litt bedre kjent med de sentrale personene. Noen svar er funnet, og arkivene har gitt et glimt inn i hvordan vassdragsforvaltningen arbeidet. Saksdokumentene viser en forsiktighet som ikke er forbausende, tatt i betraktning krigstidens mangel på likvide midler og den svært urolige politiske situasjonen. Men de demonstrerer også en viss likhet med dagens vassdragstekniske saksgang. Det ble foretatt vannføringsmålinger over tid, og også andre data ble innhentet før planene ble nøye vurdert av flere instanser. Deretter kunne de settes ut i livet, dersom de kunne finansieres. Det tok, som nå, år fra en plan ble lagt frem til den ble realisert om den ble det. Arbeidet mot en selvstendig stat vil dra store fordeler av en godt arbeidende administrasjon som løser sakene på alle samfunnsområder til riktig omkostningsnivå. Ansettelsen av den første kanal- og havneinspektøren i Norge var et løft i denne forvaltningen. 7

8 Litt om kildene Kildene til disse hendelsene finnes i Riksarkivene i Oslo og København, i Forsvarsmuseet og andre steder. Googlesøk har vist vei til mange av dem, samtidig som Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek har vært til stor hjelp. Andre har selvsagt undersøkt etatens eldste historie. Thomas Tvedt, avdelingsingeniør og senere overingeniør i Vassdrags- og fløtningsdirektoratet , har for eksempel i Notater vedr. Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesens Historie sammenfattet en stor del av Riksarkivets dokumenter. 1 Håpet er at denne artikkelen blir et nyttig supplement til Tvedts og andres arbeider. Korrespondansejournalen fra 1804 til 1816 er en av hovedkildene til kunnskap om hva som foregikk innen forvaltningsområdet i tidsperioden. 2 Den inneholder imidlertid bare i stikkords form de sakene som ble innmeldt til Kanaldireksjonen. Til gjengjeld må vi kunne forvente at den er komplett. I andre deler av Generaltollkammerets (GTK) arkiver finnes brevene fra den omfattende korrespondansen i sin fulle lengde. 3 Arkivet etter Rentekammeret (RK), som mottok alle vassdragssaker som krevet administrative Forføininger 4 dvs. søknader om erstatning etter flom- og erosjonsskader og forslag til korreksjoner - inneholder helt sikkert mye viktig og spennende informasjon. I jakten på kanaladministrasjonen og starten på NVE har det imidlertid ikke vært naturlig å undersøke dette arkivet. 8

9 Storpolitisk bakteppe For å forstå den situasjonen Norge befant seg i 1814 må vi langt tilbake i tid. Den nordiske unionen oppsto i 1389 under dronning Margrete I ( ), som var datter av danske kong Valdemar Atterdag og enke etter vår kong Håkon VI Magnusson. Hennes sønn Olav IV Håkonsson ble konge i Danmark 1375 etter Valdemars død, og han overtok Norge i 1380 da Håkon den 6. døde. Olav den 4. selv døde bare syv år etter faren, i Samme år ble Margrete valgt til regent i Danmark, og året etter i Norge og en del av et politisk urolig Sverige. Margrete var nå uten arving, og tok sin dattersønn Bogislaw til fostersønn. Han ble under navnet Erik av Pommern kronet til konge over hele Norden i Kalmar 17. juni Svartedauden i hadde gjort et fatalt inngrep i den norske adelen så vel som i resten av befolkningen, og det var få sterke stemmer til å tale Norges sak. Margrete ble drivkraften bak unionen mellom Norge, Sverige og Danmark. Dette er starten på mer enn 400 år under dansk styre. Sverige skulle komme til å forsvinne mer eller mindre ut av unionen i 1434, selv om Kalmarunionen ikke ble formelt oppløst før Fra 1536 til 1814 var Norge forent med Danmark. Århundrene løp, og etter en lang nedgangsperiode ble det etter hvert bedre tider i Norge. Firehundreårsnatten var ikke så svart som det ofte er blitt hevdet. 6 I 1807 kom Tvilllingrigerne, som de to landene ble kalt, med i Napoleonskrigene etter det britiske flåteranet på Københavns red. Britene var i utgangspunktet Danmark-Norges forbundsfeller, men ble redde for at det nøytrale Danmark-Norge skulle bruke flåten sin til å bringe forsyninger til Napoleons allierte, eller at flåten til og med skulle falle i hendene på ham. Etter slaget ved Trafalgar var vår flåte Europas nest største etter The Royal Navy. 7 Så langt hadde Danmark-Norge klart å holde seg ute av krigen, men flåteranet falt kong Frederik 6. svært tungt for brystet. Nå kom Danmark-Norge med på feil side i krigen i forhold til de tradisjonene og behovene Norge hadde. De mange hundreårige handelsforbindelsene med England ble brutt. Den engelske flåten blokkerte skipsfarten og landet fikk få forsyninger utenfra. Samtidig var det uår; avlingene slo aldeles feil, barkebrødet kom igjen på bordet og folk sultet i hjel. Det er denne fortvilte situasjonen Henrik Ibsen så inngående skildrer i eposet Terje Vigen (1861). Blokaden kan i dag blant annet spores i arkivene ved meldinger som denne fra juli 1813: Generalpostdirectionen melder, at d. 2de førtes herfra over Jylland afsendt Post til Norge av 19de og 20de f:m [forrige måned forf. anm.] under fiendlig Forfølgelse paa Søen, er bleven kastet over bord og nedsænkede. 8 Posten ble nemlig kastet på sjøen dersom skutene 9

10 fikk en engelskmann et britisk marinefartøy etter seg. Det var av vital betydning at brev med sensibel informasjon om politiske forhold Danmark-Norge og om den pågående krigen ikke falt i britenes hender. Først ved undertegnelsen av fredstraktaten i Kiel natten mellom 14. og 15. januar 1814 løste blokaden seg, men da var altså Norge gitt fra Danmark til Sverige som krigsbytte i et storpolitisk spill. Sveriges kronprins Carl Johan hadde planlagt dette gjennom flere år, og ved hjelp av iherdig diplomati og utstrakt propaganda hadde han sikret støtte både fra russere, briter og andre stormakter. 9 Om noe, passet dèt de fleste nordmenn svært dårlig. Et velstående og relativt velutdannet og bereist lag av norske stormenn tok grep. Som vi alle vet, startet det med Stormannsmøtet 16. februar og senere Grunnlovsforsamlingen hos Carsten Anker på Eidsvoll, som endte med valget av daværende visestattholder prins Christian Frederik til konge 17. mai. 10 Det er nok riktig å si at Grunnloven ble skapt i en kraftfull idédugnad. Mange av delegatene på Eidsvoll var intellektuelle med svært god kjennskap til de nye politiske filosofiene og utviklingen utenlands. De kjente til prinsippene og idéene bak den franske revolusjonen, den amerikanske konstitusjonen og parolene om frihet, likhet og brorskap. Men her var også representert taleføre folk fra almuen med godt bondevett. Grunnlovens paragrafer ble grundig diskutert i tre uker, og den ferdige loven skulle vise seg å bli et godt grunnlag for en fredelig adskillelse fra Sverige nesten 100 år senere. Det oppsto imidlertid mange hindre underveis. I første omgang viste svenskene muskler og plukket de frihetshungrende nordmennene ned fra sin høye hest med makt. Våpenhvilen og den påfølgende overenskomsten, Mossekonvensjonen, ble undertegnet 14. august. Kong Christian Frederik måtte abdisere allerede 10. november samme år, men vi fikk beholde vår nye Grunnlov. Personalunionen ble etter dette en sammenhengende verbal strid som sikkert hyppig var til en pest og en plage for Sverige, inntil den ble oppløst med et pennestrøk i Grunnloven gjorde nytten sin i et folk med stor trang til selvstendighet. Man må kunne anta et en av mange forutsetninger for at arbeidet for selvstendighet kunne lykkes, var at det allerede eksisterte en forvaltning på norsk jord. Riktig nok var det en forvaltning under utvikling, men likevel tilstrekkelig omfattende til å drive landet. Kanal- og havneinspektørembetet var en del av denne forvaltningen. 10

11 Det berømte maleriet av Oscar Wergeland ble malt på bestilling i for å pryde Stortingssalen. (Stortingsbygningen ble tatt i bruk 5. mars 1866). Forsamlingens sekretær, W-F.K.Christie ser med alvorlig og fast blikk ut på dagens politikere som for å minne dem om arven fra Eidsvoll. Bildet har vist seg å inneholde mange faktiske feil når det gjelder selve Rikssalen, og den er nå i forbindelse med Grunnlovsjubileet tilbakeført til sitt opprinnelige, autentiske utseende. Stortinget. 11

12 Etableringen av en kanaladministrasjon Formalisering av kanaliseringsarbeidene i Danmark-Norge går tilbake til , da kanalkommisjoner for Eider og Odense kanaler ble opprettet som de første. Dette gjenspeiles også i måten arkivene er ordnet. Fra 1774 til 1804 ble Kanalkommisjonen brukt som en samlende betegnelse, som arkivskaper. Arkivene kan fortelle om mange planer for kanaler både i Danmark, Hertugdømmerne (den gangen i praksis Sønderjylland, nå Schleswig-Holstein) og Norge. Farbargjørelsen av vann og elver var et viktig arbeid. Gode transportveier betød kortere reisetid, raskere vareflyt og flere penger i statskassen. Ikke minst var det viktig å få fraktet betydelige kvanta tømmer ut av de norske skogene. Det er sannsynlig at godseier Peder Anker forholdt seg direkte til Kanalkommisjonen ved de første forsøkene på å forenkle tømmerfrakten til Christiania rundt Vi vet også at skogeiere forlangte å få åpnet Vrangfoss fra 1770-tallet. Vrangfoss var et av de største hindrene for tømmertransporten ut av de svære skogene i Telemark. For å samle og effektivisere arbeidet etablerte kong Christian 7. en Canal-Direction ved Kongl. Res. av 8. juni Han understreket samtidig i brevs form at det var viktig at alle Kongelige Collegier og vedkommende Øvrigheder sendte inn til direksjonen de planene som allerede forelå, samt idéer som kunne tenkes å bidra til å bedre kommunikasjonene. Bare slik kunne man få kunnskap nok til å foreta en riktig prioritering. 12 Det ville vært rimelig å anta at det da strømmet inn saker fra mange deler av landet, men arkivene rommer få spor i så måte. Korrespondansejournalen fra 1804 til 1816 ville også nevnt dem. Som vi skal se senere, er det i Sørøst-Norge aktiviteten skjer. Kanalsakene hørte inn under Contoiret for Havneog Fyrsager fra 1805 til 1811, da det skiftet navn til Canal-, Havne- og Fyrdirectionen. Canal-, Fyr-, Havne- og Ringevæsenet i Norge ble underlagt Canal- Directionen i 1810, da daværende statsminister Grev Moltke innleverte et forslag om omorganisering. Hvordan hadde det seg så at Norge fikk sin egen kanaladministrasjon, og hvorfor ble hovedkvarteret lagt til Tønsberg? En omvei om vannbygningsinspektørembetet Før historien om etableringen av kanal- og havneinspektørembetet kan fortelles, må vi innom et annet embete som litt plutselig dukker opp i kildene. Selve embetet blir så å si ikke omtalt, men innehaveren av det kaptein og ridder Johan Herman Kramer gjør seg svært synlig. Han blir konsekvent omtalt som Vandbygnings-Inspecteur fra Dette kan tyde på at embetet ble etablert nettopp i dette året. I et brev fra Canal-, Havne- og Fyr- Directionen 4. juli 1812 vises det nemlig til en kongelig resolusjon av januar 1806 om fri befording for vannbygningsinspektøren der i landet. 13 I samme kilde er det kun Kramer som står oppført som innehaver av dette embetet, og da for årene Det ville vært av interesse å vite mer: Var for eksempel etableringen av embetet et resultat av opprydningsarbeidet etter Storofsen 1789? 14 Her kan kanskje arkivet etter Rentekammeret gi noen svar. 12

13 Da Kramer i 1812 søkte embetet som Canal- og Havne-Inspecteur, ba han samtidig Kongen om å maatte forundes det nye oprettede Embede som Canal- og Havne-Inspecteur Søndenfjelds i Norge tillige med sit ny havende Embede som Vandbygningsinspecteur i Norge, og at til disse forenede Embede maatte føies en Vandbygnings- Canal- og Havne-Conducteur. 15 Han ønsket altså å sitte med begge posisjonene, men innså at han da ville trenge kvalifisert assistanse. Klokelig varslet han om dette allerede i stillingssøknaden. Kongen sendte saken til Kanaldireksjonen og ba dem vurdere den. Det kan ha vært en utfordring å etterkomme Kramers søknad dersom han hadde vært ønsket i stillingen, fordi vannbygningsinspektøren var plassert et annet sted i forvaltningen. Da som nå betydde det forskjellige budsjetter. Men Kramer fikk ikke embetet som kanal- og havneinspektør, og måtte nøye seg med fortsatt å være vannbygningsinspektør i Norge. Det var trolig stor forskjell på de to embetene i mulighetene for selvstendig utøvelse. I et notat fra Rentekammeret meldes det f eks at Vandbygnings- Inspecteuren ikke var meddelt noen instruks, men at han hvergang nogen Forretning er overdragen ham at udføre, er bleven underrettet om, hvad han i saa henseende havde at iakttage. 16 Da arbeidet med kanalinspektørembetets instruks ble igangsatt på slutten av 1812, ble omfanget av arbeidsoppgaver vurdert opp mot Kramers påliggende Forretninger. De to stillingenes virkeområde skulle tydeligvis ikke overlappe hverandre. Følgene av havneskriver Hoffmanns død: en kanal- og havneinspektør Da havneskriveren for det sønnenfjelske Norge Lorentz Hoffmanns døde 7. august 1811, startet diskusjonen om behovet for en egen kanal- og havneinspektør i Norge. Lorentz hadde arvet embetet etter sin far Nicolay, som var havneskriver fra 1760 til Nicolay hadde sannsynligvis arvet det fra sin far, etter som det var opprettet i Arvelige embeter var i denne perioden nokså vanlig, men ble avskaffet med Grunnloven. 18 Havneskriveren hadde sitt kontor i Tønsberg, som lå praktisk til sånn cirka midt på kystlinjen mellom svenskegrensen og Stavanger, som utgjorde hans distrikt. Etter havneskriver Hoffmanns død konstituerte visestattholder von Hessen Søekrigscommisair Hetting i stillingen. En rundspørring langs kysten konkluderte med at havneskriverembetet ikke lengre syntes nødvendig. Stillingen kunne heller brukes til mer aktuelle oppgaver. Det ble også innhentet andre uttalelser om saken, og etter å ha fått oversendt disse, skrev visestattholder Friedrich von Hessen til Kanaldireksjonen: -og jeg skulde derfor aldeles raade til, at slik Embedsmand blev ansat, der under Navn af Over=Canal=og Havne=Inspecteur for Kongeriget Norge kunde have Overopsyn med samtlige Rigets Havne og Canaler, igjennem hvilken al Correspondanse, denne Gjenstand betræffende, kunde gaae, som kunde afgive Erklæringer til de forskjellige Forslag til Canal= og Havne=Anlæg, eller disses Forbedring, samt anstille de fornødne Undersøgelser og have Opsyn med de approberede Arbeiders Udførelse. 19 Uttalelsen bekrefter at von Hessen var opptatt av å bedre landets administrasjon og strømlinjeforme 13

14 forvaltningen. I en omfattende utredning fra Canal-, Havne- og Fyr-Directionen påpekes at verken de nordenfjeldske Stifter eller Danmark hadde havneskiverembete. Havnesakene ble behandlet av de enkelte Havnecommissioner. Høringene bekreftet at slik burde det også være i Sør-Norge. Direksjonen mente dessuten at en kanal- og havneinspektørstilling måtte begrenses til det sønnenfjelske, selv om visestattholderen fremholdt nytten av en landsomfattende stilling. Det ville være uoverkommelig for én embetsmann å skulle ---tilfulde at inspicere samtlige Norske Havne, saavel Sønden- som Nordenfjelds, og at iakttage alle i saa henseende ham paaliggende Pligter; desaasagt, man finder det betænkeligt at overiksdalerage saa vidt udstragte Forretninger til en enkelt Mand, De mange prosjektene som var på gang i Sør- Norge tilsa at det var urealistisk å la embetet omfatte hele det lange land. Alle instanser som uttalte seg om saken var opptatt av at embetet måtte få relativt rause økonomiske rammer. Lønnen burde være det dobbelte av havneskrivergasjen, pluss frie reiser og dietter. Det var en tid med sterk inflasjon, og dette kan ha bidratt til at man var mer enn alminnelig opptatt av betingelsene. Den grundige diskusjonen om konverteringen av havneskriverembetet til et kanal- og havneinspektørembete var til ende. 7. juli 1812 befalte kong Frederik 6. at det skulle ansettes en kanal- og havneinspektør. Havneskriverlønnen på 700 riksdaler skulle gå inn som halvparten av gasjen mens de øvrige 800 skulle ytes av den kongelige kasse. 27. august hadde 23 menn søkt embetet, hvorav brorparten kom fra det militære. Blant dem var mange kjente menn, hvilket forteller at dette var en posisjon som hang høyt. 21 Menn av tiden Ved historiske begivenheter spiller omstendigheter, tilfeldigheter og personer sammen. At resultatet blir som det blir er ofte ikke helt tilsiktet. Noen ganger skjer rett og slett et sammentreff av riktig personer samtidig. Kanskje dette i mange henseende var tilfellet i årene frem mot 1814? Noen menn stikker seg så visst frem på fagområdet vårt i denne tiden, selv om kildene er nokså gjerrige med å avsløre hvem de egentlig var og hva slags liv de levde. Hvem var disse personene, og gikk det noen forbindelsestråder mellom dem? De fire som presenteres her var sentrale innenfor kanalforvaltningen på hvert sitt vis. En var prins og satt med beslutningsmakten i noen viktige år; én var adelsmann og betydelig vitenskapsmann og sjømilitær leder. To var nesten helt alminnelige ingeniørkapteiner som ble norske embetsmenn. De to første er det enkelt å finne opplysninger om, mens kapteinene Kramer og Geddes liv og virke er puslespill som ennå ikke er komplette. At de fire kjente til hverandre og hadde mer eller mindre sporadisk kontakt, kommer frem bare i små glimt i kildene. Man ser også at de kjente hverandres bekjente. Offisers- og embetsmannsmiljøet kan ikke ha vært spesielt stort, og karriereveier fulgte ofte slektene. De som fremsto som bemerkelsesverdige på en eller flere måter, søkte sammen i forskjellige ordner og selskaper. Neste side: To offiserer slår av en passiar ca vår mann ingeniørkapteinen til venstre. Litografiet tilhører Designmuseum Danmark. Foto: Pernille Klemp. 14

15 15

16 Prins Friedrich von Hessen-Kassel ( ), visestattholder i Norge Friedrich var født på Sloss Gottorp i Slesvig (Sønderjylland), som var en del av Danmark frem til slutten av den 2. Slesvigske krig og freden i Wien Han var kong Frederik VIs fetter, og dessuten en initiativrik mann som kongen hadde erfart at han kunne stole på. Hele karrieren hans var knyttet til den dansk-norske statstjenesten. I Danmark og Hertugdømmerne hadde han mest militære oppgaver, mens han i Norge satt i Regjeringskommisjonen og var visestattholder I denne perioden hadde han eneansvaret for styringen av Norge, sivilt og militært. Som visestattholder hadde von Hessen en enorm arbeidsmengde, men han ble kjent for å jobbe effektivt og raskt og få sakene unna. Han ivret sterkt for en forenklet saksbehandling; alle saker skulle gå direkte tjenestevei. Dette preger også korrespondansen hans og de forslagene til løsninger som han kommer med. Vi kan spore effektiviteten i de kanalsakene som nådde ham, og han bidro i Prins Friedrich av Hessen-Kassel. Kunstneren er ukjent. Bildet var en gave til Eidsvollsminnet en eller annen gang mellom 1850 og Eidsvoll høy grad til at vi fikk etablert denne forvaltningsbiten på norsk grunn. Von Hessen engasjerte seg bl.a. i Det Kongelige Selskab for Norges Vel. Selskapet var et ektefødt barn av opplysningstiden, dannet 1809, og skulle arbeide til Norges Vel i litterær og økonomisk henseende 22. Stemningen og formålet var sterkt patriotisk, og selskapet kom til å påta seg viktige oppgaver på områder der staten var svak. Velet gjorde det i starten til sin hovedoppgave å drive frem et norsk universitet. Dette satte Kongen seg i det lengste imot, men som kjent ble Kongelige Frederiks Universitet i Oslo åpnet Von Hessen var med andre ord sin egen mann og gjorde det han mente var riktig for landet, selv om hans sjef Kongen slett ikke alltid var enig. Da han kom til Norge i 1810 startet han straks arbeidet med å gjenreise hæren og forsterke festningene. Det var i forbindelse med arbeidene på Fredriksvern han kom i kontakt med og fikk stor respekt 16

17 for ingeniørkaptein Frederik Christopher Gedde. Von Hessen var sterkt imot at Norge ble fjernstyrt fra København og utarbeidet en helt ny modell for styringen av landet. Denne gjaldt dog ikke utenriks- og finanssaker, som måtte avgjøres i den felles hovedstaden. Modellen var radikal og ville gitt Norge en langt større selvstendighet enn tidligere, om ikke freden i Kiel hadde satt en stopper for den dansk-norske administrasjonen. Det var imidlertid ikke hans kontroversielle holdninger som gjorde visestattholderperioden relativt kortvarig. I 1813 trengte kongen ham til å lede de kritiske militære operasjonene i Slesvig- Holsten, og von Hessen måtte pakke sine reisevesker. Da han overlot visestattholderskapet til prins Christian Frederik i slutten av mai 1813, overleverte han også styringsplanen til ham. 23 Arkivene gir, som vi ser, et inntrykk av en virkelysten og aktiv visestattholder som bryr seg sterkt om det folket han leder. Dette står i tydelig kontrast til en annen beskrivelse av von Hessen, som en slapp selskapsløve som nesten aldri kom seg utenfor Christiania. 24 Hvilken lit skal man feste til ulike kilder når det gjelder personbeskrivelser? Etter som dette bildet fremmes av en professor ved Universitetet i Christiania ca 1890, kan det reises spennende spørsmål rundt temaet gammel og ny forskning. Arkivmaterialet fra samtiden taler imidlertid på en helt særegen og håndfast måte som er vanskelig å motsi. Friedrich von Hessen var fra første dag som visestattholder med på å støtte opp om den voksende norske selvtilliten. Hans holdninger til Norge og norsk forvaltning må ha forsterket de kommende Eidsvollsmennenes arbeidslyst. Poul de Løvenørn ( ), sjøoffiser og kartograf Poul de Løvenørn var en av tidens begavelser. Han var eslet til en militær karriere og begynte på Sjøakademiet som 16-åring. Som flittig gutt steg han tidlig i gradene. Etter noen år til sjøs var han hjemme og studerte astronomi og navigasjon. Som 27-åring var han blitt premierløytnant og gikk i fransk orlogstjeneste. Også her var han opptatt av navigasjonsvesenet, fortsatte studiene og fikk adskillige franske vitenskapsmenn som venner. Som leder og vitenskapsmann deltok han på flere farefulle ekspedisjoner i ukjente farvann i nordområdene for å kunne måle opp og tegne pålitelige kart. I 1784 ble han opptatt som medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab på grunnlag av beretningen fra en ekspedisjon. Avhandlingen beskrev undersøkelsen av forskjellige nautiske problemer og uttestingen av noen nye Søure som var oppfunnet av J. A. Armand. 25 Som kontreadmiral og kartograf ville han sikre sjøfolkene et så godt kartgrunnlag som mulig for å minske farene for ulykker ble også Det Kongelige Søkortarchiv opprettet på hans initiativ, med ham selv som direktør. Dansk Biografisk Lexikon skriver: I en Rekke Aar færdedes han rundt ved alle Landets Kyster, opmaalte, lod tegne udmærket gode, paalidelige Kort, forbedrede Havne, afmærkede Farvandene ved Sømærker, anlagde Fyr o.a.m. (---) Ved en Del af disse Arbejder, han saaledes foretog sig til de dansk-norske Farvandes lettere 17

18 Besejling, kom han i Forhold til General-Toldkammerkollegiet, under hvem Havne- og Fyr-væsenet den gang sorterede.26 I 1797 ble Poul de Løvenørn Generaltollkammerets konsulent i havne- og fyrsaker og gjorde også kanalene til sin sak. To år etter besøkte han området ved innsjøen Eideren i Slesvig-Holsten og la etterpå frem en plan for en kanal fra Kiel til Nordsjøen ble så Canal- Directionen opprettet i København, og de Løvenørn ble medlem i Han kom i befatning med Kramer i 1810, da han støttet ham i at noen av hans forslag til farbargjørelse av norske elver måtte legges frem for direksjonen. 27 Høyst sannsynlig har han også hatt kontakt med Gedde frem til freden i Kiel. 28 Da Kanaldireksjonen i 1811 ble avløst av Canal- Havne- og Fyr-Directionen, fikk han også sete der. Han må ha hatt en god del å gjøre med de norske kanalplanene også i forbindelse med kartene for våre farvann. Dansk Biografisk Leksikon kaller Poul de Løvenørn en usedvanlig kunnskapsrik og kreativ begavelse, en god sjømann, og i besittelse av et ekstraordinært administrativt talent og en nesten overmenneskelig energi. 29 Dette kommer også tydelig frem av merittlisten hans. Det er da kanskje heller ikke så rart at han som viet seg så fullt og helt til navigasjon og fremkommelighet, også beskjeftiget seg med kanalvesenet. Han var Commandeur af Dannebrogen (Landmaalings- Commissionen) og ridder av flere høytstående ordener. 30 Portrettet av de Løvenørn ble malt av Christian Albrecht Jensen i 1834, åtte år etter hans død, etter en pastell av C. Hornemann. Bildet tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: Kit Weiss. 18

19 Johan Herman Kramer ( ), Capitain og Vandbygnings-Inspecteur i Norge Johan Herman Kramer er en noe dunkel person i norsk kanaladministrasjon. Det har da heller ikke vært mulig å finne noe portrett av ham. Korrespondansen hans viser en intens reisevirksomhet og et omfattende nærvær langs elver og innsjøer i det sydøstlige Norge. Likevel er han ikke lett å få kunnskap om. Kramer var militær kaptein, men er ikke å finne i militærkalenderne på tross av at han tilhørte det danske Livregiment 31, 32. Han var Ridder af Dannebrogen, men står ikke på listene over riddere. Derimot finner vi ham blant Indenlandske ordentlige Medlemmer i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvor han ble innvalgt 13.april Her ble endelig fødsels- og dødsår bekreftet. Allerede samme år ble han imidlertid overført til listen over Udenlandske Medlemmer. 34 Det kan se ut som om han valgte å være litt uklar mht. sin nasjonalitet, noe som kan ha hatt en helt konkret årsak: I 1776 var det blitt innført en forordning om infødtsret som ga Kongens undersåtter forrett til embeter i Danmark- Norge. 35 I 1837, året før Kramer døde, var han fremdeles på listen til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og der benevnt Oberst, Regierings- og Bygningsraad i Brandenborg, Ridder af Dannebrog. 36 Et annet sted står han også oppført som Geheimeoverrevisjonsraad i Brandenborg. Det er dermed svært stor sannsynlighet for at han flyttet rett tilbake til Brandenburg etter sine år i Norge. 37 De store spørsmålstegnene ved Kramers liv skyldes trolig nettopp det faktum at han var tysker. Det stemmer også derfor han etter hvert ble kategorisert som utenlandsk Ridder af Dannebrogen. Medlemskapet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fikk han på grunnlag av en avhandling om krumtappen. For denne ble han tildelt selskapets sølvmedalje i mars I Videnskabernes Selskabs Skrifter i 1809 benevnes han som Vandbygnings-Inspecteur udi Norge og Kapitain i det danske Liv-Regiment til fods. Vi kan med rimelig stor sikkerhet fastslå at vi står overfor en mann med ambisjoner, både faglige og sosiale. Kramer var med på mange kanalarbeider i Danmark, de fleste trolig før han begynte å arbeide i Norge. Navnet hans er forbundet med arbeidene i Penz, Aalborg-Schellingen, Bygholm, Nørr- Randers-Gudenaa-Viborg, Silkeborg til Aarhus, Horsens, Lygstøer, Agger, Kiersmølle v/aalborg, Limfiorden til Vesterhavet osv. 39 Den høye aktiviteten viser både at det foregikk mye på kommunikasjonsområdet, og at han utvilsomt hadde en etterspurt kompetanse. Første gang vi blir kjent med Kramer i Norge er i 1802, da han som 27-åring ble sendt opp til Norge for å undersøke mulighetene for et kanalanlegg mellom Skien og Nordsjø. 40 Så dukker han ikke opp i brevjournalen før han begynte å jobbe i Norge i Deretter vokste korrespondanse- 19

20 mengden hurtig, og han skrev regelmessige innberetninger både om Buskeruds elver, anlegg i Aggershuus Stift og i Moss. I august ble han beordret til å foreta undersøkelser for en kanal mellom Moss Bye og Værle Sand. Han la frem en plan som han kalte Project til en sydlig Indfart til Mosse-Havn igiennem Værle-Sand. Undersøkelsen av kanallinjen i Moss beskrives nøye også andre steder. 41 Som tidligere nevnt, var det trolig i 1806 han fikk embetet som vannbygningsinspektør i Norge. I et brev fra Canal-, Havne- og Fyr-Directionen 4. juli 1812 vises det til en kongelig resolusjon av januar 1806 om fri befordring for vannbygningsinspektøren der i landet. 42 Embetseden hans mangler imidlertid i arkivet, i likhet med mange andres. 43 Kramer fortsetter med reising og planlegging av ulike prosjekter gjennom Meldingene til Kanaldireksjonen er kort referert i postjournalen. Det dreier seg stort sett om prosjekter vi skal bli litt bedre kjent med senere: en Canal fra Strømmen ved Nit Elven til Mariedalen; en Canal til at foreene Miøsen med Øyeren og Nit-Elven; en Canal til at foreene Rand- Tyri- Stens- og Holz Fiordene med Drammens Fiorden; en Canal til Indfart giennem Værle Sundet ved Moss; Glommens og Vormens Correctioner, en Plan betreffende Buskeruds og Hadelands Elver; Drammens-Fiordens Udløb fordrer Correctioner osv osv. I 1808 sendte han to Pro Memoria til Kanaldireksjonen som gir litt innsikt i hvordan datidens ingeniører arbeidet ikke ulikt dagens vassdragsteknikere. I nederste del av Drammensvassdraget satt han opp fem pæler med vannmerker og førte oppsyn med vannføringen gjennom hele våren. Måleresultatene skulle brukes til paalidelig Veiledning ved de forslagene til korreksjoner som han ville legge frem. Han skriver om målinger av vannets dybde og strømninger, om profiler osv. 45 Han leverte hydrografiske 46 og hydrometriske 47 data fra Buskeruds elver, og kart der systematiske oppmålinger er inntegnet. 48 Dette var noe han hadde lært, mest sannsynlig på et militært akademi; dette følge han seg hjemme i. Høsten 1809 avga Kramer igjen rapport om utviklingen av prosjektene Buskeruds elver, Øyeren-Christiania og Vormen-Glommen. Hans faglige begrunnelser ble deretter brukt i Kanaldireksjonens forslag til det Kongelige Danske Cancellie, som presenterte forslagene for Hans Majestet Kongen rett over nyttår. 49 Samtidig dukker Poul de Løvenørn opp i forbindelse med Kramer. De Løvenørn var blitt medlem av Kanaldireksjonen i 1809, og arbeidet tydeligvis like ivrig der som med alle andre oppgaver han var involvert i. Følgende notis er gjort i korrespondansejournalen i januar 1810: Hr Commandeur Løvenørn tilstiller Directionen nogle af Vandbygnings-Anhørender og af Capitain Kramer forfattede Bemærkninger, angaaende Forslagene om Canalers Anlæg i Norge, med Ønskning, at Samme maae foredrages Directionen. 50 De Løvenørn støttet altså forslagene til Kramer, og det styrket utvilsomt muligheten for at de skulle bli realisert. Gjennom hele våren 1810 kranglet Kramer om lønnen sin. Han syntes 600 riksdaler var for lite, og etter en omfattende korrespondanse der Hans Majestet selv til slutt ble involvert, klarte han å få hevet lønnen til 750 riksdaler. Sannsynlig- 20

www.mossekonvensjonen1814.no

www.mossekonvensjonen1814.no NETTSTEDET Illustrasjon: Kristin Roskifte LÆRERVEILEDNING FOR 5.-7. TRINN Side 2 Forord Mossekonvensjonen 1814 er et interaktivt nettsted tilrettelagt for elever i Mosseskolen med fokus på de ulike hendelsene

Detaljer

Regiontjenesten 100 år 1912-2012

Regiontjenesten 100 år 1912-2012 Regiontjenesten 100 år 1912-2012 Regiontjenesten 100 år 1912-2012 NVE rapport nr 28-2012 Regiontjenesten 100 år 1912-2012 ISBN-nummer 978-82-410-0816-0 ISSN-nummer 1501-2832 NVE rapport nr 28-2012 Produksjon:

Detaljer

Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815

Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815 Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge Hans Petter Schjønsby: Sundhedscollegiet 1809-1815 tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 1/2009 januar 2009

Detaljer

INNHOLD. Daniel Bratteteig Svenskene kommer! Lars Roede Unionstid og symbolstrid ... 2 ... 22

INNHOLD. Daniel Bratteteig Svenskene kommer! Lars Roede Unionstid og symbolstrid ... 2 ... 22 INNHOLD Lars Roede Unionstid og symbolstrid... 2 Daniel Bratteteig Svenskene kommer!... 22 Gro Røde Svenskene kommer! En vandrende utstilling om svensk innvandring til Norge fra ca 1860 og fram til 2015...

Detaljer

Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi -----------------------------

Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi ----------------------------- Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl Maleren som gikk sine egne veier Biografi ----------------------------- Foreligger kun som nettbok, ikke i trykket versjon Oslo Mars 2011

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD

tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD 2014 tobias TIDSSKRIFT FOR OSLOHISTORIE OSLO SOM HOVEDSTAD tobias OslO som hovedstad Tekst: Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten TOBIAS er Oslo byarkivs eget fagtidsskrift om oslohistorie, arkiv og arkivdanning.

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer

SLEKT OG DATA. Kåre Willoch: - Slekt gir perspektiver Det norske Australia TMG legges ned

SLEKT OG DATA. Kåre Willoch: - Slekt gir perspektiver Det norske Australia TMG legges ned SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge, Slekt og Data Årgang 25 nr. 3 2014 Kåre Willoch: - Slekt gir perspektiver Det norske Australia TMG legges ned Leder Medlemsblad for DIS- Norge, Slekt og Data. Utkommer

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814.

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Kundebladet Nr. 2 2014 Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Bankens «husfotografer» Orsolya og Erlend Haarberg. Omslagsbildet og

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til Jan Henrik Munksgaard Flagget Et nasjonalt symbol blir til Årbok Vest-Agder-museet 2012 Utgitt av Vest-Agder-museet IKS Redaktør: Thor Gunnar Hansen Redaksjon: Tale Christiansen, Tonje Tjøtta, Thor Gunnar

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Den dansk-norske Flåten 1510-1814

Den dansk-norske Flåten 1510-1814 Den dansk-norske Flåten 1510-1814 FLÅDEN 500 ÅR ET DANSK JUBILEUM AV NORSK INTERESSE HISTORIE Om denne brosjyre Innholdsfortegnelse 3 Situasjonen før 1510 4 Kong Hans etablerer Flåten 5 Geografiens betydning

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Metoderapport: Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2011 til 17. mars 2012.

Metoderapport: Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2011 til 17. mars 2012. Metoderapport: Dopingmafiaen Basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2011 til 17. mars 2012. Mafia er et begrep brukt om kriminelle organisasjoner eller syndikater med semi-formell

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer