Maritim Verdiskapingsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim Verdiskapingsbok"

Transkript

1 Maritim Verdiskapingsbok 2007

2

3 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Den maritime næringen i Norge 6 Maritimt næringsliv 7 Rederier 7 Maritime tjenesteytere 12 Skipsbyggere 15 Utstyrsprodusenter 17 Verdiskaping i maritim næring 18 Den norske næringens størrelse og utvikling 18 En kompetansenæring 19 Utvikling i maritime hovedgrupper 22 Lønnsomhet i maritim næring 26 Ni regionale maritime næringer 28 En nasjonal næring med regional spesialisering 28 Regionale utviklingstrekk 30 Skipsfartsklyngen i Oslo-området 33 Teknologiklyngen i BTV 36 En gryende offshoreklynge i Agder 37 Offshoreklyngen i Rogaland Sør 38 Offshorerettet maritim industri på Haugalandet/Sunnhordland 39 Rederiklyngen i Bergens-området 42 Den skipsindustrielle klyngen i Møre og Romsdal 43 Det nasjonale teknologisenteret i Trøndelag 44 Fiskeri- og reiselivsorientert aktivitet i Nord-Norge 49 Hva viser krystallkulen? Et blikk inn i fremtiden 52 Vedlegg 1: Nøkkeltall for maritim næring i norske kommuner 54 Vedlegg 2: Forskningsmetode 60 Referanser 63

4 Forord I 2001 ble prosjektet DRMN (Det regionale Maritime Norge) gjennomført som et samarbeid mellom ni forskningsinstitutter og alle de Maritime Fora i Norge. Et av formålene med prosjektet var å kartlegge størrelsen og utviklingen i den norske maritime næringen, både nasjonalt og regionalt. Dataene i prosjektet stoppet i 1999, og mye har skjedd i årene etter dette. De tre siste årene har Menon foretatt årlige oppdateringer av tallene med siste tilgjengelige data. Hvert år har vi samarbeidet med de regionale Maritime Fora om å oppdatere populasjonene over maritime bedrifter i alle norske regioner. Dette har ført til at listene har blitt mer komplette, og beregningene av verdiskaping og sysselsetting er blitt oppjustert. Å måle en nærings størrelse er langt fra noen eksakt vitenskap. I tillegg til metodiske og målemessige utfordringer avhenger resultatene av hvordan næringen defineres. Vanligvis trekkes grensene rundt en næring etter internasjonale standardiserte bransjekoder. Ofte stemmer disse inndelingene dårlig overens med de reelle næringsgrensene. Det interessante er ikke hvilke bedrifter som faller innenfor tradisjonelle avgrensninger av den maritime næringen, men hvilke bedrifter som er koblet sammen som kunder og leverandører, gjennom samarbeid eller ved at de trekker på det samme ressursgrunnlaget. I DRMN la vi derfor vekt på å trekke grensene rundt næringene slik at de avspeiler det virkelige samhandlingsmønsteret i hver av regionene. Det har ført til at ingen regioner har trukket grensene på samme måte: For eksempel har den maritime næringen i Rogaland og Hordaland et betydelig innslag av offshorerettet virksomhet, mens fiskebåtredere er inkludert i Nord-Norge, og IKT-bedrifter er tatt med i Vestfold/Buskerud/Telemark. Metodikken har medført at næringen fremstår som større enn den ville gjort hvis vi kun baserte analysene på rene maritime bransjekoder. Dette bør ikke oppfattes som en overvurdering av næringens størrelse, men som et mest mulig korrekt uttrykk for de totale økonomiske verdier som til sammen skapes i ni regionale maritime næringer i Norge. Der kilder ikke er oppgitt, er tallene basert på data fra Brønnøysundregisteret, tilrettelagt og levert av Dun & Bradstreet. Menon har foretatt alle analyser. Menon takker Maritimt Forum for oppdraget. Oslo, 16. april 2007 Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Side 4 Maritim Verdiskapingsbok 2007

5 Sammendrag 2005 var et meget sterkt år for norsk maritim næring, det vil si for rederier, verft, maritime utstyrsprodusenter og maritime tjenesteytere som opererer i Norge. Verdiskapingen økte fra 63 til 81 milliarder kroner, særlig drevet opp av høy lønnsomhet. Næringens andel av den totale verdiskapingen i norsk næringsliv passerte dermed 10 % (oljeselskaper holdt utenom). Alle deler av næringen opplevde vekst, men rederiene opplevde den aller beste utviklingen. Foreløpige tall for 2006 og prognosene for 2007 tyder på fortsett gode tider. For eksempel har norskkontrollerte rederier kontraheringer for et sted mellom 160 og 220 milliarder kroner, avhenger av hvor grensen for hva som skal regnes som norsk trekkes. Norske skipsverft har ordrereserver på mer enn 60 milliarder kroner. Veksten og den gode lønnsomheten henger nært sammen med veksten i verdensøkonomien og høye oljepriser. Begge deler drives av Kinas vedvarende BNP-vekst på rundt 10 % i året. Dette gir høy etterspørsel i de fleste skipsfartsmarkeder, som bulk, kjemikalier og tank, og dessuten i rigger og spesialfartøy til offshorenæringen. Siden de fleste markedene har opplev kraftig etterspørselsvekst de siste årene, har køene blitt lange på verft verden over, noe som bidrar til å holde tilbudet nede og prisene oppe. De gode tidene har smittet over på produsentene av skips- og offshoreutstyr og på tilbydere av maritime tjenester. De gode tidene i maritim næring har ikke slått ut i økt sysselsetting. Antall ansatte i næringen har ligget relativt stabilt på de siste årene. Det har flere forklaringer. Én er at verftene i større grad baserer seg på innleid utenlandsk arbeidskraft, noe som øker evnen til å skalere virksomheten opp og ned. En annen forklaring er at virksomhetene blir stadig mer produktive, det vil si at de klarer å produsere mer med uendret antall ansatte. Det har både ført til høyere lønnsomhet og til økt lønnsnivå. Faktisk er det gjennomsnittlige lønnsnivået i norsk maritim næring 90 % høyere enn i en gjennomsnittlig norsk bedrift. Det kommer ikke bare de ansatte til gode, men også samfunnet som helhet gjennom høye skatteinntekter var et godt år for de fleste av de maritime regionene i Norge. Unntaket er de to nordligste regionene, Trøndelag og Nord-Norge. Aller sterkest var verdiskapingsveksten i Oslo- og i Stavangerområdet. De siste årene har Oslo-, Bergens- og Stavanger-området vekslet på å være den største maritime regionen i Norge. I 2005 ble Oslo-området størst, takket være enormt gode markeder og tilsvarende inntjening. Verdiskaping i maritim næring i løpende MNOK fra 1996 til 2005 Antall ansatte i maritime bedrifter Maritim Verdiskapingsbok 2007 Side 5

6 1 Den maritime næringen i Norge Maritim næring er Norges eneste globale kunnskapsbaserte næring. Det som skiller kunnskapsbaserte næringer fra andre, er at kompetansen og kunnskapsmiljøet utvikles endogent i næringen, det vil si som resultat av aktivitetene som foregår der. Det betyr at næringer som vokste frem fordi bedriftene hadde god tilgang på naturressurser eller et stort lokalt marked, i enkelte tilfeller kan utvikles til å bli kunnskapsbaserte. Dette skjedde med den maritime næringen i Norge. Norge ble en sjøfartsnasjon fordi fastlandet var ufremkommelig, mens vannveiene var mange og lange. Dessuten hadde vi tilstrekkelig med egnet trevirke, og kysten var full av fisk. Det var med andre ord kombinasjonen av de naturgitte ressursene som la grunnlaget for den maritime næringen. Gradvis sank betydningen av de naturgitte forholdene, men den maritime næringen ble ikke borte av den grunn. I dag er det primært den maritime kompetansen og tilgangen på spesialiserte varer og tjenester som er Norges lokaliseringsfortrinn som maritim næring. Mer enn 90 % av norsk skipsfart foregår mellom utenlandske havner. Eksport av skipsfartsrelaterte tjenester og produkter er da også betydelig. 8 % av samlet norsk eksport i 2006 var rene bruttofrakter fra utenriks sjøfart, 16 % når vi ser bort fra eksport av olje og gass. Skipsfart henger uløselig sammen med internasjonal handel og dermed økonomisk vekst. 90 % av all varetransport i verden foregår på skip. I tillegg blir skip og andre flytende enheter benyttet til en lang rekke andre maritime formål, for eksempel fiske, boring, olje- og gassproduksjon, lagring og boliger. Innenfor alle disse formålene finner vi et betydelig innslag av norske aktører. Den samlede verdensflåten som går i internasjonal fart består av om lag skip. Disse fordeles på en lang rekke skipstyper. For eksempel er det ca tankskip, containerskip og passasjerskip i den samlede flåten. Skipene frakter en lang rekke varer, som olje, grønnsaker, kjemikalier, biler, metaller og industriprodukter. Råolje utgjør så mye som 33 % av den totale internasjonale frakten, mens kull, gass og raffinerte petroleumsprodukter til sammen utgjør 17 %. Det betyr at fossile hydrokarboner står for halvparten av alt volum i internasjonal frakt. Metaller utgjør også en stor andel av volumene, til sammen 20 %. Den høye andelen olje- og gassprodukter innebærer at internasjonal skipsfart er svært avhengig av utviklingen i energimarkedene. Hvis man skal plukke ut én forklaring på de fantastiske prisene som har preget skipsfartsmarkedene de siste årene, er det Kinas økonomiske vekst. Den høye veksten har ført til at Kina har importert store mengder olje, noe som har drevet opp både oljepriser og tankrater. En enda viktigere effekt, sett fra Norges ståsted, er at høye oljepriser har ført til økt leteaktivitet og utvikling av nye felt. Dermed har etterspørselen etter seismikkskip, borerigger, supplybåter, ankerhåndteringsfartøy og produksjonsskip også skutt i været. Rederiene har kontrahert nye skip og rigger i et voldsomt omfang, og verftene har sprengt kapasitet i flere år fremover. Til sammen har disse faktorene ført til den lengste oppgangsperioden for den maritime næringen i Norge på lang tid. Næringens samlede driftsresultat var på svimlende 25 milliarder kroner i 2005 en femdobling i forhold til Dette tallet inkluderer kun resultatet av aktivitet i Norge. De siste årene har maritim næring vokst langt mer utenfor Norges grenser, så det totale overskuddet for norsk-kontrollerte virksomheter er langt høyere. Denne boken har tre hoveddeler. I første del beskrives helheten og delene i den maritime næringen. Vi skiller mellom fire hovedtyper av bransjer; rederier, maritime tjenesteytere, verft og utstyrsprodusenter. I del II presenterer vi den maritime næringens størrelse, utvikling og betydning. Verdiskaping, sysselsetting og produktivitet står i sentrum, men vi presenterer også tall for omsetning og lønnsomhet. I del III tar vi et geografisk perspektiv på næringen. Først beskrives de regionale forskjellene og koblingene mellom regionene. Deretter sammenlignes regionene med hensyn til størrelse, vekst og økonomisk betydning. Så følger en kort beskrivelse og nøkkeltall for hver region. Boken rundes av med noen refleksjoner rundt næringens fremtidsutsikter. Side 6 Maritim Verdiskapingsbok 2007

7 Maritimt næringsliv Hva består næringen av? Med maritim næring mener vi enkelt sagt all virksomhet knyttet til skipsfart og skipsbygging. Rederivirksomhet, skipsmegling, finansiering, forsikring, klassifisering, sjørett og andre relaterte tjenester er de viktigste aktivitetene innen skipsfart, mens skipsbygging består av virksomheter som verft, utstyrsleverandører og skipsdesignere. I senere år har skillelinjene mellom maritim og offshore smeltet gradvis mer sammen. I prosjektet «Et verdiskapende Norge» (Benito et al, 2000) ble den maritime næringsklyngen i Norge delt i tre grupper; skipsindustri, skipsfart og maritime tjenester. I andre sammenhenger trekkes hovedskillet mellom skipsindustri og skipsfart, hvor maritime tjenester inngår i disse gruppene (for eksempel Jakobsen et al, 2003). I tillegg inngår interesseorganisasjoner, offentlige etater og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i det totale næringsmiljøet. Rederiene representerer kjernen i den nasjonale klyngen (Benito, et al 2000; Hervik og Jakobsen, 2001), i kraft av størrelse, kunderolle og nettverk har vi også trukket frem norske rederiers posisjon innenfor offshore service. Se figur 1. Rederier Norge er representert i de fleste store skipsfartsmarkeder, som tank, bulk, kjemikalier, containere, fryseskip, bil og LNG (nedkjølt gass). I tillegg er norske selskaper blant de ledende innen flere offshoremarkeder. Rederiene er kjernen i det maritime miljøet i Norge. Med det mener vi at rederiene gir et viktig bidrag til resten av næringen og langt på vei er en forutsetning for en videre utvikling av disse. Rederiene fyller mange viktige roller: De er store kunder for verft, utstyrsprodusenter og maritime tjenesteytere, de utøver et kontinuerlig innovasjonspress på sine kunder, bidrar til å bringe leverandører og samarbeidspartnere ut på internasjonale markeder, og de bidrar til økt kunnskapsnivå og til et mer spesialisert kompetansemiljø og vare- og tjenestetilbud. Dessuten representerer redere et betydelig privat eiermiljø som bidrar til å øke dynamikken i norsk næringsliv. Det siste er en av de viktigste kildene til produktivitetsvekst i et lands økonomi. Figur 1 Den maritime næringsklyngen i Norge Maritim Verdiskapingsbok 2007 Side 7

8 Skipsflåten Norske rederier kontrollerer verdens femte største flåte, målt i både antall skip og dødvekttonn. Dette fremgår av figur 3 som også viser at greske og japanske redere kontrollerer den klart største andelen av verdensflåten. Den norske flåten i utenriks sjøfart består per 1. januar 2007 av 1774 skip på til sammen 40 millioner dødvekttonn (dwt). Den samlede verdien av denne flåten er beregnet til om lag 150 milliarder kroner. Figur 2 viser fordelingen av den norske flåten på ulike skipstyper. Målt i verdi er gass- og kjemikalietankere den klart største gruppen, fulgt av offshorefartøy. I volum er oljetankere størst, fulgt av gass- og kjemikalietankere og bulkskip. Norske rederier er blant de ledende i verden innen en rekke skips- og markedssegmenter. For eksempel er Wallenius-Wilhelmsen verdens nest største bilbefrakter, og Farstad Shipping er et av de ledende offshorerederiene. I tillegg er Seadrill et av de ledende borerigg-selskapene i verden med totalt 34 rigger under operasjon eller bygging. I tillegg finnes en lang rekke mellomstore rederier og riggselskaper som har sterke posisjoner innenfor smale nisjer, for eksempel Awilco innenfor Heavylift. Alle disse selskapene opererer globalt. Figur 4 viser hvilke posisjoner norskkontrollerte rederier har i globale markedssegmenter. Figuren viser at norske rederier har spesielt sterk posisjon innenfor tre segmenter; kjemikalietanker, LPG og OBO. LPG betyr «Liquified Petroleum Gases», det vil si raffinerte petroleumsgasser, for eksempel butan, propan, etanol og metanol. OBO står for kombinasjonsskip som kan frakte malm, tung tørr-bulk og olje. Det segmentet hvor norskbaserte rederier har aller sterkest posisjon er innen kjemikaliefrakt. De tre største aktørene er Odfjell, Stolt-Nielsen og Camillo Eitzen. Odfjell har 123 kjemikalieskip. Eitzen har på svært kort tid vokst til en gigant og vil ha en flåte på 117 skip før Den raske veksten har kommet gjennom en kombinasjon av nykontraheringer; 37 skip skal leveres innen 2010, og oppkjøp. I 2006 overtok Eitzen eierskapet i Songa fra Arne Blystad. Da Bergesen ble kjøpt av det singaporianske familieselskapet World Wide Shipping, var det mange som fryktet at det tradisjonsrike norske rederiet skulle forsvinne ut av Norge. Konfrontert med denne bekymringen repliserte eierens sønn, Andreas Figur 2 Den norske utenriksflåten fordelt på skipstyper Kilde: Norges Rederiforbund Sohmen-Pao, at de ikke hadde kjøpt Bergesen på grunn av «stålet» (det vil si skipene), men på grunn av den unike kompetansen i Bergesen og i det maritime miljøet i Norge generelt. World Wide Shipping fusjonerte inn Bergesen i sitt konsern og har senere restrukturert det. I dag heter selskapet BW Group og består av tre forretningsområder; BW Gas, BW Offshore og BW Shipping. Både BW Gas og BW Offshore har hovedkontor i Oslo, mens BW Shipping ledes fra Singapore. BW Gas (tidligere Bergesen Worldwide Gas) er verdens største eier og operatør av skip for flytende gass. Selskapet har 85 LPGskip, i første rekke butan og propan, men også ammoniakk. BW Gas har også 15 LNG-skip. BW Offshore utvikler, eier og opererer såkalte FPSO-er, det vil si skip som både produserer, prosesserer og lagrer olje. I tillegg har BW Offshore i den senere tid kjøpt seg opp til å bli største eier i både Prosafe og APL. Den norskkontrollerte flåtens internasjonale posisjon Selv om Norge fremdeles er en av verdens største skipsfartsnasjoner, var posisjonen vesentlig sterkere for bare seks år siden. Da var den norskkontrollerte flåten verdens tredje største. Siden den gang har Tyskland mer enn doblet sin tonnasje. Også Kina har hatt kraftig vekst i sin flåte. De to største skipsfartsnasjonene, Hellas og Japan, har også økt tonnasjen i perioden. Norge, derimot, har hatt en nedgang på 17 %. Nedgangen skyldes i første rekke at Norges attraktivitet for lokalisering av rederier har blitt betydelig svekket de siste 5-10 årene. En annen årsak til nedgangen er at norske redere var relativt passive da den internasjonale nykontraheringen tok seg opp i 2004 og Se figur 5. Mobile offshoreenheter I tidlige faser av oljevirksomheten på norsk sokkel ble rigger i hovedsak benyttet til prøveboring, mens permanente plattformer ble benyttet i feltenes produksjonsfase. I senere år har mobile enheter i økende grad overtatt for plattformene. Dagens utvikling kjennetegnes ved lettere, billigere og mer fleksible mobile enheter. Det skyldes dels at feltene ligger på større havdyp og dels utvikling av ny teknologi, for eksempel dynamisk posisjonering (beskrevet i eget case om Kongsberg Maritime), halvt nedsenkbare rigger, strekkstagrigger og såkalte FPSO-er (flytende produksjonsskip). De fleste av disse teknologiene er utviklet av Figur 3 Verdens ledende skipsfartsnasjoner, rangert etter volum (dwt) i januar 2007 Kilde: Norges Rederiforbund / ISL Bremen Side 8 Maritim Verdiskapingsbok 2007

9 norske selskaper. Et av de siste skuddene på stammen er Sevan Marines sirkelformede flytende produksjonsenhet, som er beskrevet i caset på neste side. Norskkontrollerte selskaper eier 60 rigger i dag. I tillegg er 23 rigger under bygging eller ordre. Dette utgjør en femtedel av alle kontraherte rigger i verden. Flere selskaper som har stor aktivitet i Norge, for eksempel Seadrill og Odfjell Drilling, er ikke regnet som norskkontrollerte. Inkluderes disse selskapene, blir den norske andelen vesentlig høyere. Rederiene er kjernen i det maritime miljøet i Norge. Med det mener vi at rederiene gir et viktig bidrag til resten av næringen og langt på vei er en forutsetning for en videre utvikling av disse. Figur 4 Norskkontrollerte rederiers markedsandeler innenfor ulike segmenter Kilde: Norges Rederiforbund / ISL Bremen Figur 5 Verdens største skipsfartsflåter i volum (dwt) i 2001 og 2007 Kilde: Norges Rederiforbund / ISL Bremen Maritim Verdiskapingsbok 2007 Side 9

10 Sevan Marine Historien om Sevan Marine begynte i et badekar Økonomen Jan Erik Tveteraas, med fartstid fra Transocean, og ingeniørene Arne Smedal og Kåre Syversen, med bakgrunn fra Navis og APL, traff hverandre under driften av drillskipet Navis Explorer på slutten av 1990-tallet. De tre kjente godt de tekniske utfordringene en blir konfrontert med under driften av flytende oljeinstallasjoner og sammen begynte de å fabulere om nye løsninger. Tankene ble etter hvert mer konkrete og endte med et helt nytt konsept som har klare fordeler sammenlignet med konvensjonelle konstruksjoner. Den avgjørende forskjellen er det sirkelrunde skroget som muliggjør løsninger som har en rekke fordeler både hva angår produksjonskostnader og drift. Behovet for stål blir omtrent en fjerdedel mindre og en trenger bare halvparten av rørsystemene. Engineeringskostnadene går ned med mer enn 50 % og konstruksjonstiden blir betydelig lavere. På grunn av skrogformen er heller ikke materialtrøtthet et problem, stabiliteten er svært god og riggen har høy dekkslastkapasitet. Strandbøtte med 60 meter i diameter Den trill runde plattformen til Sevan Marine ser ut som en strandbøtte som noen har glemt igjen i badekaret - og nettopp slik var det denne historien begynte. Den første runde plattformen er 60 meter i diameter, og fargene og navnet levner liten tvil om hvor den skal når den er ferdig. Skroget er malt i gult, hvitt og grønt, og det er skrevet «Piranema» med svarte kjempebokstaver langs kanten. Fra høsten 2007 skal den pumpe opp og lagre olje fra oljefeltet Piranema på nordkysten av Brasil. Tidligere har et produksjonsskip gjort denne jobben, men skip egner seg ikke til å ligge stille i ruskevær på åpent hav. Et skip som ligger på anker, vil rulle, stampe og gå opp og ned, og det vil sirkle rundt forankringen. Store bevegelser skaper store problemer - oljearbeidere spyr av sjøsyke, og oljeproduksjonen risikerer å måtte stenge på grunn av sikkerheten. Et skip beveger seg rundt med vær og vind. Med en rund plattform er det omvendt: Vær og vind beveger seg rundt plattformen mens den ligger stille, var utgangspunktet for de tre gründerne av selskapet. Den første plattformen ble sjøsatt i januar 2007, og fire andre er planlagt i løpet av fire år. Til sammen arbeidet 450 verftsarbeidere med å gjøre plattformen ferdig. Skroget - eller selve bøtten - med boligkvarteret på toppen ble laget ved et verft i Kina. Deretter ble det fraktet med båt til Rotterdam og slept inn i tørrdokken i mai Sommeren ble brukt til å montere produksjonsanlegget og annet utstyr på dekk. Plattformen består av et byggesett med deler, det er for eksempel 5000 ventiler som skal monteres på riktig plass. Den største enkeltdelen som ble løftet ombord, er separasjonsmodulen som skiller vann fra oljen. Den veier 600 tonn og måtte løftes ombord fra en båt utenfor dokken. Separasjonsmodulen er laget av et mekanisk verksted i Larvik. Flammetårnet er produsert i Grimstad. Hele dekket er en utstilling av produkter fra verksteder langs kysten av Sør-Norge. Blomsterpotter i badekaret Tilbake til badekaret vi startet med. På tallet var gründer Arne Smedal sjef i teknologiselskapet APL i Arendal. Han ville lage et system som gjorde at tankskip kunne laste og losse i uvær uten å risikere at rørledningen ble så vridd at den kunne bli skadet. Kanskje en dreieskive kunne løse problemet? Smedal satte seg i badekaret. Han hadde med seg to blomsterpotter som han snudde på hodet og satte inn i hverandre. Han vred på dem, og så at systemet fungerte godt. Tanken var at den ene blomsterpotten satt fast i skroget, mens den andre ble trukket inn fra havet. Videre testing og forsøk viste at systemet fungerte like godt i havet som i badekaret. I 2001 opprettet Smedal selskapet Sevan Marine AS sammen med Syvertsen og Tveteraas. Det var mange som hadde prøvd å lage en rund oljeplattform uten å lykkes. Problemet var å finne en form som samtidig er veldig stabil og rommer store mengder olje. I praksis betyr det å finne den optimale balansen mellom diameter og høyde. En kveld plukket Arne Smedal opp en rød sandbøtte med blå kanter som datteren hadde lekt med da hun var liten. Ut i fra tidligere erfaringer så han at den hadde en veldig god form. Badekartesten holdt denne gangen også. Strandbøtten rommet mye badevann og var samtidig stabil. Arne Smedal skrev patentsøknaden på grunnlag av det han hadde sett i badekaret. Deretter ble formen perfeksjonert i Marinteks testbasseng i Trondheim. Det ble gjort nærmere 200 forsøk der en modell ble utsatt for strøm, bølger og vind tilsvarende de verste stormene i Nordsjøen og orkan i Mexico-gulfen. Bøtten oppførte seg som den skulle. Først under ekstreme værforhold begynte den å bevege seg, og da kun opp og ned - den minst problematiske bevegelsen under produksjonen. Da visste gründerne at plattformen kan operere under alle tenkelige værforhold. Nederst på plattformen er det sveiset fast ni røde ankerfester som skal sikre at den holder seg i ro. De er festet til en kjøl som går som et skjørt rundt hele skroget nederst. Innvendig er skroget delt inn i seks kakestykker, hver av dem er en oljetank. Inndelingen gjør at oljen som er lagret, ikke skvalper frem og tilbake i hele skroget. Skjørtet og kakestykkene er viktige elementer i patentet som Sevan Marine har tatt på plattformen. Enkel konstruksjon, billig å bygge og drive Å få den konservative oljebransjen til å prøve helt ny teknologi, har vært det vanskeligste i hele prosessen. Men plattformens enkelhet har også gjort den billig å bygge og drive - et argument som blir hørt. Det statlige oljeselskapet i Brasil, Petrobras, har betalt 400 millioner dollar for 11 års leie av den første plattformen som ble bygget i Rotterdam, med mulighet til like lang forlengelse. Det lille britiske oljeselskapet Venture Production har leid plattform nummer to i to og et halvt år for 100 millioner dollar. Sevan Marine har planlagt å bygge fem plattformer de neste fire årene, og har da investert en drøy milliard dollar i dem. Den femte plattformen skal være en boreplattform som kan operere på havdyp på over 3000 meter. På så store dyp blir forankringene for tunge, så seks propeller skal sørge for at plattformen holder seg på plass. Gründerne av selskapet har hatt sine mørke stunder. Da de startet med denne ideen lå rigger i opplag. Da ideen om et sirkelrundt skrog ble lansert var det flere i oljebransjen og i oljebyen Stavanger som flirte av de tre gründerne. Dette er jo en konservativ bransje. Det at vi har overbevist bransjen om dette konseptet er kanskje det som har gledet oss mest, sier de tre i dag. Første i riggmarkedet En kontrakt med det brasilianske oljeselskapet Petrobras vil gi Sevan Marine inntekter de neste årene på rundt fem milliarder kroner. Det betyr en dagrate på rundt dollar dagen. Driftskostnadene for denne type rigg er rundt dollar dagen. Tilsammen regner selskapet med at riggen vil koste rundt 480 millioner dollar når den etter planen skal være klar for boring i Kontrakten er den første for selskapet innen riggmarkedet. Tidligere har selskapet inngått to kontrakter for flytende produksjonsskip som nå er under bygging. I tillegg har selskapet to skrog for flytende produksjonsskip under bygging. Vekst, gevinster og struktur Selskapet vurderer om det skal erklære en opsjon på et riggskrog. Arbeid er allerede satt i gang for å skille ut riggvirksomheten i et eget børsnotert selskap. Planen er å børsnotere Sevan Drilling som selskap i Etter at Sevan Marine meldte om kontrakten med Petrobras, spratt aksjekursen i selskapet opp syv kroner. Senere stabiliserte den seg på kurser opp mot 39 kroner. Aksjekursutviklingen i selskapet har gjort de tre gründerne til mangemillionærer. Tiden vil vise hvordan det går med Sevan Marine og de tre gründerne. Men allerede nå er det klart at det fortsatt er mulig å være nytenkende og å skape noe nytt innen den maritime næringen. Kilder: Selskapets hjemmeside (sevanmarine.com), prospekt ifm. kapitalutvidelse, div. artikler i Dagens Næringsliv, dn.no, NA24.no, hegnar.no Side 10 Maritim Verdiskapingsbok 2007

11 Maritim Verdiskapingsbok 2007 Side 11

12 Maritime tjenesteytere Rederiene er avhengig av leveranser fra et bredt spekter av maritime tjenesteytere. De viktigste er skipsfinansiering, forsikring, sjørett, klassifisering, megling og havnetjenester. Norge har et av verdens mest omfattende miljøer for maritim tjenesteyting, og norske selskaper er blant de største og mest betydningsfulle i verden på flere områder. For eksempel har DNV (Det Norske Veritas) ca. 16 % av det globale markedet for skipsklassifisering. DnB NOR og Nordea (med sitt shippinghovedkontor i Norge) er verdens to største tilretteleggere av skipsfinansiering. Gard og Skuld er blant de ledende leverandører av sjøforsikring, og Fearnley og Platou er tilsvarende innenfor skipsmegling. Norge har også internasjonalt ledende kompetanse innenfor sjørett, for eksempel i form av selskaper som Nordisk Skipsrederforening og Wikborg Rein. Også innenfor forskning og undervisning markerer norske aktører seg internasjonalt, for eksempel Nordisk institutt for sjørett på Universitetet i Oslo. Banker DnB NOR og Nordea er verdens to største tilretteleggere av skips- og riggfinansiering. Til sammen tilrettela de to bankene, som begge har sitt shippinghovedkontor i Oslo, syndikerte lån for 175 milliarder kroner i Det tilsvarte 40 % av verdensmarkedet. At et lån er syndikert betyr at en rekke banker går sammen om å tilby lånet. Det gjøres for å redusere risikoen for bankene. og Singapore, ble kåret til vinner av Lloyd s List London Awards 2006 for dets bidrag til utviklingen av og suksessen til den maritime næring. Forsikringsselskaper Norge har i mange tiår vært en betydelig aktør på forsikring av skip. Av de norske selskapene er Gard, med hovedkontor i Arendal, størst med 377 millioner kroner i omsetning i Selskapet har 340 ansatte fra 27 ulike nasjonaliteter. Skuld, Bluewater, Norwegian Hull Club, Nordisk Skibsrederforening, Codan og Vesta er andre norske tilbydere av forsikring til rederier og riggselskaper. Advokater Skipsfart blir stadig mer krevende juridisk, og advokatselskaper spiller en viktig rolle på en lang rekke områder; for eksempel sjørett, transportrett, konkurranserett, samt due diligenceprosesser i forbindelse med kjøp og salg av skip og kjøp og salg av bedrifter. Wikborg Rein og Vogt & Wiig er de to ledende advokatselskaper innen sjørett. I tillegg er Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo blant de ledende akademiske sjørettinstitutter i verden. Den internasjonale strategien til DnB Nor er todelt. Den generelle strategien går ut på å vokse internasjonalt ved å følge norske kunder på internasjonale markeder. I tillegg har banken ambisjon om å være en betydelig aktør globalt innenfor shipping, logistikk og energi. DnB NOR er blant annet representert med virksomhet innenfor shipping, offshore og logistikk i London, New York, Singapore og Shanghai, i tillegg til virksomheten i Norge. Nordea er også fysisk til stede i de store shippingsentra internasjonalt. Den nordiske banken, som er et resultat av en fusjon mellom ledende banker i de fire nordiske landene, har valgt å lokalisere sin shippingdivisjon i Oslo. Oslokontoret har omtrent 80 ansatte. I tillegg har Nordea shippingkontorer i Bergen, Gøteborg, København, Helsinki, London, New York og Singapore. I tillegg til de store shippingbankene tilbyr Fokus Bank, SpareBank1 Gruppen og enkelte av de mindre sparebankene finansiering av skip, rigger og utstyr. Meglere Skipsmeglere opererer i fire markeder; frakt, kjøp og salg av skip og rigger, samt nybygg og destruering. De to største norske meglerselskapene, Platou og Fearnley, er blant de ledende i verden. Begge selskapene har hovedkontor i Oslo og et nettverk av kontorer i de sentrale skipsfartssentrene i verden. I tillegg til de to største skipsmeglerbedriftene, er det små og mellomstore aktører. En av disse er Lorentzen & Stemoco, som har hatt en sterk utvikling de siste årene. Selskapet, som har 70 ansatte i Oslo, Beijing, Hong Kong, Shanghai Side 12 Maritim Verdiskapingsbok 2007

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Norsk maritim verdiskaping 2008

Norsk maritim verdiskaping 2008 Norsk maritim verdiskaping 2008 Menon Business Economics Dr Oecon Erik W Jakobsen Professor II ved Høgskolen i Vestfold Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Maritimt Forum. Notatet inneholder en oppdatering

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt 1. DET REGIONALE MARITIME NORGE REDERIER 1.1 Oppgi anslag på følgende nøkkeltall for din bedrift: angi retning (+/- norske sjøfolk utenlandske sjøfolk administrasjon annet 1.2a Hvor mange fartøy har ditt

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Brukerundersøkelse hos de største godstrafikkaktørene på Bergen indre havn

Brukerundersøkelse hos de største godstrafikkaktørene på Bergen indre havn Brukerundersøkelse hos de største godstrafikkaktørene på Bergen indre havn Bergen 10. mai 2008 Aktørene Kriterier: Flest anløp og største godsmengde Sea Cargo Nor Lines Nor Cargo Bergen Cargo J. Martens

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE Globalisering av offshore servicevirksomheten har styrket maritim klynge NCE Maritime-seminar, Ålesund, 9. september 2008 Forskningsleder logistikk Oddmund

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Maritime utstyrsleverandører 2014

Maritime utstyrsleverandører 2014 Maritime utstyrsleverandører 2014 Nøkkeltall og forventninger framover av Christian Svane Mellbye og Erik W. Jakobsen Forsidefoto: Rolls-Royce Forord Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Trender i energimarkedet

Trender i energimarkedet SpareBank 1 SR-Bank Markets Trender i energimarkedet Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - En lang, utadrettet og volatil historie - 5 - Energiforbruket

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com Norske offshorerederier seiler inn 13 milliarder i Brasil 24 norskeide offshoreskip har fått kontrakter med Petrobras på nesten 13 milliarder kroner, bare i 2010.

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Energilederkonferansen 2012 Energi Norge Sundvollen, 24.05.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde Olje og gassindustri betydning for Møre og Romsdal

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Prisutviklingen blant offshoreleverandører på norsk sokkel

Prisutviklingen blant offshoreleverandører på norsk sokkel Prisutviklingen blant offshoreleverandører på norsk sokkel MENON-publikasjon nr. 3 21 8. februar 21 Av Erik W Jakobsen og Bjørn Harald Hansen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 33 Oslo, Tlf: 97

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Om todelt konjunkturforløp Hele den petroleumsrelaterte verdikjeden drives av høye oljepriser / investeringer som

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Norske offshoreleverandører og virkemiddelapparatet. Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 24. september 2006

Norske offshoreleverandører og virkemiddelapparatet. Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 24. september 2006 Norske offshoreleverandører og virkemiddelapparatet Erik W. Jakobsen Managing Partner Menon Rapport levert 24. september 2006 1 Rapportens innhold 1. Fakta om undersøkelsen 2. Populasjonen: Norske offshoreleverandører

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

FoU som drivkraft i byggenæringen Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

FoU som drivkraft i byggenæringen Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI FoU som drivkraft i byggenæringen Professor Handelshøyskolen BI Byggekostnadsprogrammet Oslo Plaza, 04.02.10 FoU som drivkraft i byggenæringen Disposisjon BAE næringen er en av våre største og mest betydningsfulle

Detaljer

Norsk maritim verdiskaping 2009

Norsk maritim verdiskaping 2009 RAPPORT FOR MARITIMT FORUM Norsk maritim verdiskaping 2009 Vital næring i turbulente tider Menon-rapport nr 4 2011 Innhold Forord... 3 1. Datagrunnlag og metodikk... 4 Definisjon av næringen endringer

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer