INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14"

Transkript

1 05

2 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper 24 Noter til regnskapet 26 Segmentinformasjon monopolvirksomhet 37 Revisors beretning 39 SKS Produksjon AS 40 SKS KraftSalg AS 46 SKS Nett AS 48 SKS Eiendom AS 50 Nord-Norsk Vindkraft AS 52 Salten Nettjenester AS 54 Salten Bredbånd AS 56 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58 English summary 60 Profit and Loss Account Balance sheet 62 3

3 KORT OM SKS - KONSERNET HISTORIKK Salten Kraftsamband AS (SKS) ble den 6. mars 2003 fisjonert i 3 nye selskaper. Datterselskapene er eid av nydannet morselskap. Det gamle selskapet SKS fortsetter som produksjonsselskap, men har endret navn til SKS Produksjon AS. Den 2. juni 2003 ble det foretatt en rettet emisjon i SKS Produksjon AS mot Norsk Hydro Produksjon as som satte inn sine andeler/eiendeler i Sundsfjord Kraftlag ANS som tinginnskudd. V I S K A P E R L Y S, V A R M E O G H Y G G E I N O R S K E H J E M ORGANISASJONSFORM Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner og energiselskap i Nordland fylke samt Energi E2 A/S. Selskapet er morselskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som eier datterselskapene SKS Produksjon AS (79,8%), SKS Nett AS, SKS KraftSalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier helt eller delvis datterselskapene Salten Bredbånd AS, Salten Nettjenester AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS samt direkte og indirekte Nord-Norsk Vindkraft AS. VIRKSOMHETENS ART Konsernet driver produksjon av elektrisk energi, overføringsanlegg på 132, 66 og 22 kv - nivå, samt nedtransformering til 22 og 11 kv i våre transformatorstasjoner og nedtransformering til lavspent. I tillegg deltar konsernet i markedet med kjøp og salg av kraft, herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet bygger ut fiberbasert bredbånd og leverer tjenester innenfor digitalt TV, internett og IP-telefoni flere steder i Nord-Norge. Konsernet tilbyr også datatjenester til elverker og andre kunder i området samt diverse andre bygg- og vedlikeholdstjenester til elverker i og utenfor regionen. KONSERNETS HOVEDKONTOR Besøksadresse: Eliasbakken 7, Fauske. Postadresse: 8205 Fauske. Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO MVA E-post: 4

4 Salten Kraftsamband AS aksjonærer pr : Kl. A: Bodø kommune aksjer à kr ,- kr ,91 % Kl. B: Fauske kommune aksjer à kr ,- kr ,61 % Kl. D: Narvik Energi AS aksjer à kr ,- kr ,71 % Kl. E: Skjerstad Kraftlag A/L *) aksjer à kr ,- kr ,26 % Kl. F: Energi E2 A/S aksjer à kr ,- kr ,00 % Kl. G: Sjøfossen Energi AS aksjer à kr ,- kr ,80 % Kl. I: Rødøy Lurøy Kraftverk AS aksjer à kr ,- kr ,70 % I alt aksjer à kr ,- kr ,00 % *) Aksjene er i januar 2006 solgt til BDF Energi AS, men salget er foreløpig ikke INNHOLD godkjent av styret i det et er strid om det er forkjøpsrett til aksjene. NØKKELTALL KONSERN ØKONOMI (mill. kr.) år 2005 år 2004 RENTABILITET (før skatt) år 2005 år 2004 Driftsresultat 200, Totalkapital- rentabilitet 6,7% 7,1% Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat-/ Overskuddsgrad SOLIDITET/ LIKVIDITET Rentedekningsgrad år 2005 år ,0 18,8 15,0% 16,4% Egenkapitalandel 83,9% 85,1% 105, Egenkapital- rentabilitet 7,6% 8,0% Likviditetsgrad 2 1,5 1,4 5

5 KONSERNSTRUKTUR SALTEN KRAFTSAMBAND SKS Produksjon AS SKS Nett AS SKS KraftSalg AS SKS Eiendom AS Nord-Norsk Vindkraft AS Salten Nettjenester AS Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Salten Bredbånd AS Oversikten over konsernets organisering viser datterselskapene under konsernmor. SKS Produksjon AS er eid med 79,8 %, de øvrige 100 % eid. SKS Eiendom AS eier SNT 100 %, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58,03 %, Salten Bredbånd AS 51 % og Nord-Norsk Vindkraft AS direkte og indirekte 60,1%. 6

6 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er sammensatt av representanter fra aksjonærene, inntil 20 stemmer/møtende representanter. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden. STYRET Styret i 2005 har bestått av 11 medlemmer, herav 3 fra de ansatte. Hver aksjonærklasse utpeker ett styremedlem, dog skal Bodø kommune utpeke 2 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Formann: Perry Strømdal Nestformann: Eivind Undrum Jacobsen Styremedlemmer: Torgeir Beldo Jim Jakobsen Olaf Larsen Arne Lorentsen Odd Emil Ingebrigtsen Gunnar Myrstad Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen V I S K A P E R L Y S, V A R M E O G H Y G G E I N O R S K E H J E M 7

7 TING TAR TID De 3 T er viser oss ofte at det fortsatt er sånn at ting ikke kommer så lett til oss som vi skulle ønske, det være seg i arbeidslivet som i livet ellers. Jeg har i en årrekke påpekt behovet for restrukturering, om fusjoner, om behovet for større regionale selskap, om eierstrategier, om myndighetsforhold (hjemfallsinstitutt, skatteproblematikk, nettøkonomi og andre viktige rammebetingelser), utdannelse og rekruttering av nye medarbeidere og mange andre forhold. Jeg skulle så gjerne ha sett positive resultater tidligere enn hva tilfellet ofte er! Samtidig er det både riktig og rettferdig å vise til at ting skjer og at det uansett går i riktig retning, men det tar tid! Det kan nok være at undertegnede er noe mer utålmodig enn andre i enkelte av disse spørsmålene og at dette preger meg i mitt arbeid med dette. Vi er jo del av et samfunn som får mindre og mindre tid, til tross for mange innretninger som skulle hjelpe oss å få bedre tid! Kanskje skal vi bremse litt opp og gi oss selv og andre litt mer pusterom og allikevel se at vi får ting til, selv om det tar noe mer tid? Piet Hein laget en gang et lite dikt som han kalte Hastma. En tidssygdom og som lyder slik: Vi fylder tiden tæt med hast og flid og bruger livet til at spare tid. Men når med tiden livets tid er faret - hvor har vi så den tid som vi har sparet? 2005 ble i sum et godt år for konsernet, både m.h.t. produksjon og økonomi. Vi styrket oss innenfor vårt hovedvirksomhetsområde produksjon, driftet regionalnettet godt, betjente våre kraftkunder på en utmerket måte samtidig som vi fikk mange nye, utførte krevende entreprenøroppdrag i landsdelen, skapte nye teknologiske muligheter for lokalsamfunnene i Salten gjennom Salten Bredbånd, la grunnen for storstilt satsing innenfor nye fornybare energikilder og betjente kommuner og innbyggere i konsesjonsområdet til Rødøy-Lurøy Kraftverk på en god måte. Kort og godt: det meste gikk på skinner! At de økonomiske resultatene innen de ulike virksomhetsområdene varierer en god del skal anspore oss til ytterligere innsats for forbedringer, vi skal anstrenge oss enda mer for å levere enda bedre tjenester og produkter, både kvantitativt og kvalitativt, og vi skal ta enda bedre vare på den viktigste ressursen vi har: de ansatte. I 2005 kom vi skikkelig i gang med samarbeidet med Nord-Norsk Lederutvikling, i en prosess som skal høyne kvaliteten på hele organisasjonen. Spennende og utviklende har det vært, og fortsatt har vi mye igjen å jobbe med! Slik jeg oppfatter det har våre medarbeidere hilst dette arbeidet velkommen og de deltar med liv og lyst dette tegner bra! 8

8 I pakt med hva jeg har sagt om de 3 T er over skal jeg ikke si så mye om restruktureringsarbeidet i Salten. Jeg konstaterer at noe har skjedd, et gammelt selskap er solgt til et nytt og dét er dét! Fortsatt tror jeg at det riktige vil være større regionale enheter og jeg mener så absolutt at SKS skal ha en rolle i arbeidet med dette! Så må vi bare ta tiden til hjelp og regne med at vi får det til. Positive signaler fra det sentrale Norge om økt satsing i nord hilser vi velkommen. I så måte er det gledelig at Staten satser store penger på vekst i næringslivet i Nord-Norge. Det tar SKS et medansvar for og en aktiv rolle i; det er fremtidens kunder vi snakker om! Når noen eier et selskap er det viktig at disse er fornøyd med selskapets virksomhet og resultater, det være seg om dette gjelder avkastning, arbeidsplasser, nyskaping eller annet. SKS vil fortsatt bestrebe seg på å oppfylle eiernes forventninger! På samme måte som med satsing på det økonomiske feltet er vi også levende opptatt av hvilke utdanningsmuligheter som blir den oppvoksende slekt til del, særlig innenfor våre virksomhetsområder. Derfor er vi en viktig og sentral aktør i arbeidet med å få til et nytt universitet i Nordland, lokalisert til Bodø. Videre støtter vi aktivt arbeidet knyttet til Høgskolen i Narvik og den teknologiske utdanningen der. Vi deltar også i et traineeprogram i samarbeid med andre bedrifter i Salten. Det er fremtidens ansatte vi snakker om! Vi glemmer ikke vårt ansvar for lokalsamfunnene oppe i alt arbeidet med de store linjer. Således er SKS en viktig medspiller for en rekke lag og foreninger i hele regionen. Dette gjelder organisasjoner som arbeider innen et vidt spekter, som kultur, idrett, humanitært arbeid m.m. Det er vår felles sosiale arena vi snakker om! Samlet forsøker alle vi som er en del av SKS-konsernet hver dag å leve opp til vår visjon: VI SKAPER LYS, VARME OG HYGGE I NORSKE HJEM De ansatte, styret og eierne takkes for et godt samarbeide i året som gikk. Leif Finsveen konsernsjef 9

9 STYRETS BERETNING 2005 STYRETS BERETNING 2005 GENERELT Konsernet Salten Kraftsamband AS er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft SF. Konsernets samlede middelproduksjon er ca GWh per år. Året 2005 har i hovedsak vært preget av ordinær drift, dog med noen etterslep etter omorganiseringen. Generelt har driften fungert uten større problemer og konsernets økonomiske resultat må karakteriseres som tilfredsstillende. Det er likevel enkelte datterselskaper som har slitt med noe svake resultater som delvis var forutsett. Konsernets visjon Vi skaper lys, varme og hygge i norske hjem er gjennom året ivaretatt på en god måte i alle selskapene gjennom stabile leveranser av produkter og tjenester. Med basis er konsernets aktiviteter fra kraftproduksjon, overføring, entreprenørtjenester, kraftsalg og levering av internett, TV og IP-telefoni mener vi å ha dekning for dette utsagnet. Driftsmessig har det ikke vært hendelser av uvanlig betydning. Kraftproduksjonen tilhørende SKS Produksjon AS ble over middelproduksjonen og gode priser bidro til et godt resultat. Dog skal det bemerkes at høye skatter, med marginalsats på 55 %, reduserer disponibelt resultat. Resultatet til SKS Nett AS ble også godt og for SKS KraftSalg AS ble det som forventet. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som er vertikalintegrert, fikk også et godt år for produksjonsenheten, men for svakt på nettvirksomheten. For entreprenørselskapet Salten Nettjenester AS ble det et svakt resultat. For de øvrige selskapene ble det som forventet. 10

10 STYRETS BERETNING 2005 KONSERNET ETABLERING Ved etablering av nytt morselskap ble eiendelene verdsatt til markedsverdi. I den forbindelse er det foretatt en merverdiberegning ved etablering av morselskapet som beløper seg til 1,475 mrd. kr. Kraftverkenes verdi i konsernregnskapet ble økt med dette beløp samtidig som konsernets fond også ble endret tilsvarende. Økte anleggsverdier avskrives over 50 år og avskrivingen resultatføres i konsernet. KONSERNETS ÅRSRESULTAT FOR 2005 Konsernets regnskapsresultat ble akseptabelt og viser stabil inntjening. Prissikret kvantum medførte at salgsinntektene ble noe lavere enn grunnlaget for grunnrenteinntekten, noe som igjen medførte grunnrenteskatt av en ikke realisert inntekt. Flere kraftverker er kommet i grunnrenteposisjon etter hvert som akkumulert negativ grunnrenteinntekt er benyttet. I tillegg reduserer avskrivninger på merverdier resultatet med ca. 29 mill. kr. Konsernregnskapet viser en omsetning på 703,1 mill. kr., driftskostnader på 502,3 mill. kr. og driftsresultat på 200,8 mill. kr. Ordinært resultat før skatt er på 203,1 mill. kr. Skattekostnaden er på 97 mill. kr. og resultat etter skatt er på 106,1 mill. kr. BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 654,7 mill. kr. Av dette er aksjekapitalen på 102,3 mill. kr., egne aksjer -1,7 og konsernets fond er på 2 082,7 mill. kr. Minoritetene er på 471,4 mill. kr. Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 396,0 mill. kr., herav bundet til skattetrekk og sikkerhet mot Nord Pool Clearing 23,9 mill. kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 173,6 mill kr. Det er ikke oppstått forhold etter regnskapsavslutningen som etter styrets mening påvirker vurderingen av konsernets stilling. 11

11 STYRETS BERETNING 2005 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhetsforhold en prioritert og integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Selskapene legger stor vekt på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø med inspirerende arbeidsoppgaver for alle ansatte, hvor trivsel på arbeidsplassen er en viktig og motiverende faktor. En klimaundersøkelse gjennomført i forbindelse med en pågående organisasjons- og lederutviklingsprosess i regi av Nord-Norsk Lederutvikling, bekrefter at klimaet i konsernet stort sett er godt. Styret vurderer derfor konsernets arbeidsmiljø til å være tilfredsstillende. HELSE Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker ansvarliggjøres i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Til å bistå har konsernet en koordinerende verne- og helsetjeneste (HMS-tjenesten) i stab som er bygd opp og utøver sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMSarbeid. Konsernet hadde i 2005 et totalt sykefravær på 6,22%, herav langtidsfravær (>16 dager) på 4,59 %. Korttidsfraværet (< 3 dager) var på 0,81 %, noe som kan gi indikasjon på et godt arbeidsmiljø. 12

12 STYRETS BERETNING 2005 MILJØ I Salten Kraftsamband AS betraktes forurensninger og avfall som ressurser på avveie. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet genererer. Forøvrig representerer ikke vår virksomhet vesentlig forurensing av det ytre miljø, men bidrar derimot positivt idet vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser. Alt avfall kildesorteres og leveres til de respektive private og offentlige avfallsaktører. SIKKERHET Salten Kraftsamband AS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. I 2005 ble det registrert 1 yrkesskade i konsernet. Det er i konsernet gjennomført et omfattende arbeid med systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser innen alle områder som omfattes av HMS-lovgivningen, energi og vassdragslovene inkludert. Arbeidet fortsetter i

13 STYRETS BERETNING 2005 MORSELSKAPET Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet. Selskapet eier aksjer i datterselskapene SKS Produksjon AS (79,8%), SKS Nett AS, SKS KraftSalg AS og SKS Eiendom AS. I morselskapet er foruten konsernledelsen også plassert konsernets stabsfunksjoner innenfor økonomi, personal og IT-virksomhet. I tillegg til å betjene konsernet ytes også tjenester utad til elverk, kommuner og andre kunder. Ved fisjonen hadde det gamle selskapet kraftkontrakter utover sikret kraftproduksjon. Disse ble ved fisjonen i 2003 lagt over til handelsselskapet SKS KraftSalg AS. Etter fisjonen har morselskapet stillet sikkerhet overfor handelsselskapet for riktig oppfyllelse av kontrakter inngått før og etter fisjonen. Morselskapets tjenester fra stabsavdelingene er i hovedsak kostbaserte. Foruten minoritetseierne i datterselskapene er konsernets øvrige eiere representert ved sine aksjeposter i morselskapet. Det vil derfor være morselskapet som evt. betjener morselskapets eiere med utbytte. Morselskapet må først motta inntekter fra datterselskapene for deretter å utdele utbytte. Ved stiftelsen ble kapitalen utover aksjekapitalen lagt til overkursfondet og er dermed bundet egenkapital. ÅRSRESULTAT 2005 Årets omsetning var på 25,5 mill. kr. Etter fradrag for driftskostnader på 26,8 mill. kr. blir driftsresultatet på -1,3 mill. kr. Netto finansinntekter var 91,8 mill. kr. Skatt på ordinært resultat utgjør 0,3 mill. kr. Resultat etter skatt er 90,1 mill. kr. Balansens eiendeler består av sum anleggsmidler på 2 301,1 mill. kr. og omløpsmidler på 114,8 mill. kr. Egenkapitalen er på 2 268,2 mill. kr., langsiktig gjeld utgjør 56,2 mill. kr. og kortsiktig gjeld 91,5 mill. kr. 14

14 STYRETS BERETNING 2005 REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for konsernets stilling og resultat. Under gitte regnskapsprinsipper medfører periodiseringer og porteføljeendringer at regnskapsresultatet for noen datterselskaper vil kunne variere betydelig fra år til år og påvirke morselskapets resultat. FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING Det er ingen forhold oppstått etter regnskapsårets avslutning som endrer selskapets stilling og soliditet. FORTSATT DRIFT Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapet har finansielle anleggsmidler av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. Kredittrisiko Selskapets kunder er i all hovedsak konserninterne. Kreditrisikoen vurderes som lav. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. LIKESTILLING Styret har 11 medlemmer alle menn. Selskapet hadde pr fast ansatte hvorav 12 kvinner og 15 menn. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger/ansvarsområder. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål blant de ansatte tilfredsstillende ivaretatt, men det er et ønske om kvinnelig representasjon i styrende organer. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Styret foreslår at morselskapets resultat disponeres slik: Avsatt til utbytte kr ,- Overført til fri egenkapital kr ,- 15

15 16 05

16 Fauske, den 19. april 2006 Styret pr. 19. april 2005: Eivind Undrum Jacobsen Styrets nestformann Perry Strømdal Styrets formann Leif Finsveen Konsernsjef Torgeir Beldo Jim Jakobsen Arne Lorentsen Olaf Larsen Roald Amundsen Per Arne Mathisen Gunnar Myrstad Odd Emil Ingebrigtsen Cato Lund 17

17 18 05R EGNSKAP

18 RESULTATREGNSKAP Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER: 0 0 1, 2 Energi/overføringsinntekter Andre inntekter Inntekter v/salg av aktivert utstyr SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 0 0 Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler Kraftkjøp, nettleie Øvrige varekostnader Lønns- og personalkostnader Ordinære avskrivinger Andre produksjons- og adm. kostn Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER: Rente- og andre finansinntekter Andre finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Aksjeutbytte Rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Ekstraordinære inntekt Ekstraordinære kostnader Skatt på ekstraordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresse KONSERNETS ÅRSRESULTAT Avsatt til utbytte 0 0 Mottatt konsernbidrag Avsatt/overført til/fra annen egenkapital SUM 19

19 BALANSE Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Fallrettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Grunnervervelser Bygninger inkl. boliger Kraftverk Linjer og trafostasjoner Anlegg under utførelse Transportmidler Inventar og utstyr Datautstyr, samband Fiberkabler Lagerbeholdning Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer Aksjer og andeler datterselskaper Investering i aksjer og andeler Investering i tilknyttet selskap Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer: Kundefordringer Fordringer til selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Andre finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

20 BALANSE Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 1000,-) Overkurs 20 Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital 18 Konsernets fond Sum opptjent egenkapital Minoritetsandeler Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 0 0 Langsiktig gjeld: Obligasjonslån Lån kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

21 Fauske, den 19. april 2006 Eivind Undrum Jacobsen Styrets nestformann Perry Strømdal Styrets formann Leif Finsveen Konsernsjef Torgeir Beldo Jim Jakobsen Arne Lorentsen Olaf Larsen Per Arne Mathisen Gunnar Myrstad Cato Lund Roald Amundsen Odd Emil Ingebrigtsen 22

22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i 1000 kr. Salten Kraftsamband AS Konsernet LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Økt egenkapital ved direkteposteringer Økt minoritetsandel Investert i varige driftsmidler Fritak dokument avgift Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer Kjøp av aksjer Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Endring av egenkapital Nedbetaling av gammel gjeld Opptak av nye lån Utbetalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansieringen Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet framkommer slik: Resultat før skattekostnad Bidrag til Høgskolen i Bodø Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Realisert tap på datterselskap Betalte skatter Tilført fra årets virksomhet

23 REGNSKAPSPRINSIPPER MORSELSKAPETS REGNSKAP Salten Kraftsamband AS er morselskapet i konsernet og årsregnskapet består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet viser morselskapets økonomiske stilling og resultat for dette selskapet isolert. KONSERNREGNSKAPET Konsernregnskapet omfatter Salten Kraftsamband AS som eier 79,8 % av aksjene i SKS Produksjon AS, 100 % av aksjene i SKS Nett AS, SKS KraftSalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier 100 % av aksjene i Salten Nettjenester AS, 58,03 % av aksjene i Rødøy Lurøy Kraftverk AS, 51 % av aksjene i Salten Bredbånd AS og direkte og indirekte 60,1 % av aksjene i Nord Norsk Vindkraft AS, jfr. oversikt i note 12. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en enhet. Alle interne transaksjoner samt gjeld og tilgodehavende mellom mor- og datterselskaper er eliminert. Minoritetsinteressene angir den andel minoritetseierne har av datterselskapenes egenkapital. Aksjer og andeler i tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. SÆRBESTEMMELSER NORD-SALTEN KRAFTLAG AL På grunn av SKS eiendom AS sitt spesielle eierforhold til 61,25 % av andelene i Nord Salten Kraftlag A/L (NSK) fra er ikke dette selskapet økonomisk betraktet som datterselskap og er heller ikke konsolidert. Kraftlaget har områdekonsesjon for Steigen, Hamarøy, Tysfjord og deler av Sørfold kommuner. Kraftlaget eier og driver 3 kraftstasjoner, samt overførings- og distribusjonsnettet i området. I henhold til bestemmelser i NSK s vedtekter og avtale har ikke SKS eiendomsrett til kraftlagets egenkapital opparbeidet før , idet tidligere andelseiere beholder retten til verdiene og forpliktelsene pr. dette tidspunkt. Derimot ansees SKS være deleier i verdier og forpliktelser som har oppstått etter Eierne har vært i forhandlinger med formål å omdanne NSK til aksjeselskap, eventuelt tilpasse vedtektene til kooperative prinsipper. I etterkant er SKS stevnet for retten av de kommunale eierne med formål å øke egen innflytelse. Saken ble behandlet i Hålogaland Lagmannsrett i februar 2006, hvor kommunene ikke fikk medhold. KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER Generelt er eiendeler av varig verdi klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer med forfall innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Avgrensningen mellom kort- og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfall. Aksjer i børsnoterte selskaper er klassifisert som anleggsmidler ut fra at det lå en langsiktig vurdering til grunn ved anskaffelse. AKSJER OG ANDELER Aksjer og andeler i andre selskaper er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er behandlet etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernet etter egenkapitalmetoden. 24

24 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Alle inntekter og kostnader er periodisert til det året inntekten eller kostnaden er opptjent eller forbrukt. Vedlikehold er kostnadsført når det påløper. Det er ikke foretatt avsetninger/kostnadsføring i 2005 for framtidige vedlikeholdskostnader. Aktivering foretas når påkostninger vesentlig forlenger anleggets levetid og/eller ytelse som påvirker inntjeningen. FORDRINGER Kundefordringer vurderes til pålydende og reduseres for eventuelle tapsavsetninger. LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning er vurdert til kostpris. ANLEGG OG AVSKRIVNINGER Investeringer i anlegg aktiveres til kostpris og avskrives lineært fra idriftsettelse. På grunn av forsert avskrivning av kraftverkene tidligere år, tilnærmet i takt med avdrag på lån, har selskapet fra og med 1995 redusert årlige avskrivninger slik at kraftverkene er nedskrevet i løpet av 40 år. Linjer og overføringsanlegg avskrives lineært over 35 år. EGET ARBEID PÅ INVESTERINGER Eget arbeid på investeringer aktiveres med timelønn tillagt andel driftstillegg. SKATTER Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftsomkostninger og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for en friinntekt beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for driftsmidler i produksjonen multiplisert med en normrente som fastsettes av departementet. Grunnrenten beregnes separat for hvert enkelt kraftverk. Det er ulik oppfatning i fagmiljøene av hvordan utsatt skattefordel vedr. grunnrente skal beregnes. Selskapet har derfor valgt å ikke ta inn utsatt skattefordel i regnskapet vedr. grunnrente. Negativ grunnrenteinntekt framføres skattemessig med rentesats fastsatt av departementet. Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. For det tilfellet at naturressursskatten overstiger fellesskatten fremføres ubenyttet naturressursskatt med rente og behandles regnskapsmessig som negativ midlertidig forskjell. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er i konsernregnskapet presentert netto. 25

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer