INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14"

Transkript

1 05

2 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper 24 Noter til regnskapet 26 Segmentinformasjon monopolvirksomhet 37 Revisors beretning 39 SKS Produksjon AS 40 SKS KraftSalg AS 46 SKS Nett AS 48 SKS Eiendom AS 50 Nord-Norsk Vindkraft AS 52 Salten Nettjenester AS 54 Salten Bredbånd AS 56 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58 English summary 60 Profit and Loss Account Balance sheet 62 3

3 KORT OM SKS - KONSERNET HISTORIKK Salten Kraftsamband AS (SKS) ble den 6. mars 2003 fisjonert i 3 nye selskaper. Datterselskapene er eid av nydannet morselskap. Det gamle selskapet SKS fortsetter som produksjonsselskap, men har endret navn til SKS Produksjon AS. Den 2. juni 2003 ble det foretatt en rettet emisjon i SKS Produksjon AS mot Norsk Hydro Produksjon as som satte inn sine andeler/eiendeler i Sundsfjord Kraftlag ANS som tinginnskudd. V I S K A P E R L Y S, V A R M E O G H Y G G E I N O R S K E H J E M ORGANISASJONSFORM Salten Kraftsamband AS er et aksjeselskap eid av kommuner og energiselskap i Nordland fylke samt Energi E2 A/S. Selskapet er morselskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som eier datterselskapene SKS Produksjon AS (79,8%), SKS Nett AS, SKS KraftSalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier helt eller delvis datterselskapene Salten Bredbånd AS, Salten Nettjenester AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS samt direkte og indirekte Nord-Norsk Vindkraft AS. VIRKSOMHETENS ART Konsernet driver produksjon av elektrisk energi, overføringsanlegg på 132, 66 og 22 kv - nivå, samt nedtransformering til 22 og 11 kv i våre transformatorstasjoner og nedtransformering til lavspent. I tillegg deltar konsernet i markedet med kjøp og salg av kraft, herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet bygger ut fiberbasert bredbånd og leverer tjenester innenfor digitalt TV, internett og IP-telefoni flere steder i Nord-Norge. Konsernet tilbyr også datatjenester til elverker og andre kunder i området samt diverse andre bygg- og vedlikeholdstjenester til elverker i og utenfor regionen. KONSERNETS HOVEDKONTOR Besøksadresse: Eliasbakken 7, Fauske. Postadresse: 8205 Fauske. Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO MVA E-post: 4

4 Salten Kraftsamband AS aksjonærer pr : Kl. A: Bodø kommune aksjer à kr ,- kr ,91 % Kl. B: Fauske kommune aksjer à kr ,- kr ,61 % Kl. D: Narvik Energi AS aksjer à kr ,- kr ,71 % Kl. E: Skjerstad Kraftlag A/L *) aksjer à kr ,- kr ,26 % Kl. F: Energi E2 A/S aksjer à kr ,- kr ,00 % Kl. G: Sjøfossen Energi AS aksjer à kr ,- kr ,80 % Kl. I: Rødøy Lurøy Kraftverk AS aksjer à kr ,- kr ,70 % I alt aksjer à kr ,- kr ,00 % *) Aksjene er i januar 2006 solgt til BDF Energi AS, men salget er foreløpig ikke INNHOLD godkjent av styret i det et er strid om det er forkjøpsrett til aksjene. NØKKELTALL KONSERN ØKONOMI (mill. kr.) år 2005 år 2004 RENTABILITET (før skatt) år 2005 år 2004 Driftsresultat 200, Totalkapital- rentabilitet 6,7% 7,1% Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat-/ Overskuddsgrad SOLIDITET/ LIKVIDITET Rentedekningsgrad år 2005 år ,0 18,8 15,0% 16,4% Egenkapitalandel 83,9% 85,1% 105, Egenkapital- rentabilitet 7,6% 8,0% Likviditetsgrad 2 1,5 1,4 5

5 KONSERNSTRUKTUR SALTEN KRAFTSAMBAND SKS Produksjon AS SKS Nett AS SKS KraftSalg AS SKS Eiendom AS Nord-Norsk Vindkraft AS Salten Nettjenester AS Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Salten Bredbånd AS Oversikten over konsernets organisering viser datterselskapene under konsernmor. SKS Produksjon AS er eid med 79,8 %, de øvrige 100 % eid. SKS Eiendom AS eier SNT 100 %, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 58,03 %, Salten Bredbånd AS 51 % og Nord-Norsk Vindkraft AS direkte og indirekte 60,1%. 6

6 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er sammensatt av representanter fra aksjonærene, inntil 20 stemmer/møtende representanter. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden. STYRET Styret i 2005 har bestått av 11 medlemmer, herav 3 fra de ansatte. Hver aksjonærklasse utpeker ett styremedlem, dog skal Bodø kommune utpeke 2 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Formann: Perry Strømdal Nestformann: Eivind Undrum Jacobsen Styremedlemmer: Torgeir Beldo Jim Jakobsen Olaf Larsen Arne Lorentsen Odd Emil Ingebrigtsen Gunnar Myrstad Cato Lund Per Arne Mathisen Roald Amundsen V I S K A P E R L Y S, V A R M E O G H Y G G E I N O R S K E H J E M 7

7 TING TAR TID De 3 T er viser oss ofte at det fortsatt er sånn at ting ikke kommer så lett til oss som vi skulle ønske, det være seg i arbeidslivet som i livet ellers. Jeg har i en årrekke påpekt behovet for restrukturering, om fusjoner, om behovet for større regionale selskap, om eierstrategier, om myndighetsforhold (hjemfallsinstitutt, skatteproblematikk, nettøkonomi og andre viktige rammebetingelser), utdannelse og rekruttering av nye medarbeidere og mange andre forhold. Jeg skulle så gjerne ha sett positive resultater tidligere enn hva tilfellet ofte er! Samtidig er det både riktig og rettferdig å vise til at ting skjer og at det uansett går i riktig retning, men det tar tid! Det kan nok være at undertegnede er noe mer utålmodig enn andre i enkelte av disse spørsmålene og at dette preger meg i mitt arbeid med dette. Vi er jo del av et samfunn som får mindre og mindre tid, til tross for mange innretninger som skulle hjelpe oss å få bedre tid! Kanskje skal vi bremse litt opp og gi oss selv og andre litt mer pusterom og allikevel se at vi får ting til, selv om det tar noe mer tid? Piet Hein laget en gang et lite dikt som han kalte Hastma. En tidssygdom og som lyder slik: Vi fylder tiden tæt med hast og flid og bruger livet til at spare tid. Men når med tiden livets tid er faret - hvor har vi så den tid som vi har sparet? 2005 ble i sum et godt år for konsernet, både m.h.t. produksjon og økonomi. Vi styrket oss innenfor vårt hovedvirksomhetsområde produksjon, driftet regionalnettet godt, betjente våre kraftkunder på en utmerket måte samtidig som vi fikk mange nye, utførte krevende entreprenøroppdrag i landsdelen, skapte nye teknologiske muligheter for lokalsamfunnene i Salten gjennom Salten Bredbånd, la grunnen for storstilt satsing innenfor nye fornybare energikilder og betjente kommuner og innbyggere i konsesjonsområdet til Rødøy-Lurøy Kraftverk på en god måte. Kort og godt: det meste gikk på skinner! At de økonomiske resultatene innen de ulike virksomhetsområdene varierer en god del skal anspore oss til ytterligere innsats for forbedringer, vi skal anstrenge oss enda mer for å levere enda bedre tjenester og produkter, både kvantitativt og kvalitativt, og vi skal ta enda bedre vare på den viktigste ressursen vi har: de ansatte. I 2005 kom vi skikkelig i gang med samarbeidet med Nord-Norsk Lederutvikling, i en prosess som skal høyne kvaliteten på hele organisasjonen. Spennende og utviklende har det vært, og fortsatt har vi mye igjen å jobbe med! Slik jeg oppfatter det har våre medarbeidere hilst dette arbeidet velkommen og de deltar med liv og lyst dette tegner bra! 8

8 I pakt med hva jeg har sagt om de 3 T er over skal jeg ikke si så mye om restruktureringsarbeidet i Salten. Jeg konstaterer at noe har skjedd, et gammelt selskap er solgt til et nytt og dét er dét! Fortsatt tror jeg at det riktige vil være større regionale enheter og jeg mener så absolutt at SKS skal ha en rolle i arbeidet med dette! Så må vi bare ta tiden til hjelp og regne med at vi får det til. Positive signaler fra det sentrale Norge om økt satsing i nord hilser vi velkommen. I så måte er det gledelig at Staten satser store penger på vekst i næringslivet i Nord-Norge. Det tar SKS et medansvar for og en aktiv rolle i; det er fremtidens kunder vi snakker om! Når noen eier et selskap er det viktig at disse er fornøyd med selskapets virksomhet og resultater, det være seg om dette gjelder avkastning, arbeidsplasser, nyskaping eller annet. SKS vil fortsatt bestrebe seg på å oppfylle eiernes forventninger! På samme måte som med satsing på det økonomiske feltet er vi også levende opptatt av hvilke utdanningsmuligheter som blir den oppvoksende slekt til del, særlig innenfor våre virksomhetsområder. Derfor er vi en viktig og sentral aktør i arbeidet med å få til et nytt universitet i Nordland, lokalisert til Bodø. Videre støtter vi aktivt arbeidet knyttet til Høgskolen i Narvik og den teknologiske utdanningen der. Vi deltar også i et traineeprogram i samarbeid med andre bedrifter i Salten. Det er fremtidens ansatte vi snakker om! Vi glemmer ikke vårt ansvar for lokalsamfunnene oppe i alt arbeidet med de store linjer. Således er SKS en viktig medspiller for en rekke lag og foreninger i hele regionen. Dette gjelder organisasjoner som arbeider innen et vidt spekter, som kultur, idrett, humanitært arbeid m.m. Det er vår felles sosiale arena vi snakker om! Samlet forsøker alle vi som er en del av SKS-konsernet hver dag å leve opp til vår visjon: VI SKAPER LYS, VARME OG HYGGE I NORSKE HJEM De ansatte, styret og eierne takkes for et godt samarbeide i året som gikk. Leif Finsveen konsernsjef 9

9 STYRETS BERETNING 2005 STYRETS BERETNING 2005 GENERELT Konsernet Salten Kraftsamband AS er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft SF. Konsernets samlede middelproduksjon er ca GWh per år. Året 2005 har i hovedsak vært preget av ordinær drift, dog med noen etterslep etter omorganiseringen. Generelt har driften fungert uten større problemer og konsernets økonomiske resultat må karakteriseres som tilfredsstillende. Det er likevel enkelte datterselskaper som har slitt med noe svake resultater som delvis var forutsett. Konsernets visjon Vi skaper lys, varme og hygge i norske hjem er gjennom året ivaretatt på en god måte i alle selskapene gjennom stabile leveranser av produkter og tjenester. Med basis er konsernets aktiviteter fra kraftproduksjon, overføring, entreprenørtjenester, kraftsalg og levering av internett, TV og IP-telefoni mener vi å ha dekning for dette utsagnet. Driftsmessig har det ikke vært hendelser av uvanlig betydning. Kraftproduksjonen tilhørende SKS Produksjon AS ble over middelproduksjonen og gode priser bidro til et godt resultat. Dog skal det bemerkes at høye skatter, med marginalsats på 55 %, reduserer disponibelt resultat. Resultatet til SKS Nett AS ble også godt og for SKS KraftSalg AS ble det som forventet. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som er vertikalintegrert, fikk også et godt år for produksjonsenheten, men for svakt på nettvirksomheten. For entreprenørselskapet Salten Nettjenester AS ble det et svakt resultat. For de øvrige selskapene ble det som forventet. 10

10 STYRETS BERETNING 2005 KONSERNET ETABLERING Ved etablering av nytt morselskap ble eiendelene verdsatt til markedsverdi. I den forbindelse er det foretatt en merverdiberegning ved etablering av morselskapet som beløper seg til 1,475 mrd. kr. Kraftverkenes verdi i konsernregnskapet ble økt med dette beløp samtidig som konsernets fond også ble endret tilsvarende. Økte anleggsverdier avskrives over 50 år og avskrivingen resultatføres i konsernet. KONSERNETS ÅRSRESULTAT FOR 2005 Konsernets regnskapsresultat ble akseptabelt og viser stabil inntjening. Prissikret kvantum medførte at salgsinntektene ble noe lavere enn grunnlaget for grunnrenteinntekten, noe som igjen medførte grunnrenteskatt av en ikke realisert inntekt. Flere kraftverker er kommet i grunnrenteposisjon etter hvert som akkumulert negativ grunnrenteinntekt er benyttet. I tillegg reduserer avskrivninger på merverdier resultatet med ca. 29 mill. kr. Konsernregnskapet viser en omsetning på 703,1 mill. kr., driftskostnader på 502,3 mill. kr. og driftsresultat på 200,8 mill. kr. Ordinært resultat før skatt er på 203,1 mill. kr. Skattekostnaden er på 97 mill. kr. og resultat etter skatt er på 106,1 mill. kr. BALANSE OG KAPITALSTRUKTUR Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 2 654,7 mill. kr. Av dette er aksjekapitalen på 102,3 mill. kr., egne aksjer -1,7 og konsernets fond er på 2 082,7 mill. kr. Minoritetene er på 471,4 mill. kr. Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 396,0 mill. kr., herav bundet til skattetrekk og sikkerhet mot Nord Pool Clearing 23,9 mill. kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 173,6 mill kr. Det er ikke oppstått forhold etter regnskapsavslutningen som etter styrets mening påvirker vurderingen av konsernets stilling. 11

11 STYRETS BERETNING 2005 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhetsforhold en prioritert og integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Selskapene legger stor vekt på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø med inspirerende arbeidsoppgaver for alle ansatte, hvor trivsel på arbeidsplassen er en viktig og motiverende faktor. En klimaundersøkelse gjennomført i forbindelse med en pågående organisasjons- og lederutviklingsprosess i regi av Nord-Norsk Lederutvikling, bekrefter at klimaet i konsernet stort sett er godt. Styret vurderer derfor konsernets arbeidsmiljø til å være tilfredsstillende. HELSE Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker ansvarliggjøres i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Til å bistå har konsernet en koordinerende verne- og helsetjeneste (HMS-tjenesten) i stab som er bygd opp og utøver sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMSarbeid. Konsernet hadde i 2005 et totalt sykefravær på 6,22%, herav langtidsfravær (>16 dager) på 4,59 %. Korttidsfraværet (< 3 dager) var på 0,81 %, noe som kan gi indikasjon på et godt arbeidsmiljø. 12

12 STYRETS BERETNING 2005 MILJØ I Salten Kraftsamband AS betraktes forurensninger og avfall som ressurser på avveie. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet genererer. Forøvrig representerer ikke vår virksomhet vesentlig forurensing av det ytre miljø, men bidrar derimot positivt idet vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser. Alt avfall kildesorteres og leveres til de respektive private og offentlige avfallsaktører. SIKKERHET Salten Kraftsamband AS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. I 2005 ble det registrert 1 yrkesskade i konsernet. Det er i konsernet gjennomført et omfattende arbeid med systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser innen alle områder som omfattes av HMS-lovgivningen, energi og vassdragslovene inkludert. Arbeidet fortsetter i

13 STYRETS BERETNING 2005 MORSELSKAPET Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet. Selskapet eier aksjer i datterselskapene SKS Produksjon AS (79,8%), SKS Nett AS, SKS KraftSalg AS og SKS Eiendom AS. I morselskapet er foruten konsernledelsen også plassert konsernets stabsfunksjoner innenfor økonomi, personal og IT-virksomhet. I tillegg til å betjene konsernet ytes også tjenester utad til elverk, kommuner og andre kunder. Ved fisjonen hadde det gamle selskapet kraftkontrakter utover sikret kraftproduksjon. Disse ble ved fisjonen i 2003 lagt over til handelsselskapet SKS KraftSalg AS. Etter fisjonen har morselskapet stillet sikkerhet overfor handelsselskapet for riktig oppfyllelse av kontrakter inngått før og etter fisjonen. Morselskapets tjenester fra stabsavdelingene er i hovedsak kostbaserte. Foruten minoritetseierne i datterselskapene er konsernets øvrige eiere representert ved sine aksjeposter i morselskapet. Det vil derfor være morselskapet som evt. betjener morselskapets eiere med utbytte. Morselskapet må først motta inntekter fra datterselskapene for deretter å utdele utbytte. Ved stiftelsen ble kapitalen utover aksjekapitalen lagt til overkursfondet og er dermed bundet egenkapital. ÅRSRESULTAT 2005 Årets omsetning var på 25,5 mill. kr. Etter fradrag for driftskostnader på 26,8 mill. kr. blir driftsresultatet på -1,3 mill. kr. Netto finansinntekter var 91,8 mill. kr. Skatt på ordinært resultat utgjør 0,3 mill. kr. Resultat etter skatt er 90,1 mill. kr. Balansens eiendeler består av sum anleggsmidler på 2 301,1 mill. kr. og omløpsmidler på 114,8 mill. kr. Egenkapitalen er på 2 268,2 mill. kr., langsiktig gjeld utgjør 56,2 mill. kr. og kortsiktig gjeld 91,5 mill. kr. 14

14 STYRETS BERETNING 2005 REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for konsernets stilling og resultat. Under gitte regnskapsprinsipper medfører periodiseringer og porteføljeendringer at regnskapsresultatet for noen datterselskaper vil kunne variere betydelig fra år til år og påvirke morselskapets resultat. FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPSÅRETS AVSLUTNING Det er ingen forhold oppstått etter regnskapsårets avslutning som endrer selskapets stilling og soliditet. FORTSATT DRIFT Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Selskapet har finansielle anleggsmidler av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. Kredittrisiko Selskapets kunder er i all hovedsak konserninterne. Kreditrisikoen vurderes som lav. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. LIKESTILLING Styret har 11 medlemmer alle menn. Selskapet hadde pr fast ansatte hvorav 12 kvinner og 15 menn. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger/ansvarsområder. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål blant de ansatte tilfredsstillende ivaretatt, men det er et ønske om kvinnelig representasjon i styrende organer. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Styret foreslår at morselskapets resultat disponeres slik: Avsatt til utbytte kr ,- Overført til fri egenkapital kr ,- 15

15 16 05

16 Fauske, den 19. april 2006 Styret pr. 19. april 2005: Eivind Undrum Jacobsen Styrets nestformann Perry Strømdal Styrets formann Leif Finsveen Konsernsjef Torgeir Beldo Jim Jakobsen Arne Lorentsen Olaf Larsen Roald Amundsen Per Arne Mathisen Gunnar Myrstad Odd Emil Ingebrigtsen Cato Lund 17

17 18 05R EGNSKAP

18 RESULTATREGNSKAP Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER: 0 0 1, 2 Energi/overføringsinntekter Andre inntekter Inntekter v/salg av aktivert utstyr SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 0 0 Beholdningsendring egentilvirk.anleggsmidler Kraftkjøp, nettleie Øvrige varekostnader Lønns- og personalkostnader Ordinære avskrivinger Andre produksjons- og adm. kostn Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER: Rente- og andre finansinntekter Andre finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Aksjeutbytte Rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Ekstraordinære inntekt Ekstraordinære kostnader Skatt på ekstraordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresse KONSERNETS ÅRSRESULTAT Avsatt til utbytte 0 0 Mottatt konsernbidrag Avsatt/overført til/fra annen egenkapital SUM 19

19 BALANSE Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Fallrettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Grunnervervelser Bygninger inkl. boliger Kraftverk Linjer og trafostasjoner Anlegg under utførelse Transportmidler Inventar og utstyr Datautstyr, samband Fiberkabler Lagerbeholdning Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer Aksjer og andeler datterselskaper Investering i aksjer og andeler Investering i tilknyttet selskap Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer: Kundefordringer Fordringer til selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Andre finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

20 BALANSE Salten Kraftsamband AS Konsernet NOTER Beløp i 1000 kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 1000,-) Overkurs 20 Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital 18 Konsernets fond Sum opptjent egenkapital Minoritetsandeler Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 0 0 Langsiktig gjeld: Obligasjonslån Lån kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

21 Fauske, den 19. april 2006 Eivind Undrum Jacobsen Styrets nestformann Perry Strømdal Styrets formann Leif Finsveen Konsernsjef Torgeir Beldo Jim Jakobsen Arne Lorentsen Olaf Larsen Per Arne Mathisen Gunnar Myrstad Cato Lund Roald Amundsen Odd Emil Ingebrigtsen 22

22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i 1000 kr. Salten Kraftsamband AS Konsernet LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre kortsiktige poster Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Økt egenkapital ved direkteposteringer Økt minoritetsandel Investert i varige driftsmidler Fritak dokument avgift Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer Kjøp av aksjer Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Endring av egenkapital Nedbetaling av gammel gjeld Opptak av nye lån Utbetalt utbytte Netto likviditetsendring fra finansieringen Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet framkommer slik: Resultat før skattekostnad Bidrag til Høgskolen i Bodø Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Realisert tap på datterselskap Betalte skatter Tilført fra årets virksomhet

23 REGNSKAPSPRINSIPPER MORSELSKAPETS REGNSKAP Salten Kraftsamband AS er morselskapet i konsernet og årsregnskapet består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet viser morselskapets økonomiske stilling og resultat for dette selskapet isolert. KONSERNREGNSKAPET Konsernregnskapet omfatter Salten Kraftsamband AS som eier 79,8 % av aksjene i SKS Produksjon AS, 100 % av aksjene i SKS Nett AS, SKS KraftSalg AS og SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS eier 100 % av aksjene i Salten Nettjenester AS, 58,03 % av aksjene i Rødøy Lurøy Kraftverk AS, 51 % av aksjene i Salten Bredbånd AS og direkte og indirekte 60,1 % av aksjene i Nord Norsk Vindkraft AS, jfr. oversikt i note 12. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når konsernselskapene betraktes som en enhet. Alle interne transaksjoner samt gjeld og tilgodehavende mellom mor- og datterselskaper er eliminert. Minoritetsinteressene angir den andel minoritetseierne har av datterselskapenes egenkapital. Aksjer og andeler i tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. SÆRBESTEMMELSER NORD-SALTEN KRAFTLAG AL På grunn av SKS eiendom AS sitt spesielle eierforhold til 61,25 % av andelene i Nord Salten Kraftlag A/L (NSK) fra er ikke dette selskapet økonomisk betraktet som datterselskap og er heller ikke konsolidert. Kraftlaget har områdekonsesjon for Steigen, Hamarøy, Tysfjord og deler av Sørfold kommuner. Kraftlaget eier og driver 3 kraftstasjoner, samt overførings- og distribusjonsnettet i området. I henhold til bestemmelser i NSK s vedtekter og avtale har ikke SKS eiendomsrett til kraftlagets egenkapital opparbeidet før , idet tidligere andelseiere beholder retten til verdiene og forpliktelsene pr. dette tidspunkt. Derimot ansees SKS være deleier i verdier og forpliktelser som har oppstått etter Eierne har vært i forhandlinger med formål å omdanne NSK til aksjeselskap, eventuelt tilpasse vedtektene til kooperative prinsipper. I etterkant er SKS stevnet for retten av de kommunale eierne med formål å øke egen innflytelse. Saken ble behandlet i Hålogaland Lagmannsrett i februar 2006, hvor kommunene ikke fikk medhold. KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER Generelt er eiendeler av varig verdi klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler og fordringer med forfall innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Avgrensningen mellom kort- og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfall. Aksjer i børsnoterte selskaper er klassifisert som anleggsmidler ut fra at det lå en langsiktig vurdering til grunn ved anskaffelse. AKSJER OG ANDELER Aksjer og andeler i andre selskaper er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er behandlet etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernet etter egenkapitalmetoden. 24

24 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Alle inntekter og kostnader er periodisert til det året inntekten eller kostnaden er opptjent eller forbrukt. Vedlikehold er kostnadsført når det påløper. Det er ikke foretatt avsetninger/kostnadsføring i 2005 for framtidige vedlikeholdskostnader. Aktivering foretas når påkostninger vesentlig forlenger anleggets levetid og/eller ytelse som påvirker inntjeningen. FORDRINGER Kundefordringer vurderes til pålydende og reduseres for eventuelle tapsavsetninger. LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning er vurdert til kostpris. ANLEGG OG AVSKRIVNINGER Investeringer i anlegg aktiveres til kostpris og avskrives lineært fra idriftsettelse. På grunn av forsert avskrivning av kraftverkene tidligere år, tilnærmet i takt med avdrag på lån, har selskapet fra og med 1995 redusert årlige avskrivninger slik at kraftverkene er nedskrevet i løpet av 40 år. Linjer og overføringsanlegg avskrives lineært over 35 år. EGET ARBEID PÅ INVESTERINGER Eget arbeid på investeringer aktiveres med timelønn tillagt andel driftstillegg. SKATTER Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftsomkostninger og skattemessige avskrivninger. Det er videre fradrag for en friinntekt beregnet av gjennomsnittlig inn- og utgående skattemessige verdier for driftsmidler i produksjonen multiplisert med en normrente som fastsettes av departementet. Grunnrenten beregnes separat for hvert enkelt kraftverk. Det er ulik oppfatning i fagmiljøene av hvordan utsatt skattefordel vedr. grunnrente skal beregnes. Selskapet har derfor valgt å ikke ta inn utsatt skattefordel i regnskapet vedr. grunnrente. Negativ grunnrenteinntekt framføres skattemessig med rentesats fastsatt av departementet. Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. For det tilfellet at naturressursskatten overstiger fellesskatten fremføres ubenyttet naturressursskatt med rente og behandles regnskapsmessig som negativ midlertidig forskjell. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er i konsernregnskapet presentert netto. 25

KORT OM SKS - KONSERNET

KORT OM SKS - KONSERNET ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 1 KORT OM SKS - KONSERNET HISTORIKK Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som et linjeselskap i 1956, og ble ved fusjonen i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

KORT OM SKS - KONSERNET

KORT OM SKS - KONSERNET ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 1 KORT OM SKS - KONSERNET HISTORIKK (SKS) ble den 6. mars 2003 fisjonert i 3 nye selskaper. Datterselskapene er eid av nydannet morselskap. Det gamle selskapet SKS fortsetter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Vi skal være en lagspiller som bidrar til lokal verdiskapning med lys og varme inn i fremtiden.

Vi skal være en lagspiller som bidrar til lokal verdiskapning med lys og varme inn i fremtiden. Årsrapport 2009 Nord-Norsk Småkraft AS ble etablert i 2006 med forretningsadresse på Fauske. Vårt markedsområde er hele Nord-Norge, og vi er etablert geografisk gjennom våre eiere i de forskjellige regionene.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer