revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING"

Transkript

1 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven

2 PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile sammen i bankvesenet st~rre forandringer 09 averraskelser enn vi kan tenke ass i dag, bade pa den positive 09 negative side. Atter et arsoppgj0r er brakt i havn, 1kke aile 1 like trygg havn, men tross alt banken tjener penger, bankene har vist at de bade kan 09 vii omstille seg. Men en annen side skyter fart 09 blir snart like belastende for banken som tap pa engasjementer, nemlig aile de "sprukne kar" som ne kommer fram i dagen i vare organisasjoner. Dette f~rer ikke bare til tap i kroner 09 rer, men det sam verre er, bankene taper rename 09 anseelse utad. Bankene har ikke lov til 09 se "lett" pa denne utviklingen. Har vi i var iver for utadrettethet ikke prioritert h09t nok bankens indre liv? Har vi organisasjoner og kulturer i bankene som legger forholdene til rette for "sprukne kar"? Skal det gj0res en god jobb ute, rna det f0rst fungere inne. Hva kan vi som revisorer bidra med? Hvilken markedsf0ring f rer vi i var organisasjon, stiller vi vare kvaliteter til disposisjon pa en slik mate at bankene har det redskapet vi skal va!re? Skal bankene komme denne "sykdommen" til livs rna den utnytte sine kontrollorganer skikkelig, en ressurs som jeg er helt sikker pa ikke er utnyttet fullt ut. Jeg vii pasta at norske revlsorer i bankene har en etlkk og en faglig ryggrad som skal tale den tiden vi er inne i, men det krever innsats og den rna brukes i et konstruktivt fellesskap i bankene. Sam et bidrag til kvalitetshevning vii jeg nske aile velkommen til Olavsgaard Hotell og til arets landskonferanse med Revisjon av et avdelingskontor som emne, her vii revisjonsprosessen va!re traden ved siden av den fordelen det er at revisorene samles og kommunlserer.

3 Innhold: Presidenten har ordet 2.omslagsside Den nye inkassoloven med forskrifter - konsekvenser for interne bankrutiner v/inkassosjef Kjell Atle Strande Nordenfjeldske Creditreform A/S side 3 Norsk Regnskapsstifte!se side 9 Katastrofebackup for bankene - erfaringer og tankekors v/sikkerhetsansvarlig Reidar-Rune Larsen Probus A/S (tidl. IDA) side 11 Arets heftigste konkurs? side 17 Enkelte sentrale skatte og avgiftsproblemer ved revisjon i vi Kare Gullhaug Kaugesund Spare bank bank side 19 Kredittilsynets rundskriv side 30 Artikkelprisen side 31 bankrevisoren 1

4 Redaktoren har ordet side 32 Nytt fra Bergensavdelingen side 33 Nytt fra IIA side 35 Nytt fra EDPAA side 39 2 bankrevisoren

5 Den nye inkassoloven med forskrifter - konsekvenser for interne bankrutiner ved Kjel/ Atle Strande Inkassosjef Nordenfjeldske Creditreform AIS Den nye inkassoloven med forskrifter tradte i kraft den Inkassoloven gjelder aile fordringshavere, savel private som offentlige. Eksempelvis rna bade elektrisitetsverk 09 televerk rette seg etter de nye regler som stiller strenge krav om god inkassoskikk. I tillegg er det innfort maksimalsatser som vil fore til betydelig reduksjon av inkassobyraenes inntekter. Frem til den nye loven tradte i kraft har byraene selv kunnet fastsette salmrenes starrelse, 09 skyldneren har av den grunn vert prisgitt fordringshavers valg av inkassobyra. bankrevisoren 3

6 Det er ogsa mange byraer sam ikke makter a stille den garanti sam sikkerhet for det ansvar som inkassatoren padrar seg overfor fordringshavere og skyldnere ved utsvelse av sin virksomhet. Denne sikkerhet skal v~re minst 1/20-del av fordringsmassen, dog minimum kr 5 mill. I enkelttilfeller kan Kredittilsynet ogsa forlange at det sti1les hsyere sikkerhet. Etter at overgangsbestemmelsene utlsper den ma vi derfor regne med at det skjer en betydelig sane ring av de 560 inkassoselskaper sam er registrert fsr den nye loven tradte i kraft. Antallet kan vmre rnisvisende idet det er pa det rene at mange privatpersoner har sekt og har fatt innvilget bevilling uten at virksomheter er startet opp. Til tross for at det er kart tid siden loven tradte i kraft, har dette allerede fatt praktiske konsekvenser ved at flere byraer allerede har fusjonert eller lagt ned sin virksomhet. Pa lengere sikt vii dette fsre til den samme trend sam i mange andre bransjer, nemlig at det er de fa med god ekonomisk ryggrad, ekspertise og erfaring som vii overleve. Inkassolovens krav til god inkassoskikk inneb~rer at fordringshaveren har plikter overfor skyldneren, og at fordringshaveren rna gi inkassator fullstendig inforrnasjon am kravet. Lovens krav rna overholdes for at fordringshaveren skal kunne kreve inndrivningskostnader dekket av skyldneren. Erfaring tilsier at sjansene for a drive inn kravet er stsrst dersom inkasso iverksettes hurtigst rnulig. LOVEN OPERERER MED 3 TYPER VARSEL TIL SKYLDNER. Tidligere har en fordringshaver operert med en rekke type purringer med forskjellige betegnelser, alt fra 1. gangs purring til siste gangs purring. Loven har na innfart faste begreper for 3 typer varsel. Det er henholdsvis fslgende: 1. PURRING - som er et varsel sam fordringshaveren sender skyldner minimum 14 dager etter forfall og med betalingsfrist pa minst 14 dager. 4 bankrevisoren

7 2. INKASSOVARSEL - som er et varsel til skyldner tidligst 14 dager etter forfall, eventuelt 14 dager etter at fristen i purringen er utlepet og hvor det gjeres oppmerksom pa at inkasso blir iverksatt og ytter1igere omkostninger palaper safremt kravet ikke blir betalt innen 14 dager. 3. BETALINGSOPPFORDRING - som er et varsel fra en ten fordringshaver eller inkassator om at rettslige skritt kan bli iverksatt og ytterligere omkostninger pal ape safremt kravet ikke blir betalt innen 14 dager. Det kreves videre at falgende opplysninger medtas i betalingsoppfordringen: A. FORDRINGSHAVERS NAVN. 8. HYA KRAVET GJELDER. C. KRAVETS ST0RRELSE MED S~RSKILT ANGIVELSE AV HOVEDKRAV OG TILLEGGSKRAV, SLIK SOM KRAV pa MORARENTE OG ERSTATNING FOR INNDRIVNINGSKOSTNADER. D. EVENTUELL MORARENTESATS SOM ER BRUKT, DATO DET ER BEREGNET MORARENTE FRA OG TIL. E. AT UNNLATT BETALING KAN F0RE TIL RETTSLIG INNDRIVING OG YTTERLIGERE KOSTNADER FOR SKYLDNEREN. Det er spesielt her at banker og finansinstitusjoner far problemer med a dokumentere at purringer og inkassovarsel er sendt. Praksis viser at kopier av slike krav ikke kan fremskaffes pa grun~ av interne EDB-rutiner. Flere og flere forliksrad forlanger etter hvert at kopi av nevnte varsel blir fremlagt og videre at det er inngatt avtale om beregning av renter safremt morarentelovens bestemmelser er avveket. (Opplysningsplikten) Det er ogsa en kjennsgjerning at flere har syndet ved a beregne renters rente uten at det er hjemmel for slik beregning. I en betalingsoppfordring skal det konkret fremga hva som er hovedkrav til enhver tid og slik at rentegrunnlaget kan beregnes neye med renter fra og til. ogsa her har praksis vist at de aller fleste har store problemer med a dokumentere sitt beregningsgrunnlag i et tilfelle hvor for eksempel et gjeldsbrevlan har vedvart over mange ar, men hvor det farst den senere tid er skjedd misligholdelse. I kraft av sin makt som bank er man blitt trodd for at det krav som fremsettes er korrekt. Dette innskjerpes na gjennom aile rettsinstanser hvor rettslig pagang blir iverksatt. bankrevisoren 5

8 GEBYRMESSIG ERSTATNING FOR VARSLER SENDT AV FORDRINGSHAVER. Tidligere har purregebyrer ilagt av kreditorer, banker og finansieringsinstitusjoner hatt en sv~rt tvilsom hjemmel. Spcrsmalet er na lest i forskriftene til inkassoloven. For purring som sendes etter de regler som foran er nevnt, kan fordringshaver kreve 1/l0-dels rettsgebyr (R) som for tiden er kr 400,-, dvs. kr 40,-. For inkassovarsel etter samme kriterier som foran nevnt, tilsvarende belop kr 40,- eller l/10-dels rettsgebyr (R). Betalingsoppfordring som tilfredsstiller lovens krav til slikt varsel, jfr. det som foran er nevnt, kr 140,-, tilsvarende 1/3-dels rettsgebyr (R). Fordringshaver kan kreve gebyrmessig erstatning for flere varsler, dog ikke for mere enn: - 2 PURRINGER OG 1 BETALINGSOPPFORDRING ELLER - 1 PURRING, 1 INKASSOVARSEL OG 1 BETALINGSOPPFORDRING Det vii i praksis si at fordringshaver maksimalt kan kreve gebyrmessig erstatning med kr 220,-. Dog gjores de't oppmerksom pa at safremt fordringshaver ikke vii kreve gebyr for varslene, trenger han heller ikke a vente i 14 dager etter forfall med a sende hverken purring eller inkassovarsel. 1 et slikt tilfelle kan han heller ikke regne med a fa dekket omkostningene ved inndrivingen. SKYLDNERS ANSVAR FOR INKASSOOMKOSTNINGENE. Forskriftene til inkassoloven har innfert maksimalgrenser for skyldners erstatningsplikt for utenomrettslige inndrivningskostnader. Det er innfert en tariff som eker med kravets stwrrelse. Tariffen legger til grunn det offentlige rettsgebyr (R) som for tiden er kr 400,-. Tariffen skiller mellom "enkle" og "tunge l1 saker. Enkle saker er krav som betales innen betalingsfristen pa 14 dager i betalingsoppfordringen. Dersom 14 dagers-fristen oversittes av skyldneren, anses 6 bankrevisoren

9 saken som en tung sak og skyldners maksimale erstatningsplikt eker i overensstemmelse med tariffen for tunge saker. Satsene er felgende: 1.000,- 200,- 400, ,- 400,:"" 600, ,- 600, , ,- 800, , , , , , , , , , ,- 250:000, , ,- SOO.OOO, , ,- over , , ,- GOD INKASSOSKIKK. I forhold til tidligere stiller na loven krav om at inkasso skal skje i henhold til god inkassoskikk. Noe som savel fordringshaver som inkassator ma rette seg etter. Det heter saledes at skyldner ikke ma utsettes for urimelige patrykk, skade eller ulempe, urimelig press 09 lignende. Eksempler'pa darlig inkassoskikk kan yare: - Trussel om politianmeldelse eller utlendingsmyndighet. - Oppsiktsvekkende innkreving, f.eks. konvolutter pastemplet trusler og lignende - herunder "Rambo-inkasso u ved at enkelte tidligere har kjert rundt i biler med slike bokstaver eller skilt pamontert bilen. Krenkende personlig oppsek i familieselskap, pa arbeidsplass og lignende. Trusler om a gjere forholdet kjent for arbeidsgiver eller andre som ikke har interesse av det. - villedende uttalelser om fakta eller rettsregler. - utsendelse av purring/inkassovarsel eller betalingsoppfordringer hvor betalingsfristen utleper i de faste ferieuker. bankrevisoren 7

10 KONKLUSJON. Sam foran nevnt innebrerer den nye inkassoloven at fordringshaver har plikter overfor skyldner med hensyn til god inkassoskikk og at fordringshaver rna gi inkassator en fullstendig informasjon om kravet. Lovens krav rna til enhver tid etterleves for at fordringshaver skal kunne kreve dekket inndrivningskostnader av skyldneren. Forovrig viser all erfaring at sjansene for a drive inn kravet er storst dersom inkasso iverksettes hurtigst mulig. Hensynet til god inkassoskikk og effektiv inndriving av fordringen vii derfor v~re ivaretatt safremt fordringshaver iakttar folgende: 1. Fordringshaver sender skriftlig inkassovarsel med betalingsfrist 14 dager etter forfall. 2. Ved oversendelse til inkassator rna folgende opplyses og dokurnenteres: - Fullstendig navn og adresse pa skyldner. - Dokumentasjon av kravet (fakturakopi t kontoutskrift 0.1.) - Spesifikasjon av hovedkrav og renter. - Opplysning am rentesats og dato som renter er beregnet fra og til (rentegrunnlag). - Kopi av inkassovarsel. - For omtvistede pengekrav gjelder srerlige regier slik at det her rna gis redegjorelse om hva tvisten bestar it eventuelt ved oversendelse av kopi av den korrespondanse som forut har funnet sted. Hed den erfaring som undertegnede hittil har ervervet etter at den nye inkassoloven tradte i kraft, har undertegnede det inntrykk at enkelte fordringshavere allerede hadde lagt om sine rutiner i samsvar rned loven nar den tradte i kraft. For andre igjen har loven komrnet som "lyn fra klar himrnel" og gitt store betenkeligheter. Det sier seg jo selv at rutiner i store EDB-systemer ikke kan end res over natten og hvor mange har fulgt parolen I1gar det sa gar det tl. Disse rna imidlertid regne med store overraskelser i fremtiden i forhold som berorer loven og dens forskrifter og det er allerede konstatert at blant annet flere st0rre banker har tapt titusener ved at dokumentasjoner ikke har vce.rt mulig a fremskaffe pa grunn av tlstivbeinte" systemer og manglende arkiv. 8 bankrevisoren

11 Norsk RegnskapsStiftelse Begrepet "god regnskapsskikk" er velkjent for aile sam arbeider innenfor regnskap og revisjon. Da er det muligens ikke ful1t sa mange som har hort om Norsk RegnskapsStiftelse, NRS. Det er, som navnet tilsier, en stiftelse. Den ble startet etter initiativ a~ en rekke organisasjoner, med Norges Statsautoriserte Revisorers Forening (NSRF) og Oslo Bors som viktige padrivere. Arbeidet kom i gang med bakgrunn i behovet for utvikling og presisering av begrepet god regnskapsskikk. Dette arbeidet er hitti! blitt ivaretatt forst og fremst gjennom NSRF's God Regnskapsskikk - utvalg, hvilket er i trad med hve som er vanlig ogsa i utlandet. Pa grunn av hlant annet det aktive borsmiljoet og den okte grad av internasjonalisering av norsk nreringsliy stilles det stadig strengere krav til de regnskaper norske bedrifter avlegger. Det medforer automatisk strengere krav til god regnskapsskikk. Man fant det derfor formalstjenlig A samle ressursene pa regnskapsomradet i en enhet. nemlig NRS.,Stiftelsens formal er a: Utarbeide og utgi regnskapsstandarder Fortolke prinsippielle sporsmal i tilknytning til avgitte standarder. I praksis betyr dette at stiftelsen tar mal av seg a foresta utviklingen av innholdet i begrepet god regnskapsskikk gjennom en samordning av regnskapsbrukernes behov og det offentliges krav til regnskapsinformasjon. Norsk RegnskapsStiftelse legger ikke opp til a bli en stor og byrakratisk organisasjon. Med et driftsbudsjett pa ca , kroner blir det svrert lit en plass til annet enn hoyst edruelige bankrevisoren 9

12 driftsutgifter. Man baserer seg pa a engasjere ekspertise fra de miijeer som star bak stiftelsen, og at de respektive arbeidsgivere dekker disses lonn for den tid en det arbeides for NRS. Man mener at det villa seg ordne fordi de samme arbeidsgivere vii ha direkte nytte av det arbeid som utf0res. Etter hvert er det meningen at NRS skal tjene penger pa saig av publikasjoner kursvirksomhet og bid rag fra regnskaps- og revisjonsbransjen, samt det offentlige. Etableringen av en standard vii forega i Iere faser. Man starter med en utredning Iaget av en prosjektgruppe bestaende av ressurspersoner tiiknyttet NRS. Etter a ha blitt vurdert av NRS faglige organ vii forslaget bli sendt ut til horing med minst tre maneders svarfrist. Etter a ha vurdert innkomne kommentarer vii man utarbeide en forelepig standard. Etter en praksisperiode vii den forelopige standard bli vurdert pa nytt. Praksisperioden skal omfatte minst ett arsoppgjor. Nar den forelopige standard er tiistrekkelig vurdert vii man utgi en endelig standard. Denne vii bli tatt opp til revurdering hvert ar. NRS vii informere om sin virksomhet gjennom periodiske rapporter, samt en arlig konferanse. Her vii ulike sporsmal i tiiknytning til standardene og god regnskapsskikk generelt bli behandlet. NRS har aiierede gitt ut en forelepig standard om ekstraordinrere inntekter og kostnader. En rekke nye er planlagt utgitt i Iopet 3V 1990, hvorav flere som bor vrere av interesse for revisorer i bankvesenet. Vi har derfor noe a se frem til. Vi ensker Norsk RegnskpsStiftelse velkommen pa banen og lykke til med arbeidet! 10 bankrevisoren

13 Katastrofebackup for bankene - erfaringer og tankekors ved Reidar-Rune Larsen sikkerhefsansvarlig Probus A/S (tidl. IDA) Innlednlng IDA har de senesle to ~rene salse! pa en kraftig opprusting rundl bankenes katastrofebackup. Gjennom planmessig vurdering av mulige '"sninger. utarbeidelse av katastrofekonsept meet tilh0rende katastrofeplan, saml gjennomf"ring og uttestlng av opplegget kunne loa pro 20. november 1989 erkla:lre at brukerbankene hadde den forutsatte katastrofebackup sam ble vedtatt i IDA's styre hosten 1988 (S9 figur neste side). Til orientering oor nevnes at IDA"s katastrofeopplegg og losninger atter delingen av selskapet pro 1. januar 1990 ar viderefart i Probus AS, og at deue vii voore at strategisk viktig element i driftstilbudet rra firmaet. bankrevisoren 11

14 Vurdering av I"sninger Etter en forstudie vinteren og varen 1989 konkluderte man med at den beste losningen var backup mot et lomt maskinmiljc, hvor man ikke trengte A la hensyn til auerede eksisterende produksjon. Etter resultatet av tidligere tester mellom IDA-Oslo og IDA-Bergen ansa man backup mellom operasjonelle driftssteder ttl ~ voore praktisk meget vanskelig, endog nrermest umulig. Senere lesler har vist at denne konklusjonen var riktig. Resultatet ble til slult at IDA valgte It innga en aviate med SackupCentralen AS i Stockholm. Denne avtalen hie undertegnet den 21. juni 1989, og arbeidet med ~ realisere en losning mot BackupCentralen startet umiddelbart. PJanlagte tester mot SackupCentralen i Stockholm Det ble i utgangspunktet planlagt 10 tester i Stockholm. Den farste skulle gjennomfores den 30. august til 1. september, og omfatte oppsetting av del systemtekniske milj0et sam skal til for operering av maskinene. Delte vii i praksis si MVS, IMS. CICS saml nettverksrelaterte systemer. Den andre testen skulle i tillegg omfatte gjennomforing av en total IDA-produksjon, dvs. oppsetting avon-line filer saml full gjennomforing av batchproduksjon. Servlcenlvfier pfi applikasjaner Filosofien far It sette opp bankljenester i en katastrofesituasjon har til hensikt It : Hurtigst muug skape muligheter for bankene til It drive "rimelig" bankvirksamhet gjennom ~ sette opp de aller n0dvendigste Ijenester, evt. med backup-filer. 2 Deretter suksessivt selte opp tjenester i prioritert rekkefolge. Tjeneste Batchprod. 0vrig oo-line Infosenter Kortsystemer Systemutvikling Betalingsform idling Kundesystemer Inquiry Data Entry Valuta Tid 12 bankrevisoren A B C 0 E

15 A 1 dogn (fra beslutning om flytting av produksjon) B 2 oogn ( ) C o E 4 oogn (til man har kommel ajour inntil kataslrofedagen) 14 dager - 1 maned (om n0dvendig leles kapasilel) tnngar jfolge vedlak ikke j katastrofeberedskap NB! For C kreves i tillegg en helg (lordag+s0ndag) for A komme ajour inntjj katastrofedagen Test 30. august til 1. september 1989 Forarbeidet startet den 22. juni og ble avslutlet den 29, august. Ressurser innenfor aile de nevnte systemtekniske omrmer var involvert, Man ble tidlig klar over at man burde lage et opplegg hvor man baserte seg pa backup av de! nddvendigste for gjennomforing av produksjon, Man salsel derlor pa en ren datasettbackup hvor navnestandarden er nokkelen til hvorvidt datasettet gar til katastrofehvelv eller ikke. MAlsetting med testen var f,,[gende : Sette opp IDA's MVS-system pa produksjonsmaskinene IDA1 (IMS) og IDA2 (GIGS) 2 Sette opp IDA's nettverkssyslem 3 Sette opp IDA's IMS-system 4 Sette opp IDA's GIGS-systemer 5 Teste x21-forbindelse via CBK-Svingen mot IDA-Oslo 6 Aile systemer skal seues opp fra datasettbackup Testen ble gjennomf0rt med folgende personell : Ansvarlig leder MVS IMS CIGS Nettverk Space Manager 1 person 2 personer 1 person 1 person 2 personer 2 personer Resullatet av testen var mege! bra, men konklusjonen ble likevel at man kunne foreta en ytterligere optimatisering av opplegge! for A redusere tiden del 10k A kamme opp. Disse endringene skjedde i tidsrommet fram til selve produksjonstesten den september. Test september 1989 Fra og moo den 21. juni hadde del parallel! med arbeidet pa systemteknisk side skjedd en kritisk gjennomgang av selve driftsopplegget. Dette ble uugrt av personel! fra driftsavdelingene, og total! ble del lagl ned ca. 1 Arsverk i forhandsarbeid. Brorparten av jobben ble gjort av personel! sam i tijlegg var palagt daglige oppgaver, dvs. en slags dobbeltprioritering. DeUe skulle det vise seg var en for d~rlig modell, men man var faktisk ikke klar over hvilke store problemer som befant seg under overllaten i IDA's produksjon, noe som skulle gloss skikkejig hodepine under denne testen. Man var derlar relativt optimistisk for startskuddet smalt. bankrevi'ioren 13

16 Ma.lsetting med testen var folgende : Gjennomf"re f"lgende aktiviteler under full kontroll og med kontrollerbare resuttaler : Henle 09 frakte av backupkassetter fra ekstemt hvely 2 OppseUing av totalt systemteknisk milja pa 8ackupCentraien 3 Oppsetting ay driftsmilj" pa BackupCentralen 4 Igangsetting ay totatt on-line milia med gam Ie filer via x21-nettet mot bank innenfor besluttet ramme pa. 24 timer 5 Gjennomforing av IDA's batchproduksjon inkl. generering ay nye TP-filer 6 Igansetting ay oppdatert on-line milja via x21-nettet mot bank 7 Test fra OnC Hammeriest. CBK Kristiansund og Sorlandsbanken Krisliansund mot aile aktuelle on line applikasjoner Testen ble gjennomf"rt med folgende personell : 5 applikasjonsansvarlige (rutineansvarlige) 2 produksjonskoordinatorer 3 ODBA (operative databaseadministratorer) 5 preperat"rer 2 MVS 2 nettverk 2 CICS 1 IMS 2 Space Manager 4 operatorer (2 skift) 1 sjatar for transport av kassetter (+ en i bilen) 1 ansvarlig for gjennomf"ring 2 observat"rer fra EDB-revisjon og Intern Kontroll Kun mindre problemer oppstod under gjennomfaringen fram til igangsetting av daglig batchproduksjon. Vi haclde glem! noen datakassetter. noe som i ettertid forte Iii en gjennomgang av plukkeprosedyrene med derav folgende aksjon for en bedrel etterkonlroll. Oppsetting avon-line Ijenesler mot garsdagens registre fungerte bra. Dette er priorite! 1 i beredskapen, og skat vrere operativ etter 24 timer i tolge katastrofeplan. Denne Udsrammen ble overholdt. Nflr det gjard! batchproduksjonen gikk del lang! verre. Store problemer med inputfiler skapte kaos under innlesningsdelen av produksjonen. Det viste seg at mangel pfl navnestandarder, samt gal bruk av temporrere filer forte til uholdbare problemer for produksjonsgjennomforingen. Ingen avstemming kunne gj"res skikkelig, ei heller fordeling av transaksjoner til de konterende ruliner med tilhorende oppdatering av nye on line registre. Dette var et omrade som man totalt feilvurderte omfanget og kompleksitelen av under del forberedende arbeidet. 14 bankrevisoren

17 Reslen av testen mfl:tte dertor droppes, og den bitre konklusjonen ble al IDA bankene ikke hadde nodvendig katastrofebackup. IDA hadde imidlertid at ufravikelig krav fra styret om at katastrofebackup'en skulle pa plass, 09 man fastsatte dertor en ny test den november Test november m lidligere nevn! hadde man undar forberedelsana til den farste produksjonslesten benyttet personel! som parallal! utfarta at daglig arbeid pa siden av del rani katastroferetteda. Dette hackla vis! seg ikka tilfradsstillande, og man besluttet A trekke ut rassurspersonell og skjerme disse fra daglige oppgaver i tidsrommet tram til en ny test. Sluttrapporten fra foregaende test danne! grunnlag for arbeidet, og planer ble lagt. Oaglig oppfolging fra katastrofebackupansvarlig, samt ukentlige statusmoter skulle sikre framdriflen, saml gl gl mulighet for fi: trekke pfl: ytterligere personell dersom deue skulle vise seg nadvendig. Egne Iokaler ble klargjort silk at gruppen, som total! bastod av 4 personar, kunne sitte uforstyrrel A arbeide. Arbeldet ble pabegynt umiddelbart etter testen den september, og avsluttet den 16. november. dagen far avreise'ti1 Stockholm. NAr del gjaldt malsetting for dan nya testen sa var den uforandret fra siste gang, mens man pa personellsiden gjorda mindre justeringer som resulterte i en bemanningsokning pa 2 personer. Forberedelsene til denne testen hadde gitt resullater. Ingen alvorlige komplikasjoner oppstod, og man fikk gjennomfclrt en tilneermet total produksjon. Man startet arbeidet fredag k og avsluttet rnandag kl Da hadde man gjennomfart : test av garsdagens on-line sporraregistre over x21 mot Sorlandsbanken gjenomforing av batchproduksjon (1578 jobber) oppsetting av nye genererte on-line sparreregistre test av lette og tunge foresparseler test avon-line oppdateringer test av kjap og salg av valuta I tiliegg fikk vi verifisert at all backup vi trengte var tilstede ved oppstarting i Stockholm. Hvarken data eller programmer manglet. Konklusjon loa har endeng. etter intenst arbeid, fatt lann for strevet. Det er imidlertid viktig A understreke at EDB-produksjonen for bankene er komplisert. og at et godt resultat na ikke rna foflede en til A Iro at man har en katastrofebackup for -evig og alltid. Det skjer stadig forandringer sam rna fanges opp dersom opplegget skal fungere ogsa i framtiden. Spesielt bar pekes pli Inputsiden. I store datamiljaer vii dette ofte veere et meget ornfattenda og ofte uoversiktlig omrade, sam del er helt vesentlig at man har kontroll og oversikt over. bankrevisoren 15

18 Til slutt vii jeg dertor peke pa en del viktige momenter man bor ta hensyn til i katastrofebackupsammenheng. Momentene er direkte relatert til de erfaringer IDA har trukket gjennom sitt arbeld de siste to Arene. Bedriftens styre og ledelse rna sta bak -definere krav og begrensninger -innse at del koster penger og ressurser 2 Det rna forefinnes en ansvarlig funksjon i bedriften som ivaretar katastrofebackup 3 Organisasjonen rna innse betydningen av tenke kalastrofebackup i del daglige arbeid -kontinuerlig oppfalging av at dette ikke stopper opp 4 Det er problematisklumulig med backup mol annet eksisterende driftsmilja 5 Det rna lages en katastrofeplan sam inneholder : -administrative ruliner -faglige sjekklister 6 Bedriften rna ha gode og enlydige standarder sllk at nodvendig backup kan tas 7 Man rna definere nullpunkter for restart av produksjonen -datasettbackup dersom man har dagndrift -system for oppsamling av Iranser mellom nullpunkter 8 Backup ma frakles til eksternt backuphvelv -merking av kofferter -datasettoversikt i koffer! 9 Ulpakking av kassetter pa backupsted -start med it sortere kassetlene i stigende nummerorden 10 Testgjennomfaring -sorg for A benytte den best mulige bemanning -test full praduksjon, ikke bare segmenter av den -testkjdringer minimum 2 ganger pro Ar -gjennomfdr faste statusmdter m/omradeansvarlige under testen -ha beredskapsgruppe under test -sarg for al aile grupper farer kontinuerlig logg -skriv testrapport m/aclions umiddelbart etter avsluttet test -vurdere kritiske/ikke kritiske aktiviteter i testrapport -set! tidsfrist «1 mnd) for appretting av akliviteter i priaritert rekkefalge 11 Ved mulig katastrofe (far beslutning las) : -send kassetter mens vurdering pi!lgar -returner kassettforsendelsen dersam del er "falsk alarm" 1 2 Sarg for skikkelig prevenliv sikring pc'.t praduksjonssted -fysisk sikring 16 bankrevisoren

19 Arets heftigste konkurs? Bankvesenet har lagt bak seg nok et ar med store tap. Som nevnte institusjoners revisorer skulle de fleste av oss ha anledning til a beskue dette fra orkesterplass. Detaljer anses derfcr som over-f10dige. Vi vii dog ikke unnlate a bemerke at konkurs er blitt et hverdagslig hegrep. Selve ordet er i grunnen nck til a fremkalle dystre bilder fra sjelens irrganger. Produksjonsstans, arbeidsledighet, fraflytting, personlige problemer etc. etc. Men det forekommer at selv en konkurs kan fremkalle relativt humoristiske situasjoner. En slik konkurs ser vi oss i stand til a berette om i det felgende. Det dreier seg endog om et finansieringsselskap, Mercania A/S. Dette var selskaper sam grodde opp som sopp i regnv<er for noen ar siden. For mange av dem ble levetiden tilsvarende kort. Vi lar dette utklippet fra Adresseavisen den sta som et lite symbol pa jappetidens forhs: Arets heftigste konkurs? Hort om fyrbeteren som fras ihjel pa jobb? I samme klasse stiller konkursen til Trondheimsfirmaet Mercania A/S. Dette firmaet innen finansformidling, inkasso og forsikring har etter bare ett ars drift krasjlandet med kroner ,82 i gjeld. Da bobestyreren ankom firmaets lokaler fant han en kassabehold- ning pa. kroner 992,90, om det kunne skape jubel blant de 29 kreditorene som skrapte pa dara. A lese historien til finansselskapet Mercania A/S er nesten som a se Titanic ga ned i stumfilmfart - kjapt, malbevisst og uten tegn til oppdrift pa nedturen. Finansformidlerne i Mercania har ikke heftet seg vekk med a fere protokoller fra styre og generalforsamlinger pa sin vei mot stup-et, men fra lese blad med styrereferater har bobestyreren klart a gjare seg opp en viss formening om lapet de kj0rte. Med i aksjekapital ble firmaet registrert 16. mai 1988, og sa satte man avgarde med dagiig leder, to avdelingssjefer, en sekretrer og kjappe laneopptak. April ( fer registrering ) , juni pluss , november Hva som kom inn i kassa ut over disse laneopptakene far vi kanskje et hint om i referat fra styrem0te den 17. november 1988, neyaktig et halvt ar etter at firmaet ble registrert. bankrevisoren 17

20 Daglig leder la frem en resultatrapport som hadde en million i underbalanse.l hvilket ikke peker mot noen heftig inntjening akkurat. Styret innser at likviditeten harker noel men gir de opp? HaneL Refinansiering blir stikkordet for kursen videre. Et styremete uti sein-adventen samme ar mper at det ble slitt med a fa tak i kapital. Fylkesskattesjefen var ogsa innom og kikket i bekene, og fra disse kildeskriftene meldte han at aksjekapitajen hadde gatt fleyten. Styrem0te 25, januar 1989: Man leter fortsatt etter denne kapitalen til refinansiering. Daglig leder far sparken, han har ikke hatt noen god hand om finansieringsselskapets indre liv. 12. februar rnelder styret at de vet at de skylder skatt og arbeidsgiveravgift. De lante sagar ,- til dette formal allerede i november, men sa hie det na liksom ikke den greina. Styrernetet 5. april 89 er en liten merkantil skjebnesymfoni: Regnskapet star na pa minussida med kroner ,27 i akkumulert underskudd. Det opplyses i referatet fra dette styremetet at "deue er et langt darligere resultat enn det tidligere regnskap pro 31. oktober 88, hvor underskuddet var kr ,-" Sann kan det ogsa sies. Bobestyrerens beretning om arsak til konkursen er, tross sitt skjemmende islett av etterpaklokskap, oppsiktsvekkende lesning: " Det synes v.::ere helt klart at arsaken til konkursen er at det ikke har v.::ert inntjening i selskapet. Daglig leder synes a ha vc:ert totalt inkompetent til sin stilling som daglig leder to. Mer: " Det synes klart at konkursdebitors virksomhet ikke har vc:ert liv laga Sterke ord, tatt i betraktning at man holdt det gaende nesten et helt ar uten a konke med mer enn 2,1 millioner kroner. Studier av finansierings- og inkassoselskapets lagnad bringer oss Skriften i hu: " Frels eder selv og eders bern ". 18 bankrevisoren

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen Hva er representasjon? s. 2 Tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter m.v.

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5997 14.2.2006 STOREBRAND LIV Informasjon om rentebærende skattegjeld i selskapet FAL 11-3. Den 6.9.82 tegnet forsikrede en individuell kapitalforsikring, som kom til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

MARTIN HAGFORS FOND - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008

MARTIN HAGFORS FOND - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/1082-1 MARTIN HAGFORS FOND - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn Kommune v/ økonomiavdelingen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer