revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING"

Transkript

1 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven

2 PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile sammen i bankvesenet st~rre forandringer 09 averraskelser enn vi kan tenke ass i dag, bade pa den positive 09 negative side. Atter et arsoppgj0r er brakt i havn, 1kke aile 1 like trygg havn, men tross alt banken tjener penger, bankene har vist at de bade kan 09 vii omstille seg. Men en annen side skyter fart 09 blir snart like belastende for banken som tap pa engasjementer, nemlig aile de "sprukne kar" som ne kommer fram i dagen i vare organisasjoner. Dette f~rer ikke bare til tap i kroner 09 rer, men det sam verre er, bankene taper rename 09 anseelse utad. Bankene har ikke lov til 09 se "lett" pa denne utviklingen. Har vi i var iver for utadrettethet ikke prioritert h09t nok bankens indre liv? Har vi organisasjoner og kulturer i bankene som legger forholdene til rette for "sprukne kar"? Skal det gj0res en god jobb ute, rna det f0rst fungere inne. Hva kan vi som revisorer bidra med? Hvilken markedsf0ring f rer vi i var organisasjon, stiller vi vare kvaliteter til disposisjon pa en slik mate at bankene har det redskapet vi skal va!re? Skal bankene komme denne "sykdommen" til livs rna den utnytte sine kontrollorganer skikkelig, en ressurs som jeg er helt sikker pa ikke er utnyttet fullt ut. Jeg vii pasta at norske revlsorer i bankene har en etlkk og en faglig ryggrad som skal tale den tiden vi er inne i, men det krever innsats og den rna brukes i et konstruktivt fellesskap i bankene. Sam et bidrag til kvalitetshevning vii jeg nske aile velkommen til Olavsgaard Hotell og til arets landskonferanse med Revisjon av et avdelingskontor som emne, her vii revisjonsprosessen va!re traden ved siden av den fordelen det er at revisorene samles og kommunlserer.

3 Innhold: Presidenten har ordet 2.omslagsside Den nye inkassoloven med forskrifter - konsekvenser for interne bankrutiner v/inkassosjef Kjell Atle Strande Nordenfjeldske Creditreform A/S side 3 Norsk Regnskapsstifte!se side 9 Katastrofebackup for bankene - erfaringer og tankekors v/sikkerhetsansvarlig Reidar-Rune Larsen Probus A/S (tidl. IDA) side 11 Arets heftigste konkurs? side 17 Enkelte sentrale skatte og avgiftsproblemer ved revisjon i vi Kare Gullhaug Kaugesund Spare bank bank side 19 Kredittilsynets rundskriv side 30 Artikkelprisen side 31 bankrevisoren 1

4 Redaktoren har ordet side 32 Nytt fra Bergensavdelingen side 33 Nytt fra IIA side 35 Nytt fra EDPAA side 39 2 bankrevisoren

5 Den nye inkassoloven med forskrifter - konsekvenser for interne bankrutiner ved Kjel/ Atle Strande Inkassosjef Nordenfjeldske Creditreform AIS Den nye inkassoloven med forskrifter tradte i kraft den Inkassoloven gjelder aile fordringshavere, savel private som offentlige. Eksempelvis rna bade elektrisitetsverk 09 televerk rette seg etter de nye regler som stiller strenge krav om god inkassoskikk. I tillegg er det innfort maksimalsatser som vil fore til betydelig reduksjon av inkassobyraenes inntekter. Frem til den nye loven tradte i kraft har byraene selv kunnet fastsette salmrenes starrelse, 09 skyldneren har av den grunn vert prisgitt fordringshavers valg av inkassobyra. bankrevisoren 3

6 Det er ogsa mange byraer sam ikke makter a stille den garanti sam sikkerhet for det ansvar som inkassatoren padrar seg overfor fordringshavere og skyldnere ved utsvelse av sin virksomhet. Denne sikkerhet skal v~re minst 1/20-del av fordringsmassen, dog minimum kr 5 mill. I enkelttilfeller kan Kredittilsynet ogsa forlange at det sti1les hsyere sikkerhet. Etter at overgangsbestemmelsene utlsper den ma vi derfor regne med at det skjer en betydelig sane ring av de 560 inkassoselskaper sam er registrert fsr den nye loven tradte i kraft. Antallet kan vmre rnisvisende idet det er pa det rene at mange privatpersoner har sekt og har fatt innvilget bevilling uten at virksomheter er startet opp. Til tross for at det er kart tid siden loven tradte i kraft, har dette allerede fatt praktiske konsekvenser ved at flere byraer allerede har fusjonert eller lagt ned sin virksomhet. Pa lengere sikt vii dette fsre til den samme trend sam i mange andre bransjer, nemlig at det er de fa med god ekonomisk ryggrad, ekspertise og erfaring som vii overleve. Inkassolovens krav til god inkassoskikk inneb~rer at fordringshaveren har plikter overfor skyldneren, og at fordringshaveren rna gi inkassator fullstendig inforrnasjon am kravet. Lovens krav rna overholdes for at fordringshaveren skal kunne kreve inndrivningskostnader dekket av skyldneren. Erfaring tilsier at sjansene for a drive inn kravet er stsrst dersom inkasso iverksettes hurtigst rnulig. LOVEN OPERERER MED 3 TYPER VARSEL TIL SKYLDNER. Tidligere har en fordringshaver operert med en rekke type purringer med forskjellige betegnelser, alt fra 1. gangs purring til siste gangs purring. Loven har na innfart faste begreper for 3 typer varsel. Det er henholdsvis fslgende: 1. PURRING - som er et varsel sam fordringshaveren sender skyldner minimum 14 dager etter forfall og med betalingsfrist pa minst 14 dager. 4 bankrevisoren

7 2. INKASSOVARSEL - som er et varsel til skyldner tidligst 14 dager etter forfall, eventuelt 14 dager etter at fristen i purringen er utlepet og hvor det gjeres oppmerksom pa at inkasso blir iverksatt og ytter1igere omkostninger palaper safremt kravet ikke blir betalt innen 14 dager. 3. BETALINGSOPPFORDRING - som er et varsel fra en ten fordringshaver eller inkassator om at rettslige skritt kan bli iverksatt og ytterligere omkostninger pal ape safremt kravet ikke blir betalt innen 14 dager. Det kreves videre at falgende opplysninger medtas i betalingsoppfordringen: A. FORDRINGSHAVERS NAVN. 8. HYA KRAVET GJELDER. C. KRAVETS ST0RRELSE MED S~RSKILT ANGIVELSE AV HOVEDKRAV OG TILLEGGSKRAV, SLIK SOM KRAV pa MORARENTE OG ERSTATNING FOR INNDRIVNINGSKOSTNADER. D. EVENTUELL MORARENTESATS SOM ER BRUKT, DATO DET ER BEREGNET MORARENTE FRA OG TIL. E. AT UNNLATT BETALING KAN F0RE TIL RETTSLIG INNDRIVING OG YTTERLIGERE KOSTNADER FOR SKYLDNEREN. Det er spesielt her at banker og finansinstitusjoner far problemer med a dokumentere at purringer og inkassovarsel er sendt. Praksis viser at kopier av slike krav ikke kan fremskaffes pa grun~ av interne EDB-rutiner. Flere og flere forliksrad forlanger etter hvert at kopi av nevnte varsel blir fremlagt og videre at det er inngatt avtale om beregning av renter safremt morarentelovens bestemmelser er avveket. (Opplysningsplikten) Det er ogsa en kjennsgjerning at flere har syndet ved a beregne renters rente uten at det er hjemmel for slik beregning. I en betalingsoppfordring skal det konkret fremga hva som er hovedkrav til enhver tid og slik at rentegrunnlaget kan beregnes neye med renter fra og til. ogsa her har praksis vist at de aller fleste har store problemer med a dokumentere sitt beregningsgrunnlag i et tilfelle hvor for eksempel et gjeldsbrevlan har vedvart over mange ar, men hvor det farst den senere tid er skjedd misligholdelse. I kraft av sin makt som bank er man blitt trodd for at det krav som fremsettes er korrekt. Dette innskjerpes na gjennom aile rettsinstanser hvor rettslig pagang blir iverksatt. bankrevisoren 5

8 GEBYRMESSIG ERSTATNING FOR VARSLER SENDT AV FORDRINGSHAVER. Tidligere har purregebyrer ilagt av kreditorer, banker og finansieringsinstitusjoner hatt en sv~rt tvilsom hjemmel. Spcrsmalet er na lest i forskriftene til inkassoloven. For purring som sendes etter de regler som foran er nevnt, kan fordringshaver kreve 1/l0-dels rettsgebyr (R) som for tiden er kr 400,-, dvs. kr 40,-. For inkassovarsel etter samme kriterier som foran nevnt, tilsvarende belop kr 40,- eller l/10-dels rettsgebyr (R). Betalingsoppfordring som tilfredsstiller lovens krav til slikt varsel, jfr. det som foran er nevnt, kr 140,-, tilsvarende 1/3-dels rettsgebyr (R). Fordringshaver kan kreve gebyrmessig erstatning for flere varsler, dog ikke for mere enn: - 2 PURRINGER OG 1 BETALINGSOPPFORDRING ELLER - 1 PURRING, 1 INKASSOVARSEL OG 1 BETALINGSOPPFORDRING Det vii i praksis si at fordringshaver maksimalt kan kreve gebyrmessig erstatning med kr 220,-. Dog gjores de't oppmerksom pa at safremt fordringshaver ikke vii kreve gebyr for varslene, trenger han heller ikke a vente i 14 dager etter forfall med a sende hverken purring eller inkassovarsel. 1 et slikt tilfelle kan han heller ikke regne med a fa dekket omkostningene ved inndrivingen. SKYLDNERS ANSVAR FOR INKASSOOMKOSTNINGENE. Forskriftene til inkassoloven har innfert maksimalgrenser for skyldners erstatningsplikt for utenomrettslige inndrivningskostnader. Det er innfert en tariff som eker med kravets stwrrelse. Tariffen legger til grunn det offentlige rettsgebyr (R) som for tiden er kr 400,-. Tariffen skiller mellom "enkle" og "tunge l1 saker. Enkle saker er krav som betales innen betalingsfristen pa 14 dager i betalingsoppfordringen. Dersom 14 dagers-fristen oversittes av skyldneren, anses 6 bankrevisoren

9 saken som en tung sak og skyldners maksimale erstatningsplikt eker i overensstemmelse med tariffen for tunge saker. Satsene er felgende: 1.000,- 200,- 400, ,- 400,:"" 600, ,- 600, , ,- 800, , , , , , , , , , ,- 250:000, , ,- SOO.OOO, , ,- over , , ,- GOD INKASSOSKIKK. I forhold til tidligere stiller na loven krav om at inkasso skal skje i henhold til god inkassoskikk. Noe som savel fordringshaver som inkassator ma rette seg etter. Det heter saledes at skyldner ikke ma utsettes for urimelige patrykk, skade eller ulempe, urimelig press 09 lignende. Eksempler'pa darlig inkassoskikk kan yare: - Trussel om politianmeldelse eller utlendingsmyndighet. - Oppsiktsvekkende innkreving, f.eks. konvolutter pastemplet trusler og lignende - herunder "Rambo-inkasso u ved at enkelte tidligere har kjert rundt i biler med slike bokstaver eller skilt pamontert bilen. Krenkende personlig oppsek i familieselskap, pa arbeidsplass og lignende. Trusler om a gjere forholdet kjent for arbeidsgiver eller andre som ikke har interesse av det. - villedende uttalelser om fakta eller rettsregler. - utsendelse av purring/inkassovarsel eller betalingsoppfordringer hvor betalingsfristen utleper i de faste ferieuker. bankrevisoren 7

10 KONKLUSJON. Sam foran nevnt innebrerer den nye inkassoloven at fordringshaver har plikter overfor skyldner med hensyn til god inkassoskikk og at fordringshaver rna gi inkassator en fullstendig informasjon om kravet. Lovens krav rna til enhver tid etterleves for at fordringshaver skal kunne kreve dekket inndrivningskostnader av skyldneren. Forovrig viser all erfaring at sjansene for a drive inn kravet er storst dersom inkasso iverksettes hurtigst mulig. Hensynet til god inkassoskikk og effektiv inndriving av fordringen vii derfor v~re ivaretatt safremt fordringshaver iakttar folgende: 1. Fordringshaver sender skriftlig inkassovarsel med betalingsfrist 14 dager etter forfall. 2. Ved oversendelse til inkassator rna folgende opplyses og dokurnenteres: - Fullstendig navn og adresse pa skyldner. - Dokumentasjon av kravet (fakturakopi t kontoutskrift 0.1.) - Spesifikasjon av hovedkrav og renter. - Opplysning am rentesats og dato som renter er beregnet fra og til (rentegrunnlag). - Kopi av inkassovarsel. - For omtvistede pengekrav gjelder srerlige regier slik at det her rna gis redegjorelse om hva tvisten bestar it eventuelt ved oversendelse av kopi av den korrespondanse som forut har funnet sted. Hed den erfaring som undertegnede hittil har ervervet etter at den nye inkassoloven tradte i kraft, har undertegnede det inntrykk at enkelte fordringshavere allerede hadde lagt om sine rutiner i samsvar rned loven nar den tradte i kraft. For andre igjen har loven komrnet som "lyn fra klar himrnel" og gitt store betenkeligheter. Det sier seg jo selv at rutiner i store EDB-systemer ikke kan end res over natten og hvor mange har fulgt parolen I1gar det sa gar det tl. Disse rna imidlertid regne med store overraskelser i fremtiden i forhold som berorer loven og dens forskrifter og det er allerede konstatert at blant annet flere st0rre banker har tapt titusener ved at dokumentasjoner ikke har vce.rt mulig a fremskaffe pa grunn av tlstivbeinte" systemer og manglende arkiv. 8 bankrevisoren

11 Norsk RegnskapsStiftelse Begrepet "god regnskapsskikk" er velkjent for aile sam arbeider innenfor regnskap og revisjon. Da er det muligens ikke ful1t sa mange som har hort om Norsk RegnskapsStiftelse, NRS. Det er, som navnet tilsier, en stiftelse. Den ble startet etter initiativ a~ en rekke organisasjoner, med Norges Statsautoriserte Revisorers Forening (NSRF) og Oslo Bors som viktige padrivere. Arbeidet kom i gang med bakgrunn i behovet for utvikling og presisering av begrepet god regnskapsskikk. Dette arbeidet er hitti! blitt ivaretatt forst og fremst gjennom NSRF's God Regnskapsskikk - utvalg, hvilket er i trad med hve som er vanlig ogsa i utlandet. Pa grunn av hlant annet det aktive borsmiljoet og den okte grad av internasjonalisering av norsk nreringsliy stilles det stadig strengere krav til de regnskaper norske bedrifter avlegger. Det medforer automatisk strengere krav til god regnskapsskikk. Man fant det derfor formalstjenlig A samle ressursene pa regnskapsomradet i en enhet. nemlig NRS.,Stiftelsens formal er a: Utarbeide og utgi regnskapsstandarder Fortolke prinsippielle sporsmal i tilknytning til avgitte standarder. I praksis betyr dette at stiftelsen tar mal av seg a foresta utviklingen av innholdet i begrepet god regnskapsskikk gjennom en samordning av regnskapsbrukernes behov og det offentliges krav til regnskapsinformasjon. Norsk RegnskapsStiftelse legger ikke opp til a bli en stor og byrakratisk organisasjon. Med et driftsbudsjett pa ca , kroner blir det svrert lit en plass til annet enn hoyst edruelige bankrevisoren 9

12 driftsutgifter. Man baserer seg pa a engasjere ekspertise fra de miijeer som star bak stiftelsen, og at de respektive arbeidsgivere dekker disses lonn for den tid en det arbeides for NRS. Man mener at det villa seg ordne fordi de samme arbeidsgivere vii ha direkte nytte av det arbeid som utf0res. Etter hvert er det meningen at NRS skal tjene penger pa saig av publikasjoner kursvirksomhet og bid rag fra regnskaps- og revisjonsbransjen, samt det offentlige. Etableringen av en standard vii forega i Iere faser. Man starter med en utredning Iaget av en prosjektgruppe bestaende av ressurspersoner tiiknyttet NRS. Etter a ha blitt vurdert av NRS faglige organ vii forslaget bli sendt ut til horing med minst tre maneders svarfrist. Etter a ha vurdert innkomne kommentarer vii man utarbeide en forelepig standard. Etter en praksisperiode vii den forelopige standard bli vurdert pa nytt. Praksisperioden skal omfatte minst ett arsoppgjor. Nar den forelopige standard er tiistrekkelig vurdert vii man utgi en endelig standard. Denne vii bli tatt opp til revurdering hvert ar. NRS vii informere om sin virksomhet gjennom periodiske rapporter, samt en arlig konferanse. Her vii ulike sporsmal i tiiknytning til standardene og god regnskapsskikk generelt bli behandlet. NRS har aiierede gitt ut en forelepig standard om ekstraordinrere inntekter og kostnader. En rekke nye er planlagt utgitt i Iopet 3V 1990, hvorav flere som bor vrere av interesse for revisorer i bankvesenet. Vi har derfor noe a se frem til. Vi ensker Norsk RegnskpsStiftelse velkommen pa banen og lykke til med arbeidet! 10 bankrevisoren

13 Katastrofebackup for bankene - erfaringer og tankekors ved Reidar-Rune Larsen sikkerhefsansvarlig Probus A/S (tidl. IDA) Innlednlng IDA har de senesle to ~rene salse! pa en kraftig opprusting rundl bankenes katastrofebackup. Gjennom planmessig vurdering av mulige '"sninger. utarbeidelse av katastrofekonsept meet tilh0rende katastrofeplan, saml gjennomf"ring og uttestlng av opplegget kunne loa pro 20. november 1989 erkla:lre at brukerbankene hadde den forutsatte katastrofebackup sam ble vedtatt i IDA's styre hosten 1988 (S9 figur neste side). Til orientering oor nevnes at IDA"s katastrofeopplegg og losninger atter delingen av selskapet pro 1. januar 1990 ar viderefart i Probus AS, og at deue vii voore at strategisk viktig element i driftstilbudet rra firmaet. bankrevisoren 11

14 Vurdering av I"sninger Etter en forstudie vinteren og varen 1989 konkluderte man med at den beste losningen var backup mot et lomt maskinmiljc, hvor man ikke trengte A la hensyn til auerede eksisterende produksjon. Etter resultatet av tidligere tester mellom IDA-Oslo og IDA-Bergen ansa man backup mellom operasjonelle driftssteder ttl ~ voore praktisk meget vanskelig, endog nrermest umulig. Senere lesler har vist at denne konklusjonen var riktig. Resultatet ble til slult at IDA valgte It innga en aviate med SackupCentralen AS i Stockholm. Denne avtalen hie undertegnet den 21. juni 1989, og arbeidet med ~ realisere en losning mot BackupCentralen startet umiddelbart. PJanlagte tester mot SackupCentralen i Stockholm Det ble i utgangspunktet planlagt 10 tester i Stockholm. Den farste skulle gjennomfores den 30. august til 1. september, og omfatte oppsetting av del systemtekniske milj0et sam skal til for operering av maskinene. Delte vii i praksis si MVS, IMS. CICS saml nettverksrelaterte systemer. Den andre testen skulle i tillegg omfatte gjennomforing av en total IDA-produksjon, dvs. oppsetting avon-line filer saml full gjennomforing av batchproduksjon. Servlcenlvfier pfi applikasjaner Filosofien far It sette opp bankljenester i en katastrofesituasjon har til hensikt It : Hurtigst muug skape muligheter for bankene til It drive "rimelig" bankvirksamhet gjennom ~ sette opp de aller n0dvendigste Ijenester, evt. med backup-filer. 2 Deretter suksessivt selte opp tjenester i prioritert rekkefolge. Tjeneste Batchprod. 0vrig oo-line Infosenter Kortsystemer Systemutvikling Betalingsform idling Kundesystemer Inquiry Data Entry Valuta Tid 12 bankrevisoren A B C 0 E

15 A 1 dogn (fra beslutning om flytting av produksjon) B 2 oogn ( ) C o E 4 oogn (til man har kommel ajour inntil kataslrofedagen) 14 dager - 1 maned (om n0dvendig leles kapasilel) tnngar jfolge vedlak ikke j katastrofeberedskap NB! For C kreves i tillegg en helg (lordag+s0ndag) for A komme ajour inntjj katastrofedagen Test 30. august til 1. september 1989 Forarbeidet startet den 22. juni og ble avslutlet den 29, august. Ressurser innenfor aile de nevnte systemtekniske omrmer var involvert, Man ble tidlig klar over at man burde lage et opplegg hvor man baserte seg pa backup av de! nddvendigste for gjennomforing av produksjon, Man salsel derlor pa en ren datasettbackup hvor navnestandarden er nokkelen til hvorvidt datasettet gar til katastrofehvelv eller ikke. MAlsetting med testen var f,,[gende : Sette opp IDA's MVS-system pa produksjonsmaskinene IDA1 (IMS) og IDA2 (GIGS) 2 Sette opp IDA's nettverkssyslem 3 Sette opp IDA's IMS-system 4 Sette opp IDA's GIGS-systemer 5 Teste x21-forbindelse via CBK-Svingen mot IDA-Oslo 6 Aile systemer skal seues opp fra datasettbackup Testen ble gjennomf0rt med folgende personell : Ansvarlig leder MVS IMS CIGS Nettverk Space Manager 1 person 2 personer 1 person 1 person 2 personer 2 personer Resullatet av testen var mege! bra, men konklusjonen ble likevel at man kunne foreta en ytterligere optimatisering av opplegge! for A redusere tiden del 10k A kamme opp. Disse endringene skjedde i tidsrommet fram til selve produksjonstesten den september. Test september 1989 Fra og moo den 21. juni hadde del parallel! med arbeidet pa systemteknisk side skjedd en kritisk gjennomgang av selve driftsopplegget. Dette ble uugrt av personel! fra driftsavdelingene, og total! ble del lagl ned ca. 1 Arsverk i forhandsarbeid. Brorparten av jobben ble gjort av personel! sam i tijlegg var palagt daglige oppgaver, dvs. en slags dobbeltprioritering. DeUe skulle det vise seg var en for d~rlig modell, men man var faktisk ikke klar over hvilke store problemer som befant seg under overllaten i IDA's produksjon, noe som skulle gloss skikkejig hodepine under denne testen. Man var derlar relativt optimistisk for startskuddet smalt. bankrevi'ioren 13

16 Ma.lsetting med testen var folgende : Gjennomf"re f"lgende aktiviteler under full kontroll og med kontrollerbare resuttaler : Henle 09 frakte av backupkassetter fra ekstemt hvely 2 OppseUing av totalt systemteknisk milja pa 8ackupCentraien 3 Oppsetting ay driftsmilj" pa BackupCentralen 4 Igangsetting ay totatt on-line milia med gam Ie filer via x21-nettet mot bank innenfor besluttet ramme pa. 24 timer 5 Gjennomforing av IDA's batchproduksjon inkl. generering ay nye TP-filer 6 Igansetting ay oppdatert on-line milja via x21-nettet mot bank 7 Test fra OnC Hammeriest. CBK Kristiansund og Sorlandsbanken Krisliansund mot aile aktuelle on line applikasjoner Testen ble gjennomf"rt med folgende personell : 5 applikasjonsansvarlige (rutineansvarlige) 2 produksjonskoordinatorer 3 ODBA (operative databaseadministratorer) 5 preperat"rer 2 MVS 2 nettverk 2 CICS 1 IMS 2 Space Manager 4 operatorer (2 skift) 1 sjatar for transport av kassetter (+ en i bilen) 1 ansvarlig for gjennomf"ring 2 observat"rer fra EDB-revisjon og Intern Kontroll Kun mindre problemer oppstod under gjennomfaringen fram til igangsetting av daglig batchproduksjon. Vi haclde glem! noen datakassetter. noe som i ettertid forte Iii en gjennomgang av plukkeprosedyrene med derav folgende aksjon for en bedrel etterkonlroll. Oppsetting avon-line Ijenesler mot garsdagens registre fungerte bra. Dette er priorite! 1 i beredskapen, og skat vrere operativ etter 24 timer i tolge katastrofeplan. Denne Udsrammen ble overholdt. Nflr det gjard! batchproduksjonen gikk del lang! verre. Store problemer med inputfiler skapte kaos under innlesningsdelen av produksjonen. Det viste seg at mangel pfl navnestandarder, samt gal bruk av temporrere filer forte til uholdbare problemer for produksjonsgjennomforingen. Ingen avstemming kunne gj"res skikkelig, ei heller fordeling av transaksjoner til de konterende ruliner med tilhorende oppdatering av nye on line registre. Dette var et omrade som man totalt feilvurderte omfanget og kompleksitelen av under del forberedende arbeidet. 14 bankrevisoren

17 Reslen av testen mfl:tte dertor droppes, og den bitre konklusjonen ble al IDA bankene ikke hadde nodvendig katastrofebackup. IDA hadde imidlertid at ufravikelig krav fra styret om at katastrofebackup'en skulle pa plass, 09 man fastsatte dertor en ny test den november Test november m lidligere nevn! hadde man undar forberedelsana til den farste produksjonslesten benyttet personel! som parallal! utfarta at daglig arbeid pa siden av del rani katastroferetteda. Dette hackla vis! seg ikka tilfradsstillande, og man besluttet A trekke ut rassurspersonell og skjerme disse fra daglige oppgaver i tidsrommet tram til en ny test. Sluttrapporten fra foregaende test danne! grunnlag for arbeidet, og planer ble lagt. Oaglig oppfolging fra katastrofebackupansvarlig, samt ukentlige statusmoter skulle sikre framdriflen, saml gl gl mulighet for fi: trekke pfl: ytterligere personell dersom deue skulle vise seg nadvendig. Egne Iokaler ble klargjort silk at gruppen, som total! bastod av 4 personar, kunne sitte uforstyrrel A arbeide. Arbeldet ble pabegynt umiddelbart etter testen den september, og avsluttet den 16. november. dagen far avreise'ti1 Stockholm. NAr del gjaldt malsetting for dan nya testen sa var den uforandret fra siste gang, mens man pa personellsiden gjorda mindre justeringer som resulterte i en bemanningsokning pa 2 personer. Forberedelsene til denne testen hadde gitt resullater. Ingen alvorlige komplikasjoner oppstod, og man fikk gjennomfclrt en tilneermet total produksjon. Man startet arbeidet fredag k og avsluttet rnandag kl Da hadde man gjennomfart : test av garsdagens on-line sporraregistre over x21 mot Sorlandsbanken gjenomforing av batchproduksjon (1578 jobber) oppsetting av nye genererte on-line sparreregistre test av lette og tunge foresparseler test avon-line oppdateringer test av kjap og salg av valuta I tiliegg fikk vi verifisert at all backup vi trengte var tilstede ved oppstarting i Stockholm. Hvarken data eller programmer manglet. Konklusjon loa har endeng. etter intenst arbeid, fatt lann for strevet. Det er imidlertid viktig A understreke at EDB-produksjonen for bankene er komplisert. og at et godt resultat na ikke rna foflede en til A Iro at man har en katastrofebackup for -evig og alltid. Det skjer stadig forandringer sam rna fanges opp dersom opplegget skal fungere ogsa i framtiden. Spesielt bar pekes pli Inputsiden. I store datamiljaer vii dette ofte veere et meget ornfattenda og ofte uoversiktlig omrade, sam del er helt vesentlig at man har kontroll og oversikt over. bankrevisoren 15

18 Til slutt vii jeg dertor peke pa en del viktige momenter man bor ta hensyn til i katastrofebackupsammenheng. Momentene er direkte relatert til de erfaringer IDA har trukket gjennom sitt arbeld de siste to Arene. Bedriftens styre og ledelse rna sta bak -definere krav og begrensninger -innse at del koster penger og ressurser 2 Det rna forefinnes en ansvarlig funksjon i bedriften som ivaretar katastrofebackup 3 Organisasjonen rna innse betydningen av tenke kalastrofebackup i del daglige arbeid -kontinuerlig oppfalging av at dette ikke stopper opp 4 Det er problematisklumulig med backup mol annet eksisterende driftsmilja 5 Det rna lages en katastrofeplan sam inneholder : -administrative ruliner -faglige sjekklister 6 Bedriften rna ha gode og enlydige standarder sllk at nodvendig backup kan tas 7 Man rna definere nullpunkter for restart av produksjonen -datasettbackup dersom man har dagndrift -system for oppsamling av Iranser mellom nullpunkter 8 Backup ma frakles til eksternt backuphvelv -merking av kofferter -datasettoversikt i koffer! 9 Ulpakking av kassetter pa backupsted -start med it sortere kassetlene i stigende nummerorden 10 Testgjennomfaring -sorg for A benytte den best mulige bemanning -test full praduksjon, ikke bare segmenter av den -testkjdringer minimum 2 ganger pro Ar -gjennomfdr faste statusmdter m/omradeansvarlige under testen -ha beredskapsgruppe under test -sarg for al aile grupper farer kontinuerlig logg -skriv testrapport m/aclions umiddelbart etter avsluttet test -vurdere kritiske/ikke kritiske aktiviteter i testrapport -set! tidsfrist «1 mnd) for appretting av akliviteter i priaritert rekkefalge 11 Ved mulig katastrofe (far beslutning las) : -send kassetter mens vurdering pi!lgar -returner kassettforsendelsen dersam del er "falsk alarm" 1 2 Sarg for skikkelig prevenliv sikring pc'.t praduksjonssted -fysisk sikring 16 bankrevisoren

19 Arets heftigste konkurs? Bankvesenet har lagt bak seg nok et ar med store tap. Som nevnte institusjoners revisorer skulle de fleste av oss ha anledning til a beskue dette fra orkesterplass. Detaljer anses derfcr som over-f10dige. Vi vii dog ikke unnlate a bemerke at konkurs er blitt et hverdagslig hegrep. Selve ordet er i grunnen nck til a fremkalle dystre bilder fra sjelens irrganger. Produksjonsstans, arbeidsledighet, fraflytting, personlige problemer etc. etc. Men det forekommer at selv en konkurs kan fremkalle relativt humoristiske situasjoner. En slik konkurs ser vi oss i stand til a berette om i det felgende. Det dreier seg endog om et finansieringsselskap, Mercania A/S. Dette var selskaper sam grodde opp som sopp i regnv<er for noen ar siden. For mange av dem ble levetiden tilsvarende kort. Vi lar dette utklippet fra Adresseavisen den sta som et lite symbol pa jappetidens forhs: Arets heftigste konkurs? Hort om fyrbeteren som fras ihjel pa jobb? I samme klasse stiller konkursen til Trondheimsfirmaet Mercania A/S. Dette firmaet innen finansformidling, inkasso og forsikring har etter bare ett ars drift krasjlandet med kroner ,82 i gjeld. Da bobestyreren ankom firmaets lokaler fant han en kassabehold- ning pa. kroner 992,90, om det kunne skape jubel blant de 29 kreditorene som skrapte pa dara. A lese historien til finansselskapet Mercania A/S er nesten som a se Titanic ga ned i stumfilmfart - kjapt, malbevisst og uten tegn til oppdrift pa nedturen. Finansformidlerne i Mercania har ikke heftet seg vekk med a fere protokoller fra styre og generalforsamlinger pa sin vei mot stup-et, men fra lese blad med styrereferater har bobestyreren klart a gjare seg opp en viss formening om lapet de kj0rte. Med i aksjekapital ble firmaet registrert 16. mai 1988, og sa satte man avgarde med dagiig leder, to avdelingssjefer, en sekretrer og kjappe laneopptak. April ( fer registrering ) , juni pluss , november Hva som kom inn i kassa ut over disse laneopptakene far vi kanskje et hint om i referat fra styrem0te den 17. november 1988, neyaktig et halvt ar etter at firmaet ble registrert. bankrevisoren 17

20 Daglig leder la frem en resultatrapport som hadde en million i underbalanse.l hvilket ikke peker mot noen heftig inntjening akkurat. Styret innser at likviditeten harker noel men gir de opp? HaneL Refinansiering blir stikkordet for kursen videre. Et styremete uti sein-adventen samme ar mper at det ble slitt med a fa tak i kapital. Fylkesskattesjefen var ogsa innom og kikket i bekene, og fra disse kildeskriftene meldte han at aksjekapitajen hadde gatt fleyten. Styrem0te 25, januar 1989: Man leter fortsatt etter denne kapitalen til refinansiering. Daglig leder far sparken, han har ikke hatt noen god hand om finansieringsselskapets indre liv. 12. februar rnelder styret at de vet at de skylder skatt og arbeidsgiveravgift. De lante sagar ,- til dette formal allerede i november, men sa hie det na liksom ikke den greina. Styrernetet 5. april 89 er en liten merkantil skjebnesymfoni: Regnskapet star na pa minussida med kroner ,27 i akkumulert underskudd. Det opplyses i referatet fra dette styremetet at "deue er et langt darligere resultat enn det tidligere regnskap pro 31. oktober 88, hvor underskuddet var kr ,-" Sann kan det ogsa sies. Bobestyrerens beretning om arsak til konkursen er, tross sitt skjemmende islett av etterpaklokskap, oppsiktsvekkende lesning: " Det synes v.::ere helt klart at arsaken til konkursen er at det ikke har v.::ert inntjening i selskapet. Daglig leder synes a ha vc:ert totalt inkompetent til sin stilling som daglig leder to. Mer: " Det synes klart at konkursdebitors virksomhet ikke har vc:ert liv laga Sterke ord, tatt i betraktning at man holdt det gaende nesten et helt ar uten a konke med mer enn 2,1 millioner kroner. Studier av finansierings- og inkassoselskapets lagnad bringer oss Skriften i hu: " Frels eder selv og eders bern ". 18 bankrevisoren

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer