DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon nett 29 Divisjon produksjon 30 Divisjon marked 31 Energiregnskap 32 Tabeller 33 Grafer 34 2

3 DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, marked og nett. Adm. dir. Ove Brattbakk Midt-Helgeland Kraftlag A/L ble stiftet i 1946, fusjonert med Sør-Helgeland Kraftlag A/L i 1964 til Helgeland Kraftlag A/L og omdannet til aksjeselskap 1. mars Hovedkontor er i Mosjøen med avdelingskontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana. Omsetningen i 2004 var 819 mill. kr, driftsresultatet var 189 mill. kr og resultat etter skatt 115 mill. kr. Antall årsverk er 253. Divisjon nett transporterer kraft i et nett med en utstrekning på ca km, som dekker et område fra grensen mot Nord- Trøndelag til Saltfjellet (områdekonsesjonen dekker et areal på km 2 ). I 2004 ble det levert 1037 GWh til anlegg på Helgeland. Divisjon produksjon har ansvar for utvikling og drift av kraftproduksjonen som skjer i 9 kraftverk med en middelproduksjon på 970 GWh. Divisjon marked har ansvar for salg til husholdnings- og næringsmarkedet. Salget skjer i hovedsak på Helgeland, men også i andre nettområder inkludert salg i Sverige i deleid selskap. I tillegg til kraftomsetning i sluttbrukermarkedet utfører divisjonen engroskraftomsetning på oppdrag fra divisjon produksjon. 3

4 STYRETS BERETNING VIRKSOMHETEN HelgelandsKraft AS driver produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt annen virksomhet med naturlig tilknytning. Virksomheten er lokalisert på Helgeland og hovedkontoret er i Mosjøen i Vefsn kommune. Det norske elforbruket i 2004 ble 122 TWh (115 TWh i 2003). Temperaturkorrigert er forbruket beregnet til 121 TWh. Lavere kraftpriser og gode konjunkturer har gitt forbruksvekst spesielt innen kraftintensiv industri. Et tilsig på 120 TWh (normalt 118 TWh) kombinert med lav magasinfylling ved starten av året gav en kraftproduksjon på 110 TWh (107 TWh i 2003). Netto import ble 11,5 TWh (netto import 7,9 TWh i 2003). Ved årsskiftet var fyllingsgraden i magasinene tilbake på normalt nivå etter nedtappingen i Lokalt i HK var tilsigssituasjonen tilsvarende middelår. Vår kraftproduksjon ble 955 GWh (889 GWh) mot middelproduksjon 960 GWh. Magasinfyllingen var over normalen både ved inn- og utgang av året. Brutto kraftforbruk på Helgeland ekskl. kraftintensiv industri var 1132 GWh (1108 GWh i 2003). Netto transportert kraftmengde i HKs nett var 1037 GWh (1024 GWh). Markedsprisen falt betydelig og gjennomsnittlig systempris ble 24,2 øre/kwh (29,1 øre/kwh i 2003). Driftsresultatet for divisjon produksjon er forbedret pga. høyere produksjon. Resultatet for divisjon marked er forverret pga. mindre vellykket porteføljestyring. Divisjon nett fikk et driftsresultat på nivå med året før. Et driftsresultat på 188,8 mill. kr (232,1 mill. kr i 2003) er det nest beste HK har oppnådd og betegnes som tilfredsstillende. Det ordinære resultat før skatt på 182,4 mill. kr (225,4 mill. kr ) må også ses i sammenheng med forholdene i finansmarkedet med god avkastning på plasseringer. Resultat etter skatt på 115,2 mill. kr (162,5 mill. kr ) gir grunnlag for et ordinært utbytte på 48,0 mill. kr (72,1 mill. kr). Dette tilsvarer 16 % av aksjekapitalen. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr DRIFTSINNTEKTER De totale driftsinntekter ble 819,2 mill. kr (92,4 mill. kr lavere enn i 2003). Energisalginntektene ble 529,5 mill. kr ned 81,3 mill. kr til som følge av lavere priser. Overføringsinntektene ble 270,6 mill. kr ned 12,3 mill. kr pga. lavere inntektsramme. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene ble 630,4 mill. kr (49,1 mill. kr lavere enn i 2003). Hovedårsaken til kostnadsreduksjonen er lavere energikjøpskostnader, personalkostnader og andre driftskostnader. Energikjøpkostnadene ble redusert med 26,5 mill. kr pga. lavere priser. Personalkostnadene ble redusert med 8,1 mill. kr på grunn av lavere pensjonsforpliktelser, reduksjon i antall årsverk og høyere nivå på aktiverte personalkostnader. Andre driftskostnader ble redusert med 18,0 mill. kr i hovedsak pga. et driftsmessig stabilt år og høyere aktivitet innen investeringsoppgaver. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet ble 188,8 mill.kr. Dette er en reduksjon på 43,3 mill. kr sammenlignet med Driftsresultatet for divisjonene produksjon og nett er godt, men dårlig for divisjon marked. Fordelt på divisjonene produksjon/nett/marked er resultatet henholdsvis 140/59/-13 mill. kr (129/59/42 mill. kr i 2003) Driftsresultatet for divisjon nett utgjør 7,3 % av nettkapitalen i selskapet. FINANSPOSTER Finansinntektene ble 24,6 mill. kr (reduksjon 6,9 mill. kr). Det ble oppnådd god avkastning på aksjer/ obligasjoner, men lavere markedsrente gav redusert avkastning på kontantbeholdning. Forholdet mellom plasseringene i aksjer/obligasjoner og kontanter som bankinnskudd er omtrent den samme for de to siste år. Avkastningen ble 7,8 % av gjennomsnittlig likvide midler. 4

5 Finanskostnadene ble 31 mill. kr (ned 7,3 mill. kr). Reduksjonen skyldes lavere lånerente og nedbetaling av lån. SKATTEKOSTNADER Skattekostnadene ble 67,1 mill. kr. mens den betalbare skatten ble 50,0 mill. kr. Vi har ikke tidligere innarbeidet grunnrenteskatt i regnskapet, men i 2004 kom vi i posisjon til å betale grunnrenteskatt. Vi har derfor valgt å endre regnskapsprinsipp og derigjennom innarbeide utsatt skatt på grunnrenteinntekt i regnskapet. Betalbar grunnrenteskatt utgjør 3,4 mill. kroner, mens reduksjon i utsatt skattefordel knyttet til grunnrenteinntekt utgjør 16,0 mill. kroner. LIKVIDITET Likviditeten har vært god i selskapet hele året. Overskuddslikviditet har vært plassert som bankinnskudd, særinnskudd i bank, obligasjoner og andre finanspapirer.. SOLIDITET Soliditeten i selskapet er god. Den bokførte egenkapitalen i selskapet er økt med 4,8 % til 66,6 %. INVESTERINGER Investeringene i 2004 beløper seg til 91,9 mill. kr. og fordeler seg med 36,2 mill. kr i nett; 22,6 mill. kr produksjonsanlegg; 14,6 mill. kr i aggregat/ transportmidler og annet utstyr. Anlegg under utførelse er aktivert med 17,5 mill.kr. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 115,2 mill. kr etter skatt. Med bakgrunn i god soliditet og positive framtidsutsikter, foreslår styret at det utbetales et ordinært utbytte på kr. 160,- pr aksje som tilsvarer 48,0 mill. kr eller 42 % av årets overskudd. Årsoverskuddet anvendes da slik: Overført til annen egenkapital kr ,- Utbytte kr ,- Sum kr ,- FINANSIELL RISIKO MARKEDSRISIKO Selskapet er eksponert for endringer i markedspriser for kjøp av kraft for markedsdivisjonen og salg av kraft for produksjonsdivisjonen. Når det gjelder markedsdivisjonen, er all kjøp av kraft som skal dekke solgte fastpriskontrakter, prissikret i markedet. Produksjonsdivisjonen prissikrer deler av sin produksjon fram i tid. Det er utarbeidet egen risikohåndbok for krafthandel. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, men da alle våre obligasjonslån har 3 5 års rentebinding og rentereguleringstidspunktene varierer over år, anser vi ikke risikoen for store endringer over kort tid som høy. Renten på våre ansvarlige lån er også knyttet opp mot langsiktig statsobligasjonsrente. KREDITTRISIKO Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Brutto kundefordringer på balansedagen utgjør 173,2 mill. kroner som er en nedgang på 7,5 mill. kroner fra forrige år. I gjennomsnitt pr. kunde utgjør dette ca kr. Vi har ingen store enkeltkunder. LIKVIDITETSRISIKO Likviditeten i selskapet er god, men vi har likevel besluttet å inngå avtale med en bank om en bankgaranti for finansiell og fysisk handel og clearing via Nord Pool dersom det blir nødvendig. 5

6 MARKEDSSITUASJONEN Den hydrologiske balansen i Norden viste stabil underdekning på rundt 24 TWh fram til mai og har deretter forbedret seg spesielt i siste kvartal slik at balansen ved årets slutt var som normalt. Ubalansen etter det ekstremt lave høsttilsig i 2002 er dermed rettet opp, men de store svingninger en kan påregne i et vannkraftbasert produksjonssystem er klart synliggjort de siste år. I normale tilsigsår er Norge, Sverige og Finland avhengig av import. Tilgangen på dansk/tysk/polsk/ russisk kullkraft har så langt bidratt til forsyningssikkerhet og begrenset prisnivå i det felles nordiske kraftmarked. I tillegg til økende kraftunderskudd er flaskehalser i det nordiske nettet med risiko for områdeprising og begrenset likviditet i markedet (også over Nord-Pool) hovedankepunkter som reduserer funksjonaliteten i det nordiske kraftmarked. Gjennomsnittlig elspot systempris i 2004 ble 24,2 øre/kwh (29,1 øre/kwh i 2003). Prissvingningene over året var store fra 3 øre/kwh til 46 øre/kwh. Dette stiller krav til bevisst risikostyring og aktiv oppfølging. HKs produktspekter til sluttbrukere gir kundene mulighet til selv i stor grad å velge risikoprofil på sitt kjøp i form av fastpriskontrakt og/eller flytende prisfastsetting. 50 % av våre kunder hadde ved utgangen av året fastprisavtaler. Gjennomsnittspris til våre sluttbrukere var 24,8 øre/kwh (28,7 øre/kwh i 2003). I sluttbrukermarkedet konkurreres det fortsatt om volum med pressede marginer. Oppmerksomheten har dreid fra kraftpris til nettleie også pga. forbruksavgiftsomlegging. HK har i løpet av 2004 økt markedsandelen på Helgeland, men fått en svak nedgang utenfor Helgeland. ORGANISASJON OG PERSONALE HK hadde pr (278 i 2003) ansatte tilsvarende 253 (261) årsverk. 16,8% ( 19,4%) av de ansatte var kvinner mot 83,2 % (80,6%) menn. Kjønnsfordelingen innen de ulike stillingsgrupper var som følger: Arbeidere/funksjonærer teknisk: 2,8% (4,4%) kvinner/97,2% (95,6 %) menn. Arbeidere/funksjonærer merkantilt: 71% (74,6 %) kvinner/29% (25,4 %) menn. Arbeidsledere/ledere: 1,5 % (1,5%) kvinner/98,5 % (98,5%) menn. 24 medarbeidere var deltidsansatt. Kjønnsfordelingen blant de deltidsansatte viser 83,3 % (91,6 %) kvinner mot 16,7 % (8,4 %) menn. Kjønnsfordelingen totalt og innen de ulike stillingsgrupper viser en sterkt mannsdominert virksomhet og med kvinner i hovedsak ansatt i tradisjonelle kvinnedominerte stillingskategorier. Den gjennomsnittlige regulativ lønn (årslønn) for menn var kr ( ) og for kvinner kr ( ,-). Lønnsveksten fra 2003 til 2004 var på 2,6% for menn mot 4,1% for kvinner. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Antallet skader med fravær har vært 10 (4 i 2003). Dette gir en skadehyppighet på H = 20 (7,86) (H-verdi: antall skader med fravær pr. million arbeidstimer). Antallet fraværsdager pga. skader var 70 (32) hvilket gir et skadefravær F = 137 (62,90) ( F: antall fraværsdager pr. million arbeidstimer). Måltall for skadehyppighet er ikke nådd. Den «Helse og sikkerhetsmessige» standard målt i skadehyppighet er ikke tilfredsstillende. Det totale sykefravær var på 5,1 % (5,6 % i 2003). Den registrerte nedgang i sykefravær er positiv. HK er IAbedrift. Som en miljøansvarlig virksomhet er HK opptatt av å innta en føre var holdning både med hensyn til eksisterende og framtidige miljøkrav både innen nettvirksomheten og produksjonsvirksomheten. Vi gjennomfører regelmessige internkontroller og inspeksjoner med fokus på ytre miljø. 6

7 STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Eierforhold HelgelandsKraft AS er i dag næringsvirksomhet med rammebetingelser der forretningsmessig drift er en forutsetning for videre utvikling innen alle divisjoner, både produksjon, marked og nett. Vi må opptre ihht. dette, men samtidig skal også samfunnsmessige interesser pga. omfattende ringvirkninger, spesielt tilknyttet nettvirksomheten, ivaretas. Kombinasjonen av et bevisst samfunnsansvar samtidig som en har fullt forretningsmessig fokus forsterkes av strukturen på HKs eierskap. ESA har påtalt overfor norske myndigheter at den forskjellsbehandling vedrørende hjemfall som skjer mellom private og offentlige aktører strider mot EØSavtalen. Norske myndigheter er uenig med ESA, men vil av andre grunner endre dagens ordning der kun offentlige aktører har evigvarende konsesjon. Hjemfallsutvalget som ble nedsatt av regjeringen avga sin innstilling 30. nov 2004 med flertallsinnstilling for partielt hjemfall som også innebærer hjemfall for offentlige aktører. Forslaget medfører større omsettelighet av norsk vannkraft kombinert med at dagens offentlige aktører vil føle et salgspress pga. redusert råderett og verditap i konsesjonsperioden. En endring av hjemfallsinstituttet vil påvirke eierskap, avkastningsstrøm, offentlige inntekter og lokalisering av arbeidskraft/kompetanse. Utfallet av prosessen fram mot den kommende stortingsbehandling vil ha stor betydning for framtidig eierskap og regional verdiskaping også for HelgelandsKraft. HK har tidligere konkludert med at ulempene ved en konsernetablering var større enn fordelene. Myndighetene har nå signalisert at de ønsker å gå lenger i EU-tilpasning enn EUs elmarkedsdirektiv som krever selskapsmessig skille ved nettvirksomhet som omfatter mer enn nettkunder. Konsekvensen av en symbolpolitikk som krever selskapsmessig skille i HK vil være både administrativt fordyrende, byråkratisk og juridisk kompleks uten at en oppnår verken konkurransemessig effekt eller økt forbrukervennlighet. HKs forhold til bransjeorganisasjonen EBL har vært oppe til diskusjon både pga. EBLs opptreden i saken vedr. beregningsgrunnlag for konsesjonskraftpris som har provosert vertskommuner (LVK interesser) og pga. EBLs innledende uttalelser i hjemfallsaken som ikke var i samsvar med lokale eiersynspunkter. Nettvirksomheten Vår nettvirksomhet er fortsatt rangert bedre effektivitetsmessig av NVE enn gjennomsnitt med et effektiviseringskrav på 1,94 % p.a. Vår nettvirksomhet må fortsatt forbedres. Kostnadsreduserende tiltak, både på drifts- og investeringssiden, er nødvendig. Strengere prioriteringer av investeringer blir viktig, og vi har derfor i et pionerprosjekt kartlagt tilstanden i fordelingsnettet for å sikre riktig prioritering. Organisering, bemanning og holdningsskapende tiltak vil være naturlige parametere for videre effektivisering. Kvalitetsarbeidet er intensivert for å gi ønskede forbedringer og det er besluttet at HK skal ISO-9001 sertifiseres. Bortfall av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift rammer HKs nettvirksomhet og NVEs beslutning om ikke å kompensere for dette i inntektsrammen er anket til OED. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet vil gi nye utfordringer samtidig som grunnlaget for bedre kundedialog mht. kvalitet nå er på plass. NVE vil 1. juli 2005 presentere utkast til nytt nettreguleringsregime etter HK støtter bransjens ønske om en regulering som i større grad gir insentiver til ny- og reinvesteringer, forbedret effektivitetsmåling, ivaretar økonomiske konsekvenser av økte myndighetskrav og i sum gir mulighet for tilfredsstillende avkastning ved effektiv drift. Nettdivisjonen står foran store investeringsprosjekter de nærmeste årene. Forbedring av leveringssikkerheten på Sør-Helgeland med totale nettinvesteringer på over 100 mill. kr. er det største enkeltprosjekt som pågår. Forhandlinger med Statnett om kjøp av regionalnettanlegg på Helgeland har så langt ikke kommet til noen løsning. Rammebetingelser for kraftintensiv industri generelt og spesielt framtiden for Ranaindustrien er også element i prosessen. Et evt. kjøp kan medføre at levert energimengde i et framtidig heleid HK regionalnett øker fra 1 TWh til 6 TWh forutsatt at kapasitet i kraftintensiv industri i Rana opprettholdes. Kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi (KILE) vil i større grad aktualisere risikobegrepet innen nettvirksomheten. Framtidige tiltak i nettet må vurderes opp mot sannsynlighet for og konsekvens ved feil/ avbrudd. Prioriteringer blir enda viktigere. Vår leveringspålitelighet har med unntak av 2003 vært bedre enn grunnlaget for rammen. Produksjonsutvidelser Helgeland har fortsatt vannkraftressurser som kan utnyttes selv innen de begrensede rammer politiske myndigheter setter. I 2004 er opprusting/fornyelse av Ildgrubfossen og Langfjord kraftverk igangsatt. 7

8 Tilleggsoverføringer til kraftverkene i Sjona/Fagervollan (12 GWh) nærmer seg avslutning. For Laksen kraftverk (26 GWh) som har fått konsesjon forberedes anbudsrunde. Potensialet for småkraftutbygging i regionen er stort og HK bearbeider konkret flere prosjektskisser med til sammen ca. 200 GWh. I den forbindelse er det også framforhandlet nye prinsipper for fallrettighetsleie hos grunneiere. NVEs konsesjonsmyndighet er hevet til 10 MW og Samlet Plan behandling gjelder nå prosjekter over 10 MVA hvilket innebærer en mer rasjonell konsesjonsprosess for mindre vannkraftsaker. Vefsnavassdraget ble ikke vernet av Stortinget if. forslag til Supplering av Verneplan for vassdrag. Med et kraftpotensiale på ca GWh, hvorav HK har interesser på 300 GWh, vil en konkret konsekvensvurdering nå kunne avklare utbyggingsmulighetene. I en pågående forstudie vurderes 4 lokasjoner for vindmølleparker med tilhørende anlegg for netttilknytning. Med dagens rammebetingelser er det ikke lønnsomt å realisere vindkraft, men et pliktig elsertifikatmarked («grønn energi») fra 2007 kan gi nye muligheter både for vannkraft og vindkraft. Kraftbalansen Kraftbehovet i det felles nordiske kraftmarked øker og Norge/Sverige/Finland er i dag i en underskuddssituasjon som i normale år oppveies av tilsvarende overskudd i Danmark. Forbruket i det norske system isolert er igjen økende og over produksjonskapasiteten på 118 TWh i middelår. I tørre år vil imidlertid Norge og Sverige få så stort underskudd at dette vanskelig kan dekkes opp av import utenfra pga. begrensede overføringsforbindelser. Politisk unnfallenhet både mht. å legge til rette for lønnsom kraftutbygging kombinert med miljøidealisme over lang tid ble synliggjort vinteren 2002/2003. Behovet for ny kraft er tilstede. Det miljømessige konkurransefortrinn for vannkraft, lite forurensende gasskraft og andre fornybare kilder vil synliggjøres også økonomisk nå når europeisk kvotehandel med CO2 er igangsatt. Internasjonalt harmoniserte miljøgraderte avgifter på kraftproduksjon/internasjonal handel med utslippskvoter og handel med elsertifikater knyttet opp mot fornybar kraft er i startfasen og dette forventes å utvikle seg. For å bedre forsyningssikkerheten i et velfungerende nordisk marked ønsker kraftnæringen mer forutsigbare og mer realistiske rammebetingelser for ny kapasitet både vannkraft og gasskraft. Stikkord her er åpning for mer vannkraft, kortere konsesjonsbehandling, marked for elsertifikater, endringer i kraftskatteregimet med spesiell oppmerksomhet mot grunnrenteskatten og teknologinøytrale støtteordninger. Toveiskommunikasjon og større fleksibilitet i kundegrensesnittet er også viktige bidrag. Nye sjøkabelforbindelser mot utlandet for å få økt utvekslingskapasitet kombinert med økt nordisk kraftsystemintegrering er også blant de tiltak som er igangsatt. Konkurranseforhold allianser/samarbeid Rammebetingelsene har utløst en nødvendig strukturrasjonalisering innenfor næringen og det er blitt færre og større enheter. Statkraftalliansen er den klart dominerende der statlig kapital og konsesjonsbeskyttelse har muliggjort oppkjøp av kommunale/ fylkeskommunale eierandeler. Statkrafts oppkjøp er imidlertid nå stoppet av konkurransemyndighetene. Inntil den kommende tilpasning av industrikonsesjonslovens hjemfallsbestemmelser til EØS avtalen avklares, vil strukturendringene stilles i bero. Men vi ser allerede at danske og finske aktører har fått eierposisjoner i norsk kraftnæring og at utlendinger posisjonerer seg. HK eier sammen med andre en rekke selskaper som har forretningsmessig aktivitet med naturlig tilknytning til HKs kjernevirksomhet: Mo Fjernvarme AS eies av HK og Norsk Jern Eiendom og har som formål utbygging og drift av fjernvarme med utgangspunkt i gjenvinning av spillenergi. Resultatutviklingen er god. Storuman Energi AB der HK eier 50 % er etablert for å drive kraftomsetning i Sverige. Selskapet har fått et tilfredsstillende økonomisk resultat også i Enviro Energi ASA eies av HK, Troms Kraft, NTE, Trønder Energi, Buskerud Energi, Oppland Energi og Eurel og har som formål markedsføring og omsetning av fornybar energi og grønne sertifikater på det norske og internasjonale markedet. Selskapet er i utviklingsfase, men taper på forsinkelser i etablering av et felles norsk/svensk elsertifikatmarked. NORSEC eies av HK sammen med de fleste kraftselskaper i Nordland og Troms og har som formål å tilby rådgivningstjenester innenfor fagretningene energisystemer og energibruk. Resultatene har så langt ikke svart til forventningene. Naturgass Helgeland AS eies av HK sammen med Statoil, Norsk Jern Eiendom, Gasnor og Nordlandsgass og har som formål kjøp og salg, samt markedsføring og distribusjon av naturgass på Helgeland med utgangspunkt i etablering av LNG-terminal i regionen. 8

9 Selskapet er i startfasen med innledende utredninger og har kartlagt et markedspotensial som kan forsvare en terminaletablering. Hovedutfordringen er nå å få tilgang til LNG. Et pågående forprosjekt innen bredbånd (Internett, TV, telefoni) skal sommeren 2005 gi beslutningsunderlag for evt. satsing og i så fall i samarbeid/ allianse med hvem. Utsikter Kraftsituasjonen er normalisert i 2005 etter det turbulente 2003 året. Forutsatt normale tilstander videre framover ligger vi an til å få et resultat i 2005 som kan bli noe lavere enn 2004 resultatet. Med utsikter til et varig høyere kraftprisnivå enn på 90-tallet vurderes HKs framtidige inntjening og finansielle stilling som god, men rammevilkårene herunder spesielt grunnrenteskatten bidrar i negativ retning. Finansiell styrke til økte investeringer for bedre forsyningssikkerhet kombinert med tilfredsstillende eieruttak forutsetter økonomiske overskudd på nivå med det HK har hatt de siste år. HK har i over 50 år opparbeidet tradisjoner, kompetanse og forutsetninger for å kunne utvikle seg videre. Potensial for lønnsomhetsforbedring finnes innen alle divisjoner. Utfordringen blir å finne de beste løsninger som sikrer rasjonell utvikling av HK slik at framtidig konkurransekraft og inntjening styrkes. Den regionale tilhørighet og identitet er et konkurransefortrinn som skal utvikles videre. Styrets vurdering er at HK har en god posisjon med et veletablert kraftsystem og økonomisk soliditet. Med kompetente, engasjerte og samhandlende medarbeidere med vilje til å ta de kommende utfordringer og omstillinger skal fortsatt industriell vekst, finansielle resultater og regional utvikling styrkes i tråd med HKs visjon «en aktiv verdiskaper for regionen». Styret vil gi anerkjennelse til de ansatte som gjennom sin gode innsats gjennom året har styrket HKs konkurransekraft og inntjening og dermed gitt et tilfredsstillende årsresultat. Mosjøen 31. desember april 2005 Magnar Johnsen Gunnhild Forsland Åse Winther Per Waage STYRELEDER NESTLEDER Kjell-Idar Juvik André Møller Magnar Solbakk Kåre Nilssen Hilmar Olsen Bjørn-Ove Wetjen Ove A. Brattbakk ADM. DIREKTØR 9

10 NØKKELTALL OMSETNING Driftsinntekter (mill. kr) 814,1 911,6 702, RESULTAT Driftsresultat (mill. kr) 188,8 232,1 183,5 148,4 Resultat før skatt (mill.kr) 182,4 225,3 146,3 109,2 Netto driftsmargin 23,2% 25,5% 26,1% 22,5 % Årsresultat (mill. kr) 115,2 162,4 115,1 73 RENTABILITET Totalrentabilitet 9,6% 12,0% 9,1% 7,6 % Egenkapitalrentabilitet 8,0% 12,0% 8.3% 6,1 % Investeringer (mill kr) 91,9 95,1 151,0 107,4 Soliditet/kapitalforhold pr : Gjeldsnedbetalingsevne 0,41 0,43 0,29 0,25 Likviditetsgrad I 1,8:1 1,7:1 2,2:1 2,3:1 Rentedekningsgrad 6,8 5,4 3,4 3 Arbeidskapital (mill kr) 204, Egenkapitalandel 66,6% 61,8% 60,6% 57,1 % PERSONAL Antall årsverk DEFINISJON AV NØKKELTALL: Netto driftsmargin: Driftsresultat x 100 Netto driftsinntekter Totalrentabilitet: (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet: (Resultat før ekstraordinære poster skattekostnader) x 100 Gjennomsnittlig egenkapital Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Gjeldsnedbetalingsevne: Likviditetsgrad I: Rentedekningsgrad: Arbeidskapital: (Resultat før ekstraordinære poster + ordinære avskrivninger skattekostnader utbytte preferanseaksjer)/ Gjennomsnittlig rentebærende gjeld Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader)/finanskostnader Omløpsmidler kortsiktig gjeld 10

11 RESULTATREGNSKAP (Alle tall i 1000 kr. ) Noter DRIFTSINNTEKTER Energisalg Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Energikjøp Overføringskostnader Brutto personalkostnader Aktiverte personalkostnader ,9 Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT

12 BALANSE (Alle tall i 1000 kr. ) Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler ,6 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktør Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 7 Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 7 Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Noter Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital 15 Aksjekapital ( a kr 1.000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udisponert overskudd Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 9 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Pantelån Ansvarlig lån Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Mosjøen 31. desember april 2005 Magnar Johnsen Gunnhild Forsland Åse Winther Per Waage Kjell-Idar Juvik André Møller STYRELEDER NESTLEDER Magnar Solbakk Kåre Nilssen Hilmar Olsen Bjørn-Ove Wetjen Ove A. Brattbakk ADM. DIREKTØR 13

14 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinære poster 0 0 Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring investering i aksjer/andeler Endring i markedsbaserte aksjer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i pensjonsforpliktelser Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Tilbakebetaling fra sameiet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr NOTER I REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper Generelt HelgelandsKraft AS avlegger årsregnskapet i henhold til forskrifter til energiloven om regnskapsføring for energiverk, regnskapsloven og i samsvar med god regnskapsskikk. Årsregnskapet gir informasjon om forretningsområdene energiomsetning/energiproduksjon, nettvirksomhet og andre tjenester. Andelsverk Våre andeler i Åbjørakraft, Kolsvik kraftverk (50 %) er innarbeidet i regnskapet etter bruttometoden linje for linje. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er eliminert. Vår andel av overskuddet i Sameiet Gullsmedvik (62,5 %) er direkte innarbeidet i resultatregnskapet. 14

15 Prinsipper for inntekstføring og kostnadsføring Inntektsføring og kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. Bokført kraftkjøp er ført etter uttatt kraftmengde i regnskapsåret. Kraftsalg er bokført i samsvar med avlesing i regnskapsåret. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Når det gjelder nettanleggene og kraftverkene har NVE vurdert anleggsmidlene og fastsatt ny nettverdi og ny skattemessig åpningsbalanse for kraftverkene. HelgelandsKraft AS har skrevet opp den regnskapsmessige verdi for disse anleggsmidlene i samsvar med fastsettelsene. Anleggstilskudd føres som fradrag i kostprisen på investeringer. Fordringer Kundefordringer er ført opp til pålydende med fradrag av konstaterte og påregnelige tap. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Varebeholdning Varebeholdningen av driftsmateriell er ført opp til den laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Demonterte anleggsmidler som midlertid legges på lager, er ikke bokført med noen verdi, men blir i de tilfeller disse er aktivert, avskrevet etter opprinnelig plan. Magasinbeholdning I tråd med anbefalinger for bransjen balanseføres ikke beholdningen av vann i magasinene, og endringer i magasinbeholdningen resultatføres ikke. Beholdningene samt endringene kommenteres i note. Erstatninger Løpende erstatninger i forbindelse med grunnerverv og lignende blir kostnadsført løpende. Det er ikke foretatt avsetninger til dekning av fremtidige forpliktelser. Skatt Endring regnskapsprinsipp Årlig skattekostnad beregnes i samsvar med foreløpig regnskapsstandard for skatt. Det er redegjort nærmere om beregningene i egen note. Utsatt skattefordel er oppført i balansen ut fra forventninger om fremtidig skattepliktig inntekt. HelgelandsKraft AS kom i 2004 i posisjon for betalbar skatt på grunnrenteinntekt. I den forbindelse har man valgt å regnskapsføre endring i utsatt skatt som knytter seg til grunnrentebeskatningen. Endringen av prinsipp er ført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt på grunnrenteinntekt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere år. Kontraktsforpliktelser knyttet til kjøp og salg av kraft HelgelandsKraft AS handler energi med fysisk levering og finansielt oppgjør. Dette skjer gjennom det bilaterale marked og gjennom Nord Pool ASA og innenfor styrets definerte rammer for risikostyring. I den tradingorienterte porteføljen vurderes kjøps- og salgskontrakter samlet etter porteføljeprinsippet. Summen av realisterte og urealiserte gevinster/tap resultatføres dermed løpende. Finansielle porteføljer for prissikring av fremtidig spotsalg av egenprodusert kraft, samt fremtidig spotkjøp av kraft for videresalg til egne kunder, vurderes regnskapsmessig etter grunnleggende prinsipp om sikringsbokføring. Resultatføring av gevinster og tap innen disse porteføljene skjer i samme regnskapsperiode som fysisk levering av sikringsobjektene. Mer-/mindreinntekt fra nettvirksomheten I henhold til retningslinjer fra NVE skal det føres separat regnskap for kraftselskapenes monopolvirksomhet. Nettariffen er fra og med 1997 fastsatt med utgangspunkt i en inntektsramme fastsatt av NVE med tillegg av kostnader i overliggende nett. Mer-/mindreinntekt er differansen mellom inntektsrammen og det som faktisk er inntektsført i nettregnskapet. Merinntekt skal renteberegnes med en rentesats fastsatt av NVE og tilbakeføres nettkundene. Mindreinntekt kan tilsvarende renteberegnes og belastes nettkundene. Mer/mindreinntekt balanseføres under kortsiktig gjeld/omløpsmidler, og påløpt/ opptjent rente føres som finanskostnad/finansinntekt i resultatregnskapet. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler blir vurdert til markedspris, hvor summen av gevinst og tap blir regnskapsført. Andre regnskapsprinsipper er nærmere omtalt i notene. 15

16 NOTE 2 Nettregnskap pr Regional nett Distr.nett DRIFTSINNTEKTER Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Overføringskostnader Nettap Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Fordeling driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Avkastning totalt 7,3 % NOTE 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte LØNNSKOSTNAD Lønn Aktiverte lønnskostnader Folketrygdeavgift Pensjonskostnader (se note 9) Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Fast ansatte full tid Fast ansatte deltid Midlertidige ansatte/vikar 6 5 Lærlinger 8 13 Langtidssykem/sv. Permisjon

17 Ytelser til ledende personer YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn Pensjonskostnader 79 Andre ytelser 103 Sum 1023 Direktør Styre Bedr.forsamling REVISOR Revisjonshonorar 247 Konsulenttjenester 40 Sum 287 NOTE 4 Andre driftskostnader Materialer Fremmedytelser Forsikringer Konsesjonsavgift/Eiendomsskatt Tap på fordringer Telekostnader/porto Reisekostnader/diett/bilgodtgjørelse Øvrige administrasjons- og driftskostnader Sum

18 NOTE 5 Varige driftsmidler Tomter Bygninger Kraftverk Sentralnett Anskaff.kost Tilgang Avgang Anskaff.kost Akk.avskrivninger Bokført verdi pr Årets av-/nedskrivninger Økonomisk levetid Evig 50 år år 35 år Avskrivningsplan i/a Lineær Lineær Lineær 18

19 Regionalnett Fordelingsnett Transp.midler, Anlegg under Total maskiner/utstyr utførelse år år 5-15 år Lineær Lineær Lineær i/a NOTE 6 Bokført verdi på driftsmidler Nett Øvrig Totalt Anlegg under utførelse Vassdragsrettigheter Kraftstasjoner Nettanlegg Transportmidler Maskiner, edb, utstyr m.v Bygninger Eiendommer Sum driftsmidler

20 NOTE 7 Aksjer og andeler i andre foretak Ansk. kost Balanseført verdi ANLEGGSMIDLER NEMI AS Helgeland Vekst AS Mo Fjernvarme AS Storuman EL AB Enviro Energi ASA KLP andel egenkapital Andre Aksjer/andeler Sum HK eier 50 % av selskapet Storuman EL AB. Aksjeposten er bokført etter kostmetoden. Storuman EL AB hadde et resultat på SEK 2,2 mill i 2004 og en bokført EK på SEK 18,6 mill OMLØPSMIDLER Enkeltaksjer Fond Grunnfondsbevis Markedsbaserte aksjer/-fond/grunnfondsbevis NOTE 8 Obligasjoner Ansk.kost Pålydende Balanseført Rente- Rentevaluta verdi satser regulering Helgelandskraft AS NOK ,60 % 2009 Helgelandskraft AS NOK ,80 % 2006 Helgelandskraft AS 112 NOK 118 4,375 % Helgeland Sparebank NOK Aksjeindeksert Sparebanken Midt-Norge NOK Aksjeindeksert SUM Beholdning av egne obligasjoner kr føres som reduksjon av utestående obligasjonsgjeld. 20

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HOVEDTREKK I Magasinfylling. Elspot områdepris Helgeland

HOVEDTREKK I Magasinfylling. Elspot områdepris Helgeland REGNSKAP 2015 Foreløpig regnskap pr. 312015 NOK/MWh HOVEDTREKK I 2015 Norsk kraftproduksjon i halvår var 71 (70) TWh. For 2015 samlet ble produksjonen 145 (142) TWh. Hydrologisk balanse for 2015 ble 15

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer