Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten"

Transkript

1 Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

2 !!!! Forord! Forskningskampanjenerenårligkampanjeforskolensomblearrangertførste gangi2003.denarrangeresavforskningsrådetognettverkformiljølærei forbindelsemedforskningsdagene.etforskningsmiljøinngåralltidsomen tredjesamarbeidspartner.i2013handletkampanjenomdyrelivivannog samarbeidendeforskningsmiljøvarnorskinstituttfornaturforskning(nina). EnstortakkkanrettestilforskerBjørnWalseng(NINA)ogalleeleveroglærere forflottforskningsinnsats.175innsendteprøverfra158skoleroverhelelandet hargittøktkunnskapomdyrelivetidammer. På 1 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

3 Innhold Sammendrag 3 Bakgrunnogfakta 4 Krepsdyr 5 Vannlopper 6 Hoppekreps 7 GeorgOssianSars 8 Rødlista 9 Elevenesfunn dammene 10 Hvaslagsdammerbleundersøkt? 10 Ledningsevne 11 Funnavarter 12 Funnavkrepsdyr 12 Funnavdafnier 15 Funnavsjeldnearter 17 Nykunnskapogsåommuslingkreps 18 Funnavandrearterennkrepsdyr 20 Norskenavntildafniene 25 Viderebrukavresultatene 26 Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 2

4 ! Sammendrag! Forskningsoppdragettilnorskeskoleeleveri2013varkartleggingavsmådyri ferskvannsdammer.spesieltvarviopptattavåfinnetredafniearter:daphnia' pulex,d.'magnaogd.'longispina.dafnieneersmåkrepsdyr,somvioftefinneri dammer.norskinstituttfornaturforskning,nina,harkartlagtutbredelseni Norge,menselvsagtikkeundersøkthverlilledam.Medelevenes forskningsinnsatserkunnskapenøkt bådeomhvorsmådyreneer,oghvorde ikkefinnes. Elevenefantmyelivi dammenedeundersøkte.45 artervannlopper,og30ulike hoppekrepsblefangeti eleveneshåver.kartenesom viserutbredelsenavdafnia' pulexkanrevideresetterat skolenefantdenoveralt,fra sørtilnordilandet.foren delsjeldnearteravsmådyr harelevenegjennom forskningskampanjenøkt kunnskapenbetydelig. Artsdatabankenslisterover ' Daphnia'longispina enavdevanligstforekommende DafnieneiNorge.Foto:FrodeFalkenberg. funneroppdatert,ogvurderingenavhvorvanligarteneer,kanrevurderes (Simocephalus'exspinosus).Eleveneharfunnetartersomerrødlistet (Ceriodaphnia'laticaudata),ogdeharfangetoppsmådyrsombareharvært settetfåtallgangerherilandet(cyclops'bisetosus).av130kjentearterav hoppekrepsogvannlopper,fantelevene75,altsåble58%avartenefunnet.et prosjektforåkartleggedelitekjentegruppeneostracoderogharpactoiderhar fåttgodhjelpgjennomkampanjen.resultateneforalledyregruppeneerlagttil iartsdatabanken,oversiktenoverartsfunninorge.eleveneharbidradd betydeligtilåøkekunnskapenombiologiskmangfoldinorge.datagrunnlaget bestårav175prøverfratilsammen158forskjelligeskoler. 3 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

5 Bakgrunn!og!fakta! Kortomåretsoppgave Iåretskampanjeskulleelevenefinneenpassendedam,samlesmådyrmedhåv ogtaenvannprøve.etteråhaundersøktdyrenebledelagtpåettilsendt prøveglassmedkonserveringsvæske.detoglassenemedhenholdsvisdyrog vannprøveblesendttilnorskinstituttfornaturforskning(nina).itilleggskulle klassenregistreresinefunnavdyrpånettetogregistrerenoenopplysninger sombeskrevdammendehaddeundersøkt.dessutenkunnedeværemedpåå stemmeoverforslagtilnorskenavnpådetredafnienevivarpåspesielljakt etter. EleveroglærerfraØvergårdMontessoriskoleiTromskasterplanktonhåvenihåpomspennende fangst.foto:renatehartridge. Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 4

6 Krepsdyr Deallerflestekrepsdyrenefinnerviinnenfortregrupper:vannlopper, muslingkrepsoghoppekreps.ikampanjenerrepresentanterforalletre gruppenefunnet. INorgeerdetregistrert80artervannlopperog50arterhoppekreps.Kunnoen fåartererkommettiletteratzoologengeorgossiansarsbeskrevkrepsdyrene isistehalvdelav18003tallet.dafnienehørertilvannloppene. Øverstservienhoppekreps(Calanoida),ognederstfravenstreeivannloppe(Bosmina),ogen muslingkreps(ostracoda).illustrasjoner:brageførlandogperottojohansen. 5 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

7 Vannlopper Vannloppeneerenartsrikgruppeiferskvannmedstorvariasjoniutseende. Størrelsenkanvarierefra0,2mm(Alonella'nana)tildestorerovformenesom kanbliopptil18mm(leptodora'kindti).deformerersegbådekjønnetog ukjønnet.detsisteersærligtilfelleisommermånedenedajomfrufødseler vanlighosdeflestearter.omhøstendukkerogsåhanneroppogkjønnet formeringresultererihvile3egg,somoverlevervinterenogutviklersegvidere nestevår.deflestevannloppeneskaffersegmatvedåfiltrerevannet.den viktigstefødenerplanteplankton alger,menvannloppenespiserogså bakterieroghjuldyr.polyphemus'pediculus,l.'kindtiogbythotrepes'longimanus erdeenesterovformene.omtrententredjedelavarteneleverfritti vannmassene planktonisk3ogerviktigfødeforplanktonspisendefisk.resten leveristandsonen.noenartervandrerogsåmellomstrandsonenogdefrie vannmassene. ' Daphnia'pulex(tilvenstre)ogDaphnia'longispina.Illustrasjoner:GeorgO.Sars. Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 6

8 Hoppekreps Hoppekrepsenharetkarakteristiskutseendemedtoparantennerforanpå dyret.forkroppensmalneravmothalepartietsomenderitohalevedheng (furca).eggenesitterfestettilbakkroppenhoshunneneogklekkestilnauplier. Dissegjennomgårførstseksnaupliestadierogderetterfemcopepodittstadier førvoksentstadium.detfinsbåderovformer,gripereogalgespisereblant hoppekrepsene.omtrenthalvpartenavdenorskearteneleverplanktonisk, mensrestenhartilholdinneistrandsonen.hoppekrepseneerviktigfiskeføde. Hoppekrepsenedelesitreordener,Calanoida,CyclopoidaogHarpacticoida, derutbredelsentildetoførsteergodtdokumentert,mensdetderimotikke foreliggeropplysningeromharpacticoideneutoversars'beskrivelser.deto vanligegruppene,calanoideneogcyclopoidene,skillespålengdenavdet fremsteantenneparetsomerlengsthoscalanoidene.harpacticoideneersmå, ogsystematikkenforgruppenharværtuavklart.ninaermediprosjektet HARPOSTsomskaløkekunnskapenomdennegruppen. Cyclopoid(tilvenstre)ogharpactoidhoppekreps.Illustrasjoner:Per3OttoJohansen. 7 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

9 Fakta:GeorgOssianSars FordemsomforskerpåferskvannidagerarbeidetsomzoologenGeorgOssian Sarsgjordemidtpå18003tallet,sværtviktig.Hanundersøktedammerogvann rundtkristiania,somoslohetdengangen,ogbeskrevogtegnetde krepsdyrenehanfant.hanskrevavhandlingenomdeichristianiasomegn forekommendeferskvandskrebsdyr,derhanpresentertedevannloppenehan fant,hele63arter.sarsgjordeengrundigjobb,forsidendenganghar forskernebarefunnet17nyearteravvannlopperinorge.tegningenehan lagdeavdesmådyrenehankunneseilupe,blirbruktavforskernedendagi dag,ogerbruktidennerapporten.deerlikefineogdetaljertesomdebildene mankansegjennomenstereolupe. ToavGeorgO.Sars'tegningeravvannloppenChydorus'sphaericus. Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 8

10 Fakta:Rødlista Norskrødlisteforartererenoversiktover plante3ogdyreartersompåenellerannenmåteer truetavutryddelse,erutsattforbetydelig reduksjonellerernaturligsjeldne.dennyeste rødlistainorgeblepublisertavartsdatabankeni Arteneblirkategorisertidissekategoriene: RE=Lokaltutryddet(RegionallyExtinct).Artersom erutryddetsomreproduserendeilandet.ifølge IUCNskaldennekategorienkunbenyttesnårdet ikkeersporavtvilomatartenerutryddetilandet. ItilleggskalartenhareprodusertiNorgedesiste 200årene. CR=Kritisktruet(CriticallyEndangered).Artersomerdirektetruetogsomhar 50%risikoforådøutfra10til100årframitid. EN=Sterkttruet(Endangered).Artersomharhøyrisikoforutdøing,nærmere bestemt20%risikoforådøutfra20til100årframitid. VU=Sårbar(Vulnerable).Artersomertruetoghar10%risikoforådøutinnen 100år. NT=Nærtruet(NearThreatened).Hensynskrevendeartersomikketilhører kategoricr,enellervu,mensompga.tilbakegangkreverspesiellehensynog tiltak.inorgehardisseartene5%sannsynlighetforådøutinnen100år. DD=Manglerdata(DataDeficient).Idennekategorienblirdetplassertarter derkunnskapenerforlitentilåvurderesituasjonen.artersomblirplasserti dennekategorienerartersomtroligvillehavnetpårødlistahvisenhaddenok kunnskaperomdem. LC=Livskraftig(LeastConcern).DetteerartersomikkeertruetiNorge.Iden nyerødlistaerdetlikeveltattmed17avdisseartene,fordideerrødlistetpå verdensbasis.!! 9 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

11 Elevenes!funn!!dammene! Hvaslagsdammerbleundersøkt? Elevenebeskrevdammenevedåvelgeblantdisseseksalternativene:myrdam, næringsrikdamijordbrukslandskap,størrevann,svabergdam,selvgravddam ogannentypedam.iutgangspunktethaddevihåpetpåatflestmuligskoler skullefinneentenensvabergdamellerennæringsrikdami jordbrukslandskap,bådefordislikedammererliteundersøktogfordidetvar håpomåfinnedaphnia'magnaislikedammer.detskullevisesegatflest skoleroppsøktedetsomblekarakterisertsomenmyrdam(figur1).detteer sannsynligvisrepresentativtforhvaenfinnernårenskaloppsøkeetvannspeili nærområdettilenskoleinorge.mangeavdammeneblekategorisertsom annentypedam.detvarkuntreskolersomhaddefunnetframtilen svabergdam,mensettyvetallsskolerhaddeundersøktennæringsrikdami jordbrukslandskapet.ikampanjenbledetgittveiledningomgravingavegen dam.femskolerharregistrertselvgravddam,ogfunnetenrekkearter. Hvordandeundersøktedammenefordelersegilandetervistifigur2.Detkan synessomommyrdammerernoeoverrepresentertinordmensnæringsrike dammerijordbrukslandskapervanligstpådetsentraleøstlandet.ikke overraskendefinnervitodammeravsistnevntekategoriogsåpåjæren. Figur1.Hvordande undersøktedammene fordelersegmedhensyn påtype.!! Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 10

12 Figur2.DeforskjelligedammenesfordelingiForskningskampanjen2013. Ledningsevne VannprøverbleinnsendtforatNINAskullekunnemåleledningsevnenivannet. Vannetsevnetilåledeelektriskstrømavhengeravsaltinnholdet,somigjen gjenspeilerhvaslagsmiljødeteridammen.resultateneavdissemålingenevil blibruktnårninaskaloppdaterefaktaarkeneomkrepsdyr.!! 11 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

13 Forskningskampanjen2013 Dafniejakten antall!prøver!(n=175)! antall!individer! Funn!av!arter! Innholdetavdyri deinnsendte glassenevarierte fraprøversomvar tomme,ogtil prøverderdetble funnetmerenn 10000individer (figur3).i majoritetenavde 26prøvenesom mangletkrepsdyr varandrearterellergruppertilstede.detvarkuninoenfåtilfelleatdyr manglethelt.herkunnedetværesmåhumuspartiklerellerfrøsomkanhablitt forveksletmedåværesmåkrepsdyr.tilsammen45prøverinneholdtmellom 100og1000individer,mensilikemangeprøverbledetfunnetmerenn1000 individer.detteerimponerende. Funnavkrepsdyr INorgeerdetregistrert80artervannlopperog50arterhoppekreps(figur4). Selvomforskningskampanjeniutgangspunktetfokusertepåtredafniearter, endtevioppmedatdetbleregistrerthele45artervannlopperog30arter hoppekreps,tilsammen75arter.dettetilsvarer58%avartenesomer registrertinorge.dethøyeartsantalletmåtilskrivesatkampanjenkomtilå inkluderemangeforskjelligetyperferskvannslokaliteter. Forholdetmellomantallartervannlopper/hoppekrepseromtrentsom forventet,detvilsi2:1.erfaringfratidligerestudiereratandelhoppekreps økermednæringsinnholdivannet. Figur3.Antallindividerkrepsdyriprøvene.

14 Figur4.Antallartervannlopperog hoppekrepssomerfunnetinorgeoghva somblefunnetiforbindelsemed forskningskampanjen. Figur5.Antallartervannlopperoghoppekrepsi prøvenesombleanalysertiforbindelsemed forskningskampanjen. Antallarterideprøvenederdetblefunnetkrepsdyr,kunnevarierefraénarttil hele17arter(figur5)medetgjennomsnittpåiunderkantavseksarter.detvar prøvenefrastor3elvdalungdomsskoleogkjellerkunnskapssentersomvarmest artsrike.prøveneblehertattirespektivekjemsjøenognitelva. Funnavdevanligstekrepsdyrene Ikkeuventetvarvannloppen Chydorus'sphaericusden vanligstearten.denblebåde funnetiflestprøverogvar ogsådenartensomoftest dominerte(figur6).deter kunvannloppenebosmina' longispinaogalonopsis' elongatasomervanligerei Norge.C.'sphaericuser funneti67%avalle undersøktevannforekomster (figur7).denerlitenogharenkulerundfasong.hunnener0,3 0,5mmstor, menshannenerendamindre.arten,somfinsihelelandet,erenlittoralart, 13 Forskningskampanjen20133Dafniejakten Figur6.Dominansforholdtildetivanligsteartene. Prosentandelprøversominneholdtarten.

15 detvilsiatvifinnerdeninneistrandsonen.igrunnenæringsrikeinnsjøerkan detogsåhendeatvifinnerdeniplanktonet,mendetteersjeldent.artenhar envidtoleranseforulikvannkvalitet.vifinnerdenbådeisureogbasiske,i næringsfattigeognæringsrikelokaliteter.denerogsåfunnetfrahavnivåog opptilhøyfjellet(1545moh). Figur7.NINAsfaktaarkomChydorus'sphaericus. DennestvanligsteartenetterC.'sphaericusvarhoppekrepsenEucyclops' serrulatus.ogsådenneartenersværttolerantforvarierendemiljøforhold.ide surestevannforekomstenemanglerdenimidlertid,ogharderforværtbrukt somenindikatoriforbindelsemedovervåkingavsurnedbør.viharsettat artenerenavdeførstetilåkoloniserenyetablertevannforekomster,for eksempelfangdammer.pålandsbasiserdenfunnetica.40%avalle undersøktevannforekomsterogfinsfrahavnivåtilhøyfjell(1486moh). Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 14

16 Funnavdafnier Detvarmedgledevikunneregistrereattoavdeartenevihaddefokusertpåi forkantavforskningskampanjen,daphnia'longispinaogd.'pulex,endtepå respektive3.og6.plassoverdevanligstefunnene.deblefunnetihenholdsvis 31og28lokaliteter,somfordelersegfrabådefraøsttilvestogfrasørtilnordi landet(figur8).fellesforbeggeartervaratnårdeførstforekommer,er sjansenstorforatdeogsådominerer.avsamtligeartervard.'pulexdenarten somoftestdominertenårdenførstvartilstede.detteerioverenstemmelse meddenkunnskapenviharomartenfrafør.denklarersegnår miljøforholdeneblirekstreme,ognårandrearterfårproblemerogforsvinner helt,kand.'pulexnærmesteksplodereiantall.deterikkeutengrunnatetav forslageneiforbindelsemednavnekonkurransen,varatdenskullehete møkkadamdafnie.deflestefunneneblegjortinæringsrikedammeri kulturlandskapetsamtidetosvabergdammenederdetblefunnetdyr (BlomdalenogKjerringøyskole). Figur8.Funnavdafnieri forbindelsemed Forskningskampanjen. 15 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

17 NårviviserdenyefunneneavD.'pulexieksisterendeutbredelseskart,viserdet nyeartskartetatartenkanpåtreffesnærsagtoveralt(figur9).unntakeri høyereliggendelokaliteter.gjennomkampanjenharvifåttnyefunnbåde lengstinordoglengstisør,samtpånordvestlandet. Nårdetgjelderdentredjeartenvifokusertepåiforbindelsemed forskningskampanjen,daphnia'magna,bledenikkefunnet.vihaddeforventet åfinnedenisvabergdammer.dessverrefikkvikundatafratreslikederdet somalleredetidligerenevntblefunnetd.'pulexito.iforbindelsemed rødlistingavkrepsdyr,bled.'magnaikkevurdertdavimangletdatafraden typenlokaliteterdervikunneforventeåfinneden.resultatenefra forskningskampanjenbekrefteratartenersjelden,menrødlistingavarten kreverflereundersøkelserisvabergdammer. Figur10.Oppdatert utbredelseskartfordaphnia' pulex. Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 16

18 DetvanligstekrepsdyretiNorge,Bosmina'longispina,kompå4.plasspålista overdevanligstefunnene.denerfunneti90%avnorske ferskvannsforekomster.deterimidlertidkunismåvannforekomsteratarten kanmangle.detteforklarerhvorfordenikkeblefunnetoftereivår undersøkelsederdetblefokusertpådammer.deterspesieltinæringsrike dammerijordbrukslandskapetatdenmangler,noeviogsåfikkbekreftet. Funnavsjeldnearter Simocephalus'exspinosus, somblefunneti11 lokaliteterogsomvar dominantitre,eroftestå finneinæringsrike dammer.sammenmed Daphnia'pulexerdenen indikatorpåatvannethar høybelastningav næringssalter.framtil tidligpå19903talletvar artensettpåsomsvært sjelden.itilleggtilåvære Figur10.Forekomstenav12artersomblefunnetunder forskningskampanjenogsomerforholdvissjeldnepålandsbasis. beskrevetavg.o.sars,vardenkunregistrertiéndampåringerike.på19903 talletbledetgjortflerestudieravdammerikulturlandskap,ogdervistedet segats.'exspinosusvarenvanligart.nårviinkluderervåredata,erarten registrerti94lokaliteterpålandsbasis,detvilsiica3%avalleundersøkte lokaliteter. FemavtilsammenseksnorskeartertilhørendeslektenCeriodaphniable registrertivårundersøkelse.toavartene,c.'quadrangulaogc.'pulchella,er vanligforekommende.deblefunnetirespektive15ogåttelokaliteterivår undersøkelse.detreøvrige,c.'laticaudata,c.'megopsogc.'reticulata,ermer sjeldne.denførstnevnte,c.'laticaudata,ertidligerebareregistrertiseks dammerrundtoslo.fravårundersøkelseforeliggerdetfunnfraskjønnhaug skole,østioslo,samtfratolokaliteteribergensområdet.detbetyrat 17 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

19 Forskningskampanjenharøktantalletregistreringeravartenmed50%,fra sekstilni.artenervurdertsomsterkttruet(en)inorskrødlisteforarter. Cyclops'bisetosuservurdertsomsårbar(VU)irødlista.Denblefunneti Ortunvannet,Bergen,avenklassefraSælenoppvekstsenter.Tidligereerarten funnetisyvdammerpåøstlandet toilierogfemiøstfold. LiksomdetsomvartilfelleforD.'magna,varhellerikkecalanoidenDiaptomus' castorvurdertirødlistesammenhenggrunnetdatamangel.argumentethervar atartengåridvaleomsommerenogderforlettkanblioversett.vår undersøkelseblegjennomførtienperiodedaartenikkeeraktiv.denble funnetisalamanderdammeniosloavbjerkevideregåendeskole.vedågåi dvaleomsommeren,erartengodttilpassetenlokalitetdervikanantaatdet erstorsjanseforåblirspist,blantannetavamfibier. Ilyocruptus'sordidusvariforkantavvårundersøkelseregistrerti34lokaliteteri Norge.DenerenbunnlevendeformsomsynesåhaenvidtoleranseforpHog sommedfåunntakerfunnetirelativtelektrolyttfattigelokaliteter.i kampanjenbledenfunnettosteder,påkjellerogibergen. Diacyclops'languiduserkunpåtruffet22gangeriNorge.Iforskningskampanjen bledenfunnetienmyrdamavenklassefranorheimskolepåkarmøy. Tidligerefunnergjortitilsvarendelokalitet. Nykunnskapogsåommuslingkreps Prøvenefraskoleneblirundersøktogsåformuslingkreps.Enart foreløpigkalt Pigg3muslingkreps vartidligerebarekjentfraområdetrundtoslofjorden.i forskningskampanjenbledenfunnetikjeldevatnetavstrynvideregåendeskole etfunnsomersværtinteressantforforskerne.enannen,ikkeheltvanligart, somerfunnetavflereskoler,ernotodromas'monacha.deterenantrasittgrå litenkreps,somkjennespådenflateundersiden.artenharspesialisertsegpå dentynnehinnenavbakterierogorganiskepartiklersomliggerpå overflatehinnenavvannet.denhengersomenskøyteløperpåundersidenav vannhinnen,ogskraperavnæringspartikler. Ogsåmervanligemuslingkrepsermediflereavprøvene.Detgjelderfor eksempelcandona'candida(somviforeløpigkallerhvitmuslingkreps).dener Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 18

20 elfenbenshvitogblank,utennoebehåringoger,medsinedrøyt1mmganske stor.denmanglersvømmehår,menkryperrundtpåbunnenellerlittnedeiløst mudder.denfinnesbådeidammerogtjern,menogsåibekkeroggrøftesigder detfinnesvann.enannenvanligartsomflereskolerharsendtinn,er Cyclocypris'ovum(vikallerdenforeløpignøtte3muslingkreps).Denerbare halvpartensåstor(0,5mm)ogganskelettåbestemmefordidenernestenhelt rund,ognøttebrunavfarge.denharlangefinesvømmehårsomgjernestikker utavskallet,ogdensvømmersomplanktonrundtpågruntvannidammerog tjern. MarkusLindholmogAndersHobækvedNorskinstituttforvannforskning analysererfunneneformuslingkreps.selvføralleprøveneergjennomgått, konkludererdemedatdetergjortflereinteressantefunnsomvilblilagtvedi dennasjonalekartleggingen. UndersøkelsenefraForskningskampanjen2013gamangespennenderesultater.Skolenesinnsatshar gittossmyenykunnskapomforekomstenogutbredelsentilsmåvannlevendeskapninger.foto: RenateHartridge. 19 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

21 Funnavandrearterennkrepsdyr Itilleggtilkrepsdyrbleogsåandrevannlevendedyr,tilsammen42 arter/grupper,registrertiprøvene.fireavdissetilhørervirveldyrene.hervar detsnakkomvanligfrosk(rana'temporaria),litensalamander(triturus' vulgaris),trepiggetstingsild(gasterosteus'aculeatus)samtenfisksomvargått delvisioppløsningogsomikkelotsegartsbestemme. Virvelløse!dyr! 38arter/gruppersomble funnettilhørergruppen virvelløsedyr.detolvvanligst forekommendegruppeneer vistifigur11.deto bunnlevendeformende fjærmygg(chironomidae)og fåbørstemark(oligochaeta)var oftesttilstedeiprøvene. Førstnevntegruppe (chironomidae)blefunneti merennhalvpartenav prøvene,mensfåbørstemarkvarnoemindrevanlig. Figur11.Detolvvanligstetaxautenomsmåkreps,somble funnetiprøvene. Fjærmyggfinsialletyperavferskvannsbiotoperderdeallerflesteogsåhører hjemme.navnethardefåttdadevoksnehannmyggeneharfjærformete antenner.larveneharetlitehodeforanpåenleddetogslankkroppsomer svaktbuet.dekanoftehaenrødligfarge,noesomskyldeshemoglobinsom effektivisereroksygenopptaketietellersoksygenfattigmiljø.fjærmyggene utgjøretviktigbindeleddiomsettingenavnæringsstofferiinnsjøerogelver. Tettheterpåmerenn100000larverprm 2 erikkeuvanlig.detteerdenmest artsrikedyregruppeniferskvanninorge,medioverkantav500registrerte arter. Fåbørstemark:Forutenatdetfinsarteravmeitemarkirennendevann,finsdet ogsåandreformeravfåbørstemarkiferskvannsombl.a.kanutgjørestore tettheteribunnsubstratettilinnsjøer.disseserutsomminiatyrerav meitemarkenslikvikjennerden,menertynnereogkortere.dekanoverlevei Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 20

22 etoksygenfattigmiljø,ogergodtegnetsomindikatorartervedforskjellige typerorganiskbelastning. Harpactoider!og!muslingkreps!(ostracoder):Detblefunnetindividerav muslingkrepsi40prøverogharpactoideriniprøver(figur12).beggegruppene bleisintidbeskrevetavg.o.sars,menetterathandødeerdettearbeidet ikkeblittfulgtoppinorge,ogarteneerlitekjent.ogsåinternasjonalterdet stortsettkopieravarbeidettilg.o.sarssomerblittbruktinøklenesom brukesvedidentifiseringavarter. Figur12.Funnavharpactoider ogmuslingkrepsi forskningskampanjen. Muslingkrepsenefinsbådeihavetogialletyperavferskvannshabitater.Et ovaltskallomslutterdyretsomiutseendeharmyetilfellesmedenliten musling,heravnavnet. 21 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

23 Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 22 Hodedelenutgjørdetmesteavdyretdarestenavkroppenersterktredusert. Muslingkrepsenblirsjeldenstørreenn1mm.Detfinsnoenplanktoniske muslingkreps,mendeflestehartilholdnærbunnen.algerervanligsteføde, mendetfinsogsåkjøtteteresombl.a.ernærersegpåsneglogfåbørstemark. Døgnfluer:Etterfjærmyggenevar døgnfluervanligsteinsektgruppei prøvene.døgnflueneregnessomvåre mestprimitiveinsekter.somvoksne hardeenmegetkortlevetid,hannene oftebarenoenfåtimer,mens hunnenekanbliopptil2 3uker. Døgnflueneharufullstendig forvandling,ogsomlarveiferskvann kandenleveiflereår,ogkan gjennomgåopptil23hudskifter. Døgnflueneharreduserte fordøyelsesorganerogtarikkenæring tilsegsomvoksne.påhversideav bakkroppensitterdetenradmed buskformedegjellersombrukestil oksygenopptak.bakerstharnesten alleartenetrerelativtlangehaletråder.døgnflueneervanligeibåderennende ogstilleståendevann.detfinnesplantespisere,artersomleveravdødt biologiskmaterialeogrenerovformer.bådelarverogvoksnedøgnfluerer attraktivfødeforstørreorganismer.døgnflueneeregnetsom indikatororganismeriforsuringssammenheng,fordideterstoreforskjelleriph3 toleransemellomartene. Vannmiddene,nummerfempålista,harenkulerundkropp.Hodeterlitemed ettellertoparøyne.voksnemiddognymfererpredatorerpåvannlevende insekterogandreryggradsløsedyr.deterikkeuvanligatsmårødenymferav middsitterfestettilandrevanninsekter,f.eks.teger.rundtårhundreskiftetble detaventomologensigthorgjortetomfattendearbeidmedåkartleggeog beskriveferskvannsmiddinorge.tilsammen44avartenesomblefunneti Norgevardengangnyeforvitenskapen.Enrevideringavdennorske middfaunaenharresultertiatviidaganseratdeterfunnet151arter. DøgnflueillustrertavPer3OttoJohansen.

24 Hjuldyreneerenartsrikgruppesomhovedsakeligfinsiferskvann.Deterstor variasjoniutseendedermunnåpningenalltideromgittavenciliekrans.de flesteermikroskopiske,mendetfinsartersomkanbliopptil3mm.hjuldyrene produsererentenhvileeggellerdeharhvilestadiersomresultererienstor spredningsevne,ogmangeartererderforkosmopolitiske.deterpåviststørst artsrikdomiplanterike,oftebrunevann,mensnæringsrikelokaliteterharde størsteindividtetthetene.tilsammenerdetpåvistca300arter ferskvannshjuldyrinorge,hvoravdeflesteleveristrandsonen.ikampanjenble detfunnethjuldyri16dammer. SveveP!eller!fantommyggene,somblepåvisti14avprøvene,erkarakterisert vedatkroppenergjennomsiktigogatdenhartoiøynefallendeluftfyltekamre. Larveneutførervandringermellomoverflateogbunn.Deerattraktivesom fiskefødeogerderforvanligstifisketommelokaliteter,ofteismåmyrtjern.de leveriførsterekkeavkrepsdyr(hoppekrepsogvannlopper),menkanogså ernæresegavandrevirvelløsedyr. Buksvømmerne,somblefunneti13 prøver,erentidligkolonisatorav nyetablertevannforekomster.den bevegersegfrittogerengod svømmer.denharoftetilholdnær bunnenderdenhovedsakeligleverav plantekost.denmåmedjevne mellomromopptiloverflatenforå fornyeluftbeholdningensomden oppbevarermellomvingeneog bakkroppen.detfins50arterinorge. BuksvømmerillustrertavPer3OttoJohansen. Vårfluelarver,påvisti12prøver,er karakterisertvedenpølseformet,leddetkroppmedetbeinparpåhvertavde treleddenesomsitterbakhodet.pådetbakersteleddethardenenkraftigklo. Larveneleverfracaettårogopptiltreårførdetvoksneinsektetklekkes.De voksnekanminneomsommerfugler,menskillesfradissevedatvingeneikke erdekketmedsmåskjellmenistedenerhårkledde.vårflueneskillesofteitre økologiskegrupper,frittlevende,nettspinnendeoghusbyggende.mensde frittlevendeerrovformersomfinsibåderennendeogstilleståendevann, 23 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

25 erdenettspinnendeavhengigavatvanneteribevegelsedadespinner fangstnettforåsileutnæringfravannstrømmen.dehusbyggendevårfluene byggerhusrundtkroppenavstedegetmaterialetilbeskyttelsemotrovdyr,og dissefinsibådestilleståendeogrennendevann.deterregistrert191 vårfluearterinorge. Vannymfer,somtilhørerøyenstikkerne,blepåvisti 11avprøvene.Øyenstikkerneerliksomdøgnfluene regnettilvåremestprimitiveinsekter,derblant annetdevoksneindivideneikkekanfoldevingene sammenpåryggen.øyenstikkerlarveneerlett gjenkjenneligepådenkarakteristiskefangmasken somdenbrukertilåfangebyttedyrmed.både larverogvoksneøyenstikkereerrovdyroglever hovedsakeligavandreinsekter.! Øyenstikkernebeståravtounderordener,libeller ogvannymfer.libellelarveneerkraftigereenn vannymfenesomharenlangogslankkroppmed tregjellevedhengbakerstpåbakkroppen.den størstelibelleartenharenkroppslengdepåca.7 cm,mensdeminstevannymfeneerca.halvparten sålange.øyenstikkerneervanligeivegetasjoneni alletyperferskvannsbiotoper.skogs3ogmyrtjern harofterikforekomstavøyenstikkere.denfullvoksnelarvenklatreroppav vannetderdenklorersegfastpåenplantestengel,ogetteratdenerblitttørr, kryperdetvoksneinsektetut.inorgeerdetregistrert45arteravøyenstikkere, herav14vannymferog30libeller.libellerblefunneti24avdeinnsendte prøveglassene. VannymfeillustrertavBrageFørland.! Muslingbladføtter:Enlitenkuriositetiforbindelsemedforskningskampanjen eratiprøvenfrafrydenbergskole(røyken)bledetpåvistetparindividerav muslingbladføtter.disseminneromstoremuslingkrepsderstørrelsenvarierer mellom5og15mm.deterkuntoarterinorge,hvoravlimnadia'lenticularisl., somerdenvanligste,erutbredtisørøst3norge.utenomg.o.sars' observasjonererikkeartenbeskrevetiandrearbeider. Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 24

26 Norske!navn!til!dafniene! Detredafniearteneeleveneharjaktetpå,harhellerikkenorskenavn.Deter Artsdatabankensomfastsetternavn,etteråhørtpåeksperteneoghatten høringsrunde.deterutarbeidetprinsipperfornavnsettingen.arterskalha beskrivende,gjernevakrenavn.gruppetilhørighetbørkommefrem,ognavnet skalværebådespråkligkorrektoglettåuttale.artsdatabankenerigangmed arbeidetmedågidafnienenavn,ogelevensavstemmingskalvære retningsgivendefornavnevalgene. Klasseneblebedtomåvelgenorskenavnpådetredafnieartene.Detblegitt trealternativerforhverart: Daphniamagna Daphniapulex Daphnialongispina 1. magnumdafnie 2. kjempedafnie 3. kystdamdafnie 1. møkkadamdafnie 2. damdafnie 3. taggklodafnie 1. müllersdamdafnie 2. nåledafnie 3. damnåldafnie Navneforslagenesomfikkfleststemmervar: Daphnia'magna kjempedafnie,daphnia'pulex møkkadamdafnieog Daphnia'longispina nåledafnie.elevenesforslagerretningsgivendefor arbeidetmednavnsettingen. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Daphnia'magna ellerkjempedafnie.deteriallefalldet besteforslagettilnorsknavnpåartenifølgenorske skoleelever.foto:frodefalkenberg. 25 Forskningskampanjen20133Dafniejakten

27 Videre!bruk!av!resultatene Detstorematerialetsomble sendtinnikampanjenharført myenykunnskapmedseg.det blegjort59funnavdafnier.i Artskart,Artsdatabankens offisielleoversiktoverfunnav arterinorge,bledetregistrert 28funnavDaphnia'pulex,5% avalleobservasjonersomer gjortavdennearten. Norsk!rødliste!for!arter: Informasjonomflerearterder datagrunnlagetertynt,vilbli ForskerBjørnWalsengfraNorskinstituttfor naturforskning(nina)hargåttgjennommaterialetfra Forskningskampanjen2013,ogerbegeistretfordennye kunnskapennorskeskoleeleverharbidrattmed. Foto:IngvilBjørnæs. interessantkunnskapsgrunnlagnårnorskrødlisteforarterskaloppdateres nestegang,i2015. Oppdaterte!faktaark:NINAharfaktaarkfor125ferskvannskrepsdyr.Detervist eksemplerpåslikeidennerapporten.faktaarkeneinneholderopplysninger bådeomutbredelse,typelokalitetogledningsevneforvannet.forallearter derdetergjortfunniforskningskampanjenvilfaktaarketblioppdatert. Elevenesregistreringeravbådeartogledningsevneblirdabenyttet. Prosjektet!HARPOST:Iforbindelsemedkartleggingavdyregruppersomer dårligkjentinorge,hardetoforskningsinstitutteneninaognivaetpågående prosjektsomerkaltharpost.dettegårutpååkartleggeutbredelsentil norskearterharpactoiderogmuslingkreps(ostracoder).gjennom forskningskampanjenfikkvigoddrahjelptildettearbeidetvedatdetble funnetindivideravmuslingkrepsi40prøverogharpactoideriniprøver. Oppdaterte!offisielle!artskart:Alleinnsendtedyrderartsbestemmelsener verifisertavforsker,erblittoverførttilartsdatabankensartskart. ObservasjonenekangjenkjennespåArtskartderdeermerketmedMiljølære somkilde. Forskningskampanjen2013 Dafniejakten 26

28 Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen N Oslo Telefon: Telefaks: ISBN: (PDF) Dafiejakten rapport fra forskningskampanjen 2013 Design: Melkeveien designkontor Forsidefoto: fotolia.com

Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten Forord Forskningskampanjen er en årlig kampanje for skolen som ble arrangert første gang i 2003. Den arrangeres av Forskningsrådet og Nettverk for miljølære

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Hvor varmt er det i norske hjem?

Hvor varmt er det i norske hjem? Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt Hvor varmt er det i norske hjem? Rapport fra Forskningskampanjen Valgfri undertittel 2012: «Ta hjemmetempen» over to linjer Ureros nos delisi

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Ut i verden med CGIAR-stipend. CGIAR stipendprogram CGIAR

Ut i verden med CGIAR-stipend. CGIAR stipendprogram CGIAR Ut i verden med CGIAR-stipend CGIAR stipendprogram CGIAR Gjennom CGIAR stipendprogram kan forskere søke opphold ved et av disse 15 sentrene. Finn ut mer om CGIAR Du finner mer informasjon om CGIAR og stipendordningen

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forskning og utvikling (FoU) i et nyskapende næringsliv. Den skal stimulere bedriftene til å ta mer risiko og øke FoU-innsatsen

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Sør-Norge nord 2017-2018 Last ned ISBN: 9788202560058 Format: PDF Filstørrelse: 28.53 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Detaljer

Last ned Sør-Norge sør Cappelen Damm kart. Last ned

Last ned Sør-Norge sør Cappelen Damm kart. Last ned Last ned Sør-Norge sør 2017-2018 - Cappelen Damm kart Last ned Forfatter: Cappelen Damm kart ISBN: 9788202560072 Antall sider: 2 Format: PDF Filstørrelse: 24.83 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Hardangervidda Last ned ISBN: 9788202378356 Format: PDF Filstørrelse: 14.00 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA

Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Norges nasjonale klimaforskningsprogram Stort program Klimaendringer og konsekvenser for Norge NORKLIMA Uansett hva verdenssamfunnet makter å gjøre med utslippene av klimagasser må vi regne med klimaendringer.

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Nord-Troms og Finnmark 2017-2018 Last ned ISBN: 9788202547295 Format: PDF Filstørrelse: 10.52 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Nord-Troms og Finnmark Last ned ISBN: 9788202547325 Format: PDF Filstørrelse: 23.42 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm Förlag AB) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm Förlag AB) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Lilltrollet Last ned ISBN: 9788278910146 Format: PDF Filstørrelse: 12.71 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm Förlag AB) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned e-bok

Detaljer

Nye trender og utfordringer innen mat og miljø

Nye trender og utfordringer innen mat og miljø Nye trender og utfordringer innen mat og miljø Konferanse, 6. - 7. mai 2008 Program Matprogrammet Nye trender og utfordringer innen mat og miljø 6. - 7.mai 2008 Thon Hotel Arena Nesgata 1 2004 Lillestrøm

Detaljer

Last ned Giga - Anne Grethe Aven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Giga Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Giga - Anne Grethe Aven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Giga Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Giga - Anne Grethe Aven Last ned Forfatter: Anne Grethe Aven ISBN: 9788204123534 Format: PDF Filstørrelse:30.28 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm) hjemmeside, der det kan finnes

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Pippi. Yatzi Last ned ISBN: 9788202375454 Format: PDF Filstørrelse: 21.15 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned e-bok

Detaljer

Forskning for vår viktigste vekstnæring. Stort program HAVBRUK en næring i vekst

Forskning for vår viktigste vekstnæring. Stort program HAVBRUK en næring i vekst Forskning for vår viktigste vekstnæring Stort program HAVBRUK en næring i vekst Forskning er en av forutsetningene for at norsk havbruk i løpet av en 30-årsperiode har utviklet seg til verdens ledende

Detaljer

Last ned Hemmeligheten bak varig velvære - Inna Segal

Last ned Hemmeligheten bak varig velvære - Inna Segal Last ned Hemmeligheten bak varig velvære - Inna Segal Last ned Forfatter: Inna Segal ISBN: 9788202428402 Antall sider: 334 Format: PDF Filstørrelse:38.73 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen

Detaljer

Last ned Skapende barnehage - Camilla Grieg. Last ned

Last ned Skapende barnehage - Camilla Grieg. Last ned Last ned Skapende barnehage - Camilla Grieg Last ned Forfatter: Camilla Grieg ISBN: 9788202388553 Format: PDF Filstørrelse:35.74 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm akademisk) hjemmeside,

Detaljer

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING

FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING Foto: Gettyimages. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova står sammen for å fremme forskning og teknologi utvikling rettet mot fremtidens energiløsninger.

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Konklave - Robert Harris Last ned Forfatter: Robert Harris ISBN: 9788202555238 Format: PDF Filstørrelse: 21.66 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Last ned La kjærligheten vokse - Dalai Lama

Last ned La kjærligheten vokse - Dalai Lama Last ned La kjærligheten vokse - Dalai Lama Last ned Forfatter: Dalai Lama ISBN: 9788202448318 Antall sider: 181 Format: PDF Filstørrelse:35.29 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm)

Detaljer

Søknader og innvilgelse av prosjekter for 2011 sammenlignet med Havbruksprogrammet en næring i vekst

Søknader og innvilgelse av prosjekter for 2011 sammenlignet med Havbruksprogrammet en næring i vekst Søknader og innvilgelse av prosjekter for 2011 sammenlignet med 2010 Havbruksprogrammet en næring i vekst Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon:

Detaljer

Last ned Skjult trussel - Karin Slaughter

Last ned Skjult trussel - Karin Slaughter Last ned Skjult trussel - Karin Slaughter Last ned Forfatter: Karin Slaughter ISBN: 9788202491260 Antall sider: 384 Format: PDF Filstørrelse:15.41 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Skjult trussel - Karin Slaughter Last ned Forfatter: Karin Slaughter ISBN: 9788202491260 Antall sider: 384 Format: PDF Filstørrelse: 21.51 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen

Detaljer

Last ned Lærerveiledning videregående skole - Carl Thomas Carlsten

Last ned Lærerveiledning videregående skole - Carl Thomas Carlsten Last ned Lærerveiledning videregående skole - Carl Thomas Carlsten Last ned Forfatter: Carl Thomas Carlsten ISBN: 9788249602667 Format: PDF Filstørrelse:20.04 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned Oslo - Peter Butenschøn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Oslo Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Oslo - Peter Butenschøn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Oslo Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Oslo - Peter Butenschøn Last ned Forfatter: Peter Butenschøn ISBN: 9788275476430 Antall sider: 399 Format: PDF Filstørrelse: 10.00 Mb Oslo er mange steder. Vi som bor i Oslo, bor ikke bare i Oslo.

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Glede 2015. Kalender - Iben Sandemose Last ned Forfatter: Iben Sandemose ISBN: 9788202454364 Format: PDF Filstørrelse: 15.96 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside,

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Jernjomfruen - A.C. Gjersøe Last ned Forfatter: A.C. Gjersøe ISBN: 9788202492595 Antall sider: 394 Format: PDF Filstørrelse: 16.59 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside,

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Min slægt - Suno Scharling Last ned Forfatter: Suno Scharling ISBN: 9788711044827 Antall sider: 105 Format: PDF Filstørrelse: 27.82 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Damm) hjemmeside,

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Reiulf Steen - Hans Olav Lahlum Last ned Forfatter: Hans Olav Lahlum ISBN: 9788202303686 Format: PDF Filstørrelse: 22.88 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside,

Detaljer

Last ned Liten i barnehagen - May Britt Drugli. Last ned

Last ned Liten i barnehagen - May Britt Drugli. Last ned Last ned Liten i barnehagen - May Britt Drugli Last ned Forfatter: May Britt Drugli ISBN: 9788202558970 Antall sider: 196 Format: PDF Filstørrelse:12.27 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen

Detaljer

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap 1 Norges forskningsråd

Detaljer

Last ned Ildmannen - Torkil Damhaug

Last ned Ildmannen - Torkil Damhaug Last ned Ildmannen - Torkil Damhaug Last ned Forfatter: Torkil Damhaug ISBN: 9788202444518 Antall sider: 496 Format: PDF Filstørrelse:12.95 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside,

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Ildmannen - Torkil Damhaug Last ned Forfatter: Torkil Damhaug ISBN: 9788202444518 Antall sider: 496 Format: PDF Filstørrelse: 15.96 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm)

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Eneboerliv - Kjell Arild Pollestad Last ned Forfatter: Kjell Arild Pollestad ISBN: 9788202452094 Antall sider: 361 Format: PDF Filstørrelse: 22.43 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen

Detaljer

Last ned Hva er kunstig intelligens - Jim Tørresen. Last ned

Last ned Hva er kunstig intelligens - Jim Tørresen. Last ned Last ned Hva er kunstig intelligens - Jim Tørresen Last ned Forfatter: Jim Tørresen ISBN: 9788215023441 Antall sider: 120 sider Format: PDF Filstørrelse:11.72 Mb I boken hva er KUNSTIG INTELLIGENS gir

Detaljer

Last ned Hva er kunstig intelligens - Jim Tørresen. Last ned

Last ned Hva er kunstig intelligens - Jim Tørresen. Last ned Last ned Hva er kunstig intelligens - Jim Tørresen Last ned Forfatter: Jim Tørresen ISBN: 9788215023441 Format: PDF Filstørrelse: 24.86 Mb I boken hva er KUNSTIG INTELLIGENS gir forfatteren en lettfattelig

Detaljer

Last ned Lærerveiledning 1. og 2. trinn høst - Carl Thomas Carlsten

Last ned Lærerveiledning 1. og 2. trinn høst - Carl Thomas Carlsten Last ned Lærerveiledning 1. og 2. trinn høst - Carl Thomas Carlsten Last ned Forfatter: Carl Thomas Carlsten ISBN: 9788202531027 Format: PDF Filstørrelse:34.66 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned Lærerveiledning 1-2 trinn vår - Carl Thomas Carlsten

Last ned Lærerveiledning 1-2 trinn vår - Carl Thomas Carlsten Last ned Lærerveiledning 1-2 trinn vår - Carl Thomas Carlsten Last ned Forfatter: Carl Thomas Carlsten ISBN: 9788202530754 Format: PDF Filstørrelse:21.23 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Death maze - Ariana Franklin Last ned Forfatter: Ariana Franklin ISBN: 9788202331931 Format: PDF Filstørrelse: 26.62 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Cappelen Damm) hjemmeside, der

Detaljer

Last ned Moder Teresa i Norge - moder Teresa. Last ned

Last ned Moder Teresa i Norge - moder Teresa. Last ned Last ned Moder Teresa i Norge - moder Teresa Last ned Forfatter: moder Teresa ISBN: 9788270240128 Antall sider: 14 Format: PDF Filstørrelse:19.94 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St. Olav forl.)

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Policy for Norges forskningsråd

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Policy for Norges forskningsråd Tilgjengeliggjøring av forskningsdata Policy for Norges forskningsråd Tilgjengeliggjøring av forskningsdata Policy for Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 564

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Last ned En glede ingen kan ta fra deg - Anne Elizabeth Sweet. Last ned

Last ned En glede ingen kan ta fra deg - Anne Elizabeth Sweet. Last ned Last ned En glede ingen kan ta fra deg - Anne Elizabeth Sweet Last ned Forfatter: Anne Elizabeth Sweet ISBN: 9788270243013 Antall sider: 177 Format: PDF Filstørrelse:13.88 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne

Detaljer

Last ned Nordland og sør-troms; Cappelen Damms bil- og turiskart. Last ned

Last ned Nordland og sør-troms; Cappelen Damms bil- og turiskart. Last ned Last ned Nordland og sør-troms; Cappelen Damms bil- og turiskart Last ned ISBN: 9788202525880 Format: PDF Filstørrelse: 23.97 Mb Oppdatert med nye veier og tunneler. Hele kartet på en side, enkel bretting.

Detaljer

Last ned Å falle oppover - Richard Rohr. Last ned

Last ned Å falle oppover - Richard Rohr. Last ned Last ned Å falle oppover - Richard Rohr Last ned Forfatter: Richard Rohr ISBN: 9788270242993 Antall sider: 221 Format: PDF Filstørrelse:29.88 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St. Olav forl.)

Detaljer

Last ned Mysterium og institusjon - Fredrik Hansen. Last ned

Last ned Mysterium og institusjon - Fredrik Hansen. Last ned Last ned Mysterium og institusjon - Fredrik Hansen Last ned Forfatter: Fredrik Hansen ISBN: 9788270242979 Antall sider: 198 Format: PDF Filstørrelse:13.94 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St.

Detaljer

Last ned Håndverkertjenester - Geir Woxholth. Last ned

Last ned Håndverkertjenester - Geir Woxholth. Last ned Last ned Håndverkertjenester - Geir Woxholth Last ned Forfatter: Geir Woxholth ISBN: 9788205308558 Antall sider: 131 Format: PDF Filstørrelse:23.84 Mb Denne boken gir en systematisk fremstilling av reglene

Detaljer

Last ned Latinske hymnor og sekvensar - Ragnhild Foss. Last ned

Last ned Latinske hymnor og sekvensar - Ragnhild Foss. Last ned Last ned Latinske hymnor og sekvensar - Ragnhild Foss Last ned Forfatter: Ragnhild Foss ISBN: 9788270240517 Antall sider: 127 Format: PDF Filstørrelse:11.75 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned Kjærlighet i sannhet - Benedikt XVI. Last ned

Last ned Kjærlighet i sannhet - Benedikt XVI. Last ned Last ned Kjærlighet i sannhet - Benedikt XVI Last ned Forfatter: Benedikt XVI ISBN: 9788270242245 Format: PDF Filstørrelse:12.67 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St. Olav forl.) hjemmeside,

Detaljer

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St. Olav forl.) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St. Olav forl.) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon. Last ned Jerusalems murer - Aage Hauken Last ned Forfatter: Aage Hauken ISBN: 9788270243402 Format: PDF Filstørrelse: 23.57 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St. Olav forl.) hjemmeside, der

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011 Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011 Forord Små forskere kan få frem ny kunnskap av stor betydning. Det har vi sett gang på gang i Forskningskampanjen, der skolebarn fra hele

Detaljer

Last ned Gud og de fattige - Michael Sievernich. Last ned

Last ned Gud og de fattige - Michael Sievernich. Last ned Last ned Gud og de fattige - Michael Sievernich Last ned Forfatter: Michael Sievernich ISBN: 9788270240579 Antall sider: 52 Format: PDF Filstørrelse:30.00 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (St.

Detaljer

Last ned Aage Samuelsen Boken - Leif Krogstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aage Samuelsen Boken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Aage Samuelsen Boken - Leif Krogstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aage Samuelsen Boken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Aage Samuelsen Boken - Leif Krogstad Last ned Forfatter: Leif Krogstad ISBN: 9781387607679 Antall sider: 72 Format: PDF Filstørrelse: 28.97 Mb Dette er en bok som handele i hoveddelen om Aage

Detaljer

Last ned Det nye testamentet oversatt fra gresk - Erik Gunnes. Last ned

Last ned Det nye testamentet oversatt fra gresk - Erik Gunnes. Last ned Last ned Det nye testamentet oversatt fra gresk - Erik Gunnes Last ned Forfatter: Erik Gunnes ISBN: 9788270240173 Antall sider: 520 Format: PDF Filstørrelse:16.74 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Last ned Tvangsfullbyrdelsesloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tvangsfullbyrdelsesloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tvangsfullbyrdelsesloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tvangsfullbyrdelsesloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tvangsfullbyrdelsesloven Last ned ISBN: 9788202500672 Antall sider: 94 Format: PDF Filstørrelse: 18.68 Mb Tvangsfullbyrdelsesloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 23. januar 2015

Detaljer

Last ned Hva er menneskerettigheter - Njål Høstmælingen

Last ned Hva er menneskerettigheter - Njål Høstmælingen Last ned Hva er menneskerettigheter - Njål Høstmælingen Last ned Forfatter: Njål Høstmælingen ISBN: 9788215017006 Antall sider: 153 Format: PDF Filstørrelse:18.93 Mb Forfatteren forklarer hva de ulike

Detaljer

Last ned Maria i Bibelen og i vårt liv - Wilfrid Stinissen. Last ned

Last ned Maria i Bibelen og i vårt liv - Wilfrid Stinissen. Last ned Last ned Maria i Bibelen og i vårt liv - Wilfrid Stinissen Last ned Forfatter: Wilfrid Stinissen ISBN: 9788270240395 Antall sider: 118 Format: PDF Filstørrelse:10.29 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets

Detaljer

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Faste søknadsfrister 2005: 1. mars 5. april 1., 8. og 15. juni 1. september 13. oktober 1. desember Norges forskningsråd 2005 Grafisk

Detaljer

Last ned Gravskikk og kristning - Olav Tveito. Last ned

Last ned Gravskikk og kristning - Olav Tveito. Last ned Last ned Gravskikk og kristning - Olav Tveito Last ned Forfatter: Olav Tveito ISBN: 9788270996629 Antall sider: 425 Format: PDF Filstørrelse:23.61 Mb Boka tar for seg gravskikker i tidlig skandinavisk

Detaljer

Last ned Bhagavadgita

Last ned Bhagavadgita Last ned Bhagavadgita Last ned ISBN: 9788200029182 Antall sider: 125 Format: PDF Filstørrelse:18.66 Mb Bhagavadgita - "Herrens sang" - er fra tiden rundt Kristi fødsel og har en sentral stilling i Indias

Detaljer

Last ned. Boken inneholder fotografier av mange av Brit Fuglevaags billedtepper. Har et kort sammendrag på engelsk og fransk. Med biografi.

Last ned. Boken inneholder fotografier av mange av Brit Fuglevaags billedtepper. Har et kort sammendrag på engelsk og fransk. Med biografi. Last ned Brit Fuglevaag - Arvid Møller Last ned Forfatter: Arvid Møller ISBN: 9788273931320 Antall sider: 95 Format: PDF Filstørrelse: 25.56 Mb Boken inneholder fotografier av mange av Brit Fuglevaags

Detaljer

Tildeling av forskningsmidler med søknadsfrist juni 2004. Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Tildeling av forskningsmidler med søknadsfrist juni 2004. Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Tildeling av forskningsmidler med søknadsfrist juni 2004 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Norges forskningsråd 2004 Grafisk design: Fete typer Trykk: Gamlebyen Grafiske AS Opplag: 8000

Detaljer

Last ned Det Lille Heftet Om Designtenkning - Monika Hestad

Last ned Det Lille Heftet Om Designtenkning - Monika Hestad Last ned Det Lille Heftet Om Designtenkning - Monika Hestad Last ned Forfatter: Monika Hestad ISBN: 9780957495883 Format: PDF Filstørrelse:23.02 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Brand Valley

Detaljer

Last ned Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13. mai 1988 nr. 27

Last ned Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13. mai 1988 nr. 27 Last ned Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13. mai 1988 nr. 27 Last ned ISBN: 9788202486167 Format: PDF Filstørrelse:11.66 Mb Kjøpsloven - med endringer, sist ved lov av 28. februar 2014 nr. 2 (i kraft 1. november

Detaljer

Last ned Plan- og bygningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Plan- og bygningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Plan- og bygningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Plan- og bygningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Plan- og bygningsloven Last ned ISBN: 9788202554712 Antall sider: 75 Format: PDF Filstørrelse:12.70 Mb Plan- og bygningsloven - med endringer, sist ved lov av 16. desember 2016 nr. 100 (i kraft

Detaljer

Last ned Avtaleloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Avtaleloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Avtaleloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Avtaleloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Avtaleloven Last ned ISBN: 9788202520113 Antall sider: 9 Format: PDF Filstørrelse:30.12 Mb Avtaleloven - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 104 (i kraft 1. januar 2016) Last

Detaljer

Last ned Jordskjelvanalyser I Fem-Design Og Robot Structural Analysis - Sandvand Kristoffer

Last ned Jordskjelvanalyser I Fem-Design Og Robot Structural Analysis - Sandvand Kristoffer Last ned Jordskjelvanalyser I Fem-Design Og Robot Structural Analysis - Sandvand Kristoffer Last ned Forfatter: Sandvand Kristoffer ISBN: 9783639768282 Antall sider: 168 Format: PDF Filstørrelse:16.87

Detaljer

Last ned Hva hjelper? - Alain Topor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva hjelper? Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hva hjelper? - Alain Topor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva hjelper? Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hva hjelper? - Alain Topor Last ned Forfatter: Alain Topor ISBN: 9788244612371 Antall sider: 201 Format: PDF Filstørrelse:22.17 Mb Hva er det som hjelper mennesker med alvorlige psykiske problemer?

Detaljer

Last ned Hva hjelper? - Alain Topor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva hjelper? Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hva hjelper? - Alain Topor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva hjelper? Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hva hjelper? - Alain Topor Last ned Forfatter: Alain Topor ISBN: 9788244612371 Antall sider: 201 Format: PDF Filstørrelse: 10.73 Mb Hva er det som hjelper mennesker med alvorlige psykiske problemer?

Detaljer

Last ned Det feilbarlige menneske - Øyvind Kvalnes. Last ned

Last ned Det feilbarlige menneske - Øyvind Kvalnes. Last ned Last ned Det feilbarlige menneske - Øyvind Kvalnes Last ned Forfatter: Øyvind Kvalnes ISBN: 9788215016474 Antall sider: 210 Format: PDF Filstørrelse:25.85 Mb Forfatteren tar for seg hvordan man skal håndtere

Detaljer

Forskningens fellesformue forvitrer. Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning

Forskningens fellesformue forvitrer. Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning Forskningens fellesformue forvitrer Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning - Viktige klimadataserier Lange tidsserier for miljøovervåking og

Detaljer

Last ned Tanker om tro - Lars Roar Langslet. Last ned

Last ned Tanker om tro - Lars Roar Langslet. Last ned Last ned Tanker om tro - Lars Roar Langslet Last ned Forfatter: Lars Roar Langslet ISBN: 9788270242740 Antall sider: 115 Format: PDF Filstørrelse:28.57 Mb Et personlig regnskap for å ordne og utprøve egne

Detaljer

Last ned Prosesslederboka - Pål Tanggaard. Last ned

Last ned Prosesslederboka - Pål Tanggaard. Last ned Last ned Prosesslederboka - Pål Tanggaard Last ned Forfatter: Pål Tanggaard ISBN: 9788244622813 Antall sider: 365 Format: PDF Filstørrelse:12.72 Mb Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge

Detaljer

cuvudssruw Norges forskningsråd

cuvudssruw Norges forskningsråd 2PUnGHWIRU0LOM RJXWYLNOLQJ cuvudssruw 'HO,,3URJUDPEHVNULYHOVHU Norges forskningsråd 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03

Detaljer

Evaluering. Policy for Norges forskningsråd

Evaluering. Policy for Norges forskningsråd Evaluering Policy for Norges forskningsråd 2013 2017 Evaluering Policy for Norges forskningsråd 2013 2017 Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon:

Detaljer

Last ned Stort bilatlas Norge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Stort bilatlas Norge Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Stort bilatlas Norge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Stort bilatlas Norge Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Stort bilatlas Norge Last ned ISBN: 9788202513191 Antall sider: 208 Format: PDF Filstørrelse: 11.82 Mb Ny utgave av Stort bilatlas Norge Ny og utvidet utgave av Stort bilatlas Norge 2016-utgaven

Detaljer

Last ned Folketrygdloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Folketrygdloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Folketrygdloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Folketrygdloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Folketrygdloven Last ned ISBN: 9788202554828 Antall sider: 188 Format: PDF Filstørrelse:23.29 Mb Folketrygdloven (lov om folketrygd). Last ned e-bok ny norsk Folketrygdloven Gratis boken Pdf,

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Last ned Norske isbreer - Olav Orheim. Last ned

Last ned Norske isbreer - Olav Orheim. Last ned Last ned Norske isbreer - Olav Orheim Last ned Forfatter: Olav Orheim ISBN: 9788202308650 Antall sider: 200 Format: PDF Filstørrelse:36.60 Mb Dette praktverket er en hyllest til våre isbreer og en reiseguide

Detaljer

Last ned Norske isbreer - Olav Orheim. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Norske isbreer Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Norske isbreer - Olav Orheim. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Norske isbreer Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Norske isbreer - Olav Orheim Last ned Forfatter: Olav Orheim ISBN: 9788202308650 Antall sider: 200 Format: PDF Filstørrelse: 28.53 Mb Dette praktverket er en hyllest til våre isbreer og en reiseguide

Detaljer

Last ned Drømmetydning - Sigmund Freud

Last ned Drømmetydning - Sigmund Freud Last ned Drømmetydning - Sigmund Freud Last ned Forfatter: Sigmund Freud ISBN: 9788202135577 Antall sider: 339 Format: PDF Filstørrelse:25.82 Mb Den mest betydelige Freud-klassikeren når det gjelder det

Detaljer

Last ned Håndplukk - Kristin Helene Randulff Nielsen. Last ned

Last ned Håndplukk - Kristin Helene Randulff Nielsen. Last ned Last ned Håndplukk - Kristin Helene Randulff Nielsen Last ned Forfatter: Kristin Helene Randulff Nielsen ISBN: 9788205497412 Format: PDF Filstørrelse:32.50 Mb Nordmenn liker å gå på tur og vi har lang

Detaljer

Last ned Luftfartsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Luftfartsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Luftfartsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Luftfartsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Luftfartsloven Last ned ISBN: 9788202543648 Antall sider: 141 Format: PDF Filstørrelse:20.40 Mb Luftfartsloven (lov om luftfart) - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 75 (i kraft

Detaljer

Last ned. Boka gir en faglig og oppdatert oversikt over våre trafikkskilt.

Last ned. Boka gir en faglig og oppdatert oversikt over våre trafikkskilt. Last ned Trafikkskiltboka 2011 Last ned ISBN: 9788273102805 Antall sider: 72 Format: PDF Filstørrelse:31.83 Mb Boka gir en faglig og oppdatert oversikt over våre trafikkskilt. Last ned e-bok ny norsk Trafikkskiltboka

Detaljer

Last ned Trafikkskiltboka Last ned. Last ned e-bok ny norsk Trafikkskiltboka 2011 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Trafikkskiltboka Last ned. Last ned e-bok ny norsk Trafikkskiltboka 2011 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Trafikkskiltboka 2011 Last ned ISBN: 9788273102805 Antall sider: 72 Format: PDF Filstørrelse: 26.98 Mb Boka gir en faglig og oppdatert oversikt over våre trafikkskilt. Last ned e-bok ny norsk

Detaljer

Last ned Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65

Last ned Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 Last ned Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 Last ned ISBN: 9788202367121 Antall sider: 15 Format: PDF Filstørrelse:27.29 Mb Med endringer, sist ved lov av 20. juni 2003 nr. 45 (i kraft

Detaljer

Last ned Kalde Hamona - Leif Krogstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kalde Hamona Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kalde Hamona - Leif Krogstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kalde Hamona Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kalde Hamona - Leif Krogstad Last ned Forfatter: Leif Krogstad ISBN: 9781387629695 Antall sider: 50 Format: PDF Filstørrelse: 10.15 Mb Det er et begrep: Hamona som st r beskrevet i den Hellige

Detaljer

Last ned Seksualitetens historie II - Michel Foucault. Last ned

Last ned Seksualitetens historie II - Michel Foucault. Last ned Last ned Seksualitetens historie II - Michel Foucault Last ned Forfatter: Michel Foucault ISBN: 9788275560160 Antall sider: 317 Format: PDF Filstørrelse:39.19 Mb I denne boken viser forfatteren hvordan

Detaljer

Meitemark! Forskningskampanjen 2010:

Meitemark! Forskningskampanjen 2010: Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt Se hva jeg fant! Brosjyre til Forskningsdagene Valgfri undertittel over to linjer 2010 Forskningens verktøy Forsk selv! mangfold på land og

Detaljer

Last ned Skadeserstatningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skadeserstatningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skadeserstatningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skadeserstatningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skadeserstatningsloven Last ned ISBN: 9788202554927 Antall sider: 11 Format: PDF Filstørrelse:38.18 Mb Med endringer, sist ved lov av 12. mai 2015 nr. 29 (i kraft 1. januar 2016) Last ned e-bok

Detaljer

Last ned Vikingtidens utbrudd - Torgrim Titlestad. Last ned

Last ned Vikingtidens utbrudd - Torgrim Titlestad. Last ned Last ned Vikingtidens utbrudd - Torgrim Titlestad Last ned Forfatter: Torgrim Titlestad ISBN: 9788291640679 Antall sider: 122 Format: PDF Filstørrelse: 14.80 Mb Ny og banebrytende bok om årsakene til vikingtiden,

Detaljer

Last ned Alt for Norge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Alt for Norge Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Alt for Norge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Alt for Norge Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Alt for Norge Last ned ISBN: 9788203296239 Antall sider: 190 Format: PDF Filstørrelse: 25.88 Mb I 2016 markerer vi Kongeparets 25 år på tronen. Det blir en feiring av Norge, de lange linjene i

Detaljer