status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel"

Transkript

1 status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1

2 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen pr. timeverk er nær tredoblet siden Innhold og Forord 2 Sammendrag 4 Makroøkonomi, demografi og rammebetingelser 8 Varehandelens betydning, omfang og struktur 14 Forbrukertrender og konsekvenser for detaljhandelen fremover 18 Varehandelen over ordnede tall Omsetningsnivå og ut vikling innen engroshandel Omsetningsnivå og utvikling innen detaljhandel 27 Varehandelens lønnsomhet Lønnsomhet for engroshandel Lønnsomhet for detalj varehandel 34 Distribusjonskanaler og utvikling Utvikling for kjøpesentre Utvikling kjøpesenterbutikker i forhold til stormarkedskonsept Utvikling innenfor netthandelen Utvikling i grensehandelen Utvikling for integrerte kjeder i forhold til samarbeidende kjeder og frittstående butikker 44 Forventninger og utfordringer Appendiks (metode, forutsetninger, usikkerhet, bransjeoversikt, kilder, ordliste og definisjoner) 5 Handelsnæringen er sterkt voksende og sysselsetter ca. 37 årsverk i Norge. Dette utgjør ca. 14,5 prosent av total sysselsetting i Norge. Kun offentlig sektor sysselsetter flere. Når vi i tillegg vet at handel utgjør ca. 1 prosent av BNP (fastlands-norge) og ca. 11 prosent av antall foretak i Norge, er det naturlig av vi i NHO har ambisjoner om å være den ledende arbeidsgiverorganisasjonen også for handelsnæringen. Vi ønsker i denne rapporten å gi en oversikt over bransjen samt peke på noen av de viktigste utfordringene. Konjunkturer, for brukertrender, detaljhandel, engroshandel og distribusjons - kanaler er viktige stikkord for innholdet i rapporten. Materialet i rapporten er vesentlig basert på kvantitative data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Ultima-databasen (Hartmark AS). Kvalitative data er vesentlig basert på Kjedelederundersøkelsen (Hartmark AS) og RIS (Retail Institute Scandinavia). Handelsnæringen står overfor store utfordringer fremover, spesielt knyttet til å sørge for gode rammebetingelser, produktivitetsvekst og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det må skapes et kostnadsnivå som gir lønnsomhet. Utviklingen av ny teknologi og globaliseringen av handel, er både en trussel, men også en mulighet for norske bedrifter. Innovasjon blir enda viktigere. Handelsnæringens evne til å tilby gode produkter kombinert med tjenester har vist seg å skape ny vekst. NHO Handel skal være et kraftsentrum som skaper gjennomslag for handelsnæringens merkesaker hos myndighetene. NHO Handel skal sikre kompetanseoverføring våre medlemmer imellom og utad tale med en sterk og tydelig stemme for medlemmenes beste. Oslo, oktober 212 Bjørn Næss Direktør NHO Handel 3

3 sammendrag 2 2 Sammendrag Varehandel er en viktig del av norsk økonomi. Siden starten av 9-tallet har varehandelen stått for en stadig økende del av brutto nasjonalprodukt og bidratt til vekst og høy sysselsetting totalt. Varehandelen har også gjennomgått en kraftig produktivitetsøkning og har nær tredoblet seg siden 199. En betydelig høyere og bedre utvikling enn i industrien og fastlands-norge samlet. I tiden fremover står varehandelen ovenfor flere spennende muligheter, men også utfordringer som den må forholde seg til. De økonomiske utsiktene er usikre, blant annet på grunn av gjeldskrise i Europa og tegn til lavere vekstfart i både USA og Kina. Selv om Norge foreløpig stort sett har blitt spart for effektene fra de økonomiske urolighetene grunnet sterke råvarepriser og stor investering innen oljesektoren, er det knyttet en viss usikkerhet til hva de neste årene vil bringe. Det foregår også store endringer innen demografien i Norge med stor arbeidsinnvandring og befolkningsøkning, særlig i Stor-Oslo og området rundt Stavanger. I tillegg vil vi få et økende antall eldre, når de store kullene fra etterkrigsårene går av med pensjon. Det foregår også store endringer innen teknologi og kundepreferanser som vil påvirke hvordan handlemønsteret i varehandelen utvikler seg i årene framover. En av de viktigste endringene er i forhold til inter nett som er tilgjengelig for konsumenten til enhver tid og også den kraftige veksten i bruk av sosiale medier. Dette påvirker interaksjonen mellom bedriftene og kundene, og gjør pris- og produktsammenligning mellom ulike kjeder og produkter meget enkel. Videre forventer kunden i økt grad en toveiskommunikasjon. De sosiale mediene betyr en nedtrapping av enveiskommunikasjon for detaljhandelen. En annen viktig trend er det stadig økende fokuset på en sunn livsstil gjennom kosthold, mosjon og en aktiv fritid. Norge har vært gjennom en sunnhetsbølge de siste årene som har påvirket forbruket innenfor flere næringsgrupper i både engrosog detalj handelen 1. 1 Engroshandel er handel med større varepartier til videreforhandlere, til produsenter for bruk i produksjonen, eller til storforbrukere som eksempelvis sykehus og hoteller. Detaljhandel er en betegnelses for salg av varer i kvanta tilpasset personlig- eller husholdningsbehov, direkte til forbrukere eller husholdninger. Årene har vært volatile for varehandelen med en finanskrise som førte til lavere etterspørsel fra 28. På tross av dette har omsetningen innen varehandelen økt med rundt 3 prosent i denne perioden. Næringen som har opplevd aller størst økning er handel med og reparasjon av biler. Næringsgruppen innen engros handel som hadde størst økning i omsetning samme periode var næringsog nytelses midler. Innen detaljhandel hadde handel utenom fast utsalgssted (netthandelen) størst omsetningsøkning. Driftsmarginene til både engroshandel og detaljhandel gikk svakt ned perioden under ett, men har vært veldig volatile fra år til år. På næringsgruppe- og bransjenivå er det store variasjoner i lønnsomhet. Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk var den næringsgruppen innen engroshandel som hadde best lønnsomhet i 21. Innen detaljhandel utpekte annen butikkhandel seg med høyest driftsmargin i 21. Utviklingen av markedsandeler mellom de ulike distribusjonskanalene viser økning spesielt for netthandelen, men også kjøpesentre og handelsparker. Den økte omsetningen for kjøpesentrene ble først og fremst drevet av økt areal i kjøpesentrene, mens handelsparkene øker sine andeler både pga. flere nyetableringer og svært omsetningseffektive konsept i strategiske og større markedsområder. Mens det for netthandelen er blitt stadig mer brukervennlige nettbutikker, et bredere varetilbud og nye produkter, er det spesielt veksten i antall personer som handler på nett, som er hovedårsaken til veksten innenfor netthandelen. Grensehandelen fortsetter også å vokse. Selv om folk tar stadig flere turer over grensen er det først og fremst økt handel per tur som driver den økte omsetningen. Den klart mest kjøpte varegruppen i kroner og øre er matvarer. Den står for over halvparten av omsetningen i den totale grensehandelen som i 21 var på 11,5 milliarder kroner. 5

4 2 status i Varehandelen sammendrag 2 Noen utfordringer og muligheter Lederne i norsk varehandel er, til tross for økende antall konkurser og dårlig lønnsomhet fra 28 21, grunnleggende positive når de skal tegne et bilde av fremtiden. Høyt privat konsum kombinert med gode framtidsutsikter for norsk økonomi gjør at lederne i varehandelen til tross for sterkt økende konkurranse er optimistiske i forhold til forventninger om økt omsetning. Det er likevel en utstrakt bekymring for utviklingen av lønnsomhet. Kjedelederne peker spesielt på at det er et press på økte kostnader (spesielt på arbeidskraft, husleie og varekostnad) og at det er vanskelig å kompensere økte kostnader med økt produktivitet. Dette kombinert med lavere bruttomarginer som følge av økt konkurranse gjør det stadig vanskeligere å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Parallelt med utfordringer for 212, ser også mange kjedeledere muligheter. Vekst i kjøpekraften hos forbruker har gitt muligheter til å selge mer. Samtidig har det vært en sterk vekst i konsum av attraktive «luksusvarer». Større kjøpesentra og økning i etablering av handelsparker, har gitt mange nye muligheter for varehandelen. Parallelt med utfordringer for 212, ser også mange kjedeledere muligheter. Bransjeglidning og økende netthandel har medført at forbrukerne har blitt mindre konservative i valg av innkjøpskanal. Dette er en utfordring for en rekke tradisjonelle kanaler, men en mulighet for andre. På denne måten har dagligvarebransjen stadig kunnet omsette «nye kategorier». Sportsbransjen har opplevd en sterk vekst på salg av sko og klær, spesielt fra årtusenskiftet. Elektronikkbransjen har tilsvarende kraftig vekst på salg av digitalkameraer, mobiltelefoner m.m. Eksemplene er mange. 6 7

5 Makroøkonomi, demografi og rammebetingelser 3 3 Makroøkonomi, demografi og rammebetingelser Utviklingen i internasjonal økonomi har vist nye svakhetstegn det siste året med fallende vekstrater og ny uro i finansmarkedene. Den akutte gjeldskrisen som oppsto i flere euroland i andre halvår 211 har bidratt til at eurosonen er på god vei inn i en ny resesjon, med fall i aktiviteten og høy arbeidsledighet. Smitteeffekten fra gjeldskrisen i eurosonen til internasjonale finansmarkeder har, sammen med ettervirkninger av jordskjelvet i Japan, også satt sitt preg på vekstbildet i verdensøkonomien. Amerikansk økonomi har kjølnet igjen etter positive tilløp i 21 og 211, mens vekstprognosene for Kina og andre fremvoksende økonomier er blitt nedjustert. Prisene på råvarer, ikke minst petroleum, har holdt seg relativt gode tross lavere vekst i verdensøkonomien. Det gir positive effekter for norsk økonomi gjennom rekordhøye investeringer i petroleumssektoren og sterk vekst i offentlig sektor. Veksttakten i fastlandsøkonomien og sysselsettingen har tiltatt gjennom høsten 211. Mens arbeidsledigheten har steget i de fleste land rundt oss har den falt her hjemme. Det gode norske arbeidsmarkedet har også trukket til seg en rekordsterk vekst i arbeidsinnvandringen, noe som i seg selv genererer økt etterspørsel etter varer, tjenester og investeringer i infrastruktur. Rekordsterk innvandring og aldrende befolkning Tabell Antall Andel utenlandsfødte 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % 1 % 11 % 12 % Befolkning i 1 personer per inngående årsskifte, kilde: SSB Norge har de siste årene vært gjennom en rekordsterk vekst i befolkningen. Fra 24 til 212 har befolkningen økt med 9 prosent og rundet 5 millioner våren 212. Innvandring er den viktigste for klaringen på befolkningsveksten, og forklarer om lag 65 prosent av veksten. Befolkningen har samtidig blitt mer dynamisk, i 211 var det både rekordhøy netto innvandring og rekordhøy utvandring. Arbeidsinnvandring fra EU er en viktig drivkraft bak arbeidsinnvandringen og har tiltatt i årene etter finanskrisen. Befolkning med fødested i Øst-Europa har økt med om lag 1 siden EU ble utvidet østover i 24. Det er også fortsatt mange svensker som flytter til landet, men Polen gikk forbi Sverige som landet med størst innvand rerbefolkning allerede i 28. I følge anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil den raske befolkningsveksten trolig fortsette noen år framover, men avta etter hvert. Vi vil ha passert 6 millioner innbyggere innen 23, ifølge det såkalte mellomalternativet til SSB. Usikkerheten knyttet til innvandringen er imidlertid stor. Veksten forventes å bli sterkest i Oslo, Akershus og Rogaland. Tabell % 2 % 28 % 18 % 15 % % 18 % 25 % 17 % 22 % Aldersfordeling befolkningen i 212 og forventet i 24, kilde: SSB Gjennomsnittsalderen i Norge er i underkant av 4 år i 212, men med store skiller i ulike deler av landet. Den største aldersgruppen er fortsatt 24-åringer og antall 24 åringer i landet vokser fortsatt raskt. Samtidig er veksten av åringer over dobbelt så stor. Gruppen vil ta over som den største aldersgruppen allerede i 216, gitt at siste års utvikling fortsetter. På sikt ventes en kraftig økning i andelen eldre. I 24 anslår Statistisk sentralbyrå at gjennomsnittsalderen er økt til 43 år. Hovedgrunnen er både lengre levealder og en kraftig vekst i antall nordmenn over 65 år. Mens det i 212 er 768 personer over 65 år ventes dette å øke til 1,4 millioner i 24. Andelen målt i forhold til befolkningen vil dermed være 22 prosent mot 15 prosent i

6 3 status i Varehandelen Makroøkonomi, demografi og rammebetingelser 3 Figur 1 24 år år år år 7 79 år 8 år eller eldre Kvinner Menn Figur % Utsiktene for norsk økonomi vurderes av de fleste analytikere til å være positive, både på kort og mellomlang sikt. En viktig årsak er at høye oljepriser og nye store funn gjør at aktiviteten på norsk sokkel ventes å holde seg på et høyt nivå lenger enn tidligere antatt. Den uavklarte situasjonen i internasjonale finansmarkeder skaper imidlertid usikkerhet. Norge har foreløpig ikke blitt vesentlig rammet, men dersom finansuroen gjør at utviklingen hos sentrale handelspartnere som Sverige og Tyskland blir svak over en lengre periode, vil det gi betydelige smitteeffekter også til norsk økonomi. Tilsvarende vil en nedgang i veksten i fremvoksende økonomier, ikke minst i Kina, kunne gi negative impulser til norsk økonomi ved at råvareprisene, med oljeprisen i spissen, faller tilbake. Med dette uavklarte internasjonale bakteppet som råder i skrivende stund, spås norsk økonomi å ha en god veksttakt de nærmeste årene. I tillegg til høy aktivitet i petroleumssektoren vil også god vekst i privat forbruk være en vesentlig drivkraft for økonomien. Forbruket i husholdningssektoren utgjør om lag 5 prosent av BNP for fastlands-norge, og små bevegelser i denne sektoren får store utslag for økonomien. Tabell ,4 6,6 3,9 3,9 3,5 4,2 4 4,5 4 2,6 Disponibel realinntekt i husholdningene Prognoser for Vekst fra foregående år i prosent, kilde: SSB God vekst i sysselsettingen, lav inflasjon og en forlenget periode med lave renter gir utsikter til solid vekst i husholdningenes kjøpekraft i årene fremover. Statistisk sentralbyrå forventer en vekst i disponible inntekter på opp mot 4 prosent per år i perioden , etter justering for inflasjon. I tillegg til god vekst i kjøpekraften ligger det en potensiell forbruksdriver i at norske husholdninger reduserer spareraten. Sparingen økte relativt sterkt i perioden etter finanskrisen i 28 og har blitt liggende relativt høyt siden. Økt grad av gjeldsnedbetaling som følge av lav rente er en viktig årsak til dette, men også usikkerhet som følge av uro i internasjonale finansmarkeder og høye arbeidsledighetstall i eurosonen bidrar til en viss tilbakeholdenhet. Figur Befolkningssammensetning inngående 212 delt inn i aldersgrupper, kilde: SSB Det var om lag 2,2 millioner husholdninger i Norge i 211. Av disse utgjør om lag 4 prosent husholdninger med bare en person i, noe som tilsvarer 18 prosent av befolkningen. Andelen enpersonhusholdninger har vokst over lang tid, men veksten var spesielt sterk i de tre tiårene , da den økte fra 4 prosent til 34 prosent. Antall husholdninger med to personer har også opplevd en kraftig økning de siste 2 årene. Til sammen består over 2 /3 av alle husholdningene i Norge av en eller to personer. Andelen av husholdninger større enn to personer har gått jevnt og trutt nedover, også det siste tiåret Utvikling i størrelsen på norske husholdninger , kilde: SSB Økningen fremover av eldre, kjøpesterke forbrukere og økt antall enpersonshusholdninger, vil ha stor betydning for privat konsum av varer og tjenester. Det forventes vekst i salg av «premium-produkter» og luksusvarer. Det forventes vekst i bransjer som kan kombinere varer og tjenester rettet mot helse, pleie, velvære, reise og opplevelser. Positive økonomiske utsikter usikkert bakteppe Figur 3 1 person 5 personer 199 ANTALL PERSONER I HUSHOLDNINGEN personer 6 personer personer 4 personer 7 personer eller flere Sysselsettingsveksten er blitt meget høy gjennom 211. Høy vekst i arbeidsstyrken, ikke minst som følge av arbeidsinnvandring, gjør likevel at ledigheten holder seg stabil, rundt /2 prosent. Det ventes ikke store utslag i arbeidsledigheten i årene som kommer. Tabell ,3,8 3,8 2,1 2,5 1,2 1 1,3 1,9 2,3 Konsumprisindeksen Prognoser for Prosent vekst fra foregående år, kilde: SSB Konsumprisene har falt tilbake de siste årene, blant annet som følge av en sterk kronekurs og dermed reduserte importpriser. I 212 ventes konsumprisene å vokse med beskjedne 1 prosent, og utsiktene for de nærmeste årene er også moderate som følge av fortsatt sterk kronekurs og en generell nedkjøling av verdensøkonomien. Norges Bank setter styringsrenten ut fra et mål om 2,5 prosent inflasjon, men selv med dagens lave renter tror verken Norges Bank selv eller Statistisk sentralbyrå at inflasjonsmålet nås før i 215. Neste renteheving fra Norges Bank er ventet først våren 213. Etter flere år med sterk gjeldsoppbygging, en følge av sterk vekst i boligprisene, er norske husholdninger sårbare for større renteøkninger. Norges Bank står imidlertid ikke fritt til å gjennomføre sær norske renteøkninger. Av hensyn til kronekursen og konkurranseutsatt næringsliv kan ikke utviklingen i norske renter avvike for mye fra rentenivået internasjonalt. Det rekordhøye gjeldsnivået utgjør et risikoelement for norsk økonomi, både i forhold til en eventuell normalisering av rentenivået og i forhold til eventuelle svekkelser i arbeidsledigheten og husholdningenes inntekter Varehandel BNP fastlands-norge Indeksert BNP fastlands-norge og varehandel , kilde: SSB Oppsummert ser det ut som norsk økonomi fortsetter i et positivt spor de kommende årene, med et godt arbeidsmarked, lave renter og vekst i aktiviteten. Den uavklarte situasjonen i eurosonen gjør imidler tid at prognosene er heftet med stor usikkerhet. Dersom hovedscenariet til SSB slår til, taler det for en meget gunstig utvikling innenfor både engros (B2B-handel) og detaljhandel. Varehandelen sett under ett har de siste tre tiårene hatt en veksttakt som er om lag 1,5 til 2 ganger veksten i BNP i fastlands-norge. Dersom vi legger vekstprognosene for fastlands-bnp fra Statistisk sentralbyrå på om lag 3 prosent til grunn for de neste årene, tilsier den historiske samvariasjonen en volumvekst i varehandelen på om lag 4,5 6 prosent per år for perioden Privat forbruk BNP fastland-norge Prosentvis vekst fastlands-norges BNP og privat forbruk , prognoser for perioden , Kilde: SSB 1 11

7 3 status i Varehandelen Makroøkonomi, demografi og rammebetingelser 3 Positive rammebetingelser for handelen Varehandelen utgjør en såpass stor og integrert del av norsk økonomi at det er vanskelig å se utviklingstrekk innenfor næringen løsrevet fra faktorer som også har hatt stor betydning for norsk økonomi generelt. Med sterk vekst i norsk økonomi siden midten av 199- tallet har også de økonomiske rammevilkårene for varehandelen vært gunstige. Resultatet er målbart i form av kraftig vekst i næringens verdiskaping og sysselsetting. Det er flere forhold som har lagt rammene for denne positive utviklingen: 1. Sterk vekst i fremvoksende økonomier og bedre vilkår for internasjonal handel har slått gunstig ut i forhold til den norske næringsstrukturen. Utviklingen i norsk utenrikshandel, med sterk prisvekst på norske eksportvarer og fallende priser på mange importvarer, har bidratt til å sikre en jevn og sterk inntektsutvikling både i offentlig sektor, næringslivet og i husholdningene. 2. Stabiliteten og forutsigbarheten i norsk økonomi som følge av solide offentlige finanser og lav arbeidsledighet bidrar også til at norske husholdninger har en lavere sparetilbøyelighet enn tilfellet er i f.eks. Sverige og Tyskland. Det slår gunstig ut i husholdningens forbruk, og dermed i handelsnæringen. 3. I den økonomiske politikken, der Norges Bank legger tung vekt på inflasjonen, er det oppnådd gode resultater med lav og forutsigbar prisvekst over en lengre periode, riktignok godt hjulpet av gunstige inter nasjonale forhold. Det å ha en stabil og lav inflasjon er av stor betydning i forhold til forutsigbarheten for handelsnæringen. Med sterk vekst i norsk økonomi siden midten av 199-tallet har også de økonomiske rammevilkårene for varehandelen vært gunstige. 4. En lang periode med lave realrenter, og forventninger om at dette vil vedvare også i de nærmeste årene, har styrket kjøpekraften i husholdningene med positiv effekt for varehandelen. De lave rentene har også resultert i økte investeringer, ikke minst knyttet til boliger og næringsbygg. Indirekte genererer dette også økt handelsvirksomhet i B2B-segmentet. Den lange perioden med lav rente har på den andre siden bidratt til massiv gjeldsoppbygging, ikke minst i husholdningssektoren, noe som skaper sårbarhet dersom rentene heves mot mer normale nivåer, eller dersom arbeidsmarkedet svekkes. 5. Styrkingen av den norske kronen som har pågått over lang tid har bidratt til lavere priser på importerte varer, men også til gradvis økt handelslekkasje. Nordmenn handler i økende grad i utlandet. Det er tilfellet ikke minst innenfor handelssegmenter der det norske skatte- og avgiftsnivået avviker sterkt fra andre land, som f.eks. innenfor næringsmidler. Den kraftige veksten i både taxfreehandel og i grensehandelen til Sverige viser at handlingsrommet for en avvikende avgiftspolitikk er blitt redusert i takt med at husholdningene er blitt mer mobile

8 Varehandelens betydning, omfang og struktur 4 4 Varehandelens betydning, omfang og struktur I 211 sto varehandelen for en verdiskaping på 181 milliarder, tilsvarende 1 prosent av fastlands-bnp. Verdiskapingen fra varehandelen representerte et brutto nasjonalprodukt i 29 på 171 milliarder kroner. Av dette utgjorde verdiskapingen fra omsetning mellom profesjonelle parter (B2B-handelen) 87 miliarder, mens detaljhandel utgjorde 69 milliarder. Den siste hovedkategorien som er handel og reparasjon av motorvogner representerte 21 milliarder. Varehandelen sysselsetter om lag 37 personer, som tilsvarer 14,5 prosent av samlet sysselsetting 2. Dette er betydelig mer enn antall sysselsatte i industrien og i bygg- og anleggsvirksomhet. Varehandelen representerer også 11 prosent av landets nesten 5 foretak. Detaljhandelen alene utgjør ca. 216 årsverk. Figur 5 3, 2,5 Tabell 5 Næring Sysselsatte Foretak Totalt Offentlig og øvrige Varehandel, rep. av motorkjøretøyer Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift , 1,5 1, Transport og lagring Fastlands-Norge Industri Varehandel Informasjon og kommunikasjon Forrentingsmessig tjenesteyting Overnatting og serveringsvirksomhet Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Antall sysselsatte (i 1 ) og antall foretak i 29 i utvalgte næringer, kilde: SSB I perioden vokste varehandelen dobbelt så sterkt som fastlands-bnp. Samtidig har andelen som er sysselsatt innenfor varehandelen gått noe ned, fra 16 prosent i 197 til 14 prosent i 21. Det tilsier en kraftig økning av produktivitet i bransjen. Indeksert arbeidskraftproduktivitet (Bruttoprodukt per timeverk) , kilde: SSB I perioden økte bruttoproduktet per timeverk i varehandel med et gjennomsnitt på over 5 prosent per år. I varehandelen er verdiskapingen per timeverk nær tredoblet siden 199. Til sammenligning har verdiskaping per timeverk i industri og fastlandsøkonomien vokst med om lag 5 prosent. Både B2B-handel, detaljhandel og motorsegmentet tok del i den sterke veksten, men sistnevnte gikk på en ekstra kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen da husholdningene i løpet av kort tid reduserte kjøp av investeringsvarer dramatisk. Lav produktivitetsvekst har preget norsk økonomi i årene , det gjelder også varehandelen. Det er rimelig å tolke fallet i produktivitet i lys av svekket etterspørsel av kapital investerings varer i særdeleshet og krevende markeder i kjølvannet av finans krisen , tall for undernæringene er foreløpig bare tilgjengelig inntil

9 4 status i Varehandelen Varehandelens betydning, omfang og struktur 4 Sammensetningen og utviklingen i antall bedrifter innenfor varehandelen viser at det er de mange små bedriftene som dominerer i antall, mens de få store blir stadig større. Det var i 21 registrert ca. 24 bedrifter innen engroshandel, men kun ca. 8 av disse var organisert som aksjeselskaper og hadde levert regnskap siste år. Det er et stort antall enkeltmannsforetak med svært liten omsetning som utgjør differansen. Av de 8 aksjeselskapene var det 56 som i 21 hadde en omsetning over 1 milliard kroner. Som figur 6 viser utgjorde de i underkant av 1 prosent av antall aksjeselskap, men de sto for hele 46 prosent av omsetningen i næringen. På den andre siden utgjorde aksjeselskapene med en omsetning på under 1 millioner i prosent av antall aksjeselskap, men kun 21 prosent av samlet omsetning. Figur 6 21 % 33 % 46 % Selskap med omsetning over 1 milliard (,7 % av antall) Selskap med omsetning mellom 1 milliard og 1 millioner (6 % av antall) Selskap med omsetning under 1 millioner (93 % av antall) Detaljhandelen blir også dominert av noen få store aktører på samme måte som engroshandelen. Det var i 21 nesten 14 bedrifter organisert som AS og som hadde levert årsregnskap og var klassifisert innen detaljhandel. Av disse var det 46 aksjeselskap som hadde en omsetning over 1 milliard. Som figur 7 viser utgjorde disse med andre ord,3 prosent av antall aksjeselskap men sto for hele 4 prosent av den totale omsetningen. Videre utgjorde aksjeselskapene med en omsetning mellom 1 millioner og 1 milliard kroner kun 1,5 prosent av antallet, men 33 prosent av omsetningen. Næringen er i stor grad drevet av noen store selskap, mens det store flertallet er mindre foretak. Hele 7 prosent av selskapene hadde en omsetning på under 1 millioner kroner i 21. Figur 7 33 % 1 % 17 % 4 % Selskap med omsetning over 1 milliard (,3 % av antall) Selskap med omsetning mellom 1 milliard og 1 millioner (1,5 % av antall) Selskap med omsetning mellom 1 millioner og 1 millioner (28 % av antall) Selskap med omsetning under 1 millioner (7 % av antall) Detaljhandelen blir også dominert av noen få store aktører på samme måte som engroshandelen. Andel av engroshandelens omsetning fordelt på aksjeselskap av ulike omsetningsstørrelse i 21, kilde: Ultima/RavnInfo Andel av detaljhandelens omsetning fordelt på aksjeselskap av ulike omsetnings størrelse i 21, kilde: Ultima/RavnInfo 16 17

10 Forbrukertrender og konsekvenser for detaljhandelen fremover 5 5 Forbrukertrender og konsekvenser for detaljhandelen fremover Hvor står vi? I perioden frem mot finanskrisen var Norge gjennom en kraftig forbruksfest som resulterte i sterk vekst innenfor varehandelen. Etter at finanskrisen tok til i slutten av 28 forventet mange en varig nedgang i kjøpekraft og forbruk i Norge, men dette viste seg i ettertid ikke å bli tilfellet. Etter en til dels kraftig korreksjon i forbruket av spesielt kapitalforbruksvarer i 28, 29 og 21, har forbruket tatt seg svakt opp igjen i 211. Enkelte næringer og bransjer har kommet tilbake til gamle høyder. Men, mer bevisste og forsiktige forbrukere er en konsekvens av den globale nedgangen vi har vært vitne til de siste årene. Forbrukerne vektlegger i langt større grad totalverdi (kvalitet, tid, miljø osv.) og verdi for pengene enn tidligere. For mange bransjer oppleves dette som varig endring i konsumentvaner, og det er liten tro på at konsummønsteret endres tilbake til tiden før finanskrisen 3. Status hentes nå i større grad fra annet enn produkter med det riktige merket. Forbruket dreier seg i større grad om opplevelser, og verdier som måtehold, bærekraft og fellesskap har fått større innpass. Gjennomsiktighet Gjennom de sosiale medienes inntog skjer det en gradvis endring av sosial status og dens effekt på forbruksmønster. Sosial status handler i dag mer om hvem du forbindes med og hvem som ønsker å forbindes med deg enn hvilken bil du kjører. Nettet skaper et fenomen som har store konsekvenser for detaljhandelen; gjennomsiktighet 4. Det å være online med hele verden hele tiden har gitt forbrukerne en mulighet til å sammenligne produkter, leverandører og priser. Tilveksten av sosiale medier har medført at varehandelsaktører må håndtere gjennom siktighet. Den stigende involveringen i nettverk og økt gjennom siktighet betyr at folk blir bedre til å gjennomskue 3 Hartmark Consulting 4 Retail Institute Scandinavia 5 Retail Institute Scandinavia virkemidlene som blir brukt. Dette innebærer at man ikke lenger faller for klisjeene, og autentisitet har blitt et nøkkelord i markedsføring 5. Et eksempel på dette er Tripadvisor.com som inviterer brukere til å anbefale reise mål, hoteller, restauranter og annet. Flere titalls millioner kunde vurderinger gjør nettstedet til et naturlig sted for å planlegge reiser og gir annonsører mulighet til å treffe kunder med målrettet reklame. Netthandel Netthandel som kanal har, som beskrevet i denne rapporten, vært i sterk fremvekst i Norge de siste årene. Teknologien vi omgir oss med i hverdagen endrer for mange av oss de tradisjonelle fasene ved innkjøp, både som private konsumenter og innenfor B2B. Nettsteder som tilbyr prissøk og lagerbeholdning har gjort det mulig, på en enkel måte, å være svært godt orientert om pris og tilgjengelighet på produktene som etterspørres. På samme måte som med Trip Advisor benyttes forum og brukeranbefalinger som kilde til informasjon i kjøpsbeslutninger. Det er med dette blitt enda viktigere å vektlegge både kvalitet og pris i markedsføring, ettersom kunder er så godt orienterte før de handler. Nettauksjoner har vært del av norsk detaljhandel i lang tid, i hovedsak gjennom spesialiserte nettsteder. Det er forventet at forhandlere av enkeltstående merkevarer også vil kunne satse på nettauksjoner i fremtiden, slik man har sett i andre europeiske land. Netthandelen har etter hvert også begynt å omfatte luksusvarer med fremvekst av kunstauksjoner og nisjemerker med egne nettbutikker. Fysiske butikker har en komparativ ulempe på grunn av høye driftskostnader, ettersom enkelte kundegrupper kun driver undersøkelse i butikk før de kjøper varen billigst mulig på nett. Det er også en stadig mer synlig diskusjon om hvordan rammebetingelser og praktisk for - brukeratferd er forskjellig ved handel i butikk og på nett. Reklamasjon, retur, panteordninger o.l. er stikkord i denne forbindelse. 19

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41 FINANSNÆRINGEN 2012 INNHOLD Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Europa påvirker norsk økonomi 6 Står støtt 8 Svekkede resultater i livsforsikringsselskapene 12 Overskudd tross

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer