Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra NAV Nordland"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Fylkesdirektøren Side 2 Kvalifiseringsprogrammet Side 3 Tilskudd til barnefattigdom Side 3 Omstillingsutfordringer i Øksnes Side 5 Presentasjon NAV Svolvær Side 5 Evaluering av NAV-reformen Side 6 Er det plass til alle? Side 7 Drømmen som ble REM virkelighet Side 8 Prosjekt ungdom i arbeid Side 9 Ny i NAV pilotprosjekt i Nord-Norge Side 10 Omverdensanalyse Side 10 Fornøyde brukere av NAV Side 11 Offshorekurs Side 12 Utvikling på prioriterte områder i NAV Side 13 Nyttige tall (arbeidsmarkedet) Side 14 NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 1

3 Nytt fra fylkesdirektøren Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid NAV i Nordland har tatt mange gode skritt i riktig retning dette halvåret. Våre brukere blir stadig mer fornøyde med oss og samarbeidet med arbeidsgivere har blitt langt bedre. Ved inngangen til sommerferien er det mye å glede seg over. I juni kunne vi melde om at ledighetsutviklingen i Nordland var bedre i Nordland enn i landet for øvrig for femte måned på rad. I mai var ledigheten bare 2,7 prosent som er tre prosent færre ledige enn i fjor på samme tid. Vår ferske bedriftsundersøkelse viser også at virksomheter i Nordland kunne ha ansatt over 1600 flere dersom de fikk tak i personer med rett kompetanse. Det gir også grunn til optimisme fremover. Sykefraværet har også hatt en positiv utvikling. Legemeldt sykefravær i Nordland var på 6,3 prosent 1. kvartal Fortsatt har vi for høyt sykefravær, men det er 2,3 prosent lavere i forhold til samme periode i fjor. Gledelig er det også å kunne konstatere at bruken av graderte sykemeldinger har økt. Det er en utvikling vi på sikt tror vil gi god effekt og få flere tilbake i arbeid. De to viktigste målene for NAV i Nordland i 2014 er å styrke markedsarbeidet og forbedre kvaliteten i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen. Dette er viktige områder for at vi skal nå vår strategiske målsetting om å få flere i arbeid og færre på trygd. Derfor er det hyggelig å se at vi har en god resultatutvikling ved NAV-kontorene i fylket. Vi er fortsatt ikke helt i mål, men vi beveger oss i riktig retning. Denne våren har vi hatt stor fokus på å bedre vår kontakt med arbeidsgivere i Nordland. Ved å styrke våre relasjoner og få større kunnskaper om arbeidsmarkedet vil vi garantert kunne bidra til å få flere i arbeid. Det er derfor fint å kunne konstatere at arbeidsgiverne i Nordland melder tilbake at de er godt fornøyd med mye av det arbeidet som NAV utfører. Denne vinteren har vi jobbet mye med å iverksette en ny strategi for hvordan vi bruker våre arbeidsmarkedstiltak. I Nordland disponerer vi over 400 millioner kroner til dette formålet. Selv om det gjøres mye bra på det området er vi ikke helt fornøyd med resultatet. Derfor vil vi i årene fremover bruke mer av våre tiltak direkte i det ordinære arbeidslivet. Det vil være en utfordring for våre gode samarbeidspartnere i vekst- og attføringsbedriftene, men jeg er sikker på at vi i fellesskap skal få til gode løsninger til beste for våre brukere. NAVs viktigste oppgave er å sørge for å få flest mulig i arbeid og at våre brukere får tilgang til alle våre tjenester. Derfor er det svært gledelig å registrere at vårens brukerundersøkelse viser en klar fremgang på de fleste områdene i Nordland. Brukernes tilfredshet i 2014 er høyere enn noen gang. På helhetlig service har ingen andre fylker bedre score enn Nordland, og fire av fem brukere er godt fornøyd med de tjenester NAV utfører. Dette er en tilbakemelding jeg er stolt over og som jeg mener at våre medarbeidere virkelig fortjener. De ansatte i NAV står på hver dag og må ofte tåle ufortjent kjeft både fra brukere og media. Vi gjør feil i NAV og vi har områder vi kan bli bedre på, men samtidig skal vi glede oss over at våre brukere i hovedsak er fornøyde og opplever at de blir møtt med respekt. Etter en lang vinter har det nå endelig blitt sommer i Nordland. Vi trenger alle en pust i bakken og fortjener en god ferie. Det skal vi få til samtidig som våre brukere også får gode tjenester i sommer. Jeg takker for godt samarbeid og alt det gode arbeidet som er utført i første halvår. Samtidig gleder jeg meg til at vi i felleskap skal ta fatt på alle de viktige oppgavene som venter til høsten. Jeg her helt sikker på at 2014 blir et godt år for NAV i Nordland. Kjell Hugvik Fylkesdirektør NAV Nordland NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 2

4 Kvalifiseringsprogrammet Fylkesmannen i Nordland Det var ca deltakere i kvalifiseringsprogram i landet ved utgangen av første tertial Gjennomsnittlig deltakertall så langt i 2014 er seks prosent lavere enn gjennomsnittlig deltakertall for hele I Nordland er det 246 deltakere. Gjennomsnittlig deltakertall så langt i år i Nordland er 14 % høyere enn gjennomsnittet for Nordland har den største veksten i landet der Bodøkontoret bidrar mest til at totalantallet har økt. Stadig flere kommuner øker deltakertallene. Det er likevel slik at kun seks av 43 kommuner har oppnådd forventet antall deltakere i KVP så langt. Resultater hva avsluttes deltakerne til? 27 personer avsluttet sitt kvalifiseringsprogram i løpet av første kvartal i Nordland. Åtte gikk ut i ordinær jobb, fem ble avklart til AAP og fem personer ble avsluttet til sosialhjelp for avklaring mot AAP eller uførepensjon. En person ble avklart til utdanning og to til andre arbeidsmarkedstiltak. Antallet overgang til utdanning ligger lavt i Nordland. Øvrige seks personer gikk tilbake til sosialhjelp uten avklaring. Fylkesmannen har stilt spørsmål ved at en av fem går tilbake til sosialhjelp som hovedinntekt. Betyr det at innholdet i KVP ikke er godt nok eller at det er oppfølgingen som ikke er tilfredsstillende? Antall KVP-deltakere under 25 år har økt og utgjør nå 24 % av deltakerne. Det er positivt at flere unge deltar i KVP siden NAV-kontorene er blitt oppfordret til å fortsette å ha fokus på denne gruppen. KVP kan være et viktig hjelpemiddel for å hjelpe denne gruppen ut i jobb eller tilbake til skole. Utfordringer i kommunene Fylkesmannens vurdering En del NAV-kontor melder at det har vært vanskelig å finne aktuelle KVP kandidater. Mangel på tid og ressurser til å arbeide med tett oppfølging av enkeltpersoner blir ofte nevnt i Fylkesmannens kontakt med ulike kontorer. Forståelse for selve lovverket og den tekniske prosessen i KVP har også vært tema. For mange kommuner er mangel på tiltaksplasser i skjerma virksomhet og muligheten til å bruke ordinære praksisplasser et problem for å lage hensiktsmessige og fullstendige program for deltakerne. Når det gjelder ordinære praksisplasser handler det både om utfordring med å få innpass hos arbeidsgivere og at det i perioder er mangel på driftstilskudd for å starte opp arbeidspraksis. NAV-kontorene har varierende fokus på KVP samt sprik i sosialfaglig og arbeidsrettet kompetanse. En del langtidsmottakere av sosialhjelp mangler behovsvurdering og kommer derfor ikke i rett innsatsgruppe for å bli vurdert for KVP. Det er viktig med gode rutiner og kvalitet på behovsvurderinger og arbeidsevnevurderinger for å sikre at også sosialhjelpsmottakere får rett innsatsbehov og derigjennom rett oppfølging. Formålsparagrafen i sosialtjenesteloven handler ikke bare om å sikre sosial og økonomisk trygghet men også å fremme selvstendighet, overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Fylkesmannen har inntrykk av at det fortsatt er behov for større arbeidsfokus inn i det sosialfaglige arbeidet ved NAV-kontorene. Eksempelvis kan «standard for arbeidsrettet brukeroppfølging» i større grad brukes aktivt som det gode verktøyet i oppfølgingen det er ment å være. Kvalifiseringsprogrammet er nettopp en gylden mulighet til å arbeide sosialfaglig og arbeidsrettet i NAV. Tilskudd til barnefattigdom for 2014 Fylkesmannen i Nordland Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom er videreført i Ordningen skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunene. Den skal bidra til å utvikle nye tiltak overfor målgruppen, bedre samordningen av lokale tiltak, styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet. NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 3

5 Formålet med ordningen er å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier gjennom å utvikle tiltak og virkemidler etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Prioriterte tiltak for 2014 gikk fram av utlysningsteksten for midlene. Et sentralt tiltak er å bidra til å sikre barneperspektivet på NAV-kontoret. Fylkesmannen i Nordland har i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet fordelt kr ,-. til ti kommuner i Nordland. 2 kommuner fikk avslag. Tildeling: Narvik kommune kr ,- Steigen kommune kr ,- Sortland kommune kr ,- Hamarøy kommune kr ,- Hadsel kommune kr ,- Herøy kommune kr ,- Røst kommune kr ,- Sømna kommune kr ,- Vestvågøy kommune kr ,- Øksnes kommune kr ,- Foto Bård Einset Følgende retningslinjer er tilknyttet tilskuddsordningen: Tilskuddet skal kun benyttes til utgifter til barnefattigdomsprosjekt Tilskuddet gis for en periode av inntil 3 år Det forutsettes at tiltaket videreføres etter endt tilskudds-periode Tilskudd skal ikke utbetales før kommunene har levert revisorattestert regnskap for forrige år dersom tilskudd er mottatt tidligere. Nye midler vil bli utlyst for 2015 med søknadsfrist 1. februar 2015 følg med på fylkesmannens og NAVs nettsider. NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 4

6 Store omstillingsutfordringer i Øksnes som følge av samfunnsutviklingen Rådmann i Øksnes, Just Hjalmar Johansen Fiskeriene i Øksnes har utviklet seg positivt de siste årene med hensyn til kvantum ilandført til Øksnes. Det har ført til en stor økning i aktiviteten i form av fremmede fartøy som leverer fisk til Øksnes, samt bruk av utenlandsk arbeidskraft i langt større grad. For Øksnes kommune har det vært gledelig å registrere denne utviklingen, som faktisk også har ført til en økning i folketallet i kommunen en øking på hele 2% i Samtidig som dette skjer erfarer vi dessverre at Øksnes har mange helt arbeidsledige - faktisk den høyeste andel ledige i Nordland fylke. Dette skjer samtidig som samfunnet står midt i en rekordstor skreisesong. I tillegg registrerer vi med stor grad av uro at antall barn i barnehage- og skolepliktig alder reduseres sterkt. Vi ser også at fødselsoverskuddet er borte. Sammenhengen mellom disse observasjoner kan være vanskelig å slå fast, men det kan ha sammenheng med at egen ungdom i etableringsfasen velger å etablere seg i andre kommuner eller regioner, og de som bidrar til befolkningsveksten i stor grad består av voksne arbeidsinnvandrere uten barn eller som ikke bringer sine barn med. Det er ikke foretatt noen intern studie for å belyse årsakssammenhengen bak denne utviklingen, men det er nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom arbeidsinnvandring, arbeidsledighet og reduksjonen i barnefødsler. For kommunen har reduksjon i barnetallet ført til utfordringer i form av tapte overføringer fra staten. Det gir i sin tur behov for å endre en del kommunale strukturer spesielt innenfor skole. Samtidig utvikler de demografiske trekk i Øksnes seg på linje med andre kommuner, noe som betyr at den samlede effekten av dette kan bli krevende å løse uten store omstillinger. Som medeier i NAV lokalt ser vi også at effekten av denne utviklingen slår inn i NAV sin daglige drift. Det har blitt stadig vanskeligere å finne arbeid og/eller arbeidspraksis for de helt ledige. Spesielt har dette vist seg å være tilfelle for den unge delen av befolkningen fra stedet, samt de som av en eller annen grunn faller utenfor arbeidslivet eller dropper ut fra videregående skole. I tillegg opplever vi en økt etterspørsel etter sosial bistand. Det kan ha sammenheng med utviklingen i ledighetstallene eller med den generelle utviklingen i samfunnet. Her har vi lite grunnlag for å kunne analysere oss fram til entydige svar. Disse erfaringene kan sies å være en del av samfunnsutviklingen i Øksnes, og vi registrerer at endringene har skjedd på relativt få år. Det er derfor utfordrende å gjennomføre analyser og omstillinger i en slik takt at vi klarer å fange opp utviklingen rundt oss. Det er en stor oppgave både for kommunen og for NAV. Øksnes. Bilde: Norsk Skipsfartsforum Presentasjon av NAV Svolvær NAV-leder Gunn Varberg Blandford Foto Bård Einset Etter en spennende, og meget hektisk prosjektperiode, ble NAV Svolvær offisielt åpnet den 15. desember Kontorets utvikling i perioden vi har vært NAV kontor har vært veldig bra. Fra en start med samlokalisering av tre etater til et samkjørt NAV kontor kan vi slå fast at har vært en positiv utvikling. Vi tenker knapt mer på hvor vi kom fra før vi ble NAV. Nå er vi sammensmelta. Siden vi åpnet dørene første gang, har mye skjedd både faglig og mellommenneskelig, og den store omorganiseringen vi var gjennom for å bli NAV, var bare den første i rekken av mange små og store omorganiseringer. Vi er 6 færre statlige ansatte enn det vi var da vi etablert oss, og har derfor måttet endre organisasjonskartet og arbeidsfordeling mange ganger. Det har selvsagt vært en del utfordringer underveis, men det har medarbeiderne ved NAV Svolvær taklet på en utmerket måte. Det er et godt samhold blant ansatte ved kontoret, noe som betyr enormt mye i NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 5

7 en travel hverdag. Vi er stolt av det vi får til, av kontoret, og hvordan vi har det med hverandre. Vårt motto er «primus interparis». Vi er pt. 16 års hjemler (17 personer) i drift ved kontoret. I vårhalvåret i år, så vi nødvendigheten av å utforme et helt nytt organisasjonskart. Da vi startet var vi to avdelinger med avdelingsledere. Nå er vi organisert med NAV-leder, nestleder og faggrupper. Mottakssituasjonen er sårbar. Av sikkerhetsmessige hensyn må det være tre personer ettersom mottaket er i 1. etasje og kontorene i 2. etasje. For å få denne kabalen til å gå opp, har vi sagt at vi må være «alle mann alle», noe som innebærer at alle må ha en vakt i mottaket i løpet av uken. Dette har fungert veldig bra siden vi iverksatte ny organisasjonsplan den 1. mai For å utnytte de ressursene vi har best mulig, har vi i de siste månedene basert en god del informasjon til brukerne ved å ta i bruk gruppebaserte informasjonsmøter der vi gir generell informasjon. Dette oppleves veldig bra, og vil bidra i større grad til å klare å nå oppfølgings- målkravet. Vi har også fått tilbakemelding fra brukerne at de synes dette er en bra måte å få informasjon på. Arbeidsmarkedet i Vågan er sesongpreget med reiseliv -og fiskerinæring, samt handel og tjenesteproduksjon. Vågan har også en solid verkstedindustri som er svært viktig både for Vågan, samt en større region i vår omkrets. Verkstedindustrien driver på helårig basis takket være de mange verkstedhallene hvor det er mulig å ta inn større fartøy. Tradisjonelt har det vært en base for reparasjon av fiskeflåten og av ferger. Men takket være etablering av en tørrdokk med halloverbygg, er kapasiteten utvidet også til å ta inn større fartøy som f.eks. kystvakt skipet KV «Andenes». Arbeidsledigheten i Vågan følger sesongsvingningene, og det har ikke i de siste årene vært noen dramatisk høy ledighet. Ungdomsledigheten i Vågan er forholdsvis lav. Vår utfordring er at vi har mange fremmedspråklige, med mange ulike språk. Ofte er det en nødvendig betingelse å ha tolk for å kunne kommunisere, noe som er svært tid- og ressurskrevende. Vi ser også at med en lav ledighet, er de som står igjen i ledighetskøen ofte personer med store behov og utfordringer. De fleste stillingene som annonseres ledig, er gjerne stillinger med et høyt kvalifikasjonskrav. De som ikke behersker norsk, har en særskilt utfordring. Siden NAV Svolvær var i prosjekt fasen, og hele tiden frem til nå, har vi hatt et brukerutvalg som består av ulike organisasjoner. I møtene med brukerutvalget har vi diskutert, informert og evaluert, noe som har vært til stor nytte. NAV Svolvær ønsker å levere gode tjenester til brukerne og innbyggerne av Vågan kommune. Innenfor de rammene vi har til disposisjon, gjør vi det vi kan for å gi folk muligheter. Vi samarbeider på tvers av fag, og ønsker å gjøre en så god jobb som mulig både for våre oppdragsgivere, og for samfunnet rundt oss. Evaluering av NAV-reformen Forskningsrådet har gjennomført en evaluering av NAV-reformen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Resultatene og perspektiver ble presentert på en konferanse i Oslo Evalueringen omfatter både de første resultatene fra studiene av reformens effekter og nye resultater knyttet til brukerne og tjenestene i NAV-kontorene. Forskerne har sett på om NAV-reformen når de overordnede målene: Arbeidsretting - flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Brukerretting - enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasset deres behov Effektivisering - en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Evaluering av NAV-reformen er avsluttet, og fredag inviterte Forskningsrådet til avslutningskonferanse i Oslo. Flere forskere la fram rapporter som viste at NAV-reformen har hatt problemer med å innfri de store forventningene som ble stilt i starten. Forskerne konkluderer med at: NAV ikke har lyktes med å få flere i arbeid enn før reformen. Det var betydelige problemer med omstillingen, noe som førte til færre kom over i arbeid i omstillingsperioden. Blant unge mottakere av helserelaterte ytelser, kommer færre i arbeid enn før reformen. Små NAV-kontor har taklet overgangen bedre enn de store kontorene. NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 6

8 I stedet for å satse på en stor reform bør vi gjøre mer av det vi ser begynner å virke, sa tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud under Forskningsrådets avslutningskonferanse for evalueringen av NAV-reformen fredag. Gudbjørgsrud tror det er en klokere strategi å forsterke og forbedre arbeidet etter de linjene som er trukket opp. Effektstudien av NAV-reformen baserer seg på data, der de nyeste er fra Gudbjørgsrud påpekte at NAV har tatt mange store grep siden da, mange på bakgrunn av de samme funnene som ble presentert på konferansen. Selv om vi ikke får fasiten før i 2017, begynner vi å se at utviklingen går riktig i riktig retning, sa han, og trakk fram den ferske brukerundersøkelsen som viser at tre av fire brukere nå er fornøyd med NAV. Tydelig om veivalg Tjenestedirektøren var tydelig på hvilke veivalg NAV må ta for å realisere reformens mål om flere i arbeid og færre på trygd. Vi må ha arbeidsrettede tjenester på NAV-kontorene, jobbe videre med oppgavefordeling og grensesnitt mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter og utvikle flere gode selvbetjeningstjenester. Men samtidig trenger vi en erkjennelse av at ikke alle problemer kan løses i NAV. Mye av det som ikke fungerer ellers i samfunnet ender opp med å bli et «NAV-problem», sa Bjørn Gudbjørgsrud. Bedre resultater i dag I følge kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt er det altfor tidlig å konkludere med om Nav-reformen vil bli vellykket eller ikke. Han peker på at NAV nå leverer bedre resultater enn det som kommer frem i forskningen, som går frem til og med Reformen har gjort en forskjell og er et moderne svar på en vanskelig utfordring. Men vi er nødt til å bli enda bedre for å kunne si at reformen har vært vellykket. Målet er at forskerne i fremtiden skal kunne finne en positiv effekt av reformen, slik at denne diskusjonen kan legges død. Åsholt innrømmer at grupper med enklere behov kanskje fikk en noe dårligere service innledningsvis - særlig ble kontakten med arbeidsledige vesentlig forringet det første året. Da måtte vi prioritere omstilling og utbetaling av ytelser. Men vi har fått et bedre koordinert tilbud, og problemet med kasteballer i systemet er betydelig mindre. Mange av de gruppene vi bruker mest tid på, har behov for bistand fra flere ulike miljøer, sier han. Er det plass til alle? 4. juni gikk konferansen «E Du Me?» av stabelen i Bodø kulturhus. Bjarne Brøndbo, Geir Lippestad og Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge var blant personlighetene som inspirerte de vel 300 deltakerne til fortsatt arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv. Et gjennomgangstema for konferansen var hvorvidt norsk arbeidsliv har plass til alle. Statssekretær Dahlberg Hauge (Frp) oppfordret til å se talentet i den enkelte, og viste en film NAV Arbeidslivssenter Nordland har laget om jobbintervjuet (se den her: Han understrekte også at det å lykkes med å få et mer inkluderende arbeidsliv, er blant regjerningens aller viktigste mål. Bjarne Brøndbo Foto: Kjentfolk.no Nært på Brøndbo Frontfigur i DDE, og inkluderende arbeidsgiver i Namdal bilopphuggeri, Bjarne Brøndbo, holdt tråden og krydret konferansen med egne inkluderingshistorier, trøndervitser og velkjente musikalske krumspring. Han tok til tårene da han fortalte historien om Kenneth, som etter å ha fått sjansen hos ham som 17-åring, nå har blitt bilmekaniker mot alle odds. NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 7

9 Engasjerte parter Peggy Hessen Følsvik i LO snakket på sin side om viktigheten av aktive tillitsvalgte og verneombud i det inkluderende arbeidslivet. Lederne må ha felles mål og spille på lage med de ansattes representanter, hevdet hun. Rune Kvarme, prosjektleder i «Ringer i Vannet» i NHO, påpekte at Norge må lykkes med inkluderingen for å dekke behovet for arbeidskraft. Men man lærer mest om arbeidslivet i det ordinære arbeidslivet, sa han, og oppfordret bedrifter til å gi alle en sjanse. Holdninger og kunnskap Advokat Geir Lippestad trakk veksler på egne erfaringer og brukte mye av sitt innlegg på å snakke om holdninger og kunnskap. Det er ikke så lett, jeg har selv skeptiske holdninger. Men dette handler om hvilke verdier vi skal bygge samfunnet vårt på, sa han engasjert. Lippestad oppfordret til å drøfte verdien av mangfold, og ikke å ansette folk for å være snille. Norsk arbeidsliv trenger alle. Spørsmålet er hva den enkelte trenger for å fungere. Bedrifter som tenker at mangfold er en stor verdi, vil tjene på det i lange løp, hevdet han. Geir Lippestad Foto: Dagbladet Arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv er arbeid med hva slags samfunn vi vil ha, avsluttet han til stor applaus fra salen. Også lege Bård Fossli Jensen bidro under konferansen, som ble arrangert av NAV Arbeidslivssenter Nordland og IArådet i Nordland. Alveland Drømmen som ble REN virkelighet Tidlig hver morgen sommeren igjennom baker Rita King fra Dverberg mer enn 150 kanelsnurrer til gjester som strømmer til kafé Alveland i den lille bygda Dverberg på østsida av Andøya. De besøkende handler også natursåpe basert på olivenolje laget fra bunnen av, tilsatt eksklusive, kortreiste ingredienser som multebær, tyttebær, blåbær, krøkebær og einebær. Det som var en drøm er blitt virkelighet. Alveland såpeverksted og café har vært heltidssyssel for Rita i snart 10 år. I dag gir firmaet flere jenter i bygda kjærkommen ekstrainntekt, og totalt nærmer det seg 2 og et halvt årsverk. På sikt både håper jeg og tror Alveland vil ansette enda flere, men det må skje steg for steg i et tempo som ikke setter det vi har skapt i fare, sier Rita. Det hele startet som en drøm i ungdomstida. Rita er halvt walisisk, men kom som ung jente til fosterforeldre på Dverberg. Foto: Roy Samuelsen Erfaring fra helsevesenet Jeg hadde egentlig lyst til å drive restaurant eller kafé. Men etter endt skolegang hadde jeg siktet meg inn på det sikre og satset på utdanning innen helsevesenet. Som hjelpepleier ble det 13 år med institusjonsarbeid. En spennende og lærerik tid, sier Rita. Men drømmen om å starte for seg selv levde videre. Jeg hadde hele tiden en interesse for kosmetikk. Med sart hud jaktet jeg stadig på det som var mest mulig skånsomt og godt for min egen hud. Jeg fant fram til natursåpe på nettet. Småskalaproduksjon av slike såper er svært utbredt i USA, og her som ofte ellers gikk trenden NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 8

10 fra USA innom Sverige før den kom til oss. Jeg fikk kontakt med en såpemaker som ga gode råd og tips, og kjøpte via henne det første såpemakerutstyret mitt, sier Rita. De første såpene hadde jeg laget allerede i Nå ble det mer sving på det og familie og venner fikk være «forsøkskaniner», ler Rita. Tilbakemeldingene var gode, og det inspirerte til etablering av enkeltmannsforetak. Etter noen år med såpegeskjeften som tilleggsnæring, sa Rita opp jobben som helsearbeider. Det var både skummelt og spennende å skulle starte helt for seg selv. Det ble mange lange kvelder og utfordrende økonomi i startfasen, men samtidig følte jeg at mange ville meg vel og heiet meg fram. Det var inspirerende. Som gründer var det utrolig viktig å ha en stor familie her oppe som bidro som støttekompani på utrolig mange felt, sier Rita. Økonomisk støtte fra Andøy kommune, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge var også avgjørende i etableringsfasen. Over hele landet Alvelandsåpene finner du i dag både i Alvelands nettbutikk og i rundt 70 butikker over hele landet. Jeg innså tidlig at jeg ikke hadde økonomi til å lage store markedskampanjer. Men det er ikke all markedsføring som må betales for i kroner og ører. Takket være flere innslag i forskjellige ukeblader, radio og TV er det stadig flere som er nysgjerrig på såpene våre. Jeg har sammen med mannen min, som jobber i reklamebyrå, bygget opp facebooksida til Alveland. Den har nå følgere. Denne siden har vist seg å være en meget effektiv måte å holde kontakt med kundene våre på. Alveland i tall Rita og staben hennes har til nå servert kanelsnurrer og enda flere kaffekopper i Café Alveland. Før sommeren er omme er kanelsnurr nummer servert. I år vil produksjonen for første gang passere såpestykker. Ikke minst takket være en avtale med Hurtigruten som gir sine suitegjester en multesåpe. Denne leveransen alene øker årsproduksjonen i 2014 med 7 prosent. Denne sommeren blir den femte i eget bygg for Rita og hennes firma. Alveland ligger i den gamle lensmannsgården på Dverberg. Her er det i dag, såpeverksted, butikken Såpeloftet, konsertscene, Alveland café og overnattingsmuligheter. Vi vil fortsette å by gjestene våre nystekte kanelsnurrer, nytrukket kaffe, fulle hyller med håndlaget kvalitetssåpe, skranglete spilledåser, skeive sveivegrammofoner, ustemt piano og minikonserter med spennende artister, sier Rita King. Hun håper lovnaden bidrar til at andværinger, vesterålinger og hålogalendinger fortsetter å anbefale Alveland til sine gjester. Det er ikke turister på reise vi lever av, men anbefalinger fra folk som bor i område og som sier til sine gjester: «Kom skal jeg vise deg et spennende sted...». Prosjekt Ungdom i arbeid NAV-leder Gøril Johnsen, NAV Bø NAV Bø har i samarbeid med Bø næringsforening skaffet ti ungdommer i alderen år jobb. Disse ungdommene skal jobbe i turist informasjonen til Bø kommune og samtidig betjene mail og telefon for prosjekt «Ungdom i arbeid». Prosjekt ungdom i arbeid ble etablert i 2013 da NAV Bø fikk kr fra Fylkesmannen til å prøve å skaffe flere ungdommer sommerjobb i kommunen. I 2013 var det åtte personer som fikk ulike oppdrag innen helsesektoren, plenklipping, maling og annet forefallende arbeid. NAV Bø er kjent med at noen av disse enda har jobb i helsesektoren. Erfaringene fra i fjor tilsa at det for fremtiden kunne være lurt å legge prosjektet inn i en annen del av det kommunale apparatet, slik at man ved ledige stunder kunne bistå andre arbeidsplasser i kommunen. I år ble det bestemt å prøve å legge dette inn under turistinformasjonen i kommunen og dette har foregått i nært samarbeid med Bø næringsforening. Vi har lyst ut stillinger, ungdommene har skrevet søknader og sendt inn med cv og vi har foretatt intervjuer. Vi har valgt å gi alle de ti søkerne jobb i sommer og de får ca. en uke hver. NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 9

11 I disse dager har det vært opplæring fordelt på tre dager der de har vært på sightseeing i kommunen og lært om de forskjellige turistattraksjoner. I tillegg har de hatt opplæring i hvordan prosjektet ungdom i arbeid skal gjennomføres. De har da ansvaret for å markedsføre at vi tar imot telefoner og mailer fra privatpersoner eller private/offentlige arbeidsgivere som kan ta imot vikarer i sommer, eller privatpersoner som trenger hjelp til maling, plenklipping osv. De har ansvaret for å formidle ut søknadsskjemaer til andre ungdommer som ønsker oppdrag, alt dette i kombinasjon med å være turistinformatør. De skal ha kontor på Kråkberget der reiselivsanlegget Fjordcamp holder til. Disse ungdommene går en spennende sommer i møte. Ny i NAV Pilotprosjekt i Nord-Norge Fylkene Finnmark, Troms og Nordland er pilotfylker i innføringen av Ny i NAV, et nytt opplæringstilbud for statlig og kommunalt nytilsatte i NAV. Målsettingen er å sikre at alle nyansatte i NAV sikres en basisopplæring. Opplæringen innbefatter e-læring og samlinger i kombinasjon med oppfølgingssamtaler med nærmeste leder etter et nytt opplegg i og Opplæringen skal gjennomføres i løpet av første 6 månedene som nytilsatt. Det er til sammen 12 dagers opplæring utenfor eget kontor, der opplæringen har fokus på NAVs samfunnsrolle, rammer/lovverk på overordnet nivå, Arenaopplæring og oppfølgingsmetodikk. I tillegg tilkommer egenaktivitet og oppfølging av nærmeste leder i eget kontor. Fylkene skal sammen med direktoratet samarbeide om organisering av opplæringsløpet og gjennomføring av fagsamlinger på tvers av fylkene. Vi er nå i gang med kartlegging av nytilsatte i NAV-kontorene i Piloteringen starter i løpet av sommeren og avsluttes med evaluering tidlig Omverdensanalyse NAV mot 2025 Utvikling, trender og konsekvenser frem mot 2025 Det er bred politisk enighet om hovedlinjene i arbeids- og velferdspolitikken. Utviklingen av velferdsordningene vil trolig skje i avveiningen mellom flere hensyn: Økt fleksibilitet og valgfrihet gjennom regler tilpasset den enkelte brukeren Å bedre støtte opp under overgang til arbeid eller kombinasjon av trygd og arbeid Enklere regelverk (ofte i motstrid med økt fleksibilitet og mer brukertilpasning) I tillegg til det som er nevnt: Også en trend med økt tilsynsvirksomhet av offentlige tjenester (Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, Datatilsynet m.m.). Diskusjonen om NAV-ombud er også et eksempel. Det er ressurskrevende for NAV å håndtere dette. Vi venter at det ordinære arbeidslivet i større grad vil bli brukt for å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne, og at det vil bli mindre bruk av skjermede arbeidsmarkedstiltak. Det vil stille større krav til NAVs NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 10

12 arbeidsmarkedskompetanse og vil kreve mer støtte til arbeidsgivere, enten økonomisk eller praktisk, for oppfølging av enkeltbrukere. Brukerne fornøyd med NAV Nordland Resultatene fra NAVs brukerundersøkelse viser en klar framgang på de fleste områder i Nordland. Brukernes tilfredshet er høyere i 2014 enn noen gang tidligere. På helhetlig service har ingen fylker høyere score enn Nordland. -Denne undersøkelsen bekrefter at våre brukere er stadig mer fornøyd med de tjenestene vi leverer. Det er meget hyggelig at den innsatsen våre medarbeidere hver dag gjør for å få folk i arbeid og aktivitet settes pris på, sier fylkesdirektør Kjell Hugvik i NAV i Nordland. I undersøkelsen er det tre spørsmål som skal gi et totalbilde av brukernes fornøydhet: Hvor fornøyd man er med den service man har fått hos NAV helhetlig sett, i hvilken grad man opplever at NAV innfrir forventningene, og hvor stor tillit man har til NAVs arbeid i sin helhet. I Nordland er scoren på alle disse tre hovedspørsmålene økt fra i fjor. -Etter noen år med en betydelig omstillingsprosess leverer NAV nå bedre tjenester til våre brukere. Derfor er det nok naturlig at tilliten til oss har økt. Tillit tar lang tid å bygge opp, og vi skal fortsette å gjøre vårt ytterste for å bevare den. Vi er stolte av det arbeidet våre medarbeidere gjør og de fortjener virkelig en positiv tilbakemelding, sier Hugvik. Aldri skåret høyere på service Spørsmålet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den service du har fått hos NAV helhetlig sett blir brukt som et mål på brukernes fornøydhet totalt. Gjennomsnittskåren for Nordland er nå på 4,6 på en skala fra 1 til 6, og det er det høyeste nivået siden undersøkelsene begynte i Det er ingen andre fylker i landet som har høyere score enn Nordland. - Det gode resultatet i Nordland viser på den ene siden at NAV gjør en stadig bedre jobb, samtidig som samarbeidet mellom NAV, brukerne, helsevesenet og arbeidsgiverne blir stadig bedre, sier Hugvik. NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 11

13 Bedre på respekt og informasjon På spørsmålene om brukerne opplever å bli møtt med respekt scorer NAV i Nordland 5 av 6 poeng. Undersøkelsen viser også at NAV får stadig bedre tilbakemeldinger på det å gi nødvendig og forståelig informasjon både på nett, på telefon og ved personlig oppmøte på et NAV-kontor. - Det er veldig viktig for oss at våre brukere møtes med respekt og at informasjonen som gis er korrekt og forståelig. Årets resultat på disse spørsmålene er det beste siden NAV ble etablert, og det viser at arbeidet vi legger ned hver dag legges merke til blant brukerne, sier Hugvik. Kvalifisering onshore-/offshorekurs Med bakgrunn i et økende behov for fagfolk innen offshorerelatert leverandørindustri er det behov for å styrke kompetansen til aktuelle arbeidssøkere som ønsker jobb i bransjen. NAV i Nordland har avtale om kurs i kvalifisering on- og offshore med Tverrfaglig opplæringskontor siden Høsten 2014 iverksettes kurs nummer fire med en varighet på 13 uker. Kurset er modulbasert sikkerhetsopplæring innen ulike fagfelt(ca. 108 timer) består av åtte moduler og valgfri modul (Sikkerhetskurs, Boltetrekker eller sveisesertifikat), samt koble denne opplæringen til relevant jobbtrening i verksted (ca.160 timer) og utplassering i bedrifter utplassering i bedrift, fortrinnsvis lokalt (ca. 160 timer). Kurset kvalifiserer til arbeid on- og offshore. Prioritert gruppe for kurset er arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, unge arbeidssøkere, fremmedspråklige med tilstrekkelig norskkunnskaper og langtidsledige. Deltakere må være over 19 år og registrert hos NAV som arbeidssøker. Nav har gode erfaring fra tidligere kurs hvor mange har gått over i ordinær jobb etter fullført kurs. NAV Alstahaug er kontaktkontor for kurset. Huldra Foto Markus Johansson Statoil NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 12

14 Utvikling på prioriterte områder i NAV Utviklingen i NAV-kontorene i fylket viser en bra fremgang siste måned. Kontorene i Nordland har hatt tilvisning til 90 prosent av stillingene som ble meldt til NAV i perioden. Oppfølging av ordinære arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne ligger stabilt høyt og over målkravet. Det er også verdt å merke seg at vi er stadig bedre på å kontakte arbeidsgivere med tilbud om bistand. Markedsarbeid God kontakt med arbeidsgivere og virksomheter er nødvendig for at NAV skal nå sine mål om flere i arbeid og aktivitet, forebygge sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet, samt bidra til å dekke arbeidsgiveres behov for arbeidskraft. I mai registrerte NAV i Nordland 780 bedriftsbesøk, informasjonsmøter, samarbeidsmøter, telefonkontakter og rekrutteringsbistand utført av EURES. Det mangler bare rundt 150 slike bedriftskontakter for å nå måltallet på 20 %. Merk at en kan få flere tellinger dersom kontoret utfører flere av disse aktivitetene på samme bedrift. Det kan også registreres bedriftsbistand hvis en har hatt kontakt med bedrifter utenfor egen kommune. Andelen tilvisning meldte stillinger har gått opp fra 73 % i april til 90 % i mai. Når vi finner aktuelle kandidater og gjør en tilvisning vil arbeidsgiverne se at det har en hensikt å kontakte NAV. Arbeidsgiverne snakker sammen og deler sine opplevelser med NAV. Derfor vil godt arbeid her føre til at vi får økte markedsandeler på sikt. Oppfølging På oppfølging av ordinære arbeidssøkere oppnår NAV i Nordland målet på 80 %. På oppfølging av de med nedsatt arbeidsevne ligger vi til tross for en liten nedgang fra april til mai fremdeles over målkravet, og det gjøres fortsatt godt arbeid på dette området. På måleparameteret andel med gradert sykmelding ved passering 12 uker har vi en liten oppgang i resultatet, men vi er noen få desimaler unna målkravet. Blant de sykmeldte som passerer 12 uker sykmelding er det i hele fylket nå 42 % som har tilknytning til arbeidsplassen ved å jobbe gradert. Det er bra for den enkelte å holde kontakten med NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 13

15 arbeidslivet under sykdom, det er bra for arbeidsplassen og det er bra for samfunnet da en unngår at folk havner helt utenfor arbeidslivet på sikt. NAV sitt mål om flere i arbeid og færre på stønad henger sammen med dette. Nyttige tall Nyttige tall (oppdatert mai 2014) Norge og Nordland Mangel på kvalifisert arbeidskraft iflg. NAV Nordlands Bedriftsundersøkelse våren Registrerte helt ledige mai Registrerte helt ledige mai 2014 Nordland: Registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken mai 2014: 2,7 % Registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken mai 2014 Nordland 2,7 % Antall langtidsledige (mer enn 26 uker) Nordland 877 Antall korttidsledige (mindre enn 26 uker) Nordland Legemeldt sykefravær 1. kv Norge (tapte dagsverk i % av avtalte dagsverk): 5,5 % Legemeldt sykefravær 1. kv Nordland (tapte dagsverk i % av avtalte dagsverk) 6,3 % Ansv. redaktør: Kjell Hugvik, redaktør Harald J. Strand , AD Bård Einset Redaksjonen avsluttet NAV Nordland Nyhetsbrev nr Side 14

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

NAV i tall og fakta Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta Foto: Colourbox NAV i tall og fakta - 2013 Foto: Colourbox Arbeidsmarkedet 2,61 millioner sysselsatte 70.6 prosent av befolkningen i alderen 15 74 år 2,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige Bruttoledigheten økte gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne NAV i 2012 Arbeid først Arbeidsmarkedet var jevnt over godt i 2012. Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. I 2012 var over 2,6 millioner personer sysselsatt. I snitt var det nær 66 000 helt

Detaljer

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn Kvalitetsmelding for NAV Bjugn 1 Overordnede føringer 1.1 Nasjonale føringer De viktigste lovene som regulerer NAVs virksomhet er Folketrygdloven, NAV-loven, Forvaltningsloven og Sosialtjenesteloven. Overordnede

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Fylkesmannen i Aust-Agder områdeovervåkning 2012 Fylkesmannen i Aust-Agder har i 2012 undersøkt hvordan NAV Grimstad og NAV Gjerstad arbeider med oppfølging

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"

Høringsuttalelse Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet Arkivsaknr: 2015/1424 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 01.10.2015 Kommunestyret 15.10.2015 Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større

Detaljer

Arbeidsgiverundersøkelsen 2016

Arbeidsgiverundersøkelsen 2016 Analyseseksjonen, Arbeids- og tjenesteavdelingen Arbeidsgiverundersøkelsen 2016 Foto: Colourbox Oppsummering av resultatene: økt bruk av NAVs tjenester, men ikke økt tilfredshet med NAV Virksomhetene oppgir

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Virksomhetsplan - statlige og kommunale tjenester

Virksomhetsplan - statlige og kommunale tjenester Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Virksomhetsplan - statlige og kommunale tjenester NAV Risør 2018 Sist oppdatert: 08.11.17 Virksomhetsstrategien for NAV 2011-2020 definerer innsatsområder

Detaljer

NAV sitt bidrag i forhold til ROPpasienter. «Arbeid er bra for helsa» 1. november 2017 Bjørn Lien, Fylkesdirektør NAV Hedmark

NAV sitt bidrag i forhold til ROPpasienter. «Arbeid er bra for helsa» 1. november 2017 Bjørn Lien, Fylkesdirektør NAV Hedmark NAV sitt bidrag i forhold til ROPpasienter «Arbeid er bra for helsa» 1. november 2017 Bjørn Lien, Fylkesdirektør NAV Hedmark Tall og omfang Velferdsstaten Norge I 2016 tapte vi 531000 årsverk på grunn

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årsrapport 2015 24. april 2016 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall -4- 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

Arbeidsmarkedet og prognoser 2018

Arbeidsmarkedet og prognoser 2018 Arbeidsmarkedet og prognoser 2018 Styremøte Østre Agder 19.januar 2018 19.01.2018 // Terje Johnsen & Torbjørn Ravnaas Temaer idag Arbeidsmarkedet og utfordringer Arbeidsmarkedet i Aust-Agder 2017 Prognose

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

NAV i tall og fakta 2016

NAV i tall og fakta 2016 NAV i tall og fakta 2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og ytelser Tjenester mot arbeid Sosiale tjenester NAVs prioriteringer FLERE I ARBEID BEDRE

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April 2016 Kommunikasjonssjef Britt Tunby Hva er NAV? NAV i tall og fakta 30.06.2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill.

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen

Detaljer

Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV?

Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV? Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV? Bakgrunn mål og disponeringsbrev til NAV fylke og embetsoppdraget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14

Brukernes møte med NAV. Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Brukernes møte med NAV Gjennomgang av NAV Delrapport fra ekspertgruppe 15.09.14 Innspill fra brukerne 04.12.2014 ekspertgruppe- gjennomgang av NAV 2 Formål og tidsplan Ekspertgruppen skal vurdere hvordan

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe

Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe Erfaring med prosjektarbeid ved Nav Nøtterøy 011116 Linda Heidi Paulsen og Runa Løwe Agenda Samtidige prosjekt ved Nav Nøtterøy Erfaringer og historier Vellykkede grep i prosjektene Synergieffekter Morsomt

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Hva vil vi med brukerutvalg i NAV

Hva vil vi med brukerutvalg i NAV 25.April 2016 Hva vil vi med brukerutvalg i NAV. Brukermedvirkning på systemnivå i NAV i Østfold Ved fung. Fylkesdirektør Arild Hjortland Sentrale lovverk Brukermedvirkning er rettslig forankret i den

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Langsiktige utfordringer i den norske arbeidsmarkedspolitikken

Langsiktige utfordringer i den norske arbeidsmarkedspolitikken Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte 26. - 27. juni 2014 Langsiktige utfordringer i den norske arbeidsmarkedspolitikken Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 03.07.2014

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Brukerutvalget 28.januar Mål og disponeringsbrev 2016

Brukerutvalget 28.januar Mål og disponeringsbrev 2016 Brukerutvalget 28.januar 2016 Mål og disponeringsbrev 2016 MÅL OG DISPONERINGSBREV Hovedprioriteringer. -Flere i arbeid -Bedre brukermøter -Økt kompetanse NAV, 11.02.2016 Side 2 FLERE I ARBEID Rekruttering

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Kjell Hugvik, fylkesdirektør NAV Nordland Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Arbeidsmarkedet i Nordland 3.380 helt ledige 2,8 % av arbeidsstyrken 251 helt ledige fra OECD

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 20 oktober, 2014 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer