Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/ /2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte avtale datert 6. mai 2013 mellom Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS. Avtalen innebærer at Søgne kommune slutter seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i Agder Energi AS. Viljeserklæringen gjelder fram til 1. juli Erklæringen forlenges fram til 1. juli 2015 dersom forslag om fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli Bakgrunn for saken: I forbindelse med at kommunene på Agder i 2001 solgte ca. 45,5 av sine aksjer i Agder Energi AS til Statkraft ble det inngått et svært omfattende avtaleverk som regulerer ulike sider ved eierskapet i selskapet. En av disse avtalene er den såkalte «Samordningsavtalen» mellom Agderkommunene som blant annet regulerer partenes adgang til å selge aksjer i selskapet. Den opprinnelige avtalen inneholdt en såkalt «fredningstid». Denne innebar at kommunene forpliktet seg til ikke å selge sine aksjer i tiden fram til Partene inngikk videre i 2008 en «viljeserklæring» om å forlenge denne fredningstiden fram til , altså med 5 år (unntaket her var kommunene Søgne og Valle som kun forpliktet seg til 3 år). I løpet av siste året har ledelsen i Agder Energi AS anbefalt sine eiere om å se på mulighetene for en fusjon med andre energiselskaper. Begrunnelsen for dette har bl.a. vært at bransjen står overfor store investeringer i årene som kommer og at det er et generelt behov for restrukturering i bransjen. Eiermøtet for Agderkommunene gav i fjor høst sitt arbeidsutvalg i oppdrag å starte sonderinger med andre kraftselskaper i forhold til en mulig fusjon. Slike sonderinger er startet med Skagerak Energi AS som er lokalisert i Grenlandsområdet. I vedlagte referat fra eiermøte , samt nyhetsbrev 1/13, er det redegjort nærmere om denne prosessen.

2 Bl.a. som følge av de prosesser som er satt i gang med tanke på en eventuell framtidig fusjon har arbeidsutvalget for Agdereierne foreslått at det inngås en ny viljeserklæring mellom kommunene der en forplikter seg til å ikke selge aksjer. Arbeidsutvalget foreslår følgende tidsramme for denne: «Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014.» Viljeserklæringen inneholder følgende to vesentlige punkter: 1.1. Partene bekrefter ved underskrift av denne avtale sin vilje til ikke å selge aksjer i selskapet Partene bekrefter videre for det tilfellet at noen av Partene likevel skulle ønske å selge aksjer i Selskapet, i fellesskap å legge forholdene til rette for at denne eventualiteten blir løst ved (i) Bruk av forkjøpsrett (Aksjonæravtalens punkt 10.4), eller (ii) Et samlet salg av Partenes aksjer i Selskapet (Aksjonæravtalens punkt 10.1). Dette forslaget er nå sendt kommunene for behandling innen eiermøte 6. mai, der det tas sikte på at erklæringen behandles og signeres. I forhold til viljeserklæringen er det viktig å si at denne ikke er juridisk bindende og at det ikke foreligger sanksjonsmuligheter overfor en part som bryter denne. Rådmannens merknader: Kommunene på Agder sitter i dag med majoriteten (54,5%) av aksjene i Agder Energi AS. Dette sikrer kommunene en betydelig innflytelse i selskapet. I forhold til et slikt eierskap er det viktig at kommunene opptrer samlet. Dette er ikke minst viktig i forhold til de prosesser som nå er satt i gang i selskapet. Rådmannen ser det derfor som viktig at viljeserklæringen om «ikke-salg» forlenges så lenge det pågår en prosess i forhold til en eventuell strukturendring. En vil derfor anbefale kommunestyret å slutte seg til den avtalen som nå legges fram for behandling. Når det gjelder den prosessen som nå er satt i gang i forhold til fusjon vil rådmannen påpeke at det er for tidlig å ha noen mening om hva som bør bli resultatet av denne. For det første må Skagerak Energi AS vurdere om de er interessert i å gå inn i en prosess. Om det er vilje til dette er foreløpig uvisst. Hvis en er enige om å starte en prosess fram mot en fusjon er det mange forhold som må vurderes og avklares. Dette gjelder bl.a. verdifastsettelse, juridiske spørsmål og framtidig struktur for eierskapet. Vedlegg 1 Utkast til ny viljeserklæring 2 Referat_Eiermøtet_1februar Nyhetsbrev0113

3

4 1 AVTALE mellom AGDER KOMMUNENE som angitt i bilag 1 ( Partene ) vedrørende Partenes salg av aksjer i AGDER ENERGI AS org.nr ( Selskapet ) 0. BAKGRUNN OG FORMÅL 0.1 Partene inngikk den en avtale vedrørende samordning av regional innflytelse som majoritetsaksjonær i Selskapet ( Samordningsavtalen ). Samordningsavtalen regulerer blant annet Partenes anledning til salg av aksjer i Selskapet. Samordningsavtalen bestemmer blant annet at Partene ikke kan selge eller på annen måte overdra eller forplikte seg til å overdra aksjer i Selskapet frem til den ( Fredningstiden ) med mindre slikt salg har tilslutning fra minst 85 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet. Partene inngikk den en avtale om forlengelse av Fredningstiden ( Viljeserklæringen ) for en periode av nye 8 år (for Valle kommune og Søgne kommune, 6 år) regnet fra utløpet av Fredningstiden. 0.2 Samordningsavtalen knytter seg til en aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen ) som Partene hadde inngått med Statkraft Holding AS ( Statkraft ) den Forholdet mellom Partenes Samordningsavtale og Aksjonæravtalen som Partene inngikk med Statkraft, er i Aksjonæravtalens punkt 3.2 uttrykt som følger: Statkraft bekrefter sin aksept av den samordning mellom Agder Aksjonærene som følger av Samordningsavtalen. Statkraft bekrefter også at man fra sak til sak aksepterer Agder Aksjonærenes adgang til samordning ved stemmegivning etc. utover det som følger av Samordningsavtalen. Det er imidlertid enighet om at Samordningsavtalen ikke uten Statkrafts aksept skal endres på en slik måte at det legges restriksjoner på Agder Aksjonærenes adgang til å selge aksjer i Selskapet utover det som nå følger av Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen (f.eks. ved at kravet til tilslutning fra Agder Aksjonærene for å kunne starte forhandlinger om salg/selge aksjer økes i forhold til det som følger av Samordningsavtalen). Hvis slik avtale likevel skulle bli inngått, skal salg likevel kunne avtales og gjennomføres innenfor Samordningsavtalens og Aksjonæravtalens nåværende ramme uten

5 2 at noen form for krav kan rettes mot Statkraft og/eller de selgende Agder Aksjonærer. 0.3 Ved utløpet av Fredningstiden i Viljeserklæringen punkt 1.3, er det på det rene at samtlige av Partene ikke ønsker å selge noen av sine aksjer i Selskapet. Bakgrunnen er at det er igangsatt en prosess for å vurdere grunnlaget og de nærmere betingelser for en fusjon av Selskapet med andre selskaper. Partene er enige om at det er et mål at Partene skal ha en størst mulig eierandel i et eventuelt fusjonert selskap. Det vil være egnet til å svekke Partenes mulighet for å nå dette målet dersom Partene selger noen av sine aksjer i Selskapet. Det vises for øvrig også til begrunnelsen i punkt 0.3 i Viljeserklæringen som Partene fremdeles mener gjør seg gjeldende. 0.4 På denne bakgrunn ønsker Partene under tilbørlig hensyntagen til de forpliktelser som allerede følger av Aksjonæravtalen og Samordningsavtalen å skape notoritet om sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet. 1. VILJESERKLÆRING VEDRØRENDE SALG ETTER UTLØPET AV DEN FORLENGEDE FREDNINGSTIDEN 1.1 Partene bekrefter ved underskrift på denne avtale sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet. 1.2 Partene bekrefter videre for det tilfellet at noen av Partene likevel skulle ønske å selge aksjer i Selskapet, i fellesskap å legge forholdene til rette for at denne eventualiteten enten blir løst ved (i) bruk av forkjøpsrett (Aksjonæravtalens punkt 10.4), eller (ii) et samlet salg av Partenes aksjer i Selskapet (Aksjonæravtalens punkt 10.1) 1.3 Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli MANGLENDE SANKSJONER VED BRUDD PÅ VILJESERKLÆRINGEN 2.1 Partene er innforstått med at brudd på viljeserklæringen uttrykt i punkt 1 ovenfor av hensyn til de forpliktelser som allerede følger av Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen, ikke kan sanksjoneres i form av krav rettet mot Statkraft og/eller den/de aktuelle parter i salgstransaksjonen. 2.2 Dog presiseres at den avtalte forutsetning i Samordningsavtalens 6 om at salg krever tilslutning fra minst 30 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet fortsatt gjelder. Dersom et salg blir gjennomført i strid med denne bestemmelsen vil dette fortsatt eksponere så vel Statkraft som den de selgende parter for sanksjoner (Samordningsavtalens 10).

6 3 3. VOLDGIFT Tvister om gyldigheten av avtalen og enhver annen tvist foran som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, avgjøres etter norsk lov ved voldgift i overensstemmelse med Lov om voldgift. Dersom Partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, oppnevnes alle av førstelagmann i Agder lagmannsrett. oo0oo Kristiansand, den 6. mai 2013 Arendal kommune Birkenes kommune Bygland kommune Bykle kommune Evje og Hornnes kommune Gjerstad kommune Grimstad kommune Iveland kommune Lillesand kommune Risør kommune Tvedestrand kommune Valle kommune Vegårshei kommune Åmli kommune

7 4 Kristiansand kommune Mandal kommune Vennesla kommune Farsund kommune Flekkefjord kommune Froland kommune Søgne kommune Lyngdal kommune Kvinesdal kommune Songdalen kommune Lindesnes kommune Marnardal kommune Sirdal kommune Audnedal kommune Hægebostad kommune Åseral kommune

8 Referat fra Eiermøte 1. februar 2013 Sted: Hotel Norge, Lillesand Til stede: 84 deltakere inkludert gjester. Alle 30 kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet). Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU) Eiermøtet ble gjennomført med følgende program: Velkommen Status i sonderingsprosessen, ved Bjørn Ropstad, AU Styreleder Sigmund Kroslid Eierstyring når endringsvinder blåser - hva er gode eiere oppmerksomme på?. Ved Roy Mersland, UiA Lunsj Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen. Seniorrådgiver Bjørn Einar Strandberg, PwC Rammebetingelser for eierskap i energisektoren, med særlig fokus på hjemfall. Ved advokat Caroline Lund, Lund&Co Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund Oppsummeringer, debatt og innspill Slutt Alle presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned i PDF-format fra (fra ). Det er også mulig å spille av innlegg og foredragene fra møtet. Videofiler publiseres på agdereierne.no Oppsummering av møte Møtet ble åpnet med en gjennomgang av sonderingsprosessen - som ble innledet på bakgrunn av eiermøte i oktober AU ba i denne forbindelse om styrets vurderinger av hvilke selskap det er mest nærliggende å henvende seg til. Det ble bl.a. vektlagt forhold som geografisk nærhet, sammenfallende interesser i produksjonsanlegg og antatte potensialer for skalafordeler. AU hadde også fokus på hvordan kommunene også i framtiden skal kunne utøve aktiv eierstyring ut fra en flertallsposisjon av kommunale eiere. Styreleder Sigmund Kroslid ga i sitt påfølgende innlegg en nærmere presentasjon av styrets vurderinger (se egen presentasjon), og pekte på Skagerak Energi som en naturlig førstevalg for sonderinger. I sin orientering gav Bjørn Ropstad videre et innblikk i den tidlige dialogen mellom AU og de kommunale eierne i Skagerak Energi (Skien, Porsgrunn og Bamble kommune) 16. Januar 2013 i Skien. Her møtte AU politisk og administrativ ledelse i

9 de tre kommunene. Representanter fra de ansatte i de to selskapene var også til stede. Grenlands-kommunene lyttet til initiativet fra Agdereierne og ønsket i forlengelse av møtet tid til en lokal avklaringsprosess før det eventuelt er aktuelt å gå nærmere inn i en sonderingsprosess. Det ble antydet mulighet for tilbakemelding om dette innen sommeren Bjørn Ropstad orienterte også eiermøtet om AU sine samtaler med Statkraft. Statkraft har som mange vil kjenne til inngått en intensjonsavtale om nedsalg i selskapet BKK. I samtalene ble den aktuelle sonderingsprosessen drøftet og AU merket seg at Statkraft er åpne for det de regionale eierne i Agder Energi og Skagerak Energi måtte ønske å gjøre. Samtidig understrekes det at Statkraft vil ha en forretningsmessig tilnærming til en eventuell fusjonsprosess dersom dette ble aktuelt. Roy Mersland (UiA) er rådgiver for AU og var invitert til eiermøte for å reflektere rundt temaet eierstyring når endringsvinner blåser. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. Etter lunsj presenterte Bjørn Einar Strandberg (PwC) analyser fra rapporten Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen (PwC har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om stordriftsfordeler i nettselskapenes forretningsprosesser). Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. Advokat Caroline Lund (Lund&Co) har bistått AU i arbeidet med ny viljeserklæring. Hun var invitert til eiermøte for å redegjøre for dette. I lys av den pågående sonderingsprosessen anbefaler AU kommunene å fornye erklæringen som uttrykker vilje til å beholde et samlet kommunalt aksjonærflertall i Agder Energi i to år. Forslag til ny viljeserklæring og Lund sin redegjørelse for denne vil bli distribuert til kommunenen etter eiermøte slik at alle kan behandle saken innen eiermøte 6. Mai. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. I forbindelse med behandling av ny viljeserklæring vil AU så langt det lar seg gjøre praktisk stå til disposisjon for å besøke kommuner som ønsker en gjennomgang av saken i kommunestyre eller formannskap. AU legger i denne sammenheng opp til en gjennomgang av hvordan Agdereierne utøver sitt eierskap, verdiskaping i Agder Energi, kommunenes utbyttepolitikk og den aktuelle sonderingsprosessen. Presentasjonen leder frem til AU sin anbefaling om å fornye viljeserklæringen i lys av sonderingsprosessen. Presentasjonen legges opp med tanke på bred involvering. Kommunene kan kontakte sekretariatet for koordinering av dette. Caroline Lund gav også eiermøte en innføring i bakgrunnen for hjemfallsinstituttet og hvilke rammevilkår dette gir for forvaltning av eierskap i energisektoren. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no. I siste del av møtet hadde følgende representanter ordet: Tore Askildsen, Tønnes Seland og Lars Espeland. Bjørn Ropstad og styreleder Sigmund Kroslid gav mot slutten også noen kommentarer til oppklaring. Neste eiermøte: 6. Mai 2013.

10 Kristiansand, Bjørn Ropstad leder arbeidsutvalget Rune Røiseland (referat) sekretariatet

11 !"#$%&#!"!#$%&'' 1/4(!"#$%&'($)*+,(*-./$(0$1$(2$*1*-./$(*32$(.1! 13!"#$%&#'()'%*%+,"-.!"##"$%&'"#()*"+"#$"*$,-."#$/0*$-,,"$ (01$"*$"%.-(2"*#$3$"#$(#"*4#$*".30%5 -,#$"3"*(4-6$3$7.8"*$9%"*.3:$;&5 '"#()*"+"#$.3($<#$"##"*$4011<%"5 %"($"3"*1=#"*:$!"##"$%&'"#()*"+"#$"*$("%8#$<#$ ;0*."A$B:$/")*<-*$CDBE: F0*$1"*$3%/0*1-(20%$01$ "3"*(4-6"#$0.$'+0*8-%$7.8"*4015 1<%"%"$(-10*8%"*$(3##$"3"*(4-6$3$ 7.8"*$9%"*.3G$("$ HHH:-.8"*"3"*%":%0 $ /*0%(%+'1+-'%*%+)2#%# 7,,"$(01$"*$3%#"*"(("*#$3$>$/=,."$ 83(4<(20%"%$0.$/0*"8*-."%"$6>$ "3"*1=#"#$4-%$.>$3%%$6>$ -.8"*"3"*%":%0$0.$("$6>$+38"0"%"$ (01$"*$,-.#$<#$8"*:$7,,"$/0*"8*-.$"*$ I3,1"#$0.$,3.."*$4,-*"$/0*$+3(%3%.$5$ 0.(>$6*"("%#-(20%"*A$*"/"*-#$0.$ -4#<",,"$6<),34-(20%"*: Ny viljeserklæring!"#$%"$&"'"()**+,$,$-"',%$&$--$"."%$/,$"$,",0"1'23$-$&(24&',/5"672/"71"7(-3$&"-)*" $,8$&"*$8"7%"9/8$&$'$&,$"*'-%$&":$&%722$%"1'2"&$8+-$&$"()**+,$,$-"',,:0%$2-$")/" ")%,.)'#/?$F4)&,1/"($45$'##G,$(4$6)&$+1)'/A"($34)$*"#$#E"$")%,.)'#/"#$56$&""&$'$&15H 5"#A"#/$5"*$$&4#*")'#/&:)4&"&&"#$&45$")$'##,"*"(? H$F4)0")"*",&"#$1+$"#$"+"#(8",,$38&-4#$+',$#9*+"#*'/+'&$(1$G*?$I")*&"2",&"&&:9)&56,7$ -8)'*'&%"$&:9)&56,$4/$38&-4#&/)8##,1/$56$1+%,1)"&7$4/$*"2"$")$%)"+"#*"?$F4)$1($J/*")H %4558#"#"$&%1,$A1$"#$0"&($58,'/$:4&'&-4#$'$34)A4,*$G,$"#$"+"#(8",,$38&-4#&34)A1#*,'#/$ ")$*"($"%&()1$+'%G/$1($51-4)'("(&:4&'&-4#"#$0"A4,*"&$&6$&(")%$&45$58,'/$5"#&$38&-4#$ 8()"*"&? J)0"'*&8(+1,/"($34)"&,6)$*")34)$39,/"#*"$G*&)155"$34)$"#$#E$+',-"&")%,.)'#/K!"#$$#%&'()#*#+,(-+'$.#$%/0+%.1(2'./#3%45+%#$%6#+'52#%0&%7%8+%4+0%79%):('%;<7=9%>#+'52#$% 0(45+*0A('$.%'$$#$%79%):('%;<7D9! L4+"*()"%%"#"$'$*"#$"%&'&(")"#*"$+',-"&")%,.)'#/"#$")$",,")&$()8%%"($+'*")"?$M1%"#$ 4+")&"#*"&$G,$%4558#"#"$34)$0"A1#*,'#/$'##"#$"'")59("$N?$51'7$*")$*"($(1&$&'%("$:6$ 1($")%,.)'#/"#$0"A1#*,"&$4/$&'/#")"&?$

12 Sonderingsprosessen Kommuner vs. Statkraft Statkraft er også største enkelteier i Skagerak Energi, mens Skien og Porsgrunn kommuner har omtrent 15 % eierandel hver. Bamble er minste eier med litt over 3%. - Skagerak/Agder Energi nest -$2-(7;$%"1'2">."*+-(2$&")/"*+2'/?$%$&"-)*"$&"E$8&$"$,,"8$%"1'"?7&"'"87/"?1$&">)&")--5 -4#&&4#*")'#/7$4/$5"#")$1($*"($")$)'%G/$6$&4#*")"$58,'/A"("#"$34)$"#$38&-4#$5",,45$ A+',%"$&",&%1:$*"($+',,"$+.)"$5"&($#.),'//"#*"$6$A"#+"#*"$&"/$G,$5"*$(1#%"$:6$6$&4#H /)1Q&%$#.)A"(7$&155"#31,,"#*"$'#(")"&&")$4/$1#(12"$:4("#&'1,")$34)$&%1,134)*",")?$ JR$A1**"$4/&6 $34%8&$:6 $A+4)*1#$%4558#"#"$4/&6 $'$3)15G*"#$&%1,$%8##"$8(9+"$1%G+$ (-"#"$06*"$"'")#"$4/$&",&%1:"(? P$&'2$'##,"//$:6$"'")59("($4::&855")("$M'/58#*$O)4&,'*$&1%"#$%,1)(T U4/1,1#*$/-9)?$I'$-400")$("2$5"*$M%1/")1%$'$V1?$W<$X$1+$+6)"$%)1Y+")%7$4/$*"#$3E&'&%"$ 1+&(1#*"#$")$'%%"$&(4)?$ Selv om Skagerak Energi er et noe mindre selskap enn Agder Energi, og Agderkommunene samlet kontrollerer 54,47% av aksjene i Agder Energi, vil maktballansen mellom kommunale eiere og Statkraft i et eventuelt fusjonert selskap kunne bli forskjøvet. Eiermøtet har som forutsetning for sonderingssamtalene at det også i fortsettelsen skal være et kommunalt aksjonærflertall i et eventuelt fusjonert selskap. Arbeidsutvalget har løpende dialog med Statkraft og samtaler også åpent om den aktuelle sonderingsprosessen. AU merker seg at Statkraft er åpne for det de regionale eierne i Agder Energi og Skagerak Energi måtte ønske å gjøre. Samtidig understreker Statkraft i dialog med AU atselskapet vil ha en forretningsmessig tilnærming til en eventuell fusjonsprosess dersom dette ble aktuelt. - Nå venter vi på '#+'(")($G,$6$&4#*")"$58,'/A"(")$34)$&151)0"'*$4/$"+"#(8",,$ 38&-4#?$=N?$-1#81)$592"$JR$:4,'G&%$4/$1*5'#'&()1G+$,"*",&"$ '$M%'"#7$[4)&/)8##$4/$Z150,"$%4558#"$G,$"#$39)&("$&15H (1,"?$\)"#,1#*&H%4558#"#"$9#&%")$6$0)8%"$G*"#$3)15$54($ &455")"#$G,$6$+8)*")"$A+4)*1#$*"$&%1,$34)A4,*"$&"/$G,$ '#+'(1&-4#"#? )*+*,(-.(&/0(123,4(# Gode eiere står samlet 1$8"I,'1$&-'%$%$%"'"9/8$&=">)&(27&%$"<2"$'$&()*! *+,$,$"7%"8$%"$&"*7,/$"E$?)1="*7,/$"7&/+*$,%$&")/"*7,/$"',%$&$--$,%$&"'"$," -),8$&',/-;&)-$--="*$,"7%"8$%"1'(</-%$"$&"."E$?)28$"&)$,")/");;%&$"-7*2$%5 H$]$^,E%%"&_$")$6$()"`"$)"2$0"&,8(#'#/?$!"($%1#$+.)"$38,,$38&-4#7$*",38&-4#$",,")$6$34)(H &"2"$&45$39)$A+")$34)$&"/?$!"2"$")$"#%",$51("51G%%7$5"#$5"*$"#$)"%%"$8%-"#($+1)'H 10,")7$&1$a")&,1#*? I'*")"$&")+")("$A1#$3"5$%4#%)"("$8D4)*)'#/")$34)$6$,E%%"&$5"*$&4#*")'#/&:)4&"&&"#K '$0"*)"$&(1#*$G,$*"2"c d?$l+4)*1#$&%1,$"#$#e$4)/1#'&")'#/$/'$&(9))"$s"%&'0','("($'$"'")&%1:"(7$&,'%$1($%45h 58#"#"#&$%1:'(1,$'%%"$0,')$'##"&("#/(c a")&,1#*&$34)"*)1/7$ 4/$ 1,,"$1#*)"$34)"*)1/$ '$"'")59("(7$ %1#$&""&$'$&'#$A",A"($:6$ 1/*")"'")#"?#4?$L")$,'//")$4/&6$34',"#"$&45$0,"$0"#E2"($'$59("(? Aktuelt Eierskap er utgitt av Arbeidsutvalget for eierkommunene i Agder Energi. Ansvarlig utgiver: AU ved leder Bjørn A. Ropstad. Redaksjon: Ordkraft as Tlf E-post:

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer