I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi."

Transkript

1 f' t.,,,: \ HEMMELI Ekspl. nr. 2 Slde I avb G av 2 eks slden. '--! I I PROTOKOLL I AVGRADERT,/ I ou,o,..1p/.2..:, m6te 1 RegJerlngens 1o7i k1.0s1q - lgl_5.t Sign. t.,...,.ffi. ; t. I s 1 kk c rhc t su tv ai g f r e a re= 'tt''; te'eo'ffi'fi 61+ v;';';7 : 1' var'' 1 Statsmlnlsterens mdterom. T11 stede: Statsmlnlster Brattell (formann), utenrlksmlnlsteren (tll kl. 0945) os statsrd.done Evensen, Fostervoll, Kleppe, Lorentzen og VaIIe, Oberstldytnant Th1nn, Forsvarets Overkommando (fra k1. 09)0) Settesekreterl EkspedlsJonssJef KJeld Vlbe Utenrlksdepartemente t. Dagsorden: Alllert ijvelsesvlrksomhet 1 Norge I ) Statsmlnlster Brattell Apnet mdtet og overlot ordet t1l Forsvarsmlnlsteren som vlste t1i den overslkt over dvelsesvirksomheten som tidllgere var blitt tlrstllt medlemmene. (Notatet vedlegges origlnalprotokollen. ) P6. spiirsma.l fra statsra.d Kleppe orn iivelsesprogrammet kunne tenkes e bli nedskd,ret p& grunn av energlkrlsen sa ForsvqrsmlnlsEere.n at dette spi5rsmal var blitt drbftet 1 BrusseL l forblndelse med Forsvarsmlnlstermiitet 1 NATO. Han rnente det vllle bli utfordiget generelle retnlngsregler lnnenfor NATO for hvordan man skulie forholde seg med hensyn t1l gjennomfuringen av planlagte 6ve1ser. Han nevnte ogs6 at Norge for sltt vedkommende allerede hadde av::lyst en del nasjonare 6velser, sarllg 1 Nord-Norge. Han mente lmldrertld at man na flkk legge opp bvelsesprogrammet som for et normalt &r, og sa flkk man se hvlike lnnskrenknlnger som vlrre bri ni5dvendlg 1 l6pet av Aret. $!:l!srad Lorentzen relste spijrsmd,l om hvor mange I i kj'ijietbyer dom vllle komme t1l A operere pe velene 1 for- ' blndiilbe rired iiversen t'argus Expresst' og t hvlrken utstreknlng det var Norge som skulie levere drlfstoff ogs6. t1l de HEMMELIG

2 ] 1..),t slde 2 av ette AVGHADE Oato:...,..?-) --!<ljrgn. : _-.J-.....,... utenlandske kontlngenler. Til dette svarte Forsvarsminl s gl noe ndyaktlg tall over kjdrctijyene. Ndr det SJeIdt drlvstoff sa var dct menlngen at Norge bare skulle levere drlvstoff tll norske kj6retdyer. Statsmlnlsteren mente at Utvalgot 1 fdrstc omgang flkk gjennomgd i5velsesprogrammet uten hensyn til enerslkrlsen med slkte pa en polltlsk vurderlng av programmet, og sa flkk ma 6terpA drijfte hv11ke endrlngsr det eventuelt v11 kunne bl1 r:6dvendig i gjennomf6re 1 1ys av energikrlsen, Han ba om at Forsvarsmlnl steren matte gjennomga hver enkolt ijvalse mcd seerllg vekt pa A fa frem dc enkclte Uvelsers stdrrelscsorden og spcslclle karakter samholdt med tidllgere Ars dvelscr. Forsvarsmlnl steren nevnte at det 1 &r drelet seg om 20 6velscr. Dette var Atte 6velser fbrre enn 1 197J. Den st6rstc dvclscn var "Argus Expresst'. I denne dvelsen v1i ogse lnnga 6velse ttkold Vlnter, med deltakelse av hele Brlgade Nord. Totalt sett vil1e "Argus Express" bl1 noe mlndre enn den slste bvclsen 1 Express-serlen. I ttargus Expresstt v1lle bl.a. AMFrs land- og luftkomponent delta. 0m Eamtllge ijvelser kunne man sl at de var av sarnme bype som 1 tldligere A.r uten noen vesentlige endrlnger. Forsvarsmlnl steren overlot deretter t11 oberstloytnant!h.h!- A gjennomga de enkeltc 6velscr. NAr det gja1dt ttargus Expressrt nevnte han at man var I ferd mcd A overvele mullgheten for en reduksjon eller en eventuell kanscllerlng av tjvelsen. I denne sammenheng vll-lc han nevnc at brltene sa mtjrkt pa utslktene bade for gjennomfdrlng av"argus Express" og for de to andre dvelser med brlttsk deltakelso. PA norsk slde vllle man nddlg selv kansellere tjvelsen. SHAPE hadde lmldlertld sendt ut en meldlng t1i de deltakende land 1 AMFstyrken for A fa deres vurderlng av sltuasjonen. NAr det gjaldt omfanget av den utenlandske deltakelsen vllle denne for landstyrkenes vedkommcnde omfatte ca. 4.OOO mann og luftkomponenten ca. 1.OO0 mann. Fra Brl8adc Nord vll1e det delta ca. 5.OOO mann. Uvelsen v1l1e kommo t1i A vare 1 ca. J uker. Selvc felttjenes tefasen regnet man lmldlertld med bare vllle komme tll A varc ca. en uke.!, HEMT4EIIG

3 slde tre av Atte 0berstldytnant Thlnn gjennomglkk ijvelscr pa grunnlag av vedlegg tt1 Forsvarsmlnlsterens notat t1i medlommene av RegJerlngens slkkerhetsutvalg. 0m 6ve1se nr. tre t'brack Beautyt' nevnto han at det her dretet seg om en noe stdrye rand6velse med deltakelse av en brltlsk ellor en amcrlkansk lnfanterlbataljon pluss cn flyeskvadron med en mannskapsstyrke pa ea. loo mann. Han nevnte ogs& at ijvelse 15 ttnorthern Mergertt van en stdrre alli.ert sjdiiversc 1 sdr-norge med deltakelse av fartdyer fra andrc NAT0-land. 81.a. vlrre t'strlke Fleet Atrantlctr delba med flene hangarsklp. ijvelsen forutsatte ogo& mellomlandlng av et sturne antall fly som v1lle vere avhenglg av a fyrre drivstoff 1 Norgo.?rNorthern Mergert' vl11c dessuten omfatte konvolovcrser som vllle n6dvendlggj6re ehartrlng a\r en rekke handelssklp. r lys av oljekrlsen vlll,c dettc brl noe prob}ematlsk. De Uvrlge Sverser karakterlserte oberstrdytnanten som mlndrei rutlnemesslge Uvelser av samme typer som matl hadde hatt 1 tldllgere Ar. NAr det gjaldt overslkten over brltlskr/amcrlkansk trcnlngsvlnksomhet 1 Norge 1 L9T4 fremhevet obcrstluntanten dvolscn ttclock work" og ttherd Fa1lrt som de stdrste dvelsene med en brltisk deltakelse pa henhordsvls L.2o0 og mann. Han var kjent med at spdrsrnalet om t hvllken utstreknlng disse dvelsene vlrre bll gjonnomfdrt var bl,1tt druftet p& et miite 1 London l2.ds. Fra norsk slde var dot bl1tt gjort klart at en gjennomf6rlng av Uvolscne ferutsatte brltlsk forhd,ndslagrlng av drlvstoff. Brltene hadde sltt beskjed lj.ds. om at spdrsmaret om bruk av brltlsk drlvstoff var en avgjtirelse som v1lle mltte treffee av do brltlske polltlske myndlgheter. pa norsk slde antok man at don brttlske deltakelse 1 alle fall t;[lle b1l sterkt redusert. PA sp6rsmal fra Statsmlnlsteren bekreftet Thlnn at ogsa programmet fer brltlsk og amerlkansk trenlngsvlrksonrhet tor t97tl praktlsk talt var den samme aom 1 tldllgere Ar. Nd,r det gjaldt den brltlske deltakelse sa sto man lmldrertld overfor en vlss tiknlng (ca. 1.ooo mann). HEMMELIO

4 slde 4 av Attc s I yl a StatsrAd Klcppc vlstc ngsvlrksomheten ogsa omfattet deltakelse av "US Spcclal Forcestt. I dennc sammcnheng v1llc han mlnne orn at det for et par Ar slden hadde oppstatt vlssc vanskellghcter. Det drelct seg hor b1.4. om lnf1ltras Jonsdvcl ser. Dgt hadde vlst seg al dlsse styrkene pa en uheldlg mdte hadde s6tt? il knytte kontakt med lokalbefolknlngen. obcrstldytnant Thlnn bekreftet at dcttc var rlkt11 Han tllfdyet lmldlertld at det var bl1tt slatt sterkt ned pa dlsoe foreteelsene. Nce llgnende hadde da he116r lkke forckommet under tllsvarende Uvclser 1 fjor. Han mlnnet lmld]crtld om at dvelse t'frosktt var blltt avlyat I L97 2 av pol1tlske grunner. De to rrmoskus t'- ijvelsenc var lmldlertld blitt gjennomfijrt pa DombAs 1 sarnsvar med planen. "Moskust'- dvelsene var t1l stor hjelp for gerll J autdannelsen lnnenfor Helmovernet. StatsrAd Klcppe novnte at nir man heddc avvlst Uvelse "Frosk var det ncttopp fordl man var bekymrct for de metodcnc som "US Speclal Forces" benyttet seg av. Deb var bl1tt pavlst at de hadde drevet en vlss form for lnflltrasjon som hadde skapt uro. Han v1114 SJerne vitc om tronlngen pa DombAs foregtkk lnnenfor lelromrddet cller om dc amerlkanske styrkene ogsa flkk kontakt mcd s1v1lbofolknlngen. Oberstldytnant![!g opplyste at styrkene ogsa delvls opcrerte utenfor lclromr&det. Han nevnte lmldlertld at bade l fjor og 15r var dvelsene bl,ltt n6yo overv6ket av represantanter for E-staben, og man hadde lkke kunnet pavlsc neen uregelme s si ghe ter. PA spbramal fra Utcnrlksnlnl s teren benarket Thlnn at dvelsene fant stcd etter amerlkansk anmodnlng, Forsvarsmlnl s teren opplyste at da det slstc gang var aktuelt rned slike dvelser hadde han tatt saken opp med ForsvarssJefen sorn haddc gltt en full redegjdrelse for dvclsenes karakter. Det bj.e lagt stor vekt p& A unnga noen form for uregelmesslgheter. E-staben hadde fett streng lnstruks om 6 pase dette. KonklusJonen fra 1 fjor hadde veent at det lkke var gjort nye forsiik pa kontaktvlrksomhet. Han nevnte ogsa at dlsse dvel.scne ble gltt fu1l omtale 1 HV-b1adet, og at det for sa.vldt lkke var noe fordekt over dem. Andre massemedla haddo lkke lnteresscrt sog HEMMELIG

5 stde 5 av ette sld AVGBADERT r D ato :...?-2. fr'?..{..w., lg f J for dem t11 tross for at llv-bladet For sltt vedkommende Ia Helmevernet stor vekt pa dlsse Uvelsanc 1 sln opplerlngsvlrksomhet. Han mentc 6 kunne s1 at Forsvarsdepartemen tet hadde full kontroll rver sl tuas J onen. Utenrlksmlnl steren sa at han forsto dct sllk at Feravarsdepartementet for sltt vedkommcnde v1}1e anbefale at ogsa denne trenlngsvlrksomhctcn blo SJennomfdrt. Han mente det var forstaellg at treningsvlrksomhc t mcd dcltakelse av "US Speclal Forcest' hadde vart et vanskellg sptirsmal under Vl.tnam-kr1gen. Dctte heneyn sku11e lmldlcrtld lkke sp11le dcn sammc rolle 1 dag. NAr det gjaldt muxghobene for ulovl1g kontaktvtrksomhat synes sltuasjoncn A vare under kontroll. Han antok derfor at ogsa dcnne trenlngsvlrksomheten burde gjennomfdres etter p?ogrammet. (Utenrlksmlnlsteren forlot deretter m6tet). + Statsr6d Evensen sa han vl1le sdtte Utenriksnlnlstcren for dette Ars vedkommende. Han menic lmldlertld at man burde ta opp sp6rsmilet orn det var grunn t1l A fortsette denne form for trenlngsdvelser 1 A::ene fremover. Endel av deltakerne l dlsse styrkene snakket flytonde norsk. Det forela mullgheter for 1nflltz'asJon, og donne speslelle form for alllert treningsvlrksomhet v11io derfor kunne bll en stor belastnlng. S-tatsmlnl stercn mente det generelt sett var rlktlg pi bakgrunn av den forsvarspoll tlkk som Norge fijl:er og de sterke begrensnlnger v1 har lagt pa oss selv nar det gjelder basc- og atompolltlkk, geograflsk bcgrcnsnlng av flyvlrksnmhct og 11gnende, at v1 1 det store og hele fortsctter den vlrksomhet y1 har drevet de slste Arene I samevar mod dc normer og rutlne som man hltt1i har basert seg pa. NAr det gja]-dt trenlngsprogrammet tor l9t 4 var deb vlktlg at Forsvarsmlnl steren lgien overfor ForsvarssJefen lnnskjerper at det fbres tllstrekkel1g oppsyn med vlrksomheten. Han var selv tllbdyellg ttl A mene at man burde akseptere progrartlmet som det forela, kvantltatlvt var de forskjelltge 6velsene forholdsvls begrenset mcd unntak av ttargus Express" og de to fdrste dvelsene som cr nevnt 1 overslktcn over trenlngsvlrksomhe ten 1 Norge t L974. HEMMELIG

6 ),,a slde 6 av {,tte stde AVGBADER :*- I l-+,,.'..'.,,...,,',,,,'# 6 i s;;iiii;il "ffiea[, NAr dct gja1dt det andro spur li,, sr.qtdi.;tl.frrtlgjj)l Jr., energlkrlsen var dette of langt vanskellgere problenil man m&tte ta opp tl1 vurderlng. Dct v1}le v&re kjedellg om oljelandenc og verden for 6vr1g skulle f& lnntrykk av at det fdrste vl skjarer ned pa er forsvaret. Han mente derfor at Forsvarsdepartementet fijr Jul mf,tte legge frem for Utvalget en ijourf6rt vurderlng av hvll}cen lnnvlrknlng oljekrlsen bflr ff pa iiveloesprograrnmet. Det ble lkke relst lnnvendlnger mot 1 prlnslppet & godkjenne programmet. Stater&d Evensen sa scg enlg 1 at det vlll,e vare uhyre bctenkellg om dct skulle bi1 Apenbart for SovJetunlonen hvcr s&rbar Norge er overfor nedskjerlnger av oijelcveranser., Han nevnte 1 dcnne sammenheng at han 1 denne uken s&mmen med en mlndre delegasjon skullc relsc tli tlashlngton for & drdfte oljekrlsen med de amerlkanskc myndlgheter. Eventuelt vl1le han da ogsa kunne relse sp6rsm6let om det var mul1e A fa speslell blstand med slkte p& gjennomfiirlng av mlllteere iivelsesprogram. Statsrfld Lorentzen relste spursm$,l om det vlllc vare mullg & legge om Svo1senc si1k at de lkke tapte s1n trenlngseffekt og troverdlghct, men samtldlg sl1k at man unngilr for store ansanrllnger av mlilteere kjisret6yer 1 lilord- Nonge. Man sto her o,rerfor et polltlskr/psykologlsk moment. Hun mente det vlile gj6re et uheldlg lnntrykk 1 den sltuasjon som n6, forellgger om man skulle f& sl1ke store ansamllnger av kj6rct6yer pa velene 1 Nord-Norge. Hun relste spdrsm&i orn det vllle vsre mul1g A begrcnse og spre lnnsatsen av kjdrettiyer" sllk at i.nnsatsen ble mlndro synbar for lokalbefolknlnger Statsrdd Kle,ppg mente ogsa det v1lle vare uklokt A holde en sa. stor tjvclse i februar/n:ars. Han var klar over at dat drelde seg om alllorte dvelser som lkke Norge alene hadde horreddmme over. SpUrsmA,let var lmidlertld om man lkkc burde st11le seg posltlvt tt1 al11erte forslag om en nedskjarlng. Han hadde da sarllg 1 tankene ijvelsc ttargus Expressrr. De andre Uvelser flkk man ta standpunkt t1i etterhvcrt 1 lys av utvlklingen. Forsvarsmlnlqteren fremholdt at man her lkke sto overfor noe speslflkt norsk problem. AlIe de andre all1erte hadde tllsvarende problemer. Det ejaldt Tyskland HETiIVIELIC

7 slde 7 av ette sl og s&r119 Ncderland. En matte land vlllc vesrc lnteressert 1 6 redusere dvelscsrutlnen. Sp6rsmAlct var hvem som skulle ta lnltlatlvet tl1 dcttc. Samtldlg var det vlktlg A unnga A vlse hvor sarbare man ver overfor rcduksjoner 1 o1j etl1f6rslene. Han vllle 1 allc fall forcsla at man skulle godta Uvelsesprogrammct 1 prlnslppct og sa ta opp 1 NA00 spdrsmelet om hvllken lnnvlrknlng oljekrlsen bdr fa pa gjennomfbrlngen av programme t. 8e J Statsmlnlsteren mente lmldlertld det var bchov for 6 dru-'t denn6 saken fdr JuI og f'oreslo at SorsvarsminlBtcren skulle legge frrm en vurdertng av problomcne for Sllkerhctsubvalge t 1 ncste ukc. Forsvarsmlnl steron burde 1 dcnne aammenheng ogsa ta kontakt med en dcl av slne koj.j.cger for 4 fa vite hvordan do ser pa problcmenc. Han pekte vldcrc pe at en ncdskjiering e1l r forskyvnlng av bvelsenc var noc annet enn en avliisrrlng. De forskjelllge mullghcter som her forcle burde ndyc vurderes. ae og StatsrAd Klepoe undcrstrckot bctydnlngcn av dct b1e lnnhentet opplyenlnger fra SHAPE, fra brltenc fra amerlkanerne. U Forsvarsmlnl stercn ba t11 slutt om A. fa omtal,c cn annen stdrc 6ve1sc av typen "strong Exprcssl som planlcgges avholdt 1 Nord-, Stir- og Vest-Nongc samt ved Usters J6kommandoen (Danmark). dvelsen, t'solld TrusLI skulle fdrst forege I 1976, mon krevet en lang planlegglngsperlode. Det var 1 dag barc spbrsmel om A fa utval.gets klarerlng for p)-anlegglngsformal. Endelig beslutnlng om dvelsen skulle holdes matte treffes pa van11g mate f Det ble lkke relst noen innvendlnger mot dette. Statsmlnlsteren nevntc t1l slutt at 1 forblndelse mcd neste m6te som han antok vl]1e flnne stcd 1 slstc halvdel av kommende uke, vl1le han ogsa gjcrne drtifte spdrsnalet om hvor.sekretarlatet for RegJerlngens

8 J - slde 8 av Atfif,ffi**'*iffiBMtiEii&&&,o.os I nvcnn DERr/ i j outo,.a-.t./-?..:,28. i.i sion.: -7 5 i I'l " 'tlrar.,'.',,,..r.,-,i*, * r*..,r,41r1q9.;.r: 5,Lr o, u,. r,...,, r.!, slkkerhersurvarg biir rleee erter ar jg'p":'' "k"#ijhjtff'e Andreas Andersen har sluttet som sekreteer. Personllg var han t1lbdyel1g t1l & mene at Sekretarlatet b6r g& over ttl Utenrlksdepartementet. Fcir han 1a seg fast pd. noe endellg standpunkt v1iie han lmldlertld gjerne ga tllbake og undersdke n srmere orn det forela speslelle hensyn som ForsvarskommlsJonen av L946 hadde lagt vekt p& da Sekretarlatet b1e lagt t1i S;atsmlnlsterens kontor og I hvllken utstreknlng dlsse hensyn fortsatt kunne sles 6, ha gyldlghet.

2 al;*";,t4-*')*", t -/44^.1*:n4;*;, :av 2 eks /W

2 al;*;,t4-*')*, t -/44^.1*:n4;*;, :av 2 eks /W 1l r \" rv/mua 70.4.74.,4ZE V,. / +z./ A fuat*r. 2 al;*";,t4-*')*", t -/44^.1*:n4;*;, :av 2 eks /W STATS,4NSTER[N, $: 080380 A 22'8'71 : :'.! 11 r - ::j'rt,_11, '*.,.',t.l, :'.1.r1'*,...{. ;-'!, t "-l.

Detaljer

'lufi(no,w )-/ a'zfulp1l /

'lufi(no,w )-/ a'zfulp1l / 0pndra gsrapport \- / ^ an +O.D1\J r...-' / *\, '-,_ OPPSETTING AV SIITNJ,IUN FOit KONTROLL IIV MULIG UTVIDELS!] AV SPREKKETTE BAK DET TIDLIGERE ANTATT RASFARLIGE F'JELLPARTIE,]' VED OSTT'I{DEN AV DT]N

Detaljer

AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene

AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn., ...ffi. :,... PBOTOKOLL. ..:::- rr: for. ri!.et. Statsminister Per Borten, formann, og statsridene STfl?ilil.i fi ]- ; ii:iii iiil[-.{ffir*r*cr rr,mr'mlrc AVGHADERT,, Dato : *;/f-...:.?tsisn.,...ffi. :,... PBOTOKOLL ri!.et for..:::- rr: Eksp1.nr. / av 3 Sidelav3sLder LL17,, (,,., //,, mtte i Begjeringens

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

WCIrgtnblnle.t. ÅnSNUMMER TORSDAG 31. DESEMBER 19VA. CIarnet on'e. v p-rr-v. naturvernet. Av Odd Gunnar Skagestad

WCIrgtnblnle.t. ÅnSNUMMER TORSDAG 31. DESEMBER 19VA. CIarnet on'e. v p-rr-v. naturvernet. Av Odd Gunnar Skagestad WCIrgtnblnle.t ÅnSNUMMER TORSDAG 31. DESEMBER 19VA CIarnet on'e v p-rr-v naturvernet Av Odd Gunnar Skagestad et har vært År I år. Et eget navl. har det fått: Naturrrernåret 19?0. På folkemtmne ka[es det

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

\t, hqm["4hii ffitlffi i h. t. Sikkerilet'*insti'riksen. Ekspl.nr. / av Z. Side I av.j sider. HEMMELIG i h.t. Sikkerhetsinstruksen. Sentralanlegget.

\t, hqm[4hii ffitlffi i h. t. Sikkerilet'*insti'riksen. Ekspl.nr. / av Z. Side I av.j sider. HEMMELIG i h.t. Sikkerhetsinstruksen. Sentralanlegget. DB,/!{Aa HEMMELG h.t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl.nr. / av Z. Sde av.j sder. MQte. Regjerngens skkerhetsutvalg fredag 7. mars Lg75'k1. 1.430 -,1500- ferbndelse med et beslk, Sentralanlegget. ': \t, Tl stede:

Detaljer

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen.

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen. H ii M M E L G Nr. _ av 6 eks. [ PROTOKOLL '^^'^ ^3/^. ^? \ for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg j tirsdag 2. mai 1961 kl. 1430 ~ 1530 i Statsministerens møterom. Tll stede: Statsminister Gerhardsen,

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

PROTOKOLL. for M0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 21. September 1965 kl e 1245-1300/

PROTOKOLL. for M0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 21. September 1965 kl e 1245-1300/ / ft* \Jt\ 1 itvllv F O R T R O L I G Dato :.../Z/-/ ^ S-gn.;., ^ ~ ^ PROTOKOLL for M0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 21. September 1965 kl e 1245-1300/ Til stede: Statsminister Gerhardsen Statsradene

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

'tehabili teri n [$plan llampgn' l01l( IRluf $... Avisa er laget av Yngva ltedri-ksen, qbwird. Qoth, Hassa Horn, &1 Horndalsveen, Rarxli.

'tehabili teri n [$plan llampgn' l01l( IRluf $... Avisa er laget av Yngva ltedri-ksen, qbwird. Qoth, Hassa Horn, &1 Horndalsveen, Rarxli. 'ZtAO e{'4j1. KAMPEN BYDELS- AVTS NR l, 1977 HVORFOR (KAMPEIU? Denne avlsa du nå holder t handa skal tjene to hensikter. For det første er den ment som informasjon om planer som flnnes for bydelen vår.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Norsk sælfangstpolitik indledning - Odd Gunnar Skagested, Norge

Norsk sælfangstpolitik indledning - Odd Gunnar Skagested, Norge Norsk sælfangstpolitik indledning - Odd Gunnar Skagested, Norge 40 NOTåT OGS-NOT SEKSJON TOR RESSURSFORVALTNING 9. 4.1991 OGS,/abh NORSK SELFA$gSTPOLITIKK. FOREDnåG På DET tnrvideds NORDISKE $VAIJFA}IGSTKOHMISJONÆRI{øjrE.

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stvt legemes namkk 07.04.014 spnntu 6.-7. apl YS-MEK 1110 07.04.014 1 tanslasjon otasjon tanslasjon otasjon possjon (t) (t) vnkel hastghet v( t) t ( t) t vnkelhastghet akseleasjon a( t) v t t t t ( t)

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE a" ERIK SANNE I jaizuar i Br vendte iji oss ti1 forfatteren av deizne artikkel rned anmod$~ing om at hc~s som fagma~zn ville gi ea ntredning som forholdet mello?iz

Detaljer

"l november skal vi lansere en rekke Syrah-basertc viner fra hele verden. Vi har

l november skal vi lansere en rekke Syrah-basertc viner fra hele verden. Vi har Sammendrag: Saken gialdt klage over Vinmonopolets avgiørelse om å heve et innkjøp av vin til partiutvalget. I-levingen var be 4runnet med at leveringen av produktet var blitt./ttrsinket to ganger, þrst

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

avj^ji^^^ Sak J^ ^ ^ a t d e t forela en anmodning Statsradjarlem ^ n 8tr±dflVOgn u tstyrt med

avj^ji^^^ Sak J^ ^ ^ a t d e t forela en anmodning Statsradjarlem ^ n 8tr±dflVOgn u tstyrt med E E MIVi t Er. av L I G 7 eks. PRO T 0 K 0 L L HegJ.ri»ge». sikkerhetsutvalg or ra0'c x kl. 1130. IO45 5dag 19. november 19S3 irs

Detaljer

Misjon og omskjebring av kvinner sett utfra pokot-kulturen i Kenya

Misjon og omskjebring av kvinner sett utfra pokot-kulturen i Kenya NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 112001 57 Fra mj~omerenssynspunkt Misjon og omskjebring av kvinner sett utfra pokot-kulturen i Kenya TONE H0GETVEIT Innledning Som mangearlg afrlkamlsjonrer. sykepleler og Jordmor

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

KONTIIIGENT 1979 - DU I]AR ITL BETALT? Jrmiorcrr kr 1O,- Seniorer kr 40,- Bruk klubbehs postgirokonto j 5 46 58 2A 1979 KL 19,OA

KONTIIIGENT 1979 - DU I]AR ITL BETALT? Jrmiorcrr kr 1O,- Seniorer kr 40,- Bruk klubbehs postgirokonto j 5 46 58 2A 1979 KL 19,OA I q xo = = m F 0 zz o ofz z -1- SJØHESTEN-NR.'-1979 REDMSJON: cro D. Lervik, Store Landfall 25, f000 DR.A'lvnuEN - w; A2 15 24 Torill Andersen Trykk.ing og distribusj n. Hclgc Thor-s.n Kontaktmann for

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

: 1 I' I I' ".. I ' MURIOM RASISME IITSPILl:

: 1 I' I I' .. I ' MURIOM RASISME IITSPILl: t : 1, ".. ' l.' MUROM RASSME TSPLl: 6 TRSOAG5. 0KT0BER201Q ~,,-!g~~~.~~!!~~~~.. DA HANSTAD og MAR/US met hans (or it se til dag lanserer forfatter handle sovcrommet 80m et rutlnen a sperre av 8.stedet

Detaljer

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor.

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. PROTOKOLL for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. Til stede: Statsminister Gerhardsen Utenriksminister Lange Statsrådene Lie, Gundersen,

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Gamle (og noen nye?) myter om sykefraværet. Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital

Gamle (og noen nye?) myter om sykefraværet. Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Gamle (og noen nye?) myter om sykefraværet Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Sykefraværet er høyt Sykefravær og arbeidsløshet Utviklingen i sykefraværet siden år 2000, målt

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring STATENS BYGNNGSTEKNSKE ETAT Blankett 5154 Nabvarsel plan- g bygningslven av 27.iuni 2008 nr.71 S 21-3 T 2 Hyttefrening AdimFle AS, pstbks 482 Brakerøya 3OO2DRAMMEN Sm e er/fester av: Bnr. Festenr. Seksjnsn.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Høring Ny Lov om statens ansatte

Høring Ny Lov om statens ansatte Vår saksbehandler: Torbjørn Bongo Vår referanse: 10282/2016/TB/TB/000 Tidligere referanse: [xxx] Sted, dato Oslo, 30.06.2016 Tidligere dato Oslo, Til Regjeringen Kopi til Høring Ny Lov om statens ansatte

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00

Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 15:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Referat AMU 31. januar 2017

Referat AMU 31. januar 2017 Referat AMU 31. januar 2017 Tilsted: Arbeidstakersiden: Yngve Muri - HVO Kikki Norén Løwgren Siren Tjøtta Arbeidsgiversiden: Annemarie Beckmann Hansen - direktør Ellen Aslaksen (fravær) Jim Fainberg Christine

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.07.2006 Ref. nr.: 06/9622 Saksbehandler: Ingrid Enoksen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 11/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

A/lsA Tlt KA'nPEN VEL."ltJ,PZe

A/lsA Tlt KA'nPEN VEL.ltJ,PZe A/lsA Tlt KA'nPEN VEL."ltJ,PZe I DETTE NR. KAN DU BL.A. LESE OM: KOMMU!{EN BEHANDLER RTVINGSPLAI-IER FOR HOLANDSGT.ÆLI.ENSAKERGT. S.' OSLO KOlt{lt{UNE VIL KASTE UT ALLE BOLIGOKKIIPANTER. Slde 4 TRYGVE

Detaljer

for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 7. juli 1964 kl. 1430 - kl. 1515 i Statsministerens m0terom.

for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 7. juli 1964 kl. 1430 - kl. 1515 i Statsministerens m0terom. Si El VI it JCB H E M M*E L I G" Nr. / av 7 eks. P R O T O K O L L XXXX'XX' 3S for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 7. juli 1964 kl. 1430 - kl. 1515 i Statsministerens m0terom. Til stedes Statsminister

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

v : T, kan bare ha verdi av typen T. n =0 slyfes alltid parentesene. Typet uttrykkssprak type representerer en verdimengde. variabel, deklarert funksjon, herunder karakteriseres syntaktisk ved a angi navn

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

5* ^ E4^) ."ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10. svenn Bakard Styrets formann. Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL

5* ^ E4^) .ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10. svenn Bakard Styrets formann. Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL ."ffi\u r...\:# Verdal,28.05.10 Verdal Kommune v/ Ingvild Aasen 7650 VERDAL SgKNAD OM KOMMUNALTILSKUDD FOR 2010 TIL VERDAL FAIVILUGSENTRAL Verdal Frivilligsentral har na vert i drift i 1 14 ar og art ider

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Husk! april 1991. Rica Hell Hotell, Stj0rdal. A - fa -carte program dyktige foredragsholdere

Husk! april 1991. Rica Hell Hotell, Stj0rdal. A - fa -carte program dyktige foredragsholdere Husk! N.B.R.E's landskonferanse 22. - 24. april 1991. Rica Hell Hotell, Stj0rdal A - fa -carte program dyktige foredragsholdere Det er fortsatt mulig 1\ bli med. men vrer rask! Ring Liv p1\ telefon 02-482062

Detaljer

rr::::! Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter 12 JUilr 2[07

rr::::! Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter 12 JUilr 2[07 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter Nils Haugrud Sivilarkitekt Ovre Slottsgate 12 01s7 oslo Var ref (saksnr): 200608540 t4 Oppeis alltid vcd herycndchc 12 JUilr 2[07 Byggeplass:

Detaljer

Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes

Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes SANDEF.}ORD Teknisk etat KOMN{UNE Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes Dnerre iin!.: 3i4l 6375 la!l F Holm avd. Vestlbld Borgeskogen 3 3160 STOK]G Dcres brcr a!. \'/år

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

åv anbudsdokunlenter og

åv anbudsdokunlenter og ticdlegg...1 Sak:...0I 3s*11 AV: I.A Klagenernnda fo offentlige arrskaffels cr Klagenemndas avgiørclse 5- iuni 2003 i sak 2003/35 Klager Asplan Viak Sør AS Serviceboks 701 4808 Arendal Innklaget: Älesund

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer