I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I ou,o,..1p/.2..:, HEMMELI I AVGRADERT,/ PROTOKOLL. .t Sign. t.,...,.ffi."

Transkript

1 f' t.,,,: \ HEMMELI Ekspl. nr. 2 Slde I avb G av 2 eks slden. '--! I I PROTOKOLL I AVGRADERT,/ I ou,o,..1p/.2..:, m6te 1 RegJerlngens 1o7i k1.0s1q - lgl_5.t Sign. t.,...,.ffi. ; t. I s 1 kk c rhc t su tv ai g f r e a re= 'tt''; te'eo'ffi'fi 61+ v;';';7 : 1' var'' 1 Statsmlnlsterens mdterom. T11 stede: Statsmlnlster Brattell (formann), utenrlksmlnlsteren (tll kl. 0945) os statsrd.done Evensen, Fostervoll, Kleppe, Lorentzen og VaIIe, Oberstldytnant Th1nn, Forsvarets Overkommando (fra k1. 09)0) Settesekreterl EkspedlsJonssJef KJeld Vlbe Utenrlksdepartemente t. Dagsorden: Alllert ijvelsesvlrksomhet 1 Norge I ) Statsmlnlster Brattell Apnet mdtet og overlot ordet t1l Forsvarsmlnlsteren som vlste t1i den overslkt over dvelsesvirksomheten som tidllgere var blitt tlrstllt medlemmene. (Notatet vedlegges origlnalprotokollen. ) P6. spiirsma.l fra statsra.d Kleppe orn iivelsesprogrammet kunne tenkes e bli nedskd,ret p& grunn av energlkrlsen sa ForsvqrsmlnlsEere.n at dette spi5rsmal var blitt drbftet 1 BrusseL l forblndelse med Forsvarsmlnlstermiitet 1 NATO. Han rnente det vllle bli utfordiget generelle retnlngsregler lnnenfor NATO for hvordan man skulie forholde seg med hensyn t1l gjennomfuringen av planlagte 6ve1ser. Han nevnte ogs6 at Norge for sltt vedkommende allerede hadde av::lyst en del nasjonare 6velser, sarllg 1 Nord-Norge. Han mente lmldrertld at man na flkk legge opp bvelsesprogrammet som for et normalt &r, og sa flkk man se hvlike lnnskrenknlnger som vlrre bri ni5dvendlg 1 l6pet av Aret. $!:l!srad Lorentzen relste spijrsmd,l om hvor mange I i kj'ijietbyer dom vllle komme t1l A operere pe velene 1 for- ' blndiilbe rired iiversen t'argus Expresst' og t hvlrken utstreknlng det var Norge som skulie levere drlfstoff ogs6. t1l de HEMMELIG

2 ] 1..),t slde 2 av ette AVGHADE Oato:...,..?-) --!<ljrgn. : _-.J-.....,... utenlandske kontlngenler. Til dette svarte Forsvarsminl s gl noe ndyaktlg tall over kjdrctijyene. Ndr det SJeIdt drlvstoff sa var dct menlngen at Norge bare skulle levere drlvstoff tll norske kj6retdyer. Statsmlnlsteren mente at Utvalgot 1 fdrstc omgang flkk gjennomgd i5velsesprogrammet uten hensyn til enerslkrlsen med slkte pa en polltlsk vurderlng av programmet, og sa flkk ma 6terpA drijfte hv11ke endrlngsr det eventuelt v11 kunne bl1 r:6dvendig i gjennomf6re 1 1ys av energikrlsen, Han ba om at Forsvarsmlnl steren matte gjennomga hver enkolt ijvalse mcd seerllg vekt pa A fa frem dc enkclte Uvelsers stdrrelscsorden og spcslclle karakter samholdt med tidllgere Ars dvelscr. Forsvarsmlnl steren nevnte at det 1 &r drelet seg om 20 6velscr. Dette var Atte 6velser fbrre enn 1 197J. Den st6rstc dvclscn var "Argus Expresst'. I denne dvelsen v1i ogse lnnga 6velse ttkold Vlnter, med deltakelse av hele Brlgade Nord. Totalt sett vil1e "Argus Express" bl1 noe mlndre enn den slste bvclsen 1 Express-serlen. I ttargus Expresstt v1lle bl.a. AMFrs land- og luftkomponent delta. 0m Eamtllge ijvelser kunne man sl at de var av sarnme bype som 1 tldligere A.r uten noen vesentlige endrlnger. Forsvarsmlnl steren overlot deretter t11 oberstloytnant!h.h!- A gjennomga de enkeltc 6velscr. NAr det gja1dt ttargus Expressrt nevnte han at man var I ferd mcd A overvele mullgheten for en reduksjon eller en eventuell kanscllerlng av tjvelsen. I denne sammenheng vll-lc han nevnc at brltene sa mtjrkt pa utslktene bade for gjennomfdrlng av"argus Express" og for de to andre dvelser med brlttsk deltakelso. PA norsk slde vllle man nddlg selv kansellere tjvelsen. SHAPE hadde lmldlertld sendt ut en meldlng t1i de deltakende land 1 AMFstyrken for A fa deres vurderlng av sltuasjonen. NAr det gjaldt omfanget av den utenlandske deltakelsen vllle denne for landstyrkenes vedkommcnde omfatte ca. 4.OOO mann og luftkomponenten ca. 1.OO0 mann. Fra Brl8adc Nord vll1e det delta ca. 5.OOO mann. Uvelsen v1l1e kommo t1i A vare 1 ca. J uker. Selvc felttjenes tefasen regnet man lmldlertld med bare vllle komme tll A varc ca. en uke.!, HEMT4EIIG

3 slde tre av Atte 0berstldytnant Thlnn gjennomglkk ijvelscr pa grunnlag av vedlegg tt1 Forsvarsmlnlsterens notat t1i medlommene av RegJerlngens slkkerhetsutvalg. 0m 6ve1se nr. tre t'brack Beautyt' nevnto han at det her dretet seg om en noe stdrye rand6velse med deltakelse av en brltlsk ellor en amcrlkansk lnfanterlbataljon pluss cn flyeskvadron med en mannskapsstyrke pa ea. loo mann. Han nevnte ogs& at ijvelse 15 ttnorthern Mergertt van en stdrre alli.ert sjdiiversc 1 sdr-norge med deltakelse av fartdyer fra andrc NAT0-land. 81.a. vlrre t'strlke Fleet Atrantlctr delba med flene hangarsklp. ijvelsen forutsatte ogo& mellomlandlng av et sturne antall fly som v1lle vere avhenglg av a fyrre drivstoff 1 Norgo.?rNorthern Mergert' vl11c dessuten omfatte konvolovcrser som vllle n6dvendlggj6re ehartrlng a\r en rekke handelssklp. r lys av oljekrlsen vlll,c dettc brl noe prob}ematlsk. De Uvrlge Sverser karakterlserte oberstrdytnanten som mlndrei rutlnemesslge Uvelser av samme typer som matl hadde hatt 1 tldllgere Ar. NAr det gjaldt overslkten over brltlskr/amcrlkansk trcnlngsvlnksomhet 1 Norge 1 L9T4 fremhevet obcrstluntanten dvolscn ttclock work" og ttherd Fa1lrt som de stdrste dvelsene med en brltisk deltakelse pa henhordsvls L.2o0 og mann. Han var kjent med at spdrsrnalet om t hvllken utstreknlng disse dvelsene vlrre bll gjonnomfdrt var bl,1tt druftet p& et miite 1 London l2.ds. Fra norsk slde var dot bl1tt gjort klart at en gjennomf6rlng av Uvolscne ferutsatte brltlsk forhd,ndslagrlng av drlvstoff. Brltene hadde sltt beskjed lj.ds. om at spdrsmaret om bruk av brltlsk drlvstoff var en avgjtirelse som v1lle mltte treffee av do brltlske polltlske myndlgheter. pa norsk slde antok man at don brttlske deltakelse 1 alle fall t;[lle b1l sterkt redusert. PA sp6rsmal fra Statsmlnlsteren bekreftet Thlnn at ogsa programmet fer brltlsk og amerlkansk trenlngsvlrksonrhet tor t97tl praktlsk talt var den samme aom 1 tldllgere Ar. Nd,r det gjaldt den brltlske deltakelse sa sto man lmldrertld overfor en vlss tiknlng (ca. 1.ooo mann). HEMMELIO

4 slde 4 av Attc s I yl a StatsrAd Klcppc vlstc ngsvlrksomheten ogsa omfattet deltakelse av "US Spcclal Forcestt. I dennc sammcnheng v1llc han mlnne orn at det for et par Ar slden hadde oppstatt vlssc vanskellghcter. Det drelct seg hor b1.4. om lnf1ltras Jonsdvcl ser. Dgt hadde vlst seg al dlsse styrkene pa en uheldlg mdte hadde s6tt? il knytte kontakt med lokalbefolknlngen. obcrstldytnant Thlnn bekreftet at dcttc var rlkt11 Han tllfdyet lmldlertld at det var bl1tt slatt sterkt ned pa dlsoe foreteelsene. Nce llgnende hadde da he116r lkke forckommet under tllsvarende Uvclser 1 fjor. Han mlnnet lmld]crtld om at dvelse t'frosktt var blltt avlyat I L97 2 av pol1tlske grunner. De to rrmoskus t'- ijvelsenc var lmldlertld blitt gjennomfijrt pa DombAs 1 sarnsvar med planen. "Moskust'- dvelsene var t1l stor hjelp for gerll J autdannelsen lnnenfor Helmovernet. StatsrAd Klcppe novnte at nir man heddc avvlst Uvelse "Frosk var det ncttopp fordl man var bekymrct for de metodcnc som "US Speclal Forces" benyttet seg av. Deb var bl1tt pavlst at de hadde drevet en vlss form for lnflltrasjon som hadde skapt uro. Han v1114 SJerne vitc om tronlngen pa DombAs foregtkk lnnenfor lelromrddet cller om dc amerlkanske styrkene ogsa flkk kontakt mcd s1v1lbofolknlngen. Oberstldytnant![!g opplyste at styrkene ogsa delvls opcrerte utenfor lclromr&det. Han nevnte lmldlertld at bade l fjor og 15r var dvelsene bl,ltt n6yo overv6ket av represantanter for E-staben, og man hadde lkke kunnet pavlsc neen uregelme s si ghe ter. PA spbramal fra Utcnrlksnlnl s teren benarket Thlnn at dvelsene fant stcd etter amerlkansk anmodnlng, Forsvarsmlnl s teren opplyste at da det slstc gang var aktuelt rned slike dvelser hadde han tatt saken opp med ForsvarssJefen sorn haddc gltt en full redegjdrelse for dvclsenes karakter. Det bj.e lagt stor vekt p& A unnga noen form for uregelmesslgheter. E-staben hadde fett streng lnstruks om 6 pase dette. KonklusJonen fra 1 fjor hadde veent at det lkke var gjort nye forsiik pa kontaktvlrksomhet. Han nevnte ogsa at dlsse dvel.scne ble gltt fu1l omtale 1 HV-b1adet, og at det for sa.vldt lkke var noe fordekt over dem. Andre massemedla haddo lkke lnteresscrt sog HEMMELIG

5 stde 5 av ette sld AVGBADERT r D ato :...?-2. fr'?..{..w., lg f J for dem t11 tross for at llv-bladet For sltt vedkommende Ia Helmevernet stor vekt pa dlsse Uvelsanc 1 sln opplerlngsvlrksomhet. Han mentc 6 kunne s1 at Forsvarsdepartemen tet hadde full kontroll rver sl tuas J onen. Utenrlksmlnl steren sa at han forsto dct sllk at Feravarsdepartementet for sltt vedkommcnde v1}1e anbefale at ogsa denne trenlngsvlrksomhctcn blo SJennomfdrt. Han mente det var forstaellg at treningsvlrksomhc t mcd dcltakelse av "US Speclal Forcest' hadde vart et vanskellg sptirsmal under Vl.tnam-kr1gen. Dctte heneyn sku11e lmldlcrtld lkke sp11le dcn sammc rolle 1 dag. NAr det gjaldt muxghobene for ulovl1g kontaktvtrksomhat synes sltuasjoncn A vare under kontroll. Han antok derfor at ogsa dcnne trenlngsvlrksomheten burde gjennomfdres etter p?ogrammet. (Utenrlksmlnlsteren forlot deretter m6tet). + Statsr6d Evensen sa han vl1le sdtte Utenriksnlnlstcren for dette Ars vedkommende. Han menic lmldlertld at man burde ta opp sp6rsmilet orn det var grunn t1l A fortsette denne form for trenlngsdvelser 1 A::ene fremover. Endel av deltakerne l dlsse styrkene snakket flytonde norsk. Det forela mullgheter for 1nflltz'asJon, og donne speslelle form for alllert treningsvlrksomhet v11io derfor kunne bll en stor belastnlng. S-tatsmlnl stercn mente det generelt sett var rlktlg pi bakgrunn av den forsvarspoll tlkk som Norge fijl:er og de sterke begrensnlnger v1 har lagt pa oss selv nar det gjelder basc- og atompolltlkk, geograflsk bcgrcnsnlng av flyvlrksnmhct og 11gnende, at v1 1 det store og hele fortsctter den vlrksomhet y1 har drevet de slste Arene I samevar mod dc normer og rutlne som man hltt1i har basert seg pa. NAr det gja]-dt trenlngsprogrammet tor l9t 4 var deb vlktlg at Forsvarsmlnl steren lgien overfor ForsvarssJefen lnnskjerper at det fbres tllstrekkel1g oppsyn med vlrksomheten. Han var selv tllbdyellg ttl A mene at man burde akseptere progrartlmet som det forela, kvantltatlvt var de forskjelltge 6velsene forholdsvls begrenset mcd unntak av ttargus Express" og de to fdrste dvelsene som cr nevnt 1 overslktcn over trenlngsvlrksomhe ten 1 Norge t L974. HEMMELIG

6 ),,a slde 6 av {,tte stde AVGBADER :*- I l-+,,.'..'.,,...,,',,,,'# 6 i s;;iiii;il "ffiea[, NAr dct gja1dt det andro spur li,, sr.qtdi.;tl.frrtlgjj)l Jr., energlkrlsen var dette of langt vanskellgere problenil man m&tte ta opp tl1 vurderlng. Dct v1}le v&re kjedellg om oljelandenc og verden for 6vr1g skulle f& lnntrykk av at det fdrste vl skjarer ned pa er forsvaret. Han mente derfor at Forsvarsdepartementet fijr Jul mf,tte legge frem for Utvalget en ijourf6rt vurderlng av hvll}cen lnnvlrknlng oljekrlsen bflr ff pa iiveloesprograrnmet. Det ble lkke relst lnnvendlnger mot 1 prlnslppet & godkjenne programmet. Stater&d Evensen sa scg enlg 1 at det vlll,e vare uhyre bctenkellg om dct skulle bi1 Apenbart for SovJetunlonen hvcr s&rbar Norge er overfor nedskjerlnger av oijelcveranser., Han nevnte 1 dcnne sammenheng at han 1 denne uken s&mmen med en mlndre delegasjon skullc relsc tli tlashlngton for & drdfte oljekrlsen med de amerlkanskc myndlgheter. Eventuelt vl1le han da ogsa kunne relse sp6rsm6let om det var mul1e A fa speslell blstand med slkte p& gjennomfiirlng av mlllteere iivelsesprogram. Statsrfld Lorentzen relste spursm$,l om det vlllc vare mullg & legge om Svo1senc si1k at de lkke tapte s1n trenlngseffekt og troverdlghct, men samtldlg sl1k at man unngilr for store ansanrllnger av mlilteere kjisret6yer 1 lilord- Nonge. Man sto her o,rerfor et polltlskr/psykologlsk moment. Hun mente det vlile gj6re et uheldlg lnntrykk 1 den sltuasjon som n6, forellgger om man skulle f& sl1ke store ansamllnger av kj6rct6yer pa velene 1 Nord-Norge. Hun relste spdrsm&i orn det vllle vsre mul1g A begrcnse og spre lnnsatsen av kjdrettiyer" sllk at i.nnsatsen ble mlndro synbar for lokalbefolknlnger Statsrdd Kle,ppg mente ogsa det v1lle vare uklokt A holde en sa. stor tjvclse i februar/n:ars. Han var klar over at dat drelde seg om alllorte dvelser som lkke Norge alene hadde horreddmme over. SpUrsmA,let var lmidlertld om man lkkc burde st11le seg posltlvt tt1 al11erte forslag om en nedskjarlng. Han hadde da sarllg 1 tankene ijvelsc ttargus Expressrr. De andre Uvelser flkk man ta standpunkt t1i etterhvcrt 1 lys av utvlklingen. Forsvarsmlnlqteren fremholdt at man her lkke sto overfor noe speslflkt norsk problem. AlIe de andre all1erte hadde tllsvarende problemer. Det ejaldt Tyskland HETiIVIELIC

7 slde 7 av ette sl og s&r119 Ncderland. En matte land vlllc vesrc lnteressert 1 6 redusere dvelscsrutlnen. Sp6rsmAlct var hvem som skulle ta lnltlatlvet tl1 dcttc. Samtldlg var det vlktlg A unnga A vlse hvor sarbare man ver overfor rcduksjoner 1 o1j etl1f6rslene. Han vllle 1 allc fall forcsla at man skulle godta Uvelsesprogrammct 1 prlnslppct og sa ta opp 1 NA00 spdrsmelet om hvllken lnnvlrknlng oljekrlsen bdr fa pa gjennomfbrlngen av programme t. 8e J Statsmlnlsteren mente lmldlertld det var bchov for 6 dru-'t denn6 saken fdr JuI og f'oreslo at SorsvarsminlBtcren skulle legge frrm en vurdertng av problomcne for Sllkerhctsubvalge t 1 ncste ukc. Forsvarsmlnl steron burde 1 dcnne aammenheng ogsa ta kontakt med en dcl av slne koj.j.cger for 4 fa vite hvordan do ser pa problcmenc. Han pekte vldcrc pe at en ncdskjiering e1l r forskyvnlng av bvelsenc var noc annet enn en avliisrrlng. De forskjelllge mullghcter som her forcle burde ndyc vurderes. ae og StatsrAd Klepoe undcrstrckot bctydnlngcn av dct b1e lnnhentet opplyenlnger fra SHAPE, fra brltenc fra amerlkanerne. U Forsvarsmlnl stercn ba t11 slutt om A. fa omtal,c cn annen stdrc 6ve1sc av typen "strong Exprcssl som planlcgges avholdt 1 Nord-, Stir- og Vest-Nongc samt ved Usters J6kommandoen (Danmark). dvelsen, t'solld TrusLI skulle fdrst forege I 1976, mon krevet en lang planlegglngsperlode. Det var 1 dag barc spbrsmel om A fa utval.gets klarerlng for p)-anlegglngsformal. Endelig beslutnlng om dvelsen skulle holdes matte treffes pa van11g mate f Det ble lkke relst noen innvendlnger mot dette. Statsmlnlsteren nevntc t1l slutt at 1 forblndelse mcd neste m6te som han antok vl]1e flnne stcd 1 slstc halvdel av kommende uke, vl1le han ogsa gjcrne drtifte spdrsnalet om hvor.sekretarlatet for RegJerlngens

8 J - slde 8 av Atfif,ffi**'*iffiBMtiEii&&&,o.os I nvcnn DERr/ i j outo,.a-.t./-?..:,28. i.i sion.: -7 5 i I'l " 'tlrar.,'.',,,..r.,-,i*, * r*..,r,41r1q9.;.r: 5,Lr o, u,. r,...,, r.!, slkkerhersurvarg biir rleee erter ar jg'p":'' "k"#ijhjtff'e Andreas Andersen har sluttet som sekreteer. Personllg var han t1lbdyel1g t1l & mene at Sekretarlatet b6r g& over ttl Utenrlksdepartementet. Fcir han 1a seg fast pd. noe endellg standpunkt v1iie han lmldlertld gjerne ga tllbake og undersdke n srmere orn det forela speslelle hensyn som ForsvarskommlsJonen av L946 hadde lagt vekt p& da Sekretarlatet b1e lagt t1i S;atsmlnlsterens kontor og I hvllken utstreknlng dlsse hensyn fortsatt kunne sles 6, ha gyldlghet.

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE I FORHOLD TIL RAPPORT FOREBYGGING AV RASISME OG DISKRIMINERING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

HØRINGSUTTALELSE I FORHOLD TIL RAPPORT FOREBYGGING AV RASISME OG DISKRIMINERING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN HØRINGSUTTALELSE I FORHOLD TIL RAPPORT FOREBYGGING AV RASISME OG DISKRIMINERING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Av OMOD Desember 2001 OMOD ønsker med dette å avgi høring i forhold til ovennevnte rapport.

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Orientering. for men;ge. mannskaper

Orientering. for men;ge. mannskaper Orientering for men;ge mannskaper Den teknologiske utvikling har medf0rt at ulike deler av var verden er blitt knyttet stadig noormere sammen. Denne utviklingen fortsetter i dag i 0kende tempo og den bringer

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer