MELDING OM RETT TIL Å TEGNE AKSJER I AGROPLAS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM RETT TIL Å TEGNE AKSJER I AGROPLAS AS"

Transkript

1 Til aksjonærene i Agroplas AS, org.nr Oslo, 16 mai 2014 MELDING OM RETT TIL Å TEGNE AKSJER I AGROPLAS AS Generalforsamlingen i Agroplas AS besluttet den 16. mai 2014 å forhøye selskapets aksjekapital ved en såkalt fortrinnsrettsemisjon. Protokollen fra generalforsamlingen ligger på selskapets nettside. En fortrinnsrettsemisjon innebærer at selskapets aksjonærer har rett til å tegne seg for et fastsatt antall nye aksjer i selskapet. I fortrinnsrettsemisjoner vil en aksjonær med for eksempel 100 aksjer ha rett til å tegne seg for 100 nye aksjer i selskapet. Som aksjonær i Agroplas AS har du på denne bakgrunn i emisjonen rett til å tegne så mange nye aksjer som du allerede eier i selskapet. Tegningskursen per aksje er fastsatt til NOK 1, som også er aksjenes pålydende. Selve tegningen av nye aksjer skjer ved at vedlagte tegningsblankett fylles ut og leveres til selskapet via epost til share senest 2. juni Tegningsblanketten med innsendingsdetaljer er vedlagt som bilag 1. Du tillates i forbindelse med emisjonen også å be om overtegning med inntil 1 ekstra aksje per tegningsrett du eier på tegningstidspunktet. Dette betyr at en aksjonær kan be om å få tegne flere aksjer enn det vedkommende aksjonær allerede eier. Med mindre samtlige aksjonærer tegner seg for et antall aksjer tilsvarende deres eksisterende antall, innebærer dette at de som har overtegnet vil få tildelt flere aksjer basert på deres innbyrdes forholdsmessige eierskap av tegningsretter. I henhold til beslutningen har aksjonærene i tillegg rett til å overdra sine rettigheter til å tegne aksjer i Agroplas AS ved at det utstedes én omsettelig tegningsrett per eksisterende aksje i selskapet. Dette innebærer at aksjonærene kan selge sine tegningsretter, men dette kan kun skje til andre aksjonærer i Agroplas AS per 16. mai 2014 (aksjonærlisten er vedlagt som bilag 2) og må meldes til selskapet på via epost til share så snart som mulig og senest 2. juni 2014 slik at selskapet har oversikt over hvem som har kjøpt slike tegningsretter. Eventuelle spørsmål i forbindelse med emisjonen kan rettes til Ove Lerdahl, daglig leder, på / Med vennlig hilsen Ove Lerdahl (sign.) Daglig leder AgroPlas AS Org no: Engebrets vei 3, Oslo, Norway PO box 1001 Hoff, N 0218 Oslo Page 1 of 1

2 Bilag 1: Tegningsblankett BLANKETT FOR TEGNING AV AKSJER I AGROPLAS AS, ORG.NR Den 16. mai 2014 besluttet en ekstraordinær generalforsamling i Agroplas AS å forhøye dets aksjekapital med mellom NOK 1 og NOK ved utstedelse av 1 til nye aksjer. Tegningskursen per aksje er NOK 1, som også er aksjenes pålydende. Vedtaket er gjengitt på side 2, og i fall det foreligger motstrid mellom denne tegningsblanketten og generalforsamlingsprotokollen, gjelder det som følger av generalforsamlingsprotokollen. Hver aksjonær har rett til å tegne seg for et antall aksjer tilsvarende det antall vedkommende aksjonær eier ved at det utstedes 1 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i selskapet. Disse tegningsrettene kan således avhendes dersom innehaver blir enig med en kjøper om overdragelse. Overdragelse må meldes til selskapet snarest og senest innen utløpet av tegningsfristen. Tegningsprosedyre og oppgjør for aksjene Tegningsperioden løper fra dato for den ekstraordinære generalforsamlingen og riktig utfylt tegningsblankett skal være mottatt av selskapet på epost til eller med brevpost til Agroplas AS, Postboks 1001 Hoff, 0218 Oslo, senest 2. juni Tegning av aksjer er ugjenkallelig og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres når blanketten er mottatt. Oppgjør for de tildelte aksjene skal skje til Agroplas AS' bankkonto innen seks (6) dager etter tegningsperiodens utløp. Personer som har tegnet seg og fått tildelt aksjer vil motta et informasjonsbrev umiddelbart etter utløpet av tegningsfristen. Tegningsdetaljer Jeg/vi tegner oss for aksje. nye aksjer i Agroplas AS for tegningskurs stor NOK 1 per Informasjon om tegneren: Navn/firma: Org.nr./fødelsesdato: Adresse: E-post: Sted, dato: Signatur: (hvis blanketten signeres på vegne av et selskap, må tegneren ha myndighet til slik tegning) Hvis du har ervervet tegningsretter fra en aksjonær i Agroplas AS, bes du vennligst fylle ut informasjon den eller de du har ervervet tegningsrettene fra: Ervervet fra: Antall ervervede tegningsretter: Agroplas AS Org no: PO box 1001 Hoff, N-0218 Oslo Bank: DNB BANK ASA, OSLO IBAN: NO BIC: DNBANOKKXXX

3 Confidential BLANKETT FOR TEGNING AV AKSJER I AGROPLAS AS, ORG.NR May 16, 2014 Vedtak i sak nr. 4 på Agroplas AS' ekstraordinære generalforsamling den 16. mai: (a) Agroplas AS' aksjekapital forhøyes med minimum NOK 1 og maksimum NOK ved utstedelse av minimum 1 ny aksje og maksimum nye aksjer. (b) Aksjenes pålydende er NOK 1. (c) Det skal betales NOK 1 per aksje. (d) Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås til å ikke overstige NOK (e) De nye aksjene kan tegnes av aksjonærene i Agroplas AS på tidspunktet for generalforsamlingens vedtakelse av denne fortrinnsrettsemisjonen basert på det antall aksjer de allerede eier i selskapet. (f) Det utstedes 1 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i selskapet. Hver tegningsrett gir rett til å tegne 1 ny aksje i selskapet i fortrinnsrettsemisjonen. Ved omsetning av tegningsretter skal avhender skriftlig notifisere selskapet om overdragelsen senest siste dag i tegningsperioden. Tegningsrettene kan bare avhendes til kjøpere som var aksjonærer i selskapet på vedtakstidspunktet. (g) Tegning av de nye aksjene skal skje på særskilt tegningsdokumentet som må være mottatt av selskapet, eller den selskapet utpeker som tegningssted, senest 2. juni (h) Det tillates overtegning, dvs. tegning av flere nye aksjer enn det antall tegningsretter tegneren er innehaver av, på inntil to ganger det antall tegningsretter tegneren har på tegningstidspunktet. (i) Tildeling av aksjer basert på overtegning vil skje i den utstrekning tegning basert på tegningsretter ikke resulterer i fulltegning av kapitalforhøyelsen og skal da baseres på det antall tegningsretter tegneren hadde på tegningstidspunktet. (j) Det samlede tegningsbeløpet skal betales til selskapets bankkonto innen 6 dager etter utløpet av tegningsfristen. (k) Agroplas AS skal kunne disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven (l) Aksjeinnskuddet skal benyttes til å finansiere bygging av anlegg i Revetal for separasjon av eggeskall og membran, samt å finansiere sårbehandlingsvirksomheten i datterselskapet Biovotec AS. (m) De nye aksjene gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2013 og gir for øvrig aksjonærrettigheter fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. (n) Når tegningen er avsluttet og kapitalforhøyelsesbeløpet er fastlagt, endres vedtektenes bestemmelse om aksjekapitalens størrelse ( 4) basert på dette. Den endrede bestemmelsen skal angi aksjekapital, antall aksjer, samt hver aksjes pålydende etter denne fortrinnsrettsemisjonen. Selskapets styre gis fullmakt til å foreta slike vedtektsendringer. Det opplyses om at selskapets vedtekter, innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg som vedtok kapitalforhøyelsen, årsregnskapet og årsberetning for de siste to årene er tilgjengelig på Agroplas AS Org no: Engebrets vei 3, Oslo, Norway PO box 1001 Hoff, N-0218 Oslo Page 2 of 2

4 Agroplas AS Shareholders Shareholder name Holding Share Votes Agroplas AS % - Alyla AS % % Tjeld AS % % Sarafina AS % 8.13 % Hurd AS % 7.26 % First Partners Holding 8 AS % 6.07 % Sperle, Henry % 5.29 % Cleanenergycircle AS % 3.81 % Krole AS % 3.59 % Hols AS % 3.29 % Skaltor AS % 2.97 % Langefinne AS % 1.85 % Stoknes Futures AS % 1.65 % Accruity AS % 1.38 % Benares AS % 1.31 % Gnanakuru, Mahendran % 1.30 % Akrobat Invest AS % 1.44 % Utgard AS % 1.28 % Holsco AS % 0.99 % MaHa Norge AS % 1.11 % Themar Eiendom AS % 1.10 % Skrede, Kjell Hermann % 1.03 % Mutle AS % 1.02 % Fjord-Partners AS % 0.84 % Berryman, Nicholas Gay % 0.82 % Bergby, Stein Odd % 0.82 % Johansson, Finn Ingard % 0.78 % Lisao AS % 0.65 % Ranten AS % 0.61 % HBT Support AS % 0.52 % Dugstad, Eivind Mats % 0.48 % Helland, Øystein % 0.46 % Strompdal, Ivar Andre % 0.43 % Bhaskaran, Manu % 0.43 % Gerilja AS % 0.43 % Mind2Mind NUF % 0.43 % Roos, Norbert % 0.40 % Sesol Futures AS % 0.38 % Løvviken, Roar % 0.35 % Laseur, Hendrikus Johannes % 0.32 % Amundsen, Britt % 0.28 % Alizon, Gwenaël Tangi % 0.24 % Elind, Marit Breivik % 0.24 % Gründersen AS % 0.24 % Moldbakken AS % 0.23 % Lee, Kim Li % 0.22 % Amundsen, Gunnar % 0.22 % Storm, Pipaluk Rigmor % 0.22 % Estensen, Vanessa Eva % 0.22 % Løvlie, Johan % 0.20 % Wåge, Dagfinn % 0.17 % Askeland, Edvard % 0.17 % Bru, Kjartan % 0.16 % Augestad, Liv Ariane % 0.16 % Otto Holmen AS % 0.14 % K.H. Invest AS % 0.14 % Johansson, Ida Helene % 0.14 % 1

5 Agroplas AS Shareholders Lyng, Vegard % 0.14 % Peco AS % 0.14 % Hagane, Kai % 0.13 % Solgaard, Anne % 0.13 % Dokkan, Mathias Lange % 0.13 % Dokkan, Mathilde Lange % 0.13 % Dokkan, Theodor Lange % 0.13 % Astad, Harald Berg % 0.13 % Scan-American Trading Co AS % 0.13 % Småstølane AS % 0.13 % Killian, Dieter % 0.12 % Bjørnnes, Inge Lennart % 0.12 % Madsen, Jan Eiler % 0.12 % Bygdevoll, Hilde % 0.11 % Hørte, Jan Henning % 0.10 % Daimyo AS % 0.10 % Nordic Energy Partners LLC % 0.10 % Mirax AS % 0.09 % Olsen, Ben Arve % 0.09 % Lauritzen, Jan Ove % 0.09 % Stoknes, Ketil Leif % 0.09 % Seljord, Margrethe % 0.09 % Jungjohann, Otto % 0.09 % Mugaas, Pål % 0.09 % Martiradonna, Siri % 0.09 % Moorhouse, Wendy Lilian % 0.09 % Elektronmikroskopi-Konsult AS % 0.09 % Enbras AS % 0.09 % Infuturum AS % 0.09 % Leslie, Cameron % 0.07 % Schjerpen, Aksel Marius % 0.07 % McHardy, Alan Roy % 0.07 % Imovest AS % 0.07 % Stoknes, Knut Johan % 0.07 % Kris Waran Associates Ltd % 0.07 % Bernard, John % 0.06 % Ås, Siri Line Hove % 0.06 % Vamnes, Filip % 0.06 % Segarra, Cynthia Segarra % 0.06 % Kristensen, Robert % 0.05 % Berge, Ivar % 0.05 % Matheson, Tone Elisabeth % 0.05 % Dokkan, Martin Albert % 0.05 % Dokkan, Therese Elizabeth % 0.05 % Olsrud, Bjørg Helene % 0.04 % Hoff-Elimari, Eivind % 0.04 % Lauritzen, Jannicke G % 0.04 % Steinsland, Tor-Erik % 0.04 % Søreide, Øystein Vegard % 0.04 % Xaltin AS % 0.04 % Furunes, Ronny Sødahl % 0.04 % Stoknes, Anne Kristin % 0.04 % Fostervoll AS % 0.04 % Løkkås, Rita % 0.04 % Moen Computers AS % 0.03 % Sødahl, Kari % 0.03 % Skuterud, Leif Dag % 0.03 % Vebenstad, Tom-Erik % 0.03 % 2

6 Agroplas AS Shareholders Lyngstad, Johannes % 0.03 % Halvorsen, Åge % 0.03 % Kristensen, Karl Melberg % 0.03 % HTK Consulting Inc % 0.03 % Olsen, Jahn-Arne % 0.03 % El-Alti, Mohammad % 0.03 % Ellingsen, Henning % 0.02 % Lange, Espen Martin % 0.02 % Valler, Margrethe % 0.02 % Bjørnstad, Jo Oswald % 0.02 % Nekstad, Dan-Martin % 0.02 % Olsrud, Knut Roar % 0.02 % Berge, Lars Ivar Oppedal % 0.02 % Hansson, Olof Petter % 0.02 % Halvorsen, Marie Helene Loe % 0.01 % Collett, Sven Andreas % 0.01 % Bremner, William Malcolm % 0.01 % Molinas, Marta Cabrera % 0.01 % Stenslie, Ellen % 0.01 % Utgård, Harry Bjørnar % 0.01 % Johansson, Ingemar % 0.01 % Aas, Knut Thoralf % 0.01 % Sølverød, Ingrid % 0.01 % Olsrud, Olaug % 0.01 % Fagerheim, Jarle % 0.01 % Total % % 3

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09.

PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09. PROSPEKT til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09.04 Org.nr. 979 498 748 ISIN NO. 001 0077449-1 - 1. Erklæring fra

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer