Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fastsatt i fakultetsstyremøte 12. februar 2008 med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo, vedtatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 21. juni Dersom ikke annet er spesifisert betyr begrepet fakultetet selv i forskriften dekanen eller den han/hun bemyndiger. MN = Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fakultetet = fakultetsnivået. Grunnenhet = institutt og museum For alle henvisninger til dokumenter, skjemaer, maler, etc, se bakerst i dette dokument. Utfyllende regel til 3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen Den formaliserte forskerutdanningen ved MN er organisert i ett ph.d.-program. Programmet er ikke linjedelt. Ph.d.-programmet er knyttet til de fagområder som til enhver tid omfattes av MNs fagportefølje. Utfyllende regel til 5.1 Vilkår for opptak Fakultetsstyret kan fastsette ytterligere krav til dokumentasjon som skal vedlegges søknad om opptak Utdanningskrav Fakultetet selv kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak: Utdanning og kompetanse på masternivå. Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst 4 år i det norske universitetssystemet, og som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt. Fakultetet angir antall studiepoeng utdanningen utgjør ved MN. Søkere som får godkjent sin utdanning med mindre enn 5 år, må påregne tilleggskrav og får betinget opptak på programmet. 1

2 5.1.2 Krav til faglig bakgrunn Dersom grunnenheten eller fakultetet finner at søkeren mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan ph.d.-programrådet, i samråd med fagmiljøet, pålegge tilleggskrav utover den obligatoriske opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet (betinget opptak). MN legger vekt på at det skal være mulig å gjennomføre tverrfaglig ph.d.-utdanning. Dersom grunnenheten finner at søkerens faglige nivå er forsvarlig i forhold til å kunne gjennomføre den aktuelle doktorgradsutdanningen, er det mulig for en søker å bli tatt opp til ph.d.- programmet med en annen faglig bakgrunn enn den som er vanlig ved grunnenheten Karakterkrav Som hovedregel skal følgende gjelde: Gjennomsnittskarakteren for emner som inngår i en bachelorgrad skal være C eller bedre. Gjennomsnittskarakteren for emner som inngår i en mastergrad skal være B eller bedre. Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre. I tilfeller hvor karaktergrunnlaget til søkeren er svakere enn hovedregelen, må grunnenheten legge frem dokumentasjon som sannsynliggjør at søkeren vil kunne gjennomføre en ph.d.- utdanning. I slike tilfeller vil ph.d.-programrådet kunne anbefale ekstra krav som del av opptaksgrunnlaget Krav til kompetanse i engelsk Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale studenter må dokumentere dette ved å ta en av følgende tester med gitte resultater eller bedre: TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paperbased Test (PBT), eller 80 på internet-based Test (ibt). IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6.0. Følgende søkere er i henhold til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fritatt fra ovennevnte krav: Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESO-Cepes og som har engelsk som 1. fremmedspråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunnog videregående skole. Søkeren må selv dokumentere dette. Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller mastergrad hvor engelsk har vært undervisningsspråk. Søkere som har en A-level eksamen i engelsk. For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs hjemmeside for detaljer. 2

3 5.1.5 Frister Opptak til doktorgradsprogrammet skjer fortløpende gjennom hele året (se også 5.3) Søknaden Søker skal sammen med en av fakultetets vitenskaplig tilsatte formulere en samlet plan for sin ph.d.-utdanning. Som del av søknaden skal det inngås en avtale mellom søker, veiledere, den grunnenhet søkeren skal knyttes til og fakultetet. Søknad om opptak sendes den grunnenheten som søkeren ønsker å ha sin faglige tilknytning til. Grunnenheten behandler søknaden i henhold til gjeldende bestemmelser. Originalsøknaden oversendes fakultetet sammen med grunnenhetens innstilling Vedlegg til søknaden Søknads- og avtaleskjemaet skal være utfylt elektronisk og ha følgende vedlegg: 1. Bekreftede kopier 1 av vitnemål og/eller karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå eller tilsvarende. 2. Bekreftet kopi av vitnemål fra høyere grad som master of science eller tilsvarende, med oversikt over hvilke emner/ kurs som inngår i graden. 3. Søkere med internasjonal utdanning skal vedlegge en vurdering fra fakultetet til hvordan utdanningen kan innpasses ved MN. 4. Søkere med internasjonal utdanning skal normalt vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt. 5. Internasjonale søkere skal vedlegge resultat av TOEFL eller IELTS test (se utfyllende regel MN for unntak). 6. Prosjektbeskrivelse (se utfyllende regel MN). 7. Publikasjonsliste dersom søker har publisert vitenskapelige arbeider. 8. Emne-/ kursbeskrivelse og karakterutskrift/bekreftelse for tidligere avlagte emner/ kurs søkeren ønsker å få godkjent som del av sin opplæringsdel (se 8). 9. Curriculum Vitae (CV). 10. Eventuell avtale med ekstern part ( 6) Prosjektbeskrivelsen Prosjektbeskrivelsen skal være på 1-10 sider inklusiv referanseliste, være undertegnet av søker og alle veiledere, og skal normalt inneholde følgende: Redegjørelse av tema, der bakgrunn for prosjektet beskrives og prosjektet relateres til internasjonal forskning innen fagfeltet, samt referanseliste. Presisering av problemstilling. 1 Kopiene av de komplette vitnemålene/diplomene og karakterutskrifter skal være bekreftede kopier av originaldokumentene, med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi). 3

4 Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der hvor dette er relevant). Redegjørelse for søkerens selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt Fremdriftsplan Fremdriftsplanen skal ha etterprøvbare milepæler som for eksempel når de enkelte elementene i laboratorie- eller feltarbeid skal utføres og tidspunkt for bearbeiding av analyser, utenlandsopphold, ferdigstillelse av artikler, etc. Fremdriftsplanen benyttes blant annet i forbindelse med den årlige rapporteringen (se 9) Hovedveileders uttalelse Som del av søknadsskjemaet skal hovedveileder skrive og undertegne en uttalelse. Denne skal inneholde følgende punkter: Veileders vurdering av søkerens forutsetninger for å gjennomføre den aktuelle forskningsoppgaven. Utgangspunktet for arbeidet. Det skal fremgå om undersøkelsen er en videreføring av søkerens tidligere arbeider (ev. publiserte arbeider), og om deler av slike er tenkt å inngå i doktoravhandlingen. Ressurssituasjonen for prosjektet. Eventuelle samarbeidspartnere eller forskernettverk som søker skal knytte seg til Faglige og materielle ressurser Søkeren skal ha til disposisjon nødvendige faglige og materielle ressurser for gjennomføring av forskningsprosjektet. Avgjørelsen om hva som anses som nødvendig, tas av fakultet etter anbefaling fra grunnenheten. For søkere med ekstern finansiering og/eller arbeidsplass, inngås det avtale om dette i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt Residensplikt Ph.d.-programmet er en organisert forskerutdanning, og kandidaten skal normalt tilbringe minimum ett årsverk ved Universitetet i Oslo (residensplikt). Residensplikten kan fordeles over to tre perioder. Residentplikten kan reduseres dersom det kan dokumenteres at kandidaten er i et aktivt forskningsmiljø, og at de faglige krav til veiledning blir ivaretatt. I avtalen skal det fremgå hvordan residensplikten er tenkt overholdt. Det er veileders ansvar å påse at så skjer Tilknytning til flere fagmiljøer Dersom søkers forskningsprosjekt er tilknyttet flere fagmiljøer, skal grunnenheten før opptak sette opp en tentativ prosentvis fordeling av innsatsen fra de ulike fagmiljøene og fra eventuelle eksterne parter på eget skjema som legges ved søknaden. 4

5 Utfyllende regel til 5.2 Avgjørelse om opptak Opptak Fakultetet meddeler avgjørelsen vedrørende opptak til søker og grunnenhet. Når søknaden er godkjent og underskrevet av fakultetet, er den å anse som en avtale for gjennomføring av ph.d.-programmet ( 6) Studierett Søkere får ved opptak til ph.d.-programmet studierett til ph.d.-emner (9000-nivå) ved fakultetet og kan ta emner som skal inngå i opplæringsdelen uten å betale semester- og kopiavgift. Stipendiater får automatisk midlertidig studierett i 6 måneder fra tiltredelsestidspunktet. Midlertidig studierett bortfaller etter 3 måneder dersom fakultetet ikke har mottatt søknad om opptak til ph.d.-programmet. Utfyllende regel til 5.3 Opptaksperiode Opptaksperiode Søknad om opptak til MNs doktorgradsprogram skal sendes grunnenheten innen to (2) måneder gjeldende fra tiltredelsesdato i stipendiatstilling. Søknad om opptak til MNs doktorgradsprogram skal sendes fakultetet innen tre (3) måneder gjeldende fra tiltredelsesdato i stipendiatstilling. Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at fakultetet informeres om permisjoner Forlengelse av avtaleperiode utfyllende regel MN Søknad om forlenget avtaleperiode stiles til grunnenheten. Et eget skjema er utarbeidet for dette bruk. I særskilte tilfeller kan inntil to forlengelser innvilges (gjelder ikke forlengelser pga. lovfestede permisjoner). Avtaleperioden kan også søkes utvidet for kandidater som tar på seg andre faglige oppgaver i tillegg til forskerutdanningen og pliktarbeidet. Slike forlengelser holdes utenom de ovennevnte to forlengelsene. Oppgavene skal være avklart mellom kandidat, veileder og grunnenhet på forhånd. Fakultetet informeres om forholdet. Grunnenheten plikter å følge opp at alle aktive kandidater har gyldige doktorgradsavtaler Endring av avtale utfyllende regel MN Faglige endringer som påvirker gjennomføringen av forskningsprosjektet i forhold til inngått avtale, skal forelegges grunnenhet for vurdering og anbefaling før saken sendes fakultetet for godkjenning Pliktarbeid utfyllende regel MN Kandidatens pliktarbeid i stipendiatstilling bør så vidt mulig være meritterende i forhold til senere tilsetting i forsknings- og undervisningsstillinger. Administrative oppgaver skal ikke 5

6 utgjøre mer enn 10 % av den samlede arbeidstiden på årsbasis. Som pliktarbeid kan stipendiaten bli pålagt følgende oppgaver: Å gi undervisning på ethvert nivå. Å hjelpe til med innsamling og tilrettelegging av materiale for undervisningen. Eksamensarbeid. Veiledning innen sine spesialområder. Å delta i pedagogisk opplæring. Å bistå andre forskere eller forskergrupper i forskningsarbeid av ulik art. Å delta i annet kvalifiserende arbeid ved grunnenheten, så som arbeid med samlinger, publikasjoner, konsulent- og utredningsarbeid, administrasjonsarbeid m.m. Pliktarbeid forventes fordelt jevnt utover tilsettingsperioden. Kandidater som har et utenlandsopphold på seks måneder eller mer i tilknytning til doktorgradsarbeidet, bør kunne få inntil ett semester fritak for pliktarbeid. Utfyllende regel til 5.4 Avslutning før avtalt tid En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et doktorgradsprogram, kan bare leveres inn til bedømmelse under en ikke-organisert doktorgrad dersom særskilte omstendigheter tilsier det. En begrunnet søknad sendes fakultetet, normalt innen ett år etter opptaksdato på ph.d.-programmet. Fakultetet selv fatter vedtak i saken. Utfyllende regel til 7.1 Veiledningens innhold Veileders ansvar Veileder skal holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til fremdriftsplanen. Veileder skal også være jevnlig tilgjengelig for muntlig/skriftlig dialog med kandidaten. Veileder har ansvar for å følge opp residensplikten og rapportere om den ikke overholdes. Utfyllende regel til 7.2 Oppnevning av veiledere Hver kandidat skal ha minimum to veiledere gjennom hele ph.d.-programmet. En veileder bør normalt ikke påta seg hovedansvar for mer enn 6 kandidater. Dersom antallet ønskes utvidet, skal dette begrunnes særskilt. Grunnenheten har ansvar for at eksterne veiledere blir informert om de forskrifter og regler som gjelder for ph.d.-utdanningen samt dokumentet Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader. Utfyllende regel til 7.3 Hovedveileder Hovedveileder skal være tilsatt ved en norsk institusjon. 6

7 Hovedveileder har normalt det faglig-administrative ansvaret for forskerutdanningen for den aktuelle kandidaten. Utfyllende regel til 7.4 Medveiledere Medveileder må være fast tilsatt ved en av fakultetets grunnenheter dersom hovedveileder ikke er det. Utfyllende regel Kandidatens ansvar Kandidaten plikter å overholde residensplikten, holde aktiv dialog med alle veilederne om sin progresjon, samt forelegge utkast til skriftlige arbeider for diskusjon med veilederne. Utfyllende regel Avslutning av veiledningsforholdet Doktorgradskandidat og veileder(e) kan ved enighet anmode fakultetet om å oppnevne ny(e) veileder(e) for kandidaten. Veileder(e) kan ikke fratre før ny(e) veileder(e) er oppnevnt av fakultetet. Hvis en doktorgradskandidat eller veileder finner at den annen part ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette reglementet, plikter den part som hevder at det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Kandidat og veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått. Dersom partene ikke finner en løsning, skal de kontakte det lokale ph.d.-utvalget for videre drøfting. Dersom partene etter slik drøfting fortsatt ikke har kommet frem til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan kandidat eller veileder be om å få oppløst veiledningsforholdet. En anmodning om oppløsning av veiledningsforholdet skal stiles til fakultetet, men sendes via grunnenheten. Anmodningen sendes av den part som reiser saken med kopi til den annen part. Beslutningen om å oppløse veiledningsforholdet tas av fakultetet etter innstilling fra grunnenheten. Grunnenheten foreslår ny(e) veileder(e) som oppnevnes av fakultetet. Utfyllende regel til 8 Opplæringsdel Fakultetsstyret fastsetter hvilke elementer som kan inngå i opplæringsdelen. Det faglige innholdet godkjennes av den grunnenhet som kandidaten har tilknytning til. 8.1 Opplæringsdelens omfang, sammensetning og innhold Opplæringsdelen skal normalt være på 30 studiepoeng, dog ikke mer enn 40 studiepoeng. Prøveforelesning over oppgitt emne kommer i tillegg ( 18.1). Innholdet av opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir faglig bredde og fordypning. Opplæringsdelen skal normalt bestå av minst 20 studiepoeng i realfag og minst 5 studiepoeng innen et emne i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Emnene som skal inngå i opplæringsdelen bør være avanserte emner ved institusjonen og skal ved MN normalt være ordinære ph.d.-emner. 7

8 Alle emner som skal inngå i opplæringsdelen og som tas etter opptak på ph.d.-programmet, må ha avsluttende eksamen med karakterfastsettelse (bestått/ikke bestått). For å bestå et emne kreves et nivå som tilsvarer karakteren B eller bedre i forhold til MNs karakterskala. Opplæringsdelen må være fullført og bestått i sin helhet før kandidaten kan søke fakultetet om å få avhandlingen bedømt. Grunnenheten kan stille ytterligere krav til sammensetning av elementer i opplæringsdelen. Fakultetet skal godkjenne grunnenhetenes rammer for opplæringsdelen. 8.2 Oppmelding til doktorgradsemner Kandidater som ønsker å følge doktorgradsemner ved MN, må melde seg til emnet innenfor gjeldende frister for emnepåmelding. 8.3 Forskerkurs og spesialpensum Inntil 10 studiepoeng kan tas som nasjonale eller internasjonale forskerkurs eller spesialpensa i form av litteratur eller metodiske studier som er relevant for forskningsoppgaven. Forskerkurs skal vurderes av grunnenheten i forhold til kursets omfang og faglige nivå. Følgende normering skal benyttes: timer studentinnsats krediteres med 1 studiepoeng (i henhold til The European Credit Transfer System (ECTS)). Nasjonale og internasjonale forskerkurs med en varighet på fem fulle arbeidsdager gir 2 studiepoeng. For å få et forskerkurs godkjent, må kandidaten holde et seminar ved grunnenheten etter at kurset er gjennomført. Seminaret skal evalueres av en representant for det lokale ph.d.- utvalget. Unntak gjøres for forskerkurs som går regulært ved andre universiteter i Norge og som har avsluttende eksamen. Emner som tas i form av spesialpensa skal beskrives på eget skjema hvor innhold, nivå og omfang angis tilsvarende andre emnepresentasjoner på fakultetets nettsider. Eksamensformen må angis. Pensumbeskrivelsen må være godkjent av grunnenheten før eksamen avlegges. Fakultetet krediterer forskerkurs og spesialpensa kun med et helt antall studiepoeng. 8.4 Godkjenning og registrering av elementer i opplæringsdelen Emner lavere enn 4000-nivå kan ikke inngå i opplæringsdelen. Dersom slike emner anses nødvendig som forkunnskaper til andre emner eller forskningsoppgaven, må disse tas utenfor rammen av opplæringsdelen. Dersom tidligere avlagte eksamener benyttes som del av det teoretiske pensum, skal det dokumenteres at de er avlagt med tilfredsstillende resultat, dvs. B eller bedre. Det forutsettes at emner/kurs som inngår i opplæringsdelen ikke samtidig er del av opptaksgrunnlaget eller inngår i tidligere avsluttede utdanningsenheter. Grunnenheten oversender nødvendig dokumentasjon på avlagte og beståtte elementer i opplæringsdelen til fakultetet sammen med søknad om å få avhandlingen vurdert. 8

9 Utfyllende regel til 9 Rapportering Det er grunnenhetens ansvar å sørge for årlig rapportering fra kandidat og veiledere. Når grunnenheten har mottatt alle rapporter, utarbeider det en oppsummering som sendes fakultetet. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan eller andre spesielle forhold skal spesifiseres og kommenteres i oppsummeringen. I etterkant av rapporteringen skal alle kandidater hvert år tilbys en medarbeidersamtale med grunnenhetens ledelse eller andre personer instituttlederen utpeker. Utfyllende regel til 10.1 Krav til avhandlingen Det påhviler veileder et ansvar for å ta kravet om publiserbarhet med i betraktning ved valg av forskningsprosjekt. I løpet av arbeidet med avhandlingen skal som hovedregel deler av arbeidet sendes inn for publisering i internasjonale tidsskrifter og/eller presenteres på internasjonale konferanser. Avhandlingen leveres normalt i form av artikler som er knyttet sammen til et hele (overbygning) med en innledning til arbeidet og en sammenfatning av de viktigste resultater og konklusjoner. Overbygningen skal også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv, og på denne måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Kandidaten skal kort beskrive sin innsats i hvert enkelt delarbeid, og beskrivelsen skal vedlegges avhandlingen. Beskrivelsen benyttes også som medforfattererklæring og undertegnes av kandidat, hovedveileder (dersom han/hun er medforfatter) og de øvrige to mest sentrale forfatterne. Avhandlingen skal normalt skrives på engelsk. Utfyllende regel til 12.1 Innlevering av avhandlingen Grunnenheten skal normalt motta kandidatens søknad om å få avhandlingen bedømt senest 3 måneder før planlagt disputas. Komité og kandidat har krav på inntil henholdsvis seks uker til å bedømme avhandlingen og to uker på å kommentere innstillingen. Vedlagt søknaden skal følge tre kopier av avhandlingen og forslag til bedømmelseskomité fra hovedveileder (se 13). Grunnenheten anbefaler forslaget som oversendes fakultetet sammen med søknaden. Vedlagt søknaden skal følge medforfattererklæringene, oversikt over opplæringsdelen og dokumentasjon på emner som ikke er tatt ved UiO og/eller spesialpensa. Utfyllende regel til 13 Oppnevning av bedømmelseskomité Et medlem i bedømmelseskomiteen representerer grunnenheten og fungerer som administrator av komiteen. Forslag til bedømmelseskomité føres på eget skjema og skal inneholde følgende: Navn på kandidat. 9

10 Avhandlingens endelige tittel. Fullt navn, tittel og adresse til alle medlemmer. Begrunnelse for valg av komitémedlemmer, se forskrift. Erklæring om at den foreslåtte komités medlemmer er forespurt og har sagt seg villige til å påta seg oppgaven. Habilitetserklæringsskjema for hvert enkelt komitémedlem. Komiteens medlemmer skal normalt ikke ha fellesarbeider med kandidatens veiledere. Fakultetet informerer grunnenheten om oppnevnelsen. Grunnenheten informerer kandidaten og bedømmelseskomiteens medlemmer om oppnevnelsen. Grunnenheten skal påse at bedømmelseskomiteens medlemmer får tilsendt et eksemplar av avhandlingen og en kopi av gjeldende reglement. Komiteen orienteres om hvilke tidsfrister som gjelder for bedømmelse. Dersom en avhandling leveres inn i omarbeidet versjon for ny bedømmelse, bør minst ett medlem fra den opprinnelige bedømmelseskomiteen delta i den nye komiteens arbeid. Utfyllende regel til 14.2 Omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen får en frist på 6 uker fra de har mottatt avhandlingen til å avgi sin innstilling og eventuelt komme med konkrete forslag til endringer av avhandlingen. Krav om omarbeiding av avhandlingen betyr ikke at den er refusert, men at komiteen må vurdere den reviderte avhandlingen for å avgjøre om den er verdig til å forsvares for ph.d.- graden. Bedømmelseskomiteen har ny frist på 6 uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen til å avgi sin endelige innstilling. Utfyllende regel til 14.3 Bedømmelseskomiteens innstilling Grunnenheten oversender komiteens innstilling til kandidaten. Komiteens endelige innstilling, med evt. merknader fra kandidaten, må være fakultetet i hende senest 4 uker før planlagt disputas og skal normalt inneholde momenter rundt: Avhandlingens fagområde. Kort beskrivelse av innhold og målsetting for arbeidet. Kandidatens originale bidrag og selvstendighet. Avhandlingens kvalitetsmessige nivå (sterke og svake sider). Kandidatens oversikt over fagfeltet og plassering av egen forskning i en større sammenheng. Avhandlingens tekniske kvalitet (disposisjon, skriftlig fremstilling, helhetsinntrykk, nivå i internasjonal sammenheng). Dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling ikke kan rettes opp innen 6 måneder, skal den refuseres. 10

11 Utfyllende regel til 14.4 Retting av formelle feil i avhandlingen Søknad om retting av formelle feil må komme komiteen i hende før den avgir sin innstilling. Utfyllende regel til 17.1 Fakultetets krav til den trykte avhandlingen Kandidaten skal levere det engelske sammendraget og det populærvitenskapelige sammendraget samt skjema for personalia til grunnenheten senest 4 uker før planlagt disputas. Den populærvitenskapelige beskrivelsen skal starte med en kortfattet og lett forståelig pressemelding. Denne kan fungere som en innledning eller et supplement til den populærvitenskapelige beskrivelsen. Utfyllende regel til 17.2 Offentliggjøring Tildeling av doktorgraden kan kun skje på bakgrunn av materiale som er tilgjengelig i avhandlingen. En eventuell utsettelse av offentliggjøring avtales på forhånd mellom kandidat, fakultet og ekstern part. Grunnenheten skal totalt trykke 40 eksemplarer av avhandlingen. Senest 14 dager før disputasen skal ett eksemplar være levert til lokalt bibliotek og ett eksemplar til Fakultetsbiblioteket samt seks eksemplarer være sendt til Nasjonalbiblioteket i Rana. Eksemplarer av avhandlingen skal være tilgjengelige under disputasen. Utfyllende regel til 18.1 Prøveforelesning Grunnenheten arrangerer prøveforelesningen. Fakultetet sørger for kunngjøring. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter. Komiteens innberetning av prøveforelesningen skal utarbeides på særskilt skjema. Følgende momenter skal inngå i vurderingen: Kandidatens valg av stoff. Struktur/organisering av forelesningen. Forståelse og modenhet. Presentasjonsteknikk, inklusiv bruk av visuelle hjelpemidler. Kandidaten informeres om utfallet av prøveforelesningen etter at disputasen er avviklet. Senest 2 uker før prøveforelesningen sender grunnenheten melding til fakultetet om når og hvor prøveforelesning og disputas skal finne sted. Utfyllende regel til 18.2 Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) Disputasen skjer på engelsk med mindre fakultetet, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, har godkjent et annet språk. Lederen ved grunnenheten leder disputasen. Dersom han/hun er forhindret, kan den ledes av nestleder eller en seniorforsker ved grunnenheten. Kandidatens veiledere eller administrator av bedømmelseskomiteen kan ikke lede disputasen. 11

12 Disputaslederen gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt gir en kort, formell introduksjon av kandidaten. Deretter redegjør kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen, maksimalt 30 minutter. Den første av opponentene plasserer kandidatens arbeid inn i en internasjonal, vitenskapelig sammenheng, maksimalt 10 minutter. Etter at forsvaret er avsluttet avholder bedømmelseskomiteen et kort møte. Disputasleder informerer deretter om bedømmelseskomiteens vurdering av disputasen og prøveforelesningen. Etter at disputasen er avsluttet, utarbeider bedømmelseskomiteen en innberetning på særskilt skjema. Innberetningen skal inneholde en vurdering av følgende punkter: Kandidatens presentasjon av sin avhandling. Kandidatens forsvar av sin avhandling. Avhandlingens nivå sammenliknet med det generelle vitenskapelige nivået ved utenlandsk(e) opponenter(s) hjemmeinstitusjon. Dersom det ved en eventuell ex auditorio opposisjon fremkommer vesentlige innvendinger, skal dette nevnes i vurderingen. Utfyllende regel til 19 Godkjenning av doktorgradsprøve I tilfeller der komiteen anbefaler at prøveforelesningen blir underkjent, skal komiteens innberetning gi kandidaten klare anvisninger om hvilke forhold som må rettes opp. Ny prøveforelesning må være bestått senest 3 måneder etter disputasdato. Utfyllende regel til 21 Vedlegg til diplom Fakultetsstyret kan fastsette at vedlegget skal inneholde ytterligere opplysninger. Vitnemålsvedlegg skal i tillegg inneholde opplysninger om hvilken grunnenhet doktorgradsarbeidet er utført ved samt prosjektets fagområde og evt. tilknytning til forskerskole. Utfyllende regel til 23 Ikrafttredelse og overgangsregler MNs utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo trer i kraft og kommer til anvendelse for doktorgradskandidater som gis opptak fra og med 1. juli MNs utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo kommer også til anvendelse for kandidater med opptak før denne dato. Etter eget ønske kan disse kandidatene behandles etter gammelt regelverk hva angår opplæringsdelen. 12

13 Utfyllende regel Fullmakter Dekanen har fullmakt til å godkjenne endringer i utfyllende regler. Fakultetsstyret skal orienteres om disse endringene dersom de er vesentlige. Henvisninger: Kvalitetssikring (UiO) (MN) Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo Adresse til skjemaeside for søknader, avtaler og rapporter Personalia: Engelsk tester TOEFL - Test of English as a Foreign Language: IELTS - International English Language Testing Service: Fritak for engelsk test NOKUTs GSU liste: av_gsu.pdf Avtale om rettigheter til arbeidsresultater 13

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fastsatt i fakultetsstyremøte DATO med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19. januar 2017 med hjemmel

Detaljer

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. De Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. april 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 26. april 2017 24.09.2014 nr. 1981 Forskrift om endring

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 10.02.2017 nr. 228 Forskrift om graden

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved 1. Personalia Studentnr.

Detaljer

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo 1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo Fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo 22. juni 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/8629 Dato: 18.10.2016 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo De Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, 30.05.2013 FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. 22 STANDARDFORSKRIFT FOR DOKTORGRADER MED KRAV OM ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED NTNU DR.ART., DR.ING., DR.MED., DR.POLIT., DR.SCIENT. VEDTATT AV KOLLEGIET 24.4.1997, MED ENDRINGER VEDTATT 24.2.2000 1.

Detaljer

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting for doktorgradsutdanningen Doktorgradsutdanningen

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN

SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN 1. Doktorgradsprogram: Søknaden gjelder opptak til doktorgradsprogrammet ved

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet vedtatt av høgskolestyret 28.09.2017 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Detaljer

Bedømmelse av norske doktorgrader

Bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø Anbefalt brukt av Universitets- og høgskolerådet 9.12.1996/22.3.2007 Godkjent av Universitetsstyret

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører frem til graden

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Kvalitetssystem for ph.d-utdanningen ved Det medisinske fakultet A: Startfasen Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen Utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Det skal foreligge

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (Ph.d.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt av Styret ved NTNU 22.05.2003. Revidert av

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Godkjent av Det norske universitetsråd 09.12.96. Godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97 for bruk ved Universitetet i Oslo (og oppdatert for dette

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 27.02.2008. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende: Vedtak: Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 13.05.2003 og vedtar følgende: 1. Styret vedtar forslaget til Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen.

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 7. desember

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av styret for Høgskolen i Stavanger 31. mars 2004. Sist endret og fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger

Detaljer

P R O T O K O L L FRA DR.ING.-UTVALGETS MØTE 15. FEBRUAR 2002

P R O T O K O L L FRA DR.ING.-UTVALGETS MØTE 15. FEBRUAR 2002 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dr150202/04.03.05/gj Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi P R O T O K O L L FRA DR.ING.-UTVALGETS MØTE 15. FEBRUAR 2002 Til stede: Forfall: Professor

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Hjemmel: LOV 2005-04-01-15- 3-3 og LOV 2005-04-01-15- 3-9 Vedtatt: DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene.

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. 4 GENERELT OM TABELLER OG EMNEBESKRIVELSER Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. Emnetittel Emnetittelen

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

Opplæringsdelens obligatoriske del:

Opplæringsdelens obligatoriske del: OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

DEKANI VEDTAK 88/06. 1 av 6. Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse. Vår dato Vår referanse

DEKANI VEDTAK 88/06. 1 av 6. Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse. Vår dato Vår referanse Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse 1 av 6 DEKANI VEDTAK 88/06 Dekanus ved Det medisinske fakultet, NTNU har 30. juni 2006 vedtatt følgende reviderte retningslinjer for skriftlig og muntlig

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av Høgskolestyret 3. mars 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler kapittel 3. Endret

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta Søknaden sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved og adresseres med 7491 TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 06.05.2004, revidert 29.03.2007. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forslag til bedømmelseskomité og disputasleder i forbindelse med doktorgradsprøve ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo Grunnenheten foreslår

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Vedlegg A Leveres innen 1. september PREAVTALE TIL MASTERAVTALE

Vedlegg A Leveres innen 1. september PREAVTALE TIL MASTERAVTALE 1 STUDENT : Vedlegg A Leveres innen 1. september PREAVTALE TIL MASTERAVTALE Studentnummer (6 siffer) /fødselsnr (11 siffer) UiO-epost telefonnummer STUDIUM : Program Studieretning KONTAKTPERSON : Navn

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid

Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid 12. mars 2015 1 GRUNNLG Grunnlag for retningslinjene 1) Forskrift for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole: https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2014-10-24-1339

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådets styre 29. april 2011. Oppdatert og endret 16.01.13 og 18.09.13. Ny endring 29.01.15. DEL I INNLEDENDE

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL Avtalen gjelder studenter som er tatt opp til forskerlinjen ved. Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av forskerlinjen, og regulere partenes

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR 27 UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR Vedtatt av Høgskolestyret 13.5.1993 Godkjent av Kollegiet 9.6.1993 FORMÅL 1 Formålet med studiet er å gi - Allsidige kunnskaper i det valgte

Detaljer

Innlevering, bedømmelse og disputas

Innlevering, bedømmelse og disputas Innlevering, bedømmelse og disputas Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt,

Detaljer