Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april

2 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

3 KOMMUNESTYRET GYLTEÅSVEIEN 10 OG 12, GLOSLIVEIEN 3 - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN. ANNEN GANGS BEHANDLING OG FREMFORHANDLET UTBYGGINGSAVTALE Arkivsak: 10/2137 Sak: KS 2/ Forslag til reguleringsplan for Gylteåsveien 10 og 12, Glosliveien 3, vist på plankart dat og i bestemmelser dat , rev , vedtas i medhold av plan- og bygningslovens Fremforhandlet utbyggingsavtale dat , rev vedtas i samsvar med planog bygningslovens 17-4 som bindende for reguleringsområdet når planforslaget er endelig vedtatt av kommunestyret. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen. Vedtak varslet og annonsert. Det er ikke innregistrert klager på vedtaket. Klagefrist utløpt. GNR 78 BNR 5 - SØNDRE LANGÅRA TÅKEKLOKKE - ADKOMST Arkivsak: 11/2834 Sak: KS 3/ Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar i medhold av friluftsloven 35 at Oslofjordens friluftsråd kan gis tillatelse til merking av sti i 5 punkter på eiendommene 78/54, 78/29, 78/57 og 78/72 med beliggenhet på Søndre Langåra, samt opparbeiding av trasé mellom punkt 2 og 3 (jfr. saksutredning). Kommunestyret finner at samtlige områder som berøres av traséen er å anse som utmark etter friluftsloven 2. Parter varslet om vedtak og om adgang til å påklage avgjørelsen. Det er ikke innregistrert klager på vedtaket. Oslofjorden Friluftsråd følger opp merkningen. 3

4 BARN OG UNGES REPRESENTANT OG MEDVIRKNING I PLANSAKER Arkivsak: 08/642 Sak: KS 4/ Frogn kommunestyre oppnevner i medhold av plan- og bygningslovens 3-3 Mariann Hansen som barn og unges representant. Representanten gis møte- og talerett i alle de utvalg som behandler saker som angår barn og unges interesser. Representantens høringsuttalelser skal følge sakspapirer i sin helhet. Det skal utarbeides rutiner for representantens medvirkning og uttalelser i plansaker. Vedtaket er fulgt opp og det er utarbeidet rutiner for representantens medvirkning og uttalelser i plansaker. UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE - FREMDRIFTSPLAN FOR ENDRING RETNINGSLINJER Arkivsak: 11/2858 Sak: KS 5/ Kommunestyret tar saken til orientering. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble høsten 2012 informert om revidert fremdriftsplan i saken. Forslag til nye retningslinjer vil bli lagt fram for politisk behandling i mai/juni SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Arkivsak: 12/130 Sak: KS 6/ Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til samarbeidsavtaler med Akerhus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp som er av ikke-prinsipiell karakter. Avtalene er inngått, underskrevet og iverksatt. 4

5 FORSKRIFT OM SKOLETILHØRIGHET Arkivsak: 11/1880 Sak: KS 7/ Forskrift om skoletilhørighet vedtas med følgende endringer av inntaksområder i forhold til høringsutkastet: a. Elever i Granheiveien og Bergløkka får skoletilhørighet Dyrløkkeåsen, både på barneog ungdomstrinnet b. Elever på Holter har fortsatt tilhørighet på Heer med alternativ skoletilhørighet Dyrløkkeåsen på barnetrinnet. På ungdomstrinnet får elevene Seiersten som skoletilhørighet, alternativt Dyrløkkeåsen. c. Elever i Sogstieika, i Sogstijordet, Bråtanveien, Sogstikroken og Sogstikollen får skoletilhørighet på Sogsti, alternativt Drøbak skole. Forskriften er tilgjengelig på hjemmesiden. Forskriften er tatt i bruk i forbindelse med inntak av elever for skoleåret 2013/14. VIDEO OVERFØRING AV UTVALGSMØTER PÅ INTERNETT Arkivsak: 12/186 Sak: KS 8/ Det innføres videooverføring av kommunestyret på internett ved at det rettes ett kamera mot talerstolen og ett mot dirigentbordet. Kostnadene dekkes innenfor gjeldende ramme. Tiltaket er iverksatt. HANDLINGSPROGRAM BEHANDLING VERBALFORSLAG. PRESISERING GEBYRER. Arkivsak: 11/635 Sak: KS 9/ Status: Behandlet Ansvarlig: Frogn kommune / Rådmannsgruppa / 5

6 1. I helse- og omsorgsmeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - Fremtidig bruk av Grande sykehjem - Behov for sykehjemsplasser, herunder tydeliggjøre konsekvensene av en reduksjon av antall sykehjemsplasser - Bruk av sykehjemsplasser utenfor kommunen - Sambruk av minibuss - Samordnet handlingsplan for helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til samhandlingsreformen. Herunder, faktorer i arbeidet med å bedre folkehelsen - Organisering av og tilbud ved Ullerud bofellesskap - Ullerud Helsebygg tidligere omtalt som bygg B - Tiltak for redusert deltid Helse og omsorgsmelding er fremlagt. 2. I kulturmeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - På hvilke måter vi kan redusere og etter hvert helt fjerne ventelistene på kulturskolen - Hvordan kulturskolen i større grad kan fordele sine aktiviteter på flere skoler. - Etablering av Forskerfabrikken i Frogn Medlemskontingenten på kulturskolen er økt med 500,- per semester. Midlene skal brukes til å øke undervisningstilbudet, som igjen redusere ventelistene. Kulturskoletilbudene skal samles på færrest mulig steder for å få maksimal utnyttelse av lærere med små stillingsressurser. SFO tilbudet fra kulturskolen til skolene styrkes. 3. I boligmeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - Utvidelse av antall utleieboliger - Boligforholdene for kommunens flyktninger - Muligheter for at kommune ved hjelp av Husbanken kan bidrar med innskudd for installering av heis i blokker slik at det kan bli mindre press på behov for kommunale tilpasset brukere med behov for trygdeleiligheter eller omsorgsleiligheter. - Bygging av omsorgsboliger på kommunale tomter som f.eks ved Belsjøveien mellom Follo Museum og golfbanen og langs Osloveien bak Statens veivesen. Boligmelding er fremlagt. 4. I skolemeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - Utvidelse av SFO tilbudet mht. flere aktiviteter. - Sambruk av minibuss - Tiltak for styrking av lærerne 6

7 Sambruk av minbuss er vurdert i notat til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur våren Skolemeldingen legges fram til politisk behandling i april Rådmannen starter arbeidet med å etablere et samarbeid med Frogn Idrettsråd Nytt forslag til samarbeidsavtale under utarbeidelse. 6. I trafikksikkerhetsplanen skal rådmannen bl.a. vurdere alternativer til fartshumper som fartsreduserende tiltak, inkludert sidehinder. Ny plan utarbeides. 7. Rådmannen utarbeider en felles skiltplan for Husvikområdet Utført. 8. Rådmannen utarbeider plan for vedlikehold av alle kommunale formålsbygg, inkludert oversikt og vurderinger av UU-tilpasninger. Under utarbeidelse. 9. Rådmannen utarbeider veileder om universell utforming til bruk i plan- og byggesaksbehandlingen for publikumsbygg. Kravene knyttet til universell utforming i TEK10 er innarbeidet i kommunens rutiner og sjekklister for plan- og byggesaksbehandling. I tillegg blir det bli gitt veiledning knyttet plan for vedlikehold av kommunale formålsbygg. 10. Rådmannen vurderer finansiering av badeanlegg som et aksjeselskap, med sikte på å trekke inn eksterne investorer til finansieringen. Utført. 11. Rådmannen legger snarlig frem en egen sak der boksehall vurderes bygget separat eller i tilknytning til badeanlegget. Rådmannen vil i denne forbindelse vurdere behov for omregulering Utført. Sak om finansiering og gjennomførinsmodell fremmes kommunestyret i første halvdel av

8 12. Rådmannen fremmer sak om prioritering av framdrift for investeringsprosjektene Utført. 13. Følgende gebyrsatser vedtas: - Brukerbetaling hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G holdes gratis - Pris tur/retur dagsenteret settes til 40 kr pr dag. - Heltidsplass i barnehage settes til for familier med inntekt mellom 4 og 5 G. - Satser for slamtømming som vist i tabell under: - Gebyrsatser Kroner, eksklusiv mva Tømmegebyr for anlegg volum Slamavskillere 6 m Slamavskillere > 6 m Gråvannstanker < 6 m Minirenseanlegg pr anlegg Tette tanker 6 m Tette tanker > 6 m Iverksatt. 14. I varslet barnehagemelding skal rådmannen også vurdere kommunal kontantstøtte til barn under 2 år for å redusere et eventuelt press på barnehageplasser Kommunal kontantstøtte ordning for barn under 2 år er ikke iverksatt. Høyres verbalforslag nr. 5 (justert): Formannskapet ber rådmannen kommer tilbake med en egen sak om drift av Ullerud bofellesskap i tråd med intensjonene med små enheter med 6 beboere. Saken må belyse reelle kostnader, alternativer og konsekvenser. Sak er fremlagt. Venstres verbalforslag nr. 3: Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. Notat om innhold og framgangsmåte ble lagt fram i notat til utvalgene i oktober Arbeidet med pendlermelding følges opp i henhold til dette notatet. 8

9 Fremskrittspartiets verbalforslag: Forslaget om turisme sjøveien tas inn i handlingsprogrammet i denne perioden. Det er tatt kontakt med Oslo havn og Turistkontoret og jobbes med en vurdering av ulike strategier for å utnytte cruisebåttrafikken i Oslofjorden i turismesammenheng. Sak om dette behandles i Formannskapet og Kommunestyret i april. Kristelig folkepartis verbalforslag nr. 3: Rådmannen bes utrede sambruk av minibuss uavhengig av helse- og omsorgsmeldingen. Notat er lagt frem til politisk behandling. TELEGRAFEN DRØBAK AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Arkivsak: 11/2772 Sak: KS 10/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Telegrafen Drøbak AS organisasjonsnummer Daglig leder: Tony Eide Type virksomhet: Restaurant/nattklubb/ Serveringssted: Telegrafen, Storgaten 10, 1440 Drøbak. Innendørs og utendørs servering. Åpningstider: Åpningstider i hht til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Kunnskapskrav i henhold til serveringsloven er oppfylt 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Telegrafen Drøbak AS organisasjonsnummer

10 Styrer: Tony Eide Stedfortreder: Vegar Flo Type virksomhet: Restaurant/nattklubb Serveringssted: Telegrafen Bar og Restaurant, Storgaten 10, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: 1 etasje: Restaurant/kafé 2 etasje: Nattklubb/diskotek. Utendørs: 1. etasje. Skjenketider: Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Åpnings- og skjenketider er i samsvar med søknaden. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden Kunnskapskrav i henhold til alkoholloven er oppfylt I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Melding om vedtaket er gitt til søker, politiet, NAV, Securitas og skatte- og avgiftsmyndighetene. 10

11 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - KENT SOLVANG DAGLIGVARE AS - REMA 1000 Arkivsak: 11/2294 Sak: KS 11/ Punkt 1) Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden til og med slik: Bevillingshaver: Kent Solvang dagligvare AS, organisasjonsnummer Loimaveien 5, 1440 Drøbak Utsalgssted: Rema 1000, Loimaveien 5, 1440 Drøbak Styrer: Ken Solvang Stedfortreder: Merete Christiansen Salgstider for øl mv.: I samsvar med Frogn kommunes forskrift om salgstider for øl.mv. Punkt 2: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Melding om vedtaket er gitt til søker, politiet, NAV, securitas samt skatte- og avgiftsmyndighetene. GNR 71 BNR 558 EKESVINGEN 18 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM BOLIG - KLAGE Arkivsak: 11/1554 Sak: KS 12/ Klage fra Christian Boland og Lovisa Åkerstrøm, eiere av Ekesvingen 18, oversendt med utfyllende begrunnelse oversendt , på Kommunestyrets vedtak i sak 131/11 tas til følge. 11

12 Søknad om oppføring av ny enebolig to etasjer på eiendom gnr 71 bnr 558 Ekesvingen 18 datert , mottatt godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens 20-1 og 21-2, med begrunnelse som fremmet av Utvalg for miljø, plan og byggesaker i sak 138/11; Utvalget kan ikke se at å felle det eiketreet som står på tomten vil forringe særlige verdier for biologisk mangfold, vurdert henhold til Forskrift for prioriterte arter og utvalgte naturtyper og Naturmangfoldloven. Treet er ikke en huleik (Men omfattes likevel av Forskrift om utvalgte naturtyper, Hule eiker, (rådm. tillegg)) og er ikke fredet. Videre legges til grunn at det angjeldende tre allerede er så stort og gammelt at man i løpet av relativt få år vi kunne risikere at store grener eller deler av treet vil kunne falle ned og skade materiell, - og i verste fall mennesker. Treet er også tidligere beskåret på siden ut mot veien og fremstår således som lite pent og bidrar hverken landskapsestetisk eller visuelt. I medhold av forvaltningslovens 42 gis vedtak i sak 131/11 utsatt iverksetting inntil vedtaket er kunngjort og klagefrist utløpt. Varsel om vedtak ble sendt søker i brev datert Vedtaket påklaget og senere omgjort av fylkesmannen. GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Arkivsak: 11/1390 Sak: KS 13/ Utvalget for miljø, plan og byggesaker innvilger delvis søknaden om dispensasjon fra gjeldende regulering Storgata 27, vedtatt 25.mai 1987, med hjemmel i plan- og bygningsloven Endringene innebærer at deler av 2. etasje ombygges til boligformål som omsøkt, mens 1. etasjen i sin helhet er forbeholdt næring. Utvalget finner at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en delvis ombygging fra næring til bolig. Vedtaket er meddelt søker i brev av

13 REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN Arkivsak: 10/1394 Sak: KS 16/ Forslag til reglement for Drøbak gjestehavn vedtas. Reglementet gjøres gjeldende fra dato for kommunestyrets vedtak. REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN 1. Reglementets virkeområde 1. Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene 2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. 3. Gjestehavna er åpen i perioden 1. april til 15. november. 4. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen. 2. Generelle bestemmelser 1. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning. 2. Drøbak gjestehavn er en familiehavn. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende, og følger forøvrig Frogns regelverk for nattestøy. 3. Næringsvirksomhet og større reparasjoner av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen. 4. Dykking er ikke tillatt. 5. Båtstørrelse skal passe til båtplassen. 6. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet. 7. Båtfører har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning volder på bryggeanlegget og andre båter. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen. 3. Spesielle bestemmelser 1. Det skal ikke kastes materiale som kan forårsake brann i søppelkasser og containere. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land. Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat. 2. Søppel kastes i havnens søppelkasser i området. 3. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko. 4. Grilling skal kun foregå på anviste plasser. 4. Betalingsbestemmelser 1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift. 13

14 2. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau. 3. Betaling skal skje på billettautomat. 4. Ubetalt leie belastes med en tilleggsavgift på kr. 750,-. Havnereglementet håndheves privatrettslig og havneadministrasjonen har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt. 5. Dispensasjoner 1. Eventuelle dispensasjoner kan gis av havneadministrasjonen. For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna. Vedtatt i Frogn kommunestyre Iverksatt. INNFØRING AV NY GRAVEINSTRUKS OG GEBYR - GRAVESØKNADER Arkivsak: 12/286 Sak: KS 17/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. Iverksatt. 14

15 INVESTERINGSBUDSJETT OVERFØRING AV MIDLER FRA 2011 Arkivsak: 12/548 Sak: KS 18/ Prosjektnavn Overføres til 2012 Mva. komp Finansiering Fond Refusjon/ tilskudd 8001 IKT-løsninger Kjøp og salg arealer Kjøp og salg boliger Elektronisk arkiv Diverse grunnerverv Ny Sogsti skole Ballbinge Heer Murhus innvendig Bokollektiv demente Helsebygg Ullerud Bolig mindreårige flyktninger Flerbrukshus Svømmehall Adkomst Gylteholmen HP, idrett og friluft Kunstgress - undervarme Torkilstranda Friluftsområde Standardheving komm bygg Infrastruktur Husvik Høydebasseng Heer /2 Drøbak Gjestehavn Trafikksikringstiltak Hovedplan vann Hovedplan kloakk Agresso Follo prosjekt Prestebolig Lån Det tas opp lån på 10 millioner kroner for å finansiere overførte bevilgninger. Budsjettendring er lagt inn i Agresso og prosjektene er styrt i henhold til vedtatte rammer. Saken er avsluttet. 15

16 RAPPORTERING TIL FOLKEVALGTE Arkivsak: 12/433 Sak: KS 19/ A Styringsindikatorer I) Rådmannen rapporterer ti styringsindikatorer til de folkevalgte ved 8 tidspunkt gjennom året. Indikatorene er listet under: 1. Forbruk i skole pr mnd. prosent av periodisert budsjett 2. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år 3. Overliggere utskrivningsklare pasienter 4. Sykefraværet i organisasjonen Frogn kommune 5. Kostnad medfinansiering regionale helseforetak 6. Vakante Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten 7. Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 8. Andel undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder 9. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak 10. Prognose netto driftsresultat Rådmannen bes om å se nærmere på indikator 1 (skole) og indikator 9 (byggesak) med sikte på å gjøre indikatorene mer treffsikre, og komme tilbake til Formannskapet med en vurdering i forbindelse med neste rapportering. II) Der det er vesentlige avvik kommenteres avviket i rapporten B Budsjettavvik pr enhet I) Rådmannen rapporterer budsjettavvik pr enhet. II) Avvik i regnskapet til de enkelte enheter kommenteres. III) Det innarbeides en aktiv årsprognose for de enkelte enheter med en overordnet beskrivelse av eventuelle tiltak administrasjonen iverksetter. Aktiv årsprognose er forventet prognose etter at administrasjonen eventuelt har iverksatt korrigerende tiltak. Tiltak som krever politisk behandling kan ikke legges til grunn i den aktive prognosen før de er politisk vedtatt. C Tallgrunnlaget i rådmannens forslag til handlingsplan I forkant av høstens budsjettbehandling er det ønskelig med en gjennomgang av hvordan tallgrunnlaget i handlingsplanen skal struktureres. Det er i dag vanskelig å lese det reelle aktivitetsnivået innenfor de enkelte enheter. Rådmannen bes derfor sette tallgrunnlagets struktur i handlingsplanen opp som egen sak i Formannskapet i god tid før høstens budsjettbehandling. 16

17 A Iverksatt Økonmi kutter indikatorer som følger avvik mot mål som er lukket B Iverksatt C Gjenomført KOMMUNAL GARANTI - TOPPEN BARNEHAGE Arkivsak: 11/594 Sak: KS 20/ Tidligere innvilget garanti oppheves 2. Det gis kommunal garanti til Toppen barnehage på kr Garantien gis som simpel kausjon 4. Garantien tidsbegrenses til 16 år, til og med og trappes ned suksessivt i samsvar med serielån med avdragstid på 16 år. 5. Garantien gis under forutsetning av at kreditor (långiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. 6. Garantien inkluderer 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonskostnader til inndrivelse av verdier ved mislighold Garantien er benyttet. Alle kommunale garantier er beskrevet under note 3 i regnskapet for Garantiansvaret ble redusert for samtlig ørige virksomheter. Gitt overfor - navn Adresse Beløp pr Beløp pr Utløper dato Toppen Barnehage Drøbak Sum garantiansvar Oversikten omfatter benyttede garantier der garantibeløpt økte gjennom året og sum alle benyttede garantier som kommunestyret har innvilget. Beløpene er basert på saldo per i aktuelle årsoppgaver fra bankene FORVALTNINGSREVISJON - ANSKAFFELSER I KOMMUNEN Arkivsak: 11/771 Sak: KS 21/ Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om offentlige anskaffelser til etterretning. 17

18 2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber rådmannen: 1. Sørge for at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges og sørge for at det ikke kjøpes i strid med dette, herunder: - Lage protokoll for alle kjøp over kr Gjennomføre konkurranse på alle områder - Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som er gjort i de sammenhenger hvor det likevel ikke er gjennomført konkurranse - Etterleve rammeavtaler - Sørge for at alle rammeavtaler er gyldige 2. Sørge for at ansvars og rollefordelinger i tilstrekkelig grad blir kjent blant enhetsledere. 3. Følge opp de tilbakemeldinger som er gitt fra enhetsledere i forhold til struktur og organisering, rutiner og kompetanse. 4. Gjennomgå maler og retningslinjer for å se om de er dekkende i forhold til behovet, og sørge for at alle som foretar innkjøp er tilstrekkelig kjent med disse. 3. Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget på hvert møte i minst ett halvt år framover om statusen for arbeidet med oppfølgingen av anbefalingene, herunder rapportere om internkontrollsystem for innkjøp. Rådmannen har rapport til kontrollutvalget i henhold til punkt 3 i vedtaket. Det arbeides fortsatt med anbefalingene i punkt 2 i vedtaket og man vil trenge hele 2013 for å komme helt i mål. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 Arkivsak: 10/332 Sak: KS 22/ Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. Melding om vedtak oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. DOS AMIGOS, STORGATEN 29 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRPÅDET Arkivsak: 07/19 Sak: KS 23/

19 1) Skjenke- og serveringsområdet til Dos Amigos, Storgata 29, utvides til også å omfatte platting i nordenden av bygget. Utvidelsen skjer på følgende vilkår: - At det er inngått avtale med grunneier om bruk av arealet. - At plattingen godkjennes av Frogn kommunes bygningsmyndigheter. - At politiet ikke har merknader til søknaden 2) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelsen av skjenkeområdet når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Brev om vedtak er oversendt søker. Vilkårene er ennå ikke oppfylt og punkt 2 er derfor ikke effektuert. KMZ AS - THAI THAI & SUHI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Arkivsak: 12/141 Sak: KS 24/ ) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Daglig leder: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden. Virksomheten er meldt til Mattilsynet 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: 19

20 Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Styrer: Khairul Amin Stedfortreder: Muhammed Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs (12 plasser på fortauet foran restauranten). Skjenketider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden. Uteserveringen: Uteserveringen med 6 bord og 12 plasser godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om uteserveringen skal avgrenses mot fortauet og eventuelt på hvilken måte. Det er en forutsetning at uteserveringen ikke hindrer ferdselen på fortauet og rådmannen gis fullmakt til å fastsette minsteavstand mellom uteserveringen og fortauskanten. Retningslinjer for utleie av kommunale områder vedtatt i utvalget for kultur og miljø den , sak 40/03 gjelder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Rådmannen har tildelt serverings- og skjenkebevilling i samsvar med pkt. 3 i vedtaket. Melding om vedtaket er gitt søker, politiet, NAV, Securitas samt skatte- og avgiftsmyndighetene. 20

21 VALG AV OVERFORMYNDER FROGN KOMMUNE FREM TIL Arkivsak: 11/1770 Sak: KS 25/ Som overformynder frem til velges Gry Moen. Som vararepresentant i samme periode velges Gustav Antonsen. Melding om vedtak er sendt Follo overformynderi og de valgte. FRITAK FRA POLITISKE VERV - CHRISTIAN SÆTHER. SUPPLERING. Arkivsak: 12/132 Sak: KS 26/ Christian Sæthers søknad, datert 6. januar 2012, om fritak fra alle politiske verv fra 1. april innvilges. Fritaket omfatter følgende verv: 1) Medlem nr. 10 på Høyres liste til kommunestyret. 2) 2. varamedlem for Høyre og Fremskrittspartiets fellesliste til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. 3) Varamedlem til Samarbeidsutvalget for Seiersten ungdomsskole Første varamedlem Erik Berge rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Høyre. Ludolf Bjelland rykker opp til 1. varamedlemsplass på Høyres liste til kommunestyret. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp Ny varaliste til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur fra grupperingen H/FrP: 1) Alexander Grude (H) 2) Dijana Vesovic (H) 3) Linn Iversen (FrP) 4) Patricia Ytreland (H) 5) Thomas Haugan (H) 6) Frode Scheie (FrP) 7) Ståle Jensen (H) Som varamedlem til Samarbeidsutvalget Seiersten ungdomsskole velges Stein Erik Halck. Søker, samt alle valgte har fått beskjed, har fått melding om vedtaket. 21

22 FJERNING AV BYGGVERK OG LEKEUTSTYR FRA FIRE TIDLIGERE BARNEPARKER Arkivsak: 12/470 Sak: KS 27/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. GNR 71 BNR 66 SOGSTIVEIEN REGULERING 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak: 10/2005 Sak: KS 28/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. Saken ble tatt opp til behandling (sak 40/12) og sendt tilbake til rådmannen med ønske om utførlig utredning av parkeringsproblematikken. SØKNAD OM FRITAK FRA MEDDOMMERTJENESTE Arkivsak: 09/1605 Sak: KS 29/ Kommunestyret innvilger søknad fra Øivind Edsem om fritak som meddommer/lagrettemedlem i Borgarting Lagmannsrett. Medling om vedtaket er gitt til søker, domstoladministrasjonen samt Lagmannsretten. EKESVINGEN 18 - SPØRSMÅL OM KJØP AV EIENDOM, EVENTUELT ERSTATNINGSTOMT Arkivsak: 11/1554 Sak: KS 30/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. 22

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 133 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 13.03.2012 fra kl. 16.30 til kl. 18.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 07.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14):

KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14): KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14): KS-75/14 Referatsaker til kommunestyret 16. juni 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referater til orientering:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 FRA SAKSNR: 79/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 88/07 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Fagnotat - Strandkaien 4, Chiang Mai Thai Restaurant - Søknad om utvidelse av skjenkeareal samt tillatelse til uteservering

Fagnotat - Strandkaien 4, Chiang Mai Thai Restaurant - Søknad om utvidelse av skjenkeareal samt tillatelse til uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201207521-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-189 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. juni

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer