Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april

2 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

3 KOMMUNESTYRET GYLTEÅSVEIEN 10 OG 12, GLOSLIVEIEN 3 - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN. ANNEN GANGS BEHANDLING OG FREMFORHANDLET UTBYGGINGSAVTALE Arkivsak: 10/2137 Sak: KS 2/ Forslag til reguleringsplan for Gylteåsveien 10 og 12, Glosliveien 3, vist på plankart dat og i bestemmelser dat , rev , vedtas i medhold av plan- og bygningslovens Fremforhandlet utbyggingsavtale dat , rev vedtas i samsvar med planog bygningslovens 17-4 som bindende for reguleringsområdet når planforslaget er endelig vedtatt av kommunestyret. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen. Vedtak varslet og annonsert. Det er ikke innregistrert klager på vedtaket. Klagefrist utløpt. GNR 78 BNR 5 - SØNDRE LANGÅRA TÅKEKLOKKE - ADKOMST Arkivsak: 11/2834 Sak: KS 3/ Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar i medhold av friluftsloven 35 at Oslofjordens friluftsråd kan gis tillatelse til merking av sti i 5 punkter på eiendommene 78/54, 78/29, 78/57 og 78/72 med beliggenhet på Søndre Langåra, samt opparbeiding av trasé mellom punkt 2 og 3 (jfr. saksutredning). Kommunestyret finner at samtlige områder som berøres av traséen er å anse som utmark etter friluftsloven 2. Parter varslet om vedtak og om adgang til å påklage avgjørelsen. Det er ikke innregistrert klager på vedtaket. Oslofjorden Friluftsråd følger opp merkningen. 3

4 BARN OG UNGES REPRESENTANT OG MEDVIRKNING I PLANSAKER Arkivsak: 08/642 Sak: KS 4/ Frogn kommunestyre oppnevner i medhold av plan- og bygningslovens 3-3 Mariann Hansen som barn og unges representant. Representanten gis møte- og talerett i alle de utvalg som behandler saker som angår barn og unges interesser. Representantens høringsuttalelser skal følge sakspapirer i sin helhet. Det skal utarbeides rutiner for representantens medvirkning og uttalelser i plansaker. Vedtaket er fulgt opp og det er utarbeidet rutiner for representantens medvirkning og uttalelser i plansaker. UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE - FREMDRIFTSPLAN FOR ENDRING RETNINGSLINJER Arkivsak: 11/2858 Sak: KS 5/ Kommunestyret tar saken til orientering. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble høsten 2012 informert om revidert fremdriftsplan i saken. Forslag til nye retningslinjer vil bli lagt fram for politisk behandling i mai/juni SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Arkivsak: 12/130 Sak: KS 6/ Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til samarbeidsavtaler med Akerhus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp som er av ikke-prinsipiell karakter. Avtalene er inngått, underskrevet og iverksatt. 4

5 FORSKRIFT OM SKOLETILHØRIGHET Arkivsak: 11/1880 Sak: KS 7/ Forskrift om skoletilhørighet vedtas med følgende endringer av inntaksområder i forhold til høringsutkastet: a. Elever i Granheiveien og Bergløkka får skoletilhørighet Dyrløkkeåsen, både på barneog ungdomstrinnet b. Elever på Holter har fortsatt tilhørighet på Heer med alternativ skoletilhørighet Dyrløkkeåsen på barnetrinnet. På ungdomstrinnet får elevene Seiersten som skoletilhørighet, alternativt Dyrløkkeåsen. c. Elever i Sogstieika, i Sogstijordet, Bråtanveien, Sogstikroken og Sogstikollen får skoletilhørighet på Sogsti, alternativt Drøbak skole. Forskriften er tilgjengelig på hjemmesiden. Forskriften er tatt i bruk i forbindelse med inntak av elever for skoleåret 2013/14. VIDEO OVERFØRING AV UTVALGSMØTER PÅ INTERNETT Arkivsak: 12/186 Sak: KS 8/ Det innføres videooverføring av kommunestyret på internett ved at det rettes ett kamera mot talerstolen og ett mot dirigentbordet. Kostnadene dekkes innenfor gjeldende ramme. Tiltaket er iverksatt. HANDLINGSPROGRAM BEHANDLING VERBALFORSLAG. PRESISERING GEBYRER. Arkivsak: 11/635 Sak: KS 9/ Status: Behandlet Ansvarlig: Frogn kommune / Rådmannsgruppa / 5

6 1. I helse- og omsorgsmeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - Fremtidig bruk av Grande sykehjem - Behov for sykehjemsplasser, herunder tydeliggjøre konsekvensene av en reduksjon av antall sykehjemsplasser - Bruk av sykehjemsplasser utenfor kommunen - Sambruk av minibuss - Samordnet handlingsplan for helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til samhandlingsreformen. Herunder, faktorer i arbeidet med å bedre folkehelsen - Organisering av og tilbud ved Ullerud bofellesskap - Ullerud Helsebygg tidligere omtalt som bygg B - Tiltak for redusert deltid Helse og omsorgsmelding er fremlagt. 2. I kulturmeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - På hvilke måter vi kan redusere og etter hvert helt fjerne ventelistene på kulturskolen - Hvordan kulturskolen i større grad kan fordele sine aktiviteter på flere skoler. - Etablering av Forskerfabrikken i Frogn Medlemskontingenten på kulturskolen er økt med 500,- per semester. Midlene skal brukes til å øke undervisningstilbudet, som igjen redusere ventelistene. Kulturskoletilbudene skal samles på færrest mulig steder for å få maksimal utnyttelse av lærere med små stillingsressurser. SFO tilbudet fra kulturskolen til skolene styrkes. 3. I boligmeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - Utvidelse av antall utleieboliger - Boligforholdene for kommunens flyktninger - Muligheter for at kommune ved hjelp av Husbanken kan bidrar med innskudd for installering av heis i blokker slik at det kan bli mindre press på behov for kommunale tilpasset brukere med behov for trygdeleiligheter eller omsorgsleiligheter. - Bygging av omsorgsboliger på kommunale tomter som f.eks ved Belsjøveien mellom Follo Museum og golfbanen og langs Osloveien bak Statens veivesen. Boligmelding er fremlagt. 4. I skolemeldingen skal rådmannen bl.a. vurdere: - Utvidelse av SFO tilbudet mht. flere aktiviteter. - Sambruk av minibuss - Tiltak for styrking av lærerne 6

7 Sambruk av minbuss er vurdert i notat til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur våren Skolemeldingen legges fram til politisk behandling i april Rådmannen starter arbeidet med å etablere et samarbeid med Frogn Idrettsråd Nytt forslag til samarbeidsavtale under utarbeidelse. 6. I trafikksikkerhetsplanen skal rådmannen bl.a. vurdere alternativer til fartshumper som fartsreduserende tiltak, inkludert sidehinder. Ny plan utarbeides. 7. Rådmannen utarbeider en felles skiltplan for Husvikområdet Utført. 8. Rådmannen utarbeider plan for vedlikehold av alle kommunale formålsbygg, inkludert oversikt og vurderinger av UU-tilpasninger. Under utarbeidelse. 9. Rådmannen utarbeider veileder om universell utforming til bruk i plan- og byggesaksbehandlingen for publikumsbygg. Kravene knyttet til universell utforming i TEK10 er innarbeidet i kommunens rutiner og sjekklister for plan- og byggesaksbehandling. I tillegg blir det bli gitt veiledning knyttet plan for vedlikehold av kommunale formålsbygg. 10. Rådmannen vurderer finansiering av badeanlegg som et aksjeselskap, med sikte på å trekke inn eksterne investorer til finansieringen. Utført. 11. Rådmannen legger snarlig frem en egen sak der boksehall vurderes bygget separat eller i tilknytning til badeanlegget. Rådmannen vil i denne forbindelse vurdere behov for omregulering Utført. Sak om finansiering og gjennomførinsmodell fremmes kommunestyret i første halvdel av

8 12. Rådmannen fremmer sak om prioritering av framdrift for investeringsprosjektene Utført. 13. Følgende gebyrsatser vedtas: - Brukerbetaling hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G holdes gratis - Pris tur/retur dagsenteret settes til 40 kr pr dag. - Heltidsplass i barnehage settes til for familier med inntekt mellom 4 og 5 G. - Satser for slamtømming som vist i tabell under: - Gebyrsatser Kroner, eksklusiv mva Tømmegebyr for anlegg volum Slamavskillere 6 m Slamavskillere > 6 m Gråvannstanker < 6 m Minirenseanlegg pr anlegg Tette tanker 6 m Tette tanker > 6 m Iverksatt. 14. I varslet barnehagemelding skal rådmannen også vurdere kommunal kontantstøtte til barn under 2 år for å redusere et eventuelt press på barnehageplasser Kommunal kontantstøtte ordning for barn under 2 år er ikke iverksatt. Høyres verbalforslag nr. 5 (justert): Formannskapet ber rådmannen kommer tilbake med en egen sak om drift av Ullerud bofellesskap i tråd med intensjonene med små enheter med 6 beboere. Saken må belyse reelle kostnader, alternativer og konsekvenser. Sak er fremlagt. Venstres verbalforslag nr. 3: Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. Notat om innhold og framgangsmåte ble lagt fram i notat til utvalgene i oktober Arbeidet med pendlermelding følges opp i henhold til dette notatet. 8

9 Fremskrittspartiets verbalforslag: Forslaget om turisme sjøveien tas inn i handlingsprogrammet i denne perioden. Det er tatt kontakt med Oslo havn og Turistkontoret og jobbes med en vurdering av ulike strategier for å utnytte cruisebåttrafikken i Oslofjorden i turismesammenheng. Sak om dette behandles i Formannskapet og Kommunestyret i april. Kristelig folkepartis verbalforslag nr. 3: Rådmannen bes utrede sambruk av minibuss uavhengig av helse- og omsorgsmeldingen. Notat er lagt frem til politisk behandling. TELEGRAFEN DRØBAK AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Arkivsak: 11/2772 Sak: KS 10/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Telegrafen Drøbak AS organisasjonsnummer Daglig leder: Tony Eide Type virksomhet: Restaurant/nattklubb/ Serveringssted: Telegrafen, Storgaten 10, 1440 Drøbak. Innendørs og utendørs servering. Åpningstider: Åpningstider i hht til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Kunnskapskrav i henhold til serveringsloven er oppfylt 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Telegrafen Drøbak AS organisasjonsnummer

10 Styrer: Tony Eide Stedfortreder: Vegar Flo Type virksomhet: Restaurant/nattklubb Serveringssted: Telegrafen Bar og Restaurant, Storgaten 10, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: 1 etasje: Restaurant/kafé 2 etasje: Nattklubb/diskotek. Utendørs: 1. etasje. Skjenketider: Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Åpnings- og skjenketider er i samsvar med søknaden. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden Kunnskapskrav i henhold til alkoholloven er oppfylt I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Melding om vedtaket er gitt til søker, politiet, NAV, Securitas og skatte- og avgiftsmyndighetene. 10

11 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - KENT SOLVANG DAGLIGVARE AS - REMA 1000 Arkivsak: 11/2294 Sak: KS 11/ Punkt 1) Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden til og med slik: Bevillingshaver: Kent Solvang dagligvare AS, organisasjonsnummer Loimaveien 5, 1440 Drøbak Utsalgssted: Rema 1000, Loimaveien 5, 1440 Drøbak Styrer: Ken Solvang Stedfortreder: Merete Christiansen Salgstider for øl mv.: I samsvar med Frogn kommunes forskrift om salgstider for øl.mv. Punkt 2: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Melding om vedtaket er gitt til søker, politiet, NAV, securitas samt skatte- og avgiftsmyndighetene. GNR 71 BNR 558 EKESVINGEN 18 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM BOLIG - KLAGE Arkivsak: 11/1554 Sak: KS 12/ Klage fra Christian Boland og Lovisa Åkerstrøm, eiere av Ekesvingen 18, oversendt med utfyllende begrunnelse oversendt , på Kommunestyrets vedtak i sak 131/11 tas til følge. 11

12 Søknad om oppføring av ny enebolig to etasjer på eiendom gnr 71 bnr 558 Ekesvingen 18 datert , mottatt godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens 20-1 og 21-2, med begrunnelse som fremmet av Utvalg for miljø, plan og byggesaker i sak 138/11; Utvalget kan ikke se at å felle det eiketreet som står på tomten vil forringe særlige verdier for biologisk mangfold, vurdert henhold til Forskrift for prioriterte arter og utvalgte naturtyper og Naturmangfoldloven. Treet er ikke en huleik (Men omfattes likevel av Forskrift om utvalgte naturtyper, Hule eiker, (rådm. tillegg)) og er ikke fredet. Videre legges til grunn at det angjeldende tre allerede er så stort og gammelt at man i løpet av relativt få år vi kunne risikere at store grener eller deler av treet vil kunne falle ned og skade materiell, - og i verste fall mennesker. Treet er også tidligere beskåret på siden ut mot veien og fremstår således som lite pent og bidrar hverken landskapsestetisk eller visuelt. I medhold av forvaltningslovens 42 gis vedtak i sak 131/11 utsatt iverksetting inntil vedtaket er kunngjort og klagefrist utløpt. Varsel om vedtak ble sendt søker i brev datert Vedtaket påklaget og senere omgjort av fylkesmannen. GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Arkivsak: 11/1390 Sak: KS 13/ Utvalget for miljø, plan og byggesaker innvilger delvis søknaden om dispensasjon fra gjeldende regulering Storgata 27, vedtatt 25.mai 1987, med hjemmel i plan- og bygningsloven Endringene innebærer at deler av 2. etasje ombygges til boligformål som omsøkt, mens 1. etasjen i sin helhet er forbeholdt næring. Utvalget finner at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en delvis ombygging fra næring til bolig. Vedtaket er meddelt søker i brev av

13 REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN Arkivsak: 10/1394 Sak: KS 16/ Forslag til reglement for Drøbak gjestehavn vedtas. Reglementet gjøres gjeldende fra dato for kommunestyrets vedtak. REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN 1. Reglementets virkeområde 1. Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene 2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. 3. Gjestehavna er åpen i perioden 1. april til 15. november. 4. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen. 2. Generelle bestemmelser 1. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning. 2. Drøbak gjestehavn er en familiehavn. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende, og følger forøvrig Frogns regelverk for nattestøy. 3. Næringsvirksomhet og større reparasjoner av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen. 4. Dykking er ikke tillatt. 5. Båtstørrelse skal passe til båtplassen. 6. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet. 7. Båtfører har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning volder på bryggeanlegget og andre båter. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen. 3. Spesielle bestemmelser 1. Det skal ikke kastes materiale som kan forårsake brann i søppelkasser og containere. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land. Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat. 2. Søppel kastes i havnens søppelkasser i området. 3. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko. 4. Grilling skal kun foregå på anviste plasser. 4. Betalingsbestemmelser 1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift. 13

14 2. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau. 3. Betaling skal skje på billettautomat. 4. Ubetalt leie belastes med en tilleggsavgift på kr. 750,-. Havnereglementet håndheves privatrettslig og havneadministrasjonen har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt. 5. Dispensasjoner 1. Eventuelle dispensasjoner kan gis av havneadministrasjonen. For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna. Vedtatt i Frogn kommunestyre Iverksatt. INNFØRING AV NY GRAVEINSTRUKS OG GEBYR - GRAVESØKNADER Arkivsak: 12/286 Sak: KS 17/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. Iverksatt. 14

15 INVESTERINGSBUDSJETT OVERFØRING AV MIDLER FRA 2011 Arkivsak: 12/548 Sak: KS 18/ Prosjektnavn Overføres til 2012 Mva. komp Finansiering Fond Refusjon/ tilskudd 8001 IKT-løsninger Kjøp og salg arealer Kjøp og salg boliger Elektronisk arkiv Diverse grunnerverv Ny Sogsti skole Ballbinge Heer Murhus innvendig Bokollektiv demente Helsebygg Ullerud Bolig mindreårige flyktninger Flerbrukshus Svømmehall Adkomst Gylteholmen HP, idrett og friluft Kunstgress - undervarme Torkilstranda Friluftsområde Standardheving komm bygg Infrastruktur Husvik Høydebasseng Heer /2 Drøbak Gjestehavn Trafikksikringstiltak Hovedplan vann Hovedplan kloakk Agresso Follo prosjekt Prestebolig Lån Det tas opp lån på 10 millioner kroner for å finansiere overførte bevilgninger. Budsjettendring er lagt inn i Agresso og prosjektene er styrt i henhold til vedtatte rammer. Saken er avsluttet. 15

16 RAPPORTERING TIL FOLKEVALGTE Arkivsak: 12/433 Sak: KS 19/ A Styringsindikatorer I) Rådmannen rapporterer ti styringsindikatorer til de folkevalgte ved 8 tidspunkt gjennom året. Indikatorene er listet under: 1. Forbruk i skole pr mnd. prosent av periodisert budsjett 2. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år 3. Overliggere utskrivningsklare pasienter 4. Sykefraværet i organisasjonen Frogn kommune 5. Kostnad medfinansiering regionale helseforetak 6. Vakante Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten 7. Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 8. Andel undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder 9. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak 10. Prognose netto driftsresultat Rådmannen bes om å se nærmere på indikator 1 (skole) og indikator 9 (byggesak) med sikte på å gjøre indikatorene mer treffsikre, og komme tilbake til Formannskapet med en vurdering i forbindelse med neste rapportering. II) Der det er vesentlige avvik kommenteres avviket i rapporten B Budsjettavvik pr enhet I) Rådmannen rapporterer budsjettavvik pr enhet. II) Avvik i regnskapet til de enkelte enheter kommenteres. III) Det innarbeides en aktiv årsprognose for de enkelte enheter med en overordnet beskrivelse av eventuelle tiltak administrasjonen iverksetter. Aktiv årsprognose er forventet prognose etter at administrasjonen eventuelt har iverksatt korrigerende tiltak. Tiltak som krever politisk behandling kan ikke legges til grunn i den aktive prognosen før de er politisk vedtatt. C Tallgrunnlaget i rådmannens forslag til handlingsplan I forkant av høstens budsjettbehandling er det ønskelig med en gjennomgang av hvordan tallgrunnlaget i handlingsplanen skal struktureres. Det er i dag vanskelig å lese det reelle aktivitetsnivået innenfor de enkelte enheter. Rådmannen bes derfor sette tallgrunnlagets struktur i handlingsplanen opp som egen sak i Formannskapet i god tid før høstens budsjettbehandling. 16

17 A Iverksatt Økonmi kutter indikatorer som følger avvik mot mål som er lukket B Iverksatt C Gjenomført KOMMUNAL GARANTI - TOPPEN BARNEHAGE Arkivsak: 11/594 Sak: KS 20/ Tidligere innvilget garanti oppheves 2. Det gis kommunal garanti til Toppen barnehage på kr Garantien gis som simpel kausjon 4. Garantien tidsbegrenses til 16 år, til og med og trappes ned suksessivt i samsvar med serielån med avdragstid på 16 år. 5. Garantien gis under forutsetning av at kreditor (långiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen. 6. Garantien inkluderer 15% påslag på lånebeløpet til å dekke bankens administrasjonskostnader til inndrivelse av verdier ved mislighold Garantien er benyttet. Alle kommunale garantier er beskrevet under note 3 i regnskapet for Garantiansvaret ble redusert for samtlig ørige virksomheter. Gitt overfor - navn Adresse Beløp pr Beløp pr Utløper dato Toppen Barnehage Drøbak Sum garantiansvar Oversikten omfatter benyttede garantier der garantibeløpt økte gjennom året og sum alle benyttede garantier som kommunestyret har innvilget. Beløpene er basert på saldo per i aktuelle årsoppgaver fra bankene FORVALTNINGSREVISJON - ANSKAFFELSER I KOMMUNEN Arkivsak: 11/771 Sak: KS 21/ Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om offentlige anskaffelser til etterretning. 17

18 2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber rådmannen: 1. Sørge for at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges og sørge for at det ikke kjøpes i strid med dette, herunder: - Lage protokoll for alle kjøp over kr Gjennomføre konkurranse på alle områder - Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som er gjort i de sammenhenger hvor det likevel ikke er gjennomført konkurranse - Etterleve rammeavtaler - Sørge for at alle rammeavtaler er gyldige 2. Sørge for at ansvars og rollefordelinger i tilstrekkelig grad blir kjent blant enhetsledere. 3. Følge opp de tilbakemeldinger som er gitt fra enhetsledere i forhold til struktur og organisering, rutiner og kompetanse. 4. Gjennomgå maler og retningslinjer for å se om de er dekkende i forhold til behovet, og sørge for at alle som foretar innkjøp er tilstrekkelig kjent med disse. 3. Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget på hvert møte i minst ett halvt år framover om statusen for arbeidet med oppfølgingen av anbefalingene, herunder rapportere om internkontrollsystem for innkjøp. Rådmannen har rapport til kontrollutvalget i henhold til punkt 3 i vedtaket. Det arbeides fortsatt med anbefalingene i punkt 2 i vedtaket og man vil trenge hele 2013 for å komme helt i mål. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 Arkivsak: 10/332 Sak: KS 22/ Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. Melding om vedtak oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. DOS AMIGOS, STORGATEN 29 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRPÅDET Arkivsak: 07/19 Sak: KS 23/

19 1) Skjenke- og serveringsområdet til Dos Amigos, Storgata 29, utvides til også å omfatte platting i nordenden av bygget. Utvidelsen skjer på følgende vilkår: - At det er inngått avtale med grunneier om bruk av arealet. - At plattingen godkjennes av Frogn kommunes bygningsmyndigheter. - At politiet ikke har merknader til søknaden 2) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelsen av skjenkeområdet når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Brev om vedtak er oversendt søker. Vilkårene er ennå ikke oppfylt og punkt 2 er derfor ikke effektuert. KMZ AS - THAI THAI & SUHI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Arkivsak: 12/141 Sak: KS 24/ ) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Daglig leder: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden. Virksomheten er meldt til Mattilsynet 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: 19

20 Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Styrer: Khairul Amin Stedfortreder: Muhammed Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs (12 plasser på fortauet foran restauranten). Skjenketider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden. Uteserveringen: Uteserveringen med 6 bord og 12 plasser godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om uteserveringen skal avgrenses mot fortauet og eventuelt på hvilken måte. Det er en forutsetning at uteserveringen ikke hindrer ferdselen på fortauet og rådmannen gis fullmakt til å fastsette minsteavstand mellom uteserveringen og fortauskanten. Retningslinjer for utleie av kommunale områder vedtatt i utvalget for kultur og miljø den , sak 40/03 gjelder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Rådmannen har tildelt serverings- og skjenkebevilling i samsvar med pkt. 3 i vedtaket. Melding om vedtaket er gitt søker, politiet, NAV, Securitas samt skatte- og avgiftsmyndighetene. 20

21 VALG AV OVERFORMYNDER FROGN KOMMUNE FREM TIL Arkivsak: 11/1770 Sak: KS 25/ Som overformynder frem til velges Gry Moen. Som vararepresentant i samme periode velges Gustav Antonsen. Melding om vedtak er sendt Follo overformynderi og de valgte. FRITAK FRA POLITISKE VERV - CHRISTIAN SÆTHER. SUPPLERING. Arkivsak: 12/132 Sak: KS 26/ Christian Sæthers søknad, datert 6. januar 2012, om fritak fra alle politiske verv fra 1. april innvilges. Fritaket omfatter følgende verv: 1) Medlem nr. 10 på Høyres liste til kommunestyret. 2) 2. varamedlem for Høyre og Fremskrittspartiets fellesliste til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. 3) Varamedlem til Samarbeidsutvalget for Seiersten ungdomsskole Første varamedlem Erik Berge rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Høyre. Ludolf Bjelland rykker opp til 1. varamedlemsplass på Høyres liste til kommunestyret. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp Ny varaliste til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur fra grupperingen H/FrP: 1) Alexander Grude (H) 2) Dijana Vesovic (H) 3) Linn Iversen (FrP) 4) Patricia Ytreland (H) 5) Thomas Haugan (H) 6) Frode Scheie (FrP) 7) Ståle Jensen (H) Som varamedlem til Samarbeidsutvalget Seiersten ungdomsskole velges Stein Erik Halck. Søker, samt alle valgte har fått beskjed, har fått melding om vedtaket. 21

22 FJERNING AV BYGGVERK OG LEKEUTSTYR FRA FIRE TIDLIGERE BARNEPARKER Arkivsak: 12/470 Sak: KS 27/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. GNR 71 BNR 66 SOGSTIVEIEN REGULERING 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak: 10/2005 Sak: KS 28/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. Saken ble tatt opp til behandling (sak 40/12) og sendt tilbake til rådmannen med ønske om utførlig utredning av parkeringsproblematikken. SØKNAD OM FRITAK FRA MEDDOMMERTJENESTE Arkivsak: 09/1605 Sak: KS 29/ Kommunestyret innvilger søknad fra Øivind Edsem om fritak som meddommer/lagrettemedlem i Borgarting Lagmannsrett. Medling om vedtaket er gitt til søker, domstoladministrasjonen samt Lagmannsretten. EKESVINGEN 18 - SPØRSMÅL OM KJØP AV EIENDOM, EVENTUELT ERSTATNINGSTOMT Arkivsak: 11/1554 Sak: KS 30/ Saken ble trukket i forbindelse med behandlingen av sakslisten. 22

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer