Bygg- og anleggsnæringens geografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg- og anleggsnæringens geografi"

Transkript

1 ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes

2

3 ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes

4 Tittel: Forfatter: Bygg- og anleggsnæringens geografi Per Kristian Alnes ØF-notat nr.: 08/2012 ISSN nr.: Prosjektnummer: 1128 Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Bygg- og anleggsnæringens geografi Byggutbildning Star Prosjektleder: Referat: Per Kristian Alnes Dette notatet gir en gjennomgang og drøfting av sysselsetting, utdanning og mobilitet innen bygg- og anleggsnæringen. Geografisk er hovedfokuset rettet mot Dalarna og Hedmark, men utviklingstrekk for fylkene Oppland, Akershus og Oslo på norsk side og Värmland, Uppsala og Stockholm på svensk side inngår også i drøftingene. Emneord: Bygg- og anleggsnæringen, sysselsatte, utdanning, grensependling, mobilitet Dato: November 2012 Antall sider: 55 Pris: Kr 120,- Utgiver: Østlandsforskning Postboks Lillehammer Telefon Telefaks epost: Dette eksemplar er fremstilt etter KOPINOR, Stenergate Oslo 1. Ytterligere eksemplarfremstilling uten avtale og strid med åndsverkloven er straffbart og kan medføre erstatningsansvar.

5 FORORD Dette notatet gir en gjennomgang og drøfting av sysselsetting, utdanning og mobilitet innen bygg og anleggsnæringen. Geografisk er hovedfokuset rettet mot Dalarna og Hedmark, men utviklingstrekk for fylkene Oppland, Akershus og Oslo på norsk side og Värmland, Uppsala og Stockholm på svensk side inngår også i drøftingene. De nevnte fylker blir i notatet omtalt som prosjektområdet. Notatet er tredelt. I første del sees det på nærings og arbeidsplassutvikling i prosjektområdet med hovedfokus på bygg og anleggsnæringen. Drøftingen baseres i hovedsak på registerbaserte sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fram til og med 2011 på norsk side, og tilsvarende statistikk fra Statistiska Centralbyrån (SCB) fram til og med 2010 på svensk side. I andre del er blikket rettet mot mobiliteten over grensen Norge/Sverige generelt og pendling innen bygg og anleggsbransjen spesielt. I siste del av notatet belyses utviklingen i antall elever og hvor mange som tar fagbrev innen bygg og anleggsfag. På svensk side blir også frafallet på bygg og anleggsfaget drøftet ved hjelp av gjennomstrømningsstatistikk. På norsk side er denne statistikken ikke tilgjengelig. I alle tre delene blir særtrekk og utvikling i prosjektområdet sammenlignet med tilsvarende situasjon og utvikling nasjonalt. Kartleggingen og drøftingene ble gjennomført vår/høst 2012 av Per Kristian Alnes ved Østlandsforskning på oppdrag for Byggutbildning Star i Dalarna, som en del av Interregprosjektet Bygg og anleggskompetanse indre Skandinavia (Prosjektperiode ), der Byggutbildning Star er prosjekteier sammen med Norges Byggskole på Lillestrøm. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Vi vil takke Byggutbildning Star for oppdraget, og sammen med Byggskolen for et godt samarbeid. Lillehammer november 2012 Svein Erik Hagen forskningsleder Per Kristian Alnes prosjektleder

6

7 Innhold 1 Nærings- og arbeidsplassutvikling Sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen nasjonale trekk Arbeidsplassutvikling i prosjektområdet Bransje- og kjønnsfordeling i prosjektområdet Næringsstruktur og bygg- og anleggsnæringens betydning i prosjektområdet Pendling og egendekning innenlands Mobilitet over grensen Andel norsk/svenske innbyggere i befolkningen Pendling over den norsk/svenske grensen Grensependlere innen bygg- og anleggsnæringen Utdanning innen bygg og anleggsnæringen Utvikling i antall elever på bygg- og anleggsfag - Sverige Nasjonale utviklingstrekk Utviklingstrekk på svensk side av prosjektområdet Utvikling i antall elever på bygg- og anleggsfag - Norge Nasjonale utviklingstrekk Utviklingstrekk på norsk side av prosjektområdet Referanseliste Figurer Figur 1: Sysselsatte i bygg og anleggsbransjen i Norge og Sverige, Figur 2: Bransjefordelt andel sysselsatte innen bygg og anlegg nasjonalt og i prosjektområdet. Sverige 2010, Norge Figur 3: Alderssammensetning innen bygg- og anleggsnæringen, nasjonalt Figur 4: Utvikling i antall sysselsatte i bygg- og anleggsbransjen etter arbeidssted i det svenske prosjektområdet og nasjonalt, indeksert 2003 = Figur 5: Utvikling i antall sysselsatte i bygg- og anleggsbransjen etter arbeidssted i det norske prosjektområdet og nasjonalt, indeksert 2003 = Figur 6: Andel sysselsatte i bygg- og anleggsnæringen, Norge Figur 7: Andel sysselsatte i bygg- og anleggsnæringen, Sverige Figur 8: Lokaliseringskvotienter på norsk side av prosjektområdet Figur 9: Lokaliseringskvotienter på svensk side av prosjektområdet Figur 10: Andel arbeidsplasser innen bygg- og anleggsbransjen på kommunenivå i Dalarna og Hedmark Figur 11: Andel norsk/svenske innbyggere i befolkningen Figur 12: Flyttinger mellom Norge og Sverige Figur 13: Grensependlere som andel av sysselsatte innbyggere, Figur 14: Grensependlere innen bygg og anlegg som andel av totalt sysselsatte innbyggere innen bygg og anlegg, Figur 15: Fylkesvis fordeling av andel grensependlere innen bygg og anlegg i Sverige og i kommunene i Dalarna, Figur 16: Utvikling i bygg- og anleggsfagelever i Sverige Indeks Skoleåret 2000/01 =

8 Figur 17: Utvikling i antall elever på bygg- og anleggsfaget i Sverige og i prosjektområdet Indeks Skoleåret 2000/01 = Figur 18: Utvikling i antall 1. klasseelever på bygg- og anleggsfaget i Sverige og i prosjektområdet Indeks. Skoleåret 2000/01 = Figur 19: Gjennomstrømning alle fag og bygg- og anleggsfag. Sverige og i Dalarna Figur 20: Gjennomstrømning etter 5- år bygg- og anleggsfag. Nasjonalt og fylkesvis i Sverige. Prosentandel tall Figur 21: Antall som har tatt fagbrev i Sverige og Dalarna Figur 22: Utvikling i bygg- og anleggsfagelever i Norge Indeks Skoleåret 2007/08 = Figur 23: Utvikling i antall elever på bygg- og anleggsfaget i Norge og i prosjektområdet Indeks. Skoleåret 2007/08 = Figur 24: Utvikling i antall 1. klasseelever på bygg- og anleggsfaget i Norge og i prosjektområdet Indeks Skoleåret 2007/08 = Figur 25: Nye lærekontrakter Bygg og Anlegg i Hedmark Figur 26: Avlagte fagprøver Bygg og Anlegg, Hedmark Figur 27: Gjennomstrømning etter studieretning, Norge Figur 28: Fylkesfordelt gjennomstrømning. Norge Tabeller Tabell 1: Aldersstruktur bransjenivå, Norge Tabell 2: Antall sysselsatte etter arbeids- og bosted , Norge Tabell 3: Antall sysselsatte etter arbeids- og bosted , Sverige Tabell 4: Bransjefordelt sysselsettingsandeler nasjonalt og i prosjektområdet, Sverige (2010). 19 Tabell 5: Bransjefordelt sysselsettingsandeler nasjonalt og i prosjektområdet, Norge (2011) Tabell 6: Kjønnsfordelt sysselsettingsandeler i bransjer nasjonalt og i prosjektområdet, Sverige (2010) Tabell 7: Kjønnsfordelt sysselsettingsandeler i bransjer nasjonalt og i prosjektområdet, Norge (2011) Tabell 8: Næringsstruktur Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland Tabell 9: Næringsstruktur Stockholm, Uppsala, Värmland og Dalarna Tabell 10: Lokaliseringskvotienter på kommunenivå i Hedmark og Dalarna Tabell 11: Pendling og egendekningsandeler innen bygg- og anleggsnæringen i Norge Tabell 12: Pendling og egendekningsandeler innen bygg- og anleggsnæringen blant Hedmarks kommuner Tabell 13: Pendling og egendekningsandeler innen bygg- og anleggsnæringen i Sverige Tabell 14: Pendling og egendekningsandeler innen bygg- og anleggsnæringen blant Dalarnas kommuner Tabell 15: Grensependling mellom Norge, Sverige og Danmark Tabell 16: Grensependling mellom Norge og Sverige Tabell 17: Svensk fylkesfordelt utvikling i antall grensependlere innen bygg- og anlegg (2009) 43 Tabell 18: Kommunefordelt utvikling i antall grensependlere innen bygg- og anlegg i Dalarna (2009) Tabell 19: Antall elever totalt og på bygg og anlegg 2007/08 og 2011/ Tabell 20: Videregående elever på Bygg- og anleggsfaget i Hedmark... 53

9 SAMMENDRAG Ser en nasjonalt på trendene innen sysselsetting og utdanning ser det ut til at aktivitetsveksten i næringen i Norge baserer seg dels på import av arbeidskraft, mens det på svensk side i større grad er egenrekrutteringsvekst. Sysselsetting Bygg og anleggsnæringen i begge land har hatt god sysselsettingsvekst siden 2003, med unntak av et fall i På norsk side er det mulig å se utviklingen fram til og med året 2011, mens det på svensk side er statistikk fram til og med året Den positive utviklingen har også kommet våre fylker i prosjektområdet til gode. På svensk side viser sysselsettingsstatistikken at det i 2010 var sysselsatte i Dalarna innen bygg og anleggsnæringen. Det tilsier en vekst på 23 prosent de siste 7 årene. Dalarna fikk kun en utflating i vekstkurven i 2009 og ble dermed i klart mindre grad enn de øvrige fylkene i prosjektområdet «rammet» av ettervirkningene av finanskrisen. Selv om det har vært god vekst på 2000 tallet i både Dalarna og Värmland sett under ett, ligger utviklingen i begge fylker godt under utviklingen i Stockholm og Uppsala, som hadde i overkant av 30 prosent vekst fra Veksten i de to sistnevnte fylker er også sterkere enn for landet totalt. På norsk side ser vi mye av det samme utviklingsforløpet. God vekst etter 2003 med unntak av et fall i Akershus skiller seg ut i prosjektområdet med en vekstkurve godt over landet totalt. I Hedmark var det i arbeidsplasser innen bygg og anleggsnæring, en vekst på ca. 25 prosent siden Veksten er litt svakere enn i Oslo, men sterkere enn i nabofylket Oppland. Å sammenligne siste års antall sysselsatte med år 2000 gir ikke et helt korrekt bilde av utviklingen pga. omlegginger i de offisielle næringsstatistikkene i 2002 og Ser vi kun på utviklingen siden 2008 viser statistikken at det var en vekst på 2 prosent i antall sysselsatte innen bygg og anleggsnæringen i Sverige ( ). Det er her kun Blekinge og Västernorrland som hadde et fall. Dalarna hadde en økning i antall arbeidsplasser i næringen på 6 prosent. I Norge økte antall arbeidsplasser innen bygg og anlegg i perioden med 3 prosent. Det er spesielt god vekst i denne perioden på Sørlandet og Sør Vestlandet. For Hedmarks del var det et fall på 2 prosent. I nabofylket Oppland holdt nivået seg stabilt, mens det var vekst i øvrige deler av prosjektområdet. På bransjenivå viser de siste år statistikker at anleggsvirksomhet og virksomheter som kan knyttes til ferdigstilling av bygg og rehabilitering/oppussing og tilbygg (ROT) utgjør en 7

10 større andel av bygg og anleggsvirksomheten i Dalarna enn i Hedmark, mens bildet er motsatt for entreprenørvirksomhet knyttet til nybygg. På nasjonalt nivå er det relativt liten forskjell mellom landene i andel ansatte i anleggsvirksomhet, men innen byggevirksomhet ser det ut til at nybyggaktiviteten veier tyngre i Norge. I begge land er det en meget skjev kjønnsfordeling innen bygg og anlegg, og hovedtyngden av kvinnene i næringen er i stor grad sysselsatte i høyere/administrative stillinger. Felles for alle fylkene på både norsk og svensk side av prosjektområder er at kvinneandelene er større innen anleggsrettet enn byggrettet virksomhet. Bygg og anleggsbransjens betydning Målt i antall arbeidsplasser er bygg og anleggsnæringen av større betydning for den totale sysselsettingen i Dalarna og Hedmark enn for landet totalt. I Hedmark utgjorde antall arbeidsplasser i nevnte næring 8,3 prosent av totalt antall arbeidsplasser i 2011, mens den nasjonale andelen var på 7,7 prosent. I Dalarna var andelen i 2010 på 8,2 prosent, 1,4 prosentpoeng over den nasjonale andelen. Hedmark plasserer seg ca. på midten i en nasjonal rangering av fylkene, mens det er kun 2 fylker i Sverige som kommer høyere opp enn Dalarna. Blant Hedmarks 22 kommuner er det 6 som har en lavere andel sysselsatte innen bygg og anleggsnæringen enn landet totalt. Størst betydning synes næringen å ha i Østerdalen og deler av Glåmdalen. I Dalarna er det kun Falun som har en lavere andel sysselsatte innen bygg og anlegg enn landet totalt, men det må bemerkes at det blant fylkets kommuner kun er Borlänge som sysselsetter flere enn Falun innen nevnte næring. Egendekning og innenlandsk pendling Ved å sammenligne statistikker over antall sysselsatte etter arbeidssted og bosted i byggog anleggsnæringen har vi beregnet egendekningsgrader for fylkene og kommunene i Dalarna og Hedmark. I Hedmark viser egendekningsgraden at det er en klar underdekning i antall arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Dvs. færre arbeidsplasser enn bosatte i næringen. Tallene kan tolkes som at det er stor grad av utpendling fra fylket, men statistikken må brukes med forsiktighet da arbeidssted er ut fra bedriftens forretningsadresse. På kommunenivå er det et fåtall av kommunene i Hedmark med positiv egendekning. Hamar skiller seg ut med høy nettoinnpendling innen bygg og anlegg. Det skyldes deres funksjon som et regionsenter, og mange bosatte i nabokommunene arbeider i Hamar. I Dalarna er det også underdekning, men forskjellen i sysselsatte etter bosted og arbeidssted er ikke, hverken i absolutte eller relative størrelser, så stor som i Hedmark. På kommunenivå i Dalarna skiller Borlänge seg ut med relativt mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg i forhold til antall bosatte innen nevnte næring. En god del av de som er registrert bosatt i Falun har sannsynligvis sitt arbeidsted i Borlänge. Det samme gjelder nok for en relativt stor andel av de som er bosatt i Säter kommune. 8

11 Grensependling Våre analyser viser også at innpendlingen fra Sverige til Norge har tiltatt ganske kraftig på 2000 tallet og en del av dette kan tilskrives økt innpendling innen bygg og anleggsbransjen. Denne utviklingen er høyst gjeldende de siste årene. Det er grensekommunene i Värmland som topper lista over grensependlere innen bygg og anlegg. I Eda var andelen på hele 42 prosent i Eller så finner vi også kommuner i Dalarna og Västra Götaland med en andel på over 10 prosent. Siden det er så mange Värmlandskommuner med en relativt høy andel grensependlere innen bygg og anlegg, skiller fylket Värmland seg tydelig ut som det dominerende grensependlingsfylket i Sverige. Hele 16 prosent av de som er registrert bosatt i Värmland innen bygg og anlegg arbeider i Norge. Jämtland og Dalarna følger deretter med en andel på 4 prosent. I Dalarna er det spesielt kommunene Vansbro, Älvdalen og Malung som er med på å trekke opp totalandelen for fylket. Fra Norge til Sverige er pendlingen av et meget beskjedent omfang. Utdanning Det har vært en jevn vekst både nasjonalt og for Dalarna i antall bygg og anleggsfagelever på 2000 tallet frem til 2009, deretter utflating. Antall som begynner på faget fikk et fall i 2009, men pilene peker nå opp over igjen. Utdanningsstatistikken tyder på at faget har fått økt popularitet i Sverige, og også i Dalarna, siden andelen av totalt antall elever som begynner på faget har tiltatt de senere årene. De siste årene har det også vært god vekst i antall uteksaminerte innen bygg og anleggsfaget i Dalarna og veksten har vært sterkere enn for landet totalt. Gjennomstrømningen på bygg og anleggsfaget i Dalarna er meget høy, eller sagt på en annen måte; frafallsprosenten er meget lav. Andelen som fullførte bygg og anleggsutdanningen etter 5 år i Dalarna i 2011 var på 95 prosent. Snittet for alle fag var rundt 20 prosentpoeng lavere. De nasjonale tallene viser også høy gjennomstrømning på byggfaget, men er likevel 5 prosentpoeng lavere enn i Dalarna. Sammenligninger vi gjennomstrømningen på byggfag, målt i 2011, med samtlige fylker i landet, plasserer Dalarna seg på øvre halvdel, men det er svært liten forskjell i gjennomstrømningen blant de 11 fylker som kommer best ut og det er hele 15 fylker med en andel på over 90 prosent. På norsk side går trenden motsatt veg. Både nasjonalt og i Hedmark spesielt, har det vært en nedadgående utvikling i antall elever som begynner på bygg og anleggsfag. Det har vært litt vekst i totalt antall videregående elever, så det kan se ut til at fagets popularitet er dalende tall for gjennomstrømning i Norge viser en lav andel som har fullført og bestått etter 5 år innen bygg og anleggsfag. For Byggfag er andelen 55,4 prosent og for tekniske byggfag 52,2 prosent. I Hedmark og Oppland er andelen i 2010 som har fullført yrkesfagutdanningen etter 5 år under landsgjennomsnittet. Vi kan ikke ut fra denne statistikken anslå gjennomstrømningsgraden for byggfag i prosjektområdet. Sannsynligvis 9

12 er den forholdsvis lav, siden både de nasjonale gjennomstrømningstallene på byggfag og blant fylkene i prosjektområdet på yrkesfag er lave. Hva skyldes det så at det er en negativ utvikling i antall elever som ønsker å begynne på bygg og anleggsteknikk i Norge? Har yrket fått lavere status, er det en generell trend at dagens norske ungdommer ikke ønsker å utdanne seg til fysiske yrker med mye utearbeid, eller er det mangel på kunnskap om studiet og jobbmulighetene i etterkant? Østlandsforskning har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant 10 klassinger i Hedmark, hvor temaene var deres oppfatninger av bygg og anleggsbransjen og bygg og anleggsstudiet på videregående skole. Blant de som ikke kan tenke seg et sånt utdanningsforløp var hovedgrunnene «liten interesse for faget», «manglende kunnskap om hva utdanningen går ut på» og «at de vet for lite om arbeidsmulighetene etterpå». På spørsmål om elevenes oppfatning av bygg og anleggsfaget var det en overvekt av elevene som mente utdanningen passet best for gutter. Disse resultatene indikerer at økt informasjon ut til skolene om studiet, i kombinasjon med å få bukt med elevenes tradisjonelle kjønnsrolletenkning, kan gi vekst i antall elever på bygg og anleggsfaget framover. Økt satsing på arbeidslivsfag rettet mot bygg og anleggsnæring kan også være en fruktbar vei å gå. I tillegg til å gi elevene et bedre innblikk i hva yrket går ut på kan det også ha positiv effekt at det satses mer på informasjon til ungdomsskoleelevene fra de elever som går på bygg og anleggsfag i videregående skole. Østlandsforskning har også nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant elever på bygg og anleggsteknikk, hvor elevene blant annet ble spurt om de vil anbefale utdanningen til andre. Resultatene viste at en klar overvekt vil det. 10

13 1 NÆRINGS- OG ARBEIDSPLASSUTVIKLING Det vanligste målet på næringsutvikling er bruttoprodukt eller bearbeidingsverdi. For å kunne tallfeste dette på regionalt nivå må man bruke regionalfordelt nasjonalregnskap. Regionalfordelte nasjonalregnskapstall produseres ikke fortløpende og vi måtte i så tilfelle basere oss på relativt gamle tall. Vi velger derfor heller å operasjonalisere næringsutvikling som utvikling i sysselsatte eller antall arbeidsplasser. Selv om ulike næringer har ulik arbeidskraftintensitet, og selv om den endres over tid, kan bruk av denne faktoren forsvares med at det er klare koblinger mellom struktur og utvikling i bruttoprodukt og i sysselsetting. Det kan faktisk hevdes at sysselsetting kan være vel så relevant i analyser av næringers regionale betydning fordi den ofte er mer lokal enn andre verdiskapningskomponenter som kapitalutgifter og avkastning. I våre analyser vil vi altså beskrive bygg og anleggsbransjens betydning i det geografiske prosjektområdet ved hjelp av sysselsettingsstatistikk. Analysene av næringsstruktur vil i stor grad basere seg på bruk av lokaliseringskvotienter. En lokaliseringskvotient (LQ) er et uttrykk for om en gitt næring er sterkere eller svakere representert i en region enn det er i forhold til en større referanseregion. Som referanseregioner bruker vi Norge og Sverige. Før vi dukker ned i prosjektområdet kan det være greit å ta et nasjonalt overblikk over utviklingen innen bygg og anleggsbransjen. 1.1 Sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen nasjonale trekk En næring i god vekst på midten av 2000 tallet I følge de statistiske sentralbyråene i Norge og Sverige er det i dag i ca sysselsatte i bygg og anleggsbransjen i Norge og om lag flere i Sverige. Sentralbyråenes nasjonale tall gjelder for de som bor og jobber i landet. I tillegg kommer dermed de som ikke er registrert bosatt, dvs. innleid utenlandsk arbeidskraft, sesongarbeidere, ansatte i utenlandske foretak og grensependlere. Det er i liten grad arbeidskraftbevegelse fra Norge til Sverige, mens det er et visst omfang den andre vegen. På næringsnivå er det mangelfull offentlig statistikk over det totale omfanget av dette, men det publiseres tall for grensependlingen mellom Norge, Sverige og Danmark i statistikkbanken Statnor. Sist publiserte tall var for året 2009 og viste at det var pendlere i bygg og anleggsbransjen fra Sverige til Norge. Motsatt veg var tallet beskjedne 17. Samme året var det 590 svenske 11

14 bygg og anleggsarbeidere som pendlet til Danmark, mens det kun var registrert 11 personer innen samme næring som pendlet motsatt veg. Samlet var det dermed ca bygg og anleggsarbeidere i Sverige som arbeidet i nabolandene Norge og Danmark. Dette indikerer at de nasjonale statistikkene fra de respektive sentralbyråene i Norge og Sverige viser litt for lave tall for sysselsatte etter arbeidssted i Norge (antall arbeidsplasser) og litt for lave tall for sysselsatte etter bosted i Sverige (antall arbeidstakere). Vi vil i kapitlet om mobilitet over grensen se nærmere på pendlingsstrømmene over grensen og drøfte dette på fylkesnivå og ned på kommunenivå i hovedprosjektområdet. I den videre drøftingen i dette kapitlet vil vi bruke de nasjonale tall fra SSB og SCB. Hvordan har så sysselsettingen i bygg og anleggsbransjen utviklet seg de senere årene? Figuren nedenfor viser utviklingen etter årtusenskiftet. På norsk side er det publisert tall til og med 2011 og på svensk side til og med Fra 2000 til 2011 var det en vekst i antall arbeidsplasser i næringen i Norge på 32 prosent. Tilsvarende vekst var det på svensk side i perioden Til sammenligning var det i samme periode en vekst i totalt antall arbeidsplasser Norge og Sverige på henholdsvis 23 og 8 prosent. Det har vært spesielt god vekst i begge land i perioden I 2009 falt aktiviteten og dermed sysselsettingen i kjølvannet av finanskrisen. De to siste årene har aktiviteten igjen tatt seg noe opp. Det må her nevnes at næringsstatistikken ble lagt om i begge land i 2002 og 2008 (derfor 2008 ny i figuren), som gjør at tallene ikke er helt sammenlignbare for hele tidsserien, men uansett så avtegnes det et bilde av en næring med en bedre veksttakt en den totale sysselsettingen i begge sine respektive land. 12

15 Figur 1: Sysselsatte i bygg og anleggsbransjen i Norge og Sverige, Norge Sverige ny Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB. Bransjemessige trekk Går vi ned på bransjenivå vil vi se at det er en litt ulik sammensetning av aktiviteten innen bygg og anleggsnæringen i Norge og Sverige. I Norge utgjør nybyggaktiviteten (oppføring av bygninger) en tydelig større andel av den totale bygg og anleggsaktiviteten enn i Sverige. Anleggsvirksomhet utgjør en litt større andel i Norge, mens det er motsatt bilde innen VVS, el. installasjon etc. Innen ferdiggjøring av bygninger er andelen tydelig større i Sverige. Den virksomheten omfatter stukkatørarbeid, gulvlegging, tapetsering, montering av dører/ vinduer/kjøkken garderober etc. Det finnes ikke offentlig statistikk som viser hvor store andeler av virksomhetene som er rettet mot nybygg og ROT markedet, men bransjefordelingen kan tyde på at nybyggmarkedet utgjør en større del av den totale byggeaktiviteten i Norge enn i Sverige. 13

16 Figur 2: Bransjefordelt andel sysselsatte innen bygg og anlegg nasjonalt og i prosjektområdet. Sverige 2010, Norge Andel av sysselsatte etter arbeidssted innen bygg og anlegg. Sverige Andel av sysselsatte etter arbeidssted innen bygg og anlegg. Norge Sverige Dalarnas län Värmlands län Uppsala län Stockholms län Andra specialiserade bygg och anläggningsentreprenörer 433 Firmor för slutbehandling av byggnader 432 Elinstallationsfirmor, VVS firmor och andra bygginstallationsfirmor 431 Rivningsfirmor; firmor för mark och grundarbeten 42 Anleggsvirksomhet 41 Oppføring av bygninger Norge Oppland Hedmark Oslo Akershus Andra specialiserade bygg och anläggningsentreprenör er 433 Firmor för slutbehandling av byggnader 432 Elinstallationsfirmor, VVS firmor och andra bygginstallationsfirmor 431 Rivningsfirmor; firmor för mark och grundarbeten 42 Anleggsvirksomhet 41 Oppføring av bygninger Prosentandel Prosentandel Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB. Kjønns og alderssammensetning i næringen Bygg og anleggsnæringen har vært og er fremdeles meget mannsdominert. Andel kvinner sysselsatt i næringen har på hele 2000 tallet holdt seg stabil på rundt 8 prosent i begge land. Ser vi på kvinneandelen som velger å utdanne seg innen bygg og anleggsteknikk, så viser den et enda skjevere kjønnsbilde i Norge, mens andelen i Sverige har tatt seg opp de senere årene og samsvarer i større grad med sysselsettingsstatistikken. Likevel er det fremdeles slik at kvinnene i begge land i stor grad er å finne innen administrative yrker. De norske og svenske yrkesstatistikkene for 2010 viser dette med tydelighet. Kvinner utgjør kun 2 prosent av de som er registrert med yrket bygg og anleggsarbeidere i både Norge og Sverige (Kilde: SCB og SSB). Alderssammensetningen innen bygg og anleggsnæringen er forholdsvis sammenfallende i Norge og Sverige. Det er en litt større andel av de helt yngste i Norge og en litt større andel av de helt eldste i Sverige. Om 10 år vil ca. 15 prosent av de som i dag er ansatte i næringen i Norge og ca. 20 prosent i Sverige bli pensjonister. Utfordringen blir dermed å sørge for god ettervekst i næringen. 14

17 Figur 3: Alderssammensetning innen bygg- og anleggsnæringen, nasjonalt år 17% 21% år 65% 66% år 11% 11% Aldersfordeling bygg og anlegg Sverige år 3% 5% Aldersfordeling byggog anlegg Norge 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB. Skiller vi aldersstrukturen ned på et grovt bransjenivå vil vi se at det på norsk side kan bli spesielt store utfordringer innen anleggsvirksomheten om år med en relativt høy andel av de som i dag er i arbeid som går av med pensjon. På svensk side har vi ikke hatt tilgang til samme type statistikk. Tabell 1: Aldersstruktur bransjenivå, Norge. 41 Oppføring av bygninger 2011 Sysselsatte personer etter bosted 42 Anleggsvirksomhet 43 Spes. bygge og anleggsvirksomhet Totalt år 6 % 3 % 6 % 5 % år 11 % 6 % 12 % 11 % år 34 % 24 % 34 % 33 % år 33 % 41 % 32 % 33 % år 14 % 25 % 14 % 15 % år 2 % 1 % 2 % 2 % N Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB. 1.2 Arbeidsplassutvikling i prosjektområdet I hvor stor grad har så den nasjonale veksten i antall arbeidsplasser innen bygg og anleggsbransjen kommet fylkene i vårt prosjektområde til gode? Ser vi først på svensk side, så viser sysselsettingsstatistikken at det i 2010 var sysselsatte i Dalarna innen byggog anleggsnæringen. Det tilsier en vekst siden 2000 på 18 prosent og en vekst de siste 7 15

18 årene på 23 prosent. Dalarna fikk kun en utflating i vekstkurven i 2009 og ble dermed i klart mindre grad enn de øvrige fylkene i prosjektområdet «rammet» av ettervirkningene av finanskrisen. Selv om det har vært god vekst på 2000 tallet i både Dalarna og Värmland sett under ett, ligger utviklingen i begge fylker godt under utviklingen i Stockholm og Uppsala, som hadde i overkant av 30 prosent vekst fra Veksten i de to sistnevnte fylker er også sterkere enn for landet totalt. Figur 4: Utvikling i antall sysselsatte i bygg- og anleggsbransjen etter arbeidssted i det svenske prosjektområdet og nasjonalt, indeksert 2003 = Stockholms län 03 Uppsala län 17 Värmlands län 20 Dalarnas län Sverige Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB. På norsk side ser vi mye av det samme utviklingsforløpet innen bygg og anlegg som på svensk side. God vekst etter 2003 med unntak av et fall i Akershus skiller seg ut med en vekstkurve godt over landet totalt. I Hedmark har det vært en vekst på ca. 25 prosent siden Veksten er litt svakere enn i Oslo, men sterkere enn i nabofylket Oppland. 16

19 Figur 5: Utvikling i antall sysselsatte i bygg- og anleggsbransjen etter arbeidssted i det norske prosjektområdet og nasjonalt, indeksert 2003 = Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Norge Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB. Tabell 6 og 7 viser utviklingen siden 2008 i både antall arbeidsplasser og antall som arbeider innen bygg og anleggsnæringen for fylkene i Norge og Sverige. Å gå tilbake til 2008 er interessant av to årsaker. For det første er statikken fra 2008 helt sammenlignbar med ferskeste statistikk fordi næringsinndelingen i SSB og SCB ble lagt litt om det året. For det andre får vi fanget opp i hvor stor grad næringen i de enkelte fylker har klart å ta seg opp igjen etter finanskrisen. I Norge økte antall arbeidsplasser innen bygg og anlegg i perioden med 5 520, dvs. 3 prosent vekst. Det er spesielt god vekst i denne perioden på Sør og Sør Vestlandet. For Hedmarks del gikk antall arbeidsplasser i bygg og anlegg ned med 181, dvs. et fall på 2 prosent. I nabofylket Oppland holdt nivået seg stabilt. Antall bygg og anleggsansatte bosatt i Hedmark gikk også ned med 2 prosent i samme periode, mens fallet var på 1 prosent i Oppland. Differansen mellom antall arbeidsplasser og antall bosatt kan gi et bilde av egendekningsgraden og dels pendling, noe vi vil komme nærmere tilbake til i et senere kapittel. I Sverige var det en vekst på 2 prosent i antall sysselsatte i bygg og anleggsnæringen. På fylkesnivå er det kun Blekinge og Västernorrland som hadde fall i antall arbeidsplasser og antall bosatte som jobber innenfor næringen. Dalarna hadde en økning i antall arbeidsplasser på 6 prosent og 5 prosent vekst i antall bosatte innen næringen. 17

20 Tabell 2: Antall sysselsatte etter arbeids- og bosted , Norge. Antall sysselsatte etter arbeidssted Vekst % vis vekst 01 Østfold % 02 Akershus % 03 Oslo % 04 Hedmark % 05 Oppland % 06 Buskerud % 07 Vestfold % 08 Telemark % 09 Aust Agder % 10 Vest Agder % 11 Rogaland % 12 Hordaland % 14 Sogn og Fjordane % 15 Møre og Romsdal % 16 Sør Trøndelag % 17 Nord Trøndelag % 18 Nordland % 19 Troms Romsa % 20 Finnmark Finnmárku % 21 Svalbard % 22 Jan Mayen Kontinentalsokkelen % Norge % Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB Antall sysselsatte etter bosted Vekst % vis vekst 01 Østfold % 02 Akershus % 03 Oslo % 04 Hedmark % 05 Oppland % 06 Buskerud % 07 Vestfold % 08 Telemark % 09 Aust Agder % 10 Vest Agder % 11 Rogaland % 12 Hordaland % 14 Sogn og Fjordane % 15 Møre og Romsdal % 16 Sør Trøndelag % 17 Nord Trøndelag % 18 Nordland % 19 Troms Romsa % 20 Finnmark Finnmárku % 21 Svalbard Jan Mayen Kontinentalsokkelen Norge % Tabell 3: Antall sysselsatte etter arbeids- og bosted , Sverige. Antall sysselsatte etter arbeidssted Vekst % vis vekst 01 Stockholms län % 03 Uppsala län % 04 Södermanlands län % 05 Östergötlands län % 06 Jönköpings län % 07 Kronobergs län % 08 Kalmar län % 09 Gotlands län % 10 Blekinge län % 12 Skåne län % 13 Hallands län % 14 Västra Götalands län % 17 Värmlands län % 18 Örebro län % 19 Västmanlands län % 20 Dalarnas län % 21 Gävleborgs län % 22 Västernorrlands län % 23 Jämtlands län % 24 Västerbottens län % 25 Norrbottens län % Sverige % Antall sysselsatte etter bosted Vekst % vis vekst 01 Stockholms län % 03 Uppsala län % 04 Södermanlands län % 05 Östergötlands län % 06 Jönköpings län % 07 Kronobergs län % 08 Kalmar län % 09 Gotlands län % 10 Blekinge län % 12 Skåne län % 13 Hallands län % 14 Västra Götalands län % 17 Värmlands län % 18 Örebro län % 19 Västmanlands län % 20 Dalarnas län % 21 Gävleborgs län % 22 Västernorrlands län % 23 Jämtlands län % 24 Västerbottens län % 25 Norrbottens län % Sverige % Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SCB. 18

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland Gode i hop Samspill og samarbeid mellom En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet av Torhild Andersen Per Kristian Alnes Katrine Gløtvold-Solbu Maria Røhnebæk Aksel Hagen Gode i hop Samspill og samarbeid

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer